Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2013 (2)


ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

«Παγίδες» έξτρα φόρων για επαγγελματίες και εμποροβιοτέχνες

«Παγίδες» έξτρα φόρων κρύβει και φέτος η δήλωση φορολογίας εισοδήματος για περίπου 900.000 ελεύθερους επαγγελματίες και εμποροβιοτέχνες.

«Παγίδες» έξτρα φόρων για επαγγελματίες και εμποροβιοτέχνες
Η αύξηση του τέλους επιτηδεύματος, τα «ακριβά» τεκμήρια δαπανών διαβίωσης, αλλά και η υποχρεωτική αναγραφή όλων των εισοδημάτων όπως τόκοι καταθέσεων, ομολόγων, κέρδη από μετοχές, μερίσματα οδηγούν σε μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις για τους φορολογουμένους της συγκεκριμένης κατηγορίας.
Ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες θα κληθούν να πληρώσουν σημαντικά ποσά φόρων για τα εισοδήματα (τεκμαρτά ή δηλωθέντα) που απέκτησαν το 2012, ενώ, μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα που θα λάβουν, θα καταβάλουν και:
Την ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται σε όσους έχουν εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ με συντελεστές:
 • 1% για εισοδήματα από 12.000-20.000 ευρώ.
 • 2% για εισοδήματα από 20.000-50.000 ευρώ
 • 3% για εισοδήματα από 50.000-100.000 ευρώ.
 • 4% για εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ.
Με την υποχρεωτική δήλωση όλων των εισοδημάτων (τόκοι από καταθέσεις, κέρδη από μετοχές ή μερίσματα, κέρδη από ρευστοποιήσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ακόμη και επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων), οι φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν υψηλότερη εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2012.
Το αυξημένο τέλος επιτηδεύματος που ανέρχεται σε:
 • 800 ευρώ από 400 ευρώ για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.
 • 650 ευρώ από 500 ευρώ για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
 • 600 ευρώ από 300 ευρώ για κάθε υποκατάστημα.
Τέλος επιτηδεύματος 500 ευρώ θα εξακολουθούν να καταβάλλουν οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι 3 φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα ή το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από 1 φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο.
Εξαιρέσεις
Σημειώστε ότι από το τέλος εξαιρούνται εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
Επίσης, εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται 3 έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας.
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις
Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις θεωρείται το εισόδημα που αποκτάται από την άσκηση ατομικής ή εταιρικής εμπορικής, βιοτεχνικής, βιομηχανική επιχείρηση ή από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος, που δεν θεωρείται από τον νόμο ελευθέριο επάγγελμα, καθώς και όσοι αποκτούν εισόδημα από τη συμμετοχή τους σε προσωπικές εταιρείες. Ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις θεωρείται και:
 • Η επιχειρηματική αμοιβή του ομόρρυθμου εταίρου και του κοινωνού, φυσικού προσώπου (ανεξάρτητα από την κατηγορία του εισοδήματος της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή της κοινωνίας κληρονομικού δικαίου η οποία έχει ανήλικα μέλη).
 • Το υπερτίμημα από την πώληση αυτοκινήτου ΙΧ, το οποίο αποτελεί πάγιο περιουσιακό στοιχείο της ατομικής εμπορικής ή γεωργικής επιχείρησης. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι όσοι ασκούν γεωργική επιχείρηση και έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης, θα αναγράψουν υποχρεωτικά στους οικείους κωδικούς, την τυχόν υπεραξία από την πώληση του αγροτικού αυτοκινήτου ΙΧ καθ' όσον τα εν λόγω αυτοκίνητα εξαιρούνται από την αυτοτελή φορολόγηση της υπεραξίας αυτής.
Μαρία Βουργάνα

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Πώς θα φορολογηθούν τα καθαρά κέρδη

Για τον τρόπο υπολογισμού των καθαρών κερδών των ελεύθερων επαγγελματιών τα καθαρά κέρδη για τα οποία θα φορολογηθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται αν από τα ακαθάριστα έσοδα αφαιρεθούν οι επαγγελματικές δαπάνες που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία τους, για τις οποίες αποδεικνύεται η καταβολή τους με νόμιμο φορολογικό στοιχείο.

Πώς θα φορολογηθούν τα καθαρά κέρδη
 • Ακαθάριστα έσοδα μείον έξοδα, ίσον καθαρά κέρδη: Αυτός είναι ο τρόπος υπολογισμού των καθαρών κερδών των ελεύθερων επαγγελματιών.
Εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα:
Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία ελεύθεροι επαγγελματίες είναι αυτοί που ασκούν το επάγγελμα του:
 • Ιατρού, οδοντίατρου, κτηνίατρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, δικολάβου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη, γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή προγραμματιστή, ερευνητή ή σύμβουλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού και εμπειρογνώμονα.
Στο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων περιλαμβάνεται και κάθε αμοιβή που καταβάλλεται:
 • Σε πραγματογνώμονες, διαιτητές, εκκαθαριστές γενικά, ελεγκτές ανωνύμων εταιρειών, εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κληρονομιών και κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς.
 • Σε συγγραφείς και μουσουργούς από συγγραφικά δικαιώματα γενικά.
 • Σε αντιπροσώπους επαγγελματικών οργανώσεων και ιδιώτες για τη συμμετοχή τους σε κάθε είδους επιτροπές ή συμβούλια από το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σωματεία, ιδρύματα, συνεταιρισμούς και οργανισμούς γενικά.
«ΑΥΤΟΠΕΡΑΙΩΣΗ»

Τα «κλειδιά» για απαλλαγή από τον τακτικό φοροέλεγχο

«Αυτοπεραίωση» και φέτος για 500.000 μικρομεσαίους επιτηδευματίες. Τα «κλειδιά» για την απαλλαγή από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο.

Τα «κλειδιά» για απαλλαγή από τον τακτικό φοροέλεγχο
Ακριβά θα κοστίσει και φέτος σε χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες η δυνατότητα να αποφύγουν τον τακτικό φορολογικό έλεγχο, ακολουθώντας τη διαδικασία της «αυτοπεραίωσης» ή του «αυτοελέγχου».
Ο «αυτοέλεγχος» θα είναι πιο «αλμυρός» κυρίως για τους επιτηδευματίες που εμφανίζουν μεγάλες δαπάνες, αφού τους ανεβάζει κατακόρυφα τα ελάχιστα ακαθάριστα έσοδα.
Με το σύστημα αυτό, το οποίο θα εφαρμοστεί και στο φετινό οικονομικό έτος (για τη διαχειριστική περίοδο του 2012), οι εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 300.000 ευρώ, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 150.000 ευρώ και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με ετήσιες ακαθάριστες αμοιβές μέχρι 150.000 ευρώ θα κληθούν προαιρετικά να επαναπροσδιορίσουν τα ακαθάριστα έσοδά τους με βάση τις δαπάνες που πραγματοποίησαν, δηλαδή να δηλώσουν τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα.
Τα έσοδα
Εφόσον τα τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα που θα προσδιοριστούν με βάση τις δαπάνες είναι υψηλότερα από αυτά που προκύπτουν με βάση τα τηρούμενα βιβλία, οι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα υποχρεωθούν να πληρώσουν επιπλέον ΦΠΑ. Παράλληλα, τα καθαρά εισοδήματά τους θα επαναπροσδιοριστούν σε επίπεδα υψηλότερα από τα δηλωθέντα, καθώς θα υπολογιστούν εκ νέου με βάση τα τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα.
Συνεπώς θα κληθούν να πληρώσουν και επιπλέον φόρο εισοδήματος. Καταβάλλοντας επιπλέον ποσά ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος θα μπορούν να περαιώσουν αυτόματα τη χρήση του 2012 και να απαλλαγούν από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο.
ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ

Τα 12 σημεία SOS των δηλώσεων

Ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες κατά τη συμπλήρωση των φετινών φορολογικών δηλώσεων θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα εξής:

Τα 12 σημεία SOS των δηλώσεων
Τα τεκμήρια διαβίωσης απειλούν τους επιτηδευματίες που δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα ή και ζημιές, αφού θα κληθούν να πληρώσουν φόρο για το τεκμαρτό και όχι το δηλωθέν εισόδημά τους.
Η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης μέσω TAXISnet είναι υποχρεωτική για όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατά τη διάρκεια του 2012 ασκούσαν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα.
Φέτος οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων όλων ανεξαιρέτως των φυσικών προσώπων λήγουν στις 30 Ιουνίου, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής και του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ τους.
Εκτός από το βασικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης, οι επιτηδευματίες συμπληρώνουν και συνυποβάλλουν το έντυπο Ε3 με βάση το οποίο προσδιορίζονται τα καθαρά κέρδη.
Οι σύζυγοι συμπληρώνουν ξεχωριστά έντυπα Ε3 αν και οι δύο είναι υπόχρεοι στην υποβολή του, λόγω επαγγέλματος.
Τα καθαρά κέρδη των ατομικών εμπορικών επιχειρήσεων που τηρούν Βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ υπολογίζονται μόνο λογιστικά, δηλαδή με βάση τα πραγματικά έσοδα και έξοδά τους.
Μόνο τη λογιστική μέθοδο θα χρησιμοποιήσουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες για να προσδιορίσουν τα καθαρά κέρδη που απέκτησαν το 2012.
Οι επιτηδευματίες θα έχουν και φέτος τη δυνατότητα να ακολουθήσουν τη διαδικασία της «αυτοπεραίωσης» ή «αυτοελέγχου», δηλαδή να κλείσουν χωρίς έλεγχο τη χρήση του 2012. Οσοι περαιώνουν με τη διαδικασία του «αυτοελέγχου», υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεών τους από λογιστή φοροτεχνικό, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους.
Δαπάνες του φορολογουμένου για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, για ασφαλιστικές εισφορές (προς τον ΟΑΕΕ ή άλλα Ταμεία αυτοαπασχολουμένων), για τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, για ενοίκιο κύριας κατοικίας και παιδιών που σπουδάζουν σε άλλη πόλη, δίδακτρα σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα, ασφάλιστρα ζωής, διατροφή, δωρεές θα εκπίπτουν σε ποσοστό 10% από τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα.
10 Για τους φορολογουμένους με αναπηρία 67% και άνω το συνολικό ποσό των δαπανών που αναγνωρίζεται ανέρχεται στα 2.000 ευρώ και προσαυξάνει το αφορολόγητο όριο.
11 Εξαιρούνται από τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και τον έλεγχο του «πόθεν έσχες» οι δαπάνες που πραγματοποίησαν οι φορολογούμενοι το 2012 για να αγοράσουν ακίνητα, να ανεγείρουν οικοδομές ή να κατασκευάσουν πισίνες. Ωστόσο, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν στον πίνακα 6 τα ποσά που διέθεσαν πέρυσι για την αγορά ακινήτων ή την ανέγερση οικοδομών.
12 Το όριο καταβλητέου φόρου εισοδήματος μέχρι το οποίο προβλέπεται υποχρεωτική εφάπαξ εξόφληση, μετά την εκκαθάριση της δήλωσης, ανέρχεται στα 300 ευρώ.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πώς θα κάνετε «αυτοέλεγχο» ή «αυτοπεραίωση»

Η διαδικασία του «αυτοελέγχου» ή «αυτοπεραίωσης» προβλέπει τα ακόλουθα:

Πώς θα κάνετε «αυτοέλεγχο» ή «αυτοπεραίωση»
Εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις: Τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης επαναπροσδιορίζονται με βάση τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: (κόστος πωληθέντων αγαθών + δαπάνες χρήσης) Χ 100 / (100 - μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους).
Το «κόστος πωληθέντων αγαθών» υπολογίζεται ως εξής: στη συνολική αξία των προϊόντων, των αγαθών ή των πρώτων υλών που αγοράστηκαν από την επιχείρηση μέσα στη χρήση προστίθεται η αξία των αποθεμάτων που υπήρχαν στην απογραφή έναρξης της χρήσης και, στη συνέχεια, από το άθροισμα που προκύπτει αφαιρείται η αξία των αποθεμάτων που υπάρχουν στην απογραφή λήξης της χρήσης.
Ο «μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους» είναι ο ποσοστιαίος συντελεστής που έχει καθορίσει το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου τα καθαρά κέρδη από κάθε ασκούμενη εμπορική δραστηριότητα να προσδιορίζονται με τεκμαρτό τρόπο.
Πώς θα κάνετε «αυτοέλεγχο» ή «αυτοπεραίωση»
Ο συντελεστής αυτός αντιπροσωπεύει συγκεκριμένο ποσοστό επί των ακαθάριστων εσόδων (επί του τζίρου) κάθε εμπορικής δραστηριότητας.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση ασκεί περισσότερες της μίας δραστηριότητες, τότε ως «συντελεστής καθαρού κέρδους» λαμβάνεται υπόψη ο μέσος σταθμικός σ.κ.κ. ο οποίος αντιστοιχεί στο σύνολο των ασκούμενων δραστηριοτήτων. Ο μέσος σταθμικός σ.κ.κ. προκύπτει με τα ακόλουθα βήματα:
α) πολλαπλασιάζονται τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα από κάθε δραστηριότητα με τον αντίστοιχο μ.σ.κ.κ., για να βρεθούν τα καθαρά κέρδη κάθε δραστηριότητας με τεκμαρτό τρόπο,
β) στη συνέχεια, το άθροισμα των τεκμαρτώς προσδιορισθέντων καθαρών κερδών των επιμέρους δραστηριοτήτων διαιρείται με το συνολικό ποσό των ακαθάριστων εσόδων που έχουν δηλωθεί για όλες τις δραστηριότητες.
Ο δεκαδικός αριθμός που προκύπτει από τη διαίρεση αυτή είναι χαμηλότερος της μονάδας και ισοδυναμεί με τον ποσοστιαίο μέσο σταθμικό σ.κ.κ.
Aκαθάριστα έσοδα
Τα ακαθάριστα έσοδα που προσδιορίζονται τεκμαρτώς, με βάση τον παραπάνω μαθηματικό τύπο, λαμβάνονται υπόψη για τον επαναπροσδιορισμό των υποχρεώσεων της επιχείρησης σε ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.
Συγκεκριμένα, εάν τα τεκμαρτώς προσδιορισθέντα ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα δηλωθέντα, τότε η επιχείρηση καλείται να πληρώσει τον επιπλέον ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην πρόσθετη διαφορά ακαθάριστων εσόδων που προέκυψε.
Επίσης, τα τεκμαρτώς προσδιορισθέντα ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται με τον ποσοστιαίο «μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους» (μ.σ.κ.κ.) που αντιστοιχεί στη δραστηριότητα της επιχείρησης ή με τον μέσο σταθμικό σ.κ.κ. εφόσον ασκούνται περισσότερες της μίας δραστηριότητες.
Το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό αυτό είναι τα τεκμαρτά καθαρά κέρδη της επιχείρησης.
Αν τα τεκμαρτά αυτά κέρδη είναι μεγαλύτερα από τα δηλωθέντα, η επιχείρηση θα πληρώσει φόρο εισοδήματος με βάση τα τεκμαρτά κέρδη, δηλαδή υψηλότερο από αυτόν που αναλογεί στα δηλωθέντα κέρδη της.
Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και ελεύθεροι επαγγελματίες:
Τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης επαναπροσδιορίζονται τεκμαρτώς, με βάση τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:
(δαπάνες χρήσης) Χ 100 / (100 - μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους).
Εάν τα τεκμαρτώς προσδιορισθέντα ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα δηλωθέντα, τότε η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας πρέπει να πληρώσει επιπλέον ΦΠΑ επί της πρόσθετης διαφοράς για να περαιώσει.
Επίσης τα τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται με τον μ.σ.κ.κ. που αντιστοιχεί στην ασκούμενη δραστηριότητα ή με τον μέσο σταθμικό σ.κ.κ. που αντιστοιχεί στις περισσότερες της μίας ασκούμενες δραστηριότητες.
Τα τεκμαρτά καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό αυτόν, εάν είναι μεγαλύτερα από τα δηλωθέντα, λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος και την περαίωση της χρήσης.
ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ

Το αφορολόγητο όριο των 5.000, βάση υπολογισμού για τον πρόσθετο φόρο

Με βάση το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ και την κλίμακα που ίσχυε για τα εισοδήματα του 2012 θα υπολογιστεί φέτος με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης ο πρόσθετος φόρος που θα κληθούν να πληρώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και εμποροβιοτέχνες.

Για τους φορολογουμένους ηλικίας μέχρι 30 ετών, τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες που έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 9.000 ευρώ ισχύει αφορολόγητο 9.000 ευρώ.
Οι φορολογούμενοι για να εξασφαλίσουν το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει αποδείξεις που αντιστοιχούν στο 25% του εισοδήματός τους με ανώτατο όριο τα 15.000 ευρώ. Αν λείπουν αποδείξεις, οι φορολογούμενοι επιβαρύνονται με έξτρα φόρο 10%, που υπολογίζεται στη διαφορά μεταξύ των αποδείξεων που απαιτούνται και αυτών που συγκεντρώθηκαν.
Στο τμήμα του ετήσιου εισοδήματος πάνω από το νέο μειωμένο βασικό αφορολόγητο όριο των 5.000 ή των 9.000 ευρώ και μέχρι το όριο του ορίου των 12.000 ευρώ επιβάλλεται συντελεστής φόρου 10%.
Ο συντελεστής φόρου που αντιστοιχεί στο κλιμάκιο ετήσιου εισοδήματος από τα 16.000 έως τα 22.000 ευρώ ανέρχεται σε 25%, ο συντελεστής φόρου του κλιμακίου εισοδήματος από τα 22.000 έως τα 26.000 ευρώ είναι 25%, ο συντελεστής που αντιστοιχεί στο τμήμα εισοδήματος από τα 26.000 έως τα 32.000 ευρώ ανέρχεται σε 35% και ο συντελεστής που αναλογεί στο κλιμάκιο εισοδήματος από τα 32.000 έως τα 40.000 ευρώ έχει οριστεί σε 35%. Για το κλιμάκιο εισοδήματος άνω των 100.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος 45%.
Τα συνολικά αφορολόγητα όρια που ισχύουν για τους φορολογουμένους με προστατευόμενα τέκνα έχουν διαμορφωθεί σε:
 • 7.000 ευρώ για τους φορολογουμένους με 1 παιδί,
 • 9.000 ευρώ για τους φορολογουμένους με 2 παιδιά,
 • 12.000 ευρώ για τους τρίτεκνους,
 • 15.000 ευρώ για τους φορολογουμένους με 4 παιδιά
ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ

Οι κωδικοί SOS της δήλωσης

 • Στον πίνακα όπου αναγράφονται τα στοιχεία των προστατευόμενων τέκνων και των λοιπών προσώπων που συνοικούν με τον φορολογούμενο και τον βαρύνουν, πρέπει να δηλωθούν και οι ΑΦΜ των προσώπων αυτών, εφόσον υπάρχουν.
 • Αν είστε παντρεμένοι, ελέγξτε αν σημειώσατε την ένδειξη «Εγγαμος». Επίσης, γράψτε υποχρεωτικά τα στοιχεία της συζύγου με την οποία υποβάλλετε κοινή δήλωση ανεξαρτήτως από το αν έχει εισοδήματα ή περιουσία.
 • Αν η σύζυγος δεν έχει ΑΦΜ, βεβαιωθείτε ότι αφήσατε κενό το σχετικό τετραγωνίδιο και δεν γράψατε τον αριθμό της ταυτότητάς της. Χωρισμένοι, ανύπαντροι, χήροι δεν σημειώνουν την ένδειξη «έγγαμος».
 • Οι σύζυγοι γυναίκες που δηλώνουν ανεπάγγελτες, εάν έχουν εισόδημα από ενοίκια, υποχρεωτικά πρέπει στη δήλωση να αναγράφουν τον ΑΦΜ τους.
 • Η δήλωση στοιχείων ακινήτων θα υποβληθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013. Στο Ε9 οι φορολογούμενοι θα δηλώσουν τις μεταβολές που έγιναν το 2012 στην περιουσιακή τους κατάσταση (αγορά ή πώληση ή μεταβίβαση ακινήτου) ή στην οικογενειακή κατάσταση (γάμος, διαζύγιο, ενηλικίωση παιδιού ή θάνατος). Επίσης, μπορούν να διορθώσουν στοιχεία των ακινήτων που είχαν δηλώσει.
Ολα τα δικαιολογητικά φυλάσσονται στο σπίτι και προσκομίζονται στην Εφορία σε περίπτωση που γίνει έλεγχος.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ

Στην ‘τσιμπίδα’ ακόμα και χωρίς κανένα εισόδημα

Φόρο ακόμα αν δεν είχαν καθόλου εισόδημα ή αν εμφάνισαν ζημιές το 2012 θα κληθούν να πληρώσουν φέτος χιλιάδες εμποροβιοτέχνες και ελεύθεροι επαγγελματίες που θα πιαστούν στην παγίδα των τεκμηρίων.

Το τεκμήριο προκύπτει με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή της μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κατοικίας
Το τεκμήριο προκύπτει με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή της μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κατοικίας
Η Εφορία υπολογίζει από μόνη της εισοδήματα με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης για τις κατοικίες, τα αυτοκίνητα, τα σκάφη αναψυχής, τα δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, τις οικιακές βοηθούς και τις πισίνες, ώστε να μη μένει πια σχεδόν κανείς αφορολόγητος.
Τα «τσουχτερά» τεκμήρια διαβίωσης απειλούν τους επιτηδευματίες που δηλώνουν στην Εφορία χαμηλά εισοδήματα και παράλληλα διαθέτουν μια κατοικία και ένα αυτοκίνητο.
Στον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος με βάση τα τεκμήρια οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εκτός από τα περιουσιακά στοιχεία (κατοικίες, αυτοκίνητα, σκάφος αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία) κατά την εκκαθάριση της δήλωσης λαμβάνεται και ένα ποσό ελάχιστης ετήσιας «αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης», το οποίο ανέρχεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για άγαμο και σε 5.000 ευρώ για συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση.
Στην ‘τσιμπίδα’ ακόμα και χωρίς κανένα εισόδημα
Στην περίπτωση των συζύγων ο καθένας βαρύνεται με ελάχιστη ετήσια «αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης» ύψους 2.500 ευρώ.
Συνεπώς, σε κάθε φορολογούμενο, όποιο κι αν είναι το ύψος του δηλωθέντος εισοδήματός του, ακόμη δηλαδή κι αν είναι μηδενικό, η Εφορία καταλογίζει ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα 3.000 ευρώ αν είναι άγαμος ή 2.500 ευρώ αν είναι έγγαμος.
Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση στο ελάχιστο αυτό ποσό τεκμηρίου διαβίωσης προστίθεται και το τεκμήριο που προκύπτει με βάση την έκταση και την τιμή ζώνης της κύριας και κάθε δευτερεύουσας κατοικίας (ιδιόκτητης, εκμισθούμενης ή δωρεάν παραχωρούμενης) που χρησιμοποιεί ο φορολογούμενος για τη διαμονή του.
Στην ‘τσιμπίδα’ ακόμα και χωρίς κανένα εισόδημα
Το αυτοκίνητο
Από κει και πέρα, εάν ο φορολογούμενος χρησιμοποιεί και ΙΧ αυτοκίνητο, τότε προστίθεται στα προαναφερθέντα τεκμήρια και το τεκμήριο που προκύπτει με βάση τα κυβικά εκατοστά του αυτοκινήτου αυτού, οπότε το τεκμαρτό εισόδημα ανεβαίνει σε ακόμη πιο υψηλό επίπεδο.
Συνεπώς, κάθε φορολογούμενος που έχει στην κατοχή του τουλάχιστον ένα ΙΧ αυτοκίνητο βαρύνεται φέτος με τουλάχιστον 3 ποσά τεκμηρίων: το ελάχιστο των 3.000 ή 2.500 ευρώ, το τεκμήριο της κατοικίας που χρησιμοποιεί και το τεκμήριο του αυτοκινήτου.
Τα ποσά αυτά αθροιζόμενα προσδιορίζουν ένα ελάχιστο όριο τεκμαρτού εισοδήματος το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις είναι υψηλότερο του αφορολόγητου ορίου των 5.000 ευρώ, με αποτέλεσμα φορολογούμενοι που θα δηλώσουν φέτος εισοδήματα χαμηλότερα του αφορολόγητου ορίου των 5.000 ευρώ να κληθούν να πληρώσουν φόρο εισοδήματος βάσει τεκμηρίων.
Σημειώστε ότι τα τεκμήρια περιορίζονται κατά 30% για συνταξιούχους που έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους.
Αυτοκίνητα: Το τεκμήριο για τα αυτοκίνητα ξεκινά από τις 4.000 ευρώ για τα αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κυβικά εκατοστά. Ανάλογα με την παλαιότητα του αυτοκινήτου το τεκμήριο μειώνεται. Η παλαιότητα υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, κατά ποσοστό 30% για χρονικό διάστημα πάνω από 5 και μέχρι 10 έτη και κατά ποσοστό 50% για χρονικό διάστημα πάνω από 10 έτη.
Προσέξτε: Τεκμήριο δεν εφαρμόζεται για επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας, καθώς και για επιβατικά αυτοκίνητα ειδικά διασκευασμένα για κινητικά ανάπηρους, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
Δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία: Για τον προσδιορισμό του τεκμηρίου λαμβάνεται υπόψη η ετήσια δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, όπως αυτή προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.
Οικιακοί βοηθοί, οδηγοί αυτοκινήτου κ.λπ.: Τεκμήριο αποτελεί η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται σε οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, η οποία ορίζεται στο κατώτατο όριο αμοιβών όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων.
ΤΑ «ΟΠΛΑ»
Πώς θα αποφύγετε τις παγίδες των τεκμηρίων
Δάνεια από συγγενείς, τραπεζικά δάνεια, πώληση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και γονική παροχή ή δωρεά χρηματικών ποσών μπορεί να αποδειχθούν σωτήρια για τους φορολογουμένους που θέλουν να αποφύγουν την παγίδα των τεκμηρίων. Σημειώστε ότι δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 10% αν γίνονται σε συγγενείς πρώτου βαθμού και 20% για τους υπόλοιπους.
Για να αποφύγετε τις παγίδες των τεκμηρίων χρησιμοποιήστε τα «όπλα» που προσφέρει η φορολογική νομοθεσία, όπως:
 • Αποταμιεύσεις παλαιοτέρων ετών.
 • Διάθεση περιουσιακών στοιχείων.
 • Δάνεια, γονικές παροχές.
 • Ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα (αποζημίωση, εφάπαξ κλπ.).
 • Κέρδη από τυχερά παιχνίδια. Εξαιρούνται τα κέρδη από καζίνο. Η Εφορία δεν αναγνωρίζει τα κέρδη από καζίνο.
 • Δωρεές από συγγενικά πρόσωπα.
Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους βέβαια στις «προσθαφαιρέσεις» των τεκμηρίων και την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης. Κάθε χρόνο, εκτός των τεκμηρίων εφαρμόζεται και ένα ποσό ως ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης που ορίζεται στο ποσό των 3.000 ευρώ προκειμένου για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και στο ποσό των 5.000 ευρώ προκειμένου για συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση.
ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ
Το τεκμήριο για τις κατοικίες
Το τεκμήριο διαβίωσης για τις κατοικίες ενεργοποιείται από το πρώτο τετραγωνικό μέτρο και αφορά όχι μόνο όσους κατοικούν σε ιδιόκτητη κατοικία ή έχουν δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία. Αφορά και εκείνους που ζουν σε μισθωμένη κατοικία ή τους έχει παραχωρηθεί δωρεάν αφού συνηθίζεται πολλοί γονείς να παραχωρούν την κατοικία τους στα παιδιά τους ή το αντίστροφο, τα παιδιά στους γονείς.
Το τεκμήριο προκύπτει με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή της μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται κλιμακωτά με βάση την επιφάνειά της ως ακολούθως:
 • μέχρι και 80 τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο,
 • από 81 μέχρι και 120 τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με 65 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο,
 • από 121 μέχρι και 200 τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με 110 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο,
 • από 201 έως 300 τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με 200 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και
 • από 301 τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με 400 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας ορίζεται ποσό 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιφάνειας. Ως βοηθητικοί χώροι σε περίπτωση πολυκατοικίας θεωρούνται ο ανεξάρτητος χώρος της αποθήκης και εκείνος του γκαράζ μέσα στην ίδια οικοδομή, ενώ στην περίπτωση μονοκατοικίας η αποθήκη, ο χώρος στάθμευσης, το λεβητοστάσιο, η αποθήκη καυσίμων, το κλιμακοστάσιο, εφόσον οι χώροι αυτοί βρίσκονται σε λειτουργική ενότητα με αυτήν και δεν είναι κοινόχρηστοι.
Οταν το ποσοστό της συνιδιοκτησίας ή το ποσοστό του ενοικίου σε περίπτωση μισθωμένης κατοικίας δεν καταλήγει σε ακέραιο ποσοστό, τότε θα γίνεται στρογγυλοποίηση προς την πλησιέστερη μονάδα, για παράδειγμα 39,5% σε 40% ή 35,2% σε 35%. Το ίδιο ισχύει και για τους βοηθητικούς χώρους.
Μαρία Βουργάνα
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Βαρόμετρο οι αποδείξεις για το αφορολόγητο

Μπορεί από φέτος οι ελεύθεροι επαγγελματίες και εμποροβιοτέχνες να εξαιρούνται από το μέτρο των αποδείξεων, ωστόσο στις φετινές φορολογικές δηλώσεις θα πρέπει να δηλώσουν το ποσό των αποδείξεων που μάζεψαν το 2012 προκειμένου να εξασφαλίσουν το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ.

Βαρόμετρο οι αποδείξεις για το αφορολόγητο
Αν δεν εμφανίσουν στη φορολογική τους δήλωση καθόλου δαπάνες με αποδείξεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών, θα «χάσουν» το αφορολόγητο και θα φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ εισοδήματος.
Θα κληθούν δηλαδή να πληρώσουν αυξημένο φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2012.
Ο νόμος ορίζει ότι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συνυποβάλουν με τη δήλωσή τους αποδείξεις ίσες με το 25% του εισοδήματός τους με ανώτατο όριο τα 15.000 ευρώ.
Για παράδειγμα φορολογούμενος με εισόδημα 20.000 ευρώ πρέπει να υποβάλει αποδείξεις 5.000 ευρώ, στα 40.000 ευρώ αποδείξεις 10.000 ευρώ αλλά στα 70.000 ευρώ περιορίζονται σε 15.000 ευρώ.
Αν ο φορολογούμενος υποβάλλει περισσότερες αποδείξεις δεν κερδίζει τίποτα, αν λείπουν αποδείξεις επιβάλλεται στη διαφορά ποινή φόρου 10%.
Βαρόμετρο οι αποδείξεις για το αφορολόγητο
Για παράδειγμα για φορολογούμενο με εισόδημα 10.000 ευρώ απαιτούνται αποδείξεις 2.500 ευρώ. Αν υποβληθούν αποδείξεις 2.000 ευρώ θα προκύψει έξτρα φόρος 50 ευρώ. Οι επιτηδευματίες θα πρέπει να φυλάξουν όλες τις αποδείξεις που μάζεψαν το 2012 στο σπίτι τους. Σε περίπτωση που κληθούν για έλεγχο θα πρέπει να τις προσκομίσουν στην Εφορία.
Λογαριασμοί
Στην Εφορία «περνάνε» όλες οι αποδείξεις εκτός από δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (π.χ. αυτοκίνητα, ακίνητα), δαπάνες που μειώνουν τον φόρο (ασφάλιστρα, φροντιστήρια κ.λπ.), λογαριασμοί (φως, νερό, τηλέφωνο, σταθερά και κινητά), εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο και δαπάνες που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό.
Διευκρινίζεται ότι περιλαμβάνονται και:
 • Τα ειδικά στοιχεία που εκδίδουν οι επιχειρήσεις λόγω των συγκεκριμένων υπηρεσιών που παρέχουν (π.χ. αποδείξεις των ΕΛΤΑ, εταιρειών Courier, πινακίδια χρηματιστηριακών εταιρειών για την αμοιβή των παρεχόμενων υπηρεσιών μόνο, κ.τ.λ.).
 • Οι πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών των κοινόχρηστων χώρων εκτός από τις δαπάνες εξόφλησης, των λογαριασμών ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης αυτών μετά τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών.
 • Η δαπάνη για παροχή υπηρεσιών από συμβολαιογράφο για σύνταξη συμβολαίου απόκτησης ακινήτου, εφόσον βέβαια η δαπάνη αυτή δεν εμπίπτει στις αντικειμενικές δαπάνες του άρθρου 17 του ΚΦΕ (π.χ. γονική παροχή ή δωρεά).
Oταν στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του συμβολαιογράφου αναγράφεται στο συμβόλαιο, τότε για την απόδειξη της πραγματοποίησης αυτής της δαπάνης επισυνάπτονται από τον φορολογούμενο φωτοτυπίες των σελίδων του συμβολαίου από τις οποίες προκύπτει η δαπάνη.
Εξαιρέσεις
Δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, οι δαπάνες για ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμό, τηλεπικοινωνίες γενικά, για εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο και όσες δαπάνες με βάση άλλες φορολογικές διατάξεις λαμβάνονται υπόψη για φορολογικές ελαφρύνσεις. Συγκεκριμένα δεν λαμβάνονται υπόψη:
Οι δαπάνες για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου, πλοίων αναψυχής, αυτοκινήτων, δίτροχων κ.λπ. οχημάτων, για ανέγερση ακινήτου, για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων κ.λπ.
Οι δαπάνες για ασφάλιση ζωής ή θανάτου, οι εισφορές που καταβάλλονται στα Ταμεία ασφάλισης του φορολογούμενου, οι τόκοι στεγαστικών δανείων για πρώτη κατοικία, τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης κ.τ.λ.
Οι δαπάνες για ενοίκιο κύριας κατοικίας, για παράδοση κατ' οίκον μαθημάτων ή για φροντιστήρια, για τόκους στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας, για δικηγόρους λόγω παροχής νομικών υπηρεσιών κ.λπ.
Οι δαπάνες για ασφάλιστρα πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές δαπάνες και για αμοιβή δικηγόρων για δίκες μισθωτικών διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστικών ιδιοκτησίας κατά ορόφους οι οποίες εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων.
Το κόστος αγοράς κρατικών λαχείων, τα ποσά που καταβάλλονται για τη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια και η δαπάνη εισόδου σε ΚΑΖΙΝΟ, καθόσον στις πιο πάνω περιπτώσεις δεν πραγματοποιείται αγορά αγαθών.
Επιχειρήσεις
Θα πληρώσουν αυξημένο τέλος επιτηδεύματος τη φετινή χρονιά
Αυξημένο τέλος επιτηδεύματος θα πληρώσουν φέτος οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις. Με τις διατάξεις που ψηφίστηκαν με τον τελευταίο φορολογικό νόμο προβλέπεται ότι το τέλος επιτηδεύματος διαμορφώνεται για το 2013 ως εξής:
 • 800 ευρώ από 400 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους
 • 1.000 ευρώ από 500 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200 χιλιάδες κατοίκους.
 • 650 ευρώ από 500 ευρώ για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
 • 600 ευρώ από 300 ευρώ για κάθε υποκατάστημα που διαθέτει η επιχείρηση.
Το αυξημένο τέλος επιτηδεύματος θα περιληφθεί στα εκκαθαριστικά των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του 2012 που θα έρθουν το καλοκαίρι.
Τέλος επιτηδεύματος 500 ευρώ θα εξακολουθούν να καταβάλλουν οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι 3 φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, ή το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από 1 φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο.
Εξαιρέσεις
Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, από το αυξημένο τέλος επιτηδεύματος εξαιρούνται:
 • Οι εμπορικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
 • Ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες για τα πρώτα 5 έτη άσκησης της δραστηριότητας, από την πρώτη έναρξη των εργασιών τους.
 • Ατομικές επιχειρήσεις εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία έτη από το έτος συνταξιοδότησής του (ως έτος συνταξιοδότησης λαμβάνεται υπόψη το 65ο έτος της ηλικίας του).
ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ Ε1 ΚΑΙ Ε3
Δαπάνες που εκπίπτουν από ακαθάριστα έσοδα
Ελεύθεροι επαγγελματίες και εμποροβιοτέχνες, εκτός από το έντυπο Ε1 συμπληρώνουν υποχρεωτικά και το έντυπο Ε3. Στο έντυπο Ε3 οι φορολογούμενοι θα εμφανίσουν αναλυτικά στοιχεία για τα ακαθάριστα έσοδα και τις δαπάνες που είχαν το 2012.
Οι βασικότερες κατηγορίες εξόδων και δαπανών που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών είναι οι εξής:
 • Τα έξοδα μισθοδοσίας και αμοιβής προσωπικού (μισθοί, ημερομίσθια κ.λπ.), εφόσον έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές όχι μόνο υπέρ του ΙΚΑ, αλλά και οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού οργανισμού (ΤΣΑ κ.λπ.) και εφόσον υπάρχει σχέση μίσθωσης εργασίας, προσφορά πραγματικής υπηρεσίας και ύψος αμοιβής ανάλογο με τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
 • Τα ασφάλιστρα που καταβλήθηκαν από την επιχείρηση σε ασφαλιστικές εταιρείες για την ασφάλιση των περιουσιακών της στοιχείων.
 • Τα ενοίκια κτιρίων (εργοστασίου, γραφείων, αποθηκών κ.λπ.).
 • Τα ενοίκια μηχανημάτων και λοιπών κινητών πραγμάτων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης.
 • Η δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος, έστω κι αν ο μετρητής έχει παραμείνει στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου (εκμισθωτή).
 • Η δαπάνη τηλεφώνου, έστω κι αν το τηλέφωνο ανήκει στον ιδιοκτήτη του ακινήτου.
 • Η δαπάνη ύδρευσης.
 • Οι δαπάνες ταχυδρομικών υπηρεσιών.
 • Τα έξοδα γραφείου (γραφική ύλη, έντυπα), εφόσον υπάρχουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
 • Τα έξοδα για καύσιμα και υλικά θέρμανσης, υλικά καθαριότητας και φαρμακείου.
 • Τα «κοινόχρηστα» γραφείων, καταστημάτων κ.λπ.
 • Οι συνδρομές που καταβλήθηκαν σε επιστημονικά περιοδικά τα οποία έχουν σχέση με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, καθώς και σε επαγγελματικές οργανώσεις στις οποίες ανήκει η επιχείρηση.
 • Οι αποζημιώσεις σε απολυθέντες υπαλλήλους.
 • Η αποζημίωση σε αποχωρήσαντες λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλους, ακόμη κι αν είναι μεγαλύτερη από αυτήν που προβλέπει ο νόμος.
 • Τα δώρα που καταβάλλει η επιχείρηση σε πελάτες της, που μπορεί να είναι άλλες επιχειρήσεις ή όχι (φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ.), εφόσον φέρουν την επωνυμία της και έχει καταβάλει το αναλογούν δημοτικό τέλος για τη συνολική αξία των δώρων αυτών. Το ποσό της δαπάνης που εκπίπτει δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 ευρώ για κάθε δώρο χωριστά.
 • Οι παροχές σε είδος ή σε χρήμα που παρέχει η επιχείρηση σε εργαζομένους της για την επιβράβευση της απόδοσής τους με την προϋπόθεση ότι για τις παροχές αυτές έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές.
 • Ποσοστό 50% των εξόδων κινητής τηλεφωνίας που πραγματοποιούν οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι με κινητά τηλέφωνα της επιχείρησης.
 • Δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, οι δαπάνες για ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμό, τηλεπικοινωνίες γενικά, για εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο

Δεν υπάρχουν σχόλια: