Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

Αρθρα Σύντομος οδηγός του taxheaven.gr για την υποβολή αίτησης στην ρύθμιση οφειλών του νόμου 4321/2015

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20701

Αρθρα
Σύντομος οδηγός του taxheaven.gr για την υποβολή αίτησης στην ρύθμιση οφειλών του νόμου 4321/2015
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος


Οδηγίες για την υποβολή αίτησης στην ρύθμιση οφειλών του νόμου 4321/2015
Επιλέξτε πρώτα τον τύπο της ρύθμισης P5 – αίτηση ρύθμισης με απαλλαγή προσαυξήσεων του Ν.4321/2015 για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σας έως και 01/03/2015 και τις μεταγενέστερες οφειλές του άρθρου 4.2 του ίδιου νόμου , και αφού πληρώσετε την πρώτη δόση και η ρύθμιση σας επικυρωθεί επιλέξτε P2 αίτηση πάγιας ρύθμισης για τις υπόλοιπες οφειλές σας.

Οφειλές που έχουν συμπεριληφθεί σε ρύθμιση τύπου Ρ5 που δεν έχει επικυρωθεί εμφανίζονται και κατά την επιλογή του τύπου ρύθμισης Ρ2. 


Η υποβολή της αίτησης γίνεται για ανοικτές ατομικές οφειλές όπως είναι καταχωρημένες στο TAXIS.
Κατ’εξαίρεση, όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον πρωτοφειλέτη ή πρόκειται για οφειλές από συνυποχρέωση ή/και συνυπευθυνότητα η υποβολή της διενεργείται μόνο στην αρμόδια Υπηρεσία.
Η προκαταβολή ή η πρώτη δόση της ρύθμισης είναι καταβλητέα εντός τριών ημερών από την ημερομηνία της αίτησης
Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών της αίτησης.
Εφόσον δεν καταβάλλετε την πρώτη δόση εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, πρέπει να υποβάλλετε νέα αίτηση προκειμένου να ρυθμίσετε τις οφειλές σας.
Η καταβολή των δόσεων διενεργείται στους φορείς είσπραξης με την χρήση μοναδικού κωδικού (Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής - Τ.Ρ.Ο.). Η καταβολή της οφειλής δύναται να διενεργείται και μέσω πάγιας εντολής στους φορείς είσπραξης. Για την πραγματοποίηση της πάγιας εντολής θα πρέπει να απευθυνθείτε στους Φορείς Είσπραξης.

Στην αρχή γίνεται η επιλογή της υποβολής νέας Ρύθμισης


Ακολουθούν δύο ακόμα βήματα.
Στο πρώτο βήμα ο οφειλέτης επιλέγει τις οφειλές που υπάγονται υποχρεωτικά ή/και δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση μεταξύ των ακόλουθων κατηγοριών:

Α) Συνολικό υπόλοιπο ληξιπρόθεσμων δόσεων έως την 1/3/2015 πλην αυτών που βρίσκονται ήδη σε καθεστώς νομοθετικής ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ή σε αναστολή πληρωμής. 
Β) Συνολικό υπόλοιπο ληξιπρόθεσμων δόσεων μετά την 1/3/2015 πλην αυτών που βρίσκονται ήδη σε καθεστώς νομοθετικής ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ή σε αναστολή πληρωμής. 
Γ) Συνολικό υπόλοιπο μη ληξιπρόθεσμων δόσεων πλην αυτών που βρίσκονται ήδη σε καθεστώς νομοθετικής ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ή σε αναστολή πληρωμής. 
Δ) Συνολικό υπόλοιπο δόσεων που τελούν σε αναστολή πληρωμής. 
Ε) Συνολικό υπόλοιπο δόσεων οφειλών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς νομοθετικής ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, των οποίων οι όροι τηρούνται.Οι οφειλές που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Α υπάγονται υποχρεωτικά στη ρύθμιση.

Για να εντάξετε στη ρύθμιση και οφειλές των κατηγοριών Β έως Ε κάντε κλικ στη στήλη επιλογή. Στις κατηγορίες αυτές εμπεριέχονται και οι οφειλές του άρθρου 4.2 του Ν.4321/2015

Οι οφειλές της κατηγορίας Δ που τελούν σε αναστολή πληρωμής προκύπτουν με βάση τις καταχωρίσεις στο TAXIS. Για τυχόν μη επικαιροποιήμενες καταχωρίσεις δόσεων της κατηγορίας Δ απευθυνθείτε στην αρμόδια Υπηρεσία.

Στην περίπτωση που εντάξετε στη ρύθμιση οφειλές της κατηγορίας Ε, επέρχεται απώλεια των εν λόγω διευκολύνσεων ή ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής χρεών. Σε περίπτωση που στις ανωτέρω διευκολύνσεις ή ρυθμίσεις περιλαμβάνονται οφειλές που δεν μπορούν να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση, αυτές δύνανται να τακτοποιηθούν κατά νόμιμο τρόπο.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να καταβάλλετε ποσό προκαταβολής, σας χορηγείται ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής (βλ ποσό απαλλαγής προσαυξήσεων) και στη συνέχεια επωφελείσθε τις απαλλαγές του προγράμματος ρύθμισης που θα επιλέξετε.

Η προκαταβολή είναι καταβλητέα άπαξ, με εκούσια καταβολή, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, αλλά όχι πέραν της 27ης Απριλίου 2015. Εφόσον ο οφειλέτης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε από τις δέκα (10) πρώτες δόσεις της ρύθμισης που έπονται της προκαταβολής ή επέλθει απώλεια της ρύθμισης με υπαιτιότητα του οφειλέτη για οποιοδήποτε λόγο, βεβαιώνεται σε βάρος του οφειλέτη, ο οποίος έχει υποβάλει την αίτηση, ποσό ίσο με την απαλλαγή που του χορηγήθηκε κατά την καταβολή της προκαταβολής.

Ενδέχεται να εμφανίζονται ως ανείσπρακτες οφειλές και όσες έχετε πρόσφατα πληρώσει σε τράπεζα με Ταυτότητα Οφειλής ή Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής, ή με Γραμμάτιο Είσπραξης σε άλλη Δ.Ο.Υ. από αυτή της οφειλής και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της πίστωσης. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να περιμένετε να ολοκληρωθεί η πίστωση διότι η αίτηση ρύθμισης δε θα επικυρωθεί. 

Στο Δεύτερο βήμα γίνεται η επιλογή των δόσεων με το ανάλογο ποσοστό έκπτωσης προσαυξήσεων, πρόσθετων φόρων κ.λπ.

Η υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και την 26/05/2015.
Σε περίπτωση συνολικού κεφαλαίου οφειλών που εντάσσονται στα προγράμματα ρύθμισης µέχρι πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, από την υπαγωγή τους στη ρύθμιση, οι οφειλές δεν επιβαρύνονται µε προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Σε περίπτωση συνολικού κεφαλαίου οφειλών που υπάγονται στα προγράμματα ρύθμισης άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αντί των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και κατά Κ.Φ.Δ. τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, από την υπαγωγή σε ρύθμιση, οι οφειλές επιβαρύνονται µε τόκο που ανέρχεται σε τρεις εκατοστιαίες µονάδες (3%) ετησίως.
Ως ελάχιστο ποσό δόσης ορίζονται τα είκοσι (20) Ευρώ. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει βεβαιωμένες οφειλές σε περισσότερες από μία υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης, το ελάχιστο ποσό ορίζεται σε δέκα (10) ευρώ.
Σε περίπτωση που έχετε βεβαιωμένα ποσά από πρόσθετους φόρους ή τέλη του ν.2523/1997, πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του ν.4174/2013 (ΚΦΔ) που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή, στα ποσά αυτά υπολογίζεται απαλλαγή κατά ποσοστό ανάλογα με το πρόγραμμα ρύθμισης που έχετε επιλέξει. Η απαλλαγή αυτή απεικονίζεται στη στήλη ποσό έκπτωσης πρόσθετου φόρου.

Για να συνεχίσεται πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξετε τον υπολογισμό Δόσεων 


Στην συνέχεια βλέπεται συνοπτικά την εικόνα της ρύθμισης
Ακλουθεί το Δελτίο τύπου της ΓΓΔΕΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 100 ΔΟΣΕΙΣ


Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου, σε συνέχεια του ν. 4321/2015, όπως αυτός τροποποιήθηκε με Π.Ν.Π. και ισχύει, ανακοινώνει ότι είναι διαθέσιμη στους πιστοποιημένους χρήστες του TAXISnet η εφαρμογή για την υποβολή αίτησης ρύθμισης για τμηματική πληρωμή ληξιπρόθεσμων χρεών κάθε είδους φόρου έως και 100 δόσεις. 
Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να δουν συγκεντρωτικά:
(α) το συνολικό υπόλοιπο ληξιπρόθεσμων δόσεων οφειλών εκτός ρύθμισης έως την 1η Μαρτίου 2015 (υποχρεωτική ένταξη),
(β) το συνολικό υπόλοιπο ληξιπρόθεσμων δόσεων οφειλών εκτός ρύθμισης μετά την 1η Μαρτίου 2015, που αφορούν σε υποχρεώσεις μέχρι 31/12/2014,
(γ) το συνολικό υπόλοιπο μη ληξιπρόθεσμων δόσεων οφειλών εκτός ρύθμισης μετά την 1η Μαρτίου 2015, που αφορούν σε υποχρεώσεις μέχρι 31/12/2014,
(δ) το συνολικό υπόλοιπο ληξιπρόθεσμων δόσεων έως την 1η Μαρτίου 2015 ή / και δόσεων οφειλών μετά την 1η Μαρτίου 2015 που αφορούν σε υποχρεώσεις μέχρι 31/12/2014 και τελούν σε αναστολή πληρωμής,
(ε) το συνολικό υπόλοιπο ληξιπρόθεσμων δόσεων έως την 1η Μαρτίου 2015 ή / και δόσεων οφειλών μετά την 1η Μαρτίου 2015 που αφορούν σε υποχρεώσεις μέχρι 31/12/2014 σε ενεργή ρύθμιση,
και να ενταχθούν στο επιθυμητό πρόγραμμα ρύθμισης.

Με την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής της ρυθμιζόμενης οφειλής ποσοστού του συνόλου ή μέρους –ανάλογα με τον αριθμό δόσεων που θα επιλεγεί– των πρόσθετων φόρων ή τελών του ν.2523/1997, του προστίμου του άρθρου 58 του ν.4174/2013 και του προστίμου του άρθρου 54 του ίδιου νόμου όταν αυτό επιβάλλεται μετά από έλεγχο αντί του προστίμου του άρθρου 58. 

Επιπλέον, εντάσσεται για πρώτη φορά και προαιρετικά, η έννοια της προκαταβολής, ποσού τουλάχιστον δεκαπλάσιου της ελάχιστης δόσης (€ 100 ή 200) και χορηγείται στον οφειλέτη ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

Μετά την οριστικοποίηση του προγράμματος ρύθμισης, ο φορολογούμενος μπορεί να εκτυπώσει την αίτησή του, στην οποία αναγράφεται η Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής «Τ.Ρ.Ο.» και αυτήν να προσκομίσει σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ., προκειμένου να καταβάλει το ποσό της προκαταβολής ή της 1ης δόσης στην οριζόμενη προθεσμία για την επικύρωση της ρύθμισής του ή την αποπληρωμή επόμενων δόσεων. 

Στην επιλογή «Στοιχεία Πληρωμών» της εφαρμογής «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» του TAXISnet εμφανίζονται τα στοιχεία πληρωμών όπως αυτά έχουν αποσταλεί από τις συνεργαζόμενες με το Υπουργείο Οικονομικών Τράπεζες και τα ΕΛ.ΤΑ.
Τέλος, σε περίπτωση που για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται η επίσκεψη σε Δ.Ο.Υ. παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται σε αυτές από τις 22/04/2015 και μετά.

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20701


Τσακαλώτος: Βάση της διαπραγμάτευσης είναι η συμφωνία της 20ής Φεβρουαρίου

Τσακαλώτος: Βάση της διαπραγμάτευσης είναι η συμφωνία της 20ής Φεβρουαρίου

Πρώτη καταχώρηση: 18/04/2015 - 10:27
Τελευταία δημοσίευση: 10:27Οικονομία
Τσακαλώτος: Βάση της διαπραγμάτευσης είναι η συμφωνία της 20ής Φεβρουαρίου
Βάση της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές είναι η συμφωνία - γέφυρα της 20ης Φεβρουαρίου, όπως τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Μιλώντας το απόγευμα της Παρασκευής σε εκδήλωση του ιδεολογικού ρεύματος των «53» του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσακαλώτος τόνισε ότι πολλοί έχουν προσπαθήσει να ξηλώσουν τη συμφωνία καθώς κάνουν λόγο για τα παλιά μέτρα, ενώ σχολίασε ότι «η άλλη πλευρά δεν έχει καν δεχθεί ότι η στρατηγική του μνημονίου έχει αποτύχει».
«Η ρητορική ότι δεν έχουμε προτάσεις δεν πείθει» ανέφερε ο κ. Τσακαλώτος, καθώς, όπως σημείωσε, στις 23 Φεβρουαρίου ο υπουργός Οικονομικών Γ. Βαρουφάκης είχε στείλει τις πρώτες προτάσεις και στις 24 του ίδιου μήνα το Eurogroup είχε πει ότι αποτελούν καλή βάση.
Επιπλέον, εξήγησε ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να έχουν μια χρονική σειρά, δηλαδή να προωθηθούν οι πρώτες μεταρρυθμίσεις για την οργάνωση της διοίκησης, οι οποίες θα στρώσουν το δρόμο για την παραγωγική ανασυγκρότηση.
Ο κ. Τσακαλώτος τόνισε επίσης ότι η αξιοπιστία αφορά και τις δύο πλευρές, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στις πρώτες συναντήσεις που είχαν από κοινού με τον Γ. Βαρουφάκη στην Ευρώπη, όλοι συμφωνούσαν ότι «οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν πήραν ποτέ στα σοβαρά την καταπολέμηση της διαφθοράς και έλεγαν ότι θα σας δώσουμε το χρόνο να κινηθείτε σε αυτήν την κατεύθυνση».
Στη συνέχεια ο κ. Τσακαλώτος σχολίασε ότι κάποιοι μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ θα ήθελαν η κυβέρνηση να λειτουργήσει πιο ριζοσπαστικά και ίσως απογοητευθούν, επισημαίνοντας όμως παράλληλα, ότι υπάρχουν ζητήματα στα οποία αυτό μπορεί να γίνει, όπως ο αγώνας κατά της διαφθοράς.
«Δουλεύουμε για το καλό σενάριο, δουλεύουμε για να υπάρξει λύση» διαβεβαίωσε ο κ. Τσακαλώτος, ενώ καταλήγοντας τόνισε ότι «το συγκριτικό μας πλεονέκτημα είναι η σχέση μας με την κοινωνία και η στήριξή της».
Πηγή: enikonomia.gr
Κόμματα: ΣΥΡΙΖΑ

Στρατούλης: Μία έτσι... μία γιουβέτσι το Reuters - ΒΙΝΤΕΟ

Στρατούλης: Μία έτσι... μία γιουβέτσι το Reuters - ΒΙΝΤΕΟ

Πρώτη καταχώρηση: 18/04/2015 - 11:37
Τελευταία δημοσίευση: 11:37Οικονομία
Στρατούλης: Μία έτσι... μία γιουβέτσι το Reuters - ΒΙΝΤΕΟ
"Σινικά τείχη, αδιαπέραστα". Έτσι χαρακτήρισε ο Δημήτρης Στρατούλης τις "κόκκινες γραμμές" της κυβέρνησης μιλώντας στην πρωινή εκπομπή καλημέρα του ΣΚΑΙ. Καμία μείωση μισθών, καμία μείωση συντάξεων, όχι σε νέους φόρους και όχι σε ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Αυτές είναι οι "κόκκινες γραμμές" της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, όπως τις επανέλαβε ο υπουργός.
Παράλληλα, αναρωτήθηκε για το πως «μπορεί ο κύριος Σαμαράς να μην έχει καταλάβει γιατί έχασε τις εκλογές από τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι εταίροι όμως δεν κατάλαβαν;» Σχετικά με το ζήτημα ενός ενδεχόμενου δημοψηφίσματος, ο κ. Στρατούλης τόνισε: «Έχουμε πρώτον πρόσφατη λαϊκή εντολή και δεύτερον στήριξη του λαού, όπως δείχνουν και οι μετρήσεις που παρουσιάζουν τον ΣΥΡΙΖΑ κοντά στο 50% και ξέρουμε ότι ο λαός μας στηρίζει. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε νέες εκλογές ή δημοψήφισμα αφού έχουμε νωπή λαϊκή εντολή. Για το ζήτημα αυτό έχει μιλήσει και ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας κι έχει τονίσει πως η λαϊκή εντολή που έχουμε είναι ισχυρή». 
Σχετικά με το ασφαλιστικό, ο αναπληρωτής υπουργός τόνισε πως "τα ανώτατα όρια δεν υπάρχει περίπτωση να τα αγγίξουμε". Επιπλέον, για την ρύθμιση των ασφαλιστικών ταμείων ο αναπληρωτής υπουργός εμφανίστηκε κάτι... παραπάνω από ευχαριστημένος, δίνοντας και συγκεκριμένα στοιχεία: "Πάει πολύ καλά η ρύθμιση για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Ανταποκρίνονται και οι μικρές επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι με πολύ μεγάλο πατριωτισμό. Μέχρι τώρα στις 16 πρώτες ημέρες έχουν ρυθμιστεί 1,5 δισ. οφειλές".
Επίσης, ο κ. Στρατούλης τόνισε πως άμεσα θα περιοριστούν οι "προκλητικές εθελούσιες εξόδους σε τράπεζες ή ιδιωτικοποιημένες ΔΕΚΟ", οι οποίες όπως χαρακτηριστικά δήλωσε οδήγησαν σε μαύρες τρύπες στα ασφαλιστικά ταμεία. "Προς αυτή την κατεύθυνση έχω δώσει εντολή να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες οικονομικές μελέτες, έτσι ώστε να καταγραφούν οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των τραπεζών και να αποδοθούν στα ασφαλιστικά ταμεία τα χρήματα που προβλέπει ο νόμος", εξήγησε.
Ωστόσο, το καλύτερο ειπώθηκε στο τέλος  όταν ρωτήθηκε σχετικά με το πιο πρόσφατο δημοσίευμα του Reuters, το οποίο αναλύει τα... εφιαλτικά σενάρια για την Ελλάδα. "Αυτά είναι βλακείες!" απάντησε αμέσως ο κ Στρατούλης για να επιτεθεί στο συγκεκριμένο μέσο λέγοντας: "Τα λέει μία έτσι μία γιουβέτσι. Αυτά είναι στα πλαίσια των διαπραγματευτικών εργαλείων ούτως ώστε να πάει η χώρα σε μία παράδοση άνευ όρων. Οι "κόκκινες γραμμές" μας είναι αδιαπραγμάτευτες. Οι δικές μας κόκκινες γραμμές δεν γίνονται ροζ", τόνισε χαρακτηριστικά, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τις προηγούμενες κυβερνήσεις.
Δείτε το βίντεο:
 Διαβάστε επίσης:

Τα μυστικά των 100 δόσεων - Παράδειγμα

Τα μυστικά των 100 δόσεων - Παράδειγμα

Πρώτη καταχώρηση: 18/04/2015 - 11:56
Τελευταία δημοσίευση: 12:19Οικονομία
Τα μυστικά των 100 δόσεων - Παράδειγμα
Πάνω από 3.000.000 οφειλέτες του Δημοσίου μπορούν πλέον να εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμισηχρεών προς το Δημόσιο, μέσω της οποίας είναι δυνατή πλέον η εξόφληση των οφειλόμενων ποσών είτε εφάπαξ με ολική διαγραφή των υπέρογκων τόκων, των προσαυξήσεων και των πρόσθετων φόρων είτε σε 2 έως και 100 μηνιαίες δόσεις με διαγραφή ποσοστών από 30% έως και 90% επί των συσσωρευμένων τόκων, προσαυξήσεων και πρόσθετων φόρων. Σύμφωνα με το νόμο 4321/2015 που τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή, οι οφειλέτες του Δημοσίου έχουν τη δυνατότητα:
  • μέχρι τις 27 Απριλίου να καταβάλουν οποιοδήποτε ποσό άνω των 200 ευρώ από το αρχικό κεφάλαιο των ληξιπρόθεσμων μέχρι την 1η- 3- 2015οφειλών τους και να τύχουν ισόποσης έκπτωσης επί των τόκων, των προσαυξήσεων και των πρόσθετων φόρων που τις επιβαρύνουν, 
  • μέχρι τις 26 Μάιου να εντάξουν το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οφειλών τους στη βασική ρύθμιση, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα είτε να καταβάλουν εφάπαξ το αρχικό κεφάλαιο και να γλιτώσουν από το σύνολο των τόκων, των προσαυξήσεων και των πρόσθετων φόρων είτε να επιλέξουν αποπληρωμή σε 2 έως και 100 μηνιαίες δόσεις με εκπτώσεις επί των τόκων, των προσαυξήσεων και των πρόσθετων φόρων, κλιμακούμενες από 30% έως και 90% αντιστρόφως ανάλογα του αριθμού των δόσεων που θα επιλέξουν
Διαβάστε το ρεπορτάζ από τον Ελεύθερο Τύπο:
ΠΗΓΗ: Ελεύθερος Τύπος
Διαβάστε επίσης:

Τα νέα κριτήρια για την προστασία της πρώτης κατοικίας

Τα νέα κριτήρια για την προστασία της πρώτης κατοικίας

Πρώτη καταχώρηση: 18/04/2015 - 12:45
Τελευταία δημοσίευση: 12:45Οικονομία
Τα νέα κριτήρια για την προστασία της πρώτης κατοικίας
Νέο νομοσχέδιο ετοιμάζει η κυβέρνηση για την απαγόρευση των πλειστηριασμώντης κύριας κατοικίας των δανειοληπτών, με τα τις εντάσεις που διατύπωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Μάριο Ντράγκι. Σύμφωνα με πληροφορίες , ο υπουργός Οικονομίας , Υποδομών , Ναυτιλίας και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης προχωρά σε μικρό «ψαλίδισμα» των ανώτατων ορίων που είχε θέσει στο πρώτο κείμενο ως προϋπόθεση υπαγωγής των οφειλετών στις προστατευτικές διατάξεις.
Το θέμα έχει ήδη μπει στο συνολικό πακέτο των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς του ΔΝΤ, της ΕΕ και της ΕΚΤ και ως «κόκκινη» γραμμή θεωρείται η κατάθεση νομοσχεδίου που δεν θα επιτρέπει να βγαίνει στο… σφυρί η βασική στέγη των οφειλετών προς τις τράπεζες. Από εκεί και πέρα, όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Οικονομίας, το εύρος των ορίων θα κυμανθεί ανάμεσα στον «νόμο Χατζηδάκη» που είχε εφαρμογή για όλο το 2014 και στο πρώτο «σχέδιο Σταθάκη».
Ο νόμος καθόριζε χαμηλότερα όρια συγκριτικά με το σχέδιο του υπουργού Οικονομίας. Ανώτατος αξιωματούχος του υπουργείου ανέφερε χαρακτηριστικά  στο «Έθνος» ότι «σκοπός μας  είναι να καλύψουμε το 90% των δανειοληπτών με πρώτη κατοικία, όταν ο νόμος Χατζηδάκη προστάτευε το 85% και το αρχικό σχέδιο της κυβέρνησης το 95%».
Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες θέλουν επίσης το νέο νομοσχέδιο να απαγορεύει τους πλειστηριασμούς μέχρι και το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2016, αντί της αρχικής καταληκτικής ημερομηνίας που ήταν η 31η Δεκεμβρίου του 2015.
Διαβάστε το ρεπορτάζ από τον Ελεύθερο Τύπο:
ΠΗΓΗ: Ελεύθερος Τύπος
Διαβάστε επίσης:

Financial Times: Χωρισμένος σε τρία στρατόπεδα ο ΣΥΡΙΖΑ

Financial Times: Χωρισμένος σε τρία στρατόπεδα ο ΣΥΡΙΖΑ

Πρώτη καταχώρηση: 18/04/2015 - 12:47
Τελευταία δημοσίευση: 12:47Οικονομία
Financial Times: Χωρισμένος σε τρία στρατόπεδα ο ΣΥΡΙΖΑ
Δημοσίευμα με τίτλο «Ώρα αποφάσεων για την Ελλάδα» φιλοξενούν στην ηλεκτρονική τους έκδοση οι Financial Times. Στο άρθρο σημειώνεται πως ο ΣΥΡΙΖΑέχει χωριστεί σε τρία στρατόπεδα την ώρα που οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με τους Ευρωπαίους πιστωτές έχουν φτάσει σε κομβικό σημείο.
«Από τον Ιανουάριο ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ απολαμβάνουν, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις υψηλή δημοτικότητα – κοντά στο 70%- κυρίως γιατί δεν έχουν λάβει κανένα μέτρο που θα πλήξει τις τσέπες των πολιτών. Τώρα όμως η ώρα της αλήθειας πλησιάζει. Το κύριο θέμα για τον Αλέξη Τσίπρα είναι η συμφωνία για την διάσωση της Ελλάδας με τους πιστωτές, οι οποίοι κρατούν ζωντανή την Ελλάδα από το 2010.
Διαβάστε περισσότερα στο enikonomia.gr
Δείτε επίσης:

FT: Ώρα αποφάσεων για την Ελλάδα

Πρώτη καταχώρηση: 18/04/2015 - 11:40
Τελευταία δημοσίευση: 11:40Επικαιρότητα
FT: Ώρα αποφάσεων για την Ελλάδα
Δημοσίευμα με τίτλο «Ώρα αποφάσεων για την Ελλάδα» φιλοξενούν στην ηλεκτρονική τους έκδοση οι Financial Times. Στο άρθρο σημειώνεται πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χωριστεί σε τρία στρατόπεδα την ώρα που οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με τους Ευρωπαίους πιστωτές έχουν φτάσει σε κομβικό σημείο.
«Από τον Ιανουάριο ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ απολαμβάνουν, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις υψηλή δημοτικότητα – κοντά στο 70%- κυρίως γιατί δεν έχουν λάβει κανένα μέτρο που θα πλήξει τις τσέπες των πολιτών. Τώρα όμως η ώρα της αλήθειας πλησιάζει.Το κύριο θέμα για τον Αλέξη Τσίπρα είναι η συμφωνία για την διάσωση της Ελλάδας με τους πιστωτές, οι οποίοι κρατούν ζωντανή την Ελλάδα από το 2010.
Μια περαιτέρω οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα θα απαιτήσει λεπτομερείς δεσμεύσεις με δημοσιονομική πειθαρχία και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που οδήγησαν τον Τσίπρα στην εξουσία. Μια τέτοια συμφωνία θα εμπόδιζε την Ελλάδα από την πτώχευση και ένα Grexit, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Τα φιλοευρωπαικά κόμματα θα στήριζαν τον Τσίπρα στο να περάσει τη συμφωνία από τη Βουλή», αναφέρει το δημοσίευμα που προσθέτει:
«Ωστόσο πολιτικοί στην Αθήνα προβλέπουν ότι θα οδηγούσε σε μια διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ λόγω των ακροαριστερών του κόμματος. Η αντίσταση στα αιτήματα των πιστωτών είναι τόσο ισχυρή ώστε να μην υπάρξει συμφωνία με τους πιστωτές ούτε στο Eurogroup της 24ης Απριλίου.
Η εναλλακτική επιλογή – κανείς συμβιβασμός με τους πιστωτές- θα οδηγήσει την Ελλάδα να ξεμείνει από ρευστό το Μάιο και να μην πληρώσει τους δανειστές ή ακόμη τους μισθούς και τις συντάξεις. Μεταξύ των σεναρίων από εκεί και πέρα είναι ο τραπεζικός πανικός, οι κεφαλαιακοί έλεγχοι, το τύπωμα IOU ή μιας νέας δραχμής, οικονομική μιζέρια αλλά και ένα δηλητηριώδες κλίμα ικανό να απειλήσει τη δημοκρατία».
Το δημοσίευμα καταλήγει ως εξής: «Μια ενδιάμεση συμφωνία είναι πιθανή. Θα απαιτούσε από την Αθήνα να εφαρμόσει ορισμένα μέτρα, όχι απαραίτητα αλλαγές σε ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό. Τότε η χώρα θα μπορούσε να λάβει τα 1,9 δισ. που κέρδισε η ΕΚΤ από τα ελληνικά ομόλογα.
Μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για ένα μια συνολικότερη μακροχρόνια συμφωνία, η οποία θα περιλαμβάνει μια νέα βοήθεια της τάξεως των 25-30 δισ. ευρώ. Στη Βόρειο Ελλάδα υπάρχει ένα γλυπτό για το χορό του Ζαλόγγου, το οποίο τιμά τις ελληνίδες που προτίμησαν να αυτοκτονήσουν παρά να πέσουν στα χέρια των Οθωμανών. Ο κόσμος παρακολουθεί αν ο Τσίπρας και οι σύντροφοί του στο ΣΥΡΙΖΑ σχεδιάζουν να αναβιώσουν το χορό του Ζαλόγγου».
Πολιτικοί: Αλέξης Τσίπρας
Κόμματα: ΣΥΡΙΖΑ

Ζητάνε πίσω μερίσματα από 29.000 συνταξιούχους

Ζητάνε πίσω μερίσματα από 29.000 συνταξιούχους

Πρώτη καταχώρηση: 18/04/2015 - 13:24
Τελευταία δημοσίευση: 13:24Οικονομία
Ζητάνε πίσω μερίσματα από 29.000 συνταξιούχους
Φέρτε πίσω τα λεφτά, λέει το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων σε 29.000 συνταξιοδοτηθέντες του Δημοσίου, επειδή μέσα στο 2014 πήραν προκαταβολικά τομέρισμα χωρίς να έχει εκδοθεί ακόμη η οριστική συνταξιοδοτική τους απόφαση αλλά με την οριστική έκδοση της απόφασης αποκαλύφθηκε ότι τελικώς εισέπραξαν υψηλότερο ποσό από αυτό που δικαιούται βάσει ετών υπηρεσίας και καταβολής εισφορών στο Ταμείο τους.
Το Μετοχικό Ταμείο του Δημοσίου( ΜΤΠΥ), αποστέλλει ατομικά ειδοποιητήρια- φωτιά σε καθένα από τους 29.000 συνταξιούχους Δημοσίου και τους καταλογίζει τα επιπλέον ποσά που πήραν ως προκαταβολή μερίσματος ζητώντας τους να τα επιστρέψουν άμεσα!
Οι δικαιούχοι αυτοί θα πρέπει να γυρίσουν πίσω ως και 1.000 ευρώ από τις διαφορές του μερίσματος που πληρώθηκαν μέσα στο 2014 ενώ σε ορισμένες – λίγες- περιπτώσεις θα πρέπει να επιστρέψουν μερίσματα 2.500 ευρώ, καθώς δεν θεμελιώνουν δικαίωμα λήψης της παροχής επειδή κατά τον έλεγχο των αιτήσεών τους διαπιστώθηκε πως δεν έχουν 20 χρόνια πληρωμής εισφορών στο ΜΤΠΥ!!!
Διαβάστε το ρεπορτάζ από τον Ελεύθερο Τύπο:
ΠΗΓΗ: Ελεύθερος Τύπος
Διαβάστε επίσης:

Εγχειρίδιο Διενέργειας εσωτερικών ελέγχων

Εγχειρίδιο
Διενέργειας εσωτερικών ελέγχων
Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Έκδοση 2/Μάρτιος 2015
Αθήνα

Ο σκοπός του παρόντος Εγχειριδίου είναι να παρέχει καθοδήγηση για τη διενέργεια των εσωτερικών ελέγχων που εκτελούνται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Ειδικότερα, το Εγχειρίδιο αυτό επιδιώκει:

- να εξοικειώσει τους Εσωτερικούς Ελεγκτές με τις βασικές έννοιες που αφορούν στον εσωτερικό έλεγχο, όπως είναι οι έννοιες του κινδύνου, της διαδικασίας, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου κλπ.

- να καταγράψει το θεσμικό πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και να ορίσει το πεδίο εφαρμογής του

- να περιγράψει συνοπτικά τα στάδια της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου

- να αναλύσει τα βήματα της εκτέλεσης ενός εσωτερικού ελέγχου, τα οποία οι Εσωτερικοί Ελεγκτές οφείλουν να ακολουθούν

- να παράσχει πρακτικές συμβουλές σε κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι η δειγματοληψία και η διενέργεια συνεντεύξεων

- να τυποποιήσει τα έντυπα που χρησιμοποιούνται κατά τον εσωτερικό έλεγχο

- να θέσει τις αρχές που πρέπει να πληροί η έκθεση εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τα περιεχόμενά της

- να ορίσει τη διαδικασία που ακολουθείται όταν προκύψουν ευρήματα που καθιστούν αναγκαία την ανάληψη διορθωτικών ή βελτιωτικών ενεργειών.

Η παρούσα, δεύτερη έκδοση του Εγχειριδίου αποτελεί το προϊόν αναθεώρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε με βάση την εμπειρία από τα δύο έτη εφαρμογής του. Οι αλλαγές που επήλθαν αποτελούν βελτιώσεις οι οποίες καθιστούν το Εγχειρίδιο πληρέστερο και αναμένεται ότι θα αυξήσουν ακόμη περισσότερο τη χρησιμότητά του.

Ποιοι απαλλάσσονται από την πληρωμή διοδίων

Ποιοι απαλλάσσονται από την πληρωμή διοδίων

  •  Print
Ποιοι απαλλάσσονται από την πληρωμή διοδίων
Προσθήκη σχολίου
Της Μαριάννας Τζάννε
Την απαλλαγή των μόνιμων κατοίκων από τα διόδια, την δυνατότητα ελεύθερων διελεύσεων όσων χρησιμοποιούν τους αυτοκινητόδρομους για να πάνε στην εργασία τους και δεν έχουν εναλλακτική διαδρομή, και ατέλεια για τα ΑΜΕΑ, ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών κ. Χρήστος Σπίρτζης.
Μέχρι σήμερα οι εταιρείες παραχώρησης για περιοχές που γειτνιάζουν με σταθμούς διοδίων προσφέρουν χαμηλότερα τιμολόγια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι Αφίδνες στο δήμο Ωρωπού όπου τα ΙΧ των μόνιμων κατοίκων πληρώνουν 2,10 ευρώ από 3,30 ευρώ που είναι η τιμή για τους υπόλοιπους οδηγούς.
Επίσης για λόγους κοινωνικής πολιτικής και παρά το γεγονός ότι η ατέλεια δεν προβλέπεται από τις συμβάσεις για τα ΑΜΕΑ, εντούτοις όλοι οι παραχωρησιούχοι επιτρέπουν να περνούν από τα διόδια χωρίς να πληρώνουν όσοι είναι οι κάτοχοι της αντίστοιχης μπλε κάρτας που δηλώνει την αναπηρία.
Μιλώντας στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου ο κ. Σπίρτζης, επανέλαβε την πρόθεση του υπουργείου για επαναδιαγράματευση των συμβάσεων παραχώρησης που όπως είπε δεν θα είναι εύκολη ενώ προανήγγειλε την δημιουργία νέου νομικό πλαίσιο, τιμολόγησης και προδιαγραφών που θα είναι ενιαίο για δημόσια και ιδιωτικά έργα.
Όπως είπε, σήμερα δεν υπάρχει καμία αξιοπιστία στο σύστημα προϋπολογισμών των έργων, καθώς κάποια τιμολόγια υποτιμολογούν εργασίες και υλικά, άλλα υπερτιμολογούν και άλλα αφορούν υλικά τα οποία σήμερα δεν χρησιμοποιούνται. Επιπλέον στους στόχους του νέου υπουργού είναι η δημιουργία μίας δημόσιας πλατφόρμας μέσω της οποίας κάθε πολίτης θα έχει την δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία όλων των μελετών και των δημοσίων έργων των υπουργείων, των φορέων, των περιφερειών και των δήμων.
Ο κ. Σπίρτζης έθεσε και θέμα ποιότητας μελετών αλλά και συντήρησης των έργων, επισημαίνοντας ότι είναι λάθος να αποκόπτεται ο μελετητής από την εξέλιξη ενός έργου. Σε σχέση με τις συμβάσεις παραχώρησης επισήμανε ότι "κάνουμε προσπάθεια να ξεφύγει η χώρα από τον τρόπο που επιλέχθηκε να γίνουν οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι» και σημείωσε ότι πρέπει να αλλάξουν οι συμβάσεις παραχώρησης «χωρίς να έχουμε τριγμούς και σταμάτημα στα έργα» και με την υιοθέτηση τεχνοκρατικών δεικτών που θα διασφαλίζουν την βιωσιμότητα των έργων και το ότι «η κοινωνία δεν θα είναι σε αδιέξοδο». Σημείωσε μάλιστα ότι ψαλίδι θα μπει και στις αποδόσεις κεφαλαίων των παραχωρησιούχων (IRR), οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας. Σε ότι αφορά το σπάσιμο των διαγωνισμών για τα δημόσια έργα, επανέλαβε ότι "η επιλογή μας είναι η διάχυση των έργων σε όλη την κλίμακα του τεχνικού κόσμου και όχι η συγκέντρωση στις μεγάλες εταιρίες», ενώ συμπλήρωσε ότι καλό θα είναι το κοινοβούλιο «να αναζητήσει τις ευθύνες του τραπεζικού συστήματος που είναι κρίσιμος συντελεστής που βαρύνει το κόστος των έργων».
Ο κ. Σπίρτζης παρουσίασε στην βουλή το έργο για την κατασκευή της οδού Αγία Βαρβάρας – Απομαρμά, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, έχει προϋπολογισμό δημοπράτησης 47 εκατ. ευρώ και έρχεται να ολοκληρώσει τον άξονα Αγία Βαρβάρα - Άγιοι Δέκα - Καστέλι, συνολικου μήκους 15,7 χλμ, εκ των οποίων έχουν ολοκληρωθεί 7,9 χλμ.
Το έργο περιλαμβάνει και την αποπεράτωση εργασιών τμημάτων που είχαν ξεκινήσει με προηγούμενες εργολαβίες όσο και νέες εργασίες. Ο χρόνος αποπεράτωσης είναι 30 μήνες. Μειοδότης είναι η εταιρία Κλέαρχος Ρούτσης, ο οποίος κατέθεσε οικονοική προσφορά 30,1 εκατ. ευρώ κι έκπτωση 35%.

Το ΥΠΟΙΚ διαψεύδει το Reuters για τα ταμειακά διαθέσιμα

Το ΥΠΟΙΚ διαψεύδει το Reuters για τα ταμειακά διαθέσιμα

Πρώτη καταχώρηση: 17/04/2015 - 20:13
Τελευταία δημοσίευση: 17/04/2015 20:13Οικονομία
Το ΥΠΟΙΚ διαψεύδει το Reuters για τα ταμειακά διαθέσιμα
Με ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών διέψευσε το ρεπορτάζ του Reutersσύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα ταμειακά διαθέσιματων 2 δισ. ευρώ. που απέμειναν για να πληρώσει μισθούς και συντάξεις στα τέλη Απριλίου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών:
«Σημερινά δημοσιεύματα ειδησεογραφικών  πρακτορείων που αναφέρονται στα  ταμειακά διαθέσιμα του δημοσίου θεωρούνται  ανυπόστατα και διαψεύδονται με κατηγορηματικό τρόπο».

Διαβάστε επίσης:


Πώς θα υποβληθούν οι «συγκεντρωτικές» του 2015

Πώς θα υποβληθούν οι «συγκεντρωτικές» του 2015

Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015 19:36
 
UPD:20:11
FOSPHOTOS /Panayiotis Tzamaros
Μεγάλο χρονικό περιθώριο μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου θα έχουν οι επιτηδευματίες για να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων με τις συναλλαγές του 2015.
Απόφαση που υπέγραψε η γ.γ. Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαϊδου, προβλέπει σειρά διευκολύνσεων για τις επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και η συγκεντρωτική καταχώρηση ανά αριθμό φορολογικής ταμειακής μηχανής των στοιχείων λιανικών συναλλαγών. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΓΓΔΕ:
α) Καταχωρούνται συγκεντρωτικά (καθαρή αξία), χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου, τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών (Φ.Τ.Μ.), με μια εγγραφή ανά αριθμό Φ.Τ.Μ. ή συγκεντρωτικά με τα λοιπά στοιχεία λιανικών συναλλαγών.
β) Ειδικά οι καταστάσεις του πρώτου, δεύτερου και τρίτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2015,υποβάλλονται μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2015.
γ) Σε περίπτωση αποκλίσεων, δεν απαιτείται η διόρθωση των καταστάσεων πελατών-προμηθευτών εφόσον η διαπιστωθείσα, μετά από έλεγχο, συνολική αξία της απόκλισης ανά αντισυμβαλλόμενο δεν ξεπερνά το ποσό των 100 ευρώ.