Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

ΠΟΛ.1046/6.2.2015 Φορολογική μεταχείριση καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών οικ. έτους 2014 από μισθωτούς και συνταξιούχους καθώς και δικηγόρους που απασχολούνται με έμμισθη εντολή και βρίσκονται σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματοςΑθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ. : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Δ.Παπαγιάννης-Θ.Σαφαρής
Τηλέφωνο : 210.3375314-5
FAX : 210. 3375001

ΠΟΛ 1046/2015

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών οικ. έτους 2014 από μισθωτούς και συνταξιούχους καθώς και δικηγόρους που απασχολούνται με έμμισθη εντολή και βρίσκονται σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος.

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, δίνονται οι ακόλουθες οδηγίες:

1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994, μεταξύ άλλων, ορίζεται, ότι εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται και το εισόδημα που αποκτούν οι δικηγόροι ως πάγια αντιμισθία για την παροχή νομικών υπηρεσιών.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. β’ της παρ.1 και της παρ.2 του άρθρου 47 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι το εισόδημα που καθορίζεται στο άρθρο 45 αποτελεί το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και από αυτό το εισόδημα εκπίπτουν οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίες επιβάλλονται με νόμο. Το ποσό που απομένει, μετά τη διενέργεια των εκπτώσεων που ορίζονται στην παρ.1 αποτελεί το καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

2. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 24 του ν.1868/1989 όπως ισχύει ορίζεται, ότι το Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ., τα ν.π.ι.δ., καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούν δικηγόρους με έμμισθη εντολή ορισμένου ή αορίστου χρόνου, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις του ν.3026/1954 περί του Κώδικα Δικηγόρων έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στο Ταμείο Νομικών, το Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων και τον Κ.Ε.Α.Δ. ποσοστό 2/3 της εκάστοτε ετήσιας ασφαλιστικής εισφοράς των απασχολούμενων σε αυτά δικηγόρων. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και για δικηγόρους που εξαιτίας της άσκησης των καθηκόντων τους σε υπηρεσίες όπως είναι ο Συνήγορος του Πολίτη, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Ρ.Α.Ε., το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, η Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, τελούν σε υποχρεωτική αναστολή άσκησης του λειτουργήματός τους.

3. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι η υποχρέωση καταβολής των υπολειπόμενων υποχρεωτικών ασφαλιστικών εισφορών για τους ανωτέρω δικηγόρους, βαρύνει τους ίδιους τους ασφαλισμένους. Περαιτέρω, οι ανωτέρω δικηγόροι, εξαιτίας της υποχρεωτικής αναστολής άσκησης του λειτουργήματός τους, δεν μπορούν να εκπέσουν τις ανωτέρω καταβαλλόμενες από τους ίδιους ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις της υποπερ.εε΄ της παρ.α΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 όπως ισχύει. Περαιτέρω, κατά το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) πολλοί φορολογούμενοι μισθωτοί και συνταξιούχοι κατέβαλλαν στα ασφαλιστικά τους ταμεία ποσά που προορίζονταν για εξαγορά χρόνου ασφάλισης, όπως χρόνου στρατιωτικής θητείας κ.λπ., καθώς δινόταν η δυνατότητα από την ασφαλιστική νομοθεσία.

Επειδή τα ανωτέρω ποσά και ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονταν από τον ίδιο το φορολογούμενο, δεν υπήρχε η δυνατότητα στον εκκαθαριστή να τα αποτυπώσει στη στήλη των κρατήσεων στην αντίστοιχη ετήσια βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων και εν συνεχεία να εκπέσουν από το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

4. Κατόπιν των ανωτέρω γίνεται δεκτό, ότι οι παραπάνω ασφαλιστικές εισφορές και τα νομίμως καταβληθέντα ποσά σε ασφαλιστικά ταμεία που καταβάλλονται από τους ίδιους τους φορολογούμενους εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημά τους από μισθωτές υπηρεσίες. Οι εν λόγω φορολογούμενοι, εφόσον η δήλωσή τους έχει υποβληθεί και έχει εκκαθαρισθεί, θα υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. χωρίς την επιβολή προστίμων του ν.4174/2013 (ΚΦΔ) προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και δηλώνοντας τις ανωτέρω εισφορές και ποσά που κατέβαλλαν στα ασφαλιστικά ταμεία σε σχετικό κωδικό του ΠΙΝΑΚΑ 10 του εντύπου Ε1 του οικ. έτους 2014 (κωδ.399-400).Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΙΔΟΥ

ΠΟΛ.1047/12.2.2015 Διευκρινίσεις επί των διατάξεων των περιπτώσεων β' και στ' της παρ.2 άρθρου 12 ν.4172/2013


Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α' ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ.Παπαγιάννης - Θ.Σαφαρής
Τηλέφωνο: 2103375315-7
FAX: 2103375001

ΠΟΛ 1047/2015

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί των διατάξεων των περιπτώσεων β' και στ' της παρ.2 άρθρου 12 ν.4172/2013.

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ.25 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 ορίζεται, ότι από την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν.2238/1994 (Α'151), συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού του νόμου.

2. Με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, από 1.1.2014 διακρίνονται τέσσερις (4) κατηγορίες ακαθάριστων εισοδημάτων (σχετ. παρ.2 άρθρου 7 ν.4172/2013). 

3. Στη νέα Β' κατηγορία-πηγή ενοποιήθηκαν οι πηγές Δ', Ζ' και Ε' (δηλαδή αντίστοιχα εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα και εισόδημα από αγροτική εκμετάλλευση) υπό το γενικό χαρακτηρισμό εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ( σχετ. άρθρο 21 ν.4172/2013).

Κατά συνέπεια, δεν διαφοροποιείται πλέον η φορολογική μεταχείριση μεταξύ κάποιου που σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις του ν.2238/1994, αποκτούσε εισόδημα που χαρακτηριζόταν ως Ζ' πηγής (εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα) ή ως Δ' πηγής (εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις).

4. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ.β' παρ.2 άρθρου 12 του ν.4172/2013 ορίζεται, ότι για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες βάσει σύμβασης, προφορικής ή έγγραφης, με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών.

Μεταξύ των περιπτώσεων των δικαιούχων απόκτησης εισοδημάτων για τους οποίους θεωρείται ότι συντρέχει η ανωτέρω εργασιακή σχέση, λόγω της φύσης των εργασιών τους, είναι και οι πιο κάτω:

α) τα εισοδήματα των ασκούμενων δικηγόρων και σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση,

β) τα εισοδήματα φυσικών προσώπων που απασχολούνται σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας,

γ) οι αποζημιώσεις ανέργων ή εργαζομένων από το κοινοτικό ή εθνικό ταμείο για την παρακολούθηση επιδοτούμενων σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης,

δ) τα εισοδήματα που αποκτούν δικαιούχοι προγράμματος «επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας» (αφορά πρώην εργαζομένους εταιριών που έκλεισαν και οι οποίοι υπάχθηκαν στα προγράμματα αυτά),

ε) τα εισοδήματα που αποκτούν συμβασιούχοι έργου στα Κ.Ε.Π., Δημόσιο και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.

στ) τα εισοδήματα που αποκτούν φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες κ.λ.π. εξαιτίας της συμμετοχής τους σε ερευνητικά προγράμματα, καθώς επίσης και οι περιπτώσεις απόκτησης εισοδημάτων από περιστασιακά απασχολούμενους όπως φοιτητές, νοικοκυρές, άνεργοι κ.λπ. που συμμετέχουν σε εργασίες όπως, έρευνες αγοράς, συγκέντρωση ερωτηματολογίων, συλλογή παλιών αντικειμένων ή σιδήρων και οι οποίοι αποκτούν ευκαιριακά εισόδημα.

Σε όλες τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της περ.β' παρ.2 άρθρου 12 του ν.4172/2013, διενεργείται παρακράτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 60 του ν.4172/2013.

5. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης στ' της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 όπως αυτές ισχύουν, ορίζεται, ότι για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α' έως ε' του παρόντος άρθρου.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, μεταξύ των προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέχουν ούτως ώστε, φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων από τις κείμενες διατάξεις, για να ενταχθούν στην ανωτέρω διάταξη και να φορολογηθούν με την κλίμακα του εισοδήματος από μισθωτή εργασία, πρέπει η επαγγελματική τους εγκατάσταση να είναι ίδια με την κατοικία τους. Η υπαγωγή στην ανωτέρω διάταξη καλύπτει και τις περιπτώσεις φιλοξενουμένων στους οποίους έχει παραχωρηθεί μέρος του ακινήτου για την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, για την οποία προκύπτει τεκμαρτό μίσθωμα για τον παραχωρητή.

6. Διευκρινίζεται, ότι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1120/25.4.2014, δεν υπάγονται στην ανωτέρω διάταξη (παρ.6 του παρόντος), οι αμοιβές, αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών, κ.λπ. από αμοιβές ή προμήθειες για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας από αλλοδαπά εργοστάσια ή αλλοδαπούς οίκους οποιασδήποτε φύσης υλικού, μεταφορέων, μεσιτών, πρακτόρων, διαμεσολαβητών, εκτελωνιστών, φωτορεπόρτερ, διαφημιστών, επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο ασφαλιστικές δραστηριότητες (ασφαλιστικοί πράκτορες, μεσίτες ασφαλίσεων, ασφαλιστικοί σύμβουλοι κ.τ.λ.), αμοιβές για υπηρεσίες φασόν, προώθησης προϊόντων και γενικά οι αμοιβές που με το ν.2238/1994 χαρακτηρίζονταν ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.

Περαιτέρω, και προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων της περ.στ' της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, θεωρείται ότι δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα και συνεπώς υπάγονται στην ανωτέρω διάταξη, εφόσον βέβαια συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις αυτής, οι αμοιβές που καταβάλλονται εξαιτίας παροχής υπηρεσιών στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή επαγγέλματα που με τις καταργηθείσες διατάξεις του ν. 2238/1994, χαρακτηρίζονταν ως ελευθέρια επαγγέλματα. Περιπτώσεις τέτοιων αμοιβών που δεν έχουν την έννοια της εμπορικής ιδιότητας είναι οι αμοιβές του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, περιβαλλοντολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού, εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου και λογοπεδικού, καθώς και αμοιβές που καταβάλλονται σε πραγματογνώμονες, διαιτητές, εκκαθαριστές γενικά, ελεγκτές Α.Ε., εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κληρονομιών και κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομίας.

7. Τέλος, στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α' έως ε' της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 και παράλληλα αποκτά εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περίπτωση στ' της παρ.2 του άρθρου 12 του ίδιου νόμου, φορολογείται για το μεν εισόδημα από μισθωτή εργασία των περ.α' έως ε' της παρ.2 του άρθρου 12 με την κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013, ενώ για το εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας της περ.στ' της παρ.2 του άρθρου 12 με την κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 29 του νόμου αυτού.

Διευκρινίζεται επίσης, ότι όσον αφορά την υποχρέωση παρακράτησης φόρου στις περιπτώσεις της περ.στ' της παρ.2 του άρθρου 12 τυγχάνουν εφαρμογής τα οριζόμενα στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1120/25.4.2014.Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΙΔΟΥ

Στη ρύθμιση των 100 δόσεων και οι οφειλές του τελευταίου τριμήνου

Στη ρύθμιση των 100 δόσεων και οι οφειλές του τελευταίου τριμήνου

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015 16:21
 
UPD:16:28
REUTERS/LEONHARD FOEGER
Το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει πως τα σημειώματα που εστάλησαν από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), προέρχονται από το αυτοματοποιημένο σύστημα.
«Στη σχεδιαζόμενη ρύθμιση που προωθείται από το υπουργείο Οικονομικών θα περιλαμβάνονται χρέη προς το δημόσιο που έχουν λήξει στις 31/12/2014». Αυτό αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι στη ρύθμιση των 100 δόσεων, θα μπορούν να ενταχθούν στο εξής και οι οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από την 01/10/2014 μέχρι και 31/12/2014. Οι οφειλές αυτές, με το ισχύον καθεστώς, μπορούσαν να ρυθμιστούν μόνο μέσω της πάγιας ρύθμισης δηλαδή σε 12 μηνιαίες δόσεις.
Το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει πως τα σημειώματα που εστάλησαν από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), προέρχονται από το αυτοματοποιημένο σύστημα, το οποίο στέλνει κάθε μήνα σημειώματα με πανομοιότυπο περιεχόμενο καθʼ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης των 100 δόσεων και για την αποστολή των οποίων δεν χρειάζεται και δεν δόθηκε οποιαδήποτε εντολή.

Πώς θα φορολογηθούν τα «μπλοκάκια» - Αναλυτική εγκύκλιος

Πώς θα φορολογηθούν τα «μπλοκάκια» - Αναλυτική εγκύκλιος

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015 18:03
 
UPD:18:05
EUROKINISSI/ΧΑΣΙΑΛΗΣ ΒΑΪΟΣ
Εγκύκλιο με την οποία δίδονται αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο φορολόγησης μισθωτών οι οποίοι αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών, εξέδωσε η γ.γ Δημοσίων Εσόδων.
Με την  αναλυτική εγκύκλιο, διευκρινίζεται σε ποιες περιπτώσεις οι φορολογούμενοι θα αντιμετωπίζονται ως μισθωτοί (κάτι που σημαίνει ότι θα πληρώνουν φόρο με βάση τη κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων) και σε ποιες περιπτώσεις θα φορολογούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες με τον αυτοτελή συντελεστή του 26%.
Η εγκύκλιος αφορά στον τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτων που αποκτώνται μετά την 1/1/2014, δηλαδή των εισοδημάτων που θα δηλωθούν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις. Διευκρινίσεις δίδονται επίσης για το τι συμβαίνει όταν ο κάτοχος του δελτίου παροχής υπηρεσιών, δηλώνει ως επαγγελματική έδρα το σπίτι του.
Ολόκληρη η εγκύκλιος.

Σε θυρίδες, σεντούκια και... στρώματα καταθέσεις 10 δισ. ευρώ

Σε θυρίδες, σεντούκια και... στρώματα καταθέσεις 10 δισ. ευρώ

  •  Print
Σε θυρίδες, σεντούκια και... στρώματα καταθέσεις 10 δισ. ευρώ
Με προορισμό τα στρώματα, τα οικιακά χρηματοκιβώτια και τα σεντούκια οι εκροές καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες, το ύψος των οποίων εκτιμάται σε 20 δισ. ευρώ από τα τέλη Νοεμβρίου μέχρι και σήμερα.
Όπως γράφει ρεπορτάζ της Καθημερινής, μόλις το 20% των εκροών αυτών έχει ως προορισμό τράπεζες του εξωτερικού κι αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με το κύμα αναλήψεων το 2012, όταν και τότε υπήρχε αβεβαιότητα και ανησυχία για ενδεχόμενο Grexit.
Tα μισά από αυτά τα χρήματα εκτιμάται ότι κρύφτηκαν σε θυρίδες και σεντούκια και, όπως σημειώνει η εφημερίδα, τραπεζικά στελέχη εκτιμούν ότι αυτό σημαίνει πως γρήγορα οι πελάτες τους θα επιστρέψουν τα ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς, μόλις υπογραφή συμφωνία με τους πιστωτές.
Το 30% των εκροών αυτών, δηλαδή περίπου 6 δισ. ευρώ, επενδύθηκαν κυρίως σε προϊόντα, όπως αμοιβαία κεφάλαια.
Πάντως, οι τράπεζες παραμένουν σε επιφυλακή, γιατί εκτός από τις εκροές, τη ρευστότητα εμποδίζουν οι εκδόσεις εντόκων γραμματίων και η διακοπή συναλλαγών στη διατραπεζική αγορά.
Όπως επισημαίνουν τραπεζικές πηγές, αν επέλθει συμφωνία, το μεγαλύτερο μέρος των αναλήψεων θα επιστρέψουν, όμως αν αυτό καταστεί αδύνατο και επέλθει ρήξη Ελλάδας – δανειστών και η ΕΚΤ διακόψει έστω και προσωρινά την πρόσβαση των εγχώριων τραπεζών στους μηχανισμούς ρευστότητας, τότε οι επιπτώσεις θα είναι άμεσες και δραματικές για όλο το τραπεζικό σύστημα, αλλά και την οικονομική ζωή της χώρας εν γένει.

«Ποδαρικό» στη νέα κυβέρνηση έκανε το Κίνημα «Δεν Πληρώνω»

«Ποδαρικό» στη νέα κυβέρνηση έκανε το Κίνημα «Δεν Πληρώνω»

  •  Print
«Ποδαρικό» στη νέα κυβέρνηση έκανε το Κίνημα «Δεν Πληρώνω»
Του Κωστή Πλάντζου
Πιέσεις εκ μέρους των δανειστών για άγριο φοροκυνηγητό και αναστολή εφαρμογής υπεσχημένων εξαγγελιών της κυβέρνησης, αντί «χαλάρωσης» των μέτρων λιτότητος, προκαλούν στον Γιάνη Βαρουφάκη τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Οικονομικών.
Με τα στοιχεία που δείχνουν πως η χρονιά ξεκίνησε με «μαύρη τρύπα» ύψους 1 δισ. στον κρατικό προϋπολογισμό, από τον πρώτο κιόλας μήνα του 2015, θα προσέλθει την Δευτέρα για να διαπραγματευτεί με τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και τους ευρωπαίους εταίρους στο Γιούρογκρουπ ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης.
Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι τον Ιανουάριο οι φοορλογούμενοι δεν πλήρωσαν τις δόσεις τους στην εφορία, δεν ζήτησαν να υπαχθούν στις 100 δόσεις και δεν απέδωσαν τον ΦΠΑ. Ακόμα και η παράταση που δόθηκε στον ΦΠΑ για τα τέλη Φεβρουαρίου, ερμηνεύεται στο εξωτερικό ως μία de facto «συνθηκολόγηση» του κράτους απέναντι στην απροθυμία χιλιάδων φορολογουμένων να τον πληρώσουν έως τα τέλη Ιανουαρίου, καθώς πολλοί πόνταραν –και σωστά- ότι στις τελευταίες μέρες της απερχόμενης κυβέρνησης και στις πρώτες της νέας, καμία πολιτική ηγεσία δεν έχει την επιθυμία να γίνεται δυσάρεστη επιβάλλοντας πρόστιμα.
Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, όταν βρεθεί αντιμέτωπος με τους ευρωπαίους ομολόγους του την Δευτέρα, θα προσπαθήσει να υποβαθμίσει το πρόβλημα –για να υπεισέλθει στα ζωτικής σημασίας θέματα που αφορούν την επόμενη μέρα του Μνημονίου- λέγοντας ότι πάντα στη χώρα μας, πάνω σε εκλογές, τα φορολογικά έσοδα κάνουν «κοιλιά», αλλά μετά ανακάμπτουν. Μοναδική εξαίρεση βέβαια ήταν στις «διπλές» εκλογές του Μαΐου (επί Χάρη Θεοχάρη) όπου τα έσοδα είχαν σημειώσει αύξηση για το Δημόσιο, αλλά τα αποτελέσματα της κάλπης ήταν ακριβώς τα αντίθετα για την κυβέρνηση.
Ωστόσο στην Ευρώπη όλοι γνωρίζουν ότι, ως αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε πολλά στο κίνημα «Δεν Πληρώνω». Γνωρίζουν το προεκλογικό του πρόγραμμα, γνωρίζουν καλά το κλίμα παροχολογίας που καλλιεργήθηκε πριν και μετά τις εκλογές, αλλά δεν φαίνεται να πείθονται ιδιαίτερα από την έκκληση που έκανε πριν 5 μέρες στη Βουλή η αρμόδια αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νάντιας Βαλαβάνη, στον «πατριωτισμό» των Ελλήνων για να πληρώσουν τους φόρους τους.
Αντιθέτως τα μηνύματα που στέλνει η χώρα στο εξωτερικό είναι ότι:
- Από τον Δεκέμβριο που έφυγε η Τρόικα από την Ελλάδα, άνοιξε «τρύπα» 2 δισ. σε δύο μήνες
- Οι ρυθμίσεις χρεών δεν αποδίδουν γιατί όλοι περιμένουν μία άλλη καλύτερη
- Οι εκλογές «φρέναραν» την φορολογική συμμόρφωση, ανέκοψαν τον ρυθμό ανάπτυξης και «τσάκισαν» την εορταστική αγορά, κάτι που φάνηκε στα έσοδα από ΦΠΑ τον Ιανουάριο
- «παγώσαν» οι κατασχέσεις και άρα δεν πιέζονται οι οφειλέτες να μπουν σε ρύθμιση ή να πληρώσουν φόρους
Στην πράξη όμως, η καθίζηση των εσόδων ακυρώνει εν μέρει και το επιχείρημα υπέρ της «χαλάρωση» των μέτρων λιτότητος. Ακόμα και αν η κυβέρνηση προσδοκούσε σε μία «χαλάρωση» για να εισπραχθούν 2,8 δισ. λιγότεροι φόροι φέτος (με στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος 1,5% του ΑΕΠ αντί 3%), ήδη έχει υπάρξει «χαλάρωση» 1 δισ. στα έσοδα, μέσα σε ένα μήνα, ενώ μένει να αποδειχθεί αν θα αλλάξει κάτι στο β΄μισό του Φεβρουαρίου –μάλλον απίθανό όμως.
Και η ίδια η κυρία Νάντια Βαλαβάνη όμως, μιλώντας στη Βουλή, ανέφερε ότι αποτελεί «ατομική επένδυση» για τους φορολογουμένους να πληρώνουν τους φόρους τους. Προειδοποίησε δηλαδή ότι αν δεν το πράξουν, θα χάσουν, υποννοώτας πως είτε δεν θα μπορέσουν εφαρμοστούν όσα τους υποσχέθηκε η κυβέρνηση, είτε θα το πληρώσουν αργότερα ακριβά με ελέγχους, πρόστιμα και επιπλέον φόρους στην εφορία.
Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι και όσοι έδειχναν ως τώρα «πατριωτισμό» ή θεωρούσαν «ατομική επένδυση» να πληρώσουν τους φόρους τους, πλήρωσαν ήδη και για όσους δεν τους πλήρωναν, με αποτέλεσμα η «επένδυση» να μην έχει αποδειχθεί επωφελής για το άτομό τους ή για τη χώρα τους που κινδυνύει ακόμη. Αντιθέτως η καλύτερη «ατομική επένδυση» ήταν εκείνη που δεν πλήρωναν τους φόρους, αφού έχουν τώρα τα χρήματα στην τσέπη για να ενταχθούν και στις 100 δόσεις αν θέλουν, με καλύτερους όρους από ό,τι οι άλλοι.
Ακόμα χειρότερα, και όσοι από οικονομική αδυναμία ακόμη ανέβαλαν να πληρώσουν φόρους, διαπιστώνουν τώρα ότι οι φόροι του 2015 πρέπει να εισπραχθούν κανονικά και, κατά συνέπεια, θα πληρώσουν μαζεμένα και με τόκο όσα άφησαν απλήρωτα τους τελευταίους μήνες του 2014 ή στις αρχές του 2015.
Το «φάρμακο» που λέει πως έχει η κυβέρνηση για να τους ανακουφίσει, είναι ότι θα βρει επιπλέον έσοδα από την πάταξη της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς. Μόνο που θα πρέπει να προλάβει να εισπράξει τουλάχιστον 1 δισ. από την πηγή αυτή μέσα στο επόμενο τετράμηνο του έτους, για να μπορέσει να πείσει εντός και εκτός συνόρων ότι μπορεί να «ρεφάρει» έτσι τις απώλειες από την αδυναμία των πολλών να πληρώσουν τους φόρους του Μνημονίου.

Τα προαπαιτούμενα για την ενεργοποίηση νέου ΕΣΠΑ

Τα προαπαιτούμενα για την ενεργοποίηση νέου ΕΣΠΑ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ
Κάθε περιφέρεια θα πρέπει να καταγράψει τους τομείς στους οποίους διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Αγώνα δρόμου για να καλύψει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νέο ΕΣΠΑ κάνει η κυβέρνηση, με στόχο την ταχύτερη ενεργοποίηση του προγράμματος, που αποτελεί το βασικότερο αναπτυξιακό εργαλείο τα επόμενα χρόνια. Αμεσο προαπαιτούμενο είναι η υλοποίηση του νόμου για τη διαχείριση του προγράμματος, καθώς και η υποβολή έως τα τέλη Φεβρουαρίου των σχεδίων δράσης για την «Εξυπνη Εξειδίκευση», τα οποία θα πρέπει να συνοδεύουν κάθε περιφερειακό και τομεακό πρόγραμμα. Αντίστοιχα, εντός του Μαρτίου θα πρέπει να έχει κατατεθεί το σχέδιο δράσης για το σύνολο του προγράμματος.

Και οι δύο όροι είναι αναγκαίοι προκειμένου να καθοριστούν τα κριτήρια ένταξης έργων και να προκηρυχθούν με τη σειρά τους δράσεις για να ξεκινήσει η εκταμίευση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ, που τυπικά μπήκε στον δεύτερο χρόνο της εφαρμογής του. Το σχέδιο δράσης για την «Εξυπνη Εξειδίκευση» αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι όλου του ΕΣΠΑ, καθώς θα εξειδικεύει τις γενικές κατευθύνσεις του προγράμματος σε συγκεκριμένες δράσεις που θα προάγουν την επιχειρηματικότητα σε κάθε περιφέρεια. Στη βάση αυτή, κάθε περιφέρεια θα πρέπει να καταγράψει τους τομείς στους οποίους διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το σχέδιο προϋποθέτει τη διασύνδεση ερευνητικών κέντρων με τα επιμελητήρια και τους επιχειρηματικούς φορείς, προκειμένου να προσδιορίσουν κοινούς στόχους για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, βάσει μετρήσιμων δεικτών.

Σημειώνεται ότι τυπικά το ΕΣΠΑ αναφέρεται στην περίοδο 2014 - 2020 και οι συνολικοί πόροι που θα διατεθούν φθάνουν τα 26 δισ. ευρώ. Πρόκειται για πόρους που θα διατεθούν μέσω των τεσσάρων Τομεακών και των δεκατριών Περιφερειακών Προγραμμάτων με συνολικό προϋπολογισμό 15,3 δισ. ευρώ σε όρους κοινοτικής συνδρομής, που μαζί με την εθνική συμμετοχή φθάνει τα 19 δισ. ευρώ. Σε αυτά προστίθενται 4,6 δισ. ευρώ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, καθώς επίσης και 1,3 δισ. ευρώ από άλλα προγράμματα, όπως το «Συνδέοντας την Ευρώπη», η «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» και το «Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Απόρους».

Η υλοποίηση του νόμου για τον τρόπο διαχείρισης του προγράμματος αποτελεί επίσης βασική δέσμευση που έχει αναλάβει η χώρα έναντι της Ε.Ε., προκειμένου να προκηρυχθούν δράσεις και να ξεκινήσουν οι πληρωμές. Ο νόμος προβλέπει τη συγκέντρωση των διαχειριστικών αρχών στο υπουργείο Οικονομίας, που αναλαμβάνει ρόλο συντονιστή αλλά έχει και τον τελικό λόγο για την ένταξη των έργων, σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν αρρυθμίες του παρελθόντος. Στα επιμέρους υπουργεία, τα οποία χάνουν ουσιαστικά την ευθύνη στρατηγικού σχεδιασμού του προγράμματος, δημιουργούνται επιτελικές δομές που αναλαμβάνουν την εξειδίκευση του σχεδιασμού των τομεακών πολιτικών του κάθε υπουργείου και την παροχή υποστήριξης στους δικαιούχους.
Έντυπη

Περιουσιολόγιο για κινητή και ακίνητη περιουσία από το 2016


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Περιουσιολόγιο για κινητή και ακίνητη περιουσία από το 2016

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
Στο περιουσιολόγιο θα καταγράφεται η αξία της ακίνητης και κινητής περιουσίας των φορολογουμένων στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων θα πρέπει να δηλώνουν από το 2016 και εφ’ εξής όλοι οι φορολογούμενοι με στόχο να διαπιστωθεί η φοροδοτική ικανότητα κάθε φορολογουμένου, αλλά και για να συλληφθεί η φοροδιαφυγή. Το νέο έντυπο της φορολογικής δήλωσης θα έχει τη μορφή μιας αναλυτικής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, στην οποία θα περιλαμβάνονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία, οι καταθέσεις και οι λοιπές αποταμιεύσεις των φορολογουμένων σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Οσοι υπάγονται στη δικαιοδοσία του φορολογικού συστήματος της Ελλάδας θα εξουσιοδοτούν (με την ετήσια φορολογική τους δήλωση) το Δημόσιο να δεσμεύει οποιαδήποτε κατάθεση, επενδυτικό προϊόν, συμμετοχή σε εταιρεία κ.λπ. διαπιστωθεί οποτεδήποτε στο εξωτερικό, χωρίς να έχουν ενημερωθεί οι φορολογικές υπηρεσίες της Ελλάδας για την ύπαρξή τους.

Η δέσμευση θα ακυρώνεται μόνον εφόσον αποδειχθεί ότι τα συγκεκριμένα χρήματα προέρχονται από θετικό υπόλοιπο φορολογικής δήλωσης, ενώ θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων ποινές.

Στο περιουσιολόγιο θα καταγράφεται η αξία της ακίνητης και κινητής περιουσίας των φορολογουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί, χρηματοπιστωτικά προϊόντα, συμμετοχές σε οποιαδήποτε οικονομική οντότητα, ασφαλιστικά-καταθετικά προγράμματα σε ασφαλιστικές εταιρείες, αυτοκίνητα, οικόπεδα-αγροί, σκάφη αναψυχής, ιδιωτικά αεροπλάνα, έργα τέχνης κ.λπ.).
Η διαδικασία δημιουργίας του περιουσιολογίου γίνεται:

- Με αξιοποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου που έχει δηλωθεί στις φορολογικές αρχές, στη ΔΕΗ, στο κτηματολόγιο, στις πολεοδομίες, σε δήμους κ.λπ. και τα οποία δεν θα ξαναδηλωθούν.

- Με ειδική δήλωση των φορολογουμένων. Η δήλωση εξασφαλίζει κατοχύρωση ιδιοκτησίας (σε περίπτωση αμφισβητήσεων σε δικαστήριο), σύνδεση με δίκτυα (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ.), δυνατότητα ανέγερσης ακινήτου, μεταβίβασης κ.λπ. Σε καμία περίπτωση η δήλωση αυτή δεν αντικαθιστά τον αναγκαίο τίτλο ιδιοκτησίας (συμβόλαιο κ.λπ.). Είναι απλώς μια απαραίτητη προϋπόθεση για τη νομική κατοχύρωση-εκμετάλλευση του περιουσιακού στοιχείου. 

- Με τη δημιουργία ειδικής υπηρεσίας εντοπισμού αδήλωτων περιουσιακών στοιχείων. Η εφαρμογή του περιουσιολογίου θα συνοδευθεί και με  τη δημιουργία μηχανισμού εντοπισμού αδήλωτων περιουσιακών στοιχείων.

Από τη δημιουργία του περιουσιολογίου και εφ’ εξής, θα καταγράφονται μόνιμα (μέσα από συγκεκριμένη ηλεκτρονική διαδικασία) οι μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση, στον χρόνο πραγματοποίησής τους. Οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο (ακίνητο, λογαριασμοί, χρηματοπιστωτικό προϊόν, συμμετοχή σε εταιρεία κ.λπ., στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) δεν δηλωθεί, οποτεδήποτε εντοπιστεί, κατάσχεται. Η πρόταση για κατάσχεση υπέρ του Δημοσίου δεν έχει στόχο την πολύ μικρή περιουσία (ή διάφορα γραφειοκρατικά προβλήματα που δεν έχουν αντιμετωπιστεί ακόμη – κληρονομιές, αγροτεμάχια χωρίς τίτλους.

Οπως αναφέρουν στελέχη του νέου οικονομικού επιτελείου, το περιουσιολόγιο αναμένεται θα αποτελέσει βασικό όπλο κατά της φοροδιαφυγής. Με βάση το περιουσιολόγιο θα προσδιοριστεί η φοροδοτική ικανότητα κάθε φορολογουμένου, αφού σε αυτό θα περιλαμβάνονται όλα τα εισοδηματικά και περιουσιακά του στοιχεία.
Έντυπη