Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015

Παράταση της αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων λόγω των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015

Παράταση της αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων λόγω των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015

Σε συνέχεια προηγούμενης εγκυκλίου του, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ανακοινώνει ότι λόγω των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, επιβάλλεται να ανασταλούν οι εργασίες των δικαστηρίων της χώρας  για τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την διενέργεια των εκλογών και τρεις(3) εργάσιμες ημέρες μετά από αυτές. Έτσι, τα Δικαστήρια της χώρας θα μείνουν κλειστά από τις 21/1/2015 έως και τις 28/1/2015.

Το Πρωτοδικείο της Αθήνας να μείνει κλειστό για δύο επιπλέον ημέρες, ήτοι έως και τις 30/1/2015 ενώ τα Πρωτοδικεία Θεσσαλονίκης και Πειραιά για μία επιπλέον ημέρα, δηλαδή έως και τις 29/1/2015

Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1000237 ΕΞ 2015/30.12.2014 Έγκριση κατάρτισης των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας των προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και των Αυτοτελών Διευθύνσεων αυτής

Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-01-2015 ]
Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1000237 ΕΞ 2015/30.12.2014
Έγκριση κατάρτισης των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας των προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και των Αυτοτελών Διευθύνσεων αυτής
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 2014
Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1000237 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ και ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210-33.75.152
Fax: 210-32.32.815

ΘΕΜΑ: « Έγκριση κατάρτισης των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας των προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και των Αυτοτελών Διευθύνσεων αυτής».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 (Α΄178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

3. Την αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (ΦΕΚ Β’ 865, 1079 και 1846) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές».

4. Τις αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β΄) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 (ΦΕΚ 3317/Β΄) «Συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. Δ6Α 1015213/28-1-2013 (Β΄ 130 και 372) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»» αποφάσεις του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών.

5. Την αριθ. 20/25-6-2014 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 360/ΥΟΔΔ/25-6-2014), σχετικά με την επιλογή και το διορισμό Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Την αριθμ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Β 1150588 ΕΞ12/11/2014 Απόφαση της Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας στη Γ.Γ.Γ.Ε του ΥΠ.ΟΙΚ, για την κατάρτιση των περιγραμμάτων όλων των θέσεων εργασίας των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε, με σκοπό τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση νέου συστήματος βαθμολογίου των υπαλλήλων αυτής».

7. Το αριθμ. πρωτ. ΓΔΗΔΑΔ 1166439/ΕΞ18-12-2014 έγγραφο της ομάδας εργασίας για την κατάρτιση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας των υπηρεσιών στη Γ.Γ.Δ.Ε.

8. Την ανάγκη κατάρτισης περιγραμμάτων θέσεων εργασίας στη Γ.Γ.Δ.Ε, ως πολύτιμο εργαλείο της στρατηγικής στελέχωσης, για τη διαχείριση τόσο των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, όσο και για την ανίχνευση αναγκών σύστασης νέων, με σκοπό την ορθολογικότερη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, αλλά και τη βιωσιμότητα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε την κατάρτιση είκοσι οκτώ (28) περιγραμμάτων θέσεων εργασίας των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και των Αυτοτελών Διευθύνσεων αυτής, ως ακολούθως:

1) Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού

2) Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

3) Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης

4) Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης του Γενικού Χημείου του Κράτους.

5) Προϊστάμενος της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης

6) Προϊστάμενος της Δ/νσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ)

7) Προϊστάμενος της Δ/νσης Επίλυσης Διαφορών

8) Προϊστάμενος της Δ/νσης Εσωτερικών Υποθέσεων

9) Προϊστάμενος της Δ/νσης Εσωτερικού Ελέγχου

10) Προϊστάμενος της Δ/νσης της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε)

11) Προϊστάμενος της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

12) Προϊστάμενος της Δ/νσης Οργάνωσης

13) Προϊστάμενος της Δ/νσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

14) Προϊστάμενος της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

15) Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασμολογικών θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων

16) Προϊστάμενος της Δ/νσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

17) Προϊστάμενος της Δ/νσης Τελωνειακών Διαδικασιών

18) Προϊστάμενος της Δ/νσης Ηλεκτρονικού Τελωνείου

19) Προϊστάμενος της Δ/νσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων

20) Προϊστάμενος της Δ/νσης Φορολογικής Συμμόρφωσης

21) Προϊστάμενος της Δ/νσης Εισπράξεων

22) Προϊστάμενος της Δ/νσης Ελέγχων

23) Προϊστάμενος της Δ/νσης Επιχειρησιακού Συντονισμού

24) Προϊστάμενος της Δ/νσης Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας

25) Προϊστάμενος της Δ/νσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών

26) Προϊστάμενος της Δ/νσης Σχεδιασμού, Υποστήριξης Εργαστηρίων και Χημικοτεχνικής Δασμολογίου

27) Προϊστάμενος της Δ/νσης Αλκοόλης και Τροφίμων

28) Προϊστάμενος της Δ/νσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων

Β. Τα αναφερόμενα περιγράμματα θέσεων εργασίας, αναπτύσσονται λεπτομερώς στο συνημμένο παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Συνημμένα


Αριθ. πρωτ.: ΔΕΛ Β 1167760 ΕΞ 2014/18.12.2014 Παροχή οδηγιών για την άμεση κοινοποίηση των εντολών ελέγχου και την παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18 και 19 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013, όπως ισχύει) σχετικά με την υποβολή εκπρόθεσμων αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων

Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-01-2015 ]
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΛ Β 1167760 ΕΞ 2014/18.12.2014
Παροχή οδηγιών για την άμεση κοινοποίηση των εντολών ελέγχου και την παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18 και 19 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013, όπως ισχύει) σχετικά με την υποβολή εκπρόθεσμων αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων
Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών ΚΦΔ
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2014
Αριθ.Πρωτ: ΔΕΛ Β 1167760 ΕΞ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ Α'- ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β'
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ Β' -ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α' - Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Β - ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ Γ' - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β'

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8
Ταχ.Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210-3375188
FAX : 210-3375354
e-mail: d.eleq1@mofadm.gr

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την άμεση κοινοποίηση των εντολών ελέγχου και την παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18 και 19 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013, όπως ισχύει) σχετικά με την υποβολή εκπρόθεσμων αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων».

Σας παρέχουμε τις απαραίτητες ερμηνευτικές οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων που αναφέρονται στο παραπάνω θέμα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν.4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει, ο υπόχρεος σε υποβολή φορολογικών δηλώσεων, υποβάλλει τις φορολογικές δηλώσεις στη Φορολογική Διοίκηση κατά το χρόνο που προβλέπεται από την οικεία φορολογική νομοθεσία. Εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης με όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσμης δήλωσης.

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει, αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει ότι η φορολογική δήλωση, που υπέβαλε στη Φορολογική Διοίκηση περιέχει λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση. Αν η τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβληθεί εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης με όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσμης δήλωσης.

Περαιτέρω με το έγγραφο της Δ/νσης Ελέγχων ΔΕΛ Α 1069048 2.5.2014 επισημάνθηκε ότι, σε περίπτωση έκδοσης εντολής ελέγχου, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής δήλωσης για τη φορολογία, τη φορολογική περίοδο ή την υπόθεση που αφορά ο φορολογικός έλεγχος.

Στην πράξη έχει παρατηρηθεί ότι ο φορολογούμενος δεν λαμβάνει γνώση της εντολής ελέγχου άμεσα με την έκδοση της αλλά με την έναρξη του ελέγχου και, σε πολλές περιπτώσεις, στο διάστημα που μεσολαβεί έχει υποβάλει εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις, για τη φορολογική περίοδο που αφορά ο φορολογικός έλεγχος. Προκειμένου να αποκλειστεί στο μέλλον το φαινόμενο αυτό, θα πρέπει ο ελεγχόμενος φορολογούμενος να λαμβάνει άμεσα γνώση για την έκδοση εντολής ελέγχου, αφού ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί της παραγράφου 2β' του άρθρου 23 του ν. 4174/2013.

Σχετικές με την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου είναι οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες η κοινοποίηση πράξεων που εκδίδει, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, η Φορολογική Διοίκηση προς φορολογούμενο ή άλλο πρόσωπο, γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς. 

Προκειμένου να αντιμετωπισθεί άμεσα το πρόβλημα με τις εντολές Ελέγχου που έχουν εκδοθεί, δεν έχουν κοινοποιηθεί και δεν έχει γίνει έναρξη ελέγχου και να αποφευχθούν μετακινήσεις υπαλλήλων, αυτές θα κοινοποιούνται με συστημένη επιστολή της Φορολογικής Διοίκησης προς το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 23 και 5 του άρθρου 5 του ν.4174/2013 (Α' 170). Σημειώνεται ότι στην εν λόγω συστημένη επιστολή θα πρέπει, μεταξύ των άλλων, να αναγράφεται ρητά ότι από την ημερομηνία έκδοσης της εντολής ελέγχου η υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα.

Τα ανωτέρω θα ισχύουν και για όσες εντολές εκδοθούν στη συνέχεια και μέχρι την υλοποίηση της εφαρμογής για την ηλεκτρονική κοινοποίηση των πράξεων που εκδίδει, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, η.Φορολογική Διοίκηση.

Αναφορικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν με την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, μετά την έκδοση εντολής ελέγχου και στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα ο φορολογούμενος δεν έλαβε γνώση αυτής, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν.2238/1994 και της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν.2859/2000, υπήρχε η δυνατότητα, μέχρι την 31.12.2013, να επιδίδεται αρχική ή συμπληρωματική δήλωση πριν την καταχώρηση στο οικείο βιβλίο της σχετικής καταλογιστικής πράξης. Από 01.01.2014 δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της χρηστής διοίκησης, οι οποίες πρέπει πάντα να διέπουν τις σχέσεις φορολογούμενων και φορολογικής αρχής και έχοντας υπόψη, ότι αφενός έχουν υποβληθεί οι σχετικές δηλώσεις, αφετέρου ότι οι φορολογούμενοι αποδεδειγμένα δεν έλαβαν γνώση για την έκδοση εντολών ελέγχου και τέλος ότι οι φορολογούμενοι έχουν πιθανόν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές δηλώσεις, που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν μέχρι την 31.12.2013.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Αρ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1000973 ΕΞ 2015/7.1.2015 Λειτουργία ορισμένων Δ.Ο.Υ., για την εξυπηρέτηση των υποψήφιων βουλευτών, την Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015, καθώς και των κομμάτων για την επίδοση των προτάσεων των υποψήφιων Βουλευτών Επικρατείας, την Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015, για την ανάδειξη στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, των αντιπροσώπων στο Εθνικό Κοινοβούλιο

Αρ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1000973 ΕΞ 2015/7.1.2015
Λειτουργία ορισμένων Δ.Ο.Υ., για την εξυπηρέτηση των υποψήφιων βουλευτών, την Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015, καθώς και των κομμάτων για την επίδοση των προτάσεων των υποψήφιων Βουλευτών Επικρατείας, την Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015, για την ανάδειξη στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, των αντιπροσώπων στο Εθνικό Κοινοβούλιο
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού


Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2015
Αρ. Πρωτ: Δ. ΟΡΓ. Δ 1000973 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση :Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας :101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο :210-32.22.516, 32.22.577
Fax : 210-32.30.829

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία ορισμένων Δ.Ο.Υ., για την εξυπηρέτηση των υποψήφιων βουλευτών, την Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015, καθώς και των κομμάτων για την επίδοση των προτάσεων των υποψήφιων Βουλευτών Επικρατείας, την Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015, για την ανάδειξη στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, των αντιπροσώπων στο Εθνικό Κοινοβούλιο.

1. Σύμφωνα με το αριθ. 244/6.1.2015 έγγραφο της Δ/νσης Εκλογών της Γενικής Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά στο παραπάνω θέμα και του οποίου επισυνάπτουμε φωτοαντίγραφο, καθίσταται αναγκαίο να παραμείνουν ανοικτές οι παρακάτω Δ.Ο.Υ.:

α) Την Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015, μέχρι την δωδεκάτη νυχτερινή (24:00), για την εξυπηρέτηση των υποψήφιων βουλευτών:

- Για την περιοχή των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Δυτικού, Κεντρικού, Βόρειου και Νότιου Τομέα Αθηνών, η Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ Αθηνών.
- Για την περιοχή των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων, η Δ.Ο.Υ. Γ’ Πειραιά.
- Για την περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης, η Δ.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης και
- Για τις περιοχές των λοιπών Νομών της Ελλάδος, η Δ.Ο.Υ. που εδρεύει στην πρωτεύουσα κάθε Νομού και στις περιπτώσεις που λειτουργούν περισσότερες από μία Δ.Ο.Υ. στην πρωτεύουσα, η Α’ Δ.Ο.Υ. Αυτές οι Δ.Ο.Υ. αναγράφονται στον Πίνακα Διανομής του παρόντος, στους αποδέκτες για ενέργεια.

β) Την Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015, μέχρι τη δωδεκάτη νυχτερινή (24:00), για την εξυπηρέτηση των κομμάτων στην υποβολή των προτάσεών τους για τους υποψήφιους Βουλευτές Επικρατείας, μόνο η ΙΓ’ Δ.Ο.Υ. Αθηνών.

2. Οι Προϊστάμενοι των παραπάνω Δ.Ο.Υ., παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των υποψήφιων βουλευτών, καθώς και των κομμάτων, προβαίνοντας προς τούτο σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (απασχόληση αναγκαίου προσωπικού κ.λπ.).

3. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία επικοινωνίας των Δ.Ο.Υ. (τηλέφωνα, ΦΑΞ, ταχυδρομικές διευθύνσεις, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) είναι καταχωρημένα στην ιστοσελίδα: www.gsis.gr και στην διαδρομή Επικοινωνία/Υπουργείο Οικονομικών, αρχεία: Περιφερειακών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ., Τελωνείων κλπ.) και Κατάλογος τηλεφώνων και διευθύνσεων Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ΣΥΖΕΥΞΙΣ-Δ.Ο.Υ.-ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ.

4.Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την παροχή της αναγκαίας συνδρομής προς τις προαναφερθείσες Δ.Ο.Υ., ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη προσέλευση των υποψηφίων ή των εκπροσώπων τους σε αυτές, κατά τις παραπάνω ημέρες και ώρες, για την προμήθεια του παραβόλου.Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο/Η Προϊστάμενος/η του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Υπενθύμιση Ο.Γ.Α. για τα οικογενειακά επιδόματα - Μέχρι 15/1 η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης Α21

Υπενθύμιση Ο.Γ.Α. για τα οικογενειακά επιδόματα - Μέχρι 15/1 η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης Α21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ο.Γ.Α.

Δελτίο Τύπου

Τετάρτη, 7-1-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Διοίκηση του ΟΓΑ υπενθυμίζει ότι:

α) Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης Α21 για το έτος 2014 λήγει την 15η Ιανουαρίου 2015. Οι δικαιούχοι των Οικογενειακών Επιδομάτων που δεν έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα αίτηση Α21, για το έτος 2014 , θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση Α21 μέχρι την ως άνω ημερομηνία.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση Α21 ο υπόχρεος καθίσταται μη δικαιούχος για το έτος αυτό.

β) Οι δικαιούχοι Οικογενειακών Επιδομάτων που έλαβαν προκαταβολή για το Α΄ τρίμηνο 2014 υποχρεούνται να υποβάλουν νέες αιτήσεις Α21 για το έτος 2014, μέχρι 15 Ιανουαρίου 2015, δεδομένου ότι οι αιτήσεις Α21 του 2013 δεν λαμβάνονται υπόψη.

γ) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους, μέσα από την ειδική εφαρμογή «Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων Α21» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oga.gr).


ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΣΑΒΒΑΙΔΟΥ Με συστημένες επιστολές από την εφορία θα ενημερώνονται φορολογούμενοι και επιχειρήσεις για ελέγχους

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΣΑΒΒΑΙΔΟΥ

Με συστημένες επιστολές από την εφορία θα ενημερώνονται φορολογούμενοι και επιχειρήσεις για ελέγχους

Με συστημένες επιστολές από την εφορία θα ενημερώνονται φορολογούμενοι και επιχειρήσεις για ελέγχους
Μια συστημένη επιστολή θα λαμβάνουν πλέον από την εφορία οι φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις που πρόκειται να ελεγχθούν. Με την επιστολή αυτή θα γνωρίζουν ότι εκδόθηκε για αυτούς εντολή ελέγχου και οποιαδήποτε εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική φορολογική δήλωση δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα.
Όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου με την επιστολή αυτή ο φορολογούμενος – ελεγχόμενος θα γνωρίζει άμεσα ότι έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου και έτσι θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που έχει ανακύψει για πολλούς φορολογούμενους στους οποίους εκδόθηκαν εντολές ελέγχου τις οποίες όμως οι ίδιοι αγνοούσαν και στο μεσοδιάστημα μέχρι την έναρξη του ελέγχου υπέβαλλαν τροποποιητικές δηλώσεις θεωρώντας ότι είναι εμπρόθεσμες.
Ειδικότερα το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου της ΓΓΔΕ έχει ως εξής: «Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν.4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει, ο υπόχρεος σε υποβολή φορολογικών δηλώσεων, υποβάλλει τις φορολογικές δηλώσεις στη Φορολογική Διοίκηση κατά το χρόνο που προβλέπεται από την οικεία φορολογική νομοθεσία. Εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης με όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσμης δήλωσης.
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει, αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει ότι η φορολογική δήλωση, που υπέβαλε στη Φορολογική Διοίκηση περιέχει λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση. Αν η τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβληθεί εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.
Τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης με όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσμης δήλωσης.
Περαιτέρω με το έγγραφο της Δ/νσης Ελέγχων ΔΕΛ Α 1069048 2.5.2014 επισημάνθηκε ότι, σε περίπτωση έκδοσης εντολής ελέγχου, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής δήλωσης για τη φορολογία, τη φορολογική περίοδο ή την υπόθεση που αφορά ο φορολογικός έλεγχος.
Στην πράξη έχει παρατηρηθεί ότι ο φορολογούμενος δεν λαμβάνει γνώση της εντολής ελέγχου άμεσα με την έκδοση της αλλά με την έναρξη του ελέγχου και, σε πολλές περιπτώσεις, στο διάστημα που μεσολαβεί έχει υποβάλει εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις, για τη φορολογική περίοδο που αφορά ο φορολογικός έλεγχος. Προκειμένου να αποκλειστεί στο μέλλον το φαινόμενο αυτό, θα πρέπει ο ελεγχόμενος φορολογούμενος να λαμβάνει άμεσα γνώση για την έκδοση εντολής ελέγχου, αφού ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί της παραγράφου 2β' του άρθρου 23 του ν. 4174/2013.
Σχετικές με την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου είναι οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες η κοινοποίηση πράξεων που εκδίδει, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, η Φορολογική Διοίκηση προς φορολογούμενο ή άλλο πρόσωπο, γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς.
Προκειμένου να αντιμετωπισθεί άμεσα το πρόβλημα με τις εντολές Ελέγχου που έχουν εκδοθεί, δεν έχουν κοινοποιηθεί και δεν έχει γίνει έναρξη ελέγχου και να αποφευχθούν μετακινήσεις υπαλλήλων, αυτές θα κοινοποιούνται με συστημένη επιστολή της Φορολογικής Διοίκησης προς το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 5 του ν.4174/2013 (Α' 170). Σημειώνεται ότι στην εν λόγω συστημένη επιστολή θα πρέπει, μεταξύ των άλλων, να αναγράφεται ρητά ότι από την ημερομηνία έκδοσης της εντολής ελέγχου η υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα.
Τα ανωτέρω θα ισχύουν και για όσες εντολές εκδοθούν στη συνέχεια και μέχρι την υλοποίηση της εφαρμογής για την ηλεκτρονική κοινοποίηση των πράξεων που εκδίδει, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, η.Φορολογική Διοίκηση.
Αναφορικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν με την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, μετά την έκδοση εντολής ελέγχου και στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα ο φορολογούμενος δεν έλαβε γνώση αυτής, σημειώνουμε τα ακόλουθα:
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν.2238/1994 και της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν.2859/2000, υπήρχε η δυνατότητα, μέχρι την 31.12.2013, να επιδίδεται αρχική ή συμπληρωματική δήλωση πριν την καταχώρηση στο οικείο βιβλίο της σχετικής καταλογιστικής πράξης. Από 01.01.2014 δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της χρηστής διοίκησης, οι οποίες πρέπει πάντα να διέπουν τις σχέσεις φορολογούμενων και φορολογικής αρχής και έχοντας υπόψη, ότι αφενός έχουν υποβληθεί οι σχετικές δηλώσεις, αφετέρου ότι οι φορολογούμενοι αποδεδειγμένα δεν έλαβαν γνώση για την έκδοση εντολών ελέγχου και τέλος ότι οι φορολογούμενοι έχουν πιθανόν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές δηλώσεις, που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν μέχρι την 31.12.2013».

Ο.Α.Ε.Δ. αριθμ. πρωτ.: 1025/8.1.2015 Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) έτους 2015

υνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-01-2015 ]
Ο.Α.Ε.Δ. αριθμ. πρωτ.: 1025/8.1.2015
Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) έτους 2015
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση
Αριθμ.πρωτ: 1025/8.1.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Γ΄ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
Δ/ΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - A3

Τ.Θ. 77117/171510 Π.ΦΑΛΗΡΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%) ΕΤΟΥΣ 2015.


Σας κοινοποιούμε τη νέα εγκύκλιο που αφορά στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) έτους 2015 η οποία συντάχθηκε βάσει της με αριθμό 3540/59/9.12.2014 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. (ΦΕΚ 3476/τεύχος Β΄/23.12.2014), με την οποία επικυρώθηκε η με αριθμό 703/45/2.12.2014 διατύπωση γνώμης της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ.


Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Α3
Α.ΛΑΖΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Τμημ/ρχης Δ/σης
Α. Αναγνώστου

Συνημμένα


Μη διαθέσιμο το σύστημα εισροών - εκροών μέχρι και την Τρίτη 13/1

Μη διαθέσιμο το σύστημα εισροών - εκροών μέχρι και την Τρίτη 13/1

(Δ.ΗΛΕ.Δ. / Γ.Γ.Δ.Ε.)

08-01-2015

Λόγω επαναλαμβανόμενων προβλημάτων της εφαρμογής αποστελλόμενων στοιχείων, το σύστημα Εισροών - Εκροών δε θα είναι διαθέσιμο μέχρι και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου.

Άρθρο 39 νόμου 2859/2000 (ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

Άρθρο 39 νόμου 2859/2000
• ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ
1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου υποκείμενοι, οι οποίοι, κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας, μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Ως ακαθάριστα έσοδα νοούνται όλα τα έσοδα, τα οποία λαμβάνονται υπόψη στη φορολογία εισοδήματος.
Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (1)
ΠΟΛ.1019/4.2.2003 - Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α, για υποκείμενους με βιβλία Α' ή Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. των υποκείμενων αυτών, των μη υποκείμενων ή απαλλασσόμενων.
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή, α) στους αγρότες του άρθρου 41, β) στους υποκείμενους στο φόρο που δεν είναι εγκαταστημένοι στο εσωτερικό της χώρας, γ) στην παράδοση καινούργιου μεταφορικού μέσου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 28.
Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (3)
ΠΟΛ.1007/15.1.2008 - Φορολογική αντιμετώπιση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από οικιακούς καταναλωτές
ΠΟΛ.1019/4.2.2003 - Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α, για υποκείμενους με βιβλία Α' ή Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. των υποκείμενων αυτών, των μη υποκείμενων ή απαλλασσόμενων.
ΠΟΛ.1320/30.12.1998 - Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας, μήκους μέχρι 12 μέτρων και τους σπογγαλιείς.
3. Οι υποκείμενοι της παραγράφου 1, τα ακαθάριστα έσοδα των οποίων υπερβαίνουν σε μία διαχειριστική περίοδο το όριο που προβλέπεται στην παράγραφο 1, εντάσσονται υποχρεωτικά από την επόμενη διαχειριστική περίοδο στο κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου.
Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2)
ΠΟΛ.1007/15.1.2008 - Φορολογική αντιμετώπιση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από οικιακούς καταναλωτές
ΠΟΛ.1019/4.2.2003 - Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α, για υποκείμενους με βιβλία Α' ή Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. των υποκείμενων αυτών, των μη υποκείμενων ή απαλλασσόμενων.
4. Στην περίπτωση που η πρώτη διαχειριστική περίοδος αφορά χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, προκειμένου να κριθεί αν ο υποκείμενος μπορεί να απαλλαγεί κατά την επομένη διαχειριστική περίοδο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, γίνεται αναγωγή των ακαθαρίστων εσόδων του, του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, σε ετήσια βάση.
5. Για την μετάταξη υποκείμενου από το κανονικό καθεστώς στο απαλλασσόμενο και αντίστροφα, υποβάλλεται κατά την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου δήλωση μεταβολών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 4 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013). Όταν από τον υποκείμενο επιλεγεί ένταξη στο απαλλασσόμενο καθεστώς, η σχετική δήλωση δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την πάροδο διετίας. Η μη υποβολή της δήλωσης του εδαφίου 1, δεν επηρεάζει την υποχρεωτική μετάταξη στο κανονικό καθεστώς.
6. Αν υποκείμενος μετατάσσεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά από το ένα καθεστώς στο άλλο, κατά την έναρξη συγκεκριμένης διαχειριστικής περιόδου, τα αποθέματα των εμπορεύσιμων αγαθών, τα οποία υπάρχουν κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, που προηγείται του χρόνου της μετάταξης, απογράφονται υποχρεωτικά ανά συντελεστή φόρου που ισχύει την τελευταία ημέρα της διαχειριστικής περιόδου που προηγείται της μετάταξης αποτιμώνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και υπάρχει υποχρέωση απόδοσης του φόρου που έχει εκπεσθεί για τα αποθέματα, όταν ο υποκείμενος μετατάσσεται από το κανονικό καθεστώς στο απαλλασσόμενο και δικαίωμα έκπτωσης, αντίστοιχα, όταν μετατάσσεται από το απαλλασσόμενο στο κανονικό καθεστώς.
Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (1)
ΠΟΛ.1019/4.2.2003 - Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α, για υποκείμενους με βιβλία Α' ή Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. των υποκείμενων αυτών, των μη υποκείμενων ή απαλλασσόμενων.
7. Σε κάθε περίπτωση μετάταξης, ο υποκείμενος υποχρεούται να συντάσσει απογραφή των αγαθών επένδυσης, για τα οποία δεν έχει παρέλθει ο χρόνος διακανονισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33. Τα εν λόγω αγαθά αποτιμώνται στην αξία κτήσης αυτών, η οποία προσαυξάνεται με τις δαπάνες βελτίωσης και επέκτασης, εκτός από τις δαπάνες επισκευής και συντήρησης. Οι μετατασσόμενοι υποκείμενοι, για τον εναπομένοντα χρόνο του διακανονισμού, έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου ή, κατά περίπτωση, υποχρέωση διακανονισμού και καταβολής του φόρου, ανάλογα με το εάν πρόκειται για μετάταξη από το απαλλασσόμενο στο κανονικό καθεστώς ή αντίστροφα.
8. Για τα απογραφόμενα αγαθά, που προβλέπουν οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 6 και 7, υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του δεύτερου μήνα από τη μετάταξη, δήλωση που περιλαμβάνει την αξία των αποθεμάτων κατά συντελεστή φόρου και το φόρο που αναλογεί.
Ο φόρος αυτός καταβάλλεται ή εκπίπτεται, κατά περίπτωση, με την προβλεπόμενη από το άρθρο 38 δήλωση ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η μετάταξη. Για τους υποκείμενους που μετατάσσονται στο απαλλασσόμενο καθεστώς, η δήλωση για την απόδοση του φόρου υποβάλλεται εντός ενός μήνα από την υποβολή της δήλωσης του πρώτου εδαφίου.
9. Οι υποκείμενοι της παραγράφου 1, στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας έχουν υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων, αναγράφουν σε αυτά την ένδειξη «χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας-απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων» και δεν δικαιούνται να εκπέσουν το φόρο των εισροών τους.
Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2)
ΠΟΛ.1100/24.6.2010 - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 59, 60, 61, 62, 63 και 81 του ν.3842/23.4.2010 (ΦΕΚ 58Α) «αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις
ΠΟΛ.1019/4.2.2003 - Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α, για υποκείμενους με βιβλία Α' ή Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. των υποκείμενων αυτών, των μη υποκείμενων ή απαλλασσόμενων.
ΕΛΣΤΑΤ - Στο 25,8% η ανεργία τον Οκτώβριο

ΕΛΣΤΑΤ - Στο 25,8% η ανεργία τον Οκτώβριο

Πρώτη καταχώρηση: 08/01/2015 - 13:13
Τελευταία δημοσίευση: 13:27Οικονομία
ΕΛΣΤΑΤ - Στο 25,8% η ανεργία τον Οκτώβριο
Στο 25,8% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον περασμένο Οκτώβριο, από 27,8% τον Οκτώβριο 2013, ενώ, παράλληλα, μειώθηκε οριακά σε σύγκριση με το 26% του Σεπτεμβρίου 2014.
Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 1.245.340 άτομα, με τον έναν στους δύο νέους έως 24 ετών να βρίσκεται εκτός εργασίας, παρά τα πεντάμηνα προγράμματα απασχόλησης.
Σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 104.263 άτομα σε σχέση µε τον Οκτώβριο 2013 (μείωση 7,7%) και κατά 13.491 άτομα σε σχέση µε τον Σεπτέμβριο 2014 (μείωση 1,1%).
Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.585.234 άτομα και αυξήθηκε κατά 72.379 άτομα σε σχέση µε τον Οκτώβριο 2013 (αύξηση 2,1%) και κατά 6.853 άτομα σε σχέση µε τον Σεπτέμβριο 2014 (αύξηση 0,2%).
Οι οικονομικά µη ενεργοί (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία ), ανήλθαν σε 3.288.819 άτομα και μειώθηκαν κατά 8.384 άτομα σε σχέση µε τον Οκτώβριο 2013 (μείωση 0,3%), ενώ αυξήθηκαν κατά 2.100 άτομα σε σχέση µε τον Σεπτέμβριο 2014 (αύξηση 0,1%).
Στις γυναίκες, το ποσοστό ανεργίας (29,2% τον Οκτώβριο 2014 από 31,9% τον Οκτώβριο 2013) παραμένει σημαντικά υψηλότερο από εκείνο των ανδρών (23,1% από 24,6%).
Ηλικιακά, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφονται στους νέους 15- 24 ετών (50,6% τον Οκτώβριο 2014 από 57,4% τον Οκτώβριο 2013) και στα άτομα 25- 34 ετών (34,5% από 37%). Ακολουθούν τα άτομα 35- 44 ετών (22,2% από 24,1%), 45- 54 ετών (20,8% από 20,6%), 55- 64 ετών (16,5% από 16,7%) και 65- 74 ετών (11,4% από 12%).
Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Μακεδονία-Θράκη (27,8% τον Οκτώβριο 2014 από 29,4% τον Οκτώβριο 2013), η Αττική (27,3% από 28,9%) και η Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα (25,8% από 26,7%). Ακολουθούν, η Ήπειρος-Δυτική Μακεδονία (25,3% από 29,1%), η Πελοπόννησος-Δυτική Ελλάδα-Ιόνιοι Νήσοι (25,1% από 25,5%), η Κρήτη (21,7% από 26,3%) και το Αιγαίο (19,2% από 23,3%).
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
εκτύπωση

ΕΦΟΣΟΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΑΕΕ: Ηλεκτρονικά η θεώρηση βιβλιαρίων

ΕΦΟΣΟΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΑΕΕ: Ηλεκτρονικά η θεώρηση βιβλιαρίων

Με ηλεκτρονικό τρόπο θα γίνεται στο εξής η ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας των ασφαλισμένων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης του Οργανισμού.

ΟΑΕΕ: Ηλεκτρονικά η θεώρηση βιβλιαρίων
Έως και πέρυσι, στο τέλος κάθε χρόνου αποστέλλονταν αυτοκόλλητες ετικέτες στους άμεσα ασφαλισμένους, που είχαν ταμειακή ενημερότητα, καθώς και στα προστατευόμενα μέλη αυτών για την ηλικία μέχρι 18 ετών, για την απόδειξη της ασφαλιστικής τους ικανότητας, μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.
Από το τρέχον έτος, δεν θα αποστέλλονται αυτοκόλλητες ετικέτες στις παραπάνω περιπτώσεις, γιατί η ανανέωση έγινε ηλεκτρονικά, ούτε απαιτείται θεώρηση των βιβλιαρίων αυτών, εφόσον με απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, από τις 02.06.2014, καταργήθηκε η κατ΄ έτος θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας.
Σύμφωνα με τη Διοίκηση του ΟΑΕΕ, προσέλευση απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις που οι άμεσα ασφαλισμένοι έχουν ενήλικα προστατευόμενα μέλη, οπότε και πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι στο περιφερειακό τμήμα που ανήκουν βάσει της επαγγελματικής έδρας, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι έχουν τις προϋποθέσεις και να καταθέσουν τα ανάλογα δικαιολογητικά για τα προστατευόμενα μέλη.

Τι ισχύει πλέον για τη φορολογία μετοχών, εταιρικών ομολόγων και ιδιοκτήτες του 0,50%

Τι ισχύει πλέον για τη φορολογία μετοχών, εταιρικών ομολόγων και ιδιοκτήτες του 0,50%

Ο ορυμαγδός των πρόωρων εκλογών έχει καλύψει την σημαντική κατάκτηση για τους επενδυτές, από την ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (κα. Β. Λαζαράκου) σχετικά με την κατάργηση της διάταξης της έννοιας του επαγγελματία επενδυτή. Η Επιτροπή κατάφερε να καταργήσει την παράλογη διάταξης για επαγγελματία επενδυτή ( 3 συναλλαγές κτλ ) και το επιχείρημα της ελληνικής πλευράς ήταν ότι, στην Ελλάδα – αντίθετα με το εξωτερικό – επενδυτικές υπηρεσίες παρέχουν οι εταιρείες και όχι τα φυσικά πρόσωπα, όπως συμβαίνει σε χώρες του εξωτερικού.
Τι ισχύει πλέον όμως;
Ι) Οι επενδυτές θα μπορούν να συμψηφίζουν τις ζημίες με  τα κέρδη, είτε αυτό αφορά τις μετοχές, είτε τα παράγωγα. Συγκεκριμένα, πλέον, η ζημία από μεταβίβαση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων θα συμψηφίζεται με μελλοντικά (επόμενης πενταετίας) κέρδη υπεραξίας από όλα τα είδη τίτλων (μέχρι σήμερα μπορούσε να συμψηφιστεί μόνο με κέρδη υπεραξίας της ίδιας κατηγορίας τίτλων).
ΙΙ) Η φορολογία της υπεραξίας κατά 15% αφορά τους επενδυτές που κατέχουν πάνω από το 0,50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
ΙΙΙ ) Με φορολογία 15% θα επιβαρύνονται οι συναλλαγές σε ομόλογα ( μη κρατικά ), ήτοι εταιρικά ομόλογα και ξένα  ομόλογα.  
ΔΗ.ΠΑΦ.


Πηγή: Τι ισχύει πλέον για τη φορολογία μετοχών, εταιρικών ομολόγων και ιδιοκτήτες του 0,50% | newmoney.gr http://www.newmoney.gr/article/80662/ti-ishyei-pleon-gia-ti-forologia-metohon-etairikon-omologon-kai-idioktites-toy-050#ixzz3OEBAfsvh

Τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ δεν θα μπορούν να τιμολογούν χαμηλότερα από τα Δημόσια!

Τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ δεν θα μπορούν να
τιμολογούν χαμηλότερα από τα Δημόσια!

Πρώτη καταχώρηση: 08/01/2015 - 13:07
Τελευταία δημοσίευση: 13:07Auto
Τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ δεν θα μπορούν να τιμολογούν χαμηλότερα από τα Δημόσια!
Του Γιώργου Κ. Ανδρή
andris@enikonomia.gr

Πλαφόν στις χαμηλές χρεώσεις των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ αναμένεται να βάλει, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Enikonomia, τις προσεχείς ημέρες σχετική Υπουργική Απόφαση η οποία θα δημοσιευθεί σε ΦΕΚ.
Ειδικότερα τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ δεν θα μπορούν να τιμολογούν χαμηλότερα από τις αντίστοιχες τιμές των Δημοσίων ΚΤΕΟ και εφόσον προβαίνουν σε κάτι τέτοιο θα πρέπει να έχει προηγηθεί επιβεβαίωση μέσω μελέτης Ορκωτή Λογιστή πως το εγχείρημα είναι βιώσιμο για τα οικονομικά της επιχείρησης!
Με λίγα λόγια τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ δεν θα μπορούν να κάνουν εκπτώσεις στους πελάτες τους ώστε ο Τεχνικός Ελεγχος εκεί να κοστίζει φθηνότερα από ότι στοιχίζει στα Δημόσια ΚΤΕΟ.
Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ με τα οποία επικοινώνησε το Enikonomiaθεωρούν πως η Υπουργική Απόφαση «θεραπεύει» το φαινόμενο των «εικονικών» τιμολογίων αξίας 1 ευρώ που κόβουν πολλά ΚΤΕΟ για να γλιτώσουν τον ΦΠΑ ωστόσο επισημαίνουν πως αν το μέτρο δεν έχει ποινές για όσους δεν το εφαρμόζουν τότε δεν θα εφαρμοστεί καθώς το μέτρο θα έχει αποτρεπτικό χαρακτήρα και όχι απαγορετυτική ισχύ.
Παράλληλα επισημαίνουν πως η απαγόρευση χαμηλότερων τιμών στα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ έναντι των Δημοσίων αντιτίθεται σε Ευρωπαϊκές Αρχές περί Ελευθερίας αγορών ενώ παράλληλα ενισχύεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός στις «υγιής» και νόμιμες μονάδες έναντι των επιτήδειων της αγοράς.

Απίστευτη φοροδιαφυγή
Η Υπουργική απόφαση για πλαφόν στις τιμές ελέγχου των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ έναντι των Δημοσίων θα έπρεπε να είχε ως βασικό στόχο την φοροδιαφυγή εκτιμούν στελέχη από τον κλάδο καθώς τα τιμολόγια του «ενός ευρώ» είναι πλέον «διάσημα» στην αγορά.
Ειδικότερα κάποια Ιδιωτικά ΚΤΕΟ για να αυξήσουν την πελατεία τους δεν διστάζουν να έρθουν σε συμφωνία με μεγάλα ή μικρότερα συνεργεία με τα οποία συμφωνούν σε πολύ χαμηλές χρεώσεις Τεχνικών Ελέγχων ενώ ο πελάτης πληρώνει κανονικά το τίμημα.
Δηλαδή αν ένας Τεχνικός Ελεγχος κοστίζει 50 ευρώ το συνεργείο θα καταβάλει στο ΚΤΕΟ με το οποίο «συνεργάζεται» 35 ευρώ ή και λιγότερα με τιμολόγιο όμως του «ενός ευρώ».
Το αποτέλεσμα είναι το Κράτος να χάνει έσοδα ενώ από την άλλη μεριά κατ’ επέκταση να αυξάνονται τα αδήλωτα έσοδα.

5 στα 10 ΙΧ δεν περνούν από ΚΤΕΟ!
Τραγική είναι η κατάσταση στους ελέγχους ΚΤΕΟ στην Ελλάδα με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν αυτοκίνητα «βόμβες» για την Οδική Ασφάλεια αλλά και για το περιβάλλον.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Enikonomia περίπου 2 εκατ. αυτοκίνητα δεν έχουν περάσει από Τεχνικό Ελεγχο ενώ ακόμη χειρότερη είναι η κατάσταση στα δίκυκλα των οποίων ο αριθμός ανέρχεται σε πάνω από 1 εκατομμύριο τα οποία δεν περνούν από ΚΤΕΟ.

εκτύπωση

Αναζωπύρωση της ανεργίας δείχνουν τα στοιχεία του ΟΑΕΔ

Αναζωπύρωση της ανεργίας δείχνουν τα στοιχεία του ΟΑΕΔ

Επιπλέον 37.126 μη αναζητούντες εργασία προστέθηκαν στα μητρώα του ΟΑΕΔ σε σχέση με τον Οκτώβριο. Στο 1.060.000 ο συνολικός αριθμός των ανέργων.
anazwpurwsi-tis-anergias-deixnoun-ta-stoixeia-tou-oaed
Απότομη αύξηση της τάξεως του 22,11% σε μηνιαία επίπεδα (δηλαδή από τον Οκτώβριο στον Νοέμβριο) στον αριθμό των ανέργων που δηλώνουν, ότι δεν αναζητούν εργασία έκλεισε ο 11ος μήνας του 2014, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε πριν από λίγο ο ΟΑΕΔ.
Το στοιχείο αυτό σε συνδυασμό με την αύξηση των αναζητούντων εργασία κατά 6.674 άτομα και πάλι σε έναν μήνα, ανέβασε τον συνολικό αριθμό των ανέργων στα 1,06 εκατομμύρια, δηλαδή ακριβώς στα ίδια επίπεδα και πέρυσι. «Μάστιγα» εξακολουθεί να αποτελεί η μακροχρόνια ανεργία, η οποία ανεβαίνει σε ολοένα καιυψηλότερα επίπεδα.
Ειδικότερα:
  • Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που εξακολουθούν να αναζητούν δουλειά, ανήλθαν τον Νοέμβριο του 2014 στα 854.517 άτομα και ήταν 6.674 περισσότερα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2014 (847.843 άτομα). Επίσης, κινήθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι (858.882 άτομα).
  • Οι εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι εξακολουθούν να πληθύνονται, καθώς ανήλθαν στα 450.839 άτομα από 418.071 άτομα τον αντίστοιχο μήνα του 2013.
  • Οι μη αναζητούντες εργασία (αλλά άνεργοι και αυτοί) ανήλθαν στους 205.550 φέτος σε σχέση με 206.576 πέρυσι. Εντυπωσιακή είναι η αύξηση σε σχέση με τον Οκτώβριο, καθώς στις λίστες προστέθηκαν 37.216 άτομα μέσα σε έναν μήνα.
  • Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων έφτανε στα 120.353 άτομα από 100.399 τον Οκτώβριο και 131.089 άτομα που ήταν πέρυσι  

 

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Η ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ Ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ -Τι θα ισχύσει για τα μπλοκάκια

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Η ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ -Τι θα ισχύσει για τα μπλοκάκια

Ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ -Τι θα ισχύσει για τα μπλοκάκια
-A+A
Οσες επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του 2014 είχαν ετήσιο τζίρο μέχρι 10.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) έχουν το περιθώριο μέχρι τις 12 Ιανουαρίου να υποβάλουν δηλώσεις μεταβολής για να εξαιρεθούν από τον ΦΠΑ στα Τμήματα Μητρώου των αρμοδίων ΔΟΥ. 
Η ρύθμιση αυτή υπολογίζεται ότι αφορά 450.000 ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όσοι μπουν σε αυτή  θα συνεχίσουν να εκδίδουν τιμολόγια και αποδείξεις, αλλά σε κάθε τιμολόγιο ή απόδειξη που θα εκδίδουν θα πρέπει να αναγράφεται πλέον η ένδειξη «χωρίς ΦΠΑ - Απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων».
Ουσιαστικά, όσοι μπουν στην εν λόγω ρύθμιση δεν θα χρεώνουν στους πελάτες τους τον ΦΠΑ, που κυμαίνεται από 6,5% έως 23% και, ως εκ τούτου, απαλλάσσoνται και από την υποχρέωση απόδοσης ΦΠΑ με την υποβολή περιοδικών δηλώσεων ανά τρίμηνο, γλιτώνοντας και τη γραφειοκρατία και τις σχετικές αμοιβές των λογιστών.
Ωστόσο, στο ειδικό καθεστώς απαλλαγής από τον ΦΠΑ ο επιχειρηματίας αυτός δεν δικαιούται πλέον καμία έκπτωση του ΦΠΑ για τις δαπάνες του.

Τη δυνατότητα απαλλαγής από τον ΦΠΑ έχουν και οι εργαζόμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκι», εφόσον οι ακαθάριστες αμοιβές τους (χωρίς τον ΦΠΑ) δεν υπερέβησαν κατά τη διάρκεια του 2014 τις 10.000 ευρώ. Αντίθετα, στη ρύθμιση δεν μπορούν να μπουν:
  • οι αγρότες,
  • όσοι πωλούν καινούργια μεταφορικά μέσα,
  • όσοι υπόχρεοι σε ΦΠΑ δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα.
Σημειώνετι ότι όποιος επιλέξει το ειδικό καθεστώς απαλλαγής από τον ΦΠΑ θα πρέπει να παραμείνει σε αυτό τουλάχιστον δύο χρόνια. Στην περίπτωση κατά την οποία στη διάρκεια μιας χρήσης τα ακαθάριστα έσοδα ξεπεράσουν το όριο των 10.000 ευρώ, αυτομάτως στην επόμενη χρήση ο φορολογούμενος θα επανενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.Πηγή: Ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ -Τι θα ισχύσει για τα μπλοκάκια | iefimerida.grhttp://www.iefimerida.gr/news/185738/poioi-eleytheroi-epaggelmaties-apallassontai-apo-ton-fpa-ti-tha-ishysei-gia-ta-mplokakia#ixzz3OE939Qvu