Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Με ερμηνευτική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων παρέχονται οδηγίες εφαρμογής για τα άρθρα 1 έως 15 του νόμου 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, η εφαρμογή των οποίων αρχίζει από 01.01.2015 και έχουν ισχύ για όλες γενικά τις επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων και όσων ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή ελέγχονται από αυτόν, δεδομένου ότι αφορούν θέματα τήρησης των λογιστικών αρχείων (λογιστικών βιβλίων και στοιχείων – παραστατικών).

Η εγκύκλιος αναφέρεται επίσης σε θέματα απλοποιήσεων και απαλλαγών από την έναρξη εφαρμογής του ν. 4308/2014.

Το κείμενο της ερμηνευτικής εγκυκλίου καλύπτει με πληρότητα το σύνολο των θεμάτων που μπορεί να προκύψουν στην πράξη από την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, με στόχο τη διευκόλυνση της ορθής εφαρμογής, τον περιορισμό του κόστους και των ερωτημάτων εκ μέρους των υποκείμενων οντοτήτων και την επίτευξη της μέγιστης δυνατής ασφάλειας δικαίου.
Ειδικότερα θέματα που θίγονται σε αυτή την ερμηνευτική συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. Σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογής, διευκρινίζεται ότι, πέραν των ρητά κατονομαζόμενων περιπτώσεων οντοτήτων, υπόκειται στο νόμο και κάθε άλλη οντότητα που αποκτά εισόδημα από εμπορική δραστηριότητα, όπως άλλωστε ορίζει η φορολογική νομοθεσία (νόμος 4172/2013). Παρέχονται επίσης διευκρινίσεις για ειδικές περιπτώσεις οντοτήτων που υπόκεινται ή εξαιρούνται από την εφαρμογή του νόμου.

2. Παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων περί ένταξης των υποκείμενων οντοτήτων σε κατηγορίες μεγέθους, ενώ δίνονται συγκεκριμένα και αντιπροσωπευτικά παραδείγματα για την εφαρμογή των ποσοτικών κριτηρίων μεγέθους, με ιδιαίτερη αναφορά στη μετάβαση στο νέο πλαίσιο από την 1η Ιανουαρίου 2015.

3. Παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις αναφορικά με την έννοια των λογιστικών αρχείων καθώς και τις βασικές αρχές και τους κανόνες τήρησής τους, με σκοπό τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων αλλά και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος. Ιδιαίτερα, αποσαφηνίζονται η έννοια της λογιστικής και φορολογικής βάσης των λογιστικών μεγεθών και οι διαφορές τους και παρέχονται παραδείγματα και αναλυτικές οδηγίες για τον ασφαλή προσδιορισμό του φορολογικού αποτελέσματος, ξεκινώντας από το λογιστικό αποτέλεσμα και παραθέτοντας διακεκριμένα τις προσωρινές και τις μόνιμες διαφορές μεταξύ λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος.

4. Περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος λειτουργίας του απλογραφικού λογιστικού συστήματος και αναφέρονται οι οντότητες που δύνανται να το χρησιμοποιούν, σύμφωνα με το νόμο.

5. Διευκρινίζεται η έννοια της απαίτησης του νόμου για εφαρμογή κατάλληλων δικλίδων για την παρακολούθηση των αποθεμάτων. Δίνονται παραδείγματα αξιόπιστων και τεκμηριωμένων έμμεσων τεχνικών που οι οντότητες δύνανται να χρησιμοποιούν για τον προσδιορισμό της ποσότητας των αποθεμάτων στο τέλος της περιόδου. Ιδιαίτερα, αποσαφηνίζονται περιπτώσεις στις οποίες, για διευκόλυνση των συναλλαγών, είτε δεν απαιτείται η έκδοση παραστατικού διακίνησης είτε το εν λόγω παραστατικό δύναται να υποκαθίσταται από την τήρηση άλλων αρχείων.

6. Αποσαφηνίζονται θέματα σχετικά με τα παραστατικά χονδρικής και λιανικής πώλησης. Ιδιαίτερα, παρέχονται επεξηγήσεις σχετικά με το χρόνο έκδοσης των παραστατικών πώλησης (ιδίως για συνεχιζόμενες ή επαναλαμβανόμενες πωλήσεις) και παρατίθενται συγκεκριμένα και αντιπροσωπευτικά παραδείγματα.

Πέραν της εγκυκλίου, με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων παρέχονται απαλλαγές από την υποχρέωση χρησιμοποίησης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (φορολογική ταμειακή μηχανή ή μηχανισμός Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), σύμφωνα με την μέχρι σήμερα πρακτική.

Ομοίως, με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων συνεχίζονται οι μέχρι σήμερα απαλλαγές και απλοποιήσεις για την τήρηση λογιστικών βιβλίων και έκδοση στοιχείων για αγρότες και ορισμένες κατηγορίες πολύ μικρών οντοτήτων.

Σημειώνεται ότι βρίσκεται υπό επεξεργασία η επικαιροποίηση της ΠΟΛ.1134/2004 περί απαλλαγής από την υποχρέωση διενέργειας φυσικής απογραφής για ορισμένα επαγγέλματα, με βάση τη μέχρι σήμερα ακολουθούμενη πρακτική.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με προσφάτως ψηφισθείσα διάταξη (άρθρο 89 του ν. 4316/2014), ρυθμίσθηκε με ευνοϊκό τρόπο το ζήτημα της απογραφής αποθεμάτων για τη χρήση 2014 και επομένως συνεχίζεται για το 2014 η ρύθμιση περί απογραφής που ίσχυε μέχρι το 2013, ενόψει της εφαρμογής από 1η Ιανουαρίου 2015 του ν. 4308/2014.

Υπεγράφη η εγκύκλιος για το χρόνο έκπτωσης των ασφαλιστικών εισφορών των Δικηγόρων

Υπεγράφη η εγκύκλιος για το χρόνο έκπτωσης των ασφαλιστικών εισφορών των Δικηγόρων

Κατηγορίες: 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                                                             30-12-2014
Υπεγράφη η εγκύκλιος με την οποία επιλύονται εκκρεμή ζητήματα  ως προς το χρόνο έκπτωσης των ασφαλιστικών εισφορών των Δικηγόρων

Μετά από συντονισμένες ενέργειες του Προέδρου του Δ.Σ.Α. και της Ολομέλειας Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κ. Βασίλη Αλεξανδρή και του Φορολογικού Συμβούλου του Δ.Σ.Α. και της Ολομέλειας Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος κ. Στάθη Μπακάλη, υπεγράφη σήμερα από τη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Αικ. Σαββαΐδου, εγκύκλιος με την οποία επιλύονται τα εκκρεμή ζητήματα ως προς τον χρόνο έκπτωσης των ασφαλιστικών εισφορών των Δικηγόρων.
Κατ’ αρχάς, σε συνέχεια του με Α.Π. Δ12Α 1054299ΕΞ2014/26.3.2014 εγγράφου, γίνεται δεκτό ότι και τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών, που καταβλήθηκαν από τους Δικηγόρους κατά το χρονικό διάστημα από 1.4.2014 έως 30.6.2014 και αφορούν στη χρήση 2013, μπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης αυτής (δηλαδή της χρήσης 2013).
Κατ’ ανάλογη εφαρμογή, γίνεται δεκτό ότι τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών των Δικηγόρων, τα οποία αφορούν στο φορολογικό έτος 2014 και τα οποία καταβάλλονται από 1.1.2015 και μέχρι τη νόμιμη προθεσμία που ορίζει ο οικείος ασφαλιστικός φορέας, ή μέχρι την τυχόν παράτασή της, μπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους αυτού (δηλαδή του φορολογικού έτους 2014).
Εφ’ εξής, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 23 περ. γ’ του Ν. 4172/2013, θα ισχύουν τα εξής:
α. Όσον αφορά στα «αποϋλοποιημένα» ένσημα, που καταβάλλονται διά της έκδοσης του οικείου γραμματίου προκαταβολής, όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων, αυτά εκπίπτουν στον χρόνο πραγματικής καταβολής τους, δηλαδή στον χρόνο, κατά τον οποίο εκδόθηκε το ως άνω γραμμάτιο.
β. Όσον αφορά στα «κινητά» ένσημα, τα οποία έχουν αγορασθεί και χρησιμοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους και τα οποία επικολλώνται στο οικείο ασφαλιστικό βιβλιάριο, αυτά αποτελούν δαπάνη του ιδίου φορολογικού έτους με ημερομηνία 31/12.
γ. Τέλος, η χρηματική διαφορά, που προκύπτει μεταξύ του ύψους των αγορασθέντων ενσήμων («αποϋλοποιημένων»-«κινητών»)και του συνολικού ύψους της ασφαλιστικής υποχρέωσης, όπως αυτή προσδιορίζεται κατ’ έτος από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, εκπίπτει στον χρόνο πραγματικής καταβολής της, δηλαδή στον χρόνο, στον οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική κατάθεση στο λογαριασμό του ασφαλιστικού φορέα.
Ο Δ.Σ.Α. και η Ολομέλεια Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ευχαριστούν θερμώς την κ. Σαββαΐδου για την ανταπόκριση στα εύλογα και δίκαια αιτήματα των Συναδέλφων και επαναλαμβάνουν την δεδηλωμένη πρόθεσή τους να στέκονται αρωγοί στην προσπάθεια εξορθολογισμού του φορολογικού συστήματος.

Τα… SOS των φόρων λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος

Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014 17:37

Τα… SOS των φόρων λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(4 ψήφοι)
Τα… SOS των φόρων λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος
Λίγες ώρες απέμειναν μέχρι να αλλάξει ο χρόνος, φροντίστε να περιορίσετε όσο το δυνατόν περισσότερο τη …ζημιά από τη φορολογική λαίλαπα που βρήκαμε μπροστά μας και φέτος. Ναι, πρέπει να τρέχουμε μέχρι την τελευταία στιγμή για να αποφύγουμε πρόστιμα, προσαυξήσεις, ταλαιπωρία και λοιπά δεινά. Το… μενού των τελευταίων ωρών περιλαμβάνει:
Γράφει:  

1. Τα τέλη κυκλοφορίας πρώτα και καλύτερα. Αν δεν προλάβετε αύριο τις τράπεζες, η μόνη λύση είναι το ταχυδρομείο το οποίο αύριο (προσοχή επιλεγμένα υποκαταστήματα όχι όλα) κλείνει στις 18:00. Παράταση μην περιμένετε διότι ακόμη και να δοθεί μάλλον θα ανακοινωθεί την τελευταία στιγμή
2. Κατάθεση πινακίδων. Ισχύει ότι και για τα τέλη κυκλοφορίας. Την τελευταία στιγμή μπορεί και να δώσουν μια ή περισσότερες ημέρες περιθώριο ενώ ήδη χθες και σήμερα, στην ουρά στήθηκαν γι’ αυτό το λόγο περισσότερα από 10.000 άτομα. Συνολικά έχουν κατατεθεί και φέτος περισσότερες από 110.000 πινακίδες.
3. Ε9: Οι διορθωτικές δηλώσεις θα ξεπεράσουν τα τρία εκατομμύρια. Προσοχή όμως: ότι είναι να κάνετε πρέπει να το κάνετε μέχρι σήμερα στις 23:59. Αύριο η εφαρμογή θα έχει κλείσει ενώ παράταση δεν μπορεί να υπάρξει καθώς απαιτείται νόμος.
Εκτός από τις βασικές υποχρεώσεις, υπάρχουν και άλλες. Πριν από λίγο η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εξέδωσε ανακοίνωση παραθέτοντας τις ώρες και τις ημέρες απενεργοποίησης σειράς εφαρμογών του Taxis. Οι ημερομηνίες που σας (και μας) ενδιαφέρουν έχουν ως εξής:
- Η εφαρμογή του Περιουσιολογίου για την ηλεκτρονική υποβολή εμπρόθεσμων δηλώσεων Εν.Φ.Ι.Α. 2014 θα είναι διαθέσιμη μέχρι το πέρας της σημερινής ημέρας δηλαδή μέχρι τις 23:59 σήμερα το βράδυ
Η εφαρμογή για την υποβολή των εκπρόθεσμων δηλώσεων Εν.Φ.Ι.Α. θα παραμείνει κλειστή για τις ανάγκες υλοποίησης της 2ης μαζικής εκκαθάρισης Εν.Φ.Ι.Α. χορήγησης απαλλαγών / μειώσεων. Αναμένεται να τεθεί και πάλι σε λειτουργία από τις 09 Ιανουαρίου του 2015
Η υποβολή εκπρόθεσμων αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων Φ.Α.Π. 2010 - 2013, θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά.
- Η εκκαθάριση δηλώσεων Φ.Α.Π. 2010-2013 για υποβολές μέχρι και 29/12/2014, θα είναι διαθέσιμη στις 31/12/2014, ενώ η επόμενη εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα.
- Η εφαρμογή για την έκδοση Πιστοποιητικών Εν.Φ.Ι.Α. 2015 θα είναι διαθέσιμη στις 4/1/2015.
- Η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή εκπρόθεσμων αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικ. έτους 2014 θα κλείσει οριστικά σήμερα στο τέλος της ημέρας. Μετά το κλείσιμο της εφαρμογής, οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται μόνο στη Δ.Ο.Υ.
- Η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις θα κλείσει οριστικά σήμερα στο τέλος της ημέρας.
- Η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Φόρου Υπεραξίας Ακινήτων άρθρου 41 Κ.Φ.Ε. θα είναι διαθέσιμη μέχρι το πέρας της 1ης/1ου/2015 (καταχώριση συμβολαίων ημερομηνίας 31/12/2014), λόγω αναστολής ισχύος των διατάξεων του άρθρου 41 από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2016.


Ηλεκτρονική υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης στο Ο.Ε.Ε. για το έτος 2015

Ηλεκτρονική υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης στο Ο.Ε.Ε. για το έτος 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ


Οι λογιστές φοροτεχνικοί οι οποίοι ήδη έχουν καταβάλει το ποσό των 30€ νια την παρακολούθηση της αναγκαίας εκπαίδευσης και έχουν κατεβάσει τα σχετικά αρχεία που είναι αναρτημένα στην ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ→ ΑΙΤΗΣΕΙΣ /ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ→ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) έχουν την δυνατότητα υποβολής της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του Ν.4093/2012 Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η υποβολή της ΥΔ για το έτος 2015 γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

Μετά την είσοδο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και επιλέγοντας ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ εμφανίζεται η βεβαίωση οφειλής των 15€ με τον αντίστοιχο κωδικό. Το ποσό των 15€ θα πληρωθεί αποκλειστικά με χρήση της παραπάνω βεβαίωσης οφειλής μέσω του Συστήματος ΔΙΑΣ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Κωδικός Τράπεζας Εντολέα
BIC Τράπεζας Εντολέα
Επωνυμία Τράπεζας Εντολέα
Κατάστημα
Internet Banking
Phone Banking
011
ETHNGRAA
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
014
CRBAGRAA
ALPHA BANK
015
GHBAGRAA
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ


016
ATTIGRAA
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

017
PIRBGRAA
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


026
ERBKGRAA
EUROBANK
049
PNELGRAA
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

069
STXAGRA1
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

071
MIDLGRAA
HSBC BANK


075
STIOGR21
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

084
CITIGRAA
CITIBANK

087
STPGGRA1
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

088
STEOGR21
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ


089
STKAGRA1
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

091
STTKGR21
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ


092
STKPGRA1
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
094
STPIGR21
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ


095
STDRGR21
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ


099
COESGR21
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ


Μετά την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος του ΟΕΕ με την πληρωμή των 15€, θα είναι δυνατή η υποβολή της προβλεπόμενης ΥΔ.

Παράταση και για την κατάθεση πινακίδων

Παράταση και για την κατάθεση πινακίδων

Πρώτη καταχώρηση: 31/12/2014 - 12:38
Τελευταία δημοσίευση: 12:38Οικονομία
Παράταση και για την κατάθεση πινακίδων
Η παράταση που έδωσε το υπουργείο Οικονομικών για τα τέλη κυκλοφορίας, θα ισχύει και για την κατάθεση πινακίδων.
Το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε παράταση για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας μέχρι την Δευτέρα 5 Ιανουαρίου προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι υπό το φως των προβλημάτων που δημιούργησε η τρέχουσα κακοκαιρία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Οικονομικών, η παράταση θα ισχύει και για την κατάθεση πινακίδων.

Αυτές είναι οι αργίες του 2015 - Πότε πέφτουν τριήμερα

Η ΛΙΣΤΑ

Αυτές είναι οι αργίες του 2015 - Πότε πέφτουν τριήμερα

Οπως κάθε χρονιά που τελειώνει και έρχεται η επόμενη, πολλοί σπεύδουν να αναζητήσουν ποιες ημέρες πέφτουν οι αργίες.
Ποιες προσφέρονται για τριήμερο καθισιό και ποιες πέφτουν Σαββατοκύριακο, προκαλώντας εκνευρισμό σε όσους ευελπιστούσαν να γλιτώσουν μία ημέρα δουλειάς. Το 2015 προσφέρει τριήμερα, χωρίς να πρέπει να πάρετε έξτρα άδεια, την Πρωτομαγιά (1-3/5), την Καθαρά Δευτέρα (21-23/2), του Αγίου Πνεύματος (30/5-1/6), τα Χριστούγεννα (25-27/12) και τετραήμερο το Πάσχα (10-13/5). Ο Δεκαπενταύγουστος, πάντως, πέφτει Σάββατο.
Η λίστα με τις αργίες του 2015
 • Πρωτοχρονιά, Πέμπτη 1η Ιανουαρίου 2015
 • Θεοφάνεια, Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2015
 • Καθαρά Δευτέρα, Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2015
 • Ευαγγελισμός της Θεοτόκου -Εθνική Εορτή, Τετάρτη 25 Μαρτίου 2015
 • Μεγάλη Παρασκευή, Παρασκευή 10 Απριλίου 2015
 • Κυριακή του Πάσχα, Κυριακή 12 Απριλίου 2015
 • Δευτέρα του Πάσχα, Δευτέρα 13 Απριλίου 2015
 • Πρωτομαγιά, Παρασκευή 1η Μαΐου 2015
 • Αγίου Πνεύματος, Δευτέρα 1η Ιουνίου 2015
 • Κοίμηση της Θεοτόκου, Σάββατο 15 Αυγούστου 2015
 • 28 Οκτωβρίου, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015
 • Χριστούγεννα, Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2015
 • Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2015
Η 17η Νοεμβρίου, επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, αποτελεί αργία μόνο στον χώρο της παιδείας (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια & τριτοβάθμια εκπαίδευση).
Πηγή: iefimerida.gr

Παράταση έως 5 Ιανουαρίου για τα τέλη κυκλοφορίας

Παράταση έως 5 Ιανουαρίου για τα τέλη κυκλοφορίας

Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014 11:47
 
UPD:13:08
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
Παράταση για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας μέχρι την Δευτέρα 5 Ιανουαρίου έδωσε το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι, δεδομένων των ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα.
Εκατοντάδες χιλιάδες ήταν οι φορολογούμενοι που είχαν αφήσει για την τελευταία στιγμή την πληρωμή των τελών.
Για το τελευταίο τριήμερο του έτους υπήρχε η εκτίμηση ότι υπολείπονταν περισσότερες από δύο εκατομμύρια πληρωμές, που σημαίνει ότι οι συναλλαγές ανά ημέρα θα έπρεπε να ξεπερνούν τις 600.000, προκειμένου να επιτευχθεί ο εισπρακτικός στόχος του υπουργείου Οικονομικών.
Η προθεσμία της 5ης Ιανουαρίου 2015, ισχύει όχι μόνο για την εμπρόθεσμη πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, αλλά και για την κατάθεση πινακίδων.

Λήγει σήμερα 31/12/2014 η ΕΓΣΣΕ. Τι μπορεί να συμβεί με τις αποδοχές των εργαζομένων.

31 Δεκ 2014

Λήγει σήμερα 31/12/2014 η ΕΓΣΣΕ. Τι μπορεί να συμβεί με τις αποδοχές των εργαζομένων.

Λήγει σήμερα 31/12/2014, η ισχύς της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) 2014, η οποία είχε συναφθεί μεταξύ της ΓΣΕΕ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΣΕΒ,  ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΤΕ.

Ακολουθεί το διάστημα της τρίμηνης μετενέργειας, μέχρι 31/3/2015,  όπως ορίζεται με το Ν.4046/2012 και την την Π.Υ.Σ. 6/28-2-2012.
Στο διάστημα της τρίμηνης μετενέργειας, συνεχίζουν να ισχύουν οι μισθολογικοί και θεσμικοί  όροι της για τους  εργαζόμενους που υπαγόταν στην ΕΓΣΣΕ.

Η άμεση έναρξη των συνομιλιών για σύναψη νέας ΓΣΕΕ είναι αβέβαιη,  λόγω της προεκλογικής περιόδου στη χώρα μας, αφού οι εργοδοτικές οργανώσεις μάλλον επιδιώκουν την έναρξη των συνομιλιών μετά την ανάδειξη της νέας κυβέρνησης.

Αν δεν συναφθεί νέα σύμβαση στο τρίμηνο της μετενέργειας, ή άλλη συμφωνία για παράταση της παρούσας ΕΓΣΣΕ, κινδυνεύει να χαθεί το επίδομα γάμου για τους εργαζόμενους που το λαμβάνουν με βάση τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και τους όρους της ΕΓΣΣΕ.


πηγή: http://www.ergasiaka-gr.net/2014/12/ligei-simera-31122014-h-egsse.html#ixzz3NTJiMIDw

IFO: Έξοδος από το ευρώ και υποτίμηση του νέου νομίσματος για την Ελλάδα

IFO: Έξοδος από το ευρώ και υποτίμηση
του νέου νομίσματος για την Ελλάδα

Πρώτη καταχώρηση: 31/12/2014 - 09:27
Τελευταία δημοσίευση: 09:27Επικαιρότητα
IFO: Έξοδος από το ευρώ και υποτίμηση του νέου νομίσματος για την Ελλάδα
Ολοένα και πιο δυνατά ακούγονται οι φωνές που υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει πλέον ανάγκη διατήρησης της Ελλάδας στο Ευρώ με οποιοδήποτε κόστος αναφέρει η Frankfurter Allgemeine Zeitung σε άρθρο της την τελευταία μέρα του χρόνου υπογραμμίζοντας πληροφορίες από ανώτατο αξιωματούχο του CDU που σημειώνει ότι η χώρα «δεν έχει καμία δυνατότητα εκβιασμού πλέον».
Ο αναπληρωτής πρόεδρος του CDU Michael Fuchs υποστηρίζει ότι σε περίπτωση εκλογικής νίκης του ελληνικού αριστερού κόμματος ΣΥΡΙΖΑ η έξοδος της χώρας από την ευρωζώνη είναι πλέον πιθανή. Η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική από ότι πριν από τρία χρόνια, όταν δεν υπήρχαν ακόμη μηχανισμοί εξασφάλισης, αναφέρει εξάλλου ο Michael Fuchs στην εφημερίδα Rheinische Post.
«Οι εποχές που έπρεπε να σώσουμε την Ελλάδα έχουν παρέλθει» συνεχίζει ο Γερμανός πολιτικός για να διαπιστώσει «Δεν υπάρχουν πλέον δυνατότητες εκβιασμού». «Η Ελλάδα δεν είναι αποτελεί συστημική απειλή πλέον για το ευρώ», λέει ο Fuchs. «Αν ο Αλέξης Τσίπρας του ΣΥΡΙΖΑ, πάει πίσω τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες και τα μέτρα λιτότητας στην Ελλάδα, «τότε η τρόικα, θα αναγκαστεί να περιορίσει τα δάνεια για την Ελλάδα».

Η έξοδος από το Ευρώ είναι πλέον εναλλακτική
Ο οικονομολόγος Hans-Werner Sinn θεωρεί τη έξοδο της χώρας από το Ευρώ ως μια εναλλακτική λύση από άλλες χρηματοπιστωτικές επιλογές των διεθνών πιστωτών τη στιγμή που ο πρόεδρος του IFO (Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών) υποστηρίζει ότι «για να μην υπάρξει νέο κούρεμα του χρέους η χώρα πρέπει να βγει από το ευρώ και να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητα της με μια υποτίμηση» αναφέρει ο συντάκτης του άρθρου της FAZ.

Αφερεγγυότητα
Ο πρώην επικεφαλής οικονομολόγος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Jürgen Stark, μάλιστα καταγγέλλει με δηλώσεις του στην FAZ την Ελλάδα για επανειλημμένη αφερεγγυότητα παρότι συνεχώς της παρέχονται κεφάλαια από την ΕΚΤ και τα κράτη μέλη για να αποφύγει την χρεοκοπία.
Tags: FAZ