Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 (ΧΡΗΣΗ 01/01-31/12/2011)


ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012
(ΧΡΗΣΗ 01/01-31/12/2011)

1. Δηλώσεις Εισοδήματος Νομικών Προσώπων


Για Ανώνυμες Εταιρείες (υποβάλλεται ηλεκτρονικά) (Φ-01010):

Μέχρι τις 10/05/2012 για εταιρείες που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1.
Μέχρι τις 11/05/2012 για εταιρείες που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 2.
Μέχρι τις 14/05/2012 για εταιρείες που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 3.
Μέχρι τις 15/05/2012 για εταιρείες που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4.
Μέχρι τις 16/05/2012 για εταιρείες που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 5.
Μέχρι τις 17/05/2012 για εταιρείες που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 6.
Μέχρι τις 18/05/2012 για εταιρείες που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7.
Μέχρι τις 21/05/2012 για εταιρείες που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 8.
Μέχρι τις 22/05/2012 για εταιρείες που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 9.
Μέχρι τις 23/05/2012 για εταιρείες που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 10-50.
Μέχρι τις 24/05/2012 για εταιρείες που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 60-00.
Για Ε.Π.Ε. (υποβάλλεται ηλεκτρονικά) (Φ-01010):

Μέχρι τις 10/05/2012 ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.

• Για Ο.Ε. – Ε.Ε., με βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας (κατά παράταση της Α.Υ.Ο. - Πολ. 1055/29-
02-2012) (υποβάλλεται ηλεκτρονικά) (Ε5):

Μέχρι τις 30/04/2012 ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.

• Για μη κερδοσκοπικές με βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας (κατά παράταση της Α.Υ.Ο. - Πολ.
1055/29-02-2012) (Φ-01012):

Μέχρι τις 30/04/2012 ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.

2. Δηλώσεις Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Για μισθωτούς, συνταξιούχους, ατομικές επιχειρήσεις, γεωργικά εισοδήματα κ.λπ. (κατά
παράταση της Α.Υ.Ο. - Πολ. 1055/29-02-2012):

Μέχρι 15/06/2012.

3. Οριστική Δήλωση Φ.Μ.Υ. (Ε7) - Άρθρο 59 § 3 του Ν. 2238/94
(υποβάλλεται ηλεκτρονικά)

Μέχρι 30/03/2012.

4. Πίνακες Αυτοκινήτων και Κατοικιών – περ. στ΄ και γ΄ της § 1 του άρθρου 45 του Ν. 2238/

94 και Α.Υ.Ο. Πολ. 1034/03-02-2012
(υποβάλλεται ηλεκτρονικά)

Μέχρι 30/03/2012. Δεν θα συμπεριλαμβάνονται στοιχεία, για τα αυτοκίνητα των οποίων η
Εργοστασιακή Τιμολογιακή Αξία (Ε.Τ.Α.) του έτους πρώτης κυκλοφορίας των χορηγούμενων
Ε.Ι.Χ. είναι κάτω των 15.000 ευρώ, πριν ή μετά από τη μείωση λόγω παλαιότητας.

5. Οριστική Δήλωση Αμοιβών Ελευθέρων Επαγγελματιών – άρθρο 59 § 3 του Ν. 2238/94

Μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Απριλίου (30/04/2012).

6. Οριστική Δήλωση παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από Εμπορικές Επιχειρήσεις –
άρθρο 59 § 3 του Ν. 2238/94

Μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαΐου (31/05/2012).

7. Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α. – Α.Υ.Ο. Πολ. 1045/2012
(υποβάλλεται ηλεκτρονικά)


Μέχρι 10/04/2012, για υπόχρεους με βιβλία Β΄ κατηγορίας, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.
Μέχρι 20/05/2012, για υπόχρεους με βιβλία Γ΄ κατηγορίας, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.

8. Συγκεντρωτικές Τιμολογίων Πελατών-Προμηθευτών – παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.
– Α.Υ.Ο. Πολ. 1090/14-06-2010
(υποβάλλεται ηλεκτρονικά)Μέχρι 25/06/2012 για υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2, 3.
Μέχρι 28/06/2012 για υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6.
Μέχρι 01/07/2012 για υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7, 8, 9.
Μέχρι 04/07/2012 για υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 0.

9. Ισοζύγιο των λογαριασμών όλων των βαθμίδων της κλειόμενης χρήσης – παρ. 6 του
άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. και Α.Υ.Ο. Πολ. 1090/14-06-2010.Μέχρι 30/09/2012 για υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2, 3.
Μέχρι 03/10/2012 για υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6.
Μέχρι 06/10/2012 για υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7, 8, 9.
Μέχρι 09/10/2012 για υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 0.

10. Φ.Α.Π. για ακίνητα που υπάρχουν την 01/01/2012 – άρθρο 33 § 1 του Ν. 3842/2010Μέχρι τις 15/05/2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1.
Μέχρι τις 16/05/2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 2.
Μέχρι τις 17/05/2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 3.
Μέχρι τις 18/05/2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4.
Μέχρι τις 21/05/2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 5.
Μέχρι τις 22/05/2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 6.
Μέχρι τις 23/05/2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7.
Μέχρι τις 24/05/2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 8.
Μέχρι τις 25/05/2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 9.
Μέχρι τις 28/05/2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 10-50.
Μέχρι τις 29/05/2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 60-00.

11. Ειδικός Φόρος επί των Ακινήτων (Offshore) (15% επί της αντικειμενικής αξίας) –
άρθρο 17 του Ν. 3091/2002

Μέχρι 20/05/2012 για όλους τους υπόχρεους, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.

12. Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) για Φυσικά και Νομικά πρόσωπα
(υποβάλλεται ηλεκτρονικά)

Μέχρι 31/07/2012, κατά παράταση με την Α.Υ.Ο. - Πολ. 1055/29-02-2012.

13. Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης – άρθρο 17 § 9 του Ν. 3842/2010

Συνυποβάλλεται με τη δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ηλεκτρονικά.

►Ενδεχομένως να υπάρξουν και νέες παρατάσεις, λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει
η Γ.Γ.Π.Σ. του ΥΠΟΙΚ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: