Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Φορολογικές κ.λπ. υποχρεώσεις Φεβρουαρίου 2013


Φορολογικές κ.λπ. υποχρεώσεις Φεβρουαρίου 2013


Αυτόν τον μήνα

Καταληκτικές ημερομηνίες:
α) Καταβολής εισφορών ΙΚΑ βάσει του Ν.4075/2012 (7/2).
β) Υποβολής αντιτύπου βιβλίου ημερολογίου διαφημίσεων από ΜΜΕ (15/2).
γ) Αυτοαπογραφής στο ΓΕΜΗ για τις ατομικές επιχειρήσεις, τους ευρωπαϊκούς ομίλους οικονομικού σκοπού, τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορία, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 5, 6, 7, 8, 9 και 0 (15/2).
δ) Απόδοσης τελών χαρτοσήμου στις περιπτώσεις του άρθρου 30 του ΚΦΣ (διατηρείται σε ισχύ με το άρθρο 39, παρ. 10 του ΚΒΣ) (20/2).
ε) Απόδοσης φόρου επί του ζύθου υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων (20/2).
στ) Απογραφής και καταχώρισης των αποθεμάτων κατ’ είδος στο βιβλίο απογραφών (20/2).
ζ) Καταβολής των εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και λοιπών ασφαλιστικών εισφορών Δώρου Χριστουγέννων έτους 2012 (28/2).


Για τις όποιες αλλαγές, μπορείτε να ενημερώνεστε από τον δικτυακό τόπο (site) της PROSVASIS A.E.B.E. στη διεύθυνση www.prosvasis.com.
Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013

Δελτίο Τύπου

Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνεται ότι μετά από σχετικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, και εν αναμονή επικείμενης νομοθετικής μεταρρύθμισης στο σύστημα είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικών περιόδων από 1/1/2013 και εφεξής θα πραγματοποιηθούν με βάση τις προθεσμίες του προϊσχύοντος νομικού πλαισίου κατά τα γνωστά μέχρι νεωτέρας οδηγίας.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΦΜ που λήγει σε:
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
1
15 Φεβρουαρίου
2
18 Φεβρουαρίου
3
19 Φεβρουαρίου
4
20 Φεβρουαρίου
5
21 Φεβρουαρίου
6
22 Φεβρουαρίου
7
25 Φεβρουαρίου
8
26 Φεβρουαρίου
9
27 Φεβρουαρίου
10, 20, 30, 40, 50
28 Φεβρουαρίου
60, 70, 80, 90, 00
1 Μαρτίου
Χωρίς ΑΦΜ
1 Μαρτίου

Με βάση το άρθρο 23, παρ. 3 του Ν.3427/2005, όπως ισχύει, αποδεσμεύτηκε η υποβολή του Εντύπου Ε9 από την υποβολή των δηλώσεων φυσικών προσώπων. Οι ημερομηνίες που δημοσιεύονται εδώ, είναι αυτές που αναφέρονται στον νόμο. Έχει ανακοινωθεί όμως η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης και δεν έχει εκδοθεί ακόμη το αντίστοιχο έντυπο. Αναμένονται οι σχετικές αποφάσεις από το Υπουργείο Οικονομικών.
Να υπενθυμίσουμε ότι η εφαρμογή της ΓΓΠΣ για τις αλλαγές του έτους 2011, οικονομικό έτος 2012, παραμένει ανοιχτή ακόμη.
Επίσης να υπενθυμίσουμε ότι, με βάση το φορολογικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, θα κληθούμε σύντομα να δηλώσουμε ή να διορθώσουμε ακίνητα που βρίσκονται εκτός σχεδίου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Αναστάλθηκε οριστικά η ηλεκτρονική υποβολή των Οριστικών Δηλώσεων αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις [ΕΥΟ ΠΟΛ.1186/21.9.2012 «Αναστολή υποβολής των οριστικών δηλώσεων αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς και των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών (Έντυπα Ε20, Ε21, Φ01-043 και Φ01-044), των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι με τους εντολείς τους, των καταστάσεων των γραμματίων προκαταβολής από τους δικηγορικούς συλλόγους, καθώς και των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλομένους τους, που υποβάλλονται από τους μηχανικούς και το ΤΕΕ, αντίστοιχα, μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ, για τη χρήση 2011»].

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΜΥ

Με τον Ν.3943/2011, άρθρο 20, παρ. 1 και 2 υπήρξε τροποποίηση του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν.2238/1994, όσον αφορά την απόδοση του παρακρατούμενου Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ).
Πιο συγκεκριμένα:
«1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 59 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
2. Ειδικώς, υποχρεούται σε απόδοση των ποσών που παρακρατήθηκαν κατά τη διάρκεια κάθε μήνα, μέχρι την εικοστή ημέρα του επόμενου από την παρακράτηση μήνα:
α) ο υπόχρεος παρακράτησης φόρου που απασχολούσε κατά μέσο όρο, κατά την προηγούμενη χρήση, περισσότερα από πενήντα πρόσωπα, και
β) τα ασφαλιστικά ταμεία για την καταβολή των συντάξεων.
Για την υποβολή της δήλωσης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.”
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για παρακρατήσεις φόρου που διενεργούνται από την 1η Μαΐου 2011 και εφεξής.»
Συνεπώς, οι επιχειρήσεις που το 2010 απασχολούσαν, κατά μέσο όρο, περισσότερα από πενήντα (50) άτομα, θα έπρεπε να υποβάλουν τη δήλωση ΦΜΥ που αφορά παρακρατήσεις φόρου του Μαΐου μέσα στον μήνα Ιούνιο σύμφωνα με τις ισχύουσες προθεσμίες (20/6 ο ΑΦΜ που λήγει σε 1, 21/6 ο ΑΦΜ που λήγει σε 2 κ.λπ.) και όχι τον Ιούλιο όπως ίσχυε με τις προηγούμενες διατάξεις.
Να υπενθυμίσουμε ότι πριν από τις αλλαγές του Ν.3943/2011 το κριτήριο για την υποβολή μηνιαίας ΦΜΥ ήταν η απασχόληση προσωπικού άνω των πεντακοσίων (500) ατόμων.
Υπολογισμός μέσου όρου προσωπικού: Για τον υπολογισμό του μέσου όρου προσωπικού της χρήσης 2010 λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ημερομισθίων του έτους (ημέρες ασφάλισης) δια του αριθμού των εργασίμων ημερών του έτους.
Π.χ. Ημερομίσθια χρήσης 2010: 15.700.
Εργάσιμες ημέρες έτους: 15.700.
Άρα 15.700 / 300 = 52 εργαζόμενοι μέσος όρος.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΜΥ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TAXISnet ΑΠΟ 1.7.2011

Σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 2 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1033/18.2.2011 (ΦΕΚ 339/Β’/2.3.2011), ειδικά για τη διαχειριστική χρήση 2011, η ηλεκτρονική υποβολή της Προσωρινής Δήλωσης ΦΜΥ και απόδοσης του φόρου με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική για αποδοχές που καταβάλλονται από 1.1.2011 έως 30.6.2011 και υποχρεωτική για αποδοχές που καταβάλλονται από 1.7.2011 και μετά.
Υπενθυμίζουμε ότι για τις περιόδους Ιουλίου και Αυγούστου η υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων πραγματοποιήθηκε ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του φορολογούμενου, με αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ημέρα του Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκε μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες.

Υποβολή της προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ και απόδοσης του φόρου υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (ΑΥΟ ΠΟΛ.1214/7.12.2012 - ΦΕΚ 3434/Β’/24.12.2012)
1. Τροποποιούμε την παρ. 1 του άρθρου 1 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1033/18.2.2011 (ΦΕΚ 338/Β’/2.3.2011) ως εξής:
«1. Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες προσωρινές δηλώσεις απόδοσης ΦΜΥ διαχειριστικής χρήσης 2010 και μετά υποβάλλονται και ο φόρος αποδίδεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στον δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) www.gsis.gr
2. Τροποποιούμε την παρ. 3 του άρθρου 1 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1033/18.2.2011 (ΦΕΚ 338/Β’/2.3.2011) ως εξής:
«3. Οι τροποποιητικές προσωρινές δηλώσεις απόδοσης ΦΜΥ διαχειριστικής χρήσης 2010 και μετά υποβάλλονται υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, εφόσον οι αρχικές προσωρινές δηλώσεις είχαν υποβληθεί με τον ίδιο τρόπο, με την επισήμανση ότι ήδη δεν έχει υποβληθεί άλλη παρόμοια τροποποιητική δήλωση στη ΔΟΥ.»
3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4075/2012

Από την περίοδο Ιουλίου ισχύει το νέο σύστημα πληρωμής εισφορών του ΙΚΑ (γενικό έγγραφο Ε10/9/23.4.2012 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ «περί της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών»).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α’/11.4.2012), αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 του Α.Ν.1846/1951, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 13 του Ν.2972/2001 και συμπληρώθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 33 του Ν.3232/2004 και την παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.3518/2006, ως ακολούθως:
«Ως χρόνος υπολογισμού των εισφορών ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία. Δεν μεταβάλλει τον παραπάνω χρόνο η καθυστέρηση, από οποιαδήποτε αιτία, της πληρωμής του μισθού πέραν του μηνός, όπως επίσης δεν μεταβάλλει αυτόν η καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών σε μακρότερα ή βραχύτερα χρονικά διαστήματα.
Ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλει τις εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι την πέμπτη (5η) για τις δημόσιες υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον παραπάνω οριζόμενο χρόνο. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει για το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού.
Η προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από όλους τους υπόχρεους λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου και Μαΐου αντίστοιχα
Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4075/2012, από 11.4.2012, ημερομηνία ισχύος του εν λόγω νόμου, και εφεξής, ο υπόχρεος εργοδότης οφείλει να καταβάλει τις εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι την πέμπτη (5η) για τις δημόσιες υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία.
Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει ανακοινωθεί κάποια παράταση της εφαρμογής του μέτρου. Να θυμίσουμε ότι το ΙΚΑ είχε παρατείνει την εφαρμογή του μέτρου μέχρι 31.12.2012 (για τις εισφορές μέχρι και Δεκέμβριο 2012 και Δώρο Χριστουγέννων 2012 - σχετικό το έγγραφο Φ.80000/25028/1685/31.10.2012 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α’/2012), οι εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση Φορέων ή Κλάδων τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούνται από 1.7.2012 να υποβάλουν ΑΠΔ κάθε μήνα.
Επίσης, οι ασφαλιστικές εισφορές πρέπει, βάσει του άρθρου 20 του ίδιου νόμου, να καταβάλλονται μέχρι την πέμπτη (5η) για τις δημόσιες υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα απασχόλησης.
(Γενικό έγγραφο Γ99/1/118/15.6.2012 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

Ρυθμίστηκαν εκ νέου οι ημερομηνίες υποβολής των ΑΠΔ με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 4.12.2012 (ΦΕΚ 237/Α’/5.12.2012)
Με τις νέες διατάξεις τροποποιήθηκε το άρθρο 14 του Ν.4075/2012, το οποίο θέσπιζε τη μηνιαία υποβολή ΑΠΔ από την περίοδο του Ιουλίου (και μετά από παράταση από την περίοδο του Οκτωβρίου).
Η μηνιαία υποβολή ΑΠΔ θα ισχύσει πλέον από την 1.1.2013 και μάλιστα χωρίς διαφορετική καταληκτική ημερομηνία ανά Αριθμό Μητρώου υπόχρεου.
Οι ΑΠΔ θα υποβάλλονται από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την περίοδο απασχόλησης.
Η σχετική διάταξη της ανωτέρω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου έχει ως εξής:
«10. Η διάταξη του άρθρου 14 του ν.4075/2012 (89 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 14
Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων
1. Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση των εργοδοτών που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση των φορέων ή Κλάδων και λογαριασμών των Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και προβλέπεται από την παρ. 1 του ν.2972/2001(Α’ 291), υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
2. Η ΑΠΔ του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
3. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στο δικτυακό τόπο (web-site) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για μισθολογικές περιόδους από 1/1/2013 και εφεξής.”»

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2012

Σύμφωνα με το έγγραφο Φ.80000/25028/1685/31.10.2012 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, προωθείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με την οποία προβλέπεται η συνείσπραξη από 1.1.2013 και εφεξής του ΦΜΥ και των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με καταληκτική ημερομηνία τη 15η-20ή ημέρα του επόμενου της απασχόλησης μήνα, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του υπόχρεου. Δεδομένης της ανωτέρω μεταρρύθμισης στο σύστημα είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εν αναμονή νομοθετικής ρύθμισης, η ακολουθούμενη πρακτική από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως προς την καταληκτική ημερομηνία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών μέχρι και τη μισθολογική περίοδο 9ου/2012, θα συνεχιστεί μέχρι και τη μισθολογική περίοδο Δεκεμβρίου 2012.
Ως εκ τούτου, για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών μηνών Οκτωβρίου 2012, Νοεμβρίου 2012 και Δεκεμβρίου 2012, καθώς και του Δώρου Χριστουγέννων 2012, θα ισχύσουν οι κείμενες διατάξεις, ήτοι οι κάτωθι προθεσμίες:
- Οκτώβριος 2012: από 1.11.2012 έως 30.11.2012.
- Νοέμβριος 2012: από 3.12.2012 έως 31.12.2012.
- Δεκέμβριος 2012: από 2.1.2013 έως 31.1.2013.
- Δώρο Χριστουγέννων 2012: από 2.1.2013 έως 28.2.2013.
Όσον αφορά την υποβολή των ΑΠΔ, δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση. Θεωρούμε όμως ότι συμπαρασύρονται από την ανωτέρω απόφαση.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕΠΕ ΚΑΙ ΟΑΕΔ

Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: οικ.25932/12.10.2012
Με την απόφαση 17227/32/22.8.2012 (ΦΕΚ 2346/Β’/22.8.2012) του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ρυθμίζεται η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Ειδικότερα:

Άρθρο 1: Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων
Θεσπίζεται υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (στο εξής: Π.Σ. ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ) με την επιφύλαξη του άρθρου 8, παρ. α’ και β’ και διευκρινίζεται ότι η υπουργική απόφαση αφορά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής (και όχι τη διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ ή του ΟΑΕΔ, όπως ίσχυε έως σήμερα και θα ισχύει και κατά τη μεταβατική περίοδο), με την εξαίρεση του άρθρου 4, παρ. γ’, περ. 2.
Για να έχουν πρόσβαση στο Π.Σ. ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ οι εξωτερικοί χρήστες θα επισκέπτονται τη διεύθυνση eservices.yeka.gr.

Άρθρο 2: Ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα έντυπα
Απαριθμούνται τα επτά έντυπα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, εκ των οποίων οι πίνακες προσωπικού (Ε4), οι αναγγελίες υπερωριακής απασχόλησης (Ε8) και οι αιτήσεις για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης (Ε9) είναι έντυπα αρμοδιότητας ΣΕΠΕ.
Οι αναγγελίες πρόσληψης (Ε3), οι αναγγελίες οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού (Ε5), οι καταγγελίες σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (Ε6) και οι βεβαιώσεις - δηλώσεις εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου (Ε7) είναι έντυπα αρμοδιότητας ΟΑΕΔ.
Τα έντυπα που επισυνάπτονται στην υπουργική απόφαση ουσιαστικά αποτελούν τις φόρμες που συμπληρώνονται κατά την ηλεκτρονική υποβολή. Εάν επιλεγεί η κατάθεση με προσέλευση του υπόχρεου στην αρμόδια υπηρεσία, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται τα έντυπα που χρησιμοποιούνταν έως σήμερα.

Άρθρο 3: Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων
Πρόσβαση στο Π.Σ. ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ έχουν μόνο οι εργοδότες οι οποίοι έχουν απογραφεί στο ΙΚΑ, δηλαδή είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα Μητρώα Εργοδοτών, και θα χρησιμοποιούν τον ίδιο συνδυασμό ονόματος και κωδικού χρήστη που έχουν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Η γνωστοποίηση τυχόν μεταβολών στοιχείων των εργοδοτών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις και γίνεται μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες.
Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής εκτυπώνεται αντίγραφο, στο οποίο έχει αποδοθεί αυτόματα και αποτυπώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία υποβολής. Οι εργοδότες χρησιμοποιούν τα αντίγραφα αυτά, αφού προηγουμένως έχουν νομίμως υπογραφεί και σφραγιστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, π.χ. τα αναρτούν, τα τηρούν στο αρχείο τους, τα επιδεικνύουν κ.ο.κ.
Η επισύναψη του ηλεκτρονικά σαρωμένου εντύπου με τις υπογραφές εργοδότη και εργαζόμενου ή με την έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή είναι υποχρεωτική όταν υποβάλλεται καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (Έντυπο Ε6), ενώ είναι προαιρετική όταν υποβάλλεται αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού (Έντυπο Ε5).
Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο έντυπο δεν μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά λόγω αδυναμίας συμπλήρωσης υποχρεωτικού πεδίου (π.χ. έλλειψη ΑΦΜ εργαζόμενου) ή λόγω αδυναμίας επισύναψης του ηλεκτρονικά σαρωμένου εντύπου σχετικά με το Έντυπο Ε6, θα ακολουθείται η διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία μέσα στις νόμιμες προθεσμίες.

Άρθρο 4: Προθεσμία και ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής
Κατά την ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων ισχύουν οι καθοριζόμενες από τις κείμενες διατάξεις προθεσμίες.
Επισημαίνεται πως κατά την ηλεκτρονική υποβολή η αναγγελία πρόσληψης (Έντυπο Ε3) υποβάλλεται το αργότερο έως και την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο. Εάν επιλεγεί η κατάθεση με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, εξακολουθεί να ισχύει, κατά τη μεταβατική περίοδο, η προθεσμία των οκτώ (8) ημερών.
Ειδικά για τους νέους εργοδότες, προβλέπεται ειδική προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών από την πρόσληψη για να υποβάλουν ηλεκτρονικά το Έντυπο Ε3, αφού προηγουμένως έχουν απογραφεί στην αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ (και τους έχει χορηγηθεί όνομα και κωδικός χρήστη).
Σε περίπτωση μεταβολής των αποδοχών, ο εργοδότης υποβάλλει ηλεκτρονικά τον πίνακα προσωπικού συμπληρωμένο μόνο ως προς τα στοιχεία της μεταβολής (τροποποιητικός αποδοχών, βλ. σχετικά τις οδηγίες για τη συμπλήρωση του Ε4) εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη μεταβολή.
Σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποβάλλει ηλεκτρονικά τον πίνακα προσωπικού συμπληρωμένο μόνο ως προς τα στοιχεία της αλλαγής ή της τροποποίησης (τροποποιητικός ωραρίου, βλ. σχετικά τις οδηγίες για τη συμπλήρωση του Ε4), το αργότερο έως και την ίδια ημέρα αλλαγής του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο.
Στο πλαίσιο της απλούστευσης διαδικασιών και δεδομένης της διασύνδεσης του Π.Σ. ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ με το ΙΚΑ, καταργείται η υποχρέωση κατάθεσης συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού στις υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, όταν η επιχείρηση ή εκμετάλλευση αλλάξει νόμιμο εκπρόσωπο, ακόμη και ως προς τους εργοδότες που επιλέγουν τη διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ. Σημειώνεται ότι η κατάργηση αφορά τη σχετική υποχρέωση ενώπιον των υπηρεσιών του ΣΕΠΕ, ενώ εξακολουθεί να υφίσταται ενώπιον των υπηρεσιών του ΙΚΑ σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
Ως ημερομηνία υποβολής των εντύπων θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτών στο σύστημα με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - εργοδότη μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου.
Κατά τη μεταβατική περίοδο, οι υπηρεσίες του ΣΕΠΕ και του ΟΑΕΔ εξακολουθούν να τηρούν, όπως έκαναν έως σήμερα, τα πρωτόκολλα που αφορούν τα έντυπα που κατατίθενται με προσέλευση.
Κατά την πρώτη φάση της ηλεκτρονικής υποβολής, διορθώσεις θα γίνονται μόνο με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή του ΟΑΕΔ και προσκόμιση ή/και κατάθεση των σχετικών στοιχείων τα οποία θα ελέγχονται κατά περίπτωση.
Επισημαίνεται ότι κατά τη μεταβατική περίοδο δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών, αλλά ακολουθείται η διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή/και του ΟΑΕΔ.

Άρθρο 5: Πρόσβαση και διαχείριση
Σχετικά με τα δικαιώματα πρόσβασης και διαχείρισης στα υποβαλλόμενα έντυπα, θα εκδοθούν συγκεκριμένες οδηγίες οι οποίες, μεταξύ άλλων, θα αφορούν τον ορισμό των εσωτερικών χρηστών, τον προσδιορισμό ρόλων και αρμοδιοτήτων, καθώς και την απόδοση κωδικών.

Άρθρο 6: Συγκρότηση ομάδας διαχείρισης
Με την απόφαση 16511/Δ1.4909/12.9.2012 του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας συγκροτήθηκε η ομάδα διαχείρισης του Π.Σ. ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, του ΣΕΠΕ, του ΟΑΕΔ και του ΙΚΑ.

Άρθρο 7: Κυρώσεις
Προβλέπεται ρητά πως οι κείμενες διατάξεις για την επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων, καθώς και για τα όργανα επιβολής αυτών, ισχύουν αναλόγως και για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής.

Άρθρο 8: Μεταβατικές διατάξεις
Καθορίζεται μεταβατική περίοδος έως τις 28.2.2013, κατά τη διάρκεια της οποίας η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων είναι προαιρετική. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι ακόμη και μετά από την ηλεκτρονική υποβολή οποιουδήποτε εντύπου, οι εργοδότες μπορούν να επιλέξουν την κατάθεση με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή/και του ΟΑΕΔ. Π.χ. μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στις 16.10.2012 την αναγγελία πρόσληψης (Έντυπο Ε3) και στις 20.11.2012 να προσέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ και να καταθέσουν πίνακα προσωπικού.

Άρθρο 9: Ισχύς της απόφασης
Η έναρξη ισχύος της απόφασης ορίζεται στις 15.10.2012 και ρητά προβλέπεται ότι από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης καταργείται η όμοια 14827/22/24.7.2012 (ΦΕΚ 2240/Β’/2.8.2012).

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΗ

Παρατείνονται οι προθεσμίες για την απογραφή των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) ως εξής:
Για τις ατομικές επιχειρήσεις, τους ευρωπαϊκούς ομίλους οικονομικού σκοπού, τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορία:
- Μέχρι την 21.1.2013 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2, 3, 4.
- Μέχρι τις 15.2.2013 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 5, 6, 7, 8, 9, 0.
[Απόφαση Κ1-1798 οικ./28.9.2012 (ΦΕΚ 2660/Β’/1.10.2012) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων]


Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013

Η Παρασκευή 1.2.2013 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής των παρακάτω δηλώσεων:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

(1) Υποβολή των παρακάτω δηλώσεων, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50

(α) Επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό έως 50 άτομα για το δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου και έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50 (Ν.3943/2011, άρθρο 20, παρ. 1)
Ι. Υποβολή προσωρινής δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) για το δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου από εκείνους που απασχολούν, κατά σύστημα έμμισθο ή ημερομίσθιο, προσωπικό ή καταβάλλουν συντάξεις, επιχορηγήσεις και κάθε άλλη παροχή (Ν.2238/1994, άρθρα 57, παρ. 1 και 59, παρ. 1).
II. Υποβολή δήλωσης για το δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου:
α) 20% στο ακαθάριστο ποσό από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος. Ο φόρος παρακρατείται κατά την καταβολή των αμοιβών από τις δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ και λοιπά ΝΠΔΔ, κοινωφελή ιδρύματα, Οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δημόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα ή πιστωτικούς Οργανισμούς, συνεταιρισμούς και ενώσεις τους, συλλόγους γενικά και ενώσεις προσώπων, καθώς και από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας (Ν.2238/1994, άρθρα 58, παρ. 1 και 59, παρ. 1).
β) 20% για προμήθειες, μεσιτείες, αμοιβές ή άλλες κάθε είδους παροχές μη έμμισθης υπηρεσίας, ενοίκια αυτοκινήτων, μηχανημάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων, εφόσον σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ορίζεται από τον ΚΒΣ η έκδοση θεωρημένου στοιχείου από τον δικαιούχο των αμοιβών αυτών. Ο φόρος παρακρατείται κατά την καταβολή των αμοιβών από τις δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ και λοιπά ΝΠΔΔ, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα, συνεταιρισμούς και ενώσεις τους, καθώς και από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας (Ν.2238/1994, άρθρα 55, παρ. 1ε’ και 59, παρ. 1).
γ) 35% (αυξήθηκε από 25% σε 35%, από 23.4.2010, βάσει του άρθρου 13, παρ. 5 του Ν.3842/2010) στους μισθούς που καταβάλλονται από Α.Ε. στα μέλη του Δ.Σ. και στους μισθούς και κάθε είδους απολαβές που καταβάλλει Ε.Π.Ε. σε εταίρους της, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης, εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε, εκτός από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ασφαλιστικό Οργανισμό ή Ταμείο. Με την παρακράτηση εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τους μισθούς που λαμβάνουν (Ν.2238/1994, άρθρα 28 παρ. 3στ’, 55 παρ. 1α’ και 59 παρ. 1 και Ν.3697/2008, άρθρο 18, παρ. 9).
δ) 20% στο ακαθάριστο ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλει ο εκμισθωτής στον μισθωτή, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εμπορικής μίσθωσης ακινήτου με βάση νόμο ή μετά από δικαστική απόφαση ή μετά από συμφωνία μεταξύ των διαδίκων που παραιτήθηκαν από τη σχετική δίκη (Ν.2238/1994, άρθρο 55, παρ. 1ε’ και Ν.2753/1999, άρθρο 5, παρ. 12).

(β) Επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό περισσότερα από 50 άτομα (Ν.2238/1994, άρθρα 57, παρ. 1 και 59, παρ. 2 και Ν.3943/2011, άρθρο 20, παρ. 1), για τον μήνα Δεκέμβριο, με ΑΦΜ που λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50
α) Υποβολή προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ προηγούμενου μήνα.
β) Απόδοση φόρου (35%) προηγούμενου μήνα στους μισθούς που καταβάλλονται από Α.Ε. στα μέλη του Δ.Σ. και στους μισθούς και κάθε είδους απολαβές που καταβάλλει Ε.Π.Ε. σε εταίρους της, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης, εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό Οργανισμό ή Ταμείο εκτός από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ν.2238/1994, άρθρο 28, παρ. 3στ’ - Ν.3697/2008, άρθρο 18, παρ. 9 και Ν.3842/2010, άρθρο 13, παρ. 5).


Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013

Η Δευτέρα 4.2.2013 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής των παρακάτω δηλώσεων:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

· Υποβολή των παρακάτω δηλώσεων, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00

Επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό έως 50 άτομα για το δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου και έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 (Ν.3943/2011, άρθρο 20, παρ. 1)
Βλέπε Παρασκευή 1.2.2013, παρ. 1α’.

Επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό περισσότερα από 50 άτομα (Ν.2238/1994, άρθρα 57, παρ. 1 και 59, παρ. 2 και Ν.3943/2011, άρθρο 20, παρ. 1), για τον μήνα Δεκέμβριο, με ΑΦΜ που λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00
Βλέπε Παρασκευή 1.2.2013, παρ. 1β’.


Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013

Η Τρίτη 5.2.2013 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής των παρακάτω δηλώσεων:

ΦΠΑ

· Υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ
Υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά μέσω TAXISnet και απορρίφθηκε για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις ΑΥΟΟ 1002820/7268/1364/0014/ΠΟΛ.1003/14.1.2004 (ΦΕΚ 132/Β’/29.1.2004) και ΕΥΟΟ 1086725/5479/1001/Α0014/ΠΟΛ.1111/27.10.2004.

                                                                              ΙΚΑ                                                                             


Παράταση στην υποβολή της Α.Π.Δ. Δ' τριμήνου για κοινές επιχειρήσεις και στην Α.Π.Δ. Δεκεμβρίου για Οικοδομοτεχνικά έργα έως την 5η Φεβρουαρίου 2013

Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Δ΄ τριμήνου 2012 και μηνός Δεκεμβρίου 2012 Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων αντίστοιχα έως την 5.2.2013


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 – Αθήνα
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242-245-246
210 52 15 256-258
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Δ΄ τριμήνου 2012 και μηνός Δεκεμβρίου 2012 Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων αντίστοιχα»

ΣΧΕΤ. : Γενικά Έγγραφα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ε40/29/19.1.2012, Γ99/1/94/17.4.2012, Γ99/1/101/14.5.2012, Γ99/1/144/27.7.2012 & Γ99/1/183/19.10.2012.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας και λόγω τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν κατά την υποβολή των Α.Π.Δ. Δ΄ τριμήνου 2012 μέσω διαδικτύου, Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Δεκεμβρίου 2012 Εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

Προκειμένου να διευκολυνθούν όλοι οι Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου Α.Μ.Ε.) και Οικοδομοτεχνικών έργων να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους για την υποβολή των Α.Π.Δ. Δ΄ τριμήνου 2012 και μηνός Δεκεμβρίου 2012 αντίστοιχα, κρίνεται απαραίτητο να δοθεί παράταση προθεσμίας υποβολής των εν λόγω Α.Π.Δ. έως 5/2/2013 αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Στις περιπτώσεις που έχουν συνταχθεί καταλογιστικές πράξεις (ΠΕΠΕΕ) πρέπει, με ευθύνη των Διευθυντών ή των Προϊσταμένων των Υποκταστημάτων και Παραρτημάτων αντίστοιχα, να ακυρωθούν οίκοθεν. 

Η καταβολή των εισφορών θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός των κατά νόμο προβλεπομένων προθεσμιών. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013

Η Πέμπτη 7.2.2013 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής των παρακάτω δηλώσεων:

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ

Από την περίοδο Ιουλίου ισχύει το νέο σύστημα πληρωμής εισφορών του ΙΚΑ (γενικό έγγραφο Ε10/9/23.4.2012 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ «περί της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών»).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α’/11.4.2012), αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 του Α.Ν.1846/1951, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 13 του Ν.2972/2001 και συμπληρώθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 33 του Ν.3232/2004 και την παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.3518/2006, ως ακολούθως:
«Ως χρόνος υπολογισμού των εισφορών ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία. Δεν μεταβάλλει τον παραπάνω χρόνο η καθυστέρηση, από οποιαδήποτε αιτία, της πληρωμής του μισθού πέραν του μηνός, όπως επίσης δεν μεταβάλλει αυτόν η καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών σε μακρότερα ή βραχύτερα χρονικά διαστήματα.
Ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλει τις εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι την πέμπτη (5η) για τις δημόσιες υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον παραπάνω οριζόμενο χρόνο. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει για το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού.
Η προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από όλους τους υπόχρεους λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου και Μαΐου αντίστοιχα.»
Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4075/2012, από 11.4.2012, ημερομηνία ισχύος του εν λόγω νόμου, και εφεξής, ο υπόχρεος εργοδότης οφείλει να καταβάλει τις εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι την πέμπτη (5η) για τις δημόσιες υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία.
Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει ανακοινωθεί κάποια παράταση της εφαρμογής του μέτρου. Να θυμίσουμε ότι το ΙΚΑ είχε παρατείνει την εφαρμογή του μέτρου μέχρι 31.12.2012 (για τις εισφορές μέχρι και Δεκέμβριο 2012 και Δώρο Χριστουγέννων 2012 - σχετικό το έγγραφο Φ.80000/25028/1685/31.10.2012 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας).


Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013

Η Παρασκευή 8.2.2013 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής των παρακάτω δηλώσεων:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

· Υποβολή των παρακάτω δηλώσεων
α) Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατηθέντος φόρου 15%, του προηγούμενου μήνα, επί αμοιβών δικηγόρων για εργατικές και αυτοκινητικές υποθέσεις από το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ (Ν.2753/1999, άρθρο 7, παρ. 3β’).
β) Υποβολή δήλωσης και απόδοση τέλους στο δημοτικό ή κοινοτικό Ταμείο για το δικαίωμα υδροληψίας του προηγούμενου μήνα (Β.Δ. της 24.9.1958, άρθρο 12 και Ν.1080/1980, άρθρο 2). Το τέλος καταβάλλεται με αποστολή γραμματίου είσπραξης στον δικαιούχο Δήμο ή Κοινότητα.
γ) Υποβολή δήλωσης και απόδοση στο δημοτικό ή κοινοτικό Ταμείο του τέλους 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων, του προηγούμενου μήνα, των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ. (ανεξαρτήτως ΑΦΜ - αφορά τους μη υπόχρεους ΦΠΑ): Το τέλος αυτό επιβάλλεται υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, στα ακαθάριστα έσοδα των κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα οποία πωλούνται -είτε για κατανάλωση μέσα στο κατάστημα είτε σε πακέτο- φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα, επί των ζυθοπωλείων και μπαρ, ανεξάρτητα από ιδιαίτερη ονομασία και κατηγορία, καθώς επίσης και επί των καντινών. Στο τέλος αυτό υπάγονται και τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματα των ανωτέρω περιπτώσεων τα οποία λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και τα οργανωμένα τμήματα των super market στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά. Όσον αφορά τα νυχτερινά κέντρα, τις αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτό και θέαμα, κέντρα διασκέδασης κ.λπ., καθώς και χορευτικά κέντρα με μουσική, το τέλος αυτό επιβάλλεται σε ποσοστό 5%.


Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013

Η Δευτέρα 11.2.2013 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής των παρακάτω δηλώσεων:

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

· Υποβολή ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων μηνός Ιανουαρίου σε υποκατάστημα ή παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Οι εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων υποβάλλουν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), (μηνιαία) μέχρι τη 10η ημέρα του επόμενου μήνα απασχόλησης, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Μητρώου τους (ΑΜΕ).
Σημειώνεται ότι, εφόσον η καταληκτική ημερομηνία δεν είναι εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, η προθεσμία λήγει την αμέσως επόμενη ημέρα.


Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013

Η Παρασκευή 15.2.2013 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής των παρακάτω δηλώσεων:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

· Υποβολή των παρακάτω δηλώσεων - Απόδοση φόρων, τελών κ.λπ.
1. Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος από αμοιβές και αποζημιώσεις μελών του Δ.Σ. που βαρύνουν την ίδια την Α.Ε. και οι οποίες αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα, κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 105, παρ. 6γ’ του Ν.2238/1994. Ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 35%, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου και η απόδοση αυτού γίνεται στο πρώτο 15νθήμερο του αμέσως επόμενου από την παρακράτηση μήνα (Ν.2238/1994, άρθρο 54, παρ. 5).
2. Υποβολή δήλωσης από δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ, κοινωφελή ιδρύματα και ΝΠΔΔ γενικά, για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά την προμήθεια από επιχειρήσεις κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Κατά την καταβολή ή την έκδοση της εντολής πληρωμής, παρακρατείται 1% για τα υγρά καύσιμα και τα τσιγάρα, 4% για τα λοιπά αγαθά και 8% για την παροχή υπηρεσιών (εκτός από τις ρητά οριζόμενες σε ειδικότερες διατάξεις), (Ν.2238/1994, άρθρο 55, παρ. 1στ’).
Εξαιρούνται συναλλαγές μέχρι 150,00 ευρώ. Για λοιπές εξαιρέσεις, βλ. Ν.2238/1994 (άρθρο 55, παρ. 1στ’).
Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα, ειδικά όμως για διαχειριστές πάγιας προκαταβολής και υπόλογους χρηματικών ενταλμάτων, μέχρι τη 10η ημέρα του επόμενου μήνα.
3. Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου 3% (μέχρι 31.12.2010 ίσχυε ποσοστό 1% - δεν έχει εκδοθεί απόφαση παράτασής του) που παρακρατήθηκε τον προηγούμενο μήνα από εργολάβους και ενοικιαστές δημόσιων, δημοτικών κ.λπ. προσόδων πάνω στην αξία του κατασκευαζόμενου έργου ή του μισθώματος (Ν.2238/1994, άρθρο 55, παρ. 1β’ και Ν.3763/2009, άρθρο 3, παρ. 5).
4. Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου τόκων διαφόρων περιπτώσεων
α) Υποβολή δήλωσης και απόδοση του φόρου εισοδήματος που παρακρατήθηκε με συντελεστή 10% στα ποσά των τόκων από καταθέσεις και πράξεις repos που λογίζονται από την 1.1.2005 για τους τόκους που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Η δήλωση υποβάλλεται μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του αμέσως επόμενου μήνα από την παρακράτηση του φόρου και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου μόνο για φυσικά πρόσωπα και προσωπικές εταιρείες (Ν.2238/1994, άρθρα 12, 114 παρ. 3 και 54 παρ. 4).
β) Υποβολή δήλωσης από τις τράπεζες για τόκους τραπεζικών καταθέσεων. Παρακρατείται ποσοστό 10% (Ν.2238/1994, άρθρο 12, παρ. 1-2).
γ) Υποβολή δήλωσης για τόκους από ιδρυτικούς τίτλους και προνομιούχες μετοχές που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα. Παρακρατείται φόρος 35%, με εξάντληση της υποχρέωσης του δικαιούχου (Ν.2238/1994, άρθρα 54, παρ. 5 και 60, παρ. 2).
δ) Υποβολή δήλωσης για τόκους δανείων ή πιστώσεων (εκτός τραπεζικών). Παρακρατείται φόρος 20%.
ε) Υποβολή δήλωσης και απόδοση του φόρου εισοδήματος (προς 10%) που παρακρατήθηκε ή προεισπράχθηκε από τους τόκους ομολόγων και έντοκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου κατά τον προηγούμενο μήνα. Με την παρακράτηση ή προείσπραξη εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση μόνο για φυσικά πρόσωπα και προσωπικές εταιρείες (Ν.2238/1994, άρθρο 12, παρ. 8 και Ν.3091/2002, άρθρο 3, παρ. 2).
στ) Υποβολή δήλωσης και απόδοση εφάπαξ του παρακρατηθέντος φόρου 20% για τόκους δανείων που συνομολογούνται μεταξύ ιδιωτών ή παρέχονται από εταιρεία προς τα μέλη της ή προς τρίτους (εξαιρούνται οι τόκοι από εμπορικές συναλλαγές), που καταβλήθηκαν ή έγινε εγγραφή στα βιβλία του οφειλέτη.
ζ) Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος ή προεισπραχθέντος φόρου εισοδήματος προς 10% (στους έντοκους τίτλους που εκδίδονται από τις 3.1.1998) στους τόκους οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους, και προκύπτουν από εθνικά δάνεια που εκδίδονται με έντοκα γραμμάτια ή ομολογίες 10% για πράξεις repos (Ν.2238/1994, άρθρο 12, παρ. 8 και Ν.3091/2002, άρθρο 3, παρ. 2).
5. Χαρτόσημα: Υποβολή δήλωσης και απόδοση χαρτοσήμου δανείων ή καταθέσεων από εταίρους, εφόσον η εγγραφή τους στα τηρούμενα βιβλία έγινε κατά τον προηγούμενο μήνα. Συγκεκριμένα, τα τέλη χαρτοσήμου ανέρχονται σε: 2% για δάνεια μεταξύ εμπόρων, 3% για δάνεια μεταξύ εμπόρων και εμπορικών εταιρειών και τρίτων, 2% για δάνεια μεταξύ Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και τρίτων (τα τέλη χαρτοσήμου καταβάλλονται προσαυξημένα κατά 20% υπέρ ΟΓΑ) και 1% για καταθέσεις ή αναλήψεις χρημάτων από εταίρους ή μετόχους προς εταιρείες.
6. Καταβολή φόρου για τις προμήθειες ή αμοιβές του προηγούμενου μήνα, σε περιπτώσεις αμοιβών από κινητές αξίες - αμοιβαία κεφάλαια - ομολογίες - χρεόγραφα
α) Υποβολή δήλωσης από τις Α.Ε. Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) για παρακράτηση φόρου 20%, για την καταβολή προμηθειών ή αμοιβών σε διαμεσολαβητές πώλησης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (Ν.2238/1994, άρθρα 55, παρ. 1ζ’ και 60, παρ. 3).
β) Υποβολή δήλωσης για τα εισοδήματα από ομολογίες και χρεόγραφα των ημεδαπών ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, του προηγούμενου μήνα, καθώς και από κινητές αξίες γενικά αλλοδαπής προέλευσης. Η παρακράτηση (20%) γίνεται κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων ή την είσπραξη των μερισμάτων από τον δικαιούχο (Ν.2238/1994, άρθρα 54 παρ. 5 και 6δ’ και 60 παρ. 2).
γ) Παρακράτηση φόρου 25% στο εισόδημα του προηγούμενου μήνα από κινητές αξίες ημεδαπής (εκτός από μερίσματα, προμερίσματα, αμοιβές και ποσοστά εκτός μισθού στα μέλη Δ.Σ. και στους διευθυντές, αμοιβές στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό και τόκους από μετοχές και ιδρυτικούς τίτλους, που προέρχονται από τα διανεμόμενα κέρδη ημεδαπής Α.Ε.), που αποκτάται από αλλοδαπούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Αποδίδεται με δήλωση μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα της παρακράτησης (Ν.2238/1994, άρθρο 114, παρ. 2 και Ν.3427/2005, άρθρο 26, παρ. 4).
δ) Απόδοση παρακρατούμενου φόρου 15% εισοδημάτων που προκύπτουν από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, εφόσον ο δικαιούχος του εισοδήματος είναι κάτοικος Ελλάδας και δεν είναι επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας ή εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου ή αμοιβαίο κεφάλαιο του Ν.1969/1991 (Ν.2238/1994, άρθρα 24 παρ. 1η’ και 54 παρ. 4 και 6στ’).
7. Λοιπές περιπτώσεις απόδοσης παρακρατούμενων φόρων προηγούμενου μήνα
α) Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου 20% που παρακρατήθηκε στα χρηματικά ποσά που χορηγήθηκαν σε αθλητές εθνικών ομάδων από το Δημόσιο ως επιβράβευση (Ν.2238/1994, άρθρα 13, παρ. 13 και 60, παρ. 3).
β) Υποβολή δήλωσης για τα λοιπά εισοδήματα από κινητές αξίες (εκτός από μερίσματα, προμερίσματα, αμοιβές και ποσοστά εκτός μισθού στα μέλη Δ.Σ. και στους διευθυντές, αμοιβές στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια). Παρακρατείται φόρος 20% (Ν.2238/1994, άρθρο 54, παρ. 5).
γ) Υποβολή δήλωσης και καταβολή εφάπαξ του αναλογούντος φόρου 20%, από την 1.1.2003, που αφορά κάθε ποσό που καταβάλλεται, πέρα από τα μισθώματα, από τον μισθωτή προς τον εκμισθωτή, σε περίπτωση μίσθωσης ακινήτου μόνου του ή μαζί με τον οποιονδήποτε εξοπλισμό ή εγκατάσταση που τυχόν διαθέτει (Ν.2238/1994, άρθρο 13, παρ. 1γ’).
δ) Υποβολή δήλωσης για τις αμοιβές που καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο, τους Δήμους και τις Κοινότητες του Κράτους, τον ΕΟΤ, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, τον Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997, τον σύλλογο «Οι φίλοι της Μουσικής», καθώς και την Εθνική Λυρική Σκηνή, σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα ή μεμονωμένους καλλιτέχνες ξένων χωρών, για τη συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 20%, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου (Ν.2238/1994, άρθρα 13, παρ. 12 και 60, παρ. 3).
ε) Υποβολή δήλωσης και απόδοση από την Α.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων του παρακρατηθέντος φόρου, κατά τον προηγούμενο μήνα, με συντελεστή 1,5‰ στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.), για συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω αυτού. Η απόδοση γίνεται μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του αμέσως επόμενου μήνα από αυτόν που πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές (Ν.2579/1998, άρθρο 9, παρ. 2).
στ) Υποβολή δήλωσης από φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και απόδοση φόρου με συντελεστή 1,5‰ για τις πωλήσεις, κατά τον προηγούμενο μήνα, μετοχών εισηγμένων σε αλλοδαπά Χρηματιστήρια ή σε άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς (Ν.2703/1999, άρθρο 27, παρ. 2).
ζ) Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 20% για τα δικαιώματα που καταβάλλονται σε αλλοδαπά αθλητικά σωματεία, επαγγελματικά ή μη, καθώς και σε οποιοδήποτε τρίτο αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για τη μεταβίβαση σε ημεδαπά αθλητικά σωματεία, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους, του δικαιώματος χρησιμοποίησης αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, καλαθοσφαιριστών, πετοσφαιριστών και λοιπών αθλητών (Ν.2238/1994, άρθρο 13, παρ. 6).
8. Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου που έχει παρακρατηθεί για διάφορες περιπτώσεις αποζημιώσεων - αμοιβών από και σε αλλοδαπές εταιρείες
α) Υποβολή δήλωσης και απόδοση του φόρου (20%) για αποζημιώσεις σε αλλοδαπούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, για εκμίσθωση μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και γενικά κινητών πραγμάτων προς τρίτους στην Ελλάδα, επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, οργάνωση επιχειρήσεων, εκπαίδευση προσωπικού και για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας και κάθε είδους συμβουλών στην Ελλάδα, καθώς και για αμοιβές που καταβάλλονται σε καλλιτεχνικά συγκροτήματα ξένων χωρών. Παρακρατείται φόρος 20% (Ν.2238/1994, άρθρο 13, παρ. 6).
β) Απόδοση φόρου που παρακρατήθηκε επί της αξίας τεχνικών δημόσιων ή ιδιωτικών έργων στην Ελλάδα που αναλαμβάνουν αλλοδαπές εταιρείες (Ν.2238/1994, άρθρο 13, παρ. 9).
γ) Υποβολή δήλωσης και απόδοση του φόρου (15%) που έχει παρακρατηθεί στις αμοιβές ή προμήθειες για τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας υλικού αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κ.λπ., που καταβλήθηκαν από αλλοδαπά εργοστάσια ή αλλοδαπούς οίκους σε αυτούς (Ν.2238/1994, άρθρο 55, παρ. 1γ’).
δ) Υποβολή δήλωσης και απόδοση του φόρου που έχει παρακρατηθεί στα ποσά που καταβλήθηκαν και αφορούν αποζημιώσεις ή δικαιώματα για τη χρήση κινηματογραφικών ή τηλεοπτικών ταινιών κ.λπ., για ραδιοφωνικές εκπομπές και για αναπαραγωγή βιντεοκασετών, σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και Οργανισμούς, με ταυτόχρονη εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων (Ν.2238/1994, άρθρο 13, παρ. 6).
ε) Υποβολή δήλωσης για το εισόδημα από κινητές αξίες (εκτός από μερίσματα, προμερίσματα, αμοιβές και ποσοστά εκτός μισθού στα μέλη Δ.Σ. και στους διευθυντές, αμοιβές στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό και τόκους από μετοχές και ιδρυτικούς τίτλους, που προέρχονται από τα διανεμόμενα κέρδη ημεδαπής Α.Ε.) ημεδαπής, που αποκτάται από αλλοδαπούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Παρακρατείται φόρος 25% (Ν.2238/1994, άρθρο 114, παρ. 2 και Ν.3427/2005, άρθρο 26, παρ. 4).
στ) Υποβολή δήλωσης για το εισόδημα από κινητές αξίες αλλοδαπής προέλευσης που εξαργυρώνονται στην Ελλάδα. Παρακρατείται φόρος 20% (Ν.2238/1994, άρθρα 54 παρ. 5 και 6δ’ και 60, παρ. 2).
ζ) Υποβολή δήλωσης για τα καθαρά κέρδη αλλοδαπών εταιρειών που αναλαμβάνουν στην Ελλάδα την κατάρτιση μελετών και σχεδίων ή τη διεξαγωγή ερευνών τεχνικής, οικονομικής ή επιστημονικής γενικά φύσεως. Παρακρατείται, στην ακαθάριστη αμοιβή, φόρος 25% από την 1.1.2003 (Ν.2238/1994, άρθρο 13, παρ. 8 - Ν.3091/2002, άρθρο 9, παρ. 2 και Ν.3842/2010, άρθρο 5, παρ. 5).
9. Φόρος εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου: Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου υποχρεούνται σε καταβολή φόρου με συντελεστή 10% επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος προσαυξάνεται κατά μία (1) μονάδα και υπολογίζεται επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον διαθεσίμων σε τρέχουσες τιμές. Ο φόρος αποδίδεται στη ΔΟΥ μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του Ιουλίου και Ιανουαρίου του επόμενου εξαμήνου από τον υπολογισμό του. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της εταιρείας και των μετόχων (Ν.3371/2005, άρθρο 39, παρ. 3).
10. Φόρος αμοιβαίων κεφαλαίων: Φορολογούνται με συντελεστή 10% επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος προσαυξάνεται ανάλογα με την κατηγορία κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο φόρος υπολογίζεται επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και αποδίδεται στη ΔΟΥ μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του Ιουλίου και Ιανουαρίου του επόμενου εξαμήνου από τον υπολογισμό του. Η καταβολή του φόρου γίνεται από τις ΑΕΔΑΚ στο όνομα και για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου (Ν.2238/1994, άρθρο 33, παρ. 3).

ΦΠΑ

· Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ από απαλλασσόμενους
Οι υποκείμενοι στον φόρο, οι οποίοι ενεργούν αποκλειστικά πράξεις για τις οποίες δεν τους παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, τα νομικά πρόσωπα που δεν υπάγονται στον φόρο, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, που πραγματοποιούν φορολογητέες ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, υποχρεούνται να υποβάλουν στον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ περιοδική δήλωση μόνο για τις περιόδους κατά τις οποίες πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, μέχρι τη 15η του επόμενου μήνα που ακολουθεί τον μήνα της ενδοκοινοτικής απόκτησης και να καταβάλουν τον φόρο που αναλογεί στις αποκτήσεις αυτές (Ν.3091/2002, άρθρο 19, παρ. 13). Συνεπώς, η προαναφερόμενη δήλωση ΦΠΑ θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τη 15η του τρέχοντος μηνός για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις του προηγούμενου μήνα.

ΚΒΣ

· Υποβολή ημερολογίου διαφημίσεων από ΜΜΕ (τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, εφημερίδες, περιοδικά)
Υποβάλλεται ένα αντίτυπο του ημερολογίου διαφημίσεων για κάθε ημερολογιακό δίμηνο και μέχρι τη 15η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη του διμήνου (Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου στις 15 Απριλίου, Μαρτίου - Απριλίου στις 15 Ιουνίου, Μαΐου - Ιουνίου στις 15 Αυγούστου, Ιουλίου - Αυγούστου στις 15 Οκτωβρίου, Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου στις 15 Δεκεμβρίου, Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου στις 15 Φεβρουαρίου), [Ν.2328/1995, άρθρο 12 - κοινή απόφαση 1086567/40/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1217/29.7.1996 (ΦΕΚ 689/Β’/19.8.1996) των Υπουργείων Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ΕΥΟ 1092784/131/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1238/19.8.1996].

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΗ

Παρατείνονται οι προθεσμίες για την απογραφή των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) ως εξής:
Για τις ατομικές επιχειρήσεις, τους ευρωπαϊκούς ομίλους οικονομικού σκοπού, τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορία:
- Μέχρι την 21.1.2013 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2, 3, 4.
- Μέχρι τις 15.2.2013 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 5, 6, 7, 8, 9, 0.
[Απόφαση Κ1-1798 οικ./28.9.2012 (ΦΕΚ 2660/Β’/1.10.2012) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων]

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

· Χορήγηση βεβαίωσης αποδοχών
Σύμφωνα με το άρθρο 83, παρ. 2 του ΚΦΕ, όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ, έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το φορολογούμενο εισόδημα και τον φόρο που παρακρατήθηκε. Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται στους δικαιούχους μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του οικείου οικονομικού έτους. Ειδικά για τις διαχειριστικές χρήσεις 2012 έως και 2014, στην ίδια βεβαίωση αναγράφονται και τα παρακρατούμενα ποσά της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α’).
Ειδικά για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές της διαχειριστικής χρήσης του 2012 που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος σε έτος μεταγενέστερο από τις επιχειρήσεις στις οποίες απασχολείται και ακόμη και αν έγινε επίσχεση εργασίας από τους μισθωτούς ή ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, χρόνος απόκτησής τους είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο για την ανωτέρω διαχειριστική χρήση (Ν.2238/1994, άρθρο 46, παρ. 3, όπως ισχύει).
Σε περίπτωση ανείσπρακτων αποδοχών, στη βεβαίωση θα αναφέρονται:
α) Στην πρώτη γραμμή οι αμοιβές που έχουν εξοφληθεί και ο αναλογούν φόρος.
β) Στη δεύτερη γραμμή οι αμοιβές που δεν έχουν εξοφληθεί και ο αναλογούν φόρος.
Η κατανομή του φόρου θα γίνει αναλογικά.


Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013

Η Τετάρτη 20.2.2013 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής των παρακάτω δηλώσεων:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

(2) Υποβολή των παρακάτω δηλώσεων, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 1

Επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό περισσότερα από 50 άτομα (Ν.2238/1994, άρθρα 57, παρ. 1 και 59, παρ. 2 και Ν.3943/2011, άρθρο 20, παρ. 1), για τον μήνα Ιανουάριο, με ΑΦΜ που λήγει σε 1
α) Υποβολή προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ προηγούμενου μήνα.
β) Απόδοση φόρου (35%) προηγούμενου μήνα στους μισθούς που καταβάλλονται από Α.Ε. στα μέλη του Δ.Σ. και στους μισθούς και κάθε είδους απολαβές που καταβάλλει Ε.Π.Ε. σε εταίρους της, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης, εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό Οργανισμό ή Ταμείο εκτός από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ν.2238/1994, άρθρο 28, παρ. 3στ’ - Ν.3697/2008, άρθρο 18, παρ. 9 και Ν.3842/2010, άρθρο 13, παρ. 5).

· Καταχώριση στο βιβλίο απογραφών των αποθεμάτων κατ’ είδος
Απογραφή και καταχώριση των αποθεμάτων κατ’ είδος στο βιβλίο απογραφών από τις υπόχρεες επιχειρήσεις.

ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ

· Υποβολή δήλωσης τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου (τριμήνου)
Αποδίδονται στο Δημόσιο, βάσει του άρθρου 30 του ΚΦΣ (διατηρείται σε ισχύ με το άρθρο 39, παρ. 10 του ΚΒΣ), τα τέλη χαρτοσήμου που οφείλονται:
α) Στα τιμολόγια κ.λπ. που εκδίδονται από πρόσωπα που δεν είναι υποκείμενα του ΦΠΑ (Δημόσιο, Δήμοι, Κοινότητες, ΝΠΔΔ, που ενεργούν στο πλαίσιο της αποστολής τους).
β) Στα τιμολόγια αγοράς από ιδιώτες του άρθρου 12, παρ. 5 του ΚΒΣ.
γ) Στα δάνεια των ασφαλιστικών εταιρειών επί ασφαλιστηρίων ζωής (Π.Δ.160/1978 - ΦΕΚ 34/Α’/1978).
δ) Στις πραγματοποιούμενες εξαγορές (Rachats) ασφαλιστηρίων ζωής από ασφαλιστικές εταιρείες (Π.Δ.160/1978).
ε) Στα κέρδη που διανέμονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες στους ασφαλισμένους κλάδους ζωής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12, παρ. 4 του Ν.Δ.400/1970 «περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» (Π.Δ.160/1978).
στ) Στα δάνεια επ’ ενεχύρω τιμαλφών αντικειμένων, που χορηγούνται από το Ενεχυροδανειστήριο (Κώδικας Τελών Χαρτοσήμου, άρθρο 13, παρ. 1δ’) και στο προϊόν των εκποιούμενων από αυτό ως άνω αντικειμένων (Κώδικας Τελών Χαρτοσήμου, άρθρο 13, παρ. 1α’ και ΑΥΟ Σ.882/120/2.3.1982 - ΦΕΚ 109/Β’/18.3.1982).
ζ) Στις αποδείξεις πληρωμής δικαιωμάτων εγγραφής ή συνδρομών των μελών των σωματείων, συλλόγων ή άλλων ενώσεων και Οργανισμών (Ν.Δ.60/1946, άρθρο 30, παρ. 2 και ΑΥΟ Σ.882/120/2.3.1982).
η) Στις αποδείξεις που εκδίδονται από τα Ταμεία των ΝΠΔΔ, καθώς και από τους τρίτους (τράπεζες κ.λπ.) που ενεργούν κατ’ εντολή των προσώπων αυτών, για πληρωμές που γίνονται για τα Ταμεία αυτά και στα Ταμεία αυτά ή στους κατ’ εντολή ενεργούντες τρίτους (Ν.187/1943, άρθρο 10, παρ. 1 και ΑΥΟ Σ.882/120/2.3.1982).
θ) Στη σύσταση και απόδοση εγγυοδοσιών φιαλών υγραερίου (Κώδικας Τελών Χαρτοσήμου, άρθρο 17, παρ. 2στ’ και ΑΥΟ Σ.882/120/2.3.1982).
ι) Στις επιδοτήσεις που παρέχονται από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού, που καταβάλλονται από τα υποκαταστήματα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος στους δικαιούχους αυτών παραγωγούς (ΑΥΟ Γ.554/261/17.5.1983 - ΦΕΚ 292/Β’/30.5.1983).
ια) Στις αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους γεωργούς για την ενθάρρυνση της παύσης της γεωργικής τους δραστηριότητας (κοινή απόφαση 12018/21.4.1989 των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας - ΦΕΚ 330/Β’/8.5.1989).
Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, η δήλωση χαρτοσήμου υποβάλλεται για το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο μέχρι την 20ή ημέρα των μηνών Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου. Εξαιρετικά για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και πράκτορες αυτών, μέχρι την 20ή ημέρα των μηνών Μαρτίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου (Π.Δ.99/1977, άρθρο 30, που διατηρείται σε ισχύ με το άρθρο 39, παρ. 10 του ΚΒΣ).

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ

· Υποβολή δήλωσης φόρου επί του ζύθου υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων, για το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο
Υπόχρεοι σε απόδοση, χρόνος και τρόπος απόδοσης: Υπόχρεοι σε απόδοση είναι οι πωλητές στο εσωτερικό του εισαγόμενου ή αποκτώμενου από άλλες χώρες ζύθου. Ο φόρος ανέρχεται σε ποσοστό 3%. Ως προς τον χρόνο και τον τρόπο απόδοσης του φόρου, ισχύει ανάλογα ό,τι και για τον παραγόμενο ζύθο. Ο φόρος δηλαδή αποδίδεται στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι και την 20ή ημέρα των μηνών Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου κάθε έτους, με δήλωση για τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο (Ν.3320/2005, άρθρα 33 και 18, παρ. 4 και ΕΥΟΟ 1047014/348/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1104/15.7.2005).

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

· Υποβολή από τους δικηγόρους κατάστασης έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει με τους εντολείς τους
Σύμφωνα με το άρθρο 52, παρ. 5, περ. ε’ του ΚΦΕ, μέχρι την 20ή ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους ο δικηγόρος υποχρεούται να υποβάλει, στη ΔΟΥ της περιφέρειας όπου βρίσκεται η επαγγελματική του έδρα, κατάσταση των έγγραφων συμφωνιών που έχει συνάψει με τους εντολείς του κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ΑΦΜ του κάθε εντολέα του, η δικηγορική υπηρεσία που παρασχέθηκε και η συμφωνηθείσα αμοιβή.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1043/21.2.2012 (ΦΕΚ 412/Β’/22.2.2012) η προθεσμία υποβολής των ανωτέρω καταστάσεων, που έληγε στις 20 Φεβρουαρίου, παρατάθηκε μέχρι και τις 28.9.2012.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με την ΕΥΟ ΠΟΛ.1186/21.9.2012, η υποβολή των ανωτέρω καταστάσεων αναστάλθηκε για τη χρήση 2011.
Για τη χρήση 2012 δεν έχει εκδοθεί ακόμη σχετική απόφαση.

· Υποβολή από τους δικηγορικούς συλλόγους κατάστασης των γραμματίων προκαταβολής ανά δικηγόρο
Σύμφωνα με το άρθρο 52, παρ. 5, περ. στ’ του ΚΦΕ, οι δικηγορικοί σύλλογοι υποχρεούνται να υποβάλουν στη ΔΟΥ της περιφέρειας όπου βρίσκεται η επαγγελματική τους έδρα, μέχρι την 20ή ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, κατάσταση των γραμματίων προκαταβολής ανά δικηγόρο, κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του κάθε εντολέα τους, καθώς και η δικηγορική υπηρεσία την οποία αφορά η προκαταβολή και το ποσό αναφοράς επί του οποίου υπολογίστηκε αυτή. Την ευθύνη για την υποβολή αυτή φέρει ο πρόεδρος του οικείου δικηγορικού συλλόγου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1043/21.2.2012 (ΦΕΚ 412/Β’/22.2.2012) η προθεσμία υποβολής των ανωτέρω καταστάσεων, που έληγε στις 20 Φεβρουαρίου, παρατάθηκε μέχρι και τις 28.9.2012.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με την ΕΥΟ ΠΟΛ.1186/21.9.2012, η υποβολή των ανωτέρω καταστάσεων αναστάλθηκε για τη χρήση 2011.
Για τη χρήση 2012 δεν έχει εκδοθεί ακόμη σχετική απόφαση.

· Υποβολή από τους μηχανικούς κατάστασης έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει με τους εντολείς τους κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο
Σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. 8, περ. ζ’ του Ν.3943/2011, μέχρι την 20ή ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους ο μηχανικός υποχρεούται να υποβάλει, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στον δικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ, κατάσταση με τις έγγραφες συμφωνίες που έχει συνάψει με τους αντισυμβαλλομένους του μέσα στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο και στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ΑΦΜ του κάθε συμβαλλόμενου, το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας και η συμφωνηθείσα αμοιβή. Η ισχύς των διατάξεων αυτών έχει εφαρμογή από 1.7.2011.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1043/21.2.2012 (ΦΕΚ 412/Β’/22.2.2012) η προθεσμία υποβολής των ανωτέρω καταστάσεων, που έληγε στις 20 Φεβρουαρίου, παρατάθηκε μέχρι και τις 28.9.2012.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με την ΕΥΟ ΠΟΛ.1186/21.9.2012, η υποβολή των ανωτέρω καταστάσεων αναστάλθηκε για τη χρήση 2011.
Για τη χρήση 2012 δεν έχει εκδοθεί ακόμη σχετική απόφαση.

· Υποβολή από το ΤΕΕ κατάστασης έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους εντολείς τους κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο
Σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. 8, περ. η’ του Ν.3943/2011, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) υποχρεούται να υποβάλει, μέχρι την 20ή ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στον δικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ, κατάσταση των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλομένους τους μέσα στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο και στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ΑΦΜ του κάθε αντισυμβαλλόμενου, το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας και η συμφωνηθείσα αμοιβή. Την ευθύνη για την υποβολή αυτή φέρει ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Η ισχύς των διατάξεων αυτών έχει εφαρμογή από 1.7.2011.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1043/21.2.2012 (ΦΕΚ 412/Β’/22.2.2012) η προθεσμία υποβολής των ανωτέρω καταστάσεων, που έληγε στις 20 Φεβρουαρίου, παρατάθηκε μέχρι και τις 28.9.2012.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με την ΕΥΟ ΠΟΛ.1186/21.9.2012, η υποβολή των ανωτέρω καταστάσεων αναστάλθηκε για τη χρήση 2011.
Για τη χρήση 2012 δεν έχει εκδοθεί ακόμη σχετική απόφαση.

Νέα παράταση για την υποβολή καταστάσεων και στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ. των ιδιωτικών θεραπευτηρίων των εκπαιδευτηρίων των τραπεζών και των λοιπών Δ.Ε.Κ.Ο.

Έως την 20η Φεβρουαρίου παρατάθηκε η υποβολή των στοιχείων στην ΓΓΠΣ από τους υπόχρεους των ΠΟΛ.1195/12.10.2012 και της ΠΟΛ.1077/26.3.2012.


Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑN. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Γ΄ 

Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10
Τηλέφωνο : 210-3375149
Fax : 210-3375001
Ταχ. Κώδικας: 10484, Αθήνα

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) 
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/κης
Ταχ. Κώδικας 18345, Μοσχάτο
Τηλέφωνο : 210-4802004, 7
Fax : 210-4802019

ΠΟΛ 1011

ΘΕΜΑ: «Τροποποιήσεις των ΠΟΛ.1195/12.10.2012 Α.Υ.Ο. και ΠΟΛ.1077/26.3.2012 Α.Υ.Ο. αναφορικά με τα στοιχεία και τις προθεσμίες υποβολής αυτών στη Γ.Γ.Π.Σ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 17 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α’), της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66Α΄) και της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152Α΄).

β) Την ανάγκη διευκόλυνσης των διασταυρώσεων που διενεργεί το Υπουργείο για την πάταξη της φοροδιαφυγής και την επίτευξη φορολογικής συμμόρφωσης.

γ) Την αριθ. 07927/19.09.2012 (Φ.Ε.Κ. 2574/Β/24.09.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.

δ) Ότι από τις διατάξεις της, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις της ΠΟΛ.1077/26.3.2012 Α.Υ.Ο.

1.1. «Άρθρο 3
Υποχρεώσεις των ιδιωτικών θεραπευτηρίων

Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών Κατάσταση με τα ακόλουθα στοιχεία:

α) ΑΦΜ ιατρού που εκτέλεσε την ιατρική πράξη,
β) ένδειξη έμμισθου (1) ή συνεργαζόμενου (2) ιατρού,
γ) ημερομηνία εκτελεσθείσης πράξης,
δ) κωδικό πράξης, σύμφωνα με την Κωδικοποίηση Νόσων – Διαγνώσεων (ICD-10)/ ιατρικών πράξεων. Εξαιρούνται οι ιατρικές πράξεις που αφορούν αποκλειστικά επισκέψεις για ιατρικές γνωματεύσεις.

