Σάββατο, 13 Ιουνίου 2015

Κοινοτικές πηγές: Δεν αποκλείεται η παρουσία της ΕΚΤ στις Βρυξέλλες – ΒΙΝΤΕΟ

Κοινοτικές πηγές: Δεν αποκλείεται η παρουσία της ΕΚΤ στις Βρυξέλλες – ΒΙΝΤΕΟ

Πρώτη καταχώρηση: 12/06/2015 - 21:57
Τελευταία δημοσίευση: 12/06/2015 21:57Οικονομία
Κοινοτικές πηγές: Δεν αποκλείεται η παρουσία της ΕΚΤ στις Βρυξέλλες – ΒΙΝΤΕΟ
Κοινοτικές πηγές δεν αποκλείουν το γεγονός να είναι παρών στην αυριανή συνάντηση του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ με Έλληνες αξιωματούχους και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, επισημαίνοντας όμως ότι η συνάντηση δεν έχει διαπραγματευτικό χαρακτήρα.
Δείτε το απόσπασμα από την ΕΡΤ.
Διαβάστε επίσης:

Το μίνι φορολογικό όπως κατατέθηκε στην Βουλή και θα ψηφιστεί την Τρίτη 16.6.2015

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 1

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 ρυθμίζεται η φορολόγηση των φορολογικών κατοίκων εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων και των ελλήνων ομογενών, και καθιερώνεται ένα φορολογικό καθεστώς αντίστοιχο με αυτό που ίσχυε με τον προηγούμενο ΚΦΕ (ν.2238/1994) για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013). Για τους εν λόγω φορολογούμενους η υποχρέωση να αναγράφουν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος όλα τα εισοδήματα πηγής Ελλάδας, ανεξαρτήτως ποσού, δεν ενεργοποιεί τα τεκμήρια διαβίωσης. Π.χ. στην περίπτωση που ένας φορολογικός κάτοικος εξωτερικού αποκτά εισόδημα από τόκους καταθέσεων στη χώρα μας ύψους 1 ευρώ, δεν θα επιβάλλεται φόρος στην Ελλάδα βάσει τεκμαρτού εισοδήματος (π.χ. βάσει δευτερεύουσας κατοικίας, ΕΙΧ κ.λπ.). Με την προϊσχύουσα διάταξη του ν.4172/2013, όποιος κάτοικος εξωτερικού είχε εισόδημα από τόκους καταθέσεων στη χώρα μας ύψους 1 ευρώ, ήταν υποχρεωμένος να καταβάλει φόρο στην Ελλάδα βάσει των τεκμηρίων διαβίωσης. Αυτό, όμως, είχε ως αποτέλεσμα οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού και ιδίως οι έλληνες ομογενείς να αποσύρουν τις καταθέσεις τους από τα ημεδαπά τραπεζικά ιδρύματα, με προφανή συνέπεια την απώλεια κεφαλαίων και φόρων επί των τόκων ή να εισάγουν χρηματικά κεφάλαια στην Ελλάδα προκειμένου να καλύψουν τα τεκμήρια διαβίωσης και στη συνέχεια να τα εξάγουν στο κράτος της φορολογικής τους κατοικίας. Τέλος, οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν εφαρμόζονται για φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ορίζεται ότι η διαφορά μεταξύ του τεκμαρτού εισοδήματος και του εισοδήματος που αποκτά ο φορολογούμενος μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών- συνταξιούχων, υπό την προϋπόθεση ότι το τεκμαρτό εισόδημα του φορολογούμενου δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 τα εισοδήματα που αποκτούν οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ.) και εφόσον αυτοί δεν είναι επιτηδευματίες, δηλαδή δεν έχουν κάνει έναρξη εργασιών, αντιμετωπίζονται φορολογικά, για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης, ως εισόδημα από μισθούς-συντάξεις υπολογιζόμενου του ποσού της μείωσης φόρου των 2.100 ευρώ και χωρίς να βεβαιώνεται προκαταβολή επόμενου έτους.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 δεν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων προς ανιόντες/κατιόντες/συζύγους. Με την εν λόγω διάταξη αποφεύγεται η υπερβολική φορολογική επιβάρυνση όσων ασκούν ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εξαιτίας του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων.

Άρθρο 2

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του σχεδίου νόμου επισημαίνεται ότι δεδομένης της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια η χώρα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, η ελληνική πολιτεία οφείλει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάπτυξη της οικονομίας και την υποβοήθηση των ελληνικών επιχειρήσεων. Στα πλαίσια αυτά και δεδομένου, ότι οι κατασκευές αγωγών μεταφοράς προϊόντων ενέργειας (φυσικού αερίου κλπ), αποτελούν έργα υψίστης σημασίας για τη χώρα και μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, τόσο στο στάδιο της παραγωγής των αγαθών που θα απαιτηθούν για την κατασκευή των αγωγών, όσο και για τις εργασίες κατασκευής τους, είναι σημαντικό οι ελληνικές επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής με ίσους όρους στους διαγωνισμούς για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που αποκλειστικά χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των αγωγών.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ένα σημαντικό μειονέκτημα συγκριτικά με τις ομοειδείς κοινοτικές εκ του λόγου, ότι μια ελληνική επιχείρηση οφείλει να εκδίδει τιμολόγιο με ΦΠΑ για τις πράξεις παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, που διενεργεί στο εσωτερικό της χώρας, ενώ οι αντίστοιχες κοινοτικές επιχειρήσεις, που διενεργούν διασυνοριακή παράδοση αγαθών στο εσωτερικό της κοινότητας, στα πλαίσια ενδοκοινοτικής συναλλαγής ή υπηρεσιών που φορολογούνται ως πράξεις λήπτη, μπορούν να εκδίδουν τα αντίστοιχα παραστατικά χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τους κανόνες των ενδοκοινοτικών συναλλαγών και λήψεων υπηρεσιών. Έτσι, στην απόφαση της επιχείρησης που κατασκευάζει έναν αγωγό φυσικού αερίου για την επιλογή του προμηθευτή αγαθών και υπηρεσιών, θα συνεκτιμηθεί αρνητικά η ανάγκη εκταμίευσης επιπλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Άρθρο 3

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου (προσθήκη με περίπτωση ιβ', στην παράγραφο 1, του άρθρου 78, του ν.2960/2001) απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το φυσικό αέριο της περίπτωσης ιη', της παραγράφου 1, του άρθρου 73, υπό την προϋπόθεση ότι παραλαμβάνεται από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους. Η ως άνω απαλλαγή ισχύει από 1/1/2015.

Η δυνατότητα για τη χορήγηση της ως άνω απαλλαγής προβλέπεται στην παράγραφο 4, του άρθρου 2 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ. Το προτεινόμενο μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας βιομηχανίας.

Με την ίδια διάταξη παρέχεται η εξουσιοδότηση για την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία θα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τρόπος ελέγχου για την απαλλαγή από τον ΕΦΚ του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους.

Άρθρο 4

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 5 του σχεδίου νόμου προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο δωρεών για τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα στη στενή οικογένεια των προσώπων που έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται λόγω του ναυαγίου του πλοίου Norman Atlantic το Δεκέμβριο του 2014. Με τη ρύθμιση αυτή η πολιτεία, επιδεικνύει την ευαισθησία της απέναντι στα πρόσωπα που επλήγησαν από τη ναυτική τραγωδία και διευκολύνει την παροχή αφορολόγητων των τυχόν έκτακτων οικονομικών βοηθημάτων που έχουν καταβληθεί ή θα καταβληθούν προς τις οικογένειές τους, για την κάλυψη εξόδων που προέκυψαν σε αυτές.

Άρθρο 5

Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του σχεδίου νόμου για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος, τα πρατήρια καπνοβιομηχανικών προϊόντων, τα οποία τηρούν βιβλία Β κατηγορίας, απαλλάσσονται της πραγματικής απογραφής (ΠΟΛ.1134/14.12.2004) και αντί αυτής γίνεται πλασματική, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 31 παρ.1 περ. Γ' του Ν.2238/1994, κατά την οποία ως απογραφή λήξης της διαχειριστικής περιόδου λαμβάνεται ποσοστό 10% επί των αγορών της περιόδου αυτής και ως απογραφή έναρξης ποσοστό 10% επί των αγορών της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.

Τα πρατήρια καπνικών είχαν ανέκαθεν υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β' κατηγορίας και για μία και μόνη χρήση, ήτοι το 2003, οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεώθηκαν να τηρήσουν βιβλία Γ κατηγορίας και να διενεργήσουν πραγματική απογραφή, ενώ στη συνέχεια, από την 1.1.2004 και μετά, επανεντάχθηκαν στη Β1 κατηγορία βιβλίων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 4 του ν. 3229/2004.

Οι ελεγκτικές αρχές δεν εφάρμοσαν κατά τον έλεγχο τη διάταξη του άρθρου 31 παρ.1 περ. γ' του Ν.2238/1994 περί πλασματικής απογραφής. Για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος ως απογραφή έναρξης για τη χρήση 2004 ελήφθη η πραγματική απογραφή του 2003 ενώ η ως απογραφή λήξης ι η πλασματική του 10% επί των αγορών του 2004.

Με τον ως άνω τρόπο υπολογισμού τα κέρδη που προκύπτουν είναι πολλαπλάσια των πραγματικών και δηλωθέντων σε όλες τις άλλες χρήσεις. Με την προτεινόμενη διάταξη αποκαθίσταται η φορολογική ισορροπία και τερματίζονται οι δικαστικές διενέξεις.

Άρθρο 6

Η προβλεπόμενη από την τροποποιούμενη διάταξη ακυρότητα των συμβολαίων μεταβίβασης της κυριότητας ή δικαιωμάτων επί ακινήτων χωρίς την προσκόμιση του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ είναι σοβαρή συνέπεια, η οποία πλήττει τις συναλλαγές και είναι δυσανάλογη προς τον επιδιωκόμενο σκοπό. Με την προτεινόμενη ρύθμιση εξορθολογίζονται οι συνέπειες από τη μη προσκόμιση του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ ή τις ελλείψεις ή σφάλματα του πιστοποιητικού αυτού. Για τον αυτό λόγο κρίνεται αναγκαία και η άρση της ακυρότητας των συμβολαίων που συνετάγησαν μέχρι την ισχύ του παρόντος νόμου, στα οποία έχει μεν επισυναφθεί πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ αλλά έχουν διαπιστωθεί παραλείψεις ή σφάλματα ως προς τα στοιχεία του ακινήτου που αναφέρονται σε αυτό. Επιπλέον, εξορθολογίζονται και τα επιβαλλόμενα πρόστιμα σε βάρος συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων κ.λπ. και καθορίζονται ανάλογα με την αξία του μεταβιβαζομένου ακινήτου ή δικαιώματος σε αυτό.

Άρθρο 7
Έναρξη Ισχύος


ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (κύρωση με τον. 4172/2013, Α' 167)

1. Η περίπτωση η' του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) αντικαθίσταται ως εξής:
«η) Προκειμένου για αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες του άρθρου 31 φυσικού προσώπου που έχει τη φορολογική κατοικία του στην αλλοδαπή. Προκειμένου για δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 32 φυσικού προσώπου που έχει τη φορολογική κατοικία του στην αλλοδαπή εφόσον δεν αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα.»

2. Στο τέλος της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 34 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται η φράση «έχει εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό του εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ ή».

3. Η περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 34 του Κ.Φ.Ε. καταργείται.

4. Στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέα παράγραφος 35 ως εξής:
«35. Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, κατά το φορολογικό έτος 2014 δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των εννιά χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ και εφόσον αυτοί δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, το εισόδημα αυτό και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών-συνταξιούχων της παρ.1 του άρθρου 15.»

5. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση προς ανιόντες, κατιόντες και συζύγους, αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκήσιμες γαίες, και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής.»

6. Οι διατάξεις της παραγράφων 1, 2 και 5 του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή για το φορολογικό έτος 2014 και εξής.

Άρθρο 2
Υπόχρεος για την απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για την κατασκευή αγωγών φυσικού αερίου

Στο άρθρο 35 παράγραφος 1 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α., ν. 2859/2000) προστίθεται νέα περίπτωση κ' ως εξής:
«κ) ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας, υποκείμενος στον φόρο με δραστηριότητα μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω αγωγών για τα αγαθά και τις υπηρεσίες, που αποκλειστικά χρησιμοποιεί για την κατασκευή των αγωγών αυτών.».

Άρθρο 3
Τροποποίηση του ν. 2960/2001 (Α' 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και άλλες διατάξεις.

Στην παράγραφο 1, του άρθρου 78 του ν.2960/2001, προστίθεται περίπτωση ιβ' ως εξής:
«ιβ) Από 1/1/2015, το φυσικό αέριο της περίπτωσης ιη', της παραγράφου 1, του άρθρου 73, που παραλαμβάνεται από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες, οι απαιτούμενοι έλεγχοι καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του φυσικού αερίου, σύμφωνα με την περίπτωση αυτή.»

Άρθρο 4
Απαλλαγή χρηματικών δωρεών από το φόρο

Στην ενότητα Γ' του άρθρου 43 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α' 266), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση στ' ως ακολούθως:
«στ) χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 σε σύζυγο, τέκνα, γονείς και αδέλφια των προσώπων που απεβίωσαν ή αγνοούνται λόγω του ναυαγίου του πλοίου Norman Atlantic, που έλαβε χώρα το Δεκέμβριο του 2014.»

Άρθρο 5
Επαναπροσδιορισμός των καθαρών κερδών για τα πρατήρια καπνοβιομηχανικών προϊόντων

«Για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών χρήσης 2004 των επιχειρήσεων που επανεντάχθηκαν στη Β' κατηγορία βιβλίων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992, Α' 84) με τη διάταξη του άρθρου 32 παρ. 4 του ν. 3229/2004 (Α' 38) η απογραφή της χρήσης αυτής υπολογίζεται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 περ. γ' του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 (Α' 151) και γίνεται επαναπροσδιορισμός των καθαρών κερδών και νέα εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία».

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων

1. Η παρ. 1 του άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Απαγορεύεται κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαιοπραξία με την οποία συστήνονται, μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται, από οποιαδήποτε αιτία δικαιώματα επί ακινήτου ή παρέχεται δικαίωμα προσημείωσης ή υποθήκης σε αυτό, αν δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται από το συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο που συντάσσει, πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης, με το οποίο πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθώς και ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλει, ή νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το συγκεκριμένο ακίνητο και έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις, έχει ρυθμίσει ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α για τα υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία είναι υπόχρεος για τα πέντε (5) προηγούμενα έτη. Τα παραπάνω ισχύουν και για τη σύνταξη περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης επί εκούσιου πλειστηριασμού. Στην περίπτωση αυτή το πιστοποιητικό προσκομίζεται μόνον από τον επισπεύδοντα τον εκούσιο πλειστηριασμό. Ειδικά κατά το έτος 2015, το πιστοποιητικό χορηγείται για τα έτη 2011,2012,2013 και 2014.
Δεν απαιτείται η μνημόνευση, επισύναψη ή προσκόμιση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α στη μονομερή εξάλειψη υποθήκης ή στην άρση κατάσχεσης ή στην παραχώρηση υποθήκης ή προσημείωσης για εξασφάλιση δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται έγκυρη η μνημόνευση, επισύναψη ή προσκόμιση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α, στο οποίο το κτίσμα αποτυπώνεται με απόκλιση της επιφάνειας του μέχρι πέντε (5) τετραγωνικά μέτρα και το γήπεδο ή το οικόπεδο αποτυπώνονται με απόκλιση μέχρι δύο τοις εκατό (2%) της επιφάνειάς τους, ή παραλείπονται ή αναγράφονται εσφαλμένα στοιχεία που δεν επηρεάζουν τη φορολογική ταυτότητα του ακινήτου και δεν συνεπάγονται την επιβολή μειωμένου φόρου».

2. Οι τυχόν παραλείψεις ή σφάλματα ως προς τα στοιχεία του ακινήτου, που αναφέρονται στο πιστοποιητικό του ΕΝ.Φ.Ι.Α που προσαρτάται και μνημονεύεται σε συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δεν επιφέρουν ακυρότητα των πράξεων αυτών.

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«6.Οι συμβολαιογράφοι, οι φύλακες μεταγραφών και οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων, που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, υπόκεινται σε πρόστιμο που ορίζεται σε ένα τοις χιλίοις (1‰) επί της αξίας του μεταβιβαζομένου ακινήτου ή δικαιώματος επ' αυτού, το οποίο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 300,00 ευρώ ούτε ανώτερο από 1.000,00 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται».

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ


ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 παρ. 1 (Άρθρο 33 περίπτωση η' του ν. 4172/2013)
«η) Προκειμένου για φυσικό πρόσωπο που έχει τη φορολογική κατοικία του στην αλλοδαπή, εφόσον δεν αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα».

Άρθρο 1 παρ. 2 (Άρθρο 34 παρ. 1 περίπτωση α' του ν. 4172/2013)
«α) σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία ή/και συντάξεις ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή δεν υπάρχει εισόδημα από καμία κατηγορία ή»

Άρθρο 1 παρ. 3 (Άρθρο 34 παρ. 1 περ. ε' του ν. 4172/2013)
«ε) Δεν εφαρμόζεται η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη εφόσον ο φορολογούμενος ή τα εξαρτώμενα μέλη αποκτούν εισόδημα μόνο από τόκους και ακίνητα».

Άρθρο 1 παρ. 5 (Άρθρο 39 παρ. 2 του ν. 4172/2013)
«2. Το εισόδημα σε είδος αποτιμάται στην αγοραία αξία. Το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο τρία τοις εκατό (3%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Κατ' εξαίρεση το τεκμαρτό εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου που αφορά δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες απαλλάσσεται από το φόρο.»

Άρθρο 3
Προσθήκη νέας περίπτωσης ιβ), μετά την περίπτωση ια), στην παράγραφο 1 του άρθρου 78 του ν.2960/2001 :

«1. Εκτός από τις απαλλαγές που προβλέπονται από το άρθρο 68, απαλλάσσονται επίσης:
α) Ενεργειακά προϊόντα που παραλαμβάνονται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα για τις αεροπορικές μεταφορές εκτός των ιδιωτικών πτήσεων αναψυχής.
Ως «ιδιωτική πτήση αναψυχής» νοείται η χρησιμοποίηση αεροσκάφους από τον ιδιοκτήτη του ή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο το χρησιμοποιεί βάσει μισθώσεως ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, για μη εμπορικούς σκοπούς, και ειδικότερα όταν δεν πρόκειται για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων ή για την παροχή υπηρεσιών έναντι αμοιβής ή για τις ανάγκες των δημόσιων αρχών.
β) Ενεργειακά προϊόντα που παραλαμβάνονται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα για τη ναυσιπλοΐα στα ύδατα της Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής αλιείας, εκτός από την περίπτωση χρησιμοποίησής τους σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, και ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται επί ενός σκάφους αναψυχής.
Ως «ιδιωτικά σκάφη αναψυχής» νοούνται οποιαδήποτε σκάφη που χρησιμοποιούνται από τον ιδιοκτήτη τους ή από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο τα χρησιμοποιεί βάσει μισθώσεως ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, για μη εμπορικούς σκοπούς, και ειδικότερα όταν δεν πρόκειται για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων ή για την παροχή υπηρεσιών έναντι αμοιβής ή για τις ανάγκες των δημόσιων αρχών.
δ) Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που υπάγεται στους κωδικούς της Σ.Ο. 2710 19 41 και 2710 19 45 και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως ηλεκτρομονωτικό υλικό ηλεκτρικών μετασχηματιστών.
ε) Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) των κωδικών της Σ.Ο. 2710 19 41 και 2710 19 45, το φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη) της περίπτωσης ιβ', το ελαφρύ πετρέλαιο (WHITE SPIRIT) της περίπτωσης κδ', καθώς και τα άλλα ελαφρά λάδια της περίπτωσης κε' της παραγράφου 1 του άρθρου 73, που παραλαμβάνονται από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους
στ) Τα προϊόντα των περιπτώσεων κβ' και κγ' του άρθρου 73, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από τις βιομηχανίες ή βιοτεχνίες ως πρώτες ύλες για την παραγωγή των προϊόντων τους.
ζ) Ο λιθάνθρακας, λιγνίτης και οπτάνθρακας (κοκ) της Σ.Ο. 2701,2702 και 2704 που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής.
η) Ο λιθάνθρακας, λιγνίτης και οπτάνθρακας (κοκ) της Σ.Ο. 2701, 2702 και 2704 που χρησιμοποιούνται στην ορυκτολογική κατεργασία όπως αυτή ορίζεται στην ονοματολογία NACE υπό τον κωδικό ΔΘ 26 «κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων» στον Κανονισμό (ΕΟΚ) του Συμβουλίου 3037/1990, της 9ης Οκτωβρίου 1990, για τη στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Κοινότητα, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) της Επιτροπής 29/2002, της 19ης Δεκεμβρίου 2001

θ) Ο λιθάνθρακας, λιγνίτης και οπτάνθρακας (κοκ) του κωδικού της Σ.Ο. 2701, 2702 και 2704 και η ηλεκτρική ενέργεια του κωδικού της Σ.Ο. 2716 που χρησιμοποιούνται για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία.
ι) Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται και χρησιμοποιείται για ιδία χρήση, εφόσον προέρχεται από αιολική, ηλιακή, γεωθερμική, παλιρροϊκή ενέργεια και ενέργεια κυμάτων.
ια) η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για γεωργική χρήση.»

Άρθρο 6 παρ. 1 (Άρθρο 54Α παρ. 1 του ν. 4174/2013)

«1. Είναι αυτοδικαίως άκυρη κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαιοπραξία με την οποία συστήνονται, μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται, από οποιαδήποτε αιτία δικαιώματα επί ακινήτου ή παρέχεται δικαίωμα προσημείωσης ή υποθήκης σε αυτό, αν δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται από το συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο που συντάσσει, πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης, με το οποίο πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο, με τα ίδια στοιχεία, περιλαμβάνεται στη δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθώς και ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλει, ή νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το συγκεκριμένο ακίνητο και έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις, έχει ρυθμίσει ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία είναι υπόχρεος για τα πέντε (5) προηγούμενα έτη. Αυτοδικαίως άκυρος είναι ο συμβολαιογραφικός τίτλος και για τη σύνταξη κατακυρωτικής έκθεσης επί εκούσιου πλειστηριασμού. Δεν απαιτείται η μνημόνευση, επισύναψη ή προσκόμιση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. στη μονομερή εξάλειψη υποθήκης ή στην άρση κατάσχεσης. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται έγκυρη η μνημόνευση, επισύναψη ή προσκόμιση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., στο οποίο το κτίσμα αποτυπώνεται με απόκλιση της επιφάνειάς του μέχρι πέντε (5) τετραγωνικά μέτρα και το γήπεδο ή το οικόπεδο αποτυπώνονται με απόκλιση μέχρι δύο τοις εκατό (2%) της επιφάνειάς τους.»

Άρθρο 6 παρ. 3 (Άρθρο 54Α παρ. 6 του ν. 4174/2013)

«6. Οι συμβολαιογράφοι, οι φύλακες μεταγραφών και οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, υπόκεινται σε πρόστιμο που ορίζεται σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, για κάθε παράβαση. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης.»

Η εσωκομματική "μάχη" της Μέρκελ για την Ελλάδα - ΒΙΝΤΕΟ

Η εσωκομματική "μάχη" της Μέρκελ για την Ελλάδα - ΒΙΝΤΕΟ

Πρώτη καταχώρηση: 12/06/2015 - 20:33
Τελευταία δημοσίευση: 12/06/2015 20:33Οικονομία
Η εσωκομματική μάχη της Μέρκελ για την Ελλάδα - ΒΙΝΤΕΟ
Το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της αφιερώνει στο ζήτημα της Ελλάδας ηΆνγκελα Μέρκελ, η οποία έχει κατεβεί στην κοινοβουλευτική ομάδα των 311 μελών του κόμματός της με το σλόγκαν "δε θα αφήσω την Αθήνα να γίνει Πρίστινα". 
Η γερμανίδα καγκελάριος δε θέλει να ακούει για δυο νομίσματα στην Ελλάδα, σενάριο που προωθούν οι συνεργάτες του υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.
Όπως μετέδωσε το Star, η Μέρκελ θα ρίξει όλο της το βάρος στη μάχη για την Ελλάδα το πρωί της Πέμπτης, στις 18 Ιουνίου, που θα μιλήσει στη Βουλή για το ελληνικό ζήτημα. 
Δείτε το βίντεο του Star
Διαβάστε επίσης

H Mέρκελ συγκαλεί εκτάκτως τη γερμανική βουλή για την Ελλάδα

H Mέρκελ συγκαλεί εκτάκτως τη γερμανική βουλή για την Ελλάδα

Πρώτη καταχώρηση: 12/06/2015 - 20:10
Τελευταία δημοσίευση: 12/06/2015 20:10Οικονομία
H Mέρκελ συγκαλεί εκτάκτως τη γερμανική βουλή για την Ελλάδα
Έκτακτη Σύνοδο του Γερμανικού Κοινοβουλίου συγκαλεί η Άνγκελα Μέρκελ την επόμενη Πέμπτη, 18 Ιουνίου.  Η γερμανίδα Καγκελάριος θα μιλήσει στη βουλή για την Ελλάδα.  Σημειώνεται ότι την ίδια μέρα είναι προγραμματισμένο το Εurogroup.

Διαβάστε επίσης:

Μαξίμου: Η Ελλάδα θα κομίσει νέα πρόταση δημοσιονομικού χαρακτήρα στους θεσμούς

Μαξίμου: Η Ελλάδα θα κομίσει νέα πρόταση δημοσιονομικού χαρακτήρα στους θεσμούς

Πρώτη καταχώρηση: 12/06/2015 - 20:07
Τελευταία δημοσίευση: 12/06/2015 20:07Οικονομία
Μαξίμου: Η Ελλάδα θα κομίσει νέα πρόταση δημοσιονομικού χαρακτήρα στους θεσμούς
Νέα πρόταση, δημοσιονομικού χαρακτήρα αναμένεται να κομίσει η Ελλάδα στην αυριανή συνάντηση με τους εκπροσώπους των θεσμών στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με πηγές του Μεγάρου Μαξίμου.
Η ελληνική αντιπροσωπεία θα αποτελείται από τους κκ Γ. Δραγασάκη, Ν. Παππά, Ε. Τσακαλώτο, Γ. Χουλιαράκη και υποστηρικτική ομάδα απαρτιζόμενη από τεχνικά στελέχη.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ίδιες πηγές την πρωτοβουλία για τις επαφές με τους άλλους θεσμούς για την αυριανή συνάντηση ανέλαβε ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα είναι το ΔΝΤ.
Οι ίδιες πηγές διέψευσαν κατηγορηματικά την ύπαρξη οποιουδήποτε «τελεσιγράφου» από το Euroworking Group όπως και την οποιαδήποτε συζήτηση για ελληνική χρεοκοπία.
Σε ό,τι αφορά την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού ανέφεραν ότι οι παρεμβάσεις θα είναι δημοσιονομικού και διοικητικού χαρακτήρα.
Τόνισαν ότι η Ελλάδα εμμένει στις προτάσεις της για το χρέος, όπως και για το ΕΚΑΣ και την ρήτρα μηδενικού ελλείμματος.
Σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ, η κυβέρνηση παραμένει σταθερή στην θέση της για τα ποσοστά 6% και 23%, ενώ ζητούμενο παραμένει ο καθορισμός του ποσοστού της μεσαίας κλίμακας.
Η Αθήνα θεωρεί επίσης σημαντικές τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης ο οποίος θα πρέπει να αναλάβει το βάρος της ανταλλαγής ομολόγων της ΕΚΤ.
Τέλος, σε ό,τι αφορά την συνολική πορεία της διαπραγμάτευσης, η Ελλάδα επιθυμεί μια συμφωνία το συντομότερο δυνατόν, ενώ εκτιμάται ως σημαντική ημερομηνία η 18η Ιουνίου, ημέρα σύγκλησης του Eurogroup.

Διαβάστε επίσης:

Διευκρινίσεις από το ΔΝΤ για την αποχώρηση του κλιμακίου – ΒΙΝΤΕΟ

Διευκρινίσεις από το ΔΝΤ για την αποχώρηση του κλιμακίου – ΒΙΝΤΕΟ

Πρώτη καταχώρηση: 12/06/2015 - 19:20
Τελευταία δημοσίευση: 12/06/2015 19:20Οικονομία
Διευκρινίσεις από το ΔΝΤ για την αποχώρηση του κλιμακίου – ΒΙΝΤΕΟ
Διευκρινίσεις έδωσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την αποχώρησή του από τοBrussels Group, επαναλαμβάνοντας ότι δεν επιβεβαιώνει την είδηση της αποχώρησης του τεχνικού κλιμακίου από τις Βρυξέλλες.
Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Ουάσιγκτον, Λένα Αργύρη, το ΔΝΤ δεν επιβεβαιώνει την είδηση ότι η αποχώρηση έγινε διότι κάτι τέτοιο του ζητήθηκε από την ελληνική πλευρά.
Δείτε το βίντεο:
Διαβάστε επίσης:

Βαρουφάκης: Δεν υπάρχει τελεσίγραφο

Βαρουφάκης: Δεν υπάρχει τελεσίγραφο

Πρώτη καταχώρηση: 12/06/2015 - 19:17
Τελευταία δημοσίευση: 12/06/2015 19:17Οικονομία
Βαρουφάκης: Δεν υπάρχει τελεσίγραφο
«Δεν υπάρχει τελεσίγραφο» δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης, προσερχόμενος στο υπουργείο Οικονομικών  μετά από την σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα.
«Ο λαός αγωνιά. Όλοι αγωνιούμε», σημείωσε ο υπουργός απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Διαβάστε επίσης:

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ

Πρώτη καταχώρηση: 12/06/2015 - 18:13
Τελευταία δημοσίευση: 12/06/2015 18:13Οικονομία
Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ
Ρυθμίσεις για χιλιάδες εγκλωβισμένους αυτοαπασχολούμενους του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), περιλαμβάνει τροπολογία την οποία ενέταξε στο σχέδιο νόμου για την ανακούφιση των ΑμεΑ ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Δημήτρης Στρατούλης.
Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε σήμερα ο κ. Στρατούλης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για τα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται κατ' αρχήν ρύθμιση για τους 5.000 ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αιτήσεις συνταξιοδότησης αλλά δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν γιατί οι οφειλές τους υπερβαίνουν το ανώτερο όριο οφειλής για συνταξιοδότηση, δηλαδή τις 20.000 ευρώ και δεν μπορεί να γίνει συμψηφισμός με τη σύνταξη.
Γι αυτήν την κατηγορία ασφαλισμένων το «πλαφόν» της οφειλής θα επεκταθεί στις 50.000 ευρώ και θα συμψηφίζεται με τη σύνταξη σε 60 συνολικά δόσεις. Η διάταξη αυτή είναι μεταβατική και θα ισχύσει έως το τέλος του 2016, ενώ το ποσό της μηνιαίας δόσης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το κατώτατο όριο σύνταξης που χορηγείται από τον ΟΑΕΕ.
Με την πάγια διάταξη, το επιτρεπόμενο όριο οφειλής για συνταξιοδότηση για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ επεκτείνεται από τις 20.000 ευρώ στις 25.000 ευρώ και για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ από τις 15.000 ευρώ στις 25.000 ευρώ, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Παράλληλα, στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ αλλά και στους αυτοαπασχολούμενους του ΕΤΑΑ (μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι) θα δοθεί η δυνατότητα να επιλέξουν για την ασφάλισή τους ως και τρεις ασφαλιστικές κλάσεις χαμηλότερα, ώστε να περιορίσουν την επιβάρυνση από τις αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών.
Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, η μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων μπορεί να μειωθεί στα 131 ευρώ, από τα 380 ευρώ το μήνα που είναι σήμερα.
Αναφερόμενος εν συνεχεία στην πορεία της ρύθμισης των 100 δόσεων, ο κ. Στρατούλης είπε σχετικά με τον ΟΑΕΕ ότι έχουν ρυθμιστεί έως τώρα οφειλές ύψους 1,5 δισ. ευρώ από 115.000 οφειλέτες και έχουν εισπραχθεί 50 εκατ. ευρώ.
Σε ό,τι αφορά τον ΟΓΑ, έχουν υποβληθεί στον Οργανισμό 22.000 αιτήσεις και έχουν ενταχθεί στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 16.000 από τους συνολικά 238.000 οφειλέτες. Οι οφειλές προς τον ΟΓΑ ανέρχονται στα 300 εκατ. ευρώ, ενώ το 50% των οφειλετών χρωστούν ποσά έως 1.000 ευρώ ο καθένας.
Ο υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης αναφέρθηκε τέλος στη ρύθμιση του σχεδίου νόμου για την επαναχορήγηση σύνταξης σε 30.000 ανασφάλιστους υπερήλικες η οποία είχε διακοπεί τα τελευταία χρόνια με τη χρήση εισοδηματικών κριτηρίων που προέβλεπαν οι νόμοι των μνημονίων.
Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι ανασφάλιστοι υπερήλικες θα εισπράξουν σύνταξη 260 ευρώ από την 1/10/2015 και 360 ευρώ από την 1/10/2016.
Διαβάστε επίσης.

Μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ και στο Ιόνιο ζητά ο περιφερειάρχης

Μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ και στο Ιόνιο ζητά ο περιφερειάρχης

Πρώτη καταχώρηση: 12/06/2015 - 16:37
Τελευταία δημοσίευση: 12/06/2015 17:16Οικονομία
Μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ και στο Ιόνιο ζητά ο περιφερειάρχης
"Να διατηρηθεί το καθεστώς μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. που ισχύει στο Αιγαίοκαι να επεκταθεί και στα Ιόνια Νησιά" ζητά με επιστολή προς τον ΠρωθυπουργόΑλέξη Τσίπρα και σε αρκετά μέλη του υπουργικού συμβουλίου, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος. 
Ο κ. Γαλιατσάτος ζητά να "αποκατασταθεί η αδικία προς τους κατοίκους των νησιών του Ιονίου και να εφαρμοσθεί η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα και από το άρθρο 174 της συνθήκης για την λειτουργία της ΕΕ".
Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή του Θεόδωρου Γαλιατσάτου.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
κ.κ. Υπουργοί της Κυβέρνησης
Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να εκφράσουμε την άποψή μας και την αγωνία μας, ως άποψη και αγωνία του συνόλου της τοπικής μας κοινωνίας για το μέγα θέμα της καθιέρωσης νέων συντελεστών Φ.Π.Α.
Οι αλλαγές των συντελεστών του ΦΠΑ τις οποίες σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση είναι ευκαιρία για να αποκατασταθεί η αδικία προς τους κατοίκους των Ιονίων νησιών και να εφαρμοσθεί η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα και  από το άρθρο 174 της συνθήκης για την λειτουργία της ΕΕ όπου αναφέρεται ότι «Η Ένωση αποσκοπεί, ιδιαίτερα, στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών… όπως οι υπερβόρειες περιοχές που είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες και οι νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές.».
Οι κάτοικοι των  Ιόνιων νησιών, αν και πλήττονται  εξίσου με τους κατοίκους άλλων νησιωτικών συμπλεγμάτων όπως οι κάτοικοι των νησιών του Αιγαίου ή των νησιών Αλαντ της Φιλανδίας , της  Κορσικής, των νησιών Αζόρες και άλλων, όπου αναγνωρίζεται η μειονεκτικότητα  τους εξαιτίας των προβλημάτων της νησιωτικότητας, δεν απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα χαμηλότερων συντελεστών ΦΠΑ σαν αντιστάθμιση της μειονεκτικότητας.
Τα προβλήματα της νησιωτικότητας έχουν διογκωθεί περισσότερο και εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και οι επιπτώσεις  είναι ιδιαίτερα  επιβαρυντικές για τα χαμηλά εισοδήματα καθώς συρρικνώνεται η αγοραστική τους δύναμη η οποία έχει ήδη καταρρακωθεί  από την οικονομική κρίση.
Η προβληματική και ανέκαθεν κοστοβόρα συγκοινωνία ,διαπεριφερειακή και ενδοπεριφερειακή ,έχει γίνει ακόμη πιο δύσκολη εξαιτίας της κρίσης . Η μείωση του αριθμού των επιβατών και οι αυξημένες τιμές των καυσίμων, οδηγεί τις ακτοπλοϊκές εταιρίες να περικόπτουν δρομολόγια με αποτέλεσμα τα νησιά να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στις συγκοινωνίες.
Η μεταφορά των προϊόντων έχει γίνει πιο δυσχερής και το μεγάλο μεταφορικό κόστος χτυπά  την παραγωγή  των νησιών . Οι τοπικοί παραγωγοί και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καρπώνονται όλο και μικρότερο όφελος από την  δραστηριότητα τους εξαιτίας των προβλημάτων της νησιωτικότητας τα οποία οξύνονται από την κρίση. Αυτό απειλεί  με κλείσιμο και όσους τοπικούς παραγωγούς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις  έχουν επιβιώσει από την οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μέχρι σήμερα.
Τα νησιά μας έχουν αυξημένες απειλές από φυσικούς κινδύνους και ιδιαίτερα από τους σεισμούς και αυτό πρέπει να ληφθεί υπ όψιν στον σχεδιασμό της φορολογικής πολιτικής. Ήδη η Κεφαλονιά το 2014 χαρακτηρίσθηκε ως σεισμοπαθές νησί. Κατά την γνώμη μας ο ευνοϊκός φορολογικός σχεδιασμός ιδιαίτερα για το νησί της Κεφαλονιάς το οποίο έχει κατ επανάληψη πληγεί από σεισμούς θα είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να στηριχθούν οι κάτοικοι του νησιού ιδιαίτερα  τα ασθενέστερα εισοδηματικά στρώματα του πληθυσμού αλλά και να βοηθήσουν την ανάπτυξη και την απασχόληση μετά από τους καταστροφικούς σεισμούς του χειμώνα του 2014.
Τα Ιόνια νησιά εκτός από τα προβλήματα της νησιωτικότητας, είναι τα πιο ευάλωτα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε ολόκληρη την Μεσόγειο και απαιτείται η ενίσχυσή τους στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα ανακύψουν από την κλιματική αλλαγή, όπως αναφέρεται στην ,μελέτη «Ελληνικός Τουρισμός και κλιματική αλλαγή: πολιτικές προσαρμογής και νέα στρατηγική ανάπτυξης» Τράπεζα της Ελλάδας Οκτ 2014 .
‘Έτσι ενώ απαιτείται μείωση του ΦΠΑ όπως έχει γίνει σε πολλά νησιά της ΕΕ και στα νησιά του Αιγαίου αυτή την στιγμή εξετάζεται η κατάργηση του ειδικού καθεστώτος των νησιών του Αιγαίου και η αύξηση των συντελεστών που θα πλήξουν ιδιαίτερα  τα λαϊκά στρώματα και τις οικονομίες των νησιών.
Ο στόχος για την αύξηση των εισπράξεων του ΦΠΑ δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί με αύξηση των συντελεστών αλλά με μεγάλωμα της πίτας ,δηλαδή αύξηση του ΑΕΠ που θα οδηγήσει σε αύξηση των εσόδων .
Η μείωση  των συντελεστών στα νησιά του Ιονίου θα βοηθήσει σε αυτήν την κατεύθυνση οδηγώντας στην μείωση των τιμών σε προϊόντα και υπηρεσίες που θα ανακουφίσει τα λαϊκά στρώματα και θα οδηγήσει στην αύξηση της απασχόλησης και του εισοδήματος κυρίως μέσα από την αύξηση του  τουρισμού. Το  όφελος από την αύξηση των τουριστικών εσόδων είναι πολλαπλασιαστικό για την οικονομία καθώς σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ, κάθε 1000 ευρώ τουριστικού συναλλάγματος οδηγούν σε αύξηση 2200 ευρώ  το ΑΕΠ .Ο συνδυασμός του δε πιο άμεσα με τον πρωτογενή τομέα των νησιών μπορεί να κάνει τον πολλαπλασιαστή αυτόν ακόμη μεγαλύτερο.
Τα καταστροφικά αποτελέσματα στον τουρισμό από την αύξηση του ΦΠΑ αλλά και τα οφέλη της μείωσης των συντελεστών, έχουν υποστηριχθεί από πλήθος μελετών αλλά και από την εμπειρία :
1) Πρόσφατη μελέτη της Ernst and Young για λογαριασμό του ΣΕΤΕ έφθασε στο συμπέρασμα ότι η αύξηση που σχεδίαζε η προηγούμενη κυβέρνηση για το ΦΠΑ στην διαμονή από 6,5% σε 13% θα είχε ως συνέπεια να χαθούν από 44-73 χιλιάδες θέσεις εργασία συνολικά ενώ το συνολικό αποτέλεσμα στα έσοδα  μακροπρόθεσμα θα ήταν μεταξύ 100-200 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο.
2) Μελέτη του Ινστιτούτου οικονομικών και φορολογικών μελετών (ΙΟΦΜ) που έγινε το 2013 ,σχετικά με τις συνέπειες τις κατάργησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στο Αιγαίο καταλήγει σε ανάλογα συμπεράσματα ότι η αύξηση των συντελεστών θα οδηγήσει σε σημαντική συρρίκνωση τις τοπικές οικονομίες και σε σημαντική αύξηση της ανεργίας με μικρό δημοσιονομικό όφελος.
3) Η πρόσφατη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ στην εστίαση μετά την αύξηση των συντελεστών το 2011 μας δείχνει και τις δύο όψεις του νομίσματος. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Επωνύμων Οργανωμένων Αλυσίδων Εστίασης (ΣΕΠΟΑ) η αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση οδήγησε σε 4500 λουκέτα και απώλεια 30,000 θέσεων εργασίας στον κλάδο, ενώ μετά την μείωση των συντελεστών το 2013 αναμένεται αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 10,000. Είναι δε σημαντικό ότι σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη Βουλή η απώλεια εσόδων θα είναι μικρότερη από το μισό των προβλέψεων ( η Τρόικα προέβλεπε μείωση εσόδων 240-320 εκατομμύρια το χρόνο  ενώ στην πραγματικότητα είναι μεταξύ 44-107 εκατομμύρια) εξαιτίας της αύξησης της κατανάλωσης και της απασχόλησης.
4) Η Ιρλανδία το 2011 μείωσε πιλοτικά το ΦΠΑ σε υπηρεσίες σχετιζόμενες με τον τουρισμό και λόγω των αποτελεσμάτων του που ήταν α) η αύξηση της απασχόλησης κατά 10%  του εργατικού δυναμικού στους κλάδους που εφαρμόσθηκε η μείωση και β) του μικρότερου των προβλέψεων  δημοσιονομικού κόστους, αποφάσισε να παρατείνει το μέτρο.
5)Σύμφωνα με τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την οικονομική μελέτη που εκπόνησε η ΠΙΝ  η  μείωση κατά 30% των συντελεστών ΦΠΑ θα οδηγήσει στην δημιουργία 8-12 χιλιάδων νέων  θέσεων εργασίας , ενώ το δημοσιονομικό κόστος δεν θα είναι μεγαλύτερο από 20 εκ ευρώ .
Το επιχείρημα  ότι η απλοποίηση του σχεδιασμού του ΦΠΑ θα οδηγήσει σε αύξηση της εισπραξιμότητας δεν ισχύει καθώς σύμφωνα με στοιχεία διεθνών οργανισμών ο σχεδιασμός της  Ελλάδας είναι από τους απλούστερους στην Ευρώπη.
Ο δίκαιος και αποτελεσματικός σχεδιασμός και μόνον είναι αυτός που θα αυξήσει τα οφέλη και θα επιμερίσει δίκαια το βάρος το οποίο δεν θα επιφορτίσει  περαιτέρω τα λαϊκά στρώματα.
Μια πρόταση για την αύξηση των εσόδων από  ΦΠΑ είναι να καταργηθεί ο μηδενικός συντελεστής στα χρηματοοικονομικά προϊόντα και στις ασφάλειες καθώς είναι προϊόντα και υπηρεσίες που δεν απευθύνονται στα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα .
Εν τέλει κε Πρωθυπουργέ και κ.κ. Υπουργοί της Κυβέρνησης παρακαλούμε και καλούμε να λάβετε σοβαρά υπ’όψη τα ως άνω αναφερόμενα .
Να διατηρηθεί το καθεστώς μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α  που ισχύει στο Αιγαίο και να επεκταθεί και στα Ιόνια Νησιά. Σε κάθε περίπτωση η όποια ρύθμιση ισχύσει τελικά για τα Νησιά του Αιγαίου να έχει εφαρμογή και στα Ιόνια Νησιά και σε όλη την Νησιωτική Ελλάδα.
Πηγή: kefalonianews.gr
Διαβάστε επίσης.

Reuters: Για πρώτη φορά στο τραπέζι το ενδεχόμενο ελληνικής χρεοκοπίας

Reuters: Για πρώτη φορά στο τραπέζι το ενδεχόμενο ελληνικής χρεοκοπίας

Πρώτη καταχώρηση: 12/06/2015 - 16:16
Τελευταία δημοσίευση: 12/06/2015 16:22Οικονομία
Reuters: Για πρώτη φορά στο τραπέζι το ενδεχόμενο ελληνικής χρεοκοπίας
Το ενδεχόμενο ελληνικής χρεοκοπίας συζήτησαν επισήμως για πρώτη φορά υψηλόβαθμοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, όπως αναφέρει το Reuters επικαλούμενο δηλώσεις ανώτερων αξιωματούχων.
«Οι εκπρόσωποι των κρατών – μελών που προετοιμάζουν την επόμενη συνεδρίαση του Eurogroup, ολοκλήρωσαν τις συζητήσεις τους στην Μπρατισλάβα, βάζοντας τρία πιθανά σενάρια στο τραπέζι για το τι είναι πιθανό να συμβεί στην Ελλάδα, στο τέλος του Ιουνίου», τονίζει το Reuters και προσθέτει:
«Το πρώτο ήταν η ολοκλήρωση της συμφωνίας, κάτι που δείχνει εξαιρετικά δύσκολο λόγω χρόνου.
Το δεύτερο ήταν η παράταση υπό διαφορετικά σενάρια αναφορικά με τον χρόνο.
Το τρίτο αφορούσε την πιθανότητα πτώχευσης. Είναι η πρώτη φορά, λένε που το θέμα τέθηκε στον τραπέζι».
Το Reuters σημειώνει ωστόσο ότι «η συζήτηση ήταν θεωρητική και οι εκπρόσωποι δεν κατέληξαν σε κάποιο συμπέρασμα».
«Οι περισσότεροι αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι είναι αδύνατο να κλείσει η συμφωνία μέχρι τις 30 Ιουνίου. Όπως είπαν ακόμα και αν γίνονταν η εκταμίευση δόσεων προς την Αθήνα ως τις 30 Ιουνίου θα ήταν πολύ δύσκολη, εξαιτίας του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων νομικών διαδικασιών», αναφέρει το Reuters και συνεχίζει:
«Ως εκ τούτου, το δεύτερο σενάριο τους ήταν πως η τρέχουσα διάσωση θα παρατεινόταν για να δοθούν τα 7,2 δισ. ευρώ - καθώς και τα 10,9 δισ. ευρώ του ΤΧΣ - αργότερα, μόλις επιτυγχανόταν μια συμφωνία. Σε διαφορετική περίπτωση τα χρήματα θα εξαφανιστούν και θα είναι αναγκαία μια νέα συμφωνία διάσωσης, για να εξασφαλιστεί περεταίρω χρηματοδότηση».
«Συζητήθηκαν διάφορες ημερομηνίες για την παράταση της συμφωνίας, από μερικές εβδομάδες ως το τέλος του έτους ή ακόμα και ως το τέλος του Μαρτίου του 2016, για την ευθυγράμμιση του προγράμματος της ευρωζώνης με το τέλος του πακέτου διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα.
Μια τέτοια παράταση θα σήμαινε την επιβολή και άλλων όρων στην Ελλάδα και θα μπορούσε να περιλαμβάνει την σταδιακή εκταμίευση δόσεων καθώς θα υλοποιούνται οι όροι αυτοί», προσθέτει το Reuters.
«Ωστόσο αντιπρόσωποι ορισμένων χωρών της ευρωζώνης πιστεύουν ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να προετοιμαστούν για ένα τρίτο σενάριο, αυτό μιας ελληνικής χρεοκοπίας», γράφει το Πρακτορείο και μεταδίδει δήλωση ενός δεύτερου αξιωματούχου ο οποίος ανέφερε:
«Για πρώτη φορά υπήρξε συζήτηση ενός “Plan B” για την Ελλάδα».
Μάλιστα, σύμφωνα με το Reuters τη συγκεκριμένη δήλωση επιβεβαίωσαν και άλλοι δύο αξιωματούχοι.
«Μέχρι τώρα οι αξιωματούχοι της ευρωζώνης είχαν αποφύγει να συζητήσουν μια τέτοια δυνατότητα, ακόμα και σε συναντήσεις κεκλεισμένων των θυρών όπως αυτήν της Πέμπτης, παρόλο που μερικές κυβερνήσεις όπως της Γερμανίας είχαν προετοιμαστεί από μόνες τους για αυτήν.
Η συζήτηση ήταν πολύ θεωρητική γιατί το σενάριο της πτώχευσης μιας χώρας της ευρωζώνης εντός της νομισματικής ένωσης θα είναι χωρίς προηγούμενο. Η συζήτηση δεν κατέληξε σε κανένα συμπέρασμα για αυτό.
Αξιωματούχοι όμως, δήλωσαν πως ένα τέτοιο σενάριο σχεδόν σίγουρα θα περιλαμβάνει την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων για να αποτραπεί εκροή νομίσματος από τη χώρα και μπορεί επίσης να συνεπάγεται την έκδοση παράλληλου νομίσματος (IOU) από την Αθήνα ως εναλλακτική μορφή πληρωμής», καταλήγει το δημοσίευμα του Reuters.

Ποια "ανώριμη" Ελλάδα - Απογοητεύει η "ώριμη" ευρωζώνη

Ποια "ανώριμη" Ελλάδα - Απογοητεύει η "ώριμη" ευρωζώνη

Πρώτη καταχώρηση: 12/06/2015 - 13:35
Τελευταία δημοσίευση: 12/06/2015 14:26Οικονομία
Ποια ανώριμη Ελλάδα - Απογοητεύει η ώριμη ευρωζώνη
Κι ενώ όλα τα φώτα είναι στραμμένα στην «ανώριμη» Ελλάδα, η «ώριμη»ευρωζώνη εξακολουθεί να μην μπορεί να ξεφύγει από τις πιέσεις της ύφεσης.
Τα στοιχεία της βιομηχανικής παραγωγής τον Απρίλιο ήταν πιο αδύναμα από το αναμενόμενο σε ασταθές κλίμα που δεν αφορά μόνο στην περιφέρεια αλλά έχει απλωθεί πλέον και στον πυρήνα της ζώνης του ευρώ όπως αναφέρουν αναλυτές που προσπαθούν ωστόσο να φανούν καθησυχαστικοί.
Ο βιομηχανικός τομέας στην ευρωζώνη είχε άνοδο μικρότερη των εκτιμήσεων τον Απρίλιο, αφού αναπτύχθηκε μόλις 0,1% (σε σύγκριση με τις προβλέψεις για αύξηση 0,3%) μετά από μια απότομη σε σχέση με τις προβλέψεις πτώση κατά 0,4% το Μάρτιο, σύμφωνα με τη Eurostat.
Ο Κρις Γουίλιαμσον, επικεφαλής οικονομολόγος στη Markit, δήλωσε:
«Τα αδύναμα στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή είναι μια υπενθύμιση πόσο εύθραυστη παραμένει η οικονομία της ζώνης του ευρώ, αλλά αυτό δεν πρέπει να αποτελέσει αιτία για υπερβολική απαισιοδοξία. Η οριακή αύξηση τον Απρίλιο απογοητεύει, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι οι εταιρείες δείχνουν δειλά να ανεβάζουν τα αποθέματα και να επενδύουν κάπως περισσότερο σε εξοπλισμό, όπως υπολογιστές, εγκαταστάσεις και μηχανήματα.
Η αδυναμία αυτή οφείλεται περισσότερο στη μείωση κατά 1,6% στην παραγωγή ενέργειας, πιθανότατα συνδέεται με την χαμηλότερη τιμή του πετρελαίου καθώς επίσης και στην πτώση κατά 0,8 στα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Πιο ελπιδοφόρα, η παραγωγή κεφαλαιακών αγαθών, όπως υπολογιστές, εγκαταστάσεις και μηχανήματα αυξήθηκαν κατά 0,7%, και η παραγωγή των διαρκών καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκαν 1,0%, και οι δύο τομείς απολαμβάνοντας τις μεγαλύτερες αυξήσεις από το Δεκέμβριο».
Δείτε εδώ την ανακοίνωση της Eurostat


Δείτε επίσης:

Σταθάκης: Συμφωνία για συνολική ρύθμιση στα κόκκινα δάνεια

Σταθάκης: Συμφωνία για συνολική ρύθμιση στα κόκκινα δάνεια

Πρώτη καταχώρηση: 12/06/2015 - 13:09
Τελευταία δημοσίευση: 12/06/2015 13:50Οικονομία
Σταθάκης: Συμφωνία για συνολική ρύθμιση στα κόκκινα δάνεια
Ο υπουργός Οικονομίας Γ. Σταθάκης μιλώντας στην ΕΡΤ ανακοίνωσε το κλείσιμο συμφωνίας μεταξύ Αθήνας και πιστωτών για τη συνολική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια.
Στη ρύθμιση περιλαμβάνεται η ρύθμιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς, στη βάση των ορίων του νόμου Χατζηδάκη, αλλά με δικαιότερη κατανομή στις δόσεις.
Ο κ. Σταθάκης ανέφερε επίσης ότι θα υπάρξουν τροποποιήσεις στους όρους του διαγωνισμού του ΟΛΠ, για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών του οργανισμού.
Μιλώντας στην πρωινή ενημέρωση της ΕΡΤ ο κ. Σταθάκης διευκρίνισε ακόμα ότι προβλέπεται η παραχώρηση του 51% των μετοχών του οργανισμού, ενώ το υπόλοιπο 16% θα παραχωρηθεί σε βάθος πενταετίας.
Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι δηλώνουν αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση και προειδοποιούν με κινητοποιήσεις.
Πηγή: ert.gr

Δείτε επίσης:

Σε 6+1 εικόνες οι εκβιασμοί και τα τελεσίγραφα στην Αθήνα

Σε 6+1 εικόνες οι εκβιασμοί και τα τελεσίγραφα στην Αθήνα

Πρώτη καταχώρηση: 12/06/2015 - 12:53
Τελευταία δημοσίευση: 12/06/2015 13:31Οικονομία
Σε 6+1 εικόνες οι εκβιασμοί και τα τελεσίγραφα στην Αθήνα
Άλλη μια έκθεση με διαγράμματα που συγκρίνουν οικονομικά στοιχεία το τελευταίο 6μηνο της νέας διακυβέρνησης υπό τον Τσίπρα δημοσιεύει το Bloombergμνημονεύοντας… την κυβέρνηση Σαμαρά.
Το πρώτο διάγραμμα δείχνει την πορεία του χρηματιστηρίου σε σχέση με διάφορους σταθμούς.
Το δεύτερο διάγραμμα δείχνει την πορεία των οφειλών της κυβέρνησης.
Το τρίτο γράφημα δείχνει την πορεία του ΑΕΠ και των επενδύσεων.
Το τέταρτο αποτυπώνει την πορεία του δείκτη ανεργίας.
Το πέμπτο διάγραμμα δείχνει την πορεία των επιτοκίων για έντοκα γραμμάτια 6μηνης διάρκειας.
Και τα δυο τελευταία διαγράμματα αποτυπώνουν την πτωτική πορεία των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες και την πορεία του τραπεζικού δείκτη στο χρηματιστήριο της Αθήνας που έχουν χαθεί 8,1 δισ. ευρώ από την κεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Δείτε επισης: