Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

ΠΟΛ.1037/2.2.2015 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 και της παρ. 9 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, αναφορικά με την υποκεφαλαιοδότηση

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2015
Αριθ.Πρωτ.    ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α΄- ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Β΄

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Φ. Φανάρα
Τηλέφωνο: 210 – 3375312
ΦΑΞ: 210 – 3375001

ΠΟΛ 1037/2015

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 και της παρ. 9 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, αναφορικά με την υποκεφαλαιοδότηση.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 49 και της παρ. 9 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167/23.07.2013), όπως ισχύουν, αναφορικά με την υποκεφαλαιοδότηση και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ΚΦΕ (ν. 4172/2013), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν.4223/2013 και την τροποποίησή τους με την περ. 12 της υποπαρ. Δ1 της παρ. Δ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014, εισήχθησαν, για την αντιμετώπιση καταχρήσεων, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική και τα οριζόμενα στις οδηγίες του Ψηφίσματος του Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης της 8ης Ιουνίου 2010 για το συντονισμό των κανόνων περί ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιρειών (ΕΑΕ) και περί υποκεφαλαιοδότησης εντός της ΕΕ (2010/C156/01).

2. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι δαπάνες τόκων δεν αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, στο βαθμό που οι πλεονάζουσες δαπάνες τόκων υπερβαίνουν το 30% των φορολογητέων κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA). Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων καθορίζονται με βάση τις οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται σύμφωνα με τους ελληνικούς κανόνες λογιστικής με τις φορολογικές αναπροσαρμογές που προβλέπονται στον Κ.Φ.Ε., δηλαδή μετά την αναμόρφωση των λογιστικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013).

Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, ως τόκοι νοούνται οι οριζόμενοι με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 37 του ν.4172/2013.

Με βάση τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 9 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, οι οποίες προστέθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν.4223/2013, ορίζεται ότι ο συντελεστής 30% επί του EBITDA εφαρμόζεται για δαπάνες τόκων που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2017 και μετά. Κατά τη μεταβατική περίοδο, δηλαδή στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2014 έως και την 31.12.2016 εφαρμόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές επί του EBITDA:

60% για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2014
50% για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2015
40% για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2016

3. Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι ο όρος «πλεονάζουσες δαπάνες τόκων» σημαίνει το πλεόνασμα των δαπανών τόκων έναντι του εισοδήματος από τόκους.

Ως δαπάνη τόκων νοείται το σύνολο των τόκων που καταβάλλει η επιχείρηση, σε κάθε φορολογικό έτος, είτε αυτοί αφορούν σε δάνεια που λαμβάνει από συνδεδεμένη ή μη εταιρεία, από πιστωτικό ίδρυμα, ομολογιακά δάνεια, κ.λπ. Εξυπακούεται ότι στις δαπάνες τόκων δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα των δανείων. Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, στις δαπάνες τόκων δεν περιλαμβάνονται τυχόν τόκοι που κεφαλαιοποιούνται. Αντίστοιχα, ως εισόδημα από τόκους λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του αποκτηθέντος εισοδήματος από τόκους, δηλαδή από κάθε αιτία, το οποίο αποκτά η επιχείρηση σε κάθε φορολογικό έτος.

4. Με την παράγραφο 3 ορίζεται ότι οι δαπάνες τόκων της παραγράφου 1, δηλαδή οι πλεονάζουσες δαπάνες τόκων που υπερβαίνουν το 30% του EBITDA, αναγνωρίζονται πλήρως ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, εφόσον το ποσό των εγγεγραμμένων στα βιβλία καθαρών δαπανών τόκων δεν υπερβαίνει το ποσό των € 3.000.000 το χρόνο.

Με τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 9 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν, ορίζεται ότι το πιο πάνω όριο των € 3.000.000 εφαρμόζεται για δαπάνες τόκων που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2016 και μετά. Κατά τη μεταβατική περίοδο, δηλαδή στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2014 έως και την 31.12.2015, εφαρμόζεται ως όριο δαπανών τόκων το ποσό των € 5.000.000.

Επομένως, όταν οι δαπάνες τόκων είναι μικρότερες από το εκάστοτε καθοριζόμενο ποσό (€ 3.000.000 ή € 5.000.000, αντίστοιχα) αυτές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, επιφυλασσομένων ωστόσο των διατάξεων της παρ. α’ του άρθρου 23 του ίδιου νόμου στις οποίες ορίζεται ότι, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων οι τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους, εκτός από τα τραπεζικά, διατραπεζικά και ομολογιακά δάνεια που εκδίδουν ανώνυμες εταιρείες, κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τους τόκους που θα προέκυπταν εάν το επιτόκιο ήταν ίσο με το επιτόκιο των δανείων αλληλόχρεων λογαριασμών προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό αναφέρεται στο στατιστικό δελτίο οικονομικής συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος για την πλησιέστερη χρονική περίοδο πριν την ημερομηνία δανεισμού.

5. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2014 έως και 31.12.2014, ως μη εκπιπτόμενο ποσό λαμβάνεται υπόψη το θετικό ποσό που προκύπτει από την ακόλουθη σχέση, όταν οι δαπάνες τόκων υπερβαίνουν το ποσό των € 5.000.000: [Δαπάνες τόκων – Εισόδημα από τόκους] – 60%* EBITDA

Αντίστοιχα, για τα επόμενα φορολογικά έτη, στην πιο πάνω σχέση, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα ποσοστά επί του EBITDA και όρια δαπανών:

ποσοστό 50% επί του EBITDA και όριο δαπανών τόκων € 5.000.000, για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2015 έως και 31.12.2015,

ποσοστό 40% επί του EBITDA και όριο δαπανών τόκων € 3.000.000, για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2016 έως και 31.12.2016

ποσοστό 30% επί του EBITDA και όριο δαπανών τόκων € 3.000.000, για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2017 και μετά.

6. Με την παράγραφο 4 ορίζεται ότι κάθε δαπάνη τόκων που δεν εκπίπτει σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μεταφέρεται χωρίς χρονικό περιορισμό για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

Προκειμένου για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι, το μη εκπιπτόμενο ποσό δαπανών τόκων κάθε φορολογικού έτους μεταφέρεται για έκπτωση στα επόμενα φορολογικά έτη κατά τα οποία οι πλεονάζουσες δαπάνες τόκων υπολείπονται του οικείου κάθε φορά ποσοστού επί του EBITDA. Επισημαίνεται ότι, το ποσό που μεταφέρεται σε κάθε φορολογικό έτος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από το οριζόμενο στο ίδιο φορολογικό έτος, ποσοστό επί του EBITDA μειωμένο κατά τις πλεονάζουσες δαπάνες τόκων του έτους αυτού, δεδομένου ότι το ποσοστό επί του EBITDA είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό έκπτωσης δαπανών τόκων σε κάθε έτος, με βάση τις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου.

7. Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα:

Ανώνυμη εταιρεία στο φορολογικό έτος 2014 κατέβαλε συνολικά τόκους ύψους € 16.000.000 (ποσό μεγαλύτερο του ορίου των € 5.000.000) ενώ εισέπραξε τόκους ύψους € 10.000.000, με αποτέλεσμα οι πλεονάζουσες δαπάνες τόκων να ανέρχονται σε € 6.000.000.

Στο έτος αυτό τα φορολογητέα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ανέρχονται σε € 2.000.000. Δηλαδή, το μέγιστο ποσό των δαπανών τόκων που εκπίπτουν φορολογικά, ήτοι το ποσοστό 60% επί του EBITDA της εταιρείας, ανέρχεται σε € 1.200.000. Επομένως, στο φορολογικό έτος 2014 δεν εκπίπτει φορολογικά από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας ποσό ύψους € 4.800.000 (€ 6.000.000 - € 1.200.000).

Η ίδια εταιρεία στο επόμενο φορολογικό έτος (2015) κατέβαλε τόκους ύψους € 12.000.000 (ποσό μεγαλύτερο του ορίου των € 5.000.000) και εισέπραξε τόκους ύψους € 10.000.000, με αποτέλεσμα οι πλεονάζουσες δαπάνες τόκων να ανέρχονται σε € 2.000.000, ενώ τα φορολογητέα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ανέρχονται σε € 6.000.000. Δηλαδή, το μέγιστο ποσό των δαπανών τόκων που εκπίπτουν φορολογικά στο έτος αυτό, ήτοι το ποσοστό 50% επί του EBITDA της εταιρείας, ανέρχεται σε € 3.000.000.

Επομένως, στο υπόψη φορολογικό έτος οι πλεονάζουσες δαπάνες τόκων υπολείπονται του 50% του EBITDA κατά € 1.000.000 (€ 3.000.000 - € 2.000.000) και ως εκ τούτου δεν προκύπτει ποσό προς αναμόρφωση.

Ωστόσο, με δεδομένο ότι στο προηγούμενο φορολογικό έτος (2014) η εταιρεία είχε αναμορφώσει τα αποτελέσματά της με το ποσό των € 4.800.000 και επομένως δεν είχε εκπέσει φορολογικά το ποσό αυτό, δικαιούται στο φορολογικό έτος 2015 να μεταφέρει προς έκπτωση το ποσό του € 1.000.000, δηλαδή το ποσό του 50% του EBITDA που υπερβαίνει τις πλεονάζουσες δαπάνες τόκων του οικείου φορολογικού έτους. Τα υπόλοιπο ποσό των € 3.800.000 (€ 4.800.000 - € 1.000.000) θα μεταφερθεί, χωρίς χρονικό περιορισμό, αντίστοιχα σε επόμενα φορολογικά έτη για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των ετών αυτών.

8. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση συνδεδεμένων επιχειρήσεων, οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αφού προηγηθεί η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 50 περί τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων.

9. Με την παράγραφο 5 προβλέπεται ότι, οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται για τις δαπάνες τόκων που καταβάλλονται ή πιστώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα, τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν.1665/1986 και τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων του ν.1905/1990 που λαμβάνουν άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος και τις αντίστοιχες ρυθμιστικές αρχές άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, με τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 9 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν, ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 49 δεν εφαρμόζονται για τις δαπάνες τόκων που καταβάλλονται ή πιστώνονται από τις επιχειρήσεις ειδικού σκοπού, μόνο κατά το μέρος που αφορά την εκτέλεση δημοσίου έργου ή την παροχή δημόσιας υπηρεσίας μέσω σύμβασης παραχώρησης, κατά την έννοια των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 και 60/2007, η οποία έχει κυρωθεί με νόμο, ή μέσω σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) κατά τις διατάξεις του ν.3389/2005, οι οποίες συνάπτονται μέχρι και τις 31.12.2014.
H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Γ. Σταθάκης: Παρατείνεται ο νόμος για την προστασία της 1ης κατοικίας

Γ. Σταθάκης: Παρατείνεται ο νόμος για την προστασία της 1ης κατοικίας

Με δήλωσή του ο Γ. Σταθάκης, εξήγγειλε την παράταση της νομοθετικής ρύθμισης για την προστασία της κύριας κατοικίας. Δείτε τα νέα κριτήρια
g-stathakis-parateinetai-o-nomos-gia-tin-prostasia-tis-1is-katoikias
 
Με δήλωσή του ο υπουργός Οικονομίας, υποδομών, ναυτιλίας και τουρισμού Γιώργος Σταθάκης, εξήγγειλε την παράταση της νομοθετικής ρύθμισης για την προστασία της κύριας κατοικίας από τον πλειστηριασμό. 
Πρόκειται για τη διάταξη που θεσπίστηκε το 2013 και έληξε στο τέλος του 2014. Προβλέπει την απαγόρευση εκτέλεσης του πλειστηριασμού υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης πληροί συγκεκριμένα περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια.
Ο υπουργός Γιώργος Σταθάκης δήλωσε ότι: «Η κυβέρνηση προτίθεται άμεσα να νομοθετήσει την παράταση της προθεσμίας του νόμου αναφορικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας. Αποτελεί πρώτη προτεραιότητα η δημιουργία ενός συνολικού πλαισίου διαχείρισης των «κόκκινων» στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων», υποστήριξε.
Η νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε πέρυσι και η οποία αναμένεται να παραταθεί μέχρι το τέλος του 2015 –μέχρι το επιτελείο του κ. Σταθάκη να παρουσιάσει το καινούργιο πλαίσιο για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων- ουσιαστικά δεν χρησιμοποιήθηκε παρά σε 3000 περιπτώσεις.
Και αυτό διότι η ρύθμιση προβλέπει ότι ο δανειολήπτης που πληροί τα κριτήρια πρέπει να πληρώνει ένα ποσό στην τράπεζα κάθε μήνα για να μην κινδυνεύει με πλειστηριασμό. Αυτό,  γίνεται ούτως ή άλλως από τις τράπεζες και εκτός νόμου. Ποια είναι τα κριτήρια της νομοθετικής ρύθμισης;
1.      Το εισόδημα να μην ξεπερνά τις 35.000 ευρώ,
2.      Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τα 200.000 ευρώ
3.      Η συνολική αξία των ακινήτων του να μην ξεπερνά τις 270.000 ευρώ
4.      Το σύνολο των καταθέσεων και των κινητών αξιών να μην υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ 

Ακριβότερος ο δανεισμός για την Ελλάδα μέσα από τα έντοκα

Ακριβότερος ο δανεισμός για την Ελλάδα μέσα από τα έντοκα

Στο 2,75% από το 2,3% ανέβασε μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα την απόδοση των έντοκων γραμματίων ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.
akriboteros-o-daneismos-gia-tin-ellada-mesa-apo-ta-entoka
 
Στις 7 Ιανουαρίου, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέουςάντλησε 1,25 δις ευρώ μέσα από την έκδοση εντόκων γραμματίωνμε απόδοση 2,3%. Και σήμερα, που βγήκε στην αγορά για να ζητήσει625 εκατ. ευρώ, αναγκάστηκε να ανεβάσει την απόδοση στο 2,75%.
Η δημοπρασία καλύφθηκε όπως προκύπτει από ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, ωστόσο το «χρήμα» γίνεται, λόγω της αβεβαιότητας, ολοένα και ακριβότερο. Για την έκδοση υποβλήθηκαν προσφορές 813 εκατομμυρίων ευρώ υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 1,3 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2015, στις 12μ.μ.

Έκτακτο σχέδιο είσπραξης των φορολογικών εσόδων

Έκτακτο σχέδιο είσπραξης των φορολογικών εσόδων

Πρώτη καταχώρηση: 04/02/2015 - 07:53
Τελευταία δημοσίευση: 07:53Οικονομία
Έκτακτο σχέδιο είσπραξης των φορολογικών εσόδων
Σε πυρετώδεις ρυθμούς κινείται το υπουργείο Οικονομικών, καθώς τα οικονομικά στοιχεία είναι πολύ κάτω από το στόχο του προϋπολογισμού, λόγω του κλίματος χαλάρωσης που προκάλεσε η προεκλογική περίοδος και της άτυπης στάσης πληρωμών των φορολογούμενων.
Εντός των επόμενων ημερών, αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή έκτακτο σχέδιο ανάταξης των φορολογικών εσόδων, μέσω:
1. Ενεργοποίησης όλων των φοροελεγκτικών και φοροεισπρακτικών υπηρεσιών.
2. Ενίσχυσης των αρμοδιοτήτων του ΣΔΟΕ, στο οποίο θα περάσει ξανά η αρμοδιότητα του προληπτικού ελέγχου.
3. Έμφαση στους φορολογούμενους μεγάλου πλούτου οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με εξονυχιστικό έλεγχο των εισοδημάτων και των περιουσιακών στοιχείων τους.
4. Ελέγχου μεγάλων επιχειρήσεων.
5. Επίσπευσης του ελέγχου σε φορολογούμενους με εμβάσματα στο εξωτερικό και offshore εταιρειών.
6. Άνοιγμα όλων των φακέλων μεγάλων υποθέσεων φοροδιαφυγής για τις οποίες θα εφαρμοστούν οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου.
Επιπλέον, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρξει μία νέα ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η ρύθμιση αυτή θα δίνει την ευκαιρία σε χιλιάδες μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες να δηλώσουν οικειοθελώς τα εισοδήματα που έχουν αποκρύψει από την εφορία τα τελευταία χρόνια, καταβάλλοντας μόνο τους φόρους που αναλογούν, γλιτώνοντας έτσι από το φορολογικό έλεγχο και τα πρόστιμα.
Πρόκειται στην ουσία για μία νέα ρύθμιση περαίωσης των ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων, η οποία, όπως αναφέρουν παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά έσοδα στα δημόσια ταμεία. Στις προτάσεις που εξετάζονται για την τόνωση των φορολογικών εσόδων περιλαμβάνεται και το κλείσιμο των εκκρεμών χιλιάδων υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου (μεταβιβάσεων ακινήτων, κληρονομιών, γονικών παροχών, κλπ), αλλά και διορθωτικές παρεμβάσεις στη ρύθμιση των 100 δόσεων.
Η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη και η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαϊδου, για να αντιμετωπίσουν την κατάρρευση των φορολογικών εσόδων, έχουν ξεκινήσει συσκέψεις με τους επικεφαλής των ελεγκτικών υπηρεσιών στους οποίους δίνονται οδηγίες και κατευθύνσεις για το ελεγκτικό «σαφάρι».
Την προηγούμενη εβδομάδα, η κ. Βαλαβάνη ενημερώθηκε από τους διευθυντές του ΣΔΟΕ για τις δράσεις και τα αποτελέσματα από τους ελέγχους στις μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, ενώ χθες η κ. Σαββαΐδου είχε σύσκεψη με τους προϊσταμένους του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων, αλλά και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, κατά την οποία καθορίστηκαν οι στόχοι για το 2015.
Ελεγκτικό "σαφάρι" από το ΣΔΟΕ
Η επιστροφή των προληπτικών ελέγχων στο ΣΔΟΕ σημαίνει ότι οι υπάλληλοι του Σώματος θα ξαναβγούν στο δρόμο, για να «κυνηγήσουν», όσους δεν κόβουν αποδείξεις, δεν αποδίδουν τον ΦΠΑ, διακινούν πλαστά και εικονικά τιμολόγια.
Εκτός από την υστέρηση που καταγράφεται στις εισπράξεις από τους φόρους των καυσίμων (τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ), λόγω της πτώσης των διεθνών τιμών του πετρελαίου και κατά συνέπεια της μείωσης των λιανικών τιμών εξακολουθεί να παρατηρείται υστέρηση στις εισπράξεις από τους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών, με αποτέλεσμα τον πρώτο μήνα του 2015 να υπάρχει υστέρηση εσόδων που αγγίζει το 1 δισ. ευρώ.
Πηγή: enikonomia.gr

Τρίμηνη αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας

Τρίμηνη αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας

Πρώτη καταχώρηση: 04/02/2015 - 09:08
Τελευταία δημοσίευση: 09:08Οικονομία
Τρίμηνη αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας
Σε «πάγωμα» τουλάχιστον για τρεις μήνες των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας αντικειμενικής αξίας έως 300.000 ευρώ (για τον άγαμο), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια, προχωρά το υπουργείο Οικονομίας, εν είδει μεταβατικού σταδίου μέχρι τη δημιουργία ενός συνολικού πλαισίου διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων, τόσο των στεγαστικών όσο και των επιχειρηματικών.
Στην πραγματικότητα πρόκειται για επαναφορά του καθεστώτος που ίσχυε στον αρχικό «νόμο Κατσέλη», τον 3869/2010, πριν δηλαδή τη μερική άρση της αναστολής των πλειστηριασμών που επήλθε το 2013 με τον νόμο 4224/2013, ο οποίος έθεσε συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Χθες, ο αρμόδιος υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Γ. Σταθάκης με γραπτή δήλωσή του ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση προτίθεται άμεσα να νομοθετήσει την παράταση της προθεσμίας του νόμου αναφορικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι «αποτελεί άμεση προτεραιότητα η δημιουργία ενός συνολικού πλαισίου διαχείρισης των «κόκκινων» στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων».
Η νομοθέτηση της αναστολής των πλειστηριασμών αναμένεται να γίνει μετά τις προγραμματικές δηλώσεις και την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Κύκλοι του υπουργού Οικονομίας τόνιζαν χθες ότι δεν θα μπορούσε να προχωρήσει η νέα κυβέρνηση σε επαναφορά της ρύθμισης 4224/2013, η οποία προέβλεπε αναστολή των πλειστηριασμών κύριας κατοικίας υπό προϋποθέσεις (αντικειμενική αξία της κατοικίας έως 200.000 ευρώ και καθαρό οικογενειακό εισόδημα έως 35.000 ευρώ) για δύο λόγους: πρώτον, διότι από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο ΣΥΡΙΖΑ είχε διαφωνήσει με την εν λόγω ρύθμιση Χατζηδάκη και δεύτερον, διότι στόχος του υπουργού Οικονομίας είναι στο νέο συνολικό νομοθετικό πλαίσιο που θα φέρει προς ψήφιση στη Βουλή μετά από ένα περίπου τρίμηνο να τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια, εισοδηματικά και όχι μόνο, τα οποία προφανώς θα έχουν διαφορές.
Αν και πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας εξακολουθούν να μη γίνονται στην πραγματικότητα από τις τράπεζες, χθες κρίθηκε σκόπιμο να εκδοθεί η εν λόγω ανακοίνωση, προκειμένου να δοθεί ένα σήμα και προς τα δικαστήρια που καλούνται να εκδικάσουν σχετικές υποθέσεις.
Κι αυτό διότι ακόμη και αν η πρόθεση των τραπεζών είναι να μην προβαίνουν σε πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, προχωρούν από την 1η Ιανουαρίου 2015 στην κατάθεση των σχετικών εγγράφων καταγγελίας των δανειακών συμβάσεων, προκειμένου να μη χάσουν τα δικαιώματά τους σε περίπτωση που υπάρχουν και άλλοι πιστωτές με απαιτήσεις από τον ίδιο δανειολήπτη και για το ίδιο ακίνητο.
Η θέσπιση της αναστολής των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας με αντικειμενική αξία ίση με το αφορολόγητο όριο απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένης κατά 50%, επομένως έως 300.000 ευρώ για τον άγαμο θεσπίστηκε με τον νόμο 3869/2010, ρύθμιση η οποία μέχρι τα τέλη του 2013 λάμβανε συνεχώς παρατάσεις. Για τον έγγαμο προστατεύεται η κύρια κατοικία με αντικειμενική αξία έως 375.000 ευρώ, ενώ για τον έγγαμο με δύο παιδιά προστατεύεται η κύρια κατοικία με αντικειμενική αξία έως 450.000 ευρώ.
Τον Δεκέμβριο του 2013 και υπό την ασφυκτική πίεση της τρόικας θεσπίστηκε ο νόμος 4224/2013, ο οποίος διατηρούσε μεν τη δυνατότητα δικαστικής ρύθμισης χρεών με βάση τον νόμο Κατσέλη, ενώ εισήγαγε την εναλλακτική δυνατότητα παροχής προστασίας της πρώτης κατοικίας-χωρίς υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη- με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και υπό την προϋπόθεση καταβολής δόσης ίσης με το 10% του μηνιαίου εισοδήματος του δανειολήπτη. Η ισχύς του νόμου αυτού έληξε στις 31/12/2014.
Σύμφωνα με όσα ισχύουν σήμερα, η διευθέτηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών από τράπεζες για τα φυσικά πρόσωπα (για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια) μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:
• Στην περίπτωση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής ο οφειλέτης μπορεί να κάνει αίτηση υπαγωγής στον νόμο 3869/2010 για δικαστική ρύθμιση χρεών, με την υποχρέωση να καταβάλει μηνιαίως τουλάχιστον 40 ευρώ. Η αίτηση υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη εξασφαλίζει στον οφειλέτη την προστασία της κατοικίας του από πλειστηριασμούς σε πρώτη φάση μέχρι την επικύρωση της αίτησης και σε δεύτερη φάση μέχρι την έκδοση δικαστικής απόφασης.
• Τυπικά σε εφαρμογή βρίσκεται από την 1η Ιανουαρίου 2015 και ο Κώδικας Δεοντολογίας των τραπεζών, ο οποίος προβλέπει διάφορους τρόπους ρύθμισης των οφειλών σε καθυστέρηση. Ωστόσο, λόγω της κυβερνητικής αλλαγής οι τράπεζες έχουν αναστείλει την εφαρμογή του κώδικα και ανέβαλαν την αποστολή ενημέρωσης προς τους οφειλέτες.
Πηγή: Καθημερινή

Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, φόρος για περιουσία άνω των 300.000 ευρώ

Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, φόρος για περιουσία άνω των 300.000 ευρώ

Πρώτη καταχώρηση: 04/02/2015 - 09:13
Τελευταία δημοσίευση: 09:13Οικονομία
Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, φόρος για περιουσία άνω των 300.000 ευρώ
Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και φορολόγηση της μεγάλης περιουσίας (ΦΜΠ) άνω των 300.000 ευρώ προωθεί η κυβέρνηση.
Με ΦΜΠ θα φορολογηθεί βάσει του περιουσιολογίου η κατοχή ακινήτων, οικοπέδων, γαιών, έργων τέχνης, καταθέσεων τραπεζών, επενδυτικών προϊόντων, συμμετοχών κλπ που βρίσκονται στην Ελλάδα, αλλά και όσων κάνουν δήλωση στη χώρα και κατέχουν αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό, αφού ληφθεί υπόψη και η φορολόγησή τους εκεί. 
Για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων δεν θα χρησιμοποιηθούν οι αντικειμενικές αλλά οι πραγματικές αξίες, οι οποίες θα ενημερώνονται σε ετήσια βάση.
Το σχέδιο του οικονομικού επιτελείου προβλέπει την αύξηση του αφορολογήτου ορίου για τις οικογένειες με δύο παιδιά σε 16.000 ευρώ και σε 19.000 ευρώ για τις οικογένειες με τρία παιδιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το αφορολόγητο όριο θα διαμορφωθεί στα επίπεδα των 12.000 ευρώ με αύξηση του αφορολογήτου ορίου για κάθε παιδί. Βέβαια, η τελική κλίμακα θα αποφασιστεί από την κυβέρνηση αφού υπολογισθεί επ’ ακριβώς το κόστος της νέας κλίμακας.
Επίσης, οι εκπτώσεις φόρου θα παρέχονται με βάση το εισόδημα του καθενός και με διαφορετικούς συντελεστές. Επίσης, σχεδιάζεται η θέσπιση φόρου επιδεκτικής κατανάλωσης, που θα αφορά σε σκάφη αναψυχής, πισίνες κ.λπ.
Ειδικότερα το σχέδιο της κυβέρνησης για τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπει ότι:
• Όλα τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων, ανεξαρτήτως πηγής, φορολογούνται με την ίδια κλίμακα.
• Η φορολογική κλίμακα θα διαθέτει περισσότερα κλιμάκια προκειμένου να αποκατασταθεί η προοδευτικότητα της φορολογίας.
• Αναπροσαρμογή προς τα πάνω των ανώτατων συντελεστών φορολόγησης των φυσικών προσώπων.
• Ενίσχυση του προοδευτικού χαρακτήρα της φορολογίας, ώστε να ελαφρυνθούν τα χαμηλά και μεσαία κλιμάκια και να μεταφερθεί το βάρος στα μεγάλα και πολύ μεγάλα εισοδήματα.
• Το ατομικό αφορολόγητο εισόδημα θα προσδιορίζεται κατ’ έτος, ως ποσοστό επί του, εκάστοτε, ορίου της φτώχειας. Αύξηση του αφορολογήτου ορίου για κάθε παιδί. Συγκεκριμένα, 2.000 ευρώ για το πρώτο και το δεύτερο παιδί και 3.000 ευρώ για κάθε επόμενο.
• Ποσοστό των δαπανών διαβίωσης των φορολογουμένων (που αναγνωρίζονται στη φορολογία φυσικών προσώπων) θα αφαιρείται από τον φόρο και όχι από το εισόδημα (η αφαίρεση δαπανών από το εισόδημα ευνοεί τα μεγάλα εισοδήματα).
Επίσης, οι εκπτώσεις φόρου δεν γίνονται με τη χρησιμοποίηση σταθερών συντελεστών (είναι άδικο να αναγνωρίζεις την έκπτωση π.χ. του ενοικίου με σταθερό συντελεστή 20% και για εκείνον που έχει εισόδημα 15.000 ευρώ και για εκείνον που έχει εισόδημα 80.000 ευρώ). Η χρησιμοποίηση προοδευτικών, αντί σταθερών συντελεστών, θα αυξήσει εν γένει την προοδευτικότητα της φορολογικής κλίμακας.
Σε κάθε περίπτωση, το νέο οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει να εξετάσει από μηδενική βάση το σύνολο των φοροαπαλλαγών, των φορολογικών κινήτρων και των ειδικών φορολογικών καθεστώτων (π.χ. εκκλησιαστική περιουσία, εφοπλιστές, βουλευτές κ.λπ.).
Αυτό σημαίνει ότι θα επανεξεταστούν οι 700 φοροαπαλλαγές που ισχύουν σήμερα και κοστίζουν στον προϋπολογισμό περί τα 3,6 δισ. ευρώ. Από τις 700 φοροαπαλλαγές οι:
• 117 αφορούν στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων.
• 98 απαλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των νομικών προσώπων.
• 81 απαλλαγές στον ΦΠΑ.
• 32 στη φορολογία πλοίων.
• 22 στον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων.
• 36 στη φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.
• 29 στον φόρο μεταβίβασης ακινήτων.
• 15 στον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων.
• 70 στα τέλη χαρτοσήμου.
• 42 στους φόρους κατανάλωσης.
Πηγή: Καθημερινή
Δείτε επίσης:

Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2015

Ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα,  3 Φεβρουαρίου  2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ηλεκτρονική υπηρεσία (on line) υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2015, για όσους δικαιούχους παραγωγούς επιθυμούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις μόνοι τους, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα είναι διαθέσιμη από τις 4/2/2015

Για την επιτυχία της διαδικασίας αυτής, όλες οι περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα είναι στη διάθεση των παραγωγών, προκειμένου να παρέχουν τεχνική πληροφόρηση.

Παράταση της προθεσμίας αναφορικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας.Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο υπουργός Γιώργος Σταθάκης δήλωσε ότι: «Η κυβέρνηση προτίθεται άμεσα να νομοθετήσει την παράταση της προθεσμίας του νόμου αναφορικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας. Αποτελεί πρώτη προτεραιότητα η δημιουργία ενός συνολικού πλαισίου διαχείρισης των «κόκκινων» στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων.»

Η ρύθμιση …πέθανε, ζήτω η ρύθμιση

Τρίτη, 03 Φεβρουαρίου 2015 12:12

Η ρύθμιση …πέθανε, ζήτω η ρύθμιση

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Η ρύθμιση …πέθανε, ζήτω η ρύθμιση
Μια από τις προτεραιότητες της νέας πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών θα είναι η «αναθέρμανση» της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Τα στοιχεία που φτάνουν στα χέρια της αρμόδιας αναπληρώτριας υπουργού Νάντιας Βαλαβάνη είναι αποκαρδιωτικά καθώς δείχνουν ότι εδώ και τουλάχιστον έξι εβδομάδες, πρακτικά τα πάντα έχουν παγώσει.
Γράφει:  

Από το σύνολο των 3,4 εκατομμυρίων φορολογουμένων που έχουν οφειλές στην εφορία, στη ρύθμιση των 100 δόσεων έχουν ενταχθεί προς το παρόν λιγότεροι από 170.000 ενώ οι οφειλές που έχουν ρυθμιστεί μετα βίας φτάνουν στα 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τόσα είναι βέβαια και τα καινούργια ληξιπρόθεσμα που προστίθενται κάθε μήνα κάτι που σημαίνει ότι η ρύθμιση των 100 δόσεων δεν έχει καν «φρενάρει» τον σχηματισμό καινούργιων ληξιπρόθεσμων οφειλών παρά το γεγονός ότι αυτό ήταν το ζητούμενο.
Μετά την ανάγνωση των προγραμματικών το ζήτημα των συσσωρευμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών που πλέον αγγίζουν τα 75 δισεκατομμύρια ευρώ θα είναι από το πρώτο που αντιμετωπιστεί ενώ αναμένεται να κατατεθεί και νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή.
Καταρχήν, θα τεθεί το θέμα της παράτασης καθώς η ρύθμιση των 100 δόσεων εκπνέει στο τέλος Μαρτίου και πρακτικά ο περισσότερος χρόνος έχει χαθεί λόγω εκλογών. Επίσης, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο να θεσπιστούν εισοδηματικά κριτήρια –κάτι που έχει ανακοινώσει και ο πρωθυπουργός- έτσι ώστε το συνολικό ποσό της κάθε δόσης να συσχετίζεται με το μηνιαίο εισόδημα. Αυτό το μέτρο, αποσκοπεί στο να ενταχθούν στη ρύθμιση και οι μικροοφειλέτες που δεν μπορούν καν να ανταπεξέλθουν στην ελάχιστη δόση των 50 ευρώ μηνιαίως.
Πάντως, στις οποίες νομοθετικές παρεμβάσεις θα πρέπει να προστεθεί και η διάθεση για άσκηση πιέσεων στους οφειλέτες προκειμένου να ενταχθούν στη διαδικασία της ρύθμισης. Το βάρος για την άσκηση των πιέσεων θα πέσει διεύθυνση συμμόρφωσης η οποία και θα απευθυνθεί στους οφειλέτες με γραπτά ειδοποιητήρια, email ακόμη και τηλεφωνικές οχλήσεις.

ΟΑΕΕ: Δέσμη μέτρων για την αύξηση των εσόδων

ΟΑΕΕ: Δέσμη μέτρων για την αύξηση των εσόδων
Βελτιωτικές κινήσεις με στόχο την αύξηση των εσόδων στον ΟΑΕΕ αναμένεται να προωθήσει άμεσα ο αναπληρωτής υπ. Εργασίας Δ. Στρατούλης.
03 Φεβ 2015 - 09:10
Picture 0 for ΟΑΕΕ: Δέσμη μέτρων για την αύξηση των εσόδων
Την κατάργηση της προσωποκράτησης για χρέη προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), βελτίωση της δυνατότητας επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας και δυνατότητα συνταξιοδότησης με χρέη ακόμη και άνω των 20.000 ευρώ προς το ταμείο, περιλαμβάνει η ατζέντα του νέου αναπληρωτή υπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Δημήτρη Στρατούτη, για τους χιλιάδες ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ.

Παράλληλα, η διοίκηση του ταμείου συνεχίζει τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού του Οργανισμού, καθώς από την 1η Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο ψηφιοποίησης του ασφαλιστικού φακέλου του κάθε ασφαλισμένου, θα γίνεται ηλεκτρονικά και η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, από τα περιφερειακά τμήματα.

Σύμφωνα με τον κ. Στρατούλη, στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων που θα αφορούν στην ελάφρυνση των ελεύθερων επαγγελματιών, θα προωθηθεί η δυνατότητα επιλογής ακόμη και μικρότερης από αυτή που προβλέπεται σήμερα, ασφαλιστικής κατηγορίας, για τα επόμενα δύο χρόνια. Να σημειωθεί ότι πρόσφατα, πέρασε διάταξη που παρέτεινε το δικαίωμα επιλογής μίας ή δύο κατώτερων ασφαλιστικών κατηγοριών, για ασφαλισμένους που δεν έχουν οφειλές προς το ταμείο, ή έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση χρεών.

Δεν αποκλείεται, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να δοθεί δυνατότητα κατάπτωσης ακόμη και τριών ασφαλιστικών κατηγοριών, με στόχο την αύξηση των εσόδων των ταμείων. Να σημειωθεί ότι εκπρόσωποι των εμπόρων και των βιοτεχνών, έχουν ήδη καταθέσει προτάσεις για ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας, εκτιμώντας ότι θα εισρεύσουν προς τον ΟΑΕΕ τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ το χρόνο.

Παράλληλα, στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξετάζουν το ενδεχόμενο, να μπορεί κάποιος να λάβει σύνταξη, ακόμη κι αν οφείλει προς το ταμείο, ποσό άνω των 20.000 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, θα υπάρχει συμψηφισμός του 75% της οφειλής με τα αναδρομικά των συντάξεων, καθώς εκτιμάται ότι η έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης καθυστερεί κατά μέσο όρο, οκτώ μήνες, ενώ το υπόλοιπο 25% θα παρακρατείται μηνιαία, από τη σύνταξη.

Στο πλαίσιο των άμεσων νομοθετικών διατάξεων, ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημήτρης Στρατούλης σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Γιώργο Ρωμανιά, σχεδιάζουν αλλαγές στη ρύθμιση οφειλών προς τον ΟΑΕΕ και γενικά τα ασφαλιστικά ταμεία, με κεντρική αλλαγή τον υπολογισμό της μηνιαίας δόσης ως ποσοστό του διαθέσιμου ετήσιου εισοδήματος. Για χρέη μόνο στην εφορία, ή μόνο στα ταμεία, η δόση δεν θα ξεπερνά το 20%, ενώ για χρέη και στα ταμεία και την εφορία, το ποσοστό θα ανέρχεται σε 30%.

Και ψηφιακός εκσυγχρονισμός


Την ίδια στιγμή, με εγκύκλιό της η διοικήτρια του ΟΑΕΕ Γωγώ Κωτίδου, προωθεί την ψηφιακή απεικόνιση εργασιών για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, με στόχο την ελάφρυνση των υπηρεσιών του ταμείου, την άμεση πρόσβαση στον «ηλεκτρονικό» φάκελο του ασφαλισμένου και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο νέος τρόπος λειτουργίας επιτρέπει, εκτός των άλλων, την επανεξέταση παλαιών διαδικασιών και την κατάργηση ή τροποποίησή τους.

Αναλυτικά, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Οικονομικού και Πληροφορικής, επανεξετάστηκε η διαδικασίαεπιστροφής εισφορών από τα Περιφερειακά Τμήματα με στόχο την απλοποίηση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας, την αλλαγή του τρόπου καταβολής των επιστρεφόμενων ποσών και την αυτόματη δημιουργία σχολίων.

Με τη νέα διαδικασία:

- Καταργείται η έκδοση επιταγών

- Ενιαιοποιούνται και ψηφιοποιούνται τα έντυπα αποφάσεων

- Η πληρωμή πραγματοποιείται με πίστωση του Τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου

- Αυτοματοποιείται η δημιουργία σχολίου

- Η νέα διαδικασία επιστροφής εισφορών από τα Περιφερειακά Τμήματα έχει εφαρμογή από 1.2.2015, για εκκρεμή και νέα αιτήματα.

- Η διαδικασία διαχείρισης επιταγών καταργείται (καταστάσεις προς Διεύθυνση Οικονομικού). Τα στοιχεία θα αντλούνται πλέον από την εφαρμογή.

euro2day.gr