Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

Αριθμ. Δ6Α 1143797 ΕΞ 2014/24.10.2014 Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08−04−2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς το Τμήμα ΣΤ΄−Επιστροφής Φ.Π.Α. σε Επιχειρήσεις Εγκατεστημένες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού

Αριθμ. Δ6Α 1143797 ΕΞ 2014/24.10.2014
Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08−04−2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς το Τμήμα ΣΤ΄−Επιστροφής Φ.Π.Α. σε Επιχειρήσεις Εγκατεστημένες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού


Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: Δ6Α 1143797 ΕΞ2014

(ΦΕΚ Β' 2912/29-10-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6)
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 3222386
Fax:210 3230829

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς το Τμήμα ΣΤ΄-Επιστροφής Φ.Π.Α. σε Επιχειρήσεις Εγκατεστημένες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού».


ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της υποπαραγράφου γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (Α΄180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν. 4038/2012 (Α΄14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», συμπληρώθηκε με δεύτερο εδάφιο, με την παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 4141/2013 (Α΄81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», το οποίο αντικαταστάθηκε με την περ. 4 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α΄107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012 και 4127/2013» και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 178 του Ν. 4261/2014 (Α΄ 107), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 (Α΄ 174), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4210/2013 (Α΄ 254) και ισχύει.

β) Της υποπαραγράφου β΄, καθώς και των υποπαραγράφων δ΄ και ε΄ της παρ. 7 του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 (Α΄ 81), όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013.

γ) Των άρθρων 21 και 27 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Του άρθρου 54 και ειδικότερα της παρ. 2 και των άρθρων 69, 74 και 80 του π.δ. 111/2014 (Α΄178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

ε) Της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016−Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», όπως ισχύει.

στ) Του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του π.δ. 189/2009 (Α΄221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

ζ) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Την αριθμ. Δ6Α 1126968 ΕΞ 2014/16.9.2014 (Β΄ 2484) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του χρόνου λειτουργίας Ειδικών Αποκεντρωμένων και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με τον τίτλο, τις αρμοδιότητες και την δομή που καθορίζονται στην αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και στο π.δ. 111/2014 (Α΄ 178)» και ειδικότερα την υποπαράγραφο 2 της παραγράφου Α΄ αυτής.

3. Την αριθμ. Δ6Α 1134145 ΕΞ 2014/2.10.2014 (Β΄ 2650) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του χρόνου παύσης λειτουργίας οργανικών μονάδων των Γενικών Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Φορολογικής Διοίκησης, Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και έναρξης λειτουργίας οργανικών μονάδων των ίδιων Γενικών Διευθύνσεων, με τον τίτλο, τις αρμοδιότητες και την δομή που καθορίζονται στην αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και στο π.δ. 111/2014 (Α΄ 178)».

4. Το αριθμ. ΔΟΑ/Φ.4.2/26225/22−10−2014 έγγραφο, με το οποίο εκφράζεται η γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

5. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

6. Την ανάγκη μεταφοράς του Τμήματος ΣΤ΄− Επιστροφής Φ.Π.Α. σε Επιχειρήσεις Εγκατεστημένες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού στην Διεύθυνση Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Μεταφέρουμε, από 29 Οκτωβρίου 2014, το «Τμήμα ΣΤ΄−Επιστροφής Φ.Π.Α. σε Επιχειρήσεις Εγκατεστημένες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης» της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού στην Διεύθυνση Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), ως «Αυτοτελές Τμήμα Γ΄− Επιστροφής Φ.Π.Α. σε Επιχειρήσεις Εγκατεστημένες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης», υπαγόμενο απευθείας στον Προϊστάμενο αυτής, στην οποία περιέρχονται και οι αρμοδιότητές του και τροποποιούμε τα άρθρα 21 και 27 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές» απόφασής μας, ως εξής:

α) Αντικαθιστούμε το πρώτο εδάφιο και την υποπαράγραφο Δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 21 και προσθέτουμε περίπτωση III΄στην υποπαράγραφο Δ΄ της παραγράφου 4 αυτού, ως κατωτέρω:

«3.− Η Διεύθυνση Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας διαρθρώνεται σε τρεις (3) Υποδιευθύνσεις και εννέα (9) Τμήματα, από τα οποία τα τρία (3) είναι Αυτοτελή και υπάγονται απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, ως κατωτέρω:»

«3.−Δ.− Τμήματα, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
α) Αυτοτελές Τμήμα Α΄ − Ανάλυσης Πολιτικής
β) Αυτοτελές Τμήμα Β΄ − Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)
γ) Αυτοτελές Τμήμα Γ΄− Επιστροφής Φ.Π.Α. σε Επιχειρήσεις Εγκατεστημένες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«4.−Δ.−ΙΙΙ. Αυτοτελές Τμήμα Γ΄− Επιστροφής Φ.Π.Α. σε Επιχειρήσεις Εγκατεστημένες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

(α) Η εκτέλεση των επιστροφών Φ.Π.Α. σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες εκτός Ελλάδος (εντός ή εκτός Ε.Ε.).
(β) Η διαβίβαση σε άλλα κράτη – μέλη των αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α., επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην Ελλάδα και η παρακολούθηση της διαδικασίας επιστροφής.
(γ) Η έκδοση αποφάσεων επιστροφής Φ.Π.Α..
(δ) Η έκδοση καταστάσεων πληρωμών για την εκταμίευση των ποσών επιστροφής, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., του Γ.Λ.Κ. και με την Τράπεζα της Ελλάδος.».

β) Διαγράφουμε:

αα) την υποπερίπτωση δ΄ της περίπτωσης Β΄ της υποπαραγράφου I΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 27, αναριθμούμε την υποπερίπτωση ε΄ σε δ΄και διαμορφώνουμε την περίπτωση αυτή, ως κατωτέρω:

«6.−I.Β.− Στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. υπάγονται απευθείας τα κατωτέρω Τμήματα και το Γραφείο:
α) Τμήμα Γ΄− Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους.
β) Τμήμα Δ΄ – Εσόδων, στο οποίο λειτουργεί και Γραφείο Εξόδων, μέχρι την πλήρη απομάκρυνση των πληρωμών από τις Δ.Ο.Υ.
− Στο Τμήμα Εσόδων των Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, Χολαργού και Ε΄ Πειραιά λειτουργεί και Γραφείο Εσόδων Αυτοκινήτων.
γ) Τμήμα Ε΄ − Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης
δ) Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης».

ββ) όλη την υποπερίπτωση VI της περίπτωσης i της υποπαραγράφου Α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 27, που αφορά στο Τμήμα ΣΤ΄− Επιστροφής Φ.Π.Α. σε Επιχειρήσεις Εγκατεστημένες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναριθμούμε την υποπερίπτωση VII σε VI, ως εξής:

«7.−Α.i.−VI. Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης».

γ) Στον πίνακα της παραγράφου 9 του άρθρου 27, όπου απεικονίζονται αναλυτικά οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), κάθε επιπέδου, αντικαθιστούμε τις στήλες που αφορούν στην, με α/α 78, «Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού», ως εξής:2. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το «Τμήμα ΣΤ΄− Επιστροφής Φ.Π.Α. σε Επιχειρήσεις Εγκατεστημένες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης» της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, στο εξής νοείται το «Αυτοτελές Τμήμα Γ΄− Επιστροφής Φ.Π.Α. σε Επιχειρήσεις Εγκατεστημένες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης» της Διεύθυνσης Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε..

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄865, 1079 και 1846) απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Παράταση προθεσμίας της υποβολής των Υπεύθυνων Δηλώσεων των λογιστών φοροτεχνικώνΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

Παράταση προθεσμίας της υποβολής της ΥΔ των Λογιστών Φοροτεχνικών

Λόγω του μεγάλου αριθμού των λογιστών φοροτεχνικών οι οποίοι προσέρχονται στην Κεντρική Υπηρεσία και στα Περιφερειακά Τμήματα  για να υποβάλουν την προβλεπόμενη ΥΔ (Ν 4093/2012 και Ν 4111/2013) και πριν την αποστολή του σχετικού αρχείου στο TAXISNET, ανακοινώνουμε ότι προς διευκόλυνσή τους παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της ΥΔ  μέχρι τη Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού αποδομεί την «έξοδο» «Πάνω σε κινούμενη άμμο» πραγματοποιούνται η δημοσιονομική προσαρμογή και οι μεταρρυθμίσεις, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, που τονίζει ότι δεν υπάρχει ρεαλιστικό σχέδιο για την επόμενη μέρα.

30/10/14ONLINE ΕΚΔΟΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
vouli1010


Το Γραφείο Προϋπολογισμού αποδομεί την «έξοδο»

«Πάνω σε κινούμενη άμμο» πραγματοποιούνται η δημοσιονομική προσαρμογή και οι μεταρρυθμίσεις, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, που τονίζει ότι δεν υπάρχει ρεαλιστικό σχέδιο για την επόμενη μέρα.
        
 
Διαλύει το κυβερνητικό success story και την επιχειρηματολογία περί εξόδου από τα μνημόνια, το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. «Η δημοσιονομική προσαρμογή και οι μεταρρυθμίσεις πραγματοποιούνται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές κι ευρωπαϊκό περιβάλλον, σαν να είναι «πάνω σε κινούμενη άμμο»», σημειώνει στο εισαγωγικό της σημείωμα η τριμηνιαία έκθεση, περιόδου Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2014, που έδωσε χθες (Τετάρτη) στη δημοσιότητα το Γραφείο.
Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ίδια έκθεση«συμπτωματικό της ρευστής κατάστασης είναι, επίσης, ότι δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί ένα εθνικό πρόγραμμα για την εποχή μετά το τρέχον «μνημόνιο» (που τελειώνει το 2014)». Σύμφωνα με το Γραφείο, η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα από όσες μπήκαν σε πρόγραμμα προσαρμογής που διαπραγματεύεται ακόμη διάφορα ζητήματα του προγράμματος και που «δεν έχει διαμορφώσει στρατηγική για την περίοδο μετά το μνημόνιο».
Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, «το μείζον σήμερα είναι η ανάπτυξη που εστιάζει στην καινοτομία και παραγωγικότητα και, συναφώς στην αναδιάρθρωση της παραγωγής και όχι στη δημιουργία θέσεων εργασίας σε καταστήματα εστίασης κλπ». Στο πλαίσιο αυτό, στην έκθεση σημειώνεται: «Κάθε σχέδιο ανάπτυξης προϋποθέτει ένα σαφές σχέδιο διανομής κι επομένως,μέτρα αναδιανομής αυτόν το σκοπό πρέπει να υπηρετούν. Αναδιανομή για την ανάπτυξη επιβάλλει μια βαθιά φορολογική μεταρρύθμιση, όπως άλλωστε έχουν αναγνωρίσει οι μεγαλύτερες πολιτικές δυνάμεις. Επίσης, κοινωνική πολιτική σε σαθρά οικονομικά θεμέλια δεν γίνεται».
Όπως επισημαίνεται, «στο ζήτημα της ανάπτυξης προβάλλονται διαφορετικές αντιλήψεις, που όμως, δεν εξηγούνται ούτε τεκμηριώνονται επαρκώς. Έτσι, από τη μια μεριά, η έμφαση στον ρόλο των ιδιωτικών επενδύσεων τείνει να παραβλέψει τη σημασία σταθερών κανόνων του παιχνιδιού, ποιοτικής «διακυβέρνησης» και καλά επιλεγμένων κρατικών επενδύσεων σε υποδομές και από την άλλη, η πεποίθηση ότι το κράτος είναι η λύση, παραβλέπει τις ιστορικές εμπειρίες εδώ και αλλού. Κατά τη γνώμη μας κάθε κυβέρνηση, επιζητώντας την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα σε κράτος και αγορά θα πρέπει να λάβει υπόψη (α) τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εμπειρίες, (β) τον μη αμφισβητούμενο πυρήνα της εξελισσόμενης συναίνεσης στην Ευρώπη και (γ) τις ιδιαιτερότητες μιας οικονομίας, όπως η ελληνική, που είναιπαγιδευμένη σε φαύλους κύκλους. Σε διαφορετική διατύπωση: το τέλος του «μνημονίου» και η έξοδος στις αγορές για δανεισμό δε σημαίνει ότι η ελληνική οικονομία δε βαρύνεται από σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα ούτε ότι δεν υπάρχει εξίσου μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπισθούν με την εφαρμογή ενός πειστικού αναπτυξιακού προγράμματος, που όμως δεν υπάρχει ή δεν έχει ανακοινωθεί».
Όπως τονίζεται στην ίδια έκθεση, «σε ένα τέτοιο πλαίσιο εθνικών πρωτοβουλιών την περίοδο μετάβασης από τη σταθεροποίηση στη διατηρήσιμη ανάπτυξη εκτιμούμε ότι η συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς είναι απολύτως απαραίτητη. Ένα νέο πρόγραμμα που θα στόχευε στην ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης θα έπρεπε πρωτίστως να είναι δική μας υπόθεση. Ωστόσο, η σύνταξη ενός αξιόπιστου αναπτυξιακού προγράμματος πρέπει να στηρίζεται σε φθηνούς πόρους που προέρχονται από τον ΕΜΣ, ΕΚΤ και άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς».

Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής ΕΔΩ.


efsyn.gr

Οι αιτήσεις των πλημμυροπαθών για το έκτακτο βοήθημα

Οι αιτήσεις των πλημμυροπαθών για το έκτακτο βοήθημα

Πρώτη καταχώρηση: 30/10/2014 - 12:54
Τελευταία δημοσίευση: 12:54Κοινωνία
Οι αιτήσεις των πλημμυροπαθών για το έκτακτο βοήθημα
Οι αιτήσεις των πλημμυροπαθών για το έκτακτο βοήθημα
Στις 1.085 για ακίνητα και στις 422 για αυτοκίνητα έχουν φθάσει οι αιτήσεις των ατόμων που έχουν υποστεί ζημιές, από τις πρόσφατες πλημμύρες στην Αττική, ενώ 395 έχουν ζητήσει το έκτακτο βοήθημα των 586 ευρώ.
Αυτά είναι τα επικαιροποιημένα στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών, Αργύρης Ντινόπουλος, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Απόστολου Κακλαμάνη.
Σημειώνεται ότι έως την Κυριακή είχαν καταγραφεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία μόλις 580 ακίνητα και 168 αυτοκίνητα.
Ο κ. Ντινόπουλος διαβεβαίωσε ότι άμεσα καταβάλλεται το έκτακτο βοήθημα των 586 ευρώ από το υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο έχει δεσμεύσει για το σκοπό αυτό κονδύλι ύψους 300.000 ευρώ και πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 395 αιτήσεις από τους δήμους Αχαρνών, Ηλίου, Περιστερίου, Πειραιώς και Φυλής.
Έως αύριο πάντως που λήγει η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης, ο αριθμός αυτός των δικαιούχων αναμένεται να αυξηθεί και άλλο.
Παράλληλα, ο κ. Ντινόπουλος επισήμανε ότι και οι 25 δήμοι της Αττικής που έχουν υποστεί ζημιές μπορούν από χθες, να υποβάλουν αίτημα και να πάρουν χρήματα για αντιπλημμυρικά έργα από το κονδύλι ύψους 900.000 ευρώ που έχει στη διάθεση του το υπουργείο Εσωτερικών.
Το υπουργείο Εσωτερικών πάντως, συμπλήρωσε, για να διευκολύνει τις υπηρεσίες των δήμων και να γίνει γρήγορη ταυτοποίηση και καταγραφή ζημιών έχει ήδη διαβιβάσει τα δελτία καταγραφής ζημιών που έκανε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Ο κ. Ντινόπουλος χαρακτήρισε ανεπαρκή τα κονδύλια για τα αντιπλημμυρικά έργα, καθώς, όπως είπε, για τη θωράκιση μόνο της Αττικής απαιτούνται περίπου 1,5 με 2 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ότι το διάστημα 2003-2014 διατέθηκαν από την Περιφέρεια μόλις 450 ευρώ. Πάντως, ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι έπειτα και από σχετική εντολή του Πρωθυπουργού, θα προχωρήσουν με ταχύτατους ρυθμούς τα αντιπλημμυρικά έργα, μέσα από ευρωπαϊκά κονδύλια.
Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Απόστολος Κακλαμάνης τόνισε, μεταξύ άλλων, την ανάγκη συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών με την Περιφέρεια Αττικής.
«Η Περιφέρεια δεν ανήκει σε κόμματα. Έπρεπε στο πρωθυπουργικό μέγαρο, να είχαν κληθεί και η περιφέρεια και οι δήμαρχοι, γιατί αυτοί συνδέουν τον πληθυσμό με το κράτος. Πρέπει να υπάρξει συνεργασία» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κακλαμάνης.

Αυτά είναι τα τέλη κυκλοφορίας για το 2015 [λίστα]

 Αυτά είναι τα τέλη κυκλοφορίας για το 2015 [λίστα]

Αυτά είναι τα τέλη κυκλοφορίας για το 2015 [λίστα]

30.10.2014 08:05
Και μετά τη λυπητερή από τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ έρχεται η ώρα γι αυτή των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων για το 2015, αφού από το ερχόμενο Σάββατο 1 Νοεμβρίου και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου οι κάτοχοι ΙΧ και μοτοσυκλετών θα μπορούν να μπουν στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Taxis για να εκτυπώσουν τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2015.
Οσοι δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο μπορούν με την άδεια κυκλοφορίας και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου να μεταβούν στις τράπεζες και να πληρώσουν απευθείας τα τέλη κυκλοφορίας και να παραλάβουν τη σχετική απόδειξη. Σημειώνεται ότι τα ποσά που θα πληρώσουν οι οδηγοί δεν έχουν αλλάξει σε σχέση με πέρυσι, ενώ η κυβέρνηση προσδοκά έσοδα ύψους 1 δισ. ευρώ από τα τέλη κυκλοφορίας.
Ειδικότερα, τα τέλη κυκλοφορίας για το 2015 με βάση τα κυβικά του κάθε Ι.Χ. και την εκπομπή ρύπων διαμορφώνονται ως εξής:

Αυτά είναι τα τέλη κυκλοφορίας για το 2015 [λίστα]
 • Από 51 έως 300 κυβικά εκατοστά, 22 ευρώ
 • Από 301 έως 785 κ.ε., 55 ευρώ.
 • Από 786 έως 1.071 κ.ε. 120 ευρώ.
 • Από 1.072 έως 1.357 κ.ε. 135 ευρώ.
 • Από 1.358 έως 1.548 κ.ε. 240 ευρώ.
 • Από 1.549 έως 1.738 κ.ε. 265 ευρώ.
 • Από 1.739 έως 1.928 κ.ε. 300 ευρώ.
 • Από 1.929 έως 2.357 κ.ε. 660 ευρώ.
 • Από 2.358 έως 3.000 κ.ε. 880 ευρώ.
 • Από 3.001 έως 4.000 κ.ε. 1.000 ευρώ.
 • Από 4.001 κ.ε. και άνω 1.320 ευρώ.
Οχήματα με ταξινόμηση από 1/11/2010 (με βάση τις εκπομπές ρύπων)
 • Από 0 - 100 (γραμμάριο ανά χιλιόμετρο) μηδενικό κόστος.
 • Από 101 - 120 (γρ./χλμ.) το κόστος είναι 0,90 ευρώ.
 • Από 121 - 140 (γρ./χλμ.) 1,10 ευρώ.
 • Από 141 - 160 (γρ./χλμ.) 1,70 ευρώ.
 • Από 161 - 180 (γρ./χλμ.) 2,25 ευρώ.
 • Από 181 - 200 (γρ./χλμ.) 2,55 ευρώ.
 • Από 201 - 250 (γρ./χλμ.) 2,80 ευρώ.
 • Ανω των 251 (γρ./χλμ.) 3,40 ευρώ.


Πηγή: Αυτά είναι τα τέλη κυκλοφορίας για το 2015 [λίστα] | iefimerida.grhttp://www.iefimerida.gr/node/176071#ixzz3Hcad3tYz

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι διαχειριστές για το επίδομα θέρμανσης -Οι παγίδες και τα μυστικά της αίτησης

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι διαχειριστές για το επίδομα θέρμανσης -Οι παγίδες και τα μυστικά της αίτησης

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι διαχειριστές για το επίδομα θέρμανσης -Οι παγίδες και τα μυστικά της αίτησης

29.10.2014 13:28
Πέφτει η θερμοκρασία, ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης και πληθαίνουν οι αιτήσεις για το επίδομα, το οποίο στην πραγματικότητα καλύπτει μόνο μικρό μέρος της σχετικής δαπάνης, ειδικά στις περιοχές της νότιας και νησιωτικής Ελλάδας, όπου το επίδομα δεν ξεπερνά τα 210 ευρώ. Θα πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι, αν και πρόκειται για την τρίτη περίοδο κατά την οποία ακολουθείται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, υπάρχουν ακόμα πολλά «γκρίζα» σημεία, ειδικά όσον αφορά στις ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι διαχειριστές των πολυκατοικιών. Για παράδειγμα, εάν η πολυκατοικία δεν έχει ΑΦΜ, ποιος ΑΦΜ πρέπει να αναγραφεί στα τιμολόγια αγοράς πετρελαίου;

Και επειδή η ΓΓΔΕ έχει προειδοποιήσει ότι εάν στη διασταύρωση στοιχείων προκύψουν διαφορές μεταξύ αυτών που δηλώνουν οι φορολογούμενοι που λαμβάνουν το επίδομα και αυτών που δηλώνουν οι πωλητές πετρελαίου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν κατά νου τον εξής δεκάλογο:

 • 1. Με ποιους κωδικούς εισερχόμαστε στην Εφαρμογή Δικαιούχων του Επιδόματος πετρελαίου Θέρμανσης;
α. Οι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. συνδέονται, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet.
β. Οι χρήστες που δε διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, θα ταυτοποιούνται εναλλακτικά δίνοντας ΑΦΜ και αριθμό ειδοποίησης κάποιου εκ των τελευταίων 5 εκκαθαριστικών των Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.
Εάν δε θυμάστε τους κωδικούς πρόσβασης και τυχαίνει το όνομα χρήστη (username) να ταυτίζεται με τον ΑΦΜ σας, τότε δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης. Για αυτό θα πρέπει να ανακτήσετε τον κωδικό πρόσβασης σας μέσω των σχετικών διαδικασιών. (βλέπε Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις που αφορούν στην Πιστοποίηση Χρηστών).
 • 2. Ποιες διαδικτυακές εφαρμογές θα χρησιμοποιήσω για την εξυπηρέτηση του Επιδόματος Πετρελαίου (Ε.Κ.Π.Θ);
Στην ιστοσελίδα www.gsis.gr Υπηρεσίες προς Πολίτες> >Υπηρεσία Χορήγησης Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης
α. Εφαρμογή Υποβολής/Τροποποίησης Αίτησης Ένταξης στο Μητρώο Δικαιούχων Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης συγκεκριμένου έτους
β
. Εφαρμογή Διαχειριστών - Εκπροσώπων για συμπλήρωση στοιχείων ενοίκων και χιλιοστών θέρμανσης.

 • 3. Μέχρι πότε έχω προθεσμία υποβολής αίτησης στο Μητρώο Δικαιούχων Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης;
31/5/2015

 • 4. O προμηθευτής πετρελαίου δεν μου έδωσε στοιχεία για να υποβάλω αίτηση χορήγησης επιδόματος. Πώς θα γίνει η διασταύρωση των στοιχείων;
Ο προμηθευτής πετρελαίου δεν δίνει στοιχεία για την υποβολή της αίτησής σας.
Κάθε παραστατικό αγοράς πετρελαίου υποβάλλεται από τον προμηθευτή στη ΓΓΔΕ.
Αυτά που πρέπει να προσέξετε είναι:
Η σωστή αναγραφή του ΑΦΜ σας ή του ΑΦΜ διαχειριστή-εκπροσώπου αν πρόκειται για πολυκατοικία.
Η σωστή αναγραφή του αριθμού παροχής της ΔΕΗ ή του κοινόχρηστου αριθμού παροχής, αν πρόκειται για πολυκατοικία.
ΠΡΟΣΟΧΗ! τα στοιχεία του ΑΦΜ και του αριθμού παροχής της ΔΕΗ πρέπει να είναι τα ίδια στο παραστατικό του προμηθευτή και στην αίτησή σας.

 • 5. Τι πρέπει να κάνει ο διαχειριστής σε ότι αφορά την εφαρμογή Διαχείρισης Ενοίκων/ Χιλιοστών Θέρμανσης μιας Πολυκατοικίας ;
Η Εφαρμογή Διαχείρισης Ενοίκων/Χιλιοστών Θέρμανσης Πολυκατοικίας απευθύνεται στους διαχειριστές των πολυκατοικιών ή σε εκπροσώπους κτισμάτων όπου υπάρχουν περισσότερες από μία κατοικίες (ολιγοκατοικίες) και για τις οποίες υπάρχει κοινός καυστήρας.
Ο διαχειριστής-εκπρόσωπος εισάγει τα στοιχεία των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας/ολιγοκατοικίας, καθώς και τη συμμετοχή κάθε ενός από αυτά στις δαπάνες θέρμανσης σε χιλιοστά. Αλλαγές στα παραπάνω στοιχεία μπορεί ο διαχειριστής να πραγματοποιήσει μόνο πριν ενεργοποιήσει την δυνατότητα πληρωμής.
Είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν τα χιλιοστά συμμετοχής σε δαπάνες θέρμανσης για όλα τα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας για να δημιουργηθεί η συνολική εικόνα της (ανοικτά - κλειστά - ανήκοντα και σε φυσικά πρόσωπα και σε νομικά πρόσωπα).
Θα πρέπει να συμφωνήσετε σε μια κατανομή που θα ισχύει για όλο το χρόνο.
Το σύνολο των χιλιοστών των διαμερισμάτων πρέπει να είναι 1000, ώστε να μπορεί να ενεργοποιηθεί και η δυνατότητα πληρωμής.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα πληρωμής, όταν θα έχουν υποβληθεί όλες οι αιτήσεις από τους δικαιούχους.
Πριν προβείτε στην ενεργοποίηση της δυνατότητας πληρωμής, επιβεβαιώστε την ορθή υποβολή των αιτήσεων των δικαιούχων. Η αίτησή τους είναι σωστή μόνο όταν δίπλα στα στοιχεία τους υπάρχει η ένδειξη <Υπάρχει αίτηση.
Στα παραστατικά των αγορών πετρελαίου θέρμανσης τα στοιχεία του ΑΦΜ και του αριθμού κοινόχρηστης παροχής της ΔΕΗ θα πρέπει να ταυτίζονται με αυτά τα οποία έχετε εισάγει στην Εφαρμογή Διαχείρισης Ενοίκων/Χιλιοστών Θέρμανσης.
Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί ΑΦΜ για την πολυκατοικία και θέλετε τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης να εκδίδονται σε αυτόν τον ΑΦΜ, θα πρέπει να ορίσετε τον ΑΦΜ αυτόν στα στοιχεία της πολυκατοικίας, επιλέγοντας το σχετικό δεσμό «Ορισμός ΑΦΜ». Ο ΑΦΜ πολυκατοικίας δεν μπορεί να αλλάξει στη συνέχεια, ούτε και να διαγραφεί.
ΠΡΟΣΟΧΗ!! Ακόμη και στην περίπτωση που έχει οριστεί ΑΦΜ πολυκατοικίας, στις αιτήσεις των ενοίκων θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του διαχειριστή.
 • 6. Είμαι διαχειριστής, αλλά δεν έχουμε κοινόχρηστο μετρητή ΔΕΗ (ρολόι ΔΕΗ ) στην πολυκατοικία. Ποιο ρολόι ΔΕΗ πρέπει να δηλώσω σαν Κοινόχρηστο;
Δηλώστε το δικό σας (ως διαχειριστή/εκπροσώπου) ρολόι ΔΕΗ, ή εναλλακτικά επιλέξτε ένα ρολόι (αρ. παροχής ΔΕΗ) που θα έχετε συμφωνήσει με όλους τους ενοίκους της πολυκατοικίας σας.

 • 7. Τι πρέπει να γίνει στην περίπτωση αλλαγής διαχειριστή;
Στην Εφαρμογή Διαχείρισης Ενοίκων/Χιλιοστών Θέρμανσης Πολυκατοικίας, θα δηλωθούν τα νέα στοιχεία. Οι ένοικοι θα υποβάλουν τις νέες αιτήσεις με τον νέο αφμ διαχειριστή. Ο διαχειριστής θα ενεργοποιήσει την δυνατότητα πληρωμής. ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι νέες διασταυρώσεις παραστατικών αγοράς πετρελαίου θέρμανσης, αφορούν τις αγορές που θα πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία ενεργοποίησης της δυνατότητας πληρωμής.

 • 8. Είμαστε μια πολυκατοικία, όπου κάθε διαμέρισμα έχει δικό του καυστήρα. Πρέπει να τη δηλώσουμε σαν πολυκατοικία ή ο κάθε ένοικος να κάνει αίτηση ως κάτοικος μονοκατοικίας;
Θα κάνετε χωριστή αίτηση ο καθένας ως κάτοικοι μονοκατοικίας, με την προϋπόθεση ότι θα προμηθευτείτε πετρέλαιο με διαφορετικά παραστατικά αγοράς. Τα στοιχεία του ΑΦΜ και του αριθμού παροχής της ΔΕΗ πρέπει να είναι τα ίδια στο παραστατικό του πρατηριούχου και αντίστοιχα στην αίτησή κάθε δικαιούχου.

 • 9. Έχω υποβάλλει την αίτησή μου στο Μητρώο Δικαιούχων Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης, το παραστατικό αγοράς όμως αναγράφει τον αφμ της συζύγου μου. Θα υπάρξει πρόβλημα στην διασταύρωση των στοιχείων;
Η διασταύρωση των στοιχείων δεν θα ολοκληρωθεί. Τα στοιχεία του ΑΦΜ και του αριθμού παροχής της ΔΕΗ πρέπει να είναι τα ίδια στο παραστατικό του πρατηριούχου και στην αίτησή σας.

10. Η πίστωση του λογαριασμού μου δεν πραγματοποιείται λόγω ανενεργού IBAN που έχω δηλώσει. Πώς μπορώ να τον διορθώσω;
Θα προβείτε σε τροποποιητική αίτηση στην οποία θα διορθώσετε τον ΙΒΑΝ.


Πηγή: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι διαχειριστές για το επίδομα θέρμανσης -Οι παγίδες και τα μυστικά της αίτησης | iefimerida.gr http://www.iefimerida.gr/node/175963#ixzz3HcZpsKEO

Οι τράπεζες (δεν) αποφασίζουν το «κούρεμα» επιχειρηματικών χρεών

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014 08:11

Οι τράπεζες (δεν) αποφασίζουν το «κούρεμα» επιχειρηματικών χρεών

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(2 ψήφοι)
Οι τράπεζες (δεν) αποφασίζουν το «κούρεμα» επιχειρηματικών χρεών
Μόλις λίγα εικοσιτετράωρα πριν «κλείδωσαν» οι κεφαλαιακές επάρκειες και δεν σκοπεύουν να τις διακινδυνεύσουν. Οι τράπεζες λένε «ναι» στις ρυθμίσεις, αλλά δεν δέχονται το... κούρεμα κόκκινων επιχειρηματικών δανείων, τουλάχιστον ως οριζόντια ρύθμιση. Έτσι, η ολιστική προσέγγιση του υπουργείου Ανάπτυξης κινδυνεύει να μείνει ως μεγάλη προσδοκία.
Γράφει:  

Σύμφωνα με το προωθούμενο σχέδιο νόμου, το οποίο θα πρέπει να λάβει την έγκριση της τρόικας, οι τράπεζες θα αποφασίζουν αν κάποιος θα ενταχθεί σε ρύθμιση και με τι όρους. Μάλιστα, δεν ορίζονται συγκεκριμένα κριτήρια βιωσιμότητας για τις επιχειρήσεις, καθώς αυτά θα αποφασίζονται από τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία και θα καθορίζουν το παιχνίδι.
Οι περισσότερες από 180.000 επιχειρήσεις που μπορούν να υπαχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις και να μειώσουν το χρέος τους θα πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στην τράπεζα ή τις τράπεζες που συνεργάζονται και να υποβάλλουν την σχετική αίτηση. Το αν και πόσο θα «κουρευτεί» το χρέος τους εξαρτάται από το μέγεθος της οφειλής, τις προοπτικές τους και την απόφαση των πιστωτικών ιδρυμάτων. Αυτή η διαδικασία είναι κομβική σημασίας, μια και ο οφειλέτης που θα πάρει το «πράσινο φως» από την τράπεζα δικαιούται ταυτόχρονη διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων για οφειλές στο δημόσιο με 20% επιπλέον του ποσοστού “κουρέματος” που προβλέπουν οι αποφάσεις για ρυθμίσεις φορολογικών και ασφαλιστικών χρεών.
Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθά, για την κυβερνητική ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων: «Για άλλη μια φορά δίνονται υπερεξουσίες στις συστημικές τράπεζες και ουσιαστικά τους δίνει το πάνω χέρι για το ποιος θα ενταχθεί στη ρύθμιση και ποιος όχι. Με αυτό τον τρόπο όμως, δεν λύνονται ούτε τα ουσιαστικά προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ούτε και της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.»
Διαγραφές απαιτήσεων κεφαλαίου και τόκου είναι επιλέξιμες για όσους στο τέλος Ιουνίου είχαν προς τη τράπεζα οφειλή σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών (επίδικη ή ρυθμισμένη), δεν είχαν φορολογική- ασφαλιστική ενημερότητα λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, ή είχαν ενημερότητα λόγω ρύθμισης. Πρέπει το σύνολο των οφειλών να μην ξεπερνά τα 500.000 ευρώ. Ωστόσο, τραπεζικές πηγές με τις οποίες είχε επικοινωνία η FMVoice.gr αποκλείουν το ενδεχόμενο «κουρέματος» στοάληκτο κεφάλαιο του δανείου.
Ρύθμιση για τα πιστωτικά ιδρύματα νοούνται τα μοντέλα που προβλέπονται και από τον Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας Ελλάδος. Έτσι, ανάλογα με την περίπτωση του κάθε επιχειρηματία προχωρούν σε επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής, η οποία μπορεί να φτάσει και τα 30 χρόνια, σε μείωση του επιτοκίου ακόμα και στο μισό, στην πληρωμή μόνο τόκων και όλα αυτά μέχρι να ορθοποδήσει και πάλι η εταιρεία.
Οι τράπεζες προχωρούν σε «διαγραφή» των τόκων υπερημερίας, ενδεχομένως και των ληξιπρόθεσμων δόσεων μόνο αν υπάρξει παροχή εξασφαλίσεων από τον δανειολήπτη, δηλαδή η προσημείωση κάποιου ακινήτου.
«Κούρεμα» στο κεφάλαιο γίνεται σε λίγες περιπτώσεις και εφόσον η επιχείρηση είναι ουσιαστικά εκτός λειτουργίας και δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία για εξασφάλιση. Εκεί δηλαδή που η τράπεζα τα έχει χάσει όλα, έχει λάβει τη σχετική πρόβλεψη για κάλυψη επισφαλειών και πιθανόν έχει κάνει και διαγραφή του δανείου από τα βιβλία της.

haikouroi@gmail.com
Twitter @haikouroi

Διαβάστε επίσης: 

Ολιγόωρη διακοπή του Taxis την Tετάρτη 5.11.2014

Ολιγόωρη διακοπή του Taxis την Tετάρτη 5.11.2014

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 05/11/2014 στο διάστημα 16:00 – 18:00, λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης , υπάρχει η περίπτωση εμφάνισης δυσλειτουργιών ή και διακοπών μικρής διάρκειας (5 έως 10 λεπτών ) των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣ / ΓΓΔΕ”

Συμφωνία 80 χωρών για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής

Συμφωνία 80 χωρών για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής

Πρώτη καταχώρηση: 29/10/2014 - 21:35
Τελευταία δημοσίευση: 29/10/2014 21:35Διεθνή
Συμφωνία 80 χωρών για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής
Συμφωνία 80 χωρών για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής

Περισσότερες από 80 χώρες δεσμεύτηκαν από το Βερολίνο να εφαρμόσουν μέχρι το 2017-’18 ένα σύστημα αυτόματης ανταλλαγής χρηματοοικονομικών πληροφοριών, ένα μέτρο που θίγει το τραπεζικό απόρρητο και συνιστά αξιοσημείωτη πρόοδο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
Η συμφωνία επιτεύχθηκε στο πλαίσιο του Παγκόσμιου φόρουμ για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών, που διεξήχθη χθες και σήμερα στη γερμανική πρωτεύουσα με τη συμμετοχή περίπου 100 αντιπροσωπειών.
Με βάση αυτή τη συμφωνία, 51 χώρες δεσμεύονται να ξεκινήσουν την ανταλλαγή πληροφοριών από τον Σεπτέμβριο του 2017, αφού αποφασίσουν ποια θα είναι η εθνική αρχή που θα έχει την αρμοδιότητα να συλλέγει και να μεταβιβάζει τις τραπεζικές πληροφορίες των αλλοδαπών στις άλλες χώρες. Ο στόχος είναι η κάθε φορολογική αρχή κάθε χώρας να γνωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν στο εξωτερικό οι φορολογούμενοι. Μεταξύ των χωρών αυτών είναι πολλά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και πριγκιπάτα που τηρούσαν απαρεγκλίτως το τραπεζικό απόρρητο, όπως το Λιχτενστάιν και φορολογικοί παράδεισοι όπως τα Νησιά Καϊμάν και οι βρετανικές Παρθένες Νήσοι.
Άλλες 30 χώρες δεσμεύτηκαν, με ξεχωριστή συμφωνία, ότι θα είναι έτοιμες μέχρι το 2018. Μεταξύ αυτών είναι η Αυστρία, η Ελβετία και άλλα σημαντικά χρηματοοικονομικά κέντρα όπως οι Μπαχάμες και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Σύμφωνα με τον οικονομολόγο Γκαμπριέλ Ζουκμάν, στους φορολογικούς παραδείσους είναι κρυμμένα σχεδόν 5,8 τρισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε απώλειες 130 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ετήσια βάση για τις φορολογικές αρχές.
Η συμφωνία που επισημοποιήθηκε σήμερα δημιουργεί "περισσότερη διαφάνεια και πιο δίκαιους κανόνες στον φορολογικό τομέα" δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας και οικοδεσπότης του Φόρουμ, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. "Το τραπεζικό απόρρητο με τη μορφή που είχε έως τώρα έκανε τον κύκλο του", είχε τονίσει νωρίτερα ο υπουργός μιλώντας σε Γερμανούς δημοσιογράφους.
Ο Γάλλος ομόλογός του Μισέλ Σαπέν χαιρέτισε "μια πολύ σημαντική στιγμή" στον αγώνα κατά της φοροδιαφυγής. "Είναι αδιανόητο για τους φορολογούμενούς μας, οι οποίοι συνεισέφεραν (κατά την οικονομική κρίση) να δημιουργηθεί η αίσθηση ότι ορισμένοι μπορούν να γλιτώνουν από τη φορολόγηση", πρόσθεσε.
Και οι δύο υπουργοί σημείωσαν ότι θα πρέπει πλέον να επικεντρωθούν οι προσπάθειες στην αντιμετώπιση της φοροαποφυγής των πολυεθνικών εταιρειών. Το θέμα αυτό θα απασχολήσει την επόμενη σύνοδο του Φόρουμ, στο Μπρισμπέιν της Αυστραλίας.
"Όσο περισσότερες χώρες δεσμεύονται (στη συμφωνία αυτή) τόσο δυσκολότερο θα γίνεται για τις υπόλοιπες να προσελκύουν επενδύσεις", σημείωσε ο Πασκάλ Σεντ-Αμάν, ο διευθυντής της υπηρεσίας καταπολέμησης των φορολογικών παραδείσων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι ορισμένα χρηματοοικονομικά κέντρα παραμένουν "πηγή ανησυχίας". Παραδείγματος χάριν, ο Παναμάς δεν έχει ακόμη διευκρινίσει πότε θα ενταχθεί στο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών ενώ η Σιγκαπούρη δεν μετέχει καθόλου στη διαδικασία αυτή.
Η συμφωνία που υπογράφηκε στο Βερολίνο είναι "ένα σημαντικό πρώτο βήμα" όμως "δεν σηματοδοτεί οριστικά το τέλος του τραπεζικού απορρήτου", εκτίμησε από την πλευρά του ο Άντρες Κνόμπελ του ανεξάρτητου διεθνούς δικτύου αναλυτών και ακτιβιστών Tax Justice Network. Η συμφωνία βασίζεται σε ένα διεθνές πρότυπο που πρότεινε ο ΟΟΣΑ, όμως η ομάδα του Κνόμπελ σε μια πρόσφατη έκθεσή της υποστήριζε ότι αυτό το διεθνές πρότυπο έχει πολλές "αδυναμίες". Προκειμένου να μεταβιβάσουν τις πληροφορίες τους το 2017 οι τράπεζες θα τις συλλέξουν το 2016, από τους λογαριασμούς που περιέχουν ποσά μεγαλύτερα των 250.000 δολαρίων. Η καθυστέρηση αυτή όμως θα επιτρέψει στους φοροφυγάδες να σπάσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε πολλούς μικρούς λογαριασμούς που δεν θα ξεπερνούν το όριο αυτό, τονίζει το TJN.
Παρά τη συμφωνία, οι χώρες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να επιλέγουν κατά περίπτωση με ποιον θα ανταλλάσσουν αυτόματα τις πληροφορίες που διαθέτουν. Η Ελβετία έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα παραδίδει πληροφορίες μόνο στις χώρες που "θεωρούνται σημαντικές για την ελβετική χρηματοοικονομική βιομηχανία". Με άλλα λόγια, οι πιθανές τραπεζικές καταθέσεις πλούσιων πολιτών από φτωχές χώρες μπορεί να μην δημοσιοποιηθούν.

Έτσι θα διορθώσετε τα λάθη στο Ε9

Έτσι θα διορθώσετε τα λάθη στο Ε9

Πρώτη καταχώρηση: 30/10/2014 - 07:52
Τελευταία δημοσίευση: 08:10Οικονομία
Έτσι θα διορθώσετε τα λάθη στο Ε9
Έτσι θα διορθώσετε τα λάθη στο Ε9
Τροποποιητική δήλωση θα πρέπει να υποβάλουν στην εφορία οι ιδιοκτήτες κενών μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων που δεν συμπεριλήφθηκε στο εκκαθαριστικό τους η έκπτωση του 20%.
Πρόκειται για μεγάλη μερίδα ιδιοκτητών της κατηγορίας αυτής που έχει κάνει λάθη κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων των ακινήτων τους στο Ε9, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει σωστά η εκκαθάριση και ο υπολογισμός της έκπτωσης στο φόρο.
Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, ενδεικτικό είναι ότι πολλοί φορολογούμενοι δεν έχουν συμπληρώσει στη στήλη 32 του εντύπου Ε9 τον κωδικό 8, στον οποίο θα πρέπει να δηλωθεί ότι το ακίνητο είναι κενό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το επόμενο δεκαήμερο, αναμένεται να ανοίξει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών η ειδική εφαρμογή, στην οποία, ταυτόχρονα, με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, θα γίνεται αυτόματα και η εκκαθάριση του φόρου για τον ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση, πάντως, που προκύπτει διαφορά φόρου άνω των 300 ευρώ, θα γίνεται έλεγχος των δικαιολογητικών, βάσει των οποίων υποβλήθηκε η τροποποιητική δήλωση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