Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

Γνωμοδότηση Εισ. Αρείου Πάγου αριθμ. 6/2014 Περί της συμβατότητας ή μη με το άρθρο 9 του Συντάγματος, των προβλέψεων των άρθρων 25§3 και 40§3 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013)

Γνωμοδότηση Εισ. Αρείου Πάγου αριθμ. 6/2014
Περί της συμβατότητας ή μη με το άρθρο 9 του Συντάγματος, των προβλέψεων των άρθρων 25§3 και 40§3 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013)
Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών ΚΦΔ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Τηλ.: 210-6411526
Fax: 210-6411523

Αθήνα, 14-10-2014
Αριθ. Πρωτ.: 3244
Αριθμ. Γνωμ. 6

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

Προς
το Υπουργείο Οικονομικών –Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 

Σχετ. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΕΛΑ 110513 ΕΞ 2014 ΕΜΠ έγγραφό σας.

Θέμα : Περί της συμβατότητας ή μη με το άρθρο 9 του Συντάγματος, των προβλέψεων των άρθρων 25§3 και 40§3 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν 4174/2013).

Με την υπ’ αριθμ. 256/2014 γνωμοδότησή της η Α Τακτική Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αποφάνθηκε κατά πλειοψηφία ότι κείνται εντός των πλαισίων του ισχύοντος Συντάγματος οι διατάξεις των άρθρων 25 παρ.3 και 40 παρ. 3 του Ν 4174/2013 που προβλέπουν την είσοδο οργάνων την φορολογικής διοίκησης στην κατοικία φορολογουμένων, με απλή εντολή του Εισαγγελέα και χωρίς την παρουσία δικαστικού λειτουργού, προκειμένου να διενεργούν φορολογικούς ελέγχους και να προβαίνουν σε έρευνες που αποσκοπούν στην είσπραξη φόρων και λοιπών εσόδων. Το σκεπτικό της πλειοψηφίας στην γνωμοδότηση αυτή, έχει κατά τα ενδιαφέροντα, εν προκειμένω, σημεία του, ως εξής: «Παρά την απόλυτη και αδιάστικτη διατύπωση της διατάξεως του άρθρου 9§1 εδάφιο α του Συντάγματος, γίνεται δεκτό ότι η προβλεπόμενη σε αυτήν προστασία του ασύλου, αφορά μόνο στην κατ’ οίκον έρευνα, που αποσκοπεί στη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για την διαπίστωση εγκλημάτων, στην ανακάλυψη ή σύλληψη του δράστη και, εν γένει, στην πρόληψη ή καταστολή ενεργειών που συνιστούν ποινικά αδικήματα (βλ και άρθρο 253 Κ.ΠΔ). Αντιθέτως, κατά την κρατούσα και ορθοτέρα άποψη, γίνεται δεκτό ότι λιγότερο επαχθείς περιορισμοί, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για τον έλεγχο της τηρήσεως των νόμων, δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση παρουσίας εκπροσώπου της δικαστικής εξουσίας για την διενέργεια κατ’ οίκον έρευνας. 

Πρόκειται για τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις που διενεργούνται με σκοπό την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στα πλαίσια της υγειονομικής, εργατικής, οικονομικής –επαγγελματικής και φορολογικής νομοθεσίας……. Υπό τα ως άνω γενόμενα δεκτά, η διενέργεια φορολογικών ελέγχων και ερευνών στην κατοικία του φορολογούμενου, κατά τις διατάξεις των άρθρων 25 και 40 του Κ.Φ.Δ, με μόνη την εντολή του εισαγγελέα και χωρίς την παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής εξουσίας, δεν έρχεται αντιμέτωπη με το άρθρο 9 του Συντάγματος…». Η γνωμοδότηση αυτή μας διαβιβάστηκε εν αντιγράφω με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΕΛΑ 110513 ΕΞ 2014 ΕΜΠ έγγραφό σας για ενημέρωση, ενώ ταυτόχρονα μας ζητείτε να εκφέρουμε τις απόψεις μας επί του ιδίου θέματος. Κατόπιν αυτών, η γνώμη μας επί του ζητήματος αυτού είναι η εξής: 

Με το άρθρο 9 του ισχύοντος Συντάγματος ορίζεται ότι: «1. Η κατοικία του καθενός είναι άσυλο. Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστη. Καμία έρευνα δεν γίνεται σε κατοικία, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος και πάντοτε με την παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας. 2. Οι παραβάτες της προηγούμενης διάταξης τιμωρούνται για παράβαση του οικιακού ασύλου και για κατάχρηση εξουσίας και υποχρεούνται σε πλήρη αποζημίωση του παθόντος, όπως νόμος ορίζει». 

Με το άρθρο αυτό θεσπίζεται το άσυλο της κατοικίας και το απαραβίαστο της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, με την απειλή ποινικών κυρώσεων κατά των παραβατών (άρθρα 239 και 251 του Π.Κ) και την υποχρέωσή τους να αποζημιώσουν τον παθόντα. Ως κατοικία κατά το πιο πάνω άρθρο, θεωρείται κάθε χώρος που χρησιμοποιείται για διαβίωση, διαμονή, ακόμη και για εργασία, που δεν είναι προσιτός σε όλους, στην έννοια δε αυτή εμπίπτει τόσο η αμιγής, όσο και η μικτή κατοικία, αυτή δηλαδή που χρησιμοποιείται και ως έδρα της επαγγελματικής δραστηριότητας του ατόμου. Οι εγγυήσεις του ασύλου της κατοικίας κατά το ισχύον Σύνταγμα, είναι δραστικότερες από εκείνες που παρείχαν τα Συντάγματα του 1952 και 1968, τα οποία προέβλεπαν κατ’ οίκον έρευνα με μόνη προϋπόθεση την ύπαρξη σχετικού νόμου (τυπικού ή ουσιαστικού), χωρίς να απαιτούν την παρουσία κατ’ αυτήν εκπροσώπου της δικαστικής αρχής. Ειδικότερα με το άρθρο 12 του Συντάγματος του 1952 οριζόταν ότι « Η κατοικία εκάστου είναι άσυλον. Ουδεμία κατ` οίκον έρευνα ενεργείται, ειμή ότε και όπως ο νόμος διατάσσει. Οι παραβάται των διατάξη ων τούτων τιμωρούνται επί καταχρήσει της εξουσίας της αρχής, υποχρεούνται δε εις πλήρη αποζημίωσιν του παθόντος και προσέτι εις ικανοποίησιν αυτού δια χρηματικού ποσού, ως νόμος ορίζει.». Ταυτόσημη ήταν και η διατύπωση του άρθρου 13 του Συντάγματος του 1968, με το οποίο οριζόταν ότι « Η κατοικία εκάστου είναι άσυλον. Ουδεμία κατ’ οίκον έρευνα ενεργείται ειμή όταν και όπως ο νόμος ορίζει. 2. Οι παραβάται της ανωτέρω διατάξεως τιμωρούνται επί παραβιάσει του οικιακού ασύλου, υποχρεούνται δε εις πλήρη αποζημίωσιν του παθόντος και εις ικανοποίησιν αυτού δια χρηματικού ποσού, ως νόμος ορίζει». Χρήσιμο είναι να σημειωθεί ότι η πρόβλεψη της παρουσίας εκπροσώπου της δικαστικής αρχής κατά την κατ’ οίκον έρευνα, υπήρχε και στο Σύνταγμα του 1925 (άρθρο 12 ) σύμφωνα με το οποίο αυτή διεξαγόταν «πάντοτε παρούσης της δικαστικής αρχής».

Έρευνα κατ’ οίκον είναι, είναι η πράξη που ενεργείται από όργανα της δημόσιας αρχής και αποσκοπεί στην αναζήτηση προσώπων ή αντικειμένων, σε μια κατοικία. Μια τέτοια έρευνα επιτρέπεται μόνο «όταν και όπως ο νόμος ορίζει» και πάντοτε παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής αρχής. Διατάξεις νόμων που την προβλέπουν, ευρίσκονται διάσπαρτες στην νομοθεσία. Κυρίως όμως και πρωτίστως περιλαμβάνονται στον Κ.Π.Δ (άρθρα 253, 254, 255 και 256), χωρίς να παραβλέπεται το ότι και ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (άρθρο 929, αλλά και ο Κ.Ε.Δ.Ε (άρθρο 11 του ΝΔ356/1974), προβλέπουν τέτοιου είδους έρευνες στα πλαίσια της αναγκαστικής ή διοικητικής εκτέλεσης. Έτσι σύμφωνα με το άρθρο 253 του Κ.Π.Δ έρευνα διενεργείται όταν διεξάγεται ανάκριση για κακούργημα ή πλημμέλημα, στην έννοια της οποίας πρέπει να συμπεριληφθεί και η προανάκριση, είτε αυτή γίνεται με παραγγελία του Εισαγγελέα (άρθρο 243 παρ.1Κ.ΠΔ), είτε χωρίς αυτήν (άρθρο 243 παρ.2 Κ.Π.Δ), όταν μπορεί βάσιμα να υποτεθεί ότι η βεβαίωση του εγκλήματος ή η αποκάλυψη ή η σύλληψη των δραστών ή τέλος η βεβαίωση ή η αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί ή να διευκολυνθεί μόνο με αυτήν, ενώ το άρθρο 254 του Κ.Π.Δ καθορίζει τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες επιτρέπεται η έρευνα σε κατοικία κατά την διάρκεια της νύκτας. Από την τελευταία αυτή διάταξη και υπό την ισχύ του άρθρο 9 του Συντάγματος, πρέπει να θεωρείται σιωπηρά καταργηθέν το τελευταίο εδάφιο της πρώτης παραγράφου, το οποίο, σε περίπτωση απουσίας δικαστικών λειτουργών, επιτρέπει την κατ’ οίκον έρευνα σε αξιωματικό της αστυνομίας ή της ήδη καταργηθείσης χωροφυλακής, χωρίς την παρουσία δικαστικού λειτουργού, ενώ για τους ίδιους λόγους καταργηθέν πρέπει να θεωρείται και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 255, το οποίο προβλέπει την διενέργεια έρευνας από αξιωματικό η υπαξιωματικό της χωροφυλακής ή της αστυνομίας πόλεων (βλ. σχετ. την υπ’ αριθμ.4007/1975 Γνωμοδ. Εισαγγ. Α.Π Νο.Β .23.823). Η παρουσία δικαστικού λειτουργού στις κατ’ οίκον έρευνες, αποτελεί προϋπόθεση εκ των ουκ άνευ σε όλες τις περιπτώσεις, είτε πρόκειται περί ερευνών στα πλαίσια ανάκρισης, είτε περί τοιούτων στα πλαίσια αναγκαστικής ή διοικητικής εκτέλεσης, τούτο δε προκύπτει σαφώς από την αδιάστικτη διατύπωση του άρθρου 9 του Συντάγματος, στο οποίο δεν γίνεται καμία διάκριση. Συνεπώς οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, νόμων προγενέστερων του ισχύοντος Συντάγματος, που προβλέπουν την διενέργεια τέτοιου είδους ερευνών, πρέπει να ερμηνεύονται υπό το πρίσμα της ως άνω συνταγματικής επιταγής, που απαιτεί αυτές να πραγματοποιούνται με την παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής αρχής (βλ. σχετ. Π Δαγτόγλου : Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα: έκδοση 1991 σελίδα 342, Γνωμ. Εισαγγ. Πρωτ. Πατρών 12/1975 Νο.Β. 23.1116,contra Γνωμ. Εισαγγ. Πρωτ. Πατρών 19/1975 Νο.Β 1117).

Στη συνταγματική θεωρία γίνεται δεκτό ότι λιγότερο επαχθείς περιορισμοί του ασύλου της κατοικίας, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για τον έλεγχο της τηρήσεως του νόμου, όπως οι έλεγχοι και επιθεωρήσεις που διενεργούνται από όργανα της διοίκησης, με σκοπό την διαπίστωση της συμμόρφωσης των πολιτών στην κείμενη διοικητική νομοθεσία, στην έννοια της οποίας υπάγεται και η φορολογική τοιαύτη, δεν εμπίπτουν στο άρθρο 9 παρ.1 εδάφιο 3 του Συντάγματος, η έκφραση του οποίου «καμία έρευνα» , πρέπει να ερμηνευθεί συσταλτικά. Διότι διαφορετικά, κατά την άποψη αυτή, καθίσταται σχεδόν αδύνατη η εποπτεία της τήρησης της εργατικής, υγειονομικής, φορολογικής κ.λπ νομοθεσίας (βλ. σχετ. Δαγτόγλου: Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, έκδοση 1991 σελίδα 344 , Χρυσόγονου Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα: έκδοση 2006, σελίδα 249 Σκουρής –Τάχος, Δίκαιο Δημόσιας Τάξης , έκδοση 1990, σελίδα 68). Σύμφωνα με την άποψη αυτή, την οποία αποδέχεται και η υπ’ αριθμ. 10/1992 γνωμοδότηση της Εισαγγελίας του Α.Π. βλ αυτήν σε Δικαιοσύνη 33.1532), οι διοικητικές έρευνες συνιστούν εγγενείς περιορισμούς του ατομικού δικαιώματος του ασύλου και διενεργούνται χωρίς την υποχρεωτική παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής αρχής, ενώ οι έρευνες του άρθρου 9 του Συντάγματος, αναφέρονται αποκλειστικά στις ανακριτικές τοιαύτες. Η άποψη αυτή , πέραν του ότι έρχεται σε αντίθεση με τους ενδοιασμούς που εκφράζονται από τους ίδιους συγγραφείς σχετικά με την νομιμότητα των κατ’ οίκον ερευνών στα πλαίσια της αναγκαστικής ή διοικητικής εκτέλεσης, χωρίς την παρουσία δικαστικών λειτουργών, κάτι το οποίο αποτελεί παγίως εφαρμοζόμενη πρακτική, όπως και οι ίδιοι συνομολογούν (ενθ. ανωτ.), δεν είναι πειστική. Γιατί αφ’ ενός μεν δεν στηρίζεται στο γράμμα του άρθρου 9 του Συντάγματος, στο οποίο δεν γίνεται καμία διάκριση μεταξύ ποινικών ή διοικητικών ερευνών, κυρίως όμως και προεχόντως γιατί δεν εξηγεί πειστικά, γιατί είναι λιγότερο επαχθείς οι περιορισμοί του οικιακού ασύλου που είναι αναγκαίοι για τον έλεγχο της τήρησης της διοικητικής νομοθεσίας, ή γιατί το άσυλο της κατοικίας εκείνου ο οποίος είναι ύποπτος τέλεσης μιας εγκληματικής πράξης, που μπορεί να είναι και ιδιαζόντως ειδεχθής, ή διώκεται γι’ αυτήν (π.χ ενός δολοφόνου η ενός τρομοκράτη), ή έστω εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η αναγκαστική ή διοικητική εκτέλεση (ενός δηλαδή ασυνεπούς οφειλέτη, η οφειλή του οποίου έχει βεβαιωθεί με εκτελεστή δικαστική απόφαση η εκτελεστή διοικητική πράξη ), πρέπει να προστατεύεται περισσότερο και πιο αποτελεσματικά από το άσυλο της κατοικίας εκείνου που ελέγχεται απλά και μόνο για την συμμόρφωσή του ή μη στην διοικητική νομοθεσία. Εάν με την αποδοχή της άποψης ότι η παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής αρχής είναι υποχρεωτική σε οποιασδήποτε μορφής έρευνα κατ’ οίκον, οδηγούμεθα σε αδυναμία να εποπτεύσουμε την τήρηση της διοικητικής νομοθεσίας, είναι έργο της νομοθετικής εξουσίας και δη μιας Αναθεωρητικής Βουλής, να παρέμβει και να επιλύσει το πρόβλημα και όχι του ερμηνευτή και εφαρμοστή του δικαίου (εν προκειμένω του Εισαγγελέα), ο οποίος κάνοντας συσταλτική ερμηνεία της σχετικής Συνταγματικής Διάταξης και περιορίζοντας το εύρος προστασίας ενός ατομικού δικαιώματος, ευρίσκεται πάντοτε προ της πιθανότητας αναζήτησης από αυτόν ποινικών ευθυνών, ακόμη και ευθυνών αποζημίωσης .

Τέλος τα όρια μεταξύ προληπτικού και κατασταλτικού διοικητικού ελέγχου, ιδιαίτερα στο πεδίο της φορολογικής νομοθεσίας, είναι εντελώς δυσδιάκριτα. Πράγματι η αθρόα ποινικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, και η καθιέρωση των φορολογικών εγκλημάτων ως διαρκώς αυτόφωρων, έχει δημιουργήσει ένα θολό νομικό τοπίο , εντός του οποίου ο οποιοσδήποτε έλεγχος αυτού του είδους, μπορεί να προσλάβει χαρακτήρα ποινικό, με τον εντοπισμό και κατάσχεση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, ανεπίσημων φορολογικών εγγράφων ή και χρημάτων που μπορεί να θεωρηθούν ότι αποτελούν προϊόντα εγκλήματος , όπως μη αποδοθέντος (υπεξαιρεθέντος) Φ.Π.Α. Σε περίπτωση μη επίτευξης διοικητικού συμβιβασμού (άρθρο 24 παρ.2 του Ν 2523/1997), ο εντοπισμός και η κατάσχεση τέτοιου είδους στοιχείων, οδηγεί αναπόφευκτα στην υποβολή μηνυτήριας αναφοράς (άρθρο 21 του Ν 2523/1997) κατά του υπαιτίου, οπότε τα στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία σε μια ποινική διαδικασία. Για την διασφάλιση συνεπώς της εγκυρότητάς τους και της δυνατότητας να χρησιμοποιηθούν ως νόμιμα αποδεικτικά μέσα (άρθρο 19 του Συντάγματος), επιβάλλεται οι κατ’ οίκον έρευνες που διενεργούνται στα πλαίσια αυτά, να περιβληθούν με τις ίδιες δικαιοκρατικές εγγυήσεις που περιβάλλονται και οι ανακριτικές έρευνες, αυτές δηλαδή που αποσκοπούν στην διακρίβωση της τέλεσης αξιοποίνων πράξεων, περί των οποίων δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι διενεργούνται πάντοτε με την παρουσία δικαστικού λειτουργού. 

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, κατά την γνώμη μας, η παράγραφος 3 του άρθρου 25 του Ν 4174/2013, με την οποία ορίζεται ότι «…. η Φορολογική Διοίκηση δύναται να διενεργεί επιτόπιο φορολογικό έλεγχο και εκτός του επίσημου ωραρίου εργασίας εφόσον απαιτείται από το είδος των δραστηριοτήτων του φορολογούμενου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνεται ειδική μνεία στην εντολή φορολογικού ελέγχου. Η είσοδος στην κατοικία του φορολογούμενου επιτρέπεται μόνο με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα.». καθώς και η παράγραφος 3 του άρθρου 40 του αυτού ως άνω νόμου, με το οποίο ορίζεται ότι «ο Γενικός Γραμματέας (Δημοσίων Εσόδων) ή τα νομίμως εξουσιοδοτημένα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε κάθε δικαστική ή οποιαδήποτε άλλη νόμιμη ενέργεια που αποσκοπεί, άμεσα ή έμμεσα, στην είσπραξη φόρων και λοιπών εσόδων, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της κατάθεσης αίτησης πτώχευσης του οφειλέτη του Δημοσίου της άσκησης αγωγής διάρρηξης. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ισχύει αναλόγως η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του Κώδικα.», με τις οποίες προβλέπεται η διενέργεια κατ’ οίκον ερευνών από όργανα της φορολογικής διοίκησης, με απλή εντολή του εισαγγελέα και χωρίς την παρουσία δικαστικού λειτουργού, για οποιονδήποτε λόγο και αν γίνονται αυτές και οποιονδήποτε σκοπό και αν εξυπηρετούν, κείνται εκτός του πλαισίου της συνταγματικής μας τάξης. 

Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2014

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Νικόλαος Παντελής

Κοινοποίηση :α) κ. Εισαγγελείς Εφετών του Κράτους και δι’ αυτών στους κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών. 
β) κ. Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

ΚΑΝΤΕ ΜΟΥ ΜΙΑ ΧΑΡΗ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ. ΑΣ ΤΟΝ ΜΑΖΕΨΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ "A. Γεωργιάδης: «Ερχονται στην εξουσία οι 'παλαβοί' και μας 'αδειάζουν' οι αγορές»

A. Γεωργιάδης: «Ερχονται στην εξουσία οι 'παλαβοί' και μας 'αδειάζουν' οι αγορές»

«Οι αγορές άλλαξαν στάση μετά το ρεπορτάζ του Bloomberg που έπαιξε τη δημοσκόπηση ότι προηγείται με 6,5 μονάδες ο ΣΥΡΙΖΑ και ανέλυε στο ρεπορτάζ του ότι έρχονται οι παλαβοί στην εξουσία στην Ελλάδα», δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιαδης σε συνέντευξη του στο ραδιόφωνο του Σκάι και πρόσθεσε: «Αυτη είναι η ανάλυση των ξένων επενδυτών για τον ΣΥΡΙΖΑ! Το αντιευρωπαϊκό κόμμα που έχει θέση να βγαλει την Ελλάδα απ' το ευρώ». 
 
«Αυτά έλεγα και πέσανε να με φάνε», συμπλήρωσε αναφερόμενος στην παλαιότερη δήλωσή του: «Οχι μόλις βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μόλις πέσει η κυβέρνηση δεν θα μείνει φράγκο. Θα αφήσω εγώ τα λεφτά μου να τα φάει ο Βαρεμένος;».
 
«Δυστυχώς οι αγορές από δω και πέρα δεν ακούνε μόνο τον Σαμαρά, άκουνε και τον Τσίπρα. Όταν άκουνε όλες αυτές τις παλαβομάρες ότι θα ξηλώσουν τα πάντα αν έλθουν στην εξουσία τι περιμένετε να κάνουν οι αγορές;» διερωτήθηκε ο κ. Γεωργιάδης.
 
Ο κ. Γεωργιάδης παραδέχθηκε ότι η κυβέρνηση έδειξε μεταρρυθμιστική κόπωση μετά τις ευρωεκλογές. Ωστόσο πρόσθεσε: «ο ελληνικός λαός δεν έχει ευθύνη όταν έδινε πρωτιά στον ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές;». Μάλιστα επιχειρώντας να εξηγήσει την «μεταρρυθμιστική κόπωση» στην οποία αναφέρθηκε αλλά και το γεγονός ότι ο ίδιος δεν είναι μέλος της κυβέρνησης, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε: «Αν η κυβέρνηση είχε κερδίσει τις ευρωεκλογές όχι μόνο ο Γεωργιάδης θα ήταν μέσα, 50 Γωργιάδηδες θα ήταν μέσα».


Πηγή: A. Γεωργιάδης: «Ερχονται στην εξουσία οι 'παλαβοί' και μας 'αδειάζουν' οι αγορές» | newmoney.gr http://www.newmoney.gr/article/70054/georgiadis-erhontai-stin-exoysia-oi-palavoi-kai-mas-adeiazoyn-oi-agores#ixzz3GJHPXUyW

Η πρόταση της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. για τα μέτρα διευκόλυνσης της επέκτασης της χρήσης φυσικού αερίου κλπ. για τη θέρμανση των πολυϊδιόκτητων κτιρίων

Η πρόταση της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. για τα μέτρα διευκόλυνσης της επέκτασης της χρήσης φυσικού αερίου κλπ. για τη θέρμανση των πολυϊδιόκτητων κτιρίων


Προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ κ. Γιάννη Μανιάτη

ΚΟΙΝ. προς τον Υφυπουργό ΠΕΚΑ κ. Ασημάκη Παπαγεωργίου

Ενταύθα

Αθήνα, 16.10.2014

ΘΕΜΑ: Η πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ για τα μέτρα διευκόλυνσης της επέκτασης της χρήσης φυσικού αερίου κλπ. για τη θέρμανση των πολυϊδιόκτητων κτιρίων.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

Όπως άριστα γνωρίζετε, ο κοινός νομοθέτης υπήρξε πάντοτε ιδιαίτερα προσεκτικός στο να μην θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των συνιδιοκτητών οριζοντίων ιδιοκτησιών πολυκατοικιών και επαγγελματικών κτιρίων της χώρας, και να σέβεται απόλυτα τους συμβολαιογραφικούς κανονισμούς και πίνακες κατανομής ποσοστών των κοινόχρηστων δαπανών, που έχουν μεταγραφεί στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία.

Βεβαίως η μετά από δεκαετίες αλλαγή των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών επιβάλλει ανάλογη προσαρμογή στις σημερινές συνθήκες. Μέσα στη σημερινή δεινή οικονομική κρίση η οποία περιόρισε σημαντικά το ομαδικό κοινωνικό αγαθό της κεντρικής θέρμανσης, στα ίδια κτίρια καλούνται σήμερα να συμβιώσουν νοικοκυριά που τελούν υπό ανομοιογενείς οικονομικές συνθήκες. Σε ορισμένες μεγάλες πόλεις υπάρχει ήδη δίκτυο φυσικού αερίου σε σημαντικό αριθμό δρόμων, όμως ένα μεγάλο ποσοστό πολυόροφων κτιρίων δεν έχει συνδεθεί ακόμη με αυτό, με αποτέλεσμα οι κάτοικοί τους να μην απολαμβάνουν τα σημαντικότατα πλεονεκτήματα της χρήσης του. Οι επαγγελματίες του χώρου πιέζουν συνεχώς για παροχή της δυνατότητας ανεξέλεγκτης αυτονόμησης κάθε συνιδιοκτήτη, διαφημίζοντας την μάλιστα λες και έχει ήδη νομοθετηθεί, δημιουργώντας τεράστια σύγχυση στο κοινό με ευνόητα αποτελέσματα !

Η Ομοσπονδία μας πιστεύει ότι ένα τόσο σοβαρό θέμα οφείλουμε να το προσεγγίσουμε τόσο θεσμικά όσο και κοινωνικά, αποτρέποντας κάθε αυθαιρεσία που θα συνιστά πραγματική αυτοδικία με ευνόητες συνέπειες για τις πολυκατοικιακές κοινωνίες. Η άποψή μας είναι ότι πρέπει πρώτα να ενημερωθούν οι γενικές συνελεύσεις των πολυκατοικιών για τα πλεονεκτήματα της χρήσης φυσικού αερίου, παρουσιάζοντας σ΄αυτές τη σημερινή δυνατότητα άμεσης και με χαμηλό κόστος σύνδεσης, και μόνο σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας των μελών της να το αποφασίσουν, να γεννάται το δικαίωμα της ατομικής σύνδεσης κάθε ιδιοκτησίας, με μικρή συμμετοχή στη δαπάνη της κοινής θέρμανσης αν και όταν αυτή συνεχίσει να λειτουργεί, κάτι που επιβάλλεται από ουσιαστικούς αλλά και κοινωνικούς λόγους.

Διαφορετικά, αν επιτρέψουμε άναρχα την αυτόβουλη ατομική θέρμανση με φυσικό αέριο των ισχυρότερων οικονομικά νοικοκυριών, αυτό θα αποτελέσει την απαρχή τεράστιας περαιτέρω υποβάθμισης της ζωής των υπολοίπων μέσα στο ίδιο κτίριο, την κακοποίηση των προσόψεων των οικοδομών, και τελικά τη μετατροπή των γενικών συνελεύσεων των πολυκατοικιών σε πυγμαχικά ριγκ, με χιλιάδες πολιτών να εμπλέκονται σε ατέρμονες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες!

Εν όψει της έναρξης της διαδικασίας επιδότησης του κόστους μετατροπής των καυστήρων κεντρικής θέρμανσης και διευκολύνσεων για τη σύνδεση εκ μέρους των εταιριών παροχής αερίου και με στόχο την επίτευξη ομαλής προώθησης της χρήσης φυσικού αερίου στα πολυϊδιόκτητα κτίρια της χώρας χωρίς αρνητικές παρενέργειες, και μετά από την πρόσφατη συνάντησή μας και τις κατευθυντήριες γραμμές στις οποίες καταλήξαμε, προτείνουμε την υιοθέτηση εκ μέρους του Υπουργείου σας νομοθετικής ρύθμισης απλής και κατανοητής από όλους, χωρίς να παραπέμπει σε ΚΥΑ και εγκυκλίους, που θα θέτει ως προϋπόθεση την προηγούμενη λήψη θετικής ή αρνητικής απόφασης της γενικής συνέλευσης του κάθε κτιρίου, με την εξής μορφή:

*Σε κάθε κτίριο μπροστά από το οποίο διέρχεται αγωγός φυσικού αερίου θα συγκληθεί από το διαχειριστή ή, σε περίπτωση άρνησης ή αδιαφορίας του από κάθε ενδιαφερόμενο συνιδιοκτήτη, έκτακτη γενική συνέλευση των ιδιοκτητών θερμαινόμενων ιδιοκτησιών του κτιρίου, με θέμα την αντικατάσταση του κεντρικού καυστήρα πετρελαίου με καυστήρα φυσικού αερίου. Στη συνέλευση αυτή θα λάβουν γνώση οι συνιδιοκτήτες αυτοί για τις υπάρχουσες επιδοτήσεις των εργασιών και διευκολύνσεις καθώς και για το συνολικό κόστος εκτέλεσης των εργασιών και θα αποφασίσουν με απόλυτη πλειοψηφία τους για τη σύνδεση ή μη του κτιρίου με το δίκτυο του φυσικού αερίου.

*Αν η γενική συνέλευση αρνηθεί, ή δεν αποφασίσει σε σύντομη προθεσμία, ή αν αποφασίσει αλλά δεν προχωρήσει σε άμεση υλοποίηση της σύνδεσης, τότε και μόνον ανοίγει ο δρόμος για όσους συνιδιοκτήτες επιθυμούν, να προχωρήσουν σε ανεξάρτητη σύνδεσή τους με το δίκτυο φυσικού αερίου, γνωστοποιώντας το στο διαχειριστή για να τους διευκολύνει κατά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών.

*Αυτονόμηση μπορεί να προβλεφθεί και σε κτίρια που είναι ήδη συνδεδεμένα με το δίκτυο φυσικού αερίου, αν έχει διακοπεί η λειτουργία των κεντρικών εγκαταστάσεών τους, καθώς και στις υπόλοιπες πολυκατοικίες της χώρας αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αντλίες θερμότητας αέρος – νερού που είναι ιδιαίτερα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

*Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αυτονόμησης, αν εξακολουθήσει να λειτουργεί η κεντρική θέρμανση του κτιρίου, είναι απόλυτα λογικό αλλά και επιβεβλημένο για λόγους έμπρακτης κοινωνικής αλληλεγγύης, οι αυτονομούμενες ιδιοκτησίες, οι οποίες θα επωφελούνται και αυτές από τη λειτουργία της, να συμμετέχουν κατά ένα μικρό μέρος στις κοινόχρηστες δαπάνες της κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου, έως το πολύ 25% όπως περίπου ορίζουν οι περισσότεροι ισχύοντες κανονισμοί για τις αυτονομίες και τις κενές ιδιοκτησίες κλπ., ώστε η αποχώρησή τους να μην καθιστά αδύνατη ή απαγορευτική τη συνέχιση της λειτουργίας της, πράγμα που θα είχε δυσμενέστατες κοινωνικές συνέπειες για τους υπόλοιπους οικονομικά αδύναμους ενοίκους της πολυκατοικίας!

Κύριε Υπουργέ, με τη θέσπιση της παραπάνω διαδικασίας διευκολύνεται σημαντικά η λήψη θετικής απόφασης για την αντικατάσταση και εκσυγχρονισμό ολόκληρου του συστήματος κεντρικής θέρμανσης αφού για την πλειοψηφία θα υπολογίζονται τα χιλιοστά μόνον όσων θερμαίνονται και όχι και των υπολοίπων, και έτσι οι γενικές συνελεύσεις θα κληθούν ως κυρίαρχο όργανο, να αποφασίσουν υπεύθυνα -και εν τέλει ελπίζουμε θετικά- για το σημαντικό αυτό θέμα, εν γνώσει των σοβαρών συνεπειών κάθε αδικαιολόγητα αρνητικής απόφασης, ώστε χιλιάδες κτίρια να θερμανθούν με τρόπο ποιοτικό αλλά και πολύ οικονομικότερο από την εγκατάσταση ανεξάρτητων καυστήρων.

Η ΠΟΜΙΔΑ δεν μπορεί ποτέ να συμφωνήσει σε οποιαδήποτε λύση που θα αγνοεί και δεν θα σέβεται τους ισχύοντες κανονισμούς των πολυκατοικιών και τους πίνακες κατανομής των βαρών μεταξύ των συνιδιοκτησιών των κτιρίων αυτών, θα ανοίγει το δρόμο σε αυθαίρετες συμπεριφορές που θα τους οδηγήσει σε ατέρμονες διενέξεις και δίκες μεταξύ τους, και γενικότερα θα υποσκάψει κι’ άλλο την αξία της πολύπαθης ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας!

Πιστεύοντας απόλυτα στη λειτουργική και κοινωνική διάσταση της πρότασής μας,

Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Στράτος Ι. Παραδιάς
Δικηγόρος-Πρόεδρος UIPI

Ο Αντιπρόεδρος
Χαράλαμπος Τσουτρέλης
Ομοτ. Καθηγητής ΕΜΠ

Η Γεν. Γραμματεύς
Αιμιλία Δ. Βαδόκα
Αντιπρόεδρος Ε.Ι.Ε.

έο ωράριο εισόδου του κοινού στις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Ε. από 20 Οκτωβρίου

Νέο ωράριο εισόδου του κοινού στις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Ε. από 20 Οκτωβρίου

Αθήνα, 15 - 10 -2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΟΑΕΕ
ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νέο ωράριο εισόδου του κοινού στις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ


Νέο ωράριο καθιερώνεται από 20-10-2014 για την είσοδο του κοινού στις Υπηρεσίες του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με στόχο αφ' ενός την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, αφετέρου την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα καθορίζονται οι παρακάτω ώρες εξυπηρέτησης κοινού, για την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ:

Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1. Υπηρεσίες Πρωτοκόλλου από 07:30 έως 15:00.

2. Λοιπές Υπηρεσίες από 12.00 έως 15.00.

3. Ώρες εισόδου δικαστικών επιμελητών από 07:30 έως 15:00.

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Υπηρεσίες Πρωτοκόλλου από 07:30 έως 15:00.

2. Υπηρεσίες εξέτασης συνταξιοδοτικών αιτημάτων, απονομής και εκκαθάρισης συντάξεων από 11.00 έως 14.00 εκτός Τετάρτης.

3. Λοιπές Υπηρεσίες από 08.00 έως 14.00.

4. Υπηρεσίες Ταμείου από 08.00 έως 13.00.

5. Ώρες εισόδου δικαστικών επιμελητών από 07:30 έως 15:00.

Ερχεται το χαράτσι των ΙΧ -Τι θα πληρώσουμε για τέλη κυκλοφορίας [πίνακες]

Ερχεται το χαράτσι των ΙΧ -Τι θα πληρώσουμε για τέλη κυκλοφορίας [πίνακες]

Ερχεται το χαράτσι των ΙΧ -Τι θα πληρώσουμε για τέλη κυκλοφορίας [πίνακες]

16.10.2014 07:41
Το Νοέμβριο αρχίζουν τα χαράτσια για τους ιδιοκτήτες οχημάτων, καθώς θα ανοίγει η εφαρμογή στο taxisnet και όσοι έχουν αυτοκίνητα και μηχανές από την 1η του μήνα θα μπορούν να πληρώσουν για τα τέλη κυκλοφορίας του 2015.
Οπως και την προηγούμενη χρονιά έτσι και φέτος τα κυβικά και οι εκπομπές ρύπων είναι τα κριτήρια, με βάση τα οποία θα υπολογίζουν οι ιδιοκτήτες των ΙΧ πόσο θα πληρώσουν.
Οι τρόποι υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας είναι δύο: Ο κλασσικός με βάση τα κυβικά του κινητήρα και ισχύει για τα αυτοκίνητα που αποκτήθηκαν ως τις 31 Οκτωβρίου του 2010 και ο δεύτερος εφαρμόζεται στα οχήματα που αγοράστηκαν μετά την 1 Νοεμβρίου 2010 και ο υπολογισμός γίνεται με κριτήριο τις εκπομπές ρύπων.
Τέλη κυκλοφορίας με κριτήριο τα κυβικά
Χωρητικότητα κινητήρα (κ.εκ.)Ετήσια τέλη (σε ευρώ)
Από 51 μέχρι 300 κ.εκ.22€
Από 301 μέχρι 785 κ.εκ55€
Από 786 μέχρι 1.071 κ.εκ120€
Από 1.072 μέχρι 1.357 κ.εκ135€
Από 1.358 μέχρι 1.548 κ.εκ240€
Από 1.549 μέχρι 1.738 κ.εκ265€
Από 1.739 μέχρι 1.928 κ.εκ300€
Από 1.929 μέχρι 2.357 κ.εκ660€
Από 2.358 μέχρι 3.000 κ.εκ880€
Από 3.001 μέχρι 4.000 κ.εκ1.100€
Από 4.001 κ.εκ και άνω1.320€
Τέλη κυκλοφορίας με κριτήριο τις εκπομπές ρύπων
Εκμπομπές ρύπων
(γρ. CO2 / χλμ.)
Ετήσια τέλη σε ευρώ / γρ. CO2
0 - 100 (γρ./χλμ.)0 €
101 - 120 (γρ./χλμ.)0,90 €
121 - 140 (γρ./χλμ.)1,10 €
141 - 160 (γρ./χλμ.)1,70 €
161 - 180 (γρ./χλμ.)2,25 €
181 - 200 (γρ./χλμ.)2,55 €
201 - 250 (γρ./χλμ.)2,80 €
Άνω των 251 (γρ./χλμ.)3,40 €
Επίσης οι ιδιοκτήτες μπορούν να υπολογίσουν και μόνοι τους τα τέλη κυκλοφορίας μέσω μίας εφαρμογής.Κάντε κλικ ΕΔΩ


Πηγή: Ερχεται το χαράτσι των ΙΧ -Τι θα πληρώσουμε για τέλη κυκλοφορίας [πίνακες] | iefimerida.grhttp://www.iefimerida.gr/node/174230#ixzz3GIw7cseM

«One stop shop» για κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ

«One stop shop» για κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις

«One stop shop» για κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις
Στη δημιουργία μηχανισμών “one stop shop” στις 13 περιφέρειες της χώρας για την ανάπτυξη και λειτουργία συνεταιριστικών κοινωνικών επιχειρήσεων από ανέργους και άλλες ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού (άτομα με αναπηρία, μέλη πολύτεκνων οικογενειών, μετανάστες, αποφυλακισμένους κ.α.) προχωρά το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Το έργο που έχει ενταχθεί στις χρηματοδοτούμενες από το το ΕΣΠΑ δράσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης, αποφασίστηκε να προκηρυχθεί άμεσα έτσι ώστε οι δομές υποστήριξης για την ανάπτυξη των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων να λειτουργήσουν έως το τέλος του χρόνου.
Οι υπηρεσίες μίας στάσης θα προσφέρουν στους κοινωνικούς επιχειρηματίες και τις κοινωνικές επιχειρήσεις πληροφόρηση, coaching και mentoring για δημιουργία και ανάπτυξη τοπικών κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, κοινή επιχειρηματική έδρα, διοικητική και λογιστική υποστήριξη, εξειδικευμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής συμβουλευτικής, δικτύωση των σε τοπικό επίπεδο κ.α.
Μεταξύ των ωφελουμένων – μελλοντικούς κοινωνικούς επιχειρηματίες μπορεί να είναι και άτομα που ζουν σε νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κ.α. Σύμφωνα με το σχετικό νόμο 4019/2011 σε μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση συμμετέχει σε ποσοστό τουλάχιστον 40% άτομο από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να παράγουν ή να προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες κοινωνικού – προνοιακού χαρακτήρα που απευθύνονται σε ομάδες πληθυσμού, να δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η οικολογία, η εκπαίδευση, οι παροχές κοινής ωφέλειας, η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, η διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.

«Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΟΜΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ» Bloomberg: Καταρρέει το ελληνικό σχέδιο για έξοδο από το μνημόνιο

«Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΟΜΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ»

Bloomberg: Καταρρέει το ελληνικό σχέδιο για έξοδο από το μνημόνιο

Bloomberg: Καταρρέει το ελληνικό σχέδιο για έξοδο από το μνημόνιο

Σαφής προειδοποίηση πώς αν η κυβέρνηση συνεχίσει να μιλά για απεμπλοκή από το μνημόνιο τότε η οικονομία της Ελλάδας κινδυνεύει να καταρρεύσει απηύθυνε το πρακτορείο Bloomberg.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά «το σχέδιο της Ελλάδας να ξεφύγει από τα δεσμά του μεγαλύτερου προγράμματος διάσωσης στην ιστορία κινδυνεύει να καταρρεύσει». Για το δημοσίευμα του Bloomberg αναφέρεται πάνω στο ξεπούλημα που βρίσκεται σε εξέλιξη τόσο στο ελληνικό χρηματιστήριο όσο και στα ελληνικά ομόλογα.
Κάνοντας αναδρομή στις αρνητικές αντιδράσεις των αγορών τις τελευταίες ημέρες και τη σημαντική πτώση του χρηματιστηρίου το πρακτορείο επισημαίνει πως «για ακόμη μια φορά οι επενδυτές απειλούν να αφήσουν την Ελλάδα εκτός αγορών».

«Η ρευστοποίηση των ελληνικών ομολόγων σηματοδοτεί ότι η Ελλάδα έχασε την επαφή της με τις αγορές» εκτιμά ο σχολιαστής Θανάσης Δρογώσης της Pantelakis Securities SA. «Οι επενδυτές φοβούνται πως αν η Ελλάδα βγει τώρα εκτός προγράμματος διάσωσης, όλη η βελτίωση στα οικονομικά της θα είναι μη βιώσιμη», εξηγεί.

Το Bloomberg σημειώνει πως το ράλι των ελληνικών τίτλων, που είχε ξεκινήσει μέσα στη χρονιά, διακόπηκε από τη στιγμή που ο Αντώνης Σαμαράς ανακοίνωσε πως η Ελλάδα προτίθεται να εξέλθει του προγράμματος, το οποίο «κρατούσε τη χώρα στην επιφάνεια της θάλασσας από το 2010». «Τα σχέδια του Σαμαρά μπορούν ακόμη να εκτροχιαστούν από τις ρευστοποιήσεις», τονίζεται ενώ υπενθυμίζεται πως οι ελληνικοί τίτλοι έχασαν τον τελευταίο μήνα το 11,7% της αξίας τους.

ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Αντισυνταγματική η έφοδος στα σπίτια χωρίς παρουσία εισαγγελέα

15/10/14ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Αντισυνταγματική η έφοδος στα σπίτια χωρίς παρουσία εισαγγελέα

        
 
Η εισβολή εφοριακών σε σπίτια χωρίς την παρουσία εκπροσώπου των δικαστικών αρχών όχι μόνο είναι αντίθετη στο Σύνταγμα, αλλά μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε διώξεις για κατάχρηση εξουσίας ή να καταστήσει παράνομα τα αποδεικτικά στοιχεία που κατασχέθηκαν. Αυτό γνωμοδοτεί με κατηγορηματικό τρόπο ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Νίκος Παντελής, για τις κατ’ οίκον έρευνες από όργανα της φορολογικής διοίκησης, με απλή εντολή του εισαγγελέα και χωρίς την παρουσία δικαστικού λειτουργού, για οποιονδήποτε λόγο και αν γίνονται αυτές και οποιονδήποτε σκοπό και αν εξυπηρετούν.

Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κρίνει αντισυνταγματική τη σχετική δυνατότητα του ΣΔΟΕ (Ν. 4174), ενώ προσθέτει ότι τυχόν σχετικές έρευνες από όργανο της φορολογικής διοίκησης «κείνται εκτός του πλαισίου της συνταγματικής μας τάξης» (εφόσον απουσιάζει εκπρόσωπος της δικαστικής εξουσίας). Υπενθυμίζεται ότι η γνωμοδότηση Παντελή εκδόθηκε ύστερα από σχετικό αίτημα του υπουργείου Οικονομικών και ενώ είχε προηγηθεί η αντίθετη απόφαση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους -που προκάλεσε αντιδράσεις- η οποία κατά πλειοψηφία (14-10) είχε κρίνει ότι εφόσον υπάρχουν ενδείξεις φοροδιαφυγής, μπορούν τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα να μπαίνουν σε σπίτια ή στην επαγγελματική έδρα των φορολογουμένων. Το επίμαχο σημείο, όμως, της απόφασης του ΝΣΚ ήταν εκείνο που έκρινε μη αναγκαία την παρουσία δικαστικού λειτουργού. Σύμφωνα με το ΝΣΚ, η παρουσία του απαιτείται μόνο σε κατ’ οίκον έρευνα για να συλλεγούν αποδεικτικά στοιχεία για τη διαπίστωση εγκλημάτων ή σύλληψη δράστη και την πρόληψη ή καταστολή ποινικών αδικημάτων.

Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι:

«Η παρουσία δικαστικού λειτουργού στις κατ’ οίκον έρευνες αποτελεί προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ σε όλες τις περιπτώσεις, είτε πρόκειται περί ερευνών στο πλαίσιο ανάκρισης είτε περί τοιούτων στο πλαίσιο αναγκαστικής ή διοικητικής εκτέλεσης, τούτο δε προκύπτει σαφώς από την αδιάστικτη διατύπωση του άρθρου 9 του Συντάγματος, στο οποίο δεν γίνεται καμία διάκριση.

Η παράγραφος 3 του άρθρου 25 του Νόμου 4174/2013 ορίζει ότι «… η Φορολογική Διοίκηση δύναται να διενεργεί επιτόπιο φορολογικό έλεγχο και εκτός του επίσημου ωραρίου εργασίας εφόσον απαιτείται από το είδος των δραστηριοτήτων του φορολογουμένου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνεται ειδική μνεία στην εντολή φορολογικού ελέγχου. Η είσοδος στην κατοικία του φορολογουμένου επιτρέπεται μόνο με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα».

Μαρία Δήμα

ΠΟΛ.1215/30.9.2014 Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής και προίκας

Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-10-2014 ]
ΠΟΛ.1215/30.9.2014
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής και προίκας
Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών ΚΦΔ
ΠΟΛ 1215/2014

(ΦΕΚ Β' 2739/14-10-2014)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2518193032374163 και 66 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄/26−07−2013) «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α΄), όπως ισχύει.

3. Τη με αριθ. πρωτ. Δ6Α 1036682 ΕΞ/2014 25.2.2014 (ΦΕΚ 478Β΄και 558) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Α΄ 222), όπως ισχύει.

5. Την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 20 της 25−06−2014 (ΥΟΔΔ 360) «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν πραγματοποιείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς και γονικής παροχής, έχει ως το σχετικό υπόδειγμα, που επισυνάπτεται ως παράρτημα της απόφασης αυτής.

2. Η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα δήλωση φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεση της η Φορολογική Διοίκηση.

3. Η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου κοινοποιείται κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β και γ της παραγράφου 2 και στις περιπτώσεις β, γ και δ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Δ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Συνημμένα

ΜΑΖΙΚΕΣ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Ούτε χρεοκοπία να είχαμε! Σταθερά πάνω από 8% η απόδοση του 10ετούς ομολόγου - Απώλειες πάνω από 3% στο Χρηματιστήριο

ΜΑΖΙΚΕΣ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Ούτε χρεοκοπία να είχαμε! Σταθερά πάνω από 8% η απόδοση του 10ετούς ομολόγου - Απώλειες πάνω από 3% στο Χρηματιστήριο

Ούτε χρεοκοπία να είχαμε! Σταθερά πάνω από 8% η απόδοση του 10ετούς ομολόγου - Απώλειες πάνω από 3% στο Χρηματιστήριο
Αρνητικές διαστάσεις παίρνει και η σημερινή συνεδρίαση των ελληνικών ομολόγων, με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου να διαπραγματεύεται σε επίπεδα μέχρι και 8,71% και να δείχνει ανοδικές τάσεις.
Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2012. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Η» αναμένεται παρέμβαση του ΟΔΔΗΧ ώστε να συγκρατηθεί η εκτίναξη της απόδοσης.
Τα spreads για την Ελλάδα είναι στις 711 μονάδες βάσης, την Πορτογαλία στις 251, την Ισπανία στις 137 και την Ιταλία στις 168.
Η χθεσινή συνεδρίαση αποτέλεσε 'εφιάλτη' για τα ελληνικά ομόλογα καθώς ανέβασε το κόστος εξυπηρέτησης του ελληνικού χρέους κατά αρκετά δισεκατομύρια, και έκλεισε προσωρινά τις πόρτες των αγορών όχι μόνο στο ελληνικό κράτος αλλά και στις ελληνικές επιχειρήσεις που πρέπει να δανειστούν πλέον με επιτόκια άνω του 10%.
Σε κλοιό νέων πιέσεων βρίσκεται το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο ενώ ξεκίνησε με σταθεροποιητικές τάσεις την Πέμπτη - ύστερα από δύο απογοητευτικές συνεδριάσεις - άρχισε να υποχωρεί λίγο μετά τις 11 π.μ.
Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης σημείωνε πτώση 1,21% και υποχωρούσε στις 878,21 μονάδες. Οι τραπεζικές μετοχές σημείωναν απώλειες 1,61%. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι ο δείκτης υποχωρούσε ακόμη και 2,30%, στα επίπεδα των 860-870 μονάδων. Μετά τη 1 το μεσημέρι ο δείκτης κατέγραφε απώλειες άνω του 3% οδηγούμενος σε νέα χαμηλά και κοντά στις 850 μονάδες.
Φαίνεται ότι οι αγορές και οι επενδυτές δεν έχουν πειστεί ότι η Ελλάδα μπορεί να τηρήσει το πρόγραμμα και να αποδεχθεί την γραμμή πίστωσης ενώ και το πολιτικό σκηνικό δεν συνεχίζει να βοηθάει. Προφανώς η σημερινή συνεδρίαση αποτελεί και μια επίδειξη δύναμης των αγορών που συνεχίζουν να τιμωρούν την Ελλάδα, παρά τις διαβεβαιώσεις του ίδιου του πρωθυπουργού και κορυφαίων οικονομικών παραγόντων.

Δεν έχει ξεκαθαρίσει ούτε το πότε θα φτάσει στη Βουλή η ρύθμιση Διορθώσεις επί διορθώσεων στη ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα

Δεν έχει ξεκαθαρίσει ούτε το πότε θα φτάσει στη Βουλή η ρύθμιση

Διορθώσεις επί διορθώσεων στη ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα

Συνεχίζεται το θρίλερ με την ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη που κρατά “ομήρους” χιλιάδες φορολογούμενους που προσπαθούν να χαράξουν τον “οικογενειακό προγραμματισμό” τους και δεν γνωρίζουν ακόμα το πότε και με ποιο τρόπο θα μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους.
Κι ενώ η περιβόητη ρύθμιση των 100 δόσεων επρόκειτο αρχικά να ανακοινωθεί στις αρχές της εβδομάδας, τώρα φαίνεται πως παίρνει παράταση για την επόμενη εβδομάδα ώστε να υπάρξει αρκετός χρόνος να ολοκληρωθεί ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων για να αμβλυνθούν οι όποιες αντιρρήσεις των εκπροσώπων των δανειστών μας και να υπάρξει συμφωνία της τρόικας στο τελικό κείμενο.
Σύμφωνα δε με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες στην πρώτη γραμμή των διορθώσεων μπαίνουν οι προσαυξήσεις, για τις οποίες όλα δείχνουν ότι οι μειώσεις δεν θα είναι τελικά αυτές που αρχικά είχαν ανακοινωθεί.
Αναλυτικότερα, με βάση όσα ξέραμε έως και στην αρχή της εβδομάδας, η ρύθμιση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε έως και 100 δόσεις ήταν θεωρητικά -και πρακτικά- έτοιμη.
Γραμμένη υπό μορφή νομοθετήματος, περίμενε μόνο τις υπογραφές των αρμόδιων υπουργών για να κατατεθεί στη Βουλή και να ενεργοποιηθεί άμεσα δίνοντας ανάσα σε περίπου 2,5 εκατομμύρια φορολογούμενους με ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία, χώρια όσοι χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία.
Η εικόνα διαφοροποιήθηκε ήδη από τη Δευτέρα το βράδυ και αμέσως μετά το Eurogroup.
Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας “Τα Νέα”, τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας βρίσκονται έκτοτε σε ανοιχτή γραμμή με την τρόικα, με αλλεπάλληλες συσκέψεις με τα τεχνικά κλιμάκια, ώστε η ρύθμιση να προσαρμοστεί στις ενστάσεις της τρόικας και να μην υπάρξει μονομερές νομοθέτημα, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της, από την ελληνική κυβέρνηση. Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών στο μέτωπο των αγορών έπαιξαν και αυτές το ρόλο τους.
Στο πλαίσιο αυτό, τα συναρμόδια υπουργεία ξαναγράφουν σε συνεργασία με την τρόικα διατάξεις της ρύθμισης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αριθμός των δόσεων δεν θα αλλάξει. Θα ήταν άλλωστε δύσκολο πολιτικά, όταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής προανήγγειλε ρύθμιση 72 - 100 δόσεων.
Στην αρχική της μορφή , η ρύθμιση προέβλεπε δόσεις που θα μπορούσαν να φτάνουν έως και τις 100 για όσους είχαν οφειλές έως 15.000 ευρώ και περιορίζονταν σε 72 στην περίπτωση υψηλότερων χρεών. Προέβλεπε παράλληλα μείωση των ετήσιων προσαυξήσεων για όσους έμπαιναν στη ρύθμιση από το 8,76% που ισχύει σήμερα στο 4,5% αλλά και απλές διαδικασίες ένταξης. Η διαγραφή των συσσωρευμένων προσαυξήσεων άλλωστε άγγιζε το 100% στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης. Εδώ εστιάζονται οι μεγαλύτερες αντιδράσεις της Τρόικας κάτι που σημαίνει πως πιθανότατα θα “ψαλιδιστούν” οι μειώσεις στις προσαυξήσεις και στα πρόστιμα, ενδεχομένως έως και κατά 50% των αρχικώς ανακοινωθέντων.
“Πρόσκομμα” αναμένεται να υπάρξει και για όσους φορολογούμενους έχουν ήδη ενταχθεί στην τελευταία, ισχύουσα ρύθμιση των 12 δόσεων. Αυτοί πιθανότατα θα εμποδίζονται από το να εγκαταλείψουν αυτή τη ρύθμιση για να ενταχθούν στη νέα, των πολύ περισσότερων δόσεων.
Σε κάθε περίπτωση εκείνο που επείγει είναι να καταλήξουν τελικώς, κυβέρνηση και Τρόικα, σε ένα τελικό κείμενο, σε μια τελική ρύθμιση, ώστε να πάρει ανάσα η πραγματική αγορά και να απεγκλωβιστούν χιλιάδες φορολογούμενοι από τον βρόγχο, από τον εφιάλτη των οφειλών τους...
Πηγή: protothema.gr


Πηγή: Διορθώσεις επί διορθώσεων στη ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα | newmoney.gr http://www.newmoney.gr/article/70040/diorthoseis-epi-diorthoseon-sti-rythmisi-gia-ta-lixiprothesma#ixzz3GImFnB1f

O οδικός χάρτης των φορο-μειώσεων για την κρίσιμη περίοδο 2015 - 2018 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

O οδικός χάρτης των φορο-μειώσεων για την κρίσιμη περίοδο 2015 - 2018

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΤΙΚΕΤΕΣ:ΕΝΦΙΑ
Τον οδικό χάρτη μείωσης των φορολογικών συντελεστών για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Σ’ αυτόν θα περιλαμβάνονται όλες οι ρυθμίσεις στη φορολογία που αφορούν την περίοδο από το 2015 μέχρι και το 2018.

Αν και σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης θα έπρεπε –σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Αντ. Σαμαρά– να παρουσιασθεί με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, οι διαπραγματεύσεις με την τρόικα και οι αντιρρήσεις για σειρά μέτρων ανάγκασαν την κυβέρνηση να καθυστερήσει τις ανακοινώσεις και να μεταθέσει τη μείωση συντελεστών σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. Για το 2015 το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει επί της ουσίας μόνο τη ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία σε πολλές δόσεις. Αντίθετα διατηρείται η εισφορά αλληλεγγύης μειωμένη όμως κατά 30%, ενώ από τις επόμενες μέρες το πετρέλαιο θέρμανσης θα πωλείται φθηνότερα μετά τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης κατά 30%.

Πάντως, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλες ρυθμίσεις που θα εφαρμοσθούν από το 2015. Ωστόσο, ο αναπληρωτής υπουργός είχε σημειώσει ότι όλα αυτά θα αποφασισθούν στη δεύτερη φάση της διαπραγμάτευσης με την τρόικα που θα ξεκινήσει στις αρχές Νοεμβρίου.

Εντούτοις, το σχέδιο της κυβέρνησης για τη φορολογία, όπως αναφέρουν στελέχη του οικονομικού επιτελείου θα προχωρήσει άμεσα και ενδεχομένως ορισμένες μειώσεις να εφαρμοσθούν ταχύτερα. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται η κατάργηση των τεκμηρίων, η μείωση των συντελεστών φορολόγησης των επιχειρήσεων και των επιτηδευματιών σε δύο φάσεις, η σταδιακή μείωση του φόρου πολυτελείας, η μείωση της φορολογίας στα ακίνητα, και η σταδιακή μείωση των συντελεστών φορολόγησης των φυσικών προσώπων.

Ειδικότερα ο οδικός χάρτης 2015 - 2018 περιλαμβάνει:

1. Επιχειρήσεις και επιτηδευματίες. Μείωση των συντελεστών φορολόγησης στο 20% από 26% που είναι σήμερα και σε δεύτερη φάση στο 15%. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε η πρώτη φάση να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2015.

2. Εισφορά αλληλεγγύης. Μείωση της εισφοράς κατά 30% από το 2015 και για το σύνολο του έτους σχεδιάζει η κυβέρνηση. Το όφελος για τους φορολογούμενους θα είναι:

• Από 39 έως 60 ευρώ, για όσους εμφανίζουν εισοδήματα από 13.000 έως και 20.000 ευρώ.

• Από 138 έως και 300 ευρώ για όσους εμφανίζουν εισοδήματα πάνω από 20.000 και μέχρι 50.000 ευρώ.

• Από 495 έως και 900 ευρώ για όσους έχουν εισοδήματα πάνω από 50.000 και μέχρι 100.000 ευρώ.

• Από 1.440 ευρώ και πάνω για όσους έχουν εισοδήματα μεγαλύτερα των 100.000 ευρώ.

3. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Οσοι το 2015 έχουν κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα θα έχουν έκπτωση 50% από τον φόρο που προκύπτει σήμερα. Επίσης σχεδιάζεται μικρή μείωση των συντελεστών για τα αστικά ακίνητα μέσω της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών από το 2016.

4. Μείωση του φόρου πολυτελείας. Το σχέδιο προβλέπει ότι φόρο πολυτελείας θα καταβάλουν το 2015 όσοι έχουν αυτοκίνητα άνω των 2.500 κ.ε. ή 3.000 κ.ε. Παράλληλα θα μειωθούν και τα ποσά που καταβάλλονται σήμερα. Για παράδειγμα για ένα αυτοκίνητο τριετίας 2.600 κ.ε. ο φόρος ανέρχεται σήμερα στα 1.420 ευρώ και εξετάζεται να μειωθεί στα επίπεδα των 1.000 ευρώ.

5. Τεκμήρια. Κατάργηση των τεκμηρίων και έλεγχος των εισοδημάτων μέσω του περιουσιολογίου. Δεν έχει αποφασισθεί ακόμα ο χρόνος εφαρμογής του μέτρου.

6. Συντελεστές. Μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα φυσικά πρόσωπα. Στόχος είναι σε βάθος χρόνου να μειωθούν οι συντελεστές κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες. Και σε αυτή την περίπτωση δεν έχει αποφασισθεί πότε θα ξεκινήσει η μείωση των συντελεστών. Το πιθανότερο είναι οι μειώσεις να εφαρμοσθούν στα εισοδήματα του 2016.

7. Πετρέλαιο θέρμανσης. Από τις 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης θα πωλείται 10-12 λεπτά μειωμένο σε σχέση με την περυσινή χειμερινή περίοδο. Η μείωση κατά 30% του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης θα οδηγήσει στη μείωση της λιανικής τιμής πώλησης στο 1,10 ευρώ.
Έντυπη