Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2015

Ε.Β.Ε.Α. - Ανακοίνωση για απογραφή στο ΓΕΜΗ

Ε.Β.Ε.Α. - Ανακοίνωση για απογραφή στο ΓΕΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ATHENS CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Από 02.02.2015 παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ολοκληρώνουν μόνοι τους την ηλεκτρονική απογραφή εταιρειών στο ΓΕΜΗ και στη συνέχεια να προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα.

Σημειώνεται ότι η σχετική προθεσμία έχει λήξει ήδη την 31.12.2012, ωστόσο εξακολουθεί η δυνατότητα των υπόχρεων να απογράφονται μέσω του www.businessportal.gr και με χρήση κωδικών TAXIS.

Αρ. πρωτ.: Γ.Δ.Φ.Δ. 1012383 ΕΞ 2015/30.1.2015 Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α)

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2015
Αρ. Πρωτ:Γ.Δ.Φ.Δ. 1012383 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:2103375885
Fax:2103375368
E-mail:des.c@mofadm.gr

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α).

Σχετ: Το Υ1γ/Γ.Π/οικ.112708/22.12.2014 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας.

Όπως μας γνώρισε, με το ως άνω σχετικό, η Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ύστερα από την έκδοση της Υγειονομικής Διάταξης με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/36831/8.12.2014 (ΦΕΚ 3373 Β' 16-12-2014) «Όροι λειτουργίας επιχειρήσεων εμπορίας, ενοικίασης και πώλησης μεταχειρισμένων ειδών ιματισμού, ένδυσης και υπόδησης», για την έναρξη λειτουργίας των εν λόγω επιχειρήσεων δεν απαιτείται προέγκριση.

Ως εκ τούτου, για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας 47.79.99.01 «Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ενδυμάτων και υποδημάτων» και 47.79.99.05 «Λιανικό εμπόριο φθαρμένων ειδών ρουχισμού και άλλων φθαρμένων ειδών», οι οποίοι περιλαμβάνονται στον πίνακα δραστηριοτήτων που σας έχει κοινοποιηθεί με το 1122331/2373/ΔΜ Β’/5.12.2008 έγγραφό μας, δεν απαιτείται πλέον η προσκόμιση προέγκρισης ίδρυσης κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης ή μεταβολής εργασιών. 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛ.1034/30.1.2015 Παράταση του χρόνου υποβολής των περιοδικών δηλώσεων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 30 Ιανουαρίου 2015 και παράταση του χρόνου καταβολής του φόρου

ΠΟΛ 1034/2015

(ΦΕΚ Β' 206/30-01-2015)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με το ν. 2859/2000 − ΦΕΚ 248 Α΄/7.11.2000) όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013 − ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης με αριθ. ΠΟΛ.1108/14.8.2014 (ΦΕΚ Β΄ 937/15.4.2014) «Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ».

4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Α΄ 222) όπως ισχύει.

5. Την υπ’ αριθ. 20/25.6.2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 360) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

6. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουμένων και των φοροτεχνικών – λογιστών λόγω της εκλογικής διαδικασίας στις 25.1.2014.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 30ή Ιανουαρίου 2015 μέχρι και τις 27 Φεβρουαρίου 2015.

2. Η προθεσμία καταβολής του φόρου που προκύπτει από τις ανωτέρω δηλώσεις παρατείνεται μέχρι και τις 27 Φεβρουαρίου 2015. Η προθεσμία αυτή είναι καταληκτική και για τις δύο δόσεις στην περίπτωση επιλογής της καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε δόσεις.

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από το χρόνο υπογραφής της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2015

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1002763 ΕΞ 2015/9.1.2015 Μεταβολή επαγγελματικής εγκατάστασης φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες και υπάγονται στις διατάξεις της περ. στ' παρ.2 άρθρου 12 του ν.4172/2013
Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1002763 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1 .ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α' ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α' Φ.Ε.Φ.Π.
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/ναη : Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ.: 101 84
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο : 210 3375315-7
FAX: 210 3375001

ΘΕΜΑ: Μεταβολή επαγγελματικής εγκατάστασης φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες και υπάγονται στις διατάξεις της περ. στ' παρ.2 άρθρου 12 του ν.4172/2013.

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από τις διατάξεις του ν.4254/2014 ορίζεται, ότι για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του.

Τα ανωτέρω ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 01-01-2014 και μετά.

2. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι το εισόδημα που αποκτά φυσικό πρόσωπο εξαιτίας της παροχής υπηρεσιών σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες και για το οποίο πρόσωπο συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται από την ως άνω διάταξη, εντάσσεται στην κατηγορία εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συνεπώς θα φορολογηθεί με την κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013. Μεταξύ των προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέχουν ούτως ώστε φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα να ενταχθούν στην ανωτέρω διάταξη και να φορολογηθούν με την κλίμακα του εισοδήματος από μισθωτή εργασία, συμπεριλαμβάνεται και η ύπαρξη επαγγελματικής εγκατάστασης η οποία πρέπει να είναι ίδια με την κατοικία τους.

Η προϋπόθεση αυτή προστέθηκε στο πρώτο εδάφιο της περ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 την 07-04-2014 με τις διατάξεις της υποπερ. α' της περ.2 της υποπαρ. Δ.1, της παρ Α του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/07-04-2014) και ισχύει από 01-01-2014.

3. Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, και κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014 χρησιμοποιούσαν ως έδρα την κατοικία τους χωρίς να δηλώσουν την εν λόγω μεταβολή στο τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., μπορούν να υποβάλλουν μεταβολή της επαγγελματικής εγκατάστασης μέχρι και 20.02.2015 χωρίς την επιβολή κυρώσεων του ν.4174/2013.
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Διοίκησης

Η Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Οι… ψυχοβγάλτες ανακοίνωσαν παράταση

Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015 14:12

Οι… ψυχοβγάλτες ανακοίνωσαν παράταση

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)
Οι… ψυχοβγάλτες ανακοίνωσαν παράταση
Έπρεπε να φτάσει δύο το μεσημέρι και να κλείσουν οι τράπεζες, έπρεπε να φορτωθούν με απίστευτο άγχος επιτηδευματίες και λογιστές για να ανακοινώσει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων την παράταση που έχει ετοιμάσει από την περασμένη Δευτέρα. Το θετικό τουλάχιστον είναι ότι ένα εκατομμύριο επιτηδευματίες έχουν πλέον περιθώριο έως το τέλος Φεβρουαρίου για να υποβάλουν τη δήλωση και να πληρώσουν τον φόρο.
Γράφει:  

Βέβαια, δεν θα υπάρχει περιθώριο δύο δόσεων. Ολόκληρο το ποσό του φόρου, θα πρέπει να καταβληθεί μαζεμένο μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου. Παράταση ανακοινώθηκε και για τη δήλωση των αγροτών
Η ανακοίνωση της ΓΓΔΕ έχει ως εξής:
Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνας Σαββαΐδου δίνεται παράταση στην υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ όλων των υποκειμένων στο φόρο μέχρι την 27 Φεβρουαρίου 2015. Την ίδια ημέρα θα γίνει και η συνολική καταβολή του οφειλόμενου φόρου.
Η παράταση των δηλώσεων ΦΠΑ υπαγορεύτηκε τόσο από τις καθυστερήσεις στην υποβολή των δηλώσεων λόγω των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 όσο και από τεχνικά ζητήματα που προέκυψαν κατά την υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ από τους αγρότες του κανονικού καθεστώτος.
Ειδικότερα, για όσους αγρότες του κανονικού καθεστώτος, οι οποίοι υποχρεούνται σε υποβολή ετήσιας δήλωσης ΦΠΑ, δίνονται οι ακόλουθες οδηγίες:
-        Μετά την κατάργηση της εκκαθαριστικής δήλωσης, ως ετήσια δήλωση θα λαμβάνεται η δήλωση του τελευταίου τριμήνου του 2014.
-        Όμως κατόπιν αιτημάτων των ομοσπονδιών και των σωματείων των λογιστών, οι οποίοι εξέφρασαν προβληματισμό αναφορικά με την εφαρμογή των ανωτέρω και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, με εγκύκλιο που θα εκδοθεί άμεσα θα δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλονται κανονικά οι τριμηνιαίες δηλώσεις εντός της ανωτέρω προθεσμίας χωρίς την επιβολή προστίμων και προσαυξήσεις εκπροθέσμου υποβολής.
Με σκοπό την αποφυγή της ταλαιπωρίας των φορολογουμένων,  όλες οι επιβαρύνσεις εκπροθέσμου που τυχόν καταλογιστούν  από το σύστημα θα διαγραφούν οίκοθεν με ενέργειες της φορολογικής διοίκησης. 

AΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ AMERICAN EXPRESS Πού κρύβετε το ρευστό; Οι περισσσότεροι άνθρωποι κοιμούνται πάνω του, κυριολεκτικά

AΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ AMERICAN EXPRESS

Πού κρύβετε το ρευστό; Οι περισσσότεροι άνθρωποι κοιμούνται πάνω του, κυριολεκτικά

Πού κρύβετε το ρευστό; Οι περισσσότεροι άνθρωποι κοιμούνται πάνω του, κυριολεκτικά
-A+A
Παρότι οι τράπεζες έχουν εφευρεθεί για τους καταναλωτές, το 29% των ανθρώπων ομολογούν ότι κρατούν χρήματα στο σπίτι τους. Το συμπέρασμα προέκυψε από έρευνα που διενήργησε η  American Express σε 1.820 ενήλικες.
Ανάμεσά τους το 53% δήλωσε ότι κρύβει το ρευστό σε διάφορες κρυψώνες.
Από την έρευνα προκύπτει ότι το 67% των ερωτηθέντων κρύβει τα χρήματα στο στρώμα ή στον καταψύκτη και ομολογεί ότι φοβάται να τα τοποθετήσει σε κάποια τράπεζα.
«Ρωτήσαμε για πρώτη φορά ανθρώπους πώς σχεδιάζουν να κρύψουν τα χρήματά τους» δήλωσε από την πλευρά του ο Kimberly Litt, ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων στην  American Express και πρόσθεσε ότι τελευταία οι αμερικανοί είναι όλο και πιο πρόθυμοι να κρατούν τα χρήματα στο σπίτι. Στην ίδια έρευνα αναφέρεται ότι 1 στους 4 ανθρώπους προβλέπει κάποια οικονομική καταστροφή και κρύβει χρήματα για κάθε περίπτωση. «Ορισμένοι τα βάζουν σε ξεχωριστούς φακέλους και τα κρύβουν θεωρώντας ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να τα αποταμιεύουν» είπε ο Litt.


Πηγή: Πού κρύβετε το ρευστό; Οι περισσσότεροι άνθρωποι κοιμούνται πάνω του, κυριολεκτικά | iefimerida.grhttp://www.iefimerida.gr/news/189276/poy-kryvete-reysto-oi-perisssoteroi-anthropoi-koimoyntai-pano-toy-kyriolektika#ixzz3QOaNIqMJ

ΕΩΣ ΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Παράταση για τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ

ΕΩΣ ΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Παράταση για τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ

(EUROKINISSI/ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)
(EUROKINISSI/ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)
-A+A
Παράταση έως τις 27 Φεβρουαρίου έδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, για τις οποίες η προθεσμία έληξε την Παρασκευή.
Συγκεκριμένα, με απόφαση της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνας Σαββαΐδου, δίνεται παράταση στην υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ όλων των υποκειμένων στον φόρο μέχρι την 27η Φεβρουαρίου 2015. Την ίδια ημέρα θα γίνει και η συνολική καταβολή του οφειλόμενου φόρου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, η παράταση των δηλώσεων ΦΠΑ υπαγορεύτηκε τόσο από τις καθυστερήσεις στην υποβολή των δηλώσεων λόγω των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 όσο και από τεχνικά ζητήματα που προέκυψαν κατά την υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ από τους αγρότες του κανονικού καθεστώτος. Ειδικότερα, για όσους αγρότες του κανονικού καθεστώτος, οι οποίοι υποχρεούνται σε υποβολή ετήσιας δήλωσης ΦΠΑ, δίνονται οι ακόλουθες οδηγίες:
- Μετά την κατάργηση της εκκαθαριστικής δήλωσης, ως ετήσια δήλωση θα λαμβάνεται η δήλωση του τελευταίου τριμήνου του 2014.
- Ομως κατόπιν αιτημάτων των ομοσπονδιών και των σωματείων των λογιστών, οι οποίοι εξέφρασαν προβληματισμό αναφορικά με την εφαρμογή των ανωτέρω και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, με εγκύκλιο που θα εκδοθεί άμεσα θα δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλονται κανονικά οι τριμηνιαίες δηλώσεις εντός της ανωτέρω προθεσμίας χωρίς την επιβολή προστίμων και προσαυξήσεις εκπροθέσμου υποβολής. Με σκοπό την αποφυγή της ταλαιπωρίας των φορολογουμένων, όλες οι επιβαρύνσεις εκπροθέσμου που τυχόν καταλογιστούν από το σύστημα θα διαγραφούν οίκοθεν με ενέργειες της φορολογικής διοίκησης.


Πηγή: Παράταση για τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ | iefimerida.grhttp://www.iefimerida.gr/news/189491/paratasi-gia-tis-periodikes-diloseis-fpa#ixzz3QOZlxtOI

Σταδιακά θα γίνει η επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ

Σταδιακά θα γίνει η επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ

ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ
ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Με προσεκτικά βήματα, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την απασχόληση και τις επιχειρήσεις και υπό τον φόβο δημιουργίας «σοκ» στην εγχώρια οικονομία και την αγορά απασχόλησης, κινείται το υπουργείο Εργασίας στο θέμα της επαναφοράς του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Μάλιστα, ενώ προεκλογικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έθεταν ως πρωταρχική προτεραιότητα την ψήφιση νόμου με τον οποίο θα επανέλθει ο κατώτατος μισθός στα προ 2012 επίπεδα, μετά τις εκλογές, ο νέος υπουργός Εργασίας Πάνος Σκουρλέτης προτάσσει την επαναφορά του πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των προστατευτικών διατάξεων για τις ομαδικές απολύσεις, αφήνοντας σε δεύτερο στάδιο το θέμα του κατώτατου μισθού. Στο πρώτο νομοσχέδιο θα υπάρχουν επίσης διατάξεις για την επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων, τη μετενέργεια αυτών αλλά και τη διαδικασία προσφυγής στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο σχεδιασμός προβλέπει την εξέταση του θέματος του κατώτατου μισθού, ύστερα από διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, σε συνδυασμό με παρεμβάσεις άλλων υπουργείων και αφού πρώτα γίνει ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Στόχος είναι η παράλληλη προώθηση φορολογικών και άλλων μέτρων, που θα στηρίξουν την επιχειρηματικότητα και θα δώσουν κίνητρα για προσλήψεις. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η προώθηση νέας ρύθμισης για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Ταμεία και εφορίες.

Ο ίδιος προβληματισμός κυριαρχεί και στους κόλπους των επιχειρήσεων, κυρίως δε των μικρομεσαίων, οι οποίοι εκτιμούν ότι δεν θα αντέξουν την αύξηση του μηνιαίου κόστους εργασίας κατά περίπου 25,2%. Μάλιστα οι εργοδοτικοί φορείς ζητούν πριν απ’ οποιαδήποτε νομοθετική παρέμβαση, να υπάρξει διαβούλευση με την κυβέρνηση.

Ο ΣΕΒ τάσσεται υπέρ του κοινωνικού διαλόγου επισημαίνοντας ότι οι αποφάσεις στα θέματα της αγοράς εργασίας πρέπει να λαμβάνονται ύστερα από διάλογο ή τριμερείς συζητήσεις, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ετοιμάζει μελέτη με την οποία θα εξεταστούν οι συνέπειες της αύξησης των κατώτατων μισθών στην αγορά. Επιφυλακτική είναι η στάση του ΣΕΤΕ, ενώ η ΕΣΕΕ προτείνει τη σταδιακή επαναφορά του κατώτατου μισθού, καθώς και τη μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα επιδότησης της εργασίας, με κίνητρα για τους εργοδότες που προσλαμβάνουν ανέργους. Η ΓΣΕΒΕΕ εμφανίζεται η οργάνωση με τις μεγαλύτερες ενστάσεις, καθώς εκτιμάται ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θα μπορέσουν να κρατήσουν το προσωπικό τους σε περίπτωση αύξησης των κατώτατων μισθών. Η ΓΣΕΕ, τέλος, έχει ζητήσει από τις εργοδοτικές οργανώσεις την έναρξη διαπραγματεύσεων για την υπογραφή νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, διεκδικώντας την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ.

Εκτιμάται ότι με το κατώτατο ημερομίσθιο, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από τον Φεβρουάριο του 2012, με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, υπολογίζονται οι αμοιβές περίπου 300.000 εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Από αυτούς, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη, οι 137.103 λαμβάνουν είτε 586 ευρώ εάν είναι πάνω από 25 ετών, είτε 510 ευρώ εάν είναι νεότεροι. Εργοδοτικοί φορείς εκτιμούν ότι εάν η επιλογή του υπουργείου Εργασίας αφορά μια «ακαριαία» αύξηση των μισθών στα 751 ευρώ, το μηνιαίο κόστος θα αυξηθεί κατά 25,2%.