Την ίδια υποχρέωση έχουν και όλα τα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων πλαστικής χειρουργικής, καθώς και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους ιατρούς που παρέχουν με προσωπική εργασία τις ιατρικές υπηρεσίες και πράξεις τους είτε στις επιχειρήσεις στις οποίες είναι ιδιοκτήτες, είτε στα ιατρεία τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες.»

1.2. «Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

15.1. Η παρούσα ισχύει για τα στοιχεία της χρήσης 2011 και εφεξής, εκτός των στοιχείων των περιπτώσεων των άρθρων 2 και 10 της παρούσης, τα οποία δύναται να αφορούν χρήσεις από το 2010 και εφεξής.

15.2. Η πρώτη αποστολή αρχείων των στοιχείων των άρθρων 3 έως και 10 θα γίνει έως και την 20-02-2013. Ειδικά για τα στοιχεία του άρθρου 10, η αποστολή αυτή θα αφορά τα έτη 2010 έως και 2011, ενώ για τα στοιχεία των άρθρων 3 έως και 9 θα αφορά μόνο το έτος 2011».

Άρθρο 2
Τροποποιήσεις της ΠΟΛ.1195/12.10.2012 Α.Υ.Ο.

2.1. «Άρθρο 3
Υποχρεώσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων

3.1. Τα ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, που εμπίπτουν στην περίπτωση δ’ της παρ.1 του άρθρου 16 του Ν.2238/1994, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58 Α’), διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών κατάσταση καταβληθέντων διδάκτρων και πληρωμών για πρόσθετες παροχές ανά ημερολογιακό έτος.

3.2. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:
α) ΑΦΜ υπόχρεου προς καταβολή. Για την εφαρμογή της παρούσης ως υπόχρεος θεωρείται ο γονέας ή ο κηδεμόνας ή τρίτο πρόσωπο που καταβάλει σταθερά τα δίδακτρα σε όλη τη διάρκεια του έτους.
β) Ονοματεπώνυμο υπόχρεου, εφόσον δεν έχουν δοθεί στοιχεία για το ΑΦΜ αυτού έως την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης.
γ) Ποσό καταβληθέντων διδάκτρων και ποσό αμοιβών για τυχόν πρόσθετες παροχές (εξέταστρα, μεταφορικά, διατροφή, αθλοπαιδιές, ιδιαίτερα μαθήματα,
κ.λ.π.).

3.3. Τις παραπάνω υποχρεώσεις της παραγράφου 3.2. και σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 48, της περ. γ’ της παρ.4 του άρθρου 9 και των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, έχουν και όλα τα λοιπά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια κάθε βαθμίδας που λειτουργούν νόμιμα στη χώρα (Πανεπιστήμια, Κολλέγια, Παραρτήματα ξένων Πανεπιστημίων, Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ξένων γλωσσών, ιδιαιτέρων μαθημάτων, εισαγωγικών εξετάσεων και πιστοποιήσεων γενικά, Ιδιωτικά ΙΕΚ, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, Ινστιτούτα, επαγγελματικές και τεχνικές σχολές, σχολές οδήγησης, ωδεία και μουσικές σχολές, σχολές χορού, πολεμικών τεχνών και γυμναστήρια)».

2.2. «Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

7.1. Η παρούσα, αναφορικά με το άρθρο 3 αυτής, ισχύει για τα στοιχεία της χρήσης 2011 και εφεξής.

7.2. Η πρώτη αποστολή αρχείων των στοιχείων του άρθρου 3 θα γίνει έως και την 20-2-2013».

Άρθρο 3

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013

Η Πέμπτη 21.2.2013 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής των παρακάτω δηλώσεων:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

· Υποβολή των παρακάτω δηλώσεων, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 2

Επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό περισσότερα από 50 άτομα (Ν.2238/1994, άρθρα 57, παρ. 1 και 59, παρ. 2 και Ν.3943/2011, άρθρο 20, παρ. 1), για τον μήνα Ιανουάριο, με ΑΦΜ που λήγει σε 2
Βλέπε Τετάρτη 20.2.2013, παρ. 2.


Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013

Η Παρασκευή 22.2.2013 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής των παρακάτω δηλώσεων:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

· Υποβολή των παρακάτω δηλώσεων, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 3

Επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό περισσότερα από 50 άτομα (Ν.2238/1994, άρθρα 57, παρ. 1 και 59, παρ. 2 και Ν.3943/2011, άρθρο 20, παρ. 1), για τον μήνα Ιανουάριο, με ΑΦΜ που λήγει σε 3
Βλέπε Τετάρτη 20.2.2013, παρ. 2.


Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013

Η Δευτέρα 25.2.2013 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής των παρακάτω δηλώσεων:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

· Υποβολή των παρακάτω δηλώσεων, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 4

Επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό περισσότερα από 50 άτομα (Ν.2238/1994, άρθρα 57, παρ. 1 και 59, παρ. 2 και Ν.3943/2011, άρθρο 20, παρ. 1), για τον μήνα Ιανουάριο, με ΑΦΜ που λήγει σε 4
Βλέπε Τετάρτη 20.2.2013, παρ. 2.


Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013

Η Τρίτη 26.2.2013 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής των παρακάτω δηλώσεων:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

· Υποβολή των παρακάτω δηλώσεων, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 5

Επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό περισσότερα από 50 άτομα (Ν.2238/1994, άρθρα 57, παρ. 1 και 59, παρ. 2 και Ν.3943/2011, άρθρο 20, παρ. 1), για τον μήνα Ιανουάριο, με ΑΦΜ που λήγει σε 5
Βλέπε Τετάρτη 20.2.2013, παρ. 2.

ΦΠΑ

· Ηλεκτρονική υποβολή όλων των δηλώσεων ΦΠΑ (ΑΥΟΟ 1039231/2677/600/0014/ΠΟΛ.1060/18.4.2006 - ΦΕΚ 568/Β’/8.5.2006)
α) Υποβολή περιοδικής δήλωσης και απόδοση του ΦΠΑ μηνός Ιανουαρίου, ηλεκτρονικά μέσω TAXISnet. Οι υπόχρεοι ΦΠΑ που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας, υποβάλλουν περιοδική δήλωση ηλεκτρονικά μέσω ειδικού δικτύου (www.taxisnet.gr), [Ν.2859/2000, άρθρο 38, παρ. 1 - ΑΥΟ 1023240/1107/163/0014/ΠΟΛ.1055/2.3.2001 (ΦΕΚ 215/Β’/5.3.2001) και 1101260/6084/787/0014/ΠΟΛ.1257/14.11.2001 (ΦΕΚ 1578/Β’/29.11.2001)]. Ταυτόχρονα, υποβάλλεται και στατιστική δήλωση Intrastat (https://eurostat.statistics.gr/intrastat/) από όσους πραγματοποίησαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές τον προηγούμενο μήνα.
β) Υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και απόδοση του ΦΠΑ μηνός Ιανουαρίου, ηλεκτρονικά μέσω TAXISnet. Οι υποκείμενοι στον ΦΠΑ που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, εφόσον είναι εγκεκριμένοι αποθηκευτές αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων, υποβάλλουν την αρχική εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση του προηγούμενου μήνα, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους (Ν.2859/2000, άρθρο 38, παρ. 1 και ΑΥΟΟ 1003644/194/27/0014/ΠΟΛ.1019/4.2.2003 - ΦΕΚ 154/Β’/13.2.2003).
Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, οι παραπάνω προθεσμίες υποβολής μετακυλίονται ανάλογα.

Με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1267/30.12.2011 (ΦΕΚ 44/B’/23.1.2012) άλλαξε ο χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.
Πιο συγκεκριμένα:

Άρθρο 1: Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και καταβολής του φόρου
1. Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται στη ΔΟΥ που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος μέχρι:
α) Την 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, εφόσον προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο.
β) Την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, εφόσον προκύπτει μηδενικό ή πιστωτικό υπόλοιπο.
2. Ως φορολογική περίοδος ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας για τους υποκείμενους στον φόρο που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας και το Ελληνικό Δημόσιο και το ημερολογιακό τρίμηνο γι’ αυτούς που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας ή δεν είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων.
3. Οι ανωτέρω προθεσμίες ισχύουν και για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις, για κάθε φορολογική περίοδο κατά τη διάρκεια του ιδρυτικού τους σταδίου.
4. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που η δήλωση έναρξης, η δήλωση διακοπής υπαγόμενων σε ΦΠΑ δραστηριοτήτων, η δήλωση οριστικής παύσης εργασιών ή η δήλωση μεταβολών - μετάταξης λόγω λύσης και θέσης σε εκκαθάριση, υποβάλλονται εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 36.1.α’, β’ και γ’ του Κώδικα ΦΠΑ, μετά από την καταληκτική προθεσμία υποβολής της περιοδικής δήλωσης, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι την 26η του επόμενου μήνα από την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων.
5. Σε περίπτωση γενικής αργίας ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, οι ανωτέρω καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής μεταφέρονται την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.
6. Σε περίπτωση θανάτου του λογιστή του υποκείμενου στον φόρο, οι ανωτέρω καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής, για τη φορολογική περίοδο εντός της οποίας επήλθε το γεγονός αυτό, μεταφέρονται για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες. Οι περιοδικές δηλώσεις στην περίπτωση αυτή θα υποβάλλονται αποκλειστικά στην αρμόδια ΔΟΥ σε έντυπη μορφή. Ο υποκείμενος στον φόρο υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με την οποία δηλώνει ότι είχε αναθέσει την παρακολούθηση και διαχείριση των φορολογικών του υποχρεώσεων στον θανόντα, καθώς και την ημερομηνία του θανάτου αυτού.
7. Στις διατάξεις του άρθρου αυτού υπάγονται και οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές και οι εγγεγραμμένοι παραλήπτες αγαθών που υπάγονται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ). Οι επιτηδευματίες αυτοί, που για την έκπτωση του ΦΠΑ που αναλογεί στις εισροές τους εφαρμόζουν τις ΑΥΟ Δ.634/435/29.4.1993 (ΦΕΚ 343/Β’/12.5.1993) και Δ.635/436/29.4.1993 (ΦΕΚ 343/Β’/12.5.1993), υποβάλλουν και περιοδική δήλωση ΦΠΑ.

Άρθρο 2: Τρόπος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και καταβολής του φόρου
1. Για φορολογικές περιόδους από 1.1.2012 και εφεξής οι εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.
2. Για φορολογικές περιόδους από 1.1.2011 και εφεξής οι εκπρόθεσμες και τροποποιητικές περιοδικές δηλώσεις υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ σε έντυπη μορφή ή μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, ενώ οι δηλώσεις αυτές από 1.4.2012 υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.
3. Για φορολογικές περιόδους μέχρι 31.12.2010 οι εκπρόθεσμες και τροποποιητικές περιοδικές δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στην αρμόδια ΔΟΥ σε έντυπη μορφή.
4. Με την υποβολή της δήλωσης καταβάλλεται στο Δημόσιο το σύνολο του χρεωστικού υπολοίπου και των ενδεχόμενων φορολογικών προσαυξήσεων ή τουλάχιστον το 40% του χρεωστικού υπολοίπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ, στην περίπτωση εμπρόθεσμης περιοδικής δήλωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, η περιοδική δήλωση θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.
5. Ο ΦΠΑ που οφείλεται για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή λήψη αγαθών ή υπηρεσιών που φορολογούνται στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του Κώδικα ΦΠΑ, από υποκείμενους στον φόρο οι οποίοι δεν είναι εγκαταστημένοι στο εσωτερικό της χώρας, καταβάλλεται από τον εγκαταστημένο στο εσωτερικό της χώρας υπόχρεο στον φόρο με την περιοδική δήλωση που υποβάλλεται για τη φορολογική περίοδο κατά την οποία ο φόρος καθίσταται απαιτητός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 16 και 18 του Κώδικα ΦΠΑ. Με την ίδια περιοδική δήλωση ασκείται το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, εφόσον και στον βαθμό που παρέχεται τέτοιο δικαίωμα.
6. Προκειμένου να αναγνωριστεί επιφύλαξη που έχει τεθεί σε περιοδική δήλωση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά, απαιτείται η αποστολή στην αρμόδια ΔΟΥ εγγράφου με συστημένη επιστολή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι της επιφύλαξης.

Άρθρο 5: Υποβολή της δήλωσης σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ
1. Κατά παρέκκλιση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ στις εξής περιπτώσεις:
α) Ζητείται συμψηφισμός του χρεωστικού υπολοίπου, εν όλω ή εν μέρει, με απαιτήσεις κατά του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α’/31.3.2011).
β) Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται από τους κληρονόμους θανόντος υποκείμενου στον φόρο.
γ) Μετά από έγκριση του προϊσταμένου ΔΟΥ, για υποκείμενους στον φόρο που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας, εφόσον κρίνεται ότι συντρέχει πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο. Πραγματική αδυναμία υποβολής, ενδεικτικά, συντρέχει στην περίπτωση υποκείμενων που είναι εγκαταστημένοι σε απομακρυσμένες περιοχές, μεγάλης ηλικίας ή που δεν έχουν εξοικείωση με τη χρήση του διαδικτύου.
δ) Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet και δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί πριν από την ημερομηνία πληρωμής του χρεωστικού υπολοίπου αυτής μέσω των τραπεζών. Στην περίπτωση αυτή, η περιοδική δήλωση μπορεί να υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι τη μεθεπόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα προσκομίζοντας στην αρμόδια ΔΟΥ το αποδεικτικό υποβολής της αρχικής δήλωσης μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.
ε) Το ειδικό δίκτυο TAXISnet δεν μπορεί, και για όσο χρόνο αυτό δεν είναι δυνατόν, να αναγνωρίσει ως εμπρόθεσμη την περιοδική δήλωση που υποβάλλεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1. Στην περίπτωση αυτή, η περιοδική δήλωση μπορεί να υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι τη μεθεπόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.
στ) Εφόσον την καταληκτική ημερομηνία διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναμία του ειδικού δικτύου TAXISnet να κάνει αποδεκτή την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων που αναγνωρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) ή υπάρχει τεχνική αδυναμία πληρωμής αυτών μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων και του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ. Στην περίπτωση αυτή, και μετά από έγγραφο που αποστέλλεται σε όλες τις ΔΟΥ, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι τη μεθεπόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.
ζ) Εμπρόθεσμης περιοδικής δήλωσης κατά παράταση της προθεσμίας υποβολής της, λόγω τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας.
η) Απόρριψης της περιοδικής δήλωσης που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, λόγω λανθασμένης απόδοσης του χρεωστικού υπολοίπου, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:
i. περιοδική δήλωση είχε αρχικά καταχωρηθεί εμπρόθεσμα στο ειδικό δίκτυο TAXISnet,
ii. είχε δοθεί εμπρόθεσμα η ορθή εντολή πληρωμής στην τράπεζα,
iii. υπήρχε τουλάχιστον το ακριβές υπόλοιπο του χρεωστικού υπολοίπου της περιοδικής δήλωσης στον τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο πραγματοποιήθηκε η καταβολή, την ημερομηνία πληρωμής.
Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλεται εκ νέου η απορριφθείσα περιοδική δήλωση σε έντυπη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ, μέχρι και την πέμπτη (5η) ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής, συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα οποία πρέπει να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω.
Η ΓΓΠΣ, μέσω του TAXISnet, ενημερώνει τον υποκείμενο και την αρμόδια ΔΟΥ, με ηλεκτρονική μέθοδο, για την απορριφθείσα δήλωση και το προς καταβολή ποσό.
2. Για την υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ σε έντυπη μορφή στις ΔΟΥ χρησιμοποιούνται είτε έντυπα που προεκτυπώνονται με μηχανογραφικά μέσα σύμφωνα με τις διατάξεις της ΑΥΟ 1064794/4982/0014/ΠΟΛ.1177/7.5.1993 (ΦΕΚ 357/Β’/17.5.1993) είτε τα έντυπα που αναρτώνται στις επίσημες ιστοσελίδες του Υπουργείου Οικονομικών, τα οποία μπορεί να εκτυπώνονται σε έγχρωμη ή ασπρόμαυρη μορφή.
3. Στις ανωτέρω περιπτώσεις οι περιοδικές δηλώσεις υποβάλλονται σε τρία αντίτυπα.
4. Επίσης στις ανωτέρω περιπτώσεις όλα τα στοιχεία των δηλώσεων θα καταχωρούνται υποχρεωτικά από τις ΔΟΥ μέσω της εφαρμογής διαχείρισης δηλώσεων TAXIS.

Ηλεκτρονική υποβολή όλων των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων - Παραδόσεων (ΑΥΟΟ 1091535/7452/1652/Δ0014/ΠΟΛ.1127/25.9.2009 - ΦΕΚ 2180/Β’/2.10.2009 και ΕΥΟΟ 1091531/7453/1653/Δ0014/25.9.2009)
Χρόνος και τρόπος υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων
1. Ως ημερολογιακή περίοδος για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.1.2010.
2. Η υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων πραγματοποιείται υποχρεωτικά αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου (TAXISnet) για κάθε ημερολογιακή περίοδο. Η υποβολή των διορθωτικών ή εκπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων πραγματοποιείται υποχρεωτικά αποκλειστικά και μόνο σε έντυπη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ.
3. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων μέσω του ειδικού δικτύου (TAXISnet) ορίζεται η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου την οποία αφορά. Σε περίπτωση αργίας, η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Εφόσον την καταληκτική ημερομηνία υποβολής διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναμία του ειδικού δικτύου (TAXISnet) να κάνει αποδεκτή την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, αυτοί θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.
Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ ορίζεται η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου την οποία αφορά. Σε περίπτωση αργίας ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, η παραπάνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής μεταφέρεται την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.
4. Η υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε έντυπη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ στις παρακάτω περιπτώσεις από:
- Τους υποκείμενους που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και ειδικότερα:
α) τους υποκείμενους στον φόρο που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ,
β) τους υποκείμενους στον φόρο που πραγματοποιούν μόνο παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, που δεν τους παρέχουν κανένα δικαίωμα έκπτωσης.
- Το Ελληνικό Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους Δήμους, τις Κοινότητες, τους συνεταιρισμούς και γενικά τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
- Τους υποκείμενους που έχουν δηλώσει παύση εργασιών ή έχουν τεθεί σε αδράνεια, εκκαθάριση ή πτώχευση, εφόσον έχουν υποβάλει ανάλογη δήλωση μεταβολών στην αρμόδια ΔΟΥ κατά τον χρόνο υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα.
- Τις επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται, διασπώνται ή απορροφώνται.
- Τους υποκείμενους που διενήργησαν παύση και επανέναρξη εργασιών εντός της ίδιας ημερολογιακής περιόδου και για τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που έχουν υποχρέωση να υποβάλουν για πράξεις που διενήργησαν από την ημερομηνία επανέναρξης μέχρι το τέλος της οικείας ημερολογιακής περιόδου αναφοράς, εφόσον προηγήθηκε υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα για πράξεις που διενεργήθηκαν την περίοδο πριν από την παύση εργασιών και για την ίδια ημερολογιακή περίοδο.
- Την Τράπεζα της Ελλάδος.
5. Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες που υποβάλλονται για οποιονδήποτε λόγο στη ΔΟΥ σε έντυπη μορφή, θα υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα. Στην περίπτωση αυτή, δεν αποστέλλεται αντίγραφο για μηχανογραφική επεξεργασία στη ΓΓΠΣ. Το πρωτότυπο θα παραμένει στη ΔΟΥ, προκειμένου να διενεργείται η εισαγωγή του συνόλου των αναλυτικών γραμμών των εν λόγω ανακεφαλαιωτικών πινάκων στο σύστημα TAXIS. Το ένα αντίγραφο θα επιστρέφεται υπογεγραμμένο στον φορολογούμενο.
6. Η εισαγωγή των στοιχείων των ανακεφαλαιωτικών πινάκων πρέπει να ολοκληρώνεται από τις ΔΟΥ με ευθύνη των προϊσταμένων τους, καθώς και των αρμόδιων επιθεωρητών, μέχρι το τέλος του μήνα υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων. Εξαιρετικά, τα στοιχεία των ανακεφαλαιωτικών πινάκων που παραλαμβάνονται από τις ΔΟΥ την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, θα καταχωρούνται το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια εισαγωγής στο TAXIS των αναλυτικών γραμμών των ανακεφαλαιωτικών πινάκων διαπιστωθεί λάθος στη συμπλήρωση του πίνακα για το οποίο ευθύνεται ο υπόχρεος, θα πρέπει αυτός να καλείται προκειμένου να διορθωθεί το συγκεκριμένο λάθος. Η παρακολούθηση της καταχώρισης των αναλυτικών γραμμών των ανακεφαλαιωτικών πινάκων μπορεί να διενεργείται και σε κεντρικό επίπεδο.
7. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες δεν υποβάλλονται, αν σε κάποια ημερολογιακή περίοδο δεν έχουν πραγματοποιηθεί φορολογητέες πράξεις.
Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, οι παραπάνω προθεσμίες υποβολής μετακυλίονται ανάλογα.


Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013

Η Τετάρτη 27.2.2013 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής των παρακάτω δηλώσεων:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

· Υποβολή των παρακάτω δηλώσεων, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 6

Επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό περισσότερα από 50 άτομα (Ν.2238/1994, άρθρα 57, παρ. 1 και 59, παρ. 2 και Ν.3943/2011, άρθρο 20, παρ. 1), για τον μήνα Ιανουάριο, με ΑΦΜ που λήγει σε 6
Βλέπε Τετάρτη 20.2.2013, παρ. 2.


Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013

Η Πέμπτη 28.2.2013 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής των παρακάτω δηλώσεων:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

· Υποβολή των παρακάτω δηλώσεων, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 7

Επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό περισσότερα από 50 άτομα (Ν.2238/1994, άρθρα 57, παρ. 1 και 59, παρ. 2 και Ν.3943/2011, άρθρο 20, παρ. 1), για τον μήνα Ιανουάριο, με ΑΦΜ που λήγει σε 7
Βλέπε Τετάρτη 20.2.2013, παρ. 2.

· Καταβολή δόσεων φόρου εισοδήματος
α) Καταβολή δόσεων που προέρχονται από φορολογικές ρυθμίσεις και φορολογικούς ελέγχους.
β) Καταβολή της τέταρτης (4ης) δόσης του φόρου εισοδήματος από Α.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λπ., που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας και έχουν κλείσει διαχειριστική περίοδο στις 30.6.2012 (Ν.2238/1994, άρθρο 64, παρ. 3 και Ν.3220/2004, άρθρο 31, παρ. 1).
γ) Καταβολή της πέμπτης (5ης) δόσης του φόρου εισοδήματος από Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ., που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας και έχουν κλείσει διαχειριστική περίοδο στις 30.6.2012 (Ν.2238/1994, άρθρο 64, παρ. 3 και Ν.3220/2004, άρθρο 31, παρ. 1).
δ) Καταβολή δόσεων φόρου εισοδήματος που έχουν εκκαθαριστεί.
ε) Καταβολή δόσεων περαίωσης Ν.3888/2010.
Σημειώνεται ότι, εφόσον η καταληκτική ημερομηνία δεν είναι εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, η προθεσμία καταβολής των φόρων εισοδήματος δεν μεταφέρεται την αμέσως επόμενη ημέρα.

· Υποβολή των παρακάτω δηλώσεων - Απόδοση τελών, φόρων κ.λπ.
α) Υποβολή δήλωσης και απόδοση του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας για τους λογαριασμούς που εκδόθηκαν από 1/12-31/12/2012. (Το τέλος το εισπράττουν οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τους συνδρομητές και το αποδίδουν στη ΔΟΥ που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός τους, με μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την έκδοση κάθε λογαριασμού, ανεξάρτητα από τον χρόνο που γίνεται η εξόφληση του λογαριασμού), (Ν.2579/1998, άρθρο 12).
β) Υποβολή δήλωσης για αποζημιώσεις απολυόμενων μισθωτών (Ν.2112/1920, Β.Δ.16/18.7.1920, άρθρο 1 και Ν.Δ.3026/1954, άρθρο 94), όταν η παρακράτηση έγινε τον προηγούμενο μήνα.
Καθιερώνεται κλίμακα για τη φορολόγηση της αποζημίωσης απολυόμενων, η οποία εισάγει αυξημένο αφορολόγητο όριο, ως ακολούθως:

Κλιμάκιο αποζημίωσης
Ποσοστό φόρου %
Φόρος κλιμακίου
Σύνολο
Αποζημίωσης
Φόρου
60.000,00


60.000,00

40.000,00
10%
4.000,00
100.000,00
4.000,00
50.000,00
20%
10.000,00
150.000,00
14.000,00
Υπερβάλλον
30%
Με την ανωτέρω κλίμακα θα υπολογίζεται ο φόρος στις αποζημιώσεις απόλυσης που καταβάλλονται από 23.4.2010 και μετά (Ν.2238/1994, άρθρα 14, παρ. 1 και 60, παρ. 1 και Ν.3842/2010, άρθρο 5, παρ. 6).
γ) Υποβολή στοιχείων δαπανών που αφορούν αποζημιώσεις, δικαιώματα, έξοδα διοικητικής υποστήριξης που καταβάλλονται σε αλλοδαπούς οίκους (ΑΥΟΟ 1076283/11073/Β0012/ΠΟΛ.1113/5.8.2005 - ΦΕΚ 1188/Β’/26.8.2005).
δ) Υποβολή δήλωσης από τις κινηματογραφικές επιχειρήσεις για τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα (Ν.3220/2004, άρθρο 38).
ε) Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς 0,6% ετησίως επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που έλαβε μέσα στον προηγούμενο μήνα (Ν.2703/1999, άρθρο 18 και ΑΥΟ 1095776/8065-26/0016/ΠΟΛ.1261/19.9.1997 - ΦΕΚ 862/Β’/29.9.1997).
στ) Απόδοση φόρου κατανάλωσης οινοπνεύματος, πρώτων υλών παραγωγής ζύθου και εισαγόμενου ζύθου και φόρου που επιβάλλεται, του προηγούμενου μήνα.
ζ) Υποβολή τέλους 0,02% στις διαφημίσεις υπέρ της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Αστική Εταιρεία Δεοντολογίας και Επικοινωνίας»: Θεσπίζεται υπέρ της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Αστική Εταιρεία Δεοντολογίας και Επικοινωνίας», η οποία έχει συσταθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 9, παρ. 2 του Ν.2863/2000, ειδικό τέλος ποσοστού 0,02% επί των τιμολογίων διαφημιστικής δαπάνης κατά το μέρος που αυτή αφορά στην αγορά χρόνου ή χώρου, με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώριση, μέσω της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, του κινηματογράφου, του διαδικτύου και του ημερήσιου ή περιοδικού Τύπου, ή την ανάρτηση σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση, διαφημιστικών ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων. Το ανωτέρω ειδικό τέλος θα υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας του κόστους για την αγορά χρόνου ή χώρου και θα βαρύνει τον διαφημιζόμενο. Το ποσό που αναλογεί στο ειδικό αυτό τέλος, αναγράφεται υποχρεωτικά στο σχετικό τιμολόγιο που εκδίδει ο πάροχος των διαφημιστικών υπηρεσιών, ο οποίος το εισπράττει αμέσως από τον διαφημιζόμενο με την προσκόμιση του τιμολογίου και το καταθέτει σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα στο όνομα της «Αστικής Εταιρείας Δεοντολογίας και Επικοινωνίας». Η κατάθεση του ως άνω ποσού γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από το τέλος του μήνα μέσα στον οποίο αυτό εισπράχθηκε (άρθρο 48 του Ν.3801/2009 - ΦΕΚ 163/Α’/4.9.2009).
Σχετικά με την καταβολή του προβλεπόμενου από το άρθρο 48 του Ν.3801/2009 τέλους 0,02%, τηρείται λογαριασμός στην Τράπεζα Eurobank με τα εξής στοιχεία:
- Αριθμός λογαριασμού: 0026 0284 02 0200 430830
- IBAN: 06026 0284 00000 20 200 430830
- Δικαιούχος: Αστική Εταιρεία Δεοντολογίας της Επικοινωνίας
Είναι απαραίτητο να δηλώνεται η επωνυμία του καταθέτη.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.see.gr/
η) Υποβολή δήλωσης και απόδοση εισφοράς εισιτηρίων δημοσίων θεαμάτων: Η εισφορά που επιβάλλεται στα εισιτήρια δημοσίων θεαμάτων, αποδίδεται με μηνιαίες δηλώσεις από τους εκμεταλλευτές θεαμάτων, οι οποίες υποβάλλονται στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός τους ΔΟΥ μέχρι το τέλος κάθε μήνα και στις οποίες περιλαμβάνονται τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Η δήλωση περιλαμβάνει το σύνολο των εισιτηρίων που εκδόθηκαν από 1.1.2013 από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης των δημοσίων θεαμάτων, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών, με εξαίρεση τα εισιτήρια για τα οποία η εισφορά έχει αποδοθεί κατά τη θεώρησή τους από τις ΔΟΥ [άρθρο 12 του Ν.3790/2009 (ΦΕΚ 143/Α’/7.8.2009) και ΑΥΟΟ 1085742/819/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1116/8.9.2009 (ΦΕΚ 2017/Β’/17.9.2009)].
θ) Δήλωση και καταβολή φόρου και εισφοράς πλοίων πρώτης κατηγορίας: Σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 1 του Ν.27/1975, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους επιδίδεται από τον υπόχρεο δήλωση προς τον αρμόδιο οικονομικό έφορο και καταβάλλεται μαζί με τη δήλωση το 1/4 του οφειλόμενου φόρου και η κατά το άρθρο 10 του Ν.27/1975 εισφορά. Τα υπόλοιπα 3/4 καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις εντός των μηνών Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου του έτους της υποβολής της δήλωσης.


Παράταση υποβολής της δήλωσης φόρου υπεραξίας


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Tηλ.: 210-3332553/4
Fax: 210-3332559
e-mail: press@minfin.gr

Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

Δελτίο Τύπου

Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη, η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φόρου υπεραξίας που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν.2065/1992 και η οποία λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2013,
 παρατείνεται έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2013.

ΦΠΑ

· Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο, μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, από επιτηδευματίες, ανεξαρτήτως ΑΦΜ
Η υποβολή των αρχικών εμπρόθεσμων περιοδικών δηλώσεων με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο, μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, παρατείνεται μέχρι και την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ.
Σημειώνεται ότι, εφόσον η καταληκτική ημερομηνία δεν είναι εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, η προθεσμία λήγει την αμέσως επόμενη ημέρα.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

α) Υποβολή ΑΠΔ από ΟΛΟΥΣ τους εργοδότες, μηνός Ιανουαρίου, μέσω διαδικτύου, ανεξαρτήτως ΑΜΕ
Με τις νέες διατάξεις τροποποιήθηκε το άρθρο 14 του Ν.4075/2012, το οποίο θέσπιζε τη μηνιαία υποβολή ΑΠΔ από την περίοδο του Ιουλίου (και μετά από παράταση από την περίοδο του Οκτωβρίου).
Η μηνιαία υποβολή ΑΠΔ θα ισχύσει πλέον από την 1.1.2013 και μάλιστα χωρίς διαφορετική καταληκτική ημερομηνία ανά Αριθμό Μητρώου υπόχρεου.
Οι ΑΠΔ θα υποβάλλονται από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την περίοδο απασχόλησης.
Η σχετική διάταξη της ανωτέρω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου έχει ως εξής:
«10. Η διάταξη του άρθρου 14 του ν.4075/2012 (89 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 14
Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων
1. Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση των εργοδοτών που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση των φορέων ή Κλάδων και λογαριασμών των Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και προβλέπεται από την παρ. 1 του ν.2972/2001(Α’ 291), υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
2. Η ΑΠΔ του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
3. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στο δικτυακό τόπο (web-site) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για μισθολογικές περιόδους από 1/1/2013 και εφεξής.”»
β) Καταβολή των εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και λοιπών ασφαλιστικών εισφορών Δώρου Χριστουγέννων έτους 2012 (για τελευταία φορά).
Σημειώνεται ότι, εφόσον η καταληκτική ημερομηνία δεν είναι εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, η προθεσμία καταβολής των εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν μεταφέρεται την αμέσως επόμενη ημέρα.ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2013

Δελτίο Τύπου

Νέος Τρόπος Υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων

Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) η οποία υποβαλλόταν εκ μέρους των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων κάθε τρεις μήνες, από 1-1-2013 θα υποβάλλεται σε μηνιαία βάση, όπως καθιερώθηκε με την από 4/12/12 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 237/Α΄/2013 παρ.10 άρθρου 15).

Αναλυτικότερα, οι εργοδότες των παραπάνω επιχειρήσεων και ανεξάρτητα από τον αριθμό μητρώου της επιχείρησής τους (Α.Μ.Ε.), υποχρεούνται κάθε μήνα και οποιαδήποτε ημέρα του μήνα επιθυμούν, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου την Α.Π.Δ. που αφορά τον προηγούμενο μήνα απασχόλησης (π.χ. για την περίοδο απασχόλησης μηνός Ιουνίου θα υποβάλλεται η Α.Π.Δ. από την 1η έως την 31η του μηνός Ιουλίου).

Το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού θα υποβάλλουν παρομοίως τις Α.Π.Δ. σε μηνιαία βάση με ηλεκτρονικό τρόπο, ωστόσο οι δηλώσεις τους θα αφορούν τον προ-προηγούμενο μήνα απασχόλησης (π.χ. για την περίοδο απασχόλησης μηνός Ιουνίου θα υποβάλλεται η Α.Π.Δ. από την 1η έως την 31η του μηνός Αυγούστου).

Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης των Α.Π.Δ. στο δικτυακό τόπο (website) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: www.ika.gr

Προκειμένου να παρασχεθεί ο απαιτούμενος χρόνος στους εργοδότες να προσαρμόσουν τα μηχανογραφικά τους συστήματα, η υποβολή των Α.Π.Δ. εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων για τη μισθολογική περίοδο του Ιανουαρίου 2013 θα πραγματοποιηθεί εντός του μηνός Μαρτίου 2013.

Αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων θα δοθούν με σχετική εγκύκλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.ika.gr, την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου.


ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

· Διαβίβαση στοιχείων στη ΓΓΠΣ
Σύμφωνα με τα άρθρα 3-10 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1077/26.3.2012 (ΦΕΚ 1141/Β’/10.4.2012), τα ιδιωτικά θεραπευτήρια (άρθρο 3), τα δημόσια θεραπευτήρια και οι κλινικές των Ταμείων ασφάλισης (άρθρο 4), οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης (άρθρο 5), τα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης (άρθρο 6), οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (άρθρο 7), οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (άρθρο 8), οι εταιρείες ύδρευσης (άρθρο 9) και οι φορείς (τράπεζες κ.λπ.) εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών (πιστωτικών ή και χρεωστικών), συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών ανάληψης σε ελληνικές Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ) - (άρθρο 10), υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών καταστάσεις με στοιχεία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος, όπως ορίζονται στη συγκεκριμένη απόφαση.
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1195/12.10.2012 (ΦΕΚ 2834/Β’/22.10.2012), τα ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, που εμπίπτουν στην περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν.2238/1994, όπως ισχύει, οφείλουν να διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών κατάσταση καταβληθέντων διδάκτρων και πληρωμών για πρόσθετες παροχές ανά ημερολογιακό έτος.
Σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 2 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1077/26.3.2012 (ΦΕΚ 1141/Β’/10.4.2012) και το άρθρο 4 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1195/12.10.2012 (ΦΕΚ 2834/Β’/22.10.2012), η συχνότητα διαβίβασης των στοιχείων αυτών είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς.


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΣΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΤΩΝ

ΕΥΟΟ 1069914/530/0015/ΠΟΛ.1100/28.7.2006
Λήξη των προθεσμιών που τίθενται με τις διατάξεις του ΚΒΣ, του Ν.1809/1988, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 38 του ΚΒΣ, όταν η τελευταία ημέρα των προθεσμιών αυτών είναι μη εργάσιμη ημέρα για τις ΔΟΥ (Σάββατο ή επίσημη αργία)
Με αφορμή προφορικά ερωτήματα και αιτήματα που τίθενται στην υπηρεσία μας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και ειδικότερα για την περίπτωση που η τελευταία ημέρα των προθεσμιών που ορίζονται από τις διατάξεις του ΚΒΣ, του Ν.1809/1988, καθώς και των αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 38 του ΚΒΣ (υποβολή καταστάσεων, χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων, υποβολή αιτήσεων για παροχή εγκρίσεων από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ κ.λπ.), είναι το Σάββατο, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
1. Με το άρθρο 242 του Α.Κ. ορίζεται ότι η προθεσμία λήγει όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και, αν είναι αυτή κατά νόμο εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη.
2. Κατά νόμο εορτάσιμες (ημέρες αργίας δημόσιων υπηρεσιών) είναι οι Κυριακές, οι θρησκευτικές εορτές και οι εθνικές εορτές πανελλήνιας σημασίας, όπως αυτές ορίζονται με το άρθρο 1, παρ. 11 του Ν.1157/1981 (ΦΕΚ 126/Α’), καθώς και οι εθνικές και θρησκευτικές εορτές τοπικής σημασίας.
Οι ημέρες αργίας των δημόσιων υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στο έγγραφο 36.991/3.10.2005 του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που έχει κοινοποιηθεί στις ΔΟΥ με το έγγραφο 1098156/1246/17.10.2005 της Διεύθυνσης Οργάνωσης.
3. Σύμφωνα με τα παραπάνω, αν η τελευταία ημέρα των προθεσμιών που ορίζονται από τις διατάξεις του ΚΒΣ και του Ν.1809/1988, καθώς και από τις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 38 του ΚΒΣ, είναι αργίες για τις δημόσιες υπηρεσίες, οι προθεσμίες αυτές λήγουν με το πέρας της επόμενης εργάσιμης ημέρας.
4. Επειδή το Σάββατο δεν θεωρείται ως ημέρα αργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 10 του Ν.1157/1981, αλλά είναι μη εργάσιμη για τις ΔΟΥ ημέρα, γίνεται δεκτό, για λόγους πρακτικούς και για λόγους χρηστής διοίκησης, ότι και στην περίπτωση που η τελευταία ημέρα των ανωτέρω προθεσμιών είναι Σάββατο, οι προθεσμίες αυτές λήγουν με το πέρας της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

Σημείωση «λογιστική prosvasis»: Για την ενότητα «Γενικές Προθεσμίες Υποβολής Δηλώσεων» οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο τεύχος «λογιστική prosvasis-209». Μερικές από αυτές μπορεί να έχουν τροποποιηθεί με τον Ν.3842/2010, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες υπουργικές αποφάσεις, αλλά και οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι για την εφαρμογή του προαναφερόμενου νόμου. Το περιοδικό μας θα δημοσιεύσει και πάλι τις «Γενικές Προθεσμίες Υποβολής Δηλώσεων» με τις αλλαγές που έχουν επέλθει με τον Ν.3842/2010, όταν ολοκληρωθεί η δημοσιοποίηση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων (ΑΥΟ) και των ερμηνευτικών εγκυκλίων (ΠΟΛ).Δεν υπάρχουν σχόλια: