Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015

Ανοίγουν οι τράπεζες από τη Δευτέρα - Διευρύνονται οι συναλλαγές

Ανοίγουν οι τράπεζες από τη Δευτέρα - Διευρύνονται οι συναλλαγές 


Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. η Π.Ν.Π. με την οποία λήγει η τραπεζική αργία τη Δευτέρα. Δείτε αναλυτικά ποιες συναλλαγές επιτρέπονται από την Δευτέρα και μετά.

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπει αναλυτικά:

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας δεν επιτρέπονται οι κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από κατάστημα ή από Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ) που υπερβαίνουν το ποσό των εξήντα (60) ευρώ ανά καταθέτη (CustomerlD), ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανά ημέρα, από τα ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μετρητά που δεν αναλήφθηκαν κάποια ημέρα ή ημέρες μπορούν να αναληφθούν σωρευτικά έως του ποσού των τετρακοσίων είκοσι ευρώ (420) ανά εβδομάδα.


Η απαγόρευση ανάληψης μετρητών εφαρμόζεται και σε κάθε άλλη πληρωμή μετρητών από τα ιδρύματα, ανεξαρτήτως νομίσματος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εισπράξεων επιταγών και των πληρωμών βάσει εγγυητικών επιστολών, οι οποίες κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό, για τις αναλήψεις από τον οποίο ισχύουν οι περιορισμοί της προηγούμενης παραγράφου.
Επίσης, απαγορεύονται οι αναλήψεις μετρητών με χρήση πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.


4. Η μεταφορά κεφαλαίων ή μετρητών στο εξωτερικό, με κάθε τρόπο, απαγορεύεται, περιλαμβανομένης της εντολής μεταφοράς κεφαλαίων σε λογαριασμούς που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν και λειτουργούν στο εξωτερικό, καθώς και της μεταφοράς κεφαλαίων με τη χρήση πιστωτικών, προπληρωμένων και χρεωστικών καρτών για διασυνοριακές πληρωμές.


5. Κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών στο εξωτερικό για αγορές αγαθών ή υπηρεσιών χωρίς μετρητά έως το ανώτατο όριο που ορίζεται ανά πιστωτικό ίδρυμα με απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

6. Απαγορεύεται να ανοίγονται νέοι λογαριασμοί όψεως ή καταθετικοί, να προστίθενται συνδικαιούχοι στους ήδη υφιστάμενους και να ενεργοποιούνται αδρανείς λογαριασμοί. Στην τελευταία περίπτωση, αναστέλλεται η προθεσμία του άρθρου 3 του Ν. 4151/2013 (Α' 103).


7. Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμών αποκλειστικά για τις ακόλουθες συναλλαγές, η αναγκαιότητα των οποίων πρέπει να τεκμηριώνονται εγγράφως και με την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός μέσω του οποίου αυτές μπορούν να διενεργηθούν:
α. η πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού,
β. η πληρωμή υποχρεώσεων του καταθέτη προς το ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, που προκύπτουν από συμβάσεις που είχαν καταρτισθεί προ της 28ης Ιουνίου 2015,
γ. η καταβολή νέων συντάξεων και νέων προνοιακών επιδομάτων,
δ. η εκκαθάριση συναλλαγών καρτών από νέες συμβάσεις αποδοχής (acquiring),
ε. η εξυπηρέτηση νεοϊδρυθέντων, μετά την 1η Μαΐου 2015, νομικών προσώπων,
στ. η εξυπηρέτηση νεοφυών εταιρειών (startups) που συμμετέχουν σε προγράμματα στήριξης της νέας επιχειρηματικότητας,
ζ. η κατάθεση μετρητών ως εξασφάλιση (cash collateral) εγγυητικής επιστολής, ενέγγυας πίστωσης ή δανείου στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα,
η. το άνοιγμα λογαριασμού υπέρ τρίτου με σκοπό είτε τη συμμόρφωση προς επιταγή για εκτέλεση χρηματικής απαίτησης, βάσει διαταγής πληρωμής, δικαστικής απόφασης ή άλλου εκτελεστού τίτλου είτε την εξόφληση απαίτησης, για την οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση εις χείρας τρίτου, υπέρ του δικαιούχου της απαίτησης, εκτός εάν αυτός έχει δηλώσει καταθετικό λογαριασμό με οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη,
θ. η πίστωση ποσών από την αλλοδαπή σε ευρώ ή ξένο νόμισμα, ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα,
ι. η αποδοχή προθεσμιακής κατάθεσης μόνον στην περίπτωση που οι δικαιούχοι της ταυτίζονται με τους δικαιούχους του τροφοδότη λογαριασμού της, καταθετικού ή όψεως,
ια. κάθε άλλη περίπτωση, κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.


8. Απαγορεύεται η πρόωρη, μερική ή ολική, εξόφληση δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα, με εξαίρεση την αποπληρωμή με μετρητά ή έμβασμα από το εξωτερικό.


9. Απαγορεύεται η πρόωρη, μερική ή πλήρης, λήξη των προθεσμιακών καταθέσεων. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η πρόωρη μερική λήξη προθεσμιακής κατάθεσης, αποκλειστικά και μόνο για την ισόποση εξόφληση:
α. οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς,
β. τρέχουσας δόσης και ληξιπρόθεσμων οφειλών δανείου στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα,
γ. πληρωμής μισθοδοσίας στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα,
δ. πληρωμής νοσηλίων και διδάκτρων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
ε. πληρωμής προμηθευτών που τηρούν λογαριασμό στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, έναντι τιμολογίων ή ισοδύναμων παραστατικών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται επαρκή διαθέσιμα σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως.


10. Ειδικότερα θέματα:
α. Σε περίπτωση κατασχέσεως χρηματικής απαίτησης εις χείρας πιστωτικού ιδρύματος, της Τράπεζας της Ελλάδος ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως τρίτου, δεν επιτρέπεται η καταβολή του ποσού της απαίτησης σε μετρητά. Το ποσό είτε καταβάλλεται με έκδοση επιταγής είτε πιστώνεται υποχρεωτικά σε τραπεζικό λογαριασμό του κατασχόντος που τηρείται στο ίδιο ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα.
β. Απαγορεύεται η κατάρτιση συμβάσεων αποδοχής συναλλαγών με κάρτες πληρωμών, εφόσον η εκκαθάρισή τους πραγματοποιείται με πίστωση λογαριασμού του εμπόρου, ο οποίος τηρείται εκτός Ελλάδος σε φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών.
γ. Απαγορεύεται η μεταφορά θεματοφυλακής στο εξωτερικό για τίτλους που αποκτήθηκαν μετά την έναρξη της ισχύος της τραπεζικής αργίας. Επίσης, απαγορεύεται η μεταφορά στο εξωτερικό θεματοφυλακής τίτλων που τελούν υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς που λειτουργούν εντός και εκτός Ελλάδος.
δ. Δεν επιτρέπονται μεταφορές κεφαλαίων για την απόκτηση χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 του Ν. 3606/2007 (Α' 195) μέσω οργανωμένων αγορών και πολυμερών μηχανισμών διαπραγμάτευσης ή επαγγελματιών που διαθέτουν τέτοια χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή Ο.Ε.Ε..
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύνανται να αίρονται οι περιορισμοί των περιπτώσεων γ και δ και να ρυθμίζονται οι όροι διενέργειας τέτοιων μεταφορών κεφαλαίων.


11. Εξαιρούνται των απαγορεύσεων και περιοριστικών μέτρων των προηγούμενων παραγράφων:
α. Συναλλαγές της Ελληνικής Δημοκρατίας
β. Συναλλαγές της Τράπεζας της Ελλάδος
γ. Συγκεκριμένες συναλλαγές, η διενέργεια των οποίων εγκρίνεται με απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών
δ. Οι διασυνοριακές εντολές πληρωμών που αφορούν αποκλειστικά στην πίστωση ενός λογαριασμού που τηρείται σε ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα.
ε. Οι συναλλαγές κίνησης κεφαλαίων που αφορούν σε διαχείριση της ρευστότητας του πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα και σε υποχρεώσεις πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης συμβάσεων που προϋπήρχαν της θέσης σε ισχύ της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 65), όπως ενδεικτικά, εξυπηρέτηση πληρωμών σε σχέση με τίτλους και τιτλοποιήσεις που εξέδωσε το πιστωτικό ίδρυμα, εκκαθάριση συναλλαγών με κάρτες πληρωμών διεθνών σχημάτων καρτών, συναλλαγές ανταλλαγής περιθωρίου ασφάλισης στο πλαίσιο εξυπηρέτησης διεθνών συμβάσεων ISDA, CSA, GMRA, Escrow, EIB, λοιπών εξασφαλίσεων (collaterals) με πιστωτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, κ.λπ., σύμφωνα με διαδικασία που θα ορισθεί από τη διοίκηση αυτού και θα κοινοποιηθεί στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.. Προς απόδειξη της ως άνω φύσης των εξαιρούμενων συναλλαγών θα πρέπει να υφίσταται πλήρης τεκμηρίωση, η οποία κοινοποιείται στην ίδια Επιτροπή.
στ. Όλα τα χρηματικά ποσά που μεταφέρονται από την αλλοδαπή με μεταφορά πίστωσης σε λογαριασμούς που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, εφόσον μεταφέρονται εκ νέου σε λογαριασμό που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στο εξωτερικό. Η σχετική τεκμηρίωση της συναλλαγής εισροής κεφαλαίων από την αλλοδαπή και εκροής εκ νέου στην αλλοδαπή, θα είναι ευθύνη του πιστωτικού ιδρύματος και πρέπει να είναι πλήρης. Οι διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων θα ανακοινώσουν τον τρόπο και το χρόνο υλοποίησης της εφαρμογής των προβλεπόμενων στην παράγραφο αυτή.
ζ. Μεταφορές πιστώσεων από ελληνικό εκπαιδευτικό οργανισμό δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τεχνολογικό φορέα κατά την έννοια του Ν. 4310/2014 (Α' 258) σε λογαριασμό τηρούμενο σε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει και λειτουργεί στο εξωτερικό, ποσού που προέρχεται αποκλειστικά από μεταφορές πιστώσεων από το εξωτερικό, το οποίο πιστώθηκε σε λογαριασμό που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα εντός του 2015 αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών ή ερευνητικών σκοπών, μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ). Για την πραγματοποίηση αυτών των συναλλαγών τα πιστωτικά ιδρύματα προβαίνουν στο άνοιγμα ειδικού προς τούτο λογαριασμού, στον οποίον και μόνον θα πιστώνονται εφεξής τα προς μεταφορά ποσά.
η. Πληρωμές μισθοδοσίας στο εξωτερικό για εργαζόμενους σε διπλωματικές αποστολές, μόνιμες αντιπροσωπείες ή άλλες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου, με μεταφορά πίστωσης του ισόποσου της μισθοδοσίας, σε λογαριασμό που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί εκτός Ελλάδος. Οι εργαζόμενοι σε διπλωματικές αποστολές, μόνιμες αντιπροσωπείες ή άλλες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου στο εξωτερικό, οι οποίοι τηρούν λογαριασμούς μισθοδοσίας σε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει και λειτουργεί στην Ελλάδα, επιτρέπεται να μεταφέρουν το ισόποσο της μισθοδοσίας τους σε λογαριασμό τους στο εξωτερικό, τεκμηριώνοντας εγγράφως την ιδιότητά τους.
θ. Έμβασμα από ελληνικό δημόσιο εκπαιδευτικό οργανισμό δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τεχνολογικό φορέα κατά την έννοια του Ν. 4310/2014 (Α' 258) σε λογαριασμό τηρούμενο σε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει και λειτουργεί στο εξωτερικό ποσού που προέρχεται αποκλειστικά από έμβασμα από το εξωτερικό, το οποίο εκτελέστηκε μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών ερευνητικού προγράμματος. Για την πραγματοποίηση αυτών των συναλλαγών τα πιστωτικά ιδρύματα προβαίνουν στο άνοιγμα ειδικού προς τούτο λογαριασμού, στον οποίον και μόνον θα πιστώνονται εφεξής τα προς μεταφορά ποσά.
ι. Η χωρίς περιορισμό ποσού ανάληψη μετρητών από έναν, ανά δικαιούχο, τραπεζικό λογαριασμό στις πρεσβείες και στα μέλη των διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα με την επίδειξη σχετικής έγγραφης βεβαίωσης από την οικεία πρεσβεία ή του διπλωματικού διαβατηρίου.
ια. Η καταβολή από τα ιδρύματα πληρωμών του Ν. 3862/2010 (Α' 113) μετρητών στους δικαιούχους από έμβασμα εξωτερικού, εάν έχει προηγηθεί εισαγωγή του αντίστοιχου ποσού σε φυσική μορφή από το εξωτερικό από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με σχετική δήλωση της εν λόγω εισαγωγής στην Τράπεζα της Ελλάδος. Επίσης, επιτρέπεται η διακίνηση χρηματικών εμβασμάτων στο εσωτερικό με καταβολή μετρητών στους δικαιούχους, υπό την προϋπόθεση ότι ο πληρωτής έχει καταθέσει το σύνολο του ποσού σε φυσική μορφή.
ιβ. Η πληρωμή νοσηλίων και ιατρικών εξόδων και διδάκτρων, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στο πιστωτικό ίδρυμα μέσω του οποίου διενεργείται η συναλλαγή από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων. Η πληρωμή των εν λόγω δαπανών συντελείται, υποχρεωτικά, ηλεκτρονικά μέσω του πιστωτικού ιδρύματος, σε λογαριασμό, που τηρείται στο εξωτερικό για την πίστωση τους και όχι σε λογαριασμό του ίδιου του δικαιούχου.
ιγ. Στην περίπτωση των νοσηλίων στο εξωτερικό, επιτρέπεται καταβολή μέγιστου εφάπαξ ποσού δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ σε μετρητά ή το ισόποσό του σε ξένο νόμισμα για ένα συνοδό.
ιδ. Η μεταφορά μέγιστου ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ή του ισόποσού του σε ξένο νόμισμα, ανά ημερολογιακό τρίμηνο, συνολικά, για έξοδα διαμονής και διαβίωσης φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό ή συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών. Η πληρωμή συντελείται, υποχρεωτικά, ηλεκτρονικά μέσω πιστωτικού ιδρύματος, σε λογαριασμό, που τηρείται στο εξωτερικό, με δικαιούχο το φοιτητή.


12. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'65) όπως τροποποιήθηκαν με την από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 66) και αντικαταστάθηκαν δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου πρώτου της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 79) παραμένουν σε ισχύ. Επίσης, διατηρείται σε ισχύ η παράγραφος 4 του άρθρου 1 της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 66) για όσο χρόνο ισχύουν οι περιορισμοί ανάληψης μετρητών του παρόντος άρθρου.


13. Η Τράπεζα της Ελλάδος πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους για τη συμμόρφωση των ιδρυμάτων με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου για τα θέματα της αρμοδιότητάς της και επιβάλλει σε αυτά για κάθε παράβαση πρόστιμο ύψους έως του ενός δεκάτου του ποσού της αντίστοιχης συναλλαγής.


14. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή έως του ενός δεκάτου του ποσού της αντίστοιχης συναλλαγής. Επιπλέον, το πιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται να καταγγείλει την σύμβαση εργασίας ή έργου του προσώπου που ευθύνεται για την παράβαση.


15. Τα μέλη και ο γραμματέας της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, καθώς και τα μέλη και ο γραμματέας της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών που συστήθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 65), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και τα μέλη της ομάδας υποστήριξης που συνιστάται σύμφωνα με την από 14 Ιουλίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 79), κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν υπέχουν ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη ευθύνη, εκτός εάν αποδειχθεί ότι βαρύνονται με δόλο. Για μια διετία από την έναρξη ισχύος της παρούσας αναστέλλεται η άσκηση ποινικής δίωξης στα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου.


16. Η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Εύξεινου Πόντου ('Black Sea Tradeand Development Bank') δεν εμπίπτει στους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις του παρόντος άρθρου.


17. Με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος δύναται να προβλέπονται περιορισμοί στη μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή και σε ξένο συνάλλαγμα εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. Με την ίδια πράξη μπορεί, επίσης, να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα εφαρμογής της παραπάνω απαγόρευσης, να προβλέπονται διαφοροποιήσεις για χώρες της ζώνης SCHENGEN και για χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να θεσπίζονται ειδικές εξαιρέσεις για κατηγορίες προσώπων.


18. Οι μη ρυθμιζόμενες από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δραστηριότητες των ιδρυμάτων διενεργούνται υπό τους όρους και προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να αίρονται, τροποποιούνται ή καταργούνται περιορισμοί και απαγορεύσεις συναλλαγών και πράξεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, να προστίθενται νέοι περιορισμοί και απαγορεύσεις συναλλαγών ή πράξεων και να ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.


19. Με απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών δύνανται να ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα της παρ. 4 του άρθρου πρώτου της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 79).


ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 
4172/20134331/2015 και 4334/2015.


http://taxheaven.gr

(Ανανεωμένο - εμπλουτισμένο) - Όλες οι αλλαγές στις προθεσμίες δηλώσεων, τις δόσεις πληρωμής του φόρου, το Γ.Ε.ΜΗ., την απόδοση φόρου μερισμάτων τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, και τις πληρωμές φόρων και ασφαλιστικών εισφορών

(Ανανεωμένο - εμπλουτισμένο) - Όλες οι αλλαγές στις προθεσμίες δηλώσεων, τις δόσεις πληρωμής του φόρου, το Γ.Ε.ΜΗ., την απόδοση φόρου μερισμάτων τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, και τις πληρωμές φόρων και ασφαλιστικών εισφορών 


Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVENΤις τελευταίες δύο μέρες μετά τον καταιγισμό ειδήσεων, τροπολογιών και παρατάσεων έχουν αλλάξει ή αναμένεται να αλλάξουν (με τροπολογία) καταληκτικές προθεσμίες και σημαντικές διατάξεις που αφορούν στην υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και στην υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9).

Η επιστημονική ομάδα του κόμβου συγκέντρωσε όλες τις αλλαγές, αλλά και τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτές και παραθέτει στους συναδέλφους συνοπτικά και συγκεντρωμένα όλα τα νέα δεδομένα που ισχύουν για τις φορολογικές δηλώσεις, αλλά και την δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9).
Στο άρθρο επίσης έχουν προστεθεί και οι υποχρεώσεις περί καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Ι. Δηλώσεις εισοδήματος Φυσικών προσώπων

α) Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής
-Παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Αρχικών εμπρόθεσμων δηλώσεων έως τις 26η Αυγούστου 2015.

β) Πληρωμή δόσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (Άρθρο 47 του νόμου 4331/2015)
-Α Δόση 31 Αυγούστου 2015 (παράταση με ΠΝΠ)
-Β Δόση 30 Σεπτεμβρίου 2015
-Γ Δόση 30 Νοεμβρίου 2015

γ) Έκπτωση 2% στην εφάπαξ πληρωμή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (Δεν μεταβλήθηκε).
Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση δύο τοις εκατό (2%).

Συνεπώς, εφόσον η καταβολή του φόρου γίνει εφάπαξ στην ημερομηνία υποβολής της πρώτης δόσης (ήτοι την 31.7.2015), τότε θα ισχύει και η έκπτωση 2% στο σύνολο του φόρου. Η έκπτωση καλύπτει το σύνολο του φόρου που απορρέει από το εκκαθαριστικό ήτοι το φόρο εισοδήματος και κατά περίπτωση όπου επιβάλλεται, την εισφορά αλληλεγγύης και το φόρο πολυτελείας.

ΙΙ. Δηλώσεις εισοδήματος Νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2014

α) Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής
Παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αρχικών εμπρόθεσμων δηλώσεων έως την 20η Αυγούστου 2015.

β) Πληρωμή δόσεων φόρου εισοδήματος Νομικών προσώπων σε περίπτωση χρεωστικής δήλωσης φορολογικού έτους 2014 (Δεν μεταβλήθηκε).
Με την απόφαση ΠΟΛ.1099/5.5.2015 ισχύουν τα εξής για τις δόσεις φόρου εισοδήματος Νομικών προσώπων
Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και όχι αργότερα από την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό έτος 01.01.2014 - 31.12.2014 που υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος τον Ιούνιο του 2015, η καταβολή του φόρου γίνεται σε επτά (7) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη (1η) καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης και οι υπόλοιπες έξι (6) μέχρι την τελευταία ημέρα των επόμενων μηνών από την υποβολή της, ήτοι η δεύτερη (2η) δόση μέχρι τις 31.07.2015, η τρίτη (3η) δόση μέχρι τις 31.08.2015, κ.ο.κ., με την τελευταία δόση να καταβάλλεται μέχρι τις 31.12.2015, καθόσον, κατά ρητή διατύπωση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του ν.4172/2013, η καταβολή του φόρου δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους.
Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό έτος 01.01.2014 - 31.12.2014 που υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος τον Ιούλιο του 2015, η καταβολή του φόρου γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη (1η) καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης και οι υπόλοιπες έξι (5) μέχρι την τελευταία ημέρα των επόμενων μηνών από την υποβολή της, ήτοι η δεύτερη (2η) δόση μέχρι τις 31.08.2015, η τρίτη (3η) δόση μέχρι τις 30.09.2015, κ.ο.κ., με την τελευταία δόση να καταβάλλεται μέχρι τις 31.12.2015.
Παράδειγμα, για οφειλόμενο φόρο εισοδήματος δήλωσης ποσού 100.000 οι δόσεις θα καταβληθούν ως εξής 
Υποβολή δήλωσης τον Ιούνιο
ΙούνιοςΥποβολή δήλωσης και καταβολή 1ης Δόσης14,285.71
Ιούλιος2η δόση14,285.71
Αύγουστος3η δόση14,285.71
Σεπτέμβριος4η δόση14,285.71
Οκτώβριος5η δόση14,285.71
Νοέμβριος6η δόση14,285.71
Δεκέμβριος7η δόση14,285.74
Υποβολής δήλωσης τον Ιούλιο 
ΙούλιοςΥποβολή δήλωσης και καταβολή 1ης Δόσης16,666.67
Αύγουστος2η δόση16,666.67
Σεπτέμβριος3η δόση16,666.67
Οκτώβριος4η δόση16,666.67
Νοέμβριος5η δόση16,666.67
Δεκέμβριος6η δόση16,666.67

Υποβολής δήλωσης τον Αύγουστο
ΑύγουστοΥποβολή δήλωσης και καταβολή 1ης Δόσης20.000,00
Σεπτέμβριος2η δόση20.000,00
Οκτώβριος3η δόση20.000,00
Νοέμβριος4η δόση20.000,00
Δεκέμβριος5η δόση20.000,00γ) Έκπτωση 2% στην πληρωμή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων

Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στην προθεσμία υποβολής της δήλωσης, παρέχεται έκπτωση δύο τοις εκατό (2%) στο συνολικό ποσό αυτού και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών.

Απαραίτητη προϋπόθεση -όπως και στην περίπτωση των φυσικών προσώπων- είναι η εξόφληση του συνόλου του φόρου που θα προκύπτει από την υποβολή της δήλωσης (έντυπο Ν) να γίνει εφάπαξ και μέχρι την 30η Ιουνίου 2015 ή την νέα ενδεχόμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής, σε περίπτωση παράτασης.

Σύμφωνα όμως με τις υφιστάμενες διατάξεις (δείτε εδώ περισσότερα), η πληρωμή της πρώτης δόσης ή του συνόλου του φόρου νομικών προσώπων γίνεται το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της δήλωσης. Συνεπώς, για να καρπωθεί την έκπτωση του 2% το νομικό πρόσωπο θα πρέπει να πληρώσει όλο το ποσό του φόρου την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.


ΙΙΙ. Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων με υπερδωδεκάμηνη χρήση .
Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν.2238/1994 (νομικών προσώπων) με έναρξη εργασιών εντός του έτους 2013 και λήξη της υπερδωδεκάμηνης χρήσης εντός του έτους 2014 υποβάλλονται έως την 20η Ιουλίου 2015(ΠΟΛ.1135/30.6.2015(ΠΟΛ.1085/15.4.2015)


ΙV. Υποχρεώσεις ΓΕΜΗ και σύγκληση Γενικών συνελεύσεων ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ
α) Σύγκληση γενικών συνελεύσεων
Σύμφωνα με το άρθρο 48 του νόμου 4331/2015σε συνάρτηση με τις νέες καταληκτικές προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων για την σύγκληση της Γενικής συνέλευσης ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ θα ισχύσουν τα εξής:
"Ειδικά για τη χρήση η οποία έληξε στις 31-12-2014, ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920, στο άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 3190/1955 και στο άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 4072/2012, μέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους η ετήσια Γενική Συνέλευση για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες αντίστοιχα, λήγει εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών.

Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή και τη δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ, στην ιστοσελίδα ή σε οικονομική εφημερίδα των προσκλήσεων, των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και λοιπών πράξεων των ανωτέρω εταιρειών που υπόκεινται σε δημοσιότητα από λοιπές διατάξεις των προαναφερθέντων νόμων ισχύουν ανάλογα.(Δείτε το άρθρο 48 του ν. 4331/2015)


Συνεπώς η Γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί νομίμως :
Νομική μορφή 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φορολογικής δήλωσης (ΠΟΛ.1130/25.6.2015)(ΠΟΛ.1151/14.7.2015)Ημερομηνία σύγκλησης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

το αργότερο έως
Ανώνυμες εταιρίες20/8/201520/9/2015
Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ)20/8/201520/9/2015
Ι.Κ.Ε.20/8/201520/9/2015

β) Υποχρέωση υποβολής οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ
Η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και της έκθεσης ελέγχου) πραγματοποιείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Συνέλευσης της εταιρίας και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε 20 ημέρες μετά από αυτή, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του αρθρ. 8 του Ν.3190/1955 και τα άρθρα 7β και 43β του Κ.Ν. 2190/1920.
Η μη τήρηση των διατυπώσεων καταχώρισης/ δημοσιότητας όπως αυτές ορίζονται ως άνω, καθιστά την απόφαση εγκρίσεως του ισολογισμού ακυρώσιμη και επιφέρει ποινική ευθύνη του ή των διαχειριστών της ΕΠΕ (άρθρο 60 παρ. 14 Ν 3190/1955) και επίσης, για τις ΑΕ, εφαρμόζονται οι ποινικές διατάξεις των άρθρων 54 και επόμενα του Ν.2190/1920.
Συνεπώς οι καταληκτικές προθεσμίες για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων εφόσον οριστεί ως ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής συνέλευσης η 20η Αυγούστου 2015, είναι η εξής:

Νομική μορφή 
Ημερομηνία σύγκλησης ετήσιας Γενικής ΣυνέλευσηςΗμερομηνία υποβολής των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ (20 ημέρες πριν την σύγκληση της γενικής συνέλευσης)

το αργότερο έωςτο αργότερο έως
Ανώνυμες εταιρίες20/9/201531.8.2015
Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ)20/9/201531.8.2015
Ι.Κ.Ε.20/9/201531.8.2015
Προσοχή. Ευνόητο είναι ότι στις περιπτώσεις που ήδη έχει αποφασιστεί και έχει δημοσιοποιηθεί η σύγκληση της γενικής συνέλευσης σε προγενέστερη ημερομηνία (π.χ. 30.6.2015), δεν ισχύουν οι ανωτέρω προθεσμίες.
Σε κάθε περίπτωση η διάταξη που ψηφίστηκε δεν μεταβάλει την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών στο ΓΕΜΗ, αλλά δίνει την δυνατότητα για σύγκληση της Γενικής συνέλευσης σε μεταγενέστερο χρόνο από αυτόν που ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2190/1920 (άρθρο 25), ν. 3150/1955 (άρθρο 10) και ν. 4072/2012 (άρθρο 69 παρ. 2).
Κατά συνέπεια όσα νομικά πρόσωπα έχουν ήδη συγκαλέσει τις Γενικές συνελεύσεις τους (π.χ. 15/6/2015), δεν μπορούν να επωφεληθούν από το άρθρο 48 του ν. 4331/2015.

V. Καταληκτική προθεσμία υποβολής δήλωσης φόρου μερισμάτων 10% για το φορολογικό έτος 2014

Παραθέτουμε έναν βοηθητικό πίνακα που αφορά στις προθεσμίες απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων, βασισμένο αφενός μεν, στον συνδυασμό των σχετικών διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε., αφετέρου δε, στα αναφερόμενα στις αποφάσεις ΠΟΛ.1042/26.1.2015 και ΠΟΛ.1011/2.1.2014. Υπενθυμίζουμε ότι, ο φόρος αυτός παρακρατείται και αποδίδεται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν συντρέχει απαλλαγή παρακράτησης κατ' εφαρμογή των άρθρων 48 και 63 του ν.4172/2013 -όπως ισχύουν- και αφορούν στα μερίσματα των εταιρειών που ανήκουν σε ομίλους (βλ. σχετική απόφασηΠΟΛ.1039/26.1.2015). 
Ενδεικτικές προθεσμίες με βάση το φορολογικό έτος και τις προθεσμίες έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από τους νόμους 2190/1920 (άρθρο 25), ν. 3150/1955 (άρθρο 10) και ν. 4072/2012(άρθρο 69 παρ. 2). 

Φορολογικό έτοςΗμ/νία έγκρισης οικ. καταστάσεωνΧρόνος παρακράτησης φόρουΥποβολή δήλωσης φόρου μερισμάτων

απόΤο αργότερο έωςτο αργότερο μέχρι τοντο αργότερο
Μερίσματα μετοχών Α.Ε. από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2014)1/1- 31/12/1420/09/1510ο 201528-11-2015
Διανομή κερδών Ε.Π.Ε.1/1- 31/12/1420/09/1510ο 201528-11-2015
Διανομή κερδών Ι.Κ.Ε.1/1- 31/12/1420/09/1510ο 201528-11-2015
Διανομή κερδών Ο.Ε.-Ε.Ε. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία1/1- 31/12/14
9ο 2015*27-11-2015**
Ανάλογα με την καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης (σ.σ. η διανομή θεωρείται ότι έχει γίνει μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος). Η καταληκτική ημερομηνία λήξης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων είναι η 20η Ιουλίου 2015, (ΠΟΛ.1130/25.6.2015)
** Η δήλωση υποβάλλεται 3 ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα ήτοι την 28η Οκτωβρίου. Η ημερομηνία αυτή είναι αργία και κατά συνέπεια η υποχρέωση μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη.
Προσοχή η παραπάνω ημερομηνίες ισχύουν στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ) θα συγκληθεί τον μήνα Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την δυνατότητα που δίνει το άρθρο 48του ν. 4331/2015.
Σε περίπτωση που η Γενική συνέλευση έχει ήδη συγκληθεί σε διαφορετική ημερομηνία θα πρέπει να ακολουθηθεί ο γενικός κανόνας που ορίζεται από τον συνδυασμό των αποφάσεωνΠΟΛ.1011/2.1.2014 και .ΠΟΛ.1012/2014. (Δείτε και σχετικό μας άρθρο εδώ) και τον παρακάτω πίνακα.


Φορολογικό έτοςΧρόνος παρακράτησης φόρουΥποβολή δήλωσης φόρου μερισμάτων

απότο αργότερο
Μερίσματα μετοχών Α.Ε. από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2014)1/1- 31/12/14Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από το αρμόδιο όργανοτρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής
Διανομή κερδών Ε.Π.Ε.1/1- 31/12/14Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από το αρμόδιο όργανοτρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής
Διανομή κερδών Ι.Κ.Ε.1/1- 31/12/14Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από το αρμόδιο όργανοτρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής
Διανομή κερδών Ο.Ε.-Ε.Ε. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία1/1- 31/12/14Μέσα σε ένα μήνα από τηνκαταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσηςτρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που για τα κέρδη των προσωπικών εταιρειών του φορολογικού έτους 2014 δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό τους, ο φόρος έχει ήδη παρακρατηθεί στο σύνολο των κερδών, καθόσον αυτά θεωρούντο ως διανεμόμενα. Κλείνοντας, να θυμίσουμε ότι το ειδικό έντυπο απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων θα το βρείτε συνημμένο στην απόφασηΠΟΛ.1011/2.1.2014
Οι παραπάνω προθεσμίες απορρέουν από τον συνδυασμό των αποφάσεων ΠΟΛ.1011/2.1.2014 και ΠΟΛ.1012/2014
-Συγκεκριμένα σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1012/3.1.2014 η δήλωση υποβάλλεται το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.
-Η ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής ορίζεται από την ΠΟΛ.1011/2.1.2014 όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, και ειδικά για το εισόδημα από μερίσματα, η καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής σε κάθε περίπτωση νοείται ότι έχει διενεργηθεί μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από τα αρμόδια όργανα.VΙ. Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9)

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 47 του ν. 4331/2015 η καταληκτική προθεσμία της 30ης Ιουνίου 2015, της περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν.3427/2005, παρατείνεται έως και τις 27 Ιουλίου 2015. Προσοχή στην ανακοίνωση του υπ.Οικονομικών αναφέρεται -πιθανών εκ παραδρομής- ότι παρατείνεται η κατάθεση τροποποιητικών δηλώσεων Ε9. Κάτι τέτοιο δεν προκύπτει ευθέως από την αιτιολογική έκθεση ούτε από την διάταξη του νομοσχεδίου.
Σύμφωνα με το ΠΝΠ της 18 ιουλίου 2015 : 
Η καταληκτική προθεσμία της 30ης Ιουνίου 2015 της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 3427/2005 (Α' 312), η οποία παρατάθηκε έως και τις 27 Ιουλίου 2015 με την παράγραφο 2 του άρθρου 47 του Ν. 4331/2015 (Α' 69), παρατείνεται εκ νέου έως και τις 26 Αυγούστου 2015.
Αναλυτικά λοιπόν για τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων θα ισχύσουν τα εξής:
Ε9 - 2015 (Μεταβολές από 1.1.2014 έως 31.12.2014) - Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 26η Αυγούστου 2015
Ε9 - 2016 (Μεταβολές από 1.1.2015 έως 31.05.2015) - Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 26η Αυγούστου 2015

Υπενθυμίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 47 του νόμου 4331/2015 αλλα και με την ΠΝΠ της 18ης Ιουλίου 2015 δεν μεταβάλλεται η προθεσμία υποβολής στοιχείων ακινήτων (Ε9) για μεταβολές στοιχείων ακινήτων από 1.6.2015 και μετά. Συνεπώς, όσοι φορολογούμενοι έχουν μεταβολές από την 1.6.2015 και μετά θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση στοιχείων ακινήτου εντός 30 ημερών από την ημέρα μεταβολής, σύμφωνα με την περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005.Ι. Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων Οφειλών
α) Ρύθμιση οφειλών στην φορολογική διοίκηση. 
-Νέα καταληκτική ημερομηνία - 15/7/2015 (σχετικό δελτίο τύπου) (Άρθρο 49 νόμου 4331/2015)
α) Ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία
-Νέα καταληκτική ημερομηνία - 31/7/2015 (σχετικό δελτίο τύπου) (Άρθρο 71 νόμου 4331/2015)


ΙI. Καταβολή (πληρωμή) φόρων και ασφαλιστικών εισφορών
Δείτε το σχετικό άρθρο που ανανεώνεται με βάση την λήξη της τραπεζικής αργίας

ΙΧ. Ενδικοφανής προσφυγή
Η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και αίτησης αναστολής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4174/2013, η οποία εκπνέει κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας, αναστέλλεται μέχρι και την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της εν λόγω τραπεζικής αργίας. (Βλέπε ΠΟΛ.1140/1.7.2015)

Χ. Τελευταίες τροποποιήσεις με τον νόμο 4334/2015

ΧΙ. Παράταση στην υποβολή έκθεσης φορολογικής συμόρφωσης εταριών με υπερδωδεκάμηνη χρήση.
Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του 2013 και λήγει εντός του 2014 ολοκληρώνεται και υποβάλλεται στην ελεγχόμενη εταιρεία οπωσδήποτε μετά την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος και το αργότερο δέκα (10) ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1159/ φορολογίας εισοδήματος σύμφωνα με την ΠΟΛ.1159/22.7.2011. Με την ΠΟΛ.1150/10.7.2015 παρατείνετε η προθεσμία έως την 30η Σεπτεμβρίου 2015.
Υπενθυμίζουμε ότι για την έκεθση της φορολογικής συμόρφωσης των νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2015 που διέπεται από τις διατάξεις του ν.4172/2013 από τον νόμο 4172/2013 ισχύει πλέον η ΠΟΛ.1124/18.6.2015 και το σχετικό άρθρο 65α του ΚΦΔ

http://taxheaven.gr

Στο 6% ο Φ.Π.Α. για τη διαμονή σε ξενοδοχεία και καταλύματα μέχρι την 1.10.2015

Στο 6% ο Φ.Π.Α. για τη διαμονή σε ξενοδοχεία και καταλύματα μέχρι την 1.10.2015


Με την Πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 18η Ιουλίου 2015 τροποποιείται εκ νέου το Παράρτημα ΙΙΙ με τους συντελεστές ΦΠΑ, του νόμου 2859/2000 και ορίζεται ότι για την διαμονή σε ξενοδοχεία κλπ. ο συντελεστής ΦΠΑ θα είναι 6%, μέχρι να αλλάξει (την 1.10.2015).

Αναλυτικά το παράρτημα ΙΙΙ τροποποιείται ως εξής:
........
Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
........
2. Η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπινγκ για τροχόσπιτα από 1.10.2015 και έως την ημερομηνία αυτή ο εφαρμοζόμενος συντελεστής, για τις υπηρεσίες της περίπτωσης αυτής, ορίζεται σε 6%.

Προσοχή στην Α δόση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Ισχύουν δύο διαφορετικές ημερομηνίες.

Προσοχή στην Α δόση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Ισχύουν δύο διαφορετικές ημερομηνίες. 


Δύο διαφορετικές ημερομηνίες θα ισχύσουν για την πληρωμή της πρώτης δόσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μετα και την μεταβολή που επήλθε στον ΚΦΕ με την ΠΝΠ της 18ης Ιουλίου 2015

Σύμφωνα με την από 18 Ιουλίου 2015 Π.Ν.Π., προστίθεται νέα παράγραφος στο τέλος του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε. σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι ειδικά για το φορολογικό έτος 2014, η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης φόρου εισοδήματος της παραγράφου 6 του άρθρου 67 του Ν. 4172/2013 παρατείνεται έως την 31η Αυγούστου 2015.

Η νέα παράγραφος αρχίζει από την επομένη ημέρα της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 19-07-2015 και αφορά δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.
Κατά συνέπεια για όσες δηλώσεις έχουν ήδη υποβληθεί θα ισχύσουν κανονικά οι δόσεις όπως προβλέπονται από το άρθρο 67 παρ 6. του ΚΦΕ

Πληρωμή δόσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων 
-Α Δόση για δηλώσεις που υποβάλλονται από 19.7.2015 και μετά, έως 31 Αυγούστου 2015 (παράταση με ΠΝΠ)**
-Α δόση για δηλώσεις που έχουν υποβληθεί έως 18/7/2015, έως 31 Ιουλίου 2015
-Β Δόση έως 30 Σεπτεμβρίου 2015
-Γ Δόση έως 30 Νοεμβρίου 2015http://taxheaven.gr

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015.

Πραξη ΝομοθετικούΠεριεχομένου για παράταση τις πληρωμης των δόσεων φορολοίας εισοδήματος, και λειτουργία τραπεζών μετά απο 19.7.2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

781ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ                                      Αρ. Φύλλου 84
18 Ιουλίου 2015
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην
ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και
τις  τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013,
4331/2015 και 4334/2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο  1 του άρθρου 44 του Συντάγματος,
2. την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης  να προστατευθεί το  ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα  και  η ελληνική  οικονομία εν γένει  από την έλλειψη  ρευστότητας,
3. την σχετική  πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
«Περιορισμός των αναλήψεων μετρητών και των μεταφορών κεφαλαίων»
1. Από την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015 λήγει η τραπεζική αργία  η οποία  κηρύχθηκε  με την  από 28 Ιουνίου  2015
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 65), όπως ισχύει και παρατάθηκε  για τελευταία φορά με την αριθ. ΓΔΟΠ
0000989ΕΞ2015/ΧΠ2314/16.7.2015  (Β΄1482) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών έως 19 Ιουλίου 2015 και επιβάλ− λεται περιορισμός  στις  αναλήψεις  μετρητών και στην κίνηση  κεφαλαίων κατά  τα  προβλεπόμενα στην  πα− ρούσα. Οι διατάξεις της  παρούσας καταλαμβάνουν τα πιστωτικά  ιδρύματα  που λειτουργούν στην Ελλάδα  με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκατα− στημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπί− πτουν στο  πεδίο εφαρμογής του  Ν. 4261/2014 (Α΄ 107), το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα ιδρύματα πληρωμών του  Ν. 3862/2010 (Α΄ 113), τα  ιδρύματα  ηλε− κτρονικού  χρήματος του Ν. 4021/2011 (Α΄ 218), καθώς και τα υποκαταστήματα και τους  αντιπροσώπους  ιδρυμά− των πληρωμών και ιδρυμάτων  ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν  σε άλλα  κράτη  και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα (στο εξής: «ιδρύματα»).
2. Από την έναρξη  ισχύος της  παρούσας δεν επιτρέ− πονται  οι κάθε  μορφής  αναλήψεις  μετρητών από κα− τάστημα ή από Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ) που υπερβαίνουν το ποσό των εξήντα  (60) ευρώ

ανά καταθέτη (CustomerID), ανά πιστωτικό  ίδρυμα, ανά ημέρα, από τα ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μετρητά που δεν αναλήφθηκαν  κάποια ημέρα ή ημέρες μπορούν να αναληφθούν σωρευτικά έως του ποσού των τετρακοσίων είκοσι  ευρώ (420) ανά εβδομάδα.
3. Η απαγόρευση ανάληψης μετρητών εφαρμόζεται και σε κάθε άλλη πληρωμή μετρητών από τα ιδρύματα, ανεξαρτή− τως νομίσματος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εισπράξεων επιταγών και των πληρωμών βάσει εγγυητικών επιστολών, οι οποίες κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό, για τις αναλήψεις από τον οποίο ισχύουν οι περιορισμοί της προηγούμενης παραγράφου. Επίσης, απαγορεύονται οι ανα− λήψεις μετρητών με χρήση πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
4. Η μεταφορά κεφαλαίων  ή μετρητών  στο εξωτερικό, με κάθε  τρόπο, απαγορεύεται, περιλαμβανομένης της εντολής μεταφοράς κεφαλαίων σε λογαριασμούς που τηρούνται σε  πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν και λειτουργούν στο εξωτερικό,  καθώς και της μεταφοράς κεφαλαίων με τη  χρήση πιστωτικών,  προπληρωμένων και χρεωστικών  καρτών για διασυνοριακές πληρωμές.
5. Κατά  παρέκκλιση  των προβλεπόμενων στην παρά− γραφο  4 του  παρόντος άρθρου,  επιτρέπεται η χρήση πιστωτικών  και χρεωστικών  καρτών στο  εξωτερικό για αγορές αγαθών ή υπηρεσιών χωρίς μετρητά έως το ανώ− τατο όριο που ορίζεται ανά πιστωτικό  ίδρυμα  με από− φαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.
6. Απαγορεύεται να ανοίγονται νέοι λογαριασμοί όψε− ως ή καταθετικοί, να προστίθενται συνδικαιούχοι  στους ήδη υφιστάμενους και  να ενεργοποιούνται αδρανείς λογαριασμοί. Στην τελευταία περίπτωση, αναστέλλεται η προθεσμία  του άρθρου 3 του Ν. 4151/2013 (Α΄ 103).
7. Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμών  αποκλειστικά για τις ακόλουθες συναλλαγές, η αναγκαιότητα των οποί− ων πρέπει να τεκμηριώνονται εγγράφως και με την προ− ϋπόθεση ότι δεν υφίσταται άλλος  διαθέσιμος λογαρια− σμός μέσω του οποίου αυτές  μπορούν να διενεργηθούν:
α. η πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού,
β. η πληρωμή υποχρεώσεων  του  καταθέτη προς το ίδιο πιστωτικό  ίδρυμα, που προκύπτουν από συμβάσεις που είχαν  καταρτισθεί προ της 28ης Ιουνίου 2015,
γ. η καταβολή νέων συντάξεων  και νέων προνοιακών επιδομάτων,
δ. η εκκαθάριση συναλλαγών  καρτών από νέες  συμ−
βάσεις αποδοχής  (acquiring),


782                                  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)ε. η εξυπηρέτηση νεοϊδρυθέντων, μετά  την Μαΐου
2015, νομικών προσώπων,
στ. η εξυπηρέτηση νεοφυών εταιρειών (startups) που συμμετέχουν σε προγράμματα στήριξης  της  νέας επι− χειρηματικότητας,
ζ. η κατάθεση μετρητών ως εξασφάλιση (cash collateral) εγγυητικής επιστολής,  ενέγγυας πίστωσης ή δανείου  στο ίδιο πιστωτικό  ίδρυμα,
η. το άνοιγμα λογαριασμού  υπέρ τρίτου  με σκοπό είτε τη συμμόρφωση προς επιταγή για εκτέλεση χρηματικής απαίτησης, βάσει διαταγής πληρωμής, δικαστικής από− φασης  ή άλλου  εκτελεστού τίτλου είτε  την εξόφληση απαίτησης, για  την  οποία  έχει  επιβληθεί κατάσχεση εις χείρας  τρίτου,  υπέρ του δικαιούχου  της απαίτησης, εκτός  εάν αυτός  έχει  δηλώσει καταθετικό λογαριασμό με οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη,
θ. η πίστωση  ποσών από την  αλλοδαπή  σε ευρώ ή ξένο νόμισμα, ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα,
ι. η αποδοχή  προθεσμιακής κατάθεσης μόνον στην περίπτωση  που οι δικαιούχοι  της  ταυτίζονται με τους δικαιούχους του  τροφοδότη λογαριασμού της,  κατα− θετικού  ή όψεως,
ια. κάθε άλλη περίπτωση, κατόπιν έγκρισης  από την
Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.
8. Απαγορεύεται η πρόωρη, μερική ή ολική, εξόφληση δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα, με εξαίρεση την αποπλη− ρωμή με μετρητά ή έμβασμα από το εξωτερικό.
9. Απαγορεύεται η πρόωρη, μερική ή πλήρης, λήξη των προθεσμιακών καταθέσεων.  Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η πρόωρη μερική λήξη προθεσμιακής  κατάθεσης, απο− κλειστικά και μόνο για την ισόποση εξόφληση:
α. οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς,
β. τρέχουσας δόσης και ληξιπρόθεσμων  οφειλών δα−
νείου στο ίδιο πιστωτικό  ίδρυμα,
γ. πληρωμής μισθοδοσίας στο ίδιο πιστωτικό  ίδρυμα, δ. πληρωμής νοσηλίων  και  διδάκτρων  στην  Ελλάδα
και στο εξωτερικό,
ε. πληρωμής προμηθευτών  που τηρούν  λογαριασμό στο  ίδιο  πιστωτικό ίδρυμα,  έναντι τιμολογίων ή ισο− δύναμων παραστατικών,  υπό την  προϋπόθεση ότι  δεν υφίστανται επαρκή διαθέσιμα  σε λογαριασμό  ταμιευ− τηρίου  ή όψεως.
10. Ειδικότερα θέματα:
α. Σε περίπτωση κατασχέσεως χρηματικής  απαίτησης εις  χείρας πιστωτικού ιδρύματος, της  Τράπεζας  της Ελλάδος  ή του  Ταμείου  Παρακαταθηκών και Δανείων ως τρίτου,  δεν επιτρέπεται η καταβολή του ποσού της απαίτησης  σε μετρητά.  Το ποσό είτε  καταβάλλεται με έκδοση επιταγής είτε  πιστώνεται υποχρεωτικά σε τρα− πεζικό λογαριασμό του κατασχόντος που τηρείται στο ίδιο ή άλλο πιστωτικό  ίδρυμα.
β. Απαγορεύεται η κατάρτιση συμβάσεων αποδοχής συναλλαγών με κάρτες  πληρωμών, εφόσον η εκκαθάρι− σή τους πραγματοποιείται με πίστωση λογαριασμού του εμπόρου, ο οποίος  τηρείται εκτός  Ελλάδος  σε φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών.
γ. Απαγορεύεται η μεταφορά θεματοφυλακής στο εξωτερικό  για τίτλους που αποκτήθηκαν μετά την έναρ− ξη της  ισχύος  της  τραπεζικής αργίας.  Επίσης, απαγο− ρεύεται η μεταφορά στο  εξωτερικό θεματοφυλακής τίτλων που τελούν υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμέ−

νες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς που λειτουργούν εντός  και εκτός  Ελλάδος.
δ. Δεν  επιτρέπονται μεταφορές κεφαλαίων για  την απόκτηση χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 του Ν. 3606/2007 (Α΄ 195) μέσω οργανωμένων  αγορών  και πολυμερών μηχανισμών διαπραγμάτευσης ή επαγγελ− ματιών που διαθέτουν τέτοια χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή Ο.Ε.Ε..
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύνανται να αίρονται  οι περιορισμοί των περιπτώσεων γ και δ και να ρυθμίζονται οι όροι διενέρ− γειας  τέτοιων μεταφορών κεφαλαίων.
11. Εξαιρούνται  των απαγορεύσεων και περιοριστικών μέτρων των προηγούμενων παραγράφων:
α. Συναλλαγές της Ελληνικής  Δημοκρατίας β. Συναλλαγές της Τράπεζας της Ελλάδος
γ. Συγκεκριμένες συναλλαγές,  η διενέργεια των οποί− ων εγκρίνεται με απόφαση  της  Επιτροπής  Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών
δ. Οι διασυνοριακές εντολές πληρωμών που αφορούν αποκλειστικά στην πίστωση ενός λογαριασμού που τη− ρείται σε ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα.
ε. Οι συναλλαγές κίνησης κεφαλαίων που αφορούν σε διαχείριση της  ρευστότητας του  πιστωτικού  ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα και σε υποχρεώσεις πληρω− μών στο πλαίσιο διαχείρισης συμβάσεων που προϋπήρχαν της θέσης σε ισχύ της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομο− θετικού Περιεχομένου ΄ 65), όπως ενδεικτικά, εξυπηρέτη− ση πληρωμών σε σχέση με τίτλους και τιτλοποιήσεις που εξέδωσε το πιστωτικό ίδρυμα, εκκαθάριση συναλλαγών με κάρτες πληρωμών διεθνών σχημάτων καρτών, συναλλαγές ανταλλαγής περιθωρίου  ασφάλισης στο πλαίσιο  εξυπη− ρέτησης  διεθνών συμβάσεων ISDA, CSA, GMRA, Escrow, EIB, λοιπών εξασφαλίσεων (collaterals) με πιστωτικά ιδρύ− ματα  της  αλλοδαπής,  κ.λπ., σύμφωνα με διαδικασία που θα ορισθεί  από τη διοίκηση  αυτού  και θα κοινοποιηθεί στην Επιτροπή Εγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.. Προς απόδειξη της ως άνω φύσης των εξαιρούμενων συναλλα− γών θα πρέπει να υφίσταται πλήρης τεκμηρίωση, η οποία κοινοποιείται στην ίδια Επιτροπή.
στ. Όλα τα χρηματικά ποσά που μεταφέρονται από την αλλοδαπή με μεταφορά πίστωσης σε λογαριασμούς που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλά− δα, εφόσον μεταφέρονται εκ νέου σε λογαριασμό που τη− ρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στο εξωτερικό. Η σχετική τεκμηρίωση της συναλλαγής εισροής κεφαλαίων από την  αλλοδαπή  και εκροής  εκ νέου στην  αλλοδαπή, θα είναι  ευθύνη του πιστωτικού  ιδρύματος και πρέπει να είναι πλήρης. Οι διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων θα ανακοινώσουν  τον  τρόπο  και το  χρόνο  υλοποίησης της εφαρμογής των προβλεπόμενων στην παράγραφο  αυτή.
ζ. Μεταφορές πιστώσεων από ελληνικό εκπαιδευτικό ορ− γανισμό δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τεχνολογικό φορέα κατά  την έννοια του Ν. 4310/2014 ΄ 258) σε λογαριασμό τηρούμενο σε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει και λειτουργεί στο εξωτερικό,  ποσού που προέρχεται αποκλειστικά από μεταφορές πιστώσεων από το εξωτερικότο οποίο πιστώ− θηκε σε λογαριασμό που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα εντός  του 2015 αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών ή ερευνητικών  σκο− πών, μέσω του Ειδικού Λογαριασμού  Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ). Για την πραγματοποίηση αυτών των συναλλαγών


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)                                      783τα  πιστωτικά ιδρύματα  προβαίνουν  στο  άνοιγμα  ειδικού προς τούτο λογαριασμού, στον οποίον και μόνον θα πι− στώνονται εφεξής  τα προς μεταφορά ποσά.
η. Πληρωμές μισθοδοσίας στο εξωτερικό για εργαζόμε− νους σε διπλωματικές αποστολές, μόνιμες αντιπροσωπείες ή άλλες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου, με μεταφορά πίστωσης του ισόποσου της μισθοδοσίας,  σε λογαριασμό που τηρείται σε πιστωτικό  ίδρυμα  που λειτουργεί εκτός Ελλάδος. Οι εργαζόμενοι σε διπλωματικές αποστολές, μό− νιμες  αντιπροσωπείες ή άλλες  υπηρεσίες  του  Ελληνικού Δημοσίου  στο εξωτερικό,  οι οποίοι τηρούν λογαριασμούς μισθοδοσίας σε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει και λειτουρ− γεί στην Ελλάδα, επιτρέπεται να μεταφέρουν το ισόποσο της μισθοδοσίας τους σε λογαριασμό τους στο εξωτερικό, τεκμηριώνοντας εγγράφως την ιδιότητά τους.
θ. Έμβασμα από ελληνικό  δημόσιο εκπαιδευτικό οργα− νισμό δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τεχνολογικό φορέα κατά την έννοια του Ν. 4310/2014 ΄ 258) σε λογαριασμό τηρούμενο σε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει και λειτουρ− γεί στο εξωτερικό ποσού που προέρχεται αποκλειστικά από έμβασμα από το εξωτερικό,  το οποίο εκτελέστηκε μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών ερευνητικού προγράμμα− τος. Για την  πραγματοποίηση αυτών  των συναλλαγών τα πιστωτικά ιδρύματα προβαίνουν στο άνοιγμα ειδικού προς  τούτο λογαριασμού, στον  οποίον  και  μόνον  θα πιστώνονται  εφεξής  τα προς μεταφορά ποσά.
ι. Η χωρίς  περιορισμό  ποσού ανάληψη μετρητών από έναν, ανά δικαιούχο, τραπεζικό λογαριασμό στις πρεσβεί− ες και στα μέλη των διπλωματικών αποστολών στην Ελ− λάδα με την επίδειξη σχετικής έγγραφης βεβαίωσης από την οικεία  πρεσβεία  ή του διπλωματικού  διαβατηρίου.
ια.  Η καταβολή από  τα  ιδρύματα πληρωμών  του Ν. 3862/2010 (Α΄ 113) μετρητών στους  δικαιούχους από έμβασμα εξωτερικού, εάν έχει προηγηθεί  εισαγωγή  του αντίστοιχου ποσού σε φυσική μορφή από το εξωτερικό από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με σχετική δήλω− ση της εν λόγω εισαγωγής  στην Τράπεζα της Ελλάδος. Επίσης, επιτρέπεται η διακίνηση  χρηματικών  εμβασμά− των στο  εσωτερικό με καταβολή μετρητών στους  δι− καιούχους,  υπό την  προϋπόθεση ότι  ο πληρωτής  έχει καταθέσει το σύνολο του ποσού σε φυσική μορφή.
ιβ. Η πληρωμή νοσηλίων  και ιατρικών  εξόδων και δι− δάκτρων,  με την προσκόμιση  των απαραίτητων δικαι− ολογητικών στο  πιστωτικό ίδρυμα  μέσω  του  οποίου διενεργείται η συναλλαγή από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων. Η πληρωμή των εν λόγω δαπανών συντελείται, υποχρεωτικά,  ηλεκτρο− νικά μέσω του  πιστωτικού  ιδρύματος,  σε λογαριασμό, που τηρείται στο εξωτερικό για την πίστωση τους  και όχι σε λογαριασμό του ίδιου του δικαιούχου.
ιγ. Στην περίπτωση των νοσηλίων στο εξωτερικό, επιτρέπεται καταβολή μέγιστου εφάπαξ ποσού δυο χι− λιάδων (2.000) ευρώ σε μετρητά ή το  ισόποσό του σε ξένο νόμισμα για ένα συνοδό.
ιδ. Η μεταφορά  μέγιστου ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ή του ισόποσού του σε ξένο νόμισμα, ανά ημε− ρολογιακό τρίμηνο,  συνολικά,  για  έξοδα  διαμονής  και διαβίωσης φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό ή συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών. Η πληρωμή  συντελείται,  υποχρεωτικά, ηλεκτρονικά μέσω πιστωτικού ιδρύματος,  σε λογαριασμό,  που τη− ρείται στο εξωτερικό,  με δικαιούχο  το φοιτητή.

12. Οι διατάξεις της παραγράφου  4 του άρθρου πρώ− του  της  από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Πε− ριεχομένου (Α΄65) όπως τροποποιήθηκαν με την  από
30  Ιουνίου   2015 Πράξη  Νομοθετικού  Περιεχομένου
(Α΄ 66) και αντικαταστάθηκαν δυνάμει της παραγράφου
3 του άρθρου πρώτου της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 79) παραμένουν σε ισχύ. Επίσης, διατηρείται σε ισχύ η παράγραφος 4 του  άρ− θρου  1  της  από 30 Ιουνίου  2015 Πράξης  Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 66) για όσο χρόνο ισχύουν οι περιορι− σμοί ανάληψης μετρητών του παρόντος  άρθρου.
13. Η Τράπεζα της Ελλάδος πραγματοποιεί δειγματο− ληπτικούς ελέγχους  για τη συμμόρφωση των ιδρυμάτων με τις  διατάξεις του παρόντος  άρθρου για τα  θέματα της  αρμοδιότητάς της  και επιβάλλει  σε αυτά  για κάθε παράβαση πρόστιμο  ύψους έως του ενός δεκάτου του ποσού της αντίστοιχης συναλλαγής.
14. Όποιος παραβαίνει  τις διατάξεις του παρόντος  άρ− θρου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή έως του ενός δεκάτου του ποσού της αντίστοιχης συναλλαγής.  Επιπλέον, το πιστωτικό  ίδρυμα υποχρεούται να καταγγείλει την  σύμβαση  εργασίας  ή έργου του προσώπου που ευθύνεται για την παράβαση.
15. Τα μέλη και ο γραμματέας της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, καθώς και τα μέλη και ο γραμ− ματέας της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλα− γών που συστήθηκε  με την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 65), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και τα μέλη της ομάδας υπο− στήριξης που συνιστάται  σύμφωνα με την από 14 Ιουλίου
2015 Πράξη  Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 79), κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν υπέχουν ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη ευθύνη, εκτός  εάν αποδειχθεί ότι βαρύνονται  με δόλο. Για μια διετία από την έναρξη ισχύος της παρούσας αναστέλλεται η άσκηση ποινικής δίωξης στα πρόσωπα του προηγούμενου  εδαφίου.
16. Η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Εύξεινου Πό− ντου (‘BlackSeaTradeandDevelopmentBank’) δεν εμπίπτει στους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις του παρόντος άρθρου.
17. Με πράξη του Διοικητή  της Τράπεζας της Ελλάδος δύναται  να προβλέπονται περιορισμοί στη  μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή και σε ξένο συνάλλαγμα εκτός  της  Ελληνικής  Επικράτειας. Με την  ίδια  πράξη μπορεί, επίσης, να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα εφαρ− μογής της  παραπάνω απαγόρευσης,  να προβλέπονται διαφοροποιήσεις για χώρες της  ζώνης SCHENGEN και για χώρες εκτός  της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να θεσπί− ζονται  ειδικές  εξαιρέσεις για κατηγορίες προσώπων.
18. Οι μη ρυθμιζόμενες από τις  διατάξεις του  παρό− ντος  άρθρου  δραστηριότητες των  ιδρυμάτων  διενερ− γούνται υπό τους όρους και προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται  να αίρονται,  τροποποιούνται ή καταργούνται περιορισμοί και απαγορεύσεις συναλλαγών και πράξεων που προβλέπονται  από τις διατάξεις του παρόντος, να προστίθενται νέοι περιορισμοί και απαγορεύσεις συναλ− λαγών ή πράξεων και να ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.
19.  Με απόφαση  των  συναρμόδιων  Υπουργών δύνα− νται  να ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα της  παρ. 4 του  άρθρου  πρώτου της  από 14 Ιουλίου  2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 79).


784                                  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)Άρθρο δεύτερο
«Τροποποιήσεις Ν. 4063/2012»
1.   Η  παράγραφος  5  του   άρθρου   τέταρτου  του
Ν. 4063/2012 (Α΄ 71) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Ο διακριτός λογαριασμός του Ελληνικού Δημοσίου με τον  τίτλο «Ελληνικό Δημόσιο  (Ε.Δ.) Εισπράξεις  και Πληρωμές για την εξυπηρέτηση  του Δημοσίου χρέους», που τηρείται στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος (ΤτΕ) ή σε σύστημα που διαχειρίζεται η ΤτΕ, χρησιμοποιείται απο− κλειστικά και μόνο για την άμεση εξυπηρέτηση ειδικού δημόσιου σκοπού και ειδικότερα για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου  Χρέους και δεν διενεργείται καμία άλλη πληρωμή για  οποιονδήποτε  άλλο  σκοπό. Κατ’ εξαίρε− ση η χρήση του ως άνω λογαριασμού είναι  επιτρεπτή για τη διευκόλυνση  της δημιουργίας και εξυπηρέτησης χρηματικών  εξασφαλίσεων με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  για  χρηματοδοτήσεις που παρέχονται  μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Στα− θερότητας (EFSM). Από το  λογαριασμό αυτό  πληρώ− νονται οι δαπάνες  χρεολυσίων και  τόκων  όλων  των δανείων, των πράξεων διαχείρισης,  των παραγώγων και οι λοιπές παράλληλες δαπάνες για την εξυπηρέτηση και την εν γένει  διαχείριση του Δημοσίου  Χρέους.
Έσοδα του λογαριασμού αυτού αποτελούν  οι εισροές από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Στα− θερότητας (EFSF), τον  Ευρωπαϊκό Μηχανισμό  Σταθε− ρότητας (ESM) καθώς και  τον  Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSM), το  τίμημα που εισπράττει το Ταμείο Αξιοποίησης  Ιδιωτικής  Περι− ουσίας του Δημοσίου  ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ) από την αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων αφού αφαιρεθούν τα αναλογούντα λειτουργικά έξοδα  και οι διοικητικές δα− πάνες του  Ταμείου  για  την  αξιοποίηση  του  περιουσι− ακού στοιχείου, καθώς και τα χρηματικά ποσά από τη συμμετοχή  του Ελληνικού Δημοσίου στην εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους.
Με αποφάσεις  του Υπουργού Οικονομικών καθορίζε− ται  η διαδικασία κίνησης  του  λογαριασμού αυτού  για την πληρωμή του Δημοσίου  Χρέους, την εξυπηρέτηση χρηματικών εξασφαλίσεων και κάθε αναγκαίο  θέμα για τη λειτουργία του».
2. Στο άρθρο τέταρτο του Ν. 4063/2012  (Α΄ 71) προστί−
θεται  παράγραφος 6 ως εξής:
«6. α) Παρέχεται στον  Υπουργό Οικονομικών η εξου− σιοδότηση  να εκπροσωπήσει την Ελληνική Δημοκρατία και  να υπογράφει τις  κατά  περίπτωση  απαιτούμενες Συμβάσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κεντρική  Τράπεζα (ΕΚΤ) καθώς και των παραρτημάτων τους όπου προβλέπεται για την διασφάλιση  της άμεσης χρηματοδότησης της Ελληνικής  Δημοκρατίας.
β) Παρέχεται στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλά− δος η εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί την Τράπεζα της Ελλάδος και να υπογράφει τις κατά περίπτωση απαιτού− μενες συμβάσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΕΚΤ καθώς και των παραρτημάτων τους όπου προβλέπεται για  την διασφάλιση της  άμεσης  χρηματοδότησης της Ελληνικής  Δημοκρατίας.
Με μέριμνα του Υπουργού Οικονομικών οι ανωτέρω συμβάσεις  μετά  την υπογραφή  τους  από όλα τα  προ− βλεπόμενα μέρη, διαβιβάζονται στη Βουλή των Ελλήνων για ενημέρωση».*01000841807150004*


Άρθρο τρίτο
«Θέματα Φ.Π.Α.»

1. Στο τέλος  του σημείου 2 του κεφαλαίου Β. Υπηρεσί− ες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Ν. 2859/2000 (Α΄ 248), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση  γ’ της  παραγράφου
1  του άρθρου 1  του Ν. 4334/2015 (Α΄ 80) προστίθεται η εξής φράση:
«και έως την ημερομηνία  αυτή ο εφαρμοζόμενος συ− ντελεστής, για  τις  υπηρεσίες  της  περίπτωσης  αυτής, ορίζεται σε 6%».
2. Στο  τέλος της  παραγράφου 1  του  άρθρου  1  του
Ν. 4334/2015 (Α΄ 80) προστίθεται εδάφιο  ως εξής:
«Η ισχύς των διατάξεων της  παραγράφου  αυτής  αρ−
χίζει  από 20 Ιουλίου 2015».

Άρθρο τέταρτο
«Θέματα καταβολής φόρου εισοδήματος»

1. Στο άρθρο 72 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 169) προστίθεται παράγραφος 37 ως εξής:
«37. Ειδικά για το φορολογικό έτος  2014, η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης φόρου εισοδήματος της παρ. 6 του  άρθρου  67 του  Ν. 4172/2013 παρατείνεται έως την 31η Αυγούστου  2015».
2. Η ισχύς της  παραγράφου  1  του παρόντος  άρθρου αρχίζει  από την  επομένη  ημέρα  της  δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αφορά δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από την ημερομηνία  αυτή και μετά.
3. Η καταληκτική προθεσμία της  30ης  Ιουνίου  2015 της  περίπτωσης γ΄  της  παρ. 3 του  άρθρου  23 του Ν. 3427/2005 (Α΄ 312), η οποία παρατάθηκε έως και τις
27 Ιουλίου 2015 με την παράγραφο 2 του άρθρου 47 του
Ν. 4331/2015 (Α΄ 69), παρατείνεται εκ νέου έως και τις
26 Αυγούστου  2015.

Άρθρο πέμπτο
΄Εναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετι− κά κατά  το άρθρο 44 παρ. 1  του Συντάγματος, αρχίζει από την  δημοσίευσή  της  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερ− νήσεως, εκτός  εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις της.

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ,
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ, ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ


ΑΠΟ Τ Ο ΕΘΝΙΚΟ  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Κ ΑΠΟΔΙΣ ΤΡΙΟΥ  34  *  ΑΘΗΝ Α  104  32  * ΤΗΛ.  210  52  79  000  *  FA X  210  52  21  004