Αρνητικά συμβάλλουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη

Αρνητικά συμβάλλουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:H EUROBANK ΑΝΑΛΥΕΙ
Tα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη συνεχίζουν να αιφνιδιάζουν αρνητικά, με τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) να υποχωρεί 0,6% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο – η μεγαλύτερη πτώση στην ιστορία του, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης μείωσης των τιμών ενέργειας. Χαρακτηριστικά, η τιμή του Brent κυμαινόταν την Παρασκευή κοντά στα 49,4 δολάρια το βαρέλι, παραμένοντας κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο για τα τελευταία πεντέμισι έτη, 46,6 δολάρια το βαρέλι, που σημειώθηκε πριν από δύο εβδομάδες ενώ η συνολική μείωση που έχει καταγραφεί τους τελευταίους έξι μήνες ανέρχεται σε περίπου 57%, δεδομένων των εκτιμήσεων μεγάλου μέρους της αγοράς πως η συνολική προσφορά υπολογίζεται στα 32 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΚΤ που δημοσιεύτηκε μετά τη λήξη της συνεδρίασης νομισματικής πολιτικής της στις 22 Ιανουαρίου, οι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής του πληθωρισμού (βάσει του ΕνΔΤΚ) αναμένεται να παραμείνουν σε πολύ χαμηλά ή αρνητικά επίπεδα τους επόμενους μήνες κυρίως λόγω της απότομης πτώσης των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες, βάσει των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, δεν αναμένεται να παρουσιάσουν κάποια σημαντική ανοδική κίνηση τους επόμενους μήνες.

Με βάση την εκτίμηση πως τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχει υιοθετήσει προκειμένου να στηρίξει την οικονομία και να αποτρέψει τις αποπληθωριστικές πιέσεις θα ενισχύσουν τη ζήτηση, ενώ, παράλληλα, οι τιμές πετρελαίου θα εισέλθουν σε σταδιακή άνοδο την προσεχή περίοδο, η ΕΚΤ αναμένει ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων προς το τέλος του τρέχοντος έτους, το νωρίτερο. Για το 2015, η μέση εκτίμηση της ΕΚΤ είναι για ετήσιο ρυθμό μεταβολής του πληθωρισμού 0,7% έναντι αύξησης 0,4% το 2014. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης αναμένεται να διατηρηθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των αγορών τους επόμενους μήνες, με την ΕΚΤ να παραμένει σε ετοιμότητα για πιθανές νέες πρωτοβουλίες.

Το πρόγραμμα αγοράς χρεογράφων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα θα εφαρμοστεί από τον Μάρτιο του 2015 έως τον Σεπτέμβριο του 2016, με τις συνολικές αγορές να ανέρχονται στα 60 δισ. μηνιαίως, περιλαμβάνοντας χρεόγραφα ειδικών φορέων-εκδοτών (agencies), ευρωπαϊκών φορέων αλλά κυρίως ομόλογα. Εντούτοις, η ΕΚΤ άφησε να εννοηθεί ότι το πρόγραμμα ενδεχομένως να επεκταθεί χρονικά, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο πληθωρισμός θα βρεθεί σε σταθερή πορεία συμβατή με τη διασφάλιση των συνθηκών σταθερότητας τιμών μεσοπρόθεσμα.
* Διεύθυνση Τρέχουσας Οικονομικής Ανάλυσης & Ερευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Eurobank.
Έντυπη

Τις παραιτήσεις της διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ ζήτησε η Βαλαβάνη

Τις παραιτήσεις της διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ ζήτησε η Βαλαβάνη

Πρώτη καταχώρηση: 30/01/2015 - 21:05
Τελευταία δημοσίευση: 30/01/2015 21:05Οικονομία
Τις παραιτήσεις της διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ ζήτησε η Βαλαβάνη
Τις παραιτήσεις του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) ζήτησε πριν από λίγη ώρα, η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών  Νάντια Βαλαβάνη.
Διαβάστε περισσότερα στο enikonomia.gr

Διαβάστε επίσης

εκτύπωση

Παράταση έως 27 Φεβρουαρίου για περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ

Παράταση έως 27 Φεβρουαρίου για περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ

Πρώτη καταχώρηση: 30/01/2015 - 20:17
Τελευταία δημοσίευση: 30/01/2015 20:17Οικονομία
Παράταση έως 27 Φεβρουαρίου για περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ
Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και η καταβολή του φόρου έως 27 Φεβρουαρίου 2015. Η προθεσμία έληγε σήμερα 30 Ιανουαρίου. Αυτό ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομικών με τη διευκρίνηση ότι η νέα προθεσμία είναι καταληκτική και για τις δύο δόσεις καταβολής του φόρου στην περίπτωση που επιλεγεί η καταβολή του σε δόσεις.

Διαβάστε επίσης:

εκτύπωση

Βαρουφάκης-Ντάισελμπλουμ.Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις

Βαρουφάκης-Ντάισελμπλουμ.Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις

Πρώτη καταχώρηση: 30/01/2015 - 17:48
Τελευταία δημοσίευση: 30/01/2015 17:48Οικονομία
Βαρουφάκης-Ντάισελμπλουμ.Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις
Παγωμάρα επικράτησε στο τέλος της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν ο Γιάνης Βαρουφάκης και ο Γερούν Ντάισελμπλουμ. Ο επικεφαλής του Eurogroup έδειξε τη δυσαρέσκεια του μετά τη δήλωση του Έλληνα υπουργού Οικονομικών ότι η κυβέρνηση δεν συνεργάζεται με την τρόικα. Είπε κάτι στον Γιάνη Βαρουφάκη και στην συνέχεια όπως βλέπετε στις φωτογραφίες δεν μπόρεσε να κρύψει την ενόχλησή του και φάνηκε να δίνει με το ζόρι το χέρι στον Έλληνα υπουργό Οικονομικών.


Πηγή φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης:

εκτύπωση

Reuters: Η Ελλάδα θα αρνηθεί την επιστροφή της τρόικας

Reuters: Η Ελλάδα θα αρνηθεί την επιστροφή της τρόικας

Πρώτη καταχώρηση: 30/01/2015 - 17:15
Τελευταία δημοσίευση: 30/01/2015 17:44Οικονομία
Reuters: Η Ελλάδα θα αρνηθεί την επιστροφή της τρόικας
Η Ελλάδα θα αρνηθεί την προγραμματισμένη επιστροφή της τρόικας στη χώρα καθώς η νέα κυβέρνηση απορρίπτει το πρόγραμμα διάσωσης ύψους 240 δισ. ευρώ, δήλωσε κυβερνητικός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters.
Σύμφωνα με το Reuters, η νέα κυβέρνηση της Ελλάδας δεν έχει επίσης καμία πρόθεση να διασφαλίσει μία επέκταση του προγράμματος βοήθειας της χώρας με την Ε.Ε. που λήγει στις 28 Φεβρουαρίου.
Όπως αναφέρει το πρακτορείο, αξιωματούχοι της ευρωζώνης έχουν δηλώσει ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί σχεδόν σίγουρα μια επέκταση του προγράμματος, αλλά η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι ενδιαφέρεται να συνεχίσει τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις, αλλά επιθυμεί να ξεκινήσει τις συζητήσεις με τους δανειστές από το μηδέν.


Διαβάστε επίσης

εκτύπωση

Γραφείο Προϋπολογισμού: Το Μνημόνιο επιδέχεται βελτίωσης

Γραφείο Προϋπολογισμού: Το Μνημόνιο επιδέχεται βελτίωσης

Πρώτη καταχώρηση: 30/01/2015 - 16:19
Τελευταία δημοσίευση: 30/01/2015 16:49Οικονομία
Γραφείο Προϋπολογισμού: Το Μνημόνιο επιδέχεται βελτίωσης
Την αναγκαιότητα μιας ταχείας συμφωνίας της Ελλάδας με τους εταίρους της, η οποία να αφορά και την εξυπηρέτηση των τρεχουσών, αλλά και μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεών της, επισημαίνει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους, στη Βουλή.
Στην τελευταία τριμηνιαία Έκθεσή του για τους μήνες Οκτώβριο- Δεκέμβριο 2014, το κοινοβουλευτικό Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους προβαίνει και σε διαπιστώσεις που αφορούν τις προοπτικές μιας νέας διαπραγμάτευσης της Ελλάδας με τους εταίρους και δανειστές της, θεωρώντας την εφικτή και αναγκαία, αν και χωρίς αυταπάτες για το εύρος των αλλαγών που αυτή θα μπορούσε να επιφέρει.
Συγκεκριμένα, επισημαίνεται στην Έκθεση ότι τα κρατικά έσοδα παρουσίασαν υστέρηση τους τελευταίους μήνες του 2014, λόγω εξάντλησης της φοροδοτικής ικανότητας των Ελλήνων, αλλά και λόγω των συνεπειών τού προεκλογικού κλίματος που δημιουργήθηκε με αφορμή την προεδρική εκλογή. Αποτέλεσμα ήταν η διεύρυνση του δημοσιονομικού κενού, που μείωσε τα ταμειακά διαθέσιμα τουΔημοσίου, με συνέπεια η νέα κυβέρνηση να ξεκινά τη διαχείρισή τους από δυσμενέστερη δημοσιονομική αφετηρία από την προβλεπόμενη.
«Η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να αποπληρώσει εντός των επόμενων δύο μηνών δάνεια (κυρίως προς το ΔΝΤ) ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ και να αναχρηματοδοτήσει έντοκα γραμμάτια ύψους περίπου 7 δισ. Ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα θα προκύψει μετά τον Ιούλιο 2015, όταν η Ελλάδα θα έχει ανάγκη για 8,8 δισ. ευρώ για να καλύψει τις υποχρεώσεις της έναντι της ΕΚΤ, δευτερευόντως έναντι του ΔΝΤ και τόκους. Φαίνεται αδύνατο να καλυφθούν οι σχετικές χρηματοδοτικές δαπάνες χωρίς μια συνολική συμφωνία με τους εταίρους» σημειώνεται στην Έκθεση.
Για ολόκληρο το 2015, «οι δανειακές υποχρεώσεις της χώρας ανέρχονται σε 22,5 δισ. ευρώ και αφορούν αποπληρωμές ομολόγων που κατέχει η ΕΚΤ, δόσεις προς εξόφληση δανείων από το ΔΝΤ, καταβολή τόκων κ.ά.». Με την προϋπόθεση ότι οΠροϋπολογισμός του 2015 (ο οποίος καταστρώθηκε από την κυβέρνηση Σαμαρά) εκτελείται κανονικά, «δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα πληρωμής των τόκων για τα δάνεια της χώρας». Ανοικτό όμως μένει το ζήτημα της αποπληρωμής των ίδιων των δανείων, καθώς η προσφυγή στις αγορές δεν είναι δυνατή. Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους, θεωρεί πως μία διαπραγμάτευση και συμφωνία της Ελλάδας με τους εταίρους για την εξυπηρέτηση του χρέους, είναι δυνατή.
«Στη διαπραγμάτευση της Ελλάδας με τους Ευρωπαίους εταίρους, η κάθε πλευρά αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει μεγαλύτερες δυσκολίες, διότι είναι οφειλέτρια, χρειάζεται περαιτέρω χρηματοδοτική (και τεχνική) στήριξη, έχει απολέσει πολύτιμο χρόνο και δεν έχει επαρκή διεθνή κάλυψη. Πιθανή έλλειψη συμφωνίας σε σχέση με τη διευθέτηση των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας θα ισοδυναμούσε με πιστωτικό γεγονός» σημειώνεται στην Έκθεση. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, «η διαπραγματευτική θέση των Ευρωπαίων εταίρων είναι επίσης δύσκολη, διότι παρόλο που φαίνεται ότι είναι εξοπλισμένοι με θεσμούς για να αποτρέψουν επέκταση της κρίσης (ΕΜΣ, νέα πολιτική ΕΚΤ κ.ά.), εν τούτοις οι -πολιτικές κυρίως- επιπτώσεις μιας αρνητικής εξέλιξης είναι ανυπολόγιστες» επισημαίνεται στην Έκθεση.
Σε περίπτωση που δεν επέλθει συμφωνία, η Ελλάδα θα απολέσει κατ' αρχάς 7,2 δισ. ευρώ των δανείων του ΔΝΤ και της Ευρωζώνης, και η ελληνική κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει μέσω των τραπεζών στο πρόγραμμα «ποσοτικής χαλάρωσης» της ΕΚΤ. «Για τη συμμετοχή σε αυτό έχουν τεθεί ως κύριες προϋποθέσεις η ύπαρξη προγράμματος προσαρμογής» υπενθυμίζει το Γραφείο. Το ποσό δε που μπορεί να αντληθεί από τον Μάρτιο του 2015 έως τον Σεπτέμβριο του 2016 από το πρόγραμμα «ποσοτικής χαλάρωσης» ανέρχεται σε περίπου 30 δισ. «και θα συνέβαλε στην επιδιωκόμενη ανάπτυξη αντί της λιτότητας». Επίσης, χωρίς πρόγραμμα προσαρμογής, η ελληνική κυβέρνηση «δεν θα μπορεί να αξιοποιήσει το ποσό των 11,4 δισ. που έχει σήμερα το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» σημειώνεται, μεταξύ άλλων, στην Έκθεση.
Ωστόσο, «τυχόν ρήξη θα είχε άμεσο κόστος και στους εταίρους, κυρίως διότι έχουν εγγυηθεί το μεγαλύτερο μέρος του δημόσιου χρέους της Ελλάδας». Μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει λάβει 183 δισ. ευρώ ως χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ -μόνο το γερμανικό μερίδιο είναι περίπου 50 δισ. και το ίδιο ισχύει και για τα άλλα κράτη-μέλη. «Συνολικά, η ελληνική θέση είναι μεν αδύναμη, αλλά και η ΕΕ δεν θα ωθήσει στα άκρα τις απαιτήσεις της, δεδομένου κιόλας ότι γενικά η κατεύθυνση της οικονομικής πολιτικής αμφισβητείται ήδη ιδεολογικά και πολιτικά. Επίσης, δε θα πρέπει να υποτιμήσουμε ότι ένα πιθανό Grexit θα καθιστούσε την ευρωζώνη απλή ζώνη συναλλαγματικών ισοτιμιών και συνεπώς θα έπληττε τη συνοχή της και θα αύξανε τον πιστωτικό κίνδυνο για άλλες υπερχρεωμένες χώρες. Επιπλέον, θα ενίσχυε τις ευρωσκεπτικιστικές κεντρόφυγες τάσεις σε πολλές χώρες- μέλη» σημειώνεται στην Έκθεση.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους, εκτιμά πως «για οικονομικούς και στρατηγικούς λόγους, οι εταίροι δε θα είναι ανυποχώρητοι στις θέσεις τους», πόσο δε μάλλον, όταν διαπιστώνεται «ήδη δρομολογούμενη αλλαγή πολιτικής στην ΕΕ». Το Μνημόνιο «επιδέχεται αλλαγές, κυρίως για μια διόρθωση κοινωνικών αδικιών, ενδυνάμωση του δικτύου προστασίας των φτωχών, και την αποδιάρθρωση του άτυπου και τυπικού θεσμικού πλαισίου που προστατεύει τους "έχοντες και κατέχοντες" και κάνει δυνατή μεγάλης έκτασης προσοδοθηρική συμπεριφορά (...) Η ενδυνάμωση της προστασίας των μη ευνοημένων είναι δυνατή» σημειώνεται.
Άλλες προτάσεις που έχουν ως στόχο την αρχιτεκτονική και την πολιτική της ΕΕ, «συμπίπτουν με ιδέες που κυκλοφορούν σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, ήδη εφαρμόζονται (ποσοτική χαλάρωση με το πρόγραμμα Ντράγκι) ή προτείνονται από αυτά (πρωτογενή πλεονάσματα, χωρίς να συνυπολογισθούν οι δημόσιεςεπενδύσεις) και μπορεί με κάποια μορφή να συμφωνηθούν σε βάθος χρόνου. Σε αυτό το πλαίσιο, το απαιτούμενο ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων και κάποιας μορφής αναδιάρθρωση του χρέους είναι διαπραγματεύσιμα».
Δυσκολίες αναμένεται, ωστόσο, να αντιμετωπίσει η ελληνική κυβέρνηση στην προσπάθειά της να ανατρέψει υιοθετημένα προαπαιτούμενα, όπως εκείνα που αφορούσαν τις παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας, τις ιδιωτικοποιήσεις, το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και τις αλλαγές στη δημόσια διοίκηση, καθώς «η οικονομική φιλοσοφία της νέας κυβέρνησης (όπως απορρέει από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης) αποκλίνει από αυτήν του μνημονίου». Και παρότι η ΕΕ «δεν θα είναι αρνητική σε έναν συμβιβασμό» για το ονομαστικό χρέος, δεν είναι σαφές σε τι ακριβώς θα συνίστατο αυτός ο συμβιβασμός.
Τέλος, σημειώνεται η προτροπή του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους, να μην προτάσσεται από τη νέα κυβέρνηση το «τέλος της λιτότητας», καθώς αυτό συνιστά «εσφαλμένο στόχο εφόσον δεν συνδέεται με αναπτυξιακή προοπτική». «Η έμφαση στο τέλος της λιτότητας υποβαθμίζει άλλες προτεραιότητες, που συνδέονται με το μέλλον της χώρας, καθώς απλά καλλιεργεί προσδοκίες για βραχυχρόνια εισοδηματικά και μόνον οφέλη, χωρίς αλλαγές σε θεσμούς, διαδικασίες, συμπεριφορές» σημειώνεται μεταξύ άλλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης: