Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015

Α.Φ.: 721.2/2015/6.7.2015 Υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) έτους 2015 και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.)

Α.Φ.: 721.2/2015/6.7.2015
Υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) έτους 2015 και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.)

Πειραιάς, 06 Ιουλίου 2015
Α.Φ.: 721.2/2015
Α.Σ.: 463
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'/ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πλωτάρχης Λ.Σ. ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ Πην.
Ανθ/στής Λ.Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ Ειρ.

Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντου 109
Ταχ. Κώδικας : 185 32 Πειραιάς
Τηλ. : 2131371389
Fax : 210-4128215
Ε-mail : vev@yna.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
ΘΕΜΑ: "Υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) έτους 2015 και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.)"

Σχετ.: Ν. 3213/2003 (Α' 309) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1. Έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις των άρθρων 222 έως και 230 του ν.4281/2014 (Α' 160), καθώς και του άρθρου 51 του ν.4331/2015 (Α' 69), με τις οποίες τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν οι διατάξεις του ν.3213/2003 (Α' 309) «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων»,

β) την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4281/2014 από την 01η Ιανουαρίου 2015 (παρ. 1 του άρθρου 253 του ν.4281/2014), αλλά και την έναρξη ισχύος του ν.4331/2015 από τις 02-7-2015 (Α' 69) καθώς και

γ) την υπαγωγή των νέων κατηγοριών υπόχρεων προσώπων στην αρμοδιότητα της Επιτροπής του άρθρου 3Α, η οποία αρχίζει την 1η Ιουλίου 2015 (παρ. 2 του άρθρου 253 του ν.4281/2014 ) γνωρίζονται τ' ακόλουθα: 

1.1. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δ.Π.Κ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 222 του ν.4281/2014 (περ. κστ' παρ. 1) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν.4331/2015 (Α' 69) ορίζεται ότι το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ) είναι υπόχρεο σε υποβολή Δ.Π.Κ. του, του/-ης συζύγου του και των ανήλικων τέκνων τους.

Στις διατάξεις του άρθρου 224 του ν.4281/2014 ορίζεται ότι οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης υποβάλλονται σε Εισαγγελικό λειτουργό της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιά, ο οποίος επικουρείται προς τούτο από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων (Υ.Ε.Υ.) του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

Στο άρθρο 222 του προρρηθέντος νόμου ορίζεται ότι η Δ.Π.Κ. υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) μέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση). Τα μετέπειτα έτη υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας ή της άσκησης - διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για ένα έτος μετά την απώλεια ή τη λήξη αυτής, και το αργότερο τρείς (03) μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Επισημαίνεται ότι προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο εμπίπτει στις διατάξεις της περ. (ια) της παρ.1 του αρθρ. 1 του ν.3213/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έχει διττή υποχρέωση υποβολής Δ.Π.Κ. [δηλ. πλέον της υποχρέωσης υποβολής στην Υ.Ε.Υ. έχει υποχρέωση υποβολής και στην επιτροπή του άρθρου 3Α του ν.3213/2003 (Α'309)].

1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Δ.Π.Κ.

Στο άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Α' 160) ορίζεται ότι η Δ.Π.Κ. περιέχει λεπτομερώς, τα υφιστάμενα κατά τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους περιουσιακά στοιχεία στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.

Ειδικώς, η αρχική Δ.Π.Κ. περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά το χρόνο υποβολής της περιουσιακά στοιχεία.

Ως περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται ιδίως:

(α) τα έσοδα, από κάθε πηγή,

(β) τα ακίνητα, καθώς και τα εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, με ακριβή προσδιορισμό τους

(γ) οι μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, τα ομόλογα και ομολογίες κάθε είδους, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κάθε είδους και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα κάθε είδους,

(δ) οι κάθε είδους καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και τα κάθε είδους χρηματιστηριακά ή ασφαλιστικά προϊόντα και συμμετοχές σε κεφάλαια επιχειρηματικών ή επενδυτικών συμμετοχών (funds) και καταπιστεύματα (trusts), (ε) τα πλωτά και τα εναέρια μεταφορικά μέσα, καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα, (στ) η συμμετοχή σε κάθε είδους εταιρία ή επιχείρηση.

Σε περίπτωση απόκτησης νέου περιουσιακού στοιχείου ή επαύξησης υφισταμένου, στη Δ.Π.Κ. περιλαμβάνεται, υποχρεωτικώς, το ύψος της σχετικής δαπάνης, καθώς και αναλυτική παράθεση της πηγής προέλευσης των σχετικών πόρων. Σε περίπτωση εκποίησης μνημονεύεται το εισπραχθέν τίμημα.

Μετά την αρχική δήλωση, στην ετήσια δήλωσή τους οι υπόχρεοι δηλώνουν μόνο τις μεταβολές που επήλθαν στην περιουσιακή τους κατάσταση κατά το χρονικό διάστημα που αφορά η δήλωση.

Η Δ.Π.Κ. υπογράφεται από τον υπόχρεο για τα δικά του περιουσιακά στοιχεία, τη σύζυγο του για τα δικά της στοιχεία, και από αμφότερους τους συζύγους για τα περιουσιακά στοιχεία των ανήλικων τέκνων τους.

1.2.1 Στην Δ.Π.Κ. επισυνάπτεται:

(α) Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του υπόχρεου για το προηγούμενο έτος [δηλ. για το έτος 2015 θα υποβληθεί αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του φορολογικού έτους 2014 (το οποίο αφορά εισοδήματα από 01-01-2014 έως και 31-12-2014)]. Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία η υποβολή του εκκαθαριστικού σημειώματος.

(β) Αντίγραφο του τελευταίου εντύπου Ε9 που υποβλήθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν έχει οποιοδήποτε δικαίωμα σε ακίνητο και ως εκ τούτου αδυνατεί να προσκομίσει έστω και αρνητικό Ε9, θα υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση.

(γ) Αντίγραφα των τίτλων κτήσης των εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων που αποκτήθηκαν.

1.3 ΥΠΟΒΟΛΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ Δ.Π.Κ.

Στο άρθρο 224 του ν.4281/2014 (Α' 160) ορίζεται ότι οι Δ.Π.Κ. των υπόχρεων προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως και κδ', κζ', λα' έως και μγ', με', μστ' και μζ' (της παρ. 1 του αρθ. 1 του ν.3213/2003) υποβάλλονται και ελέγχονται από την επιτροπή του άρθρου 3Α (Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης), ενώ οι Δ.Π.Κ. των προσώπων που αναφέρονται στην περίπτωση κστ' (της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3213/2003) υποβάλλονται και ελέγχονται από τον αρμόδιο για την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων (Υ.Ε.Υ.) του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Εισαγγελικό λειτουργό της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιά και επικουρείται προς τούτο από την Υ.Ε.Υ.

1.4 ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Δ.Π.Κ. ΚΑΙ Δ.Ο.Σ.

Στις διατάξεις του άρθρου 229 του ν.4281/2014 (Α' 160) ορίζεται ότι οι υπόχρεοι σε υποβολή Δ.Π.Κ. υποβάλλουν (στην ίδια προθεσμία) Δ.Ο.Σ., των ιδίων και των συζύγων τους. Η δήλωση συντάσσεται σε ειδικό έντυπο, το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρ.2 του ν.3213/2003.

Συναφώς, γνωρίζεται ότι η σχετική Κ.Υ.Α. η οποία θα περιλαμβάνει τα ειδικά έντυπα Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. δεν έχει ακόμα εκδοθεί από τα αρμόδια όργανα. Με την έκδοσή της, η Υπηρεσία θα προβεί σε σχετική ενημέρωσή σας.

1.5 ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Στις διατάξεις του άρθρου 227 του ν.4281/2014 προβλέπονται οι ποινικές κυρώσεις και η χρηματική ποινή σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης από τους υπόχρεους.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δ.Π.Κ. ΚΑΙ Δ.Ο.Σ.

Έως ότου ορισθεί κατ' άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε με παρ. 2 του άρθρου 223 του ν.4281/2014, δια κοινής Υπουργικής Αποφάσεως, το περιεχόμενο των ειδικών εντύπων των Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ., ο τρόπος υποβολής των δηλώσεων θα είναι ο συνήθης, δια των ήδη υπαρχόντων εντύπων.

Το έντυπο που θα χρησιμοποιηθεί από τους υπόχρεους για τη συμπλήρωση της Δ.Π.Κ είναι αυτό που αναφέρεται στο παράρτημα (άρθρο 6) του π.δ.112/2007 (ΦΕΚ 144 Α') "Καθορισμός του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος που υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση περιουσιακής κατάστασης, της διαδικασίας, του τρόπου υποβολής και του ελέγχου των δηλώσεων» (το ήδη υφιστάμενο).

Κάθε δήλωση υποβάλλεται εντός φακέλου, εξωτερικά του οποίου αναγράφονται τα στοιχεία του υπόχρεου (ονοματεπώνυμο, αριθμός μητρώου και Α.Φ.Μ.) και η Υπηρεσία του.

Οι Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. που υποβάλλονται από τους υπόχρεους, παραλαμβάνονται από την Υ.Ε.Υ. μεταξύ 12:00 έως 16:00 τις εργάσιμες ημέρες στο κτίριο του Υ.Π.Ο.Υ.Ν.Τ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή Βασιλειάδη, πύλες Ε1-Ε2, Τ.Κ. 18510, Πειραιάς) στον δεύτερο όροφο (αίθουσα 259), και από ώρες 09:00 έως 14:00 κάθε Σάββατο και Κυριακή στη διεύθυνση Υψηλάντου 109 και Τσαμαδού, Τ.Κ. 18532, Πειραιάς, 3ος όροφος, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (απόδειξη) είτε αυτοπροσώπως (με την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας) είτε δια αντιπροσώπου με την προσκόμιση εγγράφου εξουσιοδότησης. Οι υπόχρεοι οφείλουν να φυλάσσουν τα αντίστοιχα αποδεικτικά κατάθεσης (αποδεικτικά παραλαβής στις αυτοπρόσωπες καταθέσεις ή τις αποδείξεις ταχυδρομείου των συστημένων επιστολών), τα οποία και αποδεικνύουν την υποβολή της δήλωσης για το αντίστοιχο έτος και φωτοαντίγραφα αυτών να προσκομίζουν στη Γραμματεία των Υπηρεσιών τους.

Οι δηλώσεις δύναται να υποβληθούν στην Υπηρεσία και με υπηρεσιακή αλληλογραφία, με σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας όπου υπηρετούν [ένα διαβιβαστικό ομαδικής αποστολής με συνημμένο αναλυτικό ονομαστικό πίνακα του προσωπικού που υποβάλλει τη Δ.Π.Κ., όπου θα αναγράφονται, πλην των στοιχείων τους (ονοματεπώνυμο, αριθμός μητρώου και Α.Φ.Μ.), συνοδευόμενο από τους ατομικούς σφραγισμένους φακέλους Δ.Π.Κ. 2015] όπου υπηρετούν οι υπόχρεοι, είτε ταχυδρομικά και συστημένα είτε μέσω αγγελιοφόρου. Στην περίπτωση αυτή, οι Υπηρεσίες των υπόχρεων να τηρήσουν αρχείο με τα αντίστοιχα φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών στοιχείων κατάθεσης (αποδεικτικών παραλαβής των Δ.Π.Κ. και των αποδείξεων ταχυδρομείου σε περίπτωση συστημένων).

Οι υπόχρεοι σε υποβολή Δ.Π.Κ. δικαιούνται, μόνο κατά την αυτοπρόσωπη ή με αντιπρόσωπό τους υποβολή, να παίρνουν βεβαίωση ότι υπέβαλλαν τη δήλωσή τους.

Η εξατομικευμένη ταχυδρομική αποστολή Δ.Π.Κ. (εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης) πραγματοποιείται με έξοδα του υπόχρεου.

Σημειώνεται ότι δεν θα επαναληφθεί υπενθύμιση και δεν θα ειδοποιηθούν εκ νέου οι υπόχρεοι, δεδομένου ότι ενέχουν την υποχρέωσή τους μόνο με βάση την ιδιότητά τους.

3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών να μεριμνήσουν για την ενυπόγραφη ενημέρωση του προσωπικού τους.

Για το σκοπό αυτό η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., παρακαλείται κατά λόγο αρμοδιότητας:

α. να ενημερώνει το προσωπικό που τίθεται σε αποστρατεία, σχετικά με τις υποχρεώσεις που κατά περίπτωση, απορρέουν από τις διατάξεις του ν.4281/2014, καθώς επίσης και για τη διανομή του εντύπου Δ.Π.Κ. στους υπόχρεους (διαβιβάζεται συνημμένα),

β. να μεριμνήσει για την πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση των υπόχρεων για την υποβολή Δ.Π.Κ., την ορθή συμπλήρωσή της καθώς και την εμπρόθεσμη υποβολή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα.

4. Η κα Αντιεισαγγελέας Εφετών Πειραιά, αρμόδια για την Υ.Ε.Υ., παρακαλείται για την ενημέρωσή της.Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. Κωνσταντίνος ΓΚΩΝΙΑΣ

Παράταση έως τις 16 Ιουλίου της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Παράταση έως τις 16 Ιουλίου της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Πρώτη καταχώρηση: 10/07/2015 - 18:52
Τελευταία δημοσίευση: 18:52Οικονομία
Παράταση έως τις 16 Ιουλίου της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
Παρατείνεται έως την ερχόμενη την Πέμπτη 16 Ιουλίου, με απόφαση της διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων. 
Η προθεσμία έληξε στις 30 Ιουνίου και είχε παραταθεί αρχικά έως τις 10 Ιουλίου λόγω της επιβολής της ειδικής τραπεζικής αργίας.
Διαβάστε επίσης.

10Iολ2015 – ΕΡΤ Ενημέρωση (10:00-12:00)

10Iολ2015 – ΕΡΤ Ενημέρωση (10:00-12:00): Ενημερωτική εκπομπή με το Φάνη Παπαθανάσιου και τη Μάριον Μιχελιδάκη Για αποστολή sms στην πρωινή ζώνη ΕΡΤ Ενημέρωση (το τμήμα 10-12) στέλνετε enert10 (με μικρά ή κεφαλαία)- κενό- και το μήνυμά σας στο 54160  10: 04 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΟΥΒΟΥΛΙΟ-ΜΕΤΡΑ Τ/Φ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ  ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Τ/Φ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟ Τ/Φ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 10: 10 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ,Δημοσιογράφος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΑΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Δημοσιογράφος- Συγγραφέας ΑΡΙΑΔΝΗ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΩΝΙΑΤΗΣ

Πρώτη ανάλυση για τα μέτρα που προτείνει η κυβέρνηση

Απο 44:15 έως 48:20 και απο 1:10:30 έως 1:13:55

Απόστολος Αλωνιάτης

Μη διαθέσιμη από Δευτέρα 13/7 η «Yπηρεσία Υποβολής Πιστοποιητικών Φορολογικών Ελέγχων»

Μη διαθέσιμη από Δευτέρα 13/7 η «Yπηρεσία Υποβολής Πιστοποιητικών Φορολογικών Ελέγχων»


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η "Yπηρεσία Υποβολής Πιστοποιητικών Φορολογικών Ελέγχων" δε θα είναι διαθέσιμη από τη Δευτέρα 13/7/2015 και μέχρι την ενεργοποίηση της νέας έκδοσης της εφαρμογής, που θα καλύπτει τις προδιαγραφές της ΠΟΛ.1124/18.6.2015.

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ Επιστροφή στη δραχμή ζητά η Αριστερή Πλατφόρμα! Διαβάστε όλο το κείμενο

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ

Επιστροφή στη δραχμή ζητά η Αριστερή Πλατφόρμα! Διαβάστε όλο το κείμενο

Επιστροφή στη δραχμή ζητά η Αριστερή Πλατφόρμα! Διαβάστε όλο το κείμενο

Να απορρίψει «τον εκβιασμό των δανειστών» και να ετοιμάσει την μετάβαση σε εθνικό νόμισμα ζητά με κείμενο της η Αριστερή Πλατφόρμα του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρωθυπουργό. Το κείμενο φέρει τις υπογραφές των Στάθη Λεουτσάκου, Αντώνη Νταβανέλου, Σόφης Παπαδόγιαννη, Κώστα Λαπαβίτσα και Θανάση Πετράκου.
Οι υπογράφοντας ασκούν κριτική στον Αλέξη Τσίπρα γιατί τόσο καιρό έπρεπε  να προετοιμαστεί συστηματικά η συγκρότηση μιας πορείας που θα μπορούσε να θέσει την Ελλάδα εκτός ευρώ. «Παρ' όλαυτα η κυβέρνηση έστω και τώρα μπορεί και πρέπει να απαντήσει στους εκβιασμούς των θεσμών με το δίλημμα πρόγραμμα χωρίς νέα λιτότητα με ρευστότητα και διαγραφή του χρέους ή έξοδος από το ευρώ και διακοπή αποπληρωμής του άδικου και μη βιώσιμου χρέους», επισημαίνουν. Τονίζουν δε, ότι η κυβέρνηση μπορεί να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα-γέφυρα για μετάβαση στον εθνικό νόμισμα.
«Το δημοψήφισμα κατέδειξε τη βούληση του λαού για την οριστική απόρριψη της λιτότητας ανεξάρτητα από τα διλήμματα που του έθεσε το ξένο και το εγχώριο κατεστημένο», αναφέρουν σε σχέση με το δημοψήφισμα της περασμένης Κυριακής.
Επιστροφή στη δραχμή ζητά η Αριστερή Πλατφόρμα! Διαβάστε όλο το κείμενο
Αγνωστο παραμένει τι θα πράξει ο Π. Λαφαζάνης, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι τελικά θα ψηφίσει «παρών». Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες πάντως, η πρόταση θα ψηφιστεία από το σύνολο των βουλευτών, καθώς δεν θα ήθελαν «να πάρουν επάνω τους», ενδεχόμενη πτώση της κυβέρνησης ή άτακτη χρεοκοπία της χώρας.

Μεγάλες ανατροπές στον δημόσιο τομέα

Μεγάλες ανατροπές στον δημόσιο τομέα

Μεγάλες ανατροπές στον δημόσιο τομέα

Ανατροπές στο δημόσιο φέρνει η πρόταση της κυβέρνησης προς τους δανειστές. Συγκεκριμένα: ΣΗ κυβέρνηση δεσμεύεται για νέο μισθολόγιο από 1/1/2016 αλλά και για αλλαγές στα ειδικά μισθολόγια τον Νοέμβριο του 2015. Δεσμεύεται και για παρεμβάσεις σε μη μισθολογικές παροχές έως την 1/1/2016 αλλά και για την επιβολή ανώτατης οροφής για μισθολογική δαπάνη με μείωσή της ως αναλογία του ΑΕΠ έως το 2019. Προαναγγέλλει και νέα κινητικότητα που θα εφαρμοσθεί από το τελευταίο 3μηνο του 2015.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ Ολες οι αλλαγές στη φορολογία που περιλαμβάνει η ελληνική πρόταση

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ

Ολες οι αλλαγές στη φορολογία που περιλαμβάνει η ελληνική πρόταση

Ολες οι αλλαγές στη φορολογία που περιλαμβάνει η ελληνική πρόταση

Πρωτογενή πλεονάσματα 1% φέτος, 2% το 2016 και 3% το 2017 προβλέπει μεταξύ άλλων η πρόταση που απέστειλε η ελληνική κυβέρνηση προς τους δανειστές.
Στην πρόταση προβλέπονται αναπροσαρμογές στους συντελεστές του ΦΠΑ με μετατάξεις προιόντων και υπηρεσιών, σταδιακή κατάργηση του καθεστώτος μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά αλλά με ανταποδοτική ενίσχυση για τους οικονομικά ασθενέστερους κατοίκους τους, η αύξηση του συντελεστή φορολογίας των κερδών των επιχειρήσεων καθώς και η διατήρηση του ΕΝΦΙΑ έως και το 2016.
Μεταξύ άλλων η μεταρρύθμιση του ΦΠΑ έχει ως στόχο την καθαρή αύξηση των εσόδων 1% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση. Ειδικότερα η αύξηση των εσόδων από τον ΦΠΑ προβλέπεται να επιτευχθεί από τα ακόλουθα:
- Τη δημιουργία ενός ενιαίου συντελεστή 23% ο οποίος θα περιλαμβάνει τα εστιατόρια και τις υπηρεσίες τροφοδοσίας.
- Την παραμονή στο 13% των βασικών τροφίμων, της ενέργειας, του νερού και των ξενοδοχείων. Ειδικά για τα ξενοδοχεία, η αύξηση του ΦΠΑ στο 13% από το 6,5% σήμερα θα ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2015.
- Τη μείωση του υπερ-μειωμένου συντελεστή 6,5% στο 6% στον οποίο θα παραμείνουν φάρμακα, βιβλία και θέατρα.
Σε ότι αφορά το καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά του Αιγίου προτείνεται η σταδιακή κατάργησή του, που θα ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2015 και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2016. Σε πρώτη φάση θα καταργηθεί το καθεστώς αυτό σε νησιά με υψηλά εισοδήματα τα οποία αποτελούν γνωστούς τουριστικούς προορισμούς, με εξαίρεση τα απομακρυσμένα. Στο τέλος του 2016, οπότε θα έχει ολοκληρωθεί η κατάργηση της εξαίρεσης, θα έχουν ληφθεί ανταποδοτικά μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος των ασθενέστερων οικονομικά κατοίκων των περιοχών αυτών.
Οι αλλαγές στον ΦΠΑ θα μπορούν να επανεξετασθούν στο τέλος του 2016. Προυπόθεση είναι οι όποιες απώλειες να καλυφθούν από αύξηση εσόδων απο την πάταξη της φοροδιαφυγής και τη βελτίωση της αποδοτικότητας του φόρου.
Επίσης, μεταξύ άλλων, προτείνεται:
- Η κατάργηση του ευνοικού καθεστώτος φορολόγησης των αγροτών μέχρι το 2017
- Η κατάργηση της επιδότησης επι του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου κίνησης για τους αγρότες και ο επαναπροσδιορισμός της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης με τον προυπολογισμό του 2016
- Η αύξηση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες στο 100% μέχρι το 2017
- Η αύξηση του συντελεστή φορολογίας των κερδών των επιχειρήσεων από το 26% σήμερα στο 28%
- Η επέκταση της εφαρμογής του φόρου πολυτελείας και για τα σκάφη αναψυχής άνω των 5 μέτρων και η αύξηση του συντελεστή από το 10% στο 13%
- Η αύξηση της φορολογίας επι του τονάζ των πλοίων και κατάργηση του ειδικού καθεστώτος φορολογίας στο ναυτιλιακό κλάδο
- Η διατήρηση του ΕΝΦΙΑ φέτος και το 2016 με στόχο να εισφέρει έσοδα ύψους 2,65 δις ευρώ. Επίσης, αναπροσαρμογή των συντελεστών του ΕΝΦΙΑ προκειμένου να επιτευχθεί ο ίδιος στόχος στην περίπτωση μείωσης των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων.
- O επανασχεδιασμός του αφορολόγητου ποσού εισοδήματος tax credit και η ενσωμάτων της εισφοράς αλληλεγγύης στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος
- Η μείωση του ανώτατου ορίου για τις στρατιωτικές δαπάνες κατά 100 εκατ. ευρώ το 2015 και κατά 200 εκατ. ευρώ το 2016, μέσω της μείωσης προσωπικού και συμβάσεων προμηθειών
- Η θέσπιση φόρου επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων
- Η διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού για την απόκτηση τηλεοπτικών αδειών
- Η επέκταση της φορολογίας 30% επι των ακαθάριστων εσόδων από τυχερά παιγνίδια και τα VLT
- Η προκήρυξη διαδικασίας υποβολής προσφορών για την έκδοση αδιεών 4G και 5G
- Νέο μισθολόγιο στο δημόσιο τομέα από 1 Ιανουαρίου 2016 που θα λαμβάνει υπόψη την ικανότητα, την απόδοση και την ευθύνη του προσωπικού
- Αξιολόγηση της ενδεχόμενης αύξησης του κατώτατου ορίου τζίρου για την υπαγωγή στο καθεστώς ΦΠΑ από τα 10.000 ευρώ στα 25.000 ευρώ
Η κυβέρνηση με την πρότασή της δεσμεύεται ότι σε περίπτωση ελλείμματος θα εξετάσει την αύξηση της φορολογίας για τα ενοίκια και ειδικότερα την αύξηση του συντελεστή από το 11% στο 15% για ποσά έως 12.000 ευρώ και από το 33% στο 35% για υψηλότερα ποσά. Κατά τον ίδιο τρόπο θα εξετάσει την αύξηση της φορολογίας επι των κερδών των επιχειρήσεων από το 28% στο 29%.

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ - ΚΥΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Καταιγίδα μέτρων το «αντάλλαγμα» για τριετές δάνειο 53,5 δισ.

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ - ΚΥΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Καταιγίδα μέτρων το «αντάλλαγμα» για τριετές δάνειο 53,5 δισ.

Καταιγίδα μέτρων το «αντάλλαγμα» για τριετές δάνειο 53,5 δισ.

Της Μαρίας Βουργάνα
Μεγάλες ανατροπές στο καθεστώς ΦΠΑ, στη φορολογία των επιχειρήσεων, των φυσικών προσώπων, των αγροτών και των εφοπλιστών προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Ο ΕΝΦΙΑ διατηρείται και το 2016 ενώ σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι στόχοι προβλέπεται επιβολή και πρόσθετων μέτρων.
Συγκεκριμένα:
[1] Νέο καθεστώς ΦΠΑ από την 1η Ιουλίου:
Σαρωτικές μετατάξεις προϊόντων από τους χαμηλούς συντελεστές ΦΠΑ στους υψηλότερους με στόχο την είσπραξη εσόδων 1% του ΑΕΠ ετησίως. Συγκεκριμένα οι αλλαγές που θα ισχύσουν άμεσα προβλέπουν:
 • Στο ΦΠΑ 23% μεταφέρεται η εστίαση και τα περισσότερα τρόφιμα.
 • ΦΠΑ 13% για ξενοδοχεία, ενέργεια, ύδρευση αλλά όχι αποχέτευση.
 • 13% για τα βασικά τρόφιμα
 • ΦΠΑ 6% για φάρμακα, βιβλία και εισιτήρια θεάτρου.
 • ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου: Σταδιακή κατάργηση της έκπτωσης 30% ΦΠΑ μέχρι το τέλος του 2016. Σε πρώτη φάση το μέτρο αφορά τα νησιά που αποτελούν του δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς (Μύκονος, Σαντορίνη κ.λπ.), ενώ εξαιρούνται τα ακριτικά νησιά.
 • Οι αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά και τα ξενοδοχεία θα εφαρμοστούν από την 1η Οκτωβρίου 2015. Οι αλλαγές στο καθεστώς ΦΠΑ θα επανεξεταστούν στο τέλος του 2016 σε συνεννόηση με τους θεσμούς υπό την προϋπόθεση ότι τα προβλεπόμενα έσοδα θα αντικατασταθούν με έσοδα που θα προκύψουν από την πάταξη της φοροδιαφυγής και τη βελτίωση της εισπραξιμότητας του φόρου.
[2] Επιχειρήσεις
Καταιγίδα μέτρων το «αντάλλαγμα» για τριετές δάνειο 53,5 δισ.
Αύξηση του εταιρικού φόρου από 26% στο 28% το 2015.
[3] ΕΝΦΙΑ
Διατήρηση του ΕΝΦΙΑ το 2015 και 2016 για την είσπραξη εσόδων 2,65 δισ. ετησίως ακόμη και σε περίπτωση αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών.
[4] Εφοπλιστές
Αύξηση φόρου στο tonage και σταδιακή κατάργηση των φορολογικών προνομίων.
[5] Ειδική εισφορά αλληλεγγύης
Επανασχεδιασμός και ενσωμάτωση στον φόρο εισοδήματος ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη προοδευτικότητα στη φορολογία εισοδήματος.
[6] Εξοπλισμοί
Μείωση εξοπλιστικών δαπανών κατά 200 εκατ. ευρώ φέτος και 200 εκατ. ευρώ το 2016.
[7] Αγρότες
Κατάργηση της ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης και των εκπτώσεων φόρου για τους αγρότες (πετρέλαιο, φόρος εισοδήματος) και σταδιακή αύξηση του συντελεστή έως το 2017.
[8] Επίδομα θέρμανσης:
Σταδιακή κατάργηση.
[9] Διαφημίσεις.
Επιβολή φόρου στις τηλεοπτικές διαφημίσεις.
[10] Τηλεοπτικές άδειες.
Διεθνής διαγωνισμός για τη χορήγηση τηλεοπτικών αδειών.
[11] Φόρος πολυτελούς διαβίωσης
Επιβολή του φόρου στα σκάφη αναψυχής πάνω από 5 μέτρα και αύξηση του συντελεστή 10% από 13% για αυτοκίνητα, πισίνες και αεροσκάφη.
[12] Φρουτάκια
Επιβολή φόρου 30% στα έσοδα από VLT.
[13] Κινητή τηλεφωνία
Είσπραξη εσόδων από τις άδειες για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 4ης και 5ης γενιάς.
Δημόσιο
- Νέο μισθολόγιο στο δημόσιο τομέα από 1 Ιανουαρίου 2016 που θα λαμβάνει υπόψη την ικανότητα, την απόδοση και την ευθύνη του προσωπικού
Πρόσθετες παρεμβάσεις 
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι στόχοι για τα έσοδα από την επιβολή των παραπάνω μέτρων θα επιβληθούν πρόσθετα μέτρα και συγκεκριμένα:
- H κυβέρνηση με την πρότασή της δεσμεύεται ότι σε περίπτωση ελλείμματος θα εξετάσει την αύξηση της φορολογίας για τα ενοίκια και ειδικότερα την αύξηση του συντελεστή από το 11% στο 15% για ποσά έως 12.000 ευρώ και από το 33% στο 35% για υψηλότερα ποσά. Κατά τον ίδιο τρόπο θα εξετάσει την αύξηση της φορολογίας επι των κερδών των επιχειρήσεων από το 28% στο 29%.
- Αύξηση του συντελεστή φόρου στις επιχειρήσεις από 28% σε 29% για την είσπραξη επιπλέον εσόδων 130 εκατ. ευρώ.
Άλλα μέτρα 
Κατασχέσεις: Καταργείται το πλαφόν του 25% για το ακατάσχετο στους μισθούς και τις συντάξεις και μειώνεται το όριο των 1.500 ευρώ, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα σε όλες τις περιπτώσεις τις συνθήκες διαβίωσης. Αυτοματοποίηση με ταχεία εισαγωγή ηλεκτρονικών συστημάτων για τις κατασχέσεις, βελτίωση των κανονισμών για την απομείωση του χρέους από φόρους
- Αύξηση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες στο 100% μέχρι το 2017
Αυτόνομη υπηρεσία εσόδων. Ίδρυση αυτόνομης υπηρεσίας εσόδων με διευθύνοντα σύμβουλο, Συμβούλιο Διοίκησης και αυτόνομο προϋπολογισμό. Προβλέπεται η άμεση μεταφορά στη νέα υπηρεσία όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη φορολογία, τα τελωνεία και τα τέλη, καθώς και όλο το προσωπικό που συνδέεται με τα θέματα αυτά, από το ΣΔΟΕ και τους άλλους φορείς.
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων. Τροποποίηση των ρυθμίσεων του 2014 και 2015 για τις δόσεις στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία , προκειμένου να εξαιρεθούν όσοι δεν αποπληρώνουν κανονικά τις τρέχουσες υποχρεώσεις και μείωση του αριθμού των δόσεων για εκείνους που έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν νωρίτερα. Τα επιτόκια πρέπει να προσδιορίζονται με βάση το επιτόκιο της αγοράς. Επανεξέταση του θεσμού των ρυθμίσεων για όσους χρωστούν πάνω από 1 εκατ. ευρώ, τον Σεπτέμβριο του 2015.
Λαθρεμπόριο: Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου μέσω νομοθετικών μέτρων για τον εντοπισμό των χώρων αποθήκευσης
Φοροδιαφυγή: Παρουσίαση ολοκληρωμένου σχεδίου με τεχνική βοήθεια για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, που θα περιλαμβάνει προσδιορισμο των αδήλωτων εισοδημάτων μέσω ελέγχου των τραπεζικών συναλλαγών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, την εισαγωγή προγράμματος εθελοντικής αποκάλυψης με τις κατάλληλες ποινές, κίνητρα και πιστοποίηση των διαδικασιών, χωρίς αμνηστία, δυνατότητα να ζητείται από τις άλλες χώρες μέλη της ΕΕ να παρέχουν στοιχεία για την κατοχή περιουσιακών στοιχείων και αγορών από Έλληνες πολίτες , ανανέωση της τεχνικής βοήθειας στη φορολογική διοίκηση, περιουσιολόγιο.
-Ηλεκτρονικές πληρωμές: Διεύρυνση της χρήσης των ηλεκτρονικών πληρωμών.
Δημιουργία βάσης δεδομένων παρακαλούθησης των ισολογισμώντων μητρικών-θυγατρικών εταιρειών για τον έλεγχο του transfer pricing (ενδοομιλικών συναλλαγών).
Τροποποίηση του πτωχευτικού δικαίου για τις εταιρείες και τα νοικοκυριά.
Αναθεώρηση του όλου πλαισίου των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές σε άλλες χώρες της Ευρώπης, με τη βοήθεια διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του ILO.
Εφαρμογή όλων των μέτρων που εκκρεμούν από την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ για την ενίσχυση του ανταγωνισμού, με εξαίρεση όλα τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Τα μέτρα θα ξεκινήσουν από τα τουριστικά λεωφορεία, τις άδειες των φορτηγών, τον κώδικα για τα παραδοσιακά τρόφιμα κ.λπ. καθώς και όλο το κιτ του ΟΟΣΑ για τα ποτά και τα καύσιμα.
- Αξιολόγηση της ενδεχόμενης αύξησης του κατώτατου ορίου τζίρου για την υπαγωγή στο καθεστώς ΦΠΑ από τα 10.000 ευρώ στα 25.000 ευρώ

Το χρονοδιάγραμμα
Παρασκευή
Η ελληνική πρόταση αξιολογείται από τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών (Brussels Group)
Πρωί Σαββάτου
Η πρόταση «περνά» από το Euro Working Group που συντάσσει έκθεση
Απόγευμα Σαββάτου
Η έκθεση του EWG επί της πρότασης θα συζητηθεί στο Eurogroup που θα συνέλθει στις 16.00 ώρα Ελλάδος

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Greece: Prior Actions


Policy Commitments and Actions to be taken in consultation with EC/ECB/IMF staff:

1. 2015 supplementary budget and 2016-19 MTFS1

Adopt effective as of July 1, 2015 a supplementary 2015 budget and a 2016–19 medium-term fiscal strategy, supported by a sizable and credible package of measures. The new fiscal path is premised on a primary surplus target of (1, 2, 3), and 3.5 percent of GDP in 2015, 2016, 2017 and 2018. The package includes VAT reforms (¶2), other tax policy measures (¶3), pension reforms (¶4), public administration reforms (¶5), reforms addressing shortfalls in tax collection enforcement (¶6), and other parametric measures as specified below.

2. VAT reform

Adopt legislation to reform the VAT system that will be effective as of July 1, 2015. The reform will target a net revenue gain of 1 percent of GDP on an annual basis from parametric changes. The new VAT system will: (i) unify the rates at a standard 23 percent rate, which will include restaurants and catering, and a reduced 13 percent rate for basic food, energy, hotels, and water (excluding sewage), and a super-reduced rate of 6 percent for pharmaceuticals, books, and theater; (ii) streamline exemptions to broaden the base and raise the tax on insurance; and (iii) Eliminate discounts on islands, starting with the islands with higher incomes and which are the most popular tourist destinations, except the most remote ones. This will be completed by end-2016, as appropriate and targeted fiscally neutral measures to compensate those inhabitants that are most in need are determined. The new VAT rates on hotels and islands will be implemented from October 2015.

The increase of the VAT rate described above may be reviewed at the end of 2016, provided that equivalent additional revenues are collected through measures taken against tax evasion and to improve collectability of VAT. Any decision to review and revise shall take place in consultation with the institutions.

3. Fiscal structural measures

Adopt legislation to:
 • close possibilities for income tax avoidance (e.g., tighten the definition of farmers), take measures to increase the corporate income tax in 2015 and require 100 percent advance payments for corporate income and gradually for individual business income tax by 2017; phase out the preferential tax treatment of farmers in the income tax code by 2017; raise the solidarity surcharge;

 • abolish subsidies for excise on diesel oil for farmers and better target eligibility to halve heating oil subsidies expenditure in the budget 2016;

 • in view of any revision of the zonal property values, adjust the property tax rates if necessary to safeguard the 2015 and 2016 property tax revenues at €2.65 billion and adjust the alternative minimum personal income taxation.

 • eliminate the cross-border withholding tax introduced by the installments act (law XXXX/2015) and reverse the recent amendments to the ITC in the public administration act (law XXXX/2015), including the special treatment of agricultural income.

 • adopt outstanding reforms on the codes on income tax, and tax procedures: introduce a new Criminal Law on Tax Evasion and Fraud to amend the Special Penal Law 2523/1997 and any other relevant legislation, and replace Article 55, ¶s 1 and 2, of the TPC, with a view, inter alia, to modernize and broaden the definition of tax fraud and evasion to all taxes; abolish all Code of Book and Records fines, including those levied under law 2523/1997 develop the tax framework for collective investment vehicles and their participants consistently with the ITC and in line with best practices in the EU.

 • adopt legislation to upgrade the organic budget law to: (i) introduce a framework for independent agencies; (ii) phase out ex-ante audits of the Hellenic Court of Auditors and account officers (ypologos); (iii) give GDFSs exclusive financial service capacity and GAO powers to oversee public sector finances; and (iv) phase out fiscal audit offices by January 2017.

 • increase the rate of the tonnage tax and phase out special tax treatments of the shipping industry.

By September 2015, (i) simplify the personal income tax credit schedule; (ii) re-design and integrate into the ITC the solidarity surcharge for income of 2016 to more effectively achieve progressivity in the income tax system; (iii) issue a circular on fines to ensure the comprehensive and consistent application of the TPC; (iv) and other remaining reforms as specified in ¶9 of the IMF Country Report No. 14/151.

On health care, effective as of July 1, 2015, (i) re-establish full INN prescription, without exceptions, (ii) reduce as a first step the price of all off-patent drugs to 50 percent and all generics to 32.5 percent of the patent price, by repealing the grandfathering clause for medicines already in the market in 2012, and (iii)) review and limit the prices of diagnostic tests to bring structural spending in line with claw back targets; and (iv) collect in the full the 2014 clawback for private clinics, diagnostics and pharmaceuticals, and extend their 2015 clawback ceilings to 2016.

Launch the Social Welfare Review under the agreed terms of reference with the technical assistance of the World Bank to target savings of ½ percent of GDP which can help finance a fiscally neutral gradual roll-out of the GMI in January 2016.

Adopt legislation to:

 • reduce the expenditure ceiling for military spending by €100 million in 2015 and by €200 million in 2016 with a targeted set of actions, including a reduction in headcount and procurement;

 • introduce reform of the income tax code, [inter alia covering capital taxation], investment vehicles, farmers and the self- employed, etc.;

 • raise the corporate tax rate from 26% to 28%;

 • introduce tax on television advertisements;

 • announce international public tender for the acquisition of television licenses and usage related fees of relevant frequencies; and

 • extend implementation of luxury tax on recreational vessels in excess of 5 meters and increase the rate from 10% to 13%, coming into effect from the collection of 2014 income taxes and beyond;

 • extend Gross Gaming Revenues (GGR) taxation of 30% on VLT games expected to be installed at second half of 2015 and 2016;

 • generate revenues through the issuance of 4G and 5G licenses.

We will consider some compensating measures, in case of fiscal shortfalls: (i) Increase the tax rate to income for rents, for annual incomes below €12,000 to 15% (from 11%) with an additional revenue of €160 million and for annual incomes above €12,000 to 35% (from 33%) with an additional revenue of €40 million; (ii) the corporate income tax will increase by an additional percentage point (i.e. from 28% to 29%) that will result in additional revenues of €130 million.


4. Pension reform

The Authorities recognise that the pension system is unsustainable and needs fundamental reforms. This is why they will implement in full the 2010 pension reform law (3863/2010), and implement in full or replace/adjust the sustainability factors for supplementary and lump-sum pensions from the 2012 reform as a part of the new pension reform in October 2015 to achieve equivalent savings and take further steps to improve the pension system.

Effective from July 1, 2015 the authorities will phase-in reforms that would deliver estimated permanent savings of ¼-½ percent of GDP in 2015 and 1 percent of GDP on a full year basis in 2016 and thereafter by adopting legislation to:

 • create strong disincentives to early retirement, including the adjustment of early retirement penalties, and through a gradual elimination of grandfathering to statutory retirement age and early retirement pathways progressively adapting to the limit of statutory retirement age of 67 years, or 62 and 40 years of contributions by 2022, applicable for all those retiring (except arduous professions, and mothers with children with disability) with immediate application;

 • adopt legislation so that withdrawals from the Social Insurance Fund will incur an annual penalty, for those affected by the extension of the retirement age period, equivalent to 10 percent on top of the current penalty of 6 percent;

 • integrate into ETEA all supplementary pension funds and ensure that, starting January 1, 2015, all supplementary pension funds are only financed by own contributions;

 • better target social pensions by increasing OGA uninsured pension;

 • Gradually phase out the solidarity grant (EKAS) for all pensioners by end-December 2019. This shall be legislated immediately and shall start as regards the top 20% of beneficiaries in March 2016 with the modalities of the phase out to be agreed with the institutions;

 • freeze monthly guaranteed contributory pension limits in nominal terms until 2021;

 • provide to people retiring after 30 June 2015 the basic, guaranteed contributory, and means tested pensions only at the attainment of the statutory normal retirement age of currently 67 years;

 • increase the health contributions for pensioners from 4% to 6% on average and extend it to supplementary pensions;

 • phase out all state-financed exemptions and harmonize contribution rules for all pension funds with the structure of contributions to IKA from 1 July 2015;


Moreover, in order to restore the sustainability of the pension system, the authorities will by 31 October 2015, legislate further reforms to take effect from 1 January 2016; (i) specific design and parametric improvements to establish a closer link between contributions and benefits; (ii) broaden and modernize the contribution and pension base for all self-employed, including by switching from notional to actual income, subject to minimum required contribution rules; (iii) revise and rationalize all different systems of basic, guaranteed contributory and means tested pension components, taking into account incentives to work and contribute; (iv) the main elements of a comprehensive SSFs consolidation, including any remaining harmonization of contribution and benefit payment rules and procedures across all funds; (v) abolish all nuisance charges financing pensions and offset by reducing benefits or increasing contributions in specific funds to take effect from 31 October 2015; and (vi) harmonize pension benefit rules of the agricultural fund (OGA) with the rest of the pension system in a pro rata manner, unless OGA is merged into other funds. The consolidation of social insurance funds will take place by end 2017. In 2015, the process will be activated through legislation to consolidate the social insurance funds under a single entity and the operational consolidation will have been completed by 31 December 2016. Further reductions in the operating costs and a more effective management of fund resources including improved balancing of needs between better-off and poorer-off funds will be actively encouraged.

The authorities will adopt legislation to fully offset the fiscal effects of the implementation of court rulings on the 2012 pension reform.

In parallel to the reform of the pension system, a Social Welfare Review will be carried out to ensure fairness of the various reforms.

The institutions are prepared to take into account other parametric measures within the pension system of equivalent effect to replace some of the measures mentioned above, taking into account their impact on growth, and provided that such measures are presented to the institutions during the design phase and are sufficiently concrete and quantifiable, and in the absence of this the default option is what is specified above.


5. Public Administration, Justice and Anti Corruption

Adopt legislation to:

 • reform the unified wage grid, effective 1 January, 2016, setting the key parameters in a fiscally neutral manner and consistent with the agreed wage bill targets and with comprehensive application across the public sector, including decompressing the wage distribution across the wage spectrumin connection with the skill, performance and responsibility of staff. (The authorities will also adopt legislation to rationalise the specialised wage grids, by end-November 2015);

 • align non-wage benefits such as leave arrangements, per diems, travel allowances and perks, with best practices in the EU, effective 1 January 2016;

 • establish within the new MTFS ceilings for the wage bill and the level of public employment consistent with achieving the fiscal targets and ensuring a declining path of the wage bill relative to GDP until 2019;

 • hire managers and assess performance of all employees (with the aim to complete the hiring of new managers by 31 December 2015 subsequent to a review process)

 • introduce a new permanent mobility scheme applied by Q4 2015. The scheme will promote the use of job description and will be linked with an online database that will include all current vacancies. Final decision on employee mobility will be taken by each service concerned. This will rationalize the allocation of resources as well as the staffing across the General Government.

   • reform the Civil Procedure Code, in line with previous agreements; introduce measures to reduce the backlog of cases in administrative courts; work closely with European institutions and technical assistance on e-justice, mediation and judicial statistics


   • strengthen the governance of ELSTAT. It shall cover (i) the role and structure of the Advisory bodies of the Hellenic Statistical System, including the recasting of the Council of ELSS to an advisory Committee of the ELSS, and the role of the Good Practice Advisory Committee (GPAC); (ii) the recruitment procedure for the President of ELSTAT, to ensure that a President of the highest professional calibre is recruited, following transparent procedures and selection criteria; (iii) the involvement of ELSTAT as appropriate in any legislative or other legal proposal pertaining to any statistical matter; (iv) other issues that impact the independence of ELSTAT, including financial autonomy, the empowerment of ELSTAT to reallocate existing permanent posts and to hire staff where it is needed and to hire specialised scientific personnel, and the classification of the institution as a fiscal policy body in the recent law 4270/2014; role and powers of Bank of Greece in statistics in line with European legislation.

   • Publish a revised Strategic Plan against Corruption by 31 July 2015. Amend and implement the legal framework for the declaration of assets and financing of the political parties and adopt legislation insulating financial crime and anti-corruption investigations from political intervention in individual cases.


Moreover, in collaboration with the OECD, the Authorities will:

 • Strengthen controls in public entities and especially SOEs. Empower the Line Ministries to perform robust audit and control inspections to supervised entities including SOEs.

 • Strengthen controls and internal audit processes in high spending Local Government Institutions and their supervised legal entities.

 • Strengthen controls in public and private investment cases funded either by national or co-funded by other sources, public works and public procurement (e.g. in health sector, SDIT).

 • Strengthen transparency and control processes and skills in tax and customs authorities.

 • Assess major risks in the public procurement cycle, taking in consideration the recent developments (Central Purchasing and e-Procurement: KHMDHS and ESHDHS) and the need to have a clear governance framework. Develop strategy according to the assessment(Q4 2015)

 • Implement strategy to mitigate public procurement risks.(Q1 2016)

 • Assess 2 specific sectors, Health and Public Works in order to understand the existing constrains related to corruption and waste risks and propose measures to address them. Develop and implement strategy. (Q4 2015)6. Tax administration

Take the following actions to:

 • Adopt legislation to establish an autonomous revenue agency, that specifies: (i) the agency’s legal form, organization, status, and scope; (ii) the powers and functions of the CEO and the independent Board of Governors; (iii) the relationship to the Minister of Finance and other government entities; (iv) the agency’s human resource flexibility and relationship to the civil service; (v) budget autonomy, with own GDFS and a new funding formula to align incentives with revenue collection and guarantee budget predictability and flexibility; (vi) reporting to the government and parliament; and (vii) the immediate transfer of all tax- and customs-related capacities and duties and all tax- and customs-related staff in SDOE and other entities to the agency.

 • on garnishments, adopt legislation to eliminate the 25 percent ceiling on wages and pensions and lower all thresholds of €1,500 while ensuring in all cases reasonable living conditions; accelerate procurement of IT infrastructure to automatize e-garnishment; improve tax debt write-off rules; remove tax officers’ personal liabilities for not pursuing old debt; remove restrictions on conducting audits of tax returns from 2012 subject to the external tax certificate scheme; and enforce if legally possible upfront payment collection in tax disputes.

 • amend (i) the 2014–15 tax and SSC debt instalment schemes to exclude those who fail to pay current obligations and introduce a requirement for the tax and social security administrations to shorten the duration for those with the capacity to pay earlier and introduce market-based interest rates; the LDU and KEAO will assess by September 2015 the large debtors with tax and SSC debt exceeding €1 million (e.g. verify their capacity to pay and take corrective action) and (ii) the basic instalment scheme/TPC to adjust the market-based interest rates and suspend until end-2017 third-party verification and bank guarantee requirements.

 • adopt legislation to accelerate de-registration procedures and limit VAT re-registration to protect VAT revenues and accelerate procurement of network analysis software; and provide the Presidential Decree needed for the significantly strengthening the reorganisation of the VAT enforcement section in order to strengthen VAT enforcement and combat VAT carousel fraud. The authorities will submit an application to the EU VAT Committee and prepare an assessment of the implication of an increase in the VAT threshold to €25.000.

 • combat fuel smuggling, via legislative measures for locating storage tanks (fixed or mobile);

 • Produce a comprehensive plan with technical assistance for combating tax evasion which includes (i) identification of undeclared deposits by checking bank transactions in banking institutions in Greece or abroad, (ii) introduction of a voluntary disclosure program with appropriate sanctions, incentives and verification procedures, consistent with international best practice, and without any amnesty provisions (iii) request from EU member states to provide data on asset ownership and acquisition by Greek citizens, (iv) renew the request for technical assistance in tax administration and make full use of the resource in capacity building, (v) establish a wealth registry to improve monitoring.


 • develop a costed plan for the promotion of the use of electronic payments, making use of the EU Structural and Investment Fund;

 • Create a time series database to monitor the balance sheets of parent-subsisdiary companies to improve risk analysis criteria for transfer pricing7. Financial sector

Adopt: (i) amendments to the corporate and household insolvency laws including to cover all debtors and bring the corporate insolvency law in line with the OCW law; (ii) amendments to the household insolvency law to introduce a mechanism to separate strategic defaulters from good faith debtors as well as simplify and strengthen the procedures and introduce measures to address the large backlog of cases; (iii) amendments to improve immediately the judicial framework for corporate and household insolvency matters; (iv) legislation to establish a regulated profession of insolvency administrators, not restricted to any specific profession and in line with good cross-country experience; (v) a comprehensive strategy for the financial system: this strategy will build on the strategy document from 2013, taking into account the new environment and conditions of the financial system and with a view of returning the banks in private ownership by attracting international strategic investors and to achieve a sustainable funding model over the medium term; and (vi) a holistic NPL resolution strategy, prepared with the help of a strategic consultant.

8. Labour market

Launch a consultation process to review the whole range of existing labour market arrangements, taking into account best practices elsewhere in Europe. Further input to the consultation process described above will be provided by international organisations, including the ILO. The organization and timelines shall be drawn up in consultation with the institutions. In this context, legislation on a new system of collective bargaining should be ready by Q4 2015. The authorities will take actions to fight undeclared work in order to strengthen the competitiveness of legal companies and protect workers as well as tax and social security revenues.


9. Product market

Adopt legislation to:

 • implement all pending recommendations of the OECD competition toolkit I, except OTC pharmaceutical products, starting with: tourist buses, truck licenses, code of conduct for traditional foodstuff, eurocodes on building materials, and all the OECD toolkit II recommendations on beverages and petroleum products;
 • In order to foster competition and increase consumer welfare immediately launch a new competition assessment, in collaboration and with the technical support of the OECD, on wholesale trade, construction, e-commerce and media. The assessment will be concluded by Q1 2016.The recommendations will be adopted by Q2 2016.

 • open the restricted professions of engineers, notaries, actuaries, and bailiffs and liberalize the market for tourist rentals ;

 • eliminate non-reciprocal nuisance charges and align the reciprocal nuisance charges to the services provided;

 • reduce red tape, including on horizontal licensing requirements of investments and on low-risk activities as recommended by the World Bank, and administrative burden of companies based on the OECD recommendations, and (ii) establish a committee for the inter-ministerial preparation of legislation. Technical assistance of the World Bank will be sought to implement the easing of licensing requirements.

 • design electronic one-stop shops for businesses through analysing information obligations businesses have to comply with, structuring them accordingly and helping to design a project on developing the necessary ICT tools and infrastructure (Q3 2015). Setting up the institutional & co-ordination structure, identification of the business life events to be included, identification and mapping of information obligations & administrative procedures and training of officials (Q4 2015). Launch (Q1 2016)

 • adopt the reform of the gas market and its specific roadmap, and implementation should follow suit.

 • take irreversible steps (including announcement of date for submission of binding offers) to privatize the electricity transmission company, ADMIE, or provide by October 2015 an alternative scheme, with equivalent results in terms of competition, in line with the best European practices to provide full ownership unbundling from PPC, while ensuring independence.

On electricity markets, the authorities will reform the capacity payments system and other electricity market rules to avoid that some plants are forced to operate below their variable cost, and to prevent the netting of the arrears between PPC and market operator; set PPC tariffs based on costs, including replacement of the 20% discount for HV users with cost based tariffs; and notify NOME products to the European Commission. The authorities will also continue the implementation of the roadmap to the EU target model prepare a new framework for the support of renewable energies and for the implementation of energy efficiency and review energy taxation; the authorities will strengthen the electricity regulator’s financial and operational independence;

10. Privatization

 • The Board of Directors of the Hellenic Republic Asset Development Fund will approve its Asset Development Plan which will include for privatisation all the assets under HRDAF as of 31/12/2014; and the Cabinet will endorse the plan.
 • To facilitate the completion of the tenders, the authorities will complete all government pending actions including those needed for the regional airports, TRAINOSE, Egnatia, the ports of Pireaus and Thessaloniki and Hellinikon (precise list in Technical Memorandum). This list of actions is updated regularly and the Government will ensure that all pending actions are timely implemented.
 • The government and HRADF will announce binding bid dates for Piraeus and Thessaloniki ports of no later than end-October 2015, and for TRAINOSE ROSCO, with no material changes in the terms of the tenders.
 • The government will transfer the state's shares in OTE to the HRADF
 • Take irreversible steps for the sale of the regional airports at the current terms with the winning bidder already selected.
1 The fiscal path to reach the medium term primary surplus target of 3.5% will be discussed with the institutions, in light of recent economic developments.