Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΟΛ.1207/16.9.2015 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 26 του ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α) «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις»

ΠΟΛ.1207/16.9.2015
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 26 του ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α) «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις»

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αυτοτελές τμήμα ΣΤ' Μητρώου και Εγγραφής Φορολογουμένων

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.:101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο:2103375885
E-mail:dpfy.st@mofadm.gr

ΠΟΛ 1207/2015
 
ΘΕΜΑ : Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 26 του ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α) «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».

Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 26 του ν. 4251/2014 ορίζεται ότι, οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούνται να μην παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πολίτες τρίτης χώρας, οι οποίοι δεν έχουν διαβατήριο και θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής και γενικά δεν αποδεικνύουν ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

Με τις διατάξεις του ιδίου νόμου (άρθρα 8,9,18,25) ορίζεται ότι, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, για το χρονικό διάστημα από την κατάθεση αίτησης για χορήγηση αρχικής ή ανανέωσης άδειας διαμονής μέχρι την έκδοση της σχετικής άδειας, χορηγούν στον αιτούντα, βεβαίωση κατάθεσης αίτησης, η διάρκεια της οποίας είναι ετήσια. Ο κάτοχος της εν λόγω βεβαίωσης, διαμένει νόμιμα στη χώρα για όσο χρόνο αυτή ισχύει. Επιπλέον, στις περιπτώσεις που δεν έχει ανανεωθεί ή έχει ανακληθεί η άδεια διαμονής του, χορηγείται στον υπήκοο τρίτης χώρας ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής, ετήσιας διάρκειας, η οποία αποτελεί προσωρινό τίτλο διαμονής. Περαιτέρω, στους εισερχόμενους στη χώρα για συγκεκριμένο σκοπό και για συγκεκριμένο διάστημα διαμονής, όπως οι εποχιακά εργαζόμενοι, οι αλιεργάτες κ.λ.π. χορηγείται από την αρμόδια προξενική αρχή εθνική θεώρηση εισόδου πέραν των ενενήντα (90) ημερών.

Με τη χορήγηση των σχετικών βεβαιώσεων, ο πολίτης τρίτης χώρας δεν εκτίθεται στο ενδεχόμενο της αναγκαστικής απομάκρυνσης του από τη χώρα, μέχρι την έκδοση της άδειας διαμονής του ή την ανανέωση αυτής.
Πολίτης τρίτης χώρας που εισέρχεται στην Ελλάδα, για λόγους που προβλέπεται από τις διατάξεις του ως άνω νόμου, οφείλει να ζητήσει την αντίστοιχη άδεια διαμονής, εάν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω και αναφορικά με τα θέματα Μητρώου, το τμήμα ή γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες σε υπηκόους τρίτων χωρών, μόνο στην περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά, αποδεικνύουν ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στη χώρα χωρίο να εξετάζεται η κατηγορία των αδειών διαμονής και ο τύπος αδειών νια εργασία που περιλαμβάνονται σε αυτές.

Κατόπιν των ανωτέρω, στην περίπτωση που υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος διαμένει στην Ελλάδα, υποχρεούται να εγγραφεί στο Φορολογικό Μητρώο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1006/31.12.2013 (ΦΕΚ 19 /Β) απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, ή συμμετέχει με οποιαδήποτε σχέση σε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, (μέλος/εταίρος, διαχειριστής, πρόεδρος ή μέλος Δ.Σ Ανωνύμων εταιρειών, νόμιμος εκπρόσωπος κ.λ.π) καθώς και σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του, οφείλει, κατά την υποβολή των σχετικών δηλώσεων Μητρώου, να επιδεικνύει στον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος ή γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. σε πρωτότυπη μορφή, διαβατήριο σε ισχύ και άδεια διαμονής σε ισχύ ή το στοιχείο που αποδεικνύει ότι διαμένει νόμιμα στη χώρα όπως, βεβαίωση κατάθεσης αίτησης ή ειδική βεβαίωση νόμιμης παραμονής, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία και να καταθέτει ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών.

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εισέρχονται στη χώρα για συγκεκριμένο σκοπό και για συγκεκριμένο διάστημα διαμονής (όπως εποχιακά εργαζόμενοι, αλιεργάτες, μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων, αρχηγοί οργανωμένων ομάδων τουρισμού, κ.λ.π.), κατά την υποβολή των ως άνω δηλώσεων, επιδεικνύουν το διαβατήριο τους, το οποίο φέρει εθνική θεώρηση εισόδου.

Στο σημείο αυτό, αναφέρουμε ότι οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ.1166/23.11.2010 εγκύκλιο με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν.3386/2005» παύουν να ισχύουν.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

ΑΠΟΦΑΣΗ Κ. ΣΑΒΒΑΙΔΟΥ Σε ποιες επιχειρήσεις θα μπαίνει «λουκέτο» για φοροδιαφυγή

ΑΠΟΦΑΣΗ Κ. ΣΑΒΒΑΙΔΟΥ

Σε ποιες επιχειρήσεις θα μπαίνει «λουκέτο» για φοροδιαφυγή

Το «πράσινο φως» στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για να απενεργοποιήσει τον ΑΦΜ επιχειρήσεων για τις οποίες υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις φοροδιαφυγής, έδωσε η Κ. Σαββαΐδου
Το «πράσινο φως» στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για να απενεργοποιήσει τον ΑΦΜ επιχειρήσεων για τις οποίες υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις φοροδιαφυγής, έδωσε η Κ. Σαββαΐδου

Της Μαρίας Βουργάνα
Με απόφασή της η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κ. Σαββαΐδου ανάβει το «πράσινο φως» στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για να απενεργοποιήσει τον ΑΦΜ και κατά συνέπεια κάθε συναλλαγή επιχειρήσεων εισαγωγών και εξαγωγών για τις οποίες υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις φοροδιαφυγής.
Στην απόφαση της κ. Σαββαΐδου καταγράφονται όλες οι περιπτώσεις που θα οδηγούν στην αυτόματη αναστολή του ΑΦΜ των επιχειρήσεων. Αν, για παράδειγμα, η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διαπιστώσει ότι μια επιχείρηση με ενδοκοινοτικές συναλλαγές για έναν χρόνο δεν έχει υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ, ή για ένα χρόνο υποβάλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, θα μπαίνει κατευθείαν στη «μαύρη λίστα» και ο ΑΦΜ της θα απενεργοποιείται. Ο ΑΦΜ μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά μόνο μετά από αίτηση του φορολογουμένου, με την οποία θα προσκομίζονται τα αναγκαία στοιχεία από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι εκλείπουν οι λόγοι αναστολής χρήσης του ΑΦΜ.
Ειδικότερα τα στοιχεία τα οποία υποδηλώνουν ότι ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή και θα αναστέλλεται ο ΑΦΜ του είναι τα εξής:
- Η μη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και ανακεφαλαιωτικών πινάκων, επί ένα έτος μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ίσχυε για την πρώτη δήλωση ή ανακεφαλαιωτικό πίνακα που δεν υποβλήθηκε.
- Η υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ επί ένα έτος. Ως μηδενική δήλωση ΦΠΑ για την εφαρμογή της παρούσας θεωρείται η δήλωση στην οποία δεν αναγράφεται οποιοδήποτε ποσό.
- Η διαπίστωση μετά από επιτόπιο έλεγχο και έρευνα αρμόδιας Φορολογικής Αρχής ότι ο φορολογούμενος δε βρίσκεται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ως έδρα ή ότι έχει παύσει ή έχει αναστείλει την οικονομική του δραστηριότητα και δεν έχει ενημερώσει την αρμόδια φορολογική αρχή με την υποβολή των σχετικών δηλώσεων.
• Η διαπίστωση φοροδιαφυγής όσον αφορά ΦΠΑ.
• Η διαπίστωση ότι ο ΑΦΜ/ΦΠΑ μη εγκατεστημένου κοινοτικού υποκείμενου, στον οποίο έχει χορηγηθεί ΑΦΜ για σκοπούς ΦΠΑ στη χώρα μας, έχει καταστεί μη έγκυρος, λόγω του ότι έχει κριθεί «εξαφανισμένος έμπορος» στο κράτος-μέλος εγκατάστασής του. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται είτε μέσω της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. είτε από κάθε άλλη πληροφορία που προέρχεται από τα κοινοτικά δίκτυα ανταλλαγής δεδομένων.
• Η άρνηση του φορολογουμένου να επιδείξει ή να παράσχει πρόσβαση σε πρωτότυπα λογιστικά έγγραφα, τα οποία ζητούνται από τη φορολογική διοίκηση.
• Η διαδικασία αναστολής του ΑΦΜ θα γίνεται με συνοπτικές διαδικασίες. Αν η επιχείρηση έχει μπει σε μαύρη λίστα άλλης χώρας ή υπάρχει βεβαιότητα για εικονικές συναλλαγές με στόχο την κλοπή ΦΠΑ, απλώς αποστέλλεται ένα ενημερωτικό email ότι ο ΑΦΜ έχει απενεργοποιηθεί. Στην καλύτερη περίπτωση, προβλέπεται έγγραφη προειδοποίηση αναστολής ΑΦΜ με παροχή προθεσμίας δέκα ημερών για εξηγήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να ακυρώσουν την αρχική απόφαση.
Η φορολογική διοίκηση αξιολογεί τις απόψεις του φορολογουμένου και αποφασίζει για την αναστολή ή μη χρήσης του ΑΦΜ, εκδίδοντας άμεσα και πάντως όχι πέραν των πέντε εργασίμων ημερών από την παραλαβή των απόψεων του φορολογουμένου σχετική απόφαση. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του φορολογουμένου, με τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας η φορολογική διοίκηση εκδίδει απόφαση αναστολής χρήσης του ΑΦΜ και ενημερώνεται άμεσα το Μητρώο Φορολογουμένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος TAXIS).
Ημερομηνία αναστολής είναι η ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης. Ο φορολογούμενος του οποίου έχει ανασταλεί η χρήση ΑΦΜ για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών δεν μπορεί από την καταχώριση της αναστολής να προβεί σε ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και ανακεφαλαιωτικών πινάκων.

Reuters: Το σχέδιο για τη μείωση του ελληνικού χρέους

Reuters: Το σχέδιο για τη μείωση του ελληνικού χρέους

Πρώτη καταχώρηση: 18/09/2015 - 14:45
Τελευταία δημοσίευση: 14:45Οικονομία
Reuters: Το σχέδιο για τη μείωση του ελληνικού χρέους
Οι χώρες της Ευρωζώνης είναι έτοιμες να θέσουν πλαφόν το 15% του ΑΕΠ για την ετήσια εξυπηρέτηση του χρέους της Ελλάδας, για μία μακροχρόνια περίοδο, στο πλαίσιο της υπόσχεσής τους για ελάφρυνση του χρέους που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, δήλωσαν αξιωματούχοι της Ευρωζώνης στοΡόιτερς. Η σύνδεση των πληρωμών για την εξυπηρέτηση του χρέους με το ελληνικό ΑΕΠ σημαίνει ότι οι σχετικές δαπάνες της χώρας θα είναι μικρότερες, εάν η οικονομία αντιμετωπίζει δυσκολίες, ενώ θα είναι υψηλότερες εάν αυτή είναι εύρωστη.
Εάν η αξιολόγηση των μεταρρυθμίσεων που θα κάνει η Ελλάδα τους επόμενους δύο μήνες δείξει ότι η Αθήνα εφαρμόζει τις αλλαγές που έχουν ζητήσει οι πιστωτές της, η Ευρωζώνη θα συμφωνήσει να προσαρμόσει διάφορες παραμέτρους των δανείων που έχει δώσει, ώστε να διασφαλίσει ότι το κόστος εξυπηρέτησής τους από την Ελλάδα δεν θα υπερβαίνει το 15% του ΑΕΠ. «Είναι ευρύτερα αποδεκτό τώρα. Υπάρχει συναίνεση τώρα ότι αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να προχωρήσουμε», δήλωσε αξιωματούχος της Ευρωζώνης με γνώση των συζητήσεων για το ελληνικό χρέος.
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θεωρούσε προηγουμένως ότι το χρέος μίας χώρας είναι βιώσιμο, εάν ήταν μικρότερο από το 120% του ΑΕΠ. «Για την Ελλάδα, ωστόσο, αυτός δεν έχει νόημα, καθώς δεν αντανακλά τις περιόδους χάριτος, τα πολύ χαμηλά επιτόκια και τις μακρές περιόδους αποπληρωμής, που κρατούν πολύ χαμηλά το κόστος του χρέους – χαμηλότερα απ’ ότι, για παράδειγμα, στη Γερμανία», δήλωσε δεύτερος αξιωματούχος της Ευρωζώνης. «Για τον λόγο αυτό, η νέα μέθοδος για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του χρέους είναι να εξετάζεται το κόστος εξυπηρέτησής του ως ποσοστό του ΑΕΠ και αυτό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 15%», δήλωσε ο δεύτερος αξιωματούχος.
Το κόστος εξυπηρέτησης του ελληνικού χρέους ανέρχεται το 2015 στο 11% περίπου του ΑΕΠ και θα μειωθεί απότομα τα επόμενα χρόνια, αλλά θα αυξανόταν ξανά μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος των δανείων της Ευρωζώνης το 2023.
Οι παράμετροι που μπορεί να προσαρμοσθούν, για να διατηρηθεί το κόστος εξυπηρέτησης κάτω από το 15% του ΑΕΠ, περιλαμβάνουν τις περιόδους αποπληρωμής των δανείων, τις περιόδους χάριτος και τα επιτόκια, αν και τα τελευταία είναι απίθανο να αλλάξουν περαιτέρω, επειδή κινούνται ήδη στο ύψος του κόστους χρηματοδότησης (σ.σ.: των πιστωτών). Με τις αλλαγές στις περιόδους αποπληρωμής και χάριτος, η Ευρωζώνη θα είναι σε θέση να εξομαλύνει την εξυπηρέτηση του χρέους, όταν αυτή θα ήταν πολύ υψηλή τα επόμενα 20-30 χρόνια.
«Μόλις η Ελλάδα τη λάβει (την απόφαση για το χρέος), αυτό θα πρόσφερε μεγάλη βεβαιότητα και προβλεψιμότητα», δήλωσε τρίτος αξιωματούχος της Ευρωζώνης. «Με το προφίλ αυτό για την εξυπηρέτηση του χρέους, οι χώρες – μέλη της Ευρωζώνης θα έπαιρναν πίσω τα χρήματά τους», πρόσθεσε. Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι το πλαφόν στις δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους θα βοηθούσε επίσης την Αθήνα να επιστρέψει στις αγορές για τη χρηματοδότηση όλων των αναγκών της, επειδή οι ιδιώτες επενδυτές θα είχαν βεβαιότητα για τις δαπάνες της χώρας για το χρέος για μία μακρά χρονική περίοδο.
Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το ποσοστό του 15% είναι μάλλον ένας αυθαίρετος αριθμός, αλλά είναι πιθανόν να είναι αποτελεσματικός. «Το ΔΝΤ λέει ότι έως το 15% του ΑΕΠ είναι φυσιολογικό, ότι σε αυτή την περίπτωση το χρέος είναι βιώσιμο», δήλωσε στις 17 Αυγούστου ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας Κλάους Ρέγκλινγκ. «Για την Ελλάδα, γνωρίζουμε ότι οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της θα είναι χαμηλότερες από το 15% τα επόμενα δέκα χρόνια. Μετά, θα είναι υψηλότερες», είπε ο Ρέγκλινγκ, προσθέτοντας: «Αλλά, με τη χρήση ενός μείγματος μεταβλητών… υποθέτω ότι θα ήταν δυνατό να μειωθούν οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες κάτω από το 15% μακροπρόθεσμα».
Η Γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ φαίνεται, επίσης, ότι έχει πεισθεί ότι αυτός είναι ο τρόπος για να προχωρήσει. «Όταν οι αποπληρωμές αρχίσουν, θα πρέπει να διασφαλίσει κανείς ότι το κόστος θα μείνει κάτω από το όριο του 15%», δήλωσε στις 31 Αυγούστου στο Βερολίνο.

Δείτε επίσης

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η γερασμένη Γερμανία και οι... σωτήριοι μετανάστες

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Η γερασμένη Γερμανία και οι... σωτήριοι μετανάστες

Η γερασμένη Γερμανία και οι... σωτήριοι μετανάστες


Το δημογραφικό πρόβλημα είναι αυτή την στιγμή ένα μεγάλο αγκάθι για την Γερμανία. Η χώρα, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με την προοπτική στις αμέσως επόμενες δεκαετίες να αντιμετωπίσει τεράστιες πιέσεις στην αγορά εργασίας, στο ασφαλιστικό της σύστημα αλλά και στους προϋπολογισμούς της. Πλέον η μόνη ρεαλιστική λύση είναι οι ...μετανάστες.


Ο ρυθμός γεννήσεων στη Γερμανία είναι χαμηλός - το 2009 μόνο τρεις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ είχαν λιγότερα παιδιά ανά γυναίκα - έτσι ο πληθυσμός της συρρικνώνεται και γηράσκει ταχέως, με αποτέλεσμα ένα μικρότερο εργατικό δυναμικό και μειωμένη φορολογική βάση. Αυτή η δημογραφική αλλαγή θα διαταράξει την ισορροπία μεταξύ καθαρών συνεισφερόντων και καθαρών αποδεκτών εντός του εθνικού «πληρωμής επί τη αποχωρήσει» (pay-as-you-go) συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, ενός παζαριού μεταξύ των γενεών που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1950.

Η γερασμένη Γερμανία και οι... σωτήριοι μετανάστες

Μια πιθανή λύση θα ήταν να αυξηθεί η μετανάστευση, και το Βερολίνο έχει εντείνει τις προσπάθειές του για την πρόσληψη αλλοδαπών εργαζομένων. Αλλά τα μεγάλης κλίμακας προγράμματα επισκεπτών-εργαζομένων της δεκαετίας του 1960 και των αρχών της δεκαετίας του 1970, τα οποία έφεραν τους μετανάστες κατά κύματα από την Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Μεσόγειο, κουβαλούν μια μικτή κληρονομιά. Ήδη, το 35% των νέων παιδιών στη Γερμανία γεννιούνται από μετανάστες, θέτοντας πιέσεις σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δεν έχει ακόμη συνεκτική στρατηγική για τη διδασκαλία των γερμανικών ως δεύτερης γλώσσας, πόσω μάλλον να μεγιστοποιεί το δυναμικό όλων των μαθητών. Παρά τις σημαντικές προσπάθειες για την ενσωμάτωση αυτών των μεταναστών, η Γερμανία παραμένει ανήσυχη σχετικά με την πολυπολιτισμικότητα.


To δημογραφικό πρόβλημα φαίνεται ότι πολύ δύσκολα θα ξεπεραστεί .Δημογράφοι μάλιστα διατυπώνουν την εκτίμηση ότι για  χώρες, όπως η Αυστρία και η Γερμανία, είναι ίσως ήδη πολύ αργά: έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες εκεί επιθυμούν έναν μέσο όρο τεκνοποίησης της τάξεως των 1,7 παιδιών μόνο, δηλαδή ένα ποσοστό πολύ κατώτερο από εκείνο που απαιτείται για να αποφευχθεί η συρρίκνωση του πληθυσμού, ενώ γεννούν κατά μέσο όρο 1,3 παιδιά. 


Έτσι, η ηλικιακή κατανομή θα πάρει κάποια μέρα τη μορφή της αντεστραμμένης πυραμίδας, της οποίας η φαρδιά βάση με τους ηλικιωμένους θα στρογγυλοκάθεται πάνω σε στενή κορυφή με τους νέους. Όταν θα έχουν λιγότερους οικονομικά ενεργούς ανθρώπους για να φορολογήσουν, οι κυβερνήσεις θα βρεθούν ενώπιον μερικών δυσάρεστων επιλογών. Αυτό που θα κάνει τα πράγματα χειρότερα είναι το γεγονός ότι η οικονομική ανάπτυξη θα επιτυγχάνεται πολύ δυσκολότερα καθώς θα φθίνει η ηλικία των εργαζομένων μαζί με τον αριθμό τους. Οι γηράσκουσες κοινωνίες θα δυσκολευτούν να αντεπεξέλθουν σε μια εποχή γρήγορων τεχνολογικών αλλαγών, που απαιτεί εργαζομένους με ευελιξία.


Παράλληλη , το δημογραφικό πρόβλημα μεταφέρεται και στην αγορά εργασίας.Μέχρι το 2020, η  γερμανική οικονομία  θα βιώσει την έλλειψη ενός εκατομμυρίου εργαζομένων ειδικευμένων στους τομείς τής επιστήμης, της μηχανικής, των μαθηματικών και της τεχνολογίας.


Η προοπτική να αντιμετωπίσει η Γερμανία ανάλογα προβλήματα με αυτά της Ιαπωνίας είναι πλέον ορατή. Σημειώνεται ότι καμία χώρα δεν γερνά πιο γρήγορα από την Ιαπωνία. Από το 1985 , το ποσοστό του πληθυσμού τής Ιαπωνίας με ηλικία άνω των 65 ετών αυξήθηκε από το 10% σε σχεδόν 25%. Μέχρι το 2060, ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί περίπου στο 40%. Και από εκείνο το σημείο, ο πληθυσμός της Ιαπωνίας θα έχει συρρικνωθεί από περίπου 128 εκατομμύρια σε λιγότερο από 100 εκατομμύρια ανθρώπους.Παρά το γεγονός ότι αυτή η μεταβολή μόλις έχει αρχίσει, βαραίνει ήδη σε μεγάλο βαθμό την εθνική οικονομία της Ιαπωνίας.


Τρεις μήνες «φωτιά» περιμένουν τη νέα κυβέρνηση αμέσως μετά τις εκλογές

Τρεις μήνες «φωτιά» περιμένουν τη νέα κυβέρνηση αμέσως μετά τις εκλογές

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015 08:50
 
UPD:09:58
EPA/KARL-JOSEF HILDENBRAND
 Τα προαπαιτούμενα του τρίτου μνημονίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων επιτόπιους έλεγχους στην έδρα των επιχειρήσεων, κατασχέσεις εξπρές, με αυτοματοποιημένη διαδικασία, αυστηρότερα πρόστιμα, κατάργηση φοροαπαλλαγών, αύξηση του συντελεστή φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια, αλλαγές στο ποινολόγιο, αυστηρότερα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης και ευκολότερη εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών, νέα τεκμήρια και νέες αντικειμενικές αξίες.
Από την έντυπη έκδοση 
Του Γιώργου Κούρου
 gkouros@naftemporiki.gr
Τρίμηνο «φωτιά» περιμένει τη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της Κυριακής, καθώς θα πρέπει να υλοποιήσει 65 προαπαιτούμενες δράσεις που φέρνουν μεγάλες ανατροπές στο ισχύον φορολογικό καθεστώς, αλλά και όσες αφορούν την αγορά εργασίας και το ανθρώπινο κεφάλαιο, τις αγορές προϊόντων και το επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως και τις ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις δικτύων (ενέργεια, μεταφορές, νερό).
Οσον αφορά το φορολογικό καθεστώς, η «λίστα» του νέου μνημονίου που θα πρέπει να έχει ψηφιστεί έως το τέλος Δεκεμβρίου περιλαμβάνει ιδιώτες ελεγκτές, επιτόπιους έλεγχους στην έδρα των επιχειρήσεων, κατασχέσεις εξπρές, με αυτοματοποιημένη μάλιστα διαδικασία κατάσχεσης για οφειλέτες με χρέη άνω των 70.000 ευρώ, κατάργηση της έκπτωσης 30% του ΦΠΑ στο πρώτο «κύμα» νησιών, αυστηρά πρόστιμα για όσους δεν έχουν περάσει τα οχήματά τους ΚΤΕΟ, κατάργηση φοροαπαλλαγών, νέα φορολογική κλίμακα, αύξηση του συντελεστή φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια, αλλαγές στα πρόστιμα και στο ποινολόγιο, αυστηρότερα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης και ευκολότερη εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών, νέα τεκμήρια, νέες αντικειμενικές αξίες, νέες επιβαρύνσεις στους αγρότες, αλλά και μείωση του ακατάσχετου μισθών και καταθέσεων.
Τα περιθώρια ελιγμών της όποιας νέας κυβέρνησης είναι, εάν όχι ανύπαρκτα, τουλάχιστον ιδιαίτερα περιορισμένα, γεγονός που σημαίνει ότι μισθωτοί, συνταξιούχοι, αγρότες, καταθέτες, μικροοφειλέτες θα πρέπει να προετοιμάζονται για ένα χαμηλό «βαρομετρικό» που θα πλήξει όλα τα εισοδήματα.
Είναι άλλωστε αξιοσημείωτο ότι με βάση τις δεσμεύσεις το επόμενο τρίμηνο θα πρέπει να υλοποιηθούν τα εξής προαπαιτούμενα μέτρα που δημοσιεύονται παραπλεύρως.
Προαπαιτούμενα Σεπτεμβρίου
 • 1. Κατασχέσεις. Ηλεκτρονική αποστολή σε πιστωτικά ιδρύματα στοιχείων οφειλετών, δέσμευση, κατάσχεση. Για οφειλέτες με χρέη στην εφορία άνω των 70.000 ευρώ, αυτοματοποιημένη διαδικασία κατάσχεσης.
 • 2. Ηλεκτρονικές κατασχέσεις. Ανάπτυξη ειδικού λογισμικού διενέργειας ηλεκτρονικών κατασχέσεων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω ενός πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος κεντρικής επεξεργασίας, με απευθείας ανάθεση.
 • 3. Ελεγχοι. Καθορισμός κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου για προτεραιοποίηση υποθέσεων είσπραξης.
 • 4. ΦΠΑ. Ορίζονται τα πρώτα νησιά στα οποία θα εφαρμοστεί η κατάργηση της έκπτωσης 30% στον ΦΠΑ.
 • 5. ΣΔΟΕ. Καθορίζονται οι λεπτομέρειες της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων τελωνειακών και φορολογικών ελέγχων από το ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ.
 • 6. Φορολογία πλοίων. Αύξηση της φορολογίας στα πλοία.
 • 7. ΚΤΕΟ. Πρόστιμο 150 ευρώ σε όσους δεν έχουν περάσει τα οχήματά τους από τεχνικό έλεγχο.
 • 8. Ποινολόγιο εφορίας. Θέσπιση νέων ποινών και προστίμων με σκοπό, μεταξύ άλλων, τον εκσυγχρονισμό και τη διεύρυνση του ορισμού της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής σε όλους τους φόρους.
 • 9. Πρόστιμα. Κατάργηση όλων των προστίμων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
 • 10. Αποδείξεις. Ηπιότερες ποινές για τις απλές παραβάσεις του ΚΒΣ. Η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης θα αντιμετωπίζεται ως απλή αλλά σοβαρή παράβαση της διαδικασίας για τον ΦΠΑ.
 • REUTERS/ALKIS KONSTANTINIDIS
  11. Ακατάσχετο μισθών. Κατάργηση του ανώτατου ορίου ύψους 25% επί των μισθών και συντάξεων και μείωση όλων των κατώτατων ορίων ύψους 1.500 ευρώ (1.250 για μισθούς και συντάξεις, 1.000 ευρώ για καταθέσεις).
 • 12. Μείωση των 100 δόσεων. Τροποποίηση των ρυθμίσεων 2014 και 2015 για τη σε δόσεις καταβολή οφειλών από φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να αποκλείονται όσοι δεν καταβάλλουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις, και συντόμευση της ρύθμισης για όσους έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν.
 • 13. Αύξηση επιτοκίων. Καθιέρωση επιτοκίων της ελεύθερης αγοράς (5%), με παράλληλη παροχή προστασίας στους ευάλωτους οφειλέτες (με οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ). Για οφειλέτες με χρέη κάτω των 5.000 ευρώ, για να μην αυξηθεί το επιτόκιο θα πρέπει να πληρούνται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
 • 14. Πάγια ρύθμιση 12 δόσεων. Τροποποίηση της βασικής ρύθμισης ώστε να προσαρμοστούν τα επιτόκια βάσει της ελεύθερης αγοράς (από 8% σε 5%)
 • 15. Λογισμικό για απάτη ΦΠΑ. Επίσπευση της διαδικασίας δημόσιας σύμβασης
 • 16. Ιδιώτες για τις κατασχέσεις. Επίσπευση της διαδικασίας δημόσιας σύμβασης με την καθιέρωση πλήρως αυτοματοποιημένων διαδικασιών κατάσχεσης.
 • 17. Εναρξη κατασχέσεων. Αμεσα μέτρα επιβολής όσον αφορά τους οφειλέτες που δεν καταβάλλουν εγκαίρως τις δόσεις ή τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους
 • 18. Ελεγχοι καταθέσεων σε βάθος δεκαετίας.
 • 19. ΚΕΑΟ. Παροχή πρόσβασης στο έμμεσο μητρώο τραπεζικών λογαριασμών και σε στοιχεία της φορολογικής διοίκησης.
 • 20. Λαθρεμπόριο. Δημιουργία τριών κινητών ομάδων δίωξης/επιβολής του νόμου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.
Προαπαιτούμενα Οκτωβρίου
 • 21. Αγρότες. Σταδιακή κατάργηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ντίζελ.
 • 22. Φορολογία αγροτών. Σταδιακή κατάργηση της προτιμησιακής φορολογικής μεταχείρισης με ποσοστά που ορίζονται στο 20% για το φορολογικό έτος 2016 και στο 26% για το φορολογικό έτος 2017.
 • 23. ΕΝΦΙΑ. Εναρξη της διαδικασίας είσπραξής του.
 • 24. Εισόδημα. Αλλαγές σε κλίμακα και αφορολόγητο.
 • 25. Ενοίκια. Αύξηση του φορολογικού συντελεστή επί του ετήσιου εισοδήματος από ενοίκια, για εισοδήματα κάτω των 12.000 ευρώ στο 15% (από 11%) και για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ στο 35% (από 33%).
 • 26. Τυχερά παιχνίδια. Επέκταση της φορολόγησης των μικτών εσόδων από τυχερά παιχνίδια.
 • 27. Ναυτιλία. Σταδιακή κατάργηση της ειδικής φορολογικής μεταχείρισης του ναυτιλιακού κλάδου.
 • 28. Επίδομα θέρμανσης. Καλύτερη στόχευση της επιλεξιμότητας ώστε να μειωθεί στο μισό η δαπάνη.
 • 29. Επιστροφές φόρου. Απλοποίηση διαδικασιών.
 • 30. Εισφορά αλληλεγγύης. Αναμόρφωσή της και ενσωμάτωση στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
 • 31. Φοροαπαλλαγές. Εντοπισμός όλων των κινήτρων που αφορούν τη φορολόγηση εισοδήματος των επιχειρήσεων και κατάργηση των αναποτελεσματικών και άδικων
 • 32. Μέτρα αναγκαστικής είσπραξης. Επανεξέταση και μεταρρύθμιση του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
 • 33. Ελεγχοι στην έδρα. Εξασφάλιση της επαρκούς πρόσβασης της φορολογικής διοίκησης στις εγκαταστάσεις των φορολογουμένων.
 • 34. Συλλογικές επενδύσεις. Επανεξέταση του πλαισίου φορολογίας κεφαλαίου.
 • 35. Παρακράτηση φόρου τεχνικών υπηρεσιών. Επανεξέταση της παρακράτησης φόρου επί των τεχνικών υπηρεσιών.
 • 36. Αντικειμενικές αξίες. Εν όψει τυχόν αναθεώρησης των ζωνών αντικειμενικών αξιών ακινήτων, θα γίνει προσαρμογή των φορολογικών συντελεστών επί της ακίνητης περιουσίας, ώστε και το 2016 τα έσοδα να ανέλθουν στα 2,65 δισ.
 • 37. Τεκμήρια. Επανεξέταση της ελάχιστης φορολογίας.
 • 38. Φοροαποφυγή. Εκμηδενισμός των δυνατοτήτων αποφυγής.
 • 39. Ποιος είναι αγρότης. Αυστηρότερος ορισμός των αγροτών.
 • 40. Μέτρα για φορολογική συμμόρφωση. Σχέδιο για αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης.
 • 41. Πλαστικό χρήμα. Σχέδιο για την προώθηση και τη διευκόλυνση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών και τη μείωση της χρήσης μετρητών με την εφαρμογή που θα αρχίζει από τον Μάρτιο του 2016.
 • 42. Μαύρες λίστες. Δημοσιοποίηση του καταλόγου οφειλετών.
 • 43. Φορολογικό πιστοποιητικό. Μείωση των περιορισμών στη διεξαγωγή ελέγχων των φορολογικών δηλώσεων, με την επιφύλαξη του συστήματος εξωτερικού φορολογικού πιστοποιητικού.
 • 44. Διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών. Βελτίωση των κανόνων περί διαγραφής μη εισπράξιμων φόρων.
 • 45. Ελεγκτές. Αφαίρεση της προσωπικής αστικής ευθύνης των υπαλλήλων για τη λήψη μέτρων είσπραξης παλαιών οφειλών.
 • 46. Εθνική στρατηγική εισπράξεων. Πρόταση και εφαρμογή εντός του 2016.
 • 47. Μητρώα ΦΠΑ. Επιτάχυνση των διαδικασιών διαγραφής και περιορισμού της επανεγγραφής στα μητρώα ΦΠΑ για την προστασία των εσόδων από τον ΦΠΑ.
 • 48. Απάτη ΦΠΑ. Να καταπολεμηθεί η αλυσιδωτή απάτη (τύπου «καρουσέλ»).
 • 49. Αύξηση ορίου απαλλαγής ΦΠΑ. Εκπόνηση αξιολόγησης των επιπτώσεων που θα έχει η αύξηση του κατώτατου ορίου ΦΠΑ στα 25.000 ευρώ.
 • 50. Ενίσχυση της Μονάδας Μεγάλων Οφειλετών
 • 51. Αυτονομία ΓΓΔΕ. Θέσπιση νομοθεσίας για την ίδρυση αυτόνομου φορέα εσόδων
Προαπαιτούμενα Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου
 • 52. Καταθέσεις εξωτερικού. Κατάρτιση συνολικού σχεδίου για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, το οποίο θα περιλαμβάνει τον εντοπισμό των μη δηλωμένων καταθέσεων και αίτημα προς τα κράτη της Ε.Ε. για την παροχή δεδομένων περί απόκτησης περιουσιακών στοιχείων από Ελληνες.
 • 53. Καθιέρωση περιουσιολογίου
 • 54. Λαθρεμπόριο καυσίμων. Θέσπιση μέτρων για τον εντοπισμό δεξαμενών αποθήκευσης (σταθερών ή κινητών).
 • 55. Δημιουργία βάσης δεδομένων για την παρακολούθηση των ισολογισμών μητρικών και θυγατρικών επιχειρήσεων.
 • 56. Παραγραφή υποθέσεων. Μέτρα για την ιεράρχηση των ελέγχων με βάση την ανάλυση κινδύνου.
 • 57. Ανασφάλιστα οχήματα. Εγκαιρη είσπραξη των προστίμων.
 • 58. ΚΤΕΟ. Εγκαιρη είσπραξη των προστίμων για τη μη πραγματοποίηση υποχρεωτικών τεχνικών ελέγχων.
 • SHUTTERSTOCK
  59. Συχνότητες. Εγκαιρη είσπραξη των εισφορών για τη χρήση συχνοτήτων χωρίς άδεια.
 • 60. Προκαταβολές φορολογικών διαφορών. Επιβολή της προκαταβολικής είσπραξης σε περιπτώσεις φορολογικών διαφορών.
 • 61. Μεγαλοοφειλέτες Δημοσίου. Κατηγοριοποίηση των οφειλετών ανάλογα με τη βιωσιμότητά τους.
 • 62. ΓΓΔΕ. Διορισμός διοικητικού συμβουλίου αυτόνομης Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
 • 63. Τελωνεία. Απλούστευση προτελωνειακών διαδικασιών.
 • 64. Εξαγωγές. Σχέδιο δράσης για τη διευκόλυνση του εμπορίου και τη διευκόλυνση των εξαγωγών.
 • 65. Λαθρεμπόριο. Ολοκληρωμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων και τσιγάρων.
Στη «λίστα» του νέου μνημονίου που θα πρέπει να έχει ψηφιστεί έως το τέλος Δεκεμβρίου περιλαμβάνονται επίσης μέτρα που αφορούν την αγορά εργασίας και το ανθρώπινο κεφάλαιο, τις αγορές προϊόντων και το επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και τις ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις δικτύων (ενέργεια, μεταφορές, νερό).
Μεταξύ άλλων, μέχρι το τέλος του χρόνου, η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές θα πρέπει:
 • Να υλοποιήσει όλες τις εκκρεμείς συστάσεις της εργαλειοθήκης ανταγωνισμού του ΟΟΣΑ, με εξαίρεση τα μη συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά προϊόντα, τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή, τα υλικά οικοδομών και μία διάταξη για τα τρόφιμα· και σημαντικό αριθμό συστάσεων της εργαλειοθήκης ΙΙ του ΟΟΣΑ σχετικά με τα ποτά και τα προϊόντα πετρελαίου.
 • Να ανοίξει τα κλειστά επαγγέλματα των συμβολαιογράφων, αναλογιστών και κλητήρων και να ελευθερώσει την αγορά τουριστικών καταλυμάτων:
 • Να εξαλείψει τα μη ανταποδοτικά τέλη και να ευθυγραμμίσει τα ανταποδοτικά τέλη με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 • Να μειώσει τη γραφειοκρατία, μεταξύ άλλων για τις οριζόντιες απαιτήσεις αδειοδότησης επενδύσεων και για τις δραστηριότητες χαμηλού κινδύνου σύμφωνα με τη σύσταση της Παγκόσμιας Τράπεζας.
Τα μέτρα που πρέπει να υιοθετηθούν από την Ελλάδα έχουν αναλυτικά ως εξής:
Μεταρρυθμίσεις Σεπτεμβρίου
 • Αδειοδότηση επενδύσεων. Θα εγκριθεί χάρτης πορείας για τη μεταρρύθμιση της αδειοδότησης των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της ιεράρχησης προτεραιοτήτων.
 • Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. Θα δημιουργηθούν τρεις κινητές ομάδες επιβολής του νόμου.
 • Χρήσεις γης. Σε συμφωνία με τους θεσμούς, η κυβέρνηση θα προτείνει χρονικά προσδιορισμένο χάρτη πορείας για επιλεγμένες βελτιώσεις της νομοθεσίας χωροταξικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων που αφορούν τις κατηγορίες χρήσεων γης, και για την πλήρη θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας έως τον Ιούνιο του 2016, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η νομοθεσία θα διευκολύνει αποτελεσματικά τις επενδύσεις, θα απλουστεύσει και θα συντομεύσει τις διαδικασίες σχεδιασμού, ενώ θα προβλέπει τις αναγκαίες διασφαλίσεις. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία για τις αναγκαίες αλλαγές, θα εφαρμοστεί πλήρως ο νόμος περί χωροταξικού σχεδιασμού του 2014.
 • Ενέργεια. Θα τροποποιηθούν οι κανόνες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να αποφευχθεί η αναγκαστική λειτουργία σταθμών κάτω από το μεταβλητό κόστος τους και θα αρχίσουν την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της αγοράς φυσικού αερίου, θα αναθεωρήσουν τα τιμολόγια τηςΔΕΗ ΔΕΗ βάσει του κόστους, μεταξύ άλλων αντικαθιστώντας την έκπτωση 20% για τους χρήστες υψηλής τάσης με τιμολόγια βάσει του οριακού κόστους παραγωγής. Επίσης, οι αρχές θα συζητήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον σχεδιασμό του συστήματος δημοπρασιών ΝΟΜΕ, με στόχο να μειωθούν κατά 25% τα μερίδια λιανικής και χονδρικής αγοράς της ΔΕΗ και να πέσουν κάτω από το 50% έως το 2020, ενώ οι οριακές τιμές θα καλύπτουν το κόστος παραγωγής και θα συμμορφώνονται πλήρως με τους κανόνες της Ε.Ε.
Μεταρρυθμίσεις Οκτωβρίου
 • Αγορά εργασίας. Επανεξέταση ορισμένων υφιστάμενων πλαισίων της αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ομαδικών απολύσεων, της συλλογικής δράσης και των συλλογικών διαπραγματεύσεων, λαμβανομένων υπ’ όψιν των βέλτιστων πρακτικών σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν θα πραγματοποιηθεί καμία αλλαγή στο τρέχον πλαίσιο συλλογικών διαπραγματεύσεων πριν από την ολοκλήρωση της επανεξέτασης.
 • Εργαλειοθήκες ΟΟΣΑ. Οι αρχές θα υλοποιήσουν τις εναπομείνασες συστάσεις της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ σχετικά με τα τρόφιμα και της εργαλειοθήκης ΙΙ του ΟΟΣΑ σχετικά με τα ποτά και τα προϊόντα πετρελαίου και θα δρομολογήσουν νέα αξιολόγηση του ΟΟΣΑ για τις συνθήκες ανταγωνισμού στους τομείς του χονδρικού εμπορίου, των κατασκευών, του ηλεκτρονικού εμπορίου και των μέσων ενημέρωσης, καθώς και στο υπόλοιπο της μεταποίησης.
 • Τουριστικά καταλύματα. Θα καταρτισθεί σχέδιο για να τεθεί πλήρως σε ισχύ η ελευθέρωση των τουριστικών καταλυμάτων.
 • REUTERS/YANNIS BEHRAKIS
  Ανταγωνισμός και γραφειοκρατία. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει εκ των υστέρων εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με επιλεγμένες μεταρρυθμίσεις που αφορούν τον ανταγωνισμό, την αδειοδότηση επενδύσεων και τον διοικητικό φόρτο.
 • Απελευθέρωση επαγγελμάτων. Οσον αφορά τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, απαιτείται προεδρικό διάταγμα σχετικά με τις αποκλειστικές δραστηριότητες των πολιτικών μηχανικών και των συναφών επαγγελμάτων.
 • Διαρθρωτικά ταμεία. Πλήρης εφαρμογή του ν. 4314/14 για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
 • ΑΔΜΗΕ. Θα λάβουν μη αναστρέψιμα μέτρα (συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης της ημερομηνίας για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών) για την ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης μεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας, ΑΔΜΗΕ, εκτός εάν προταθεί εναλλακτικό σχέδιο, με ισοδύναμα αποτελέσματα όσον αφορά τον ανταγωνισμό και τις προοπτικές επενδύσεων.
 • Ενέργεια. Θα επανεξεταστεί η φορολόγηση της ενέργειας. Θα ενισχυθεί η οικονομική και επιχειρησιακή ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας Θα μεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο η οδηγία 27/2012 για την ενεργειακή απόδοση.
 • Θαλάσσιες μεταφορές. Η κυβέρνηση θα ευθυγραμμίσει τις απαιτήσεις επάνδρωσης για τις εγχώριες υπηρεσίες με εκείνες για τις διεθνείς γραμμές.
 • Μεταφορές και εφοδιαστική. Η κυβέρνηση θα εγκρίνει το προεδρικό διάταγμα για τον καθορισμό των επιχειρησιακών δομών της ρυθμιστικής αρχής
Μεταρρυθμίσεις Νοεμβρίου
 • Διοικητικός φόρτος. Η κυβέρνηση θα θεσπίσει νομοθεσία για να εφαρμόσει τις εκκρεμείς συστάσεις του ΟΟΣΑ σχετικά με το περιβάλλον και τις άδειες εμπορίας καυσίμων.
Μεταρρυθμίσεις Δεκεμβρίου
 • Αδήλωτη εργασία. Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της αδήλωτης και της ατελώς δηλωμένης εργασίας, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των νόμιμων εταιρειών, να προστατευτούν οι εργαζόμενοι και να αυξηθούν τα έσοδα από τη φορολογία και την κοινωνική ασφάλιση.
 • Επαγγελματική κατάρτιση. Προκειμένου να επιτύχει τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), και με βάση τη μεταρρύθμιση που εγκρίθηκε το 2013 (ν. 4186/2013), η κυβέρνηση:
 1. θα θεσπίσει ένα σύγχρονο πλαίσιο ποιότητας για την ΕΕΚ/μαθητεία,
 2. θα δημιουργήσει ένα σύστημα για τον προσδιορισμό των αναγκών σε επίπεδο δεξιοτήτων και μια διαδικασία αναβάθμισης των προγραμμάτων και της πιστοποίησης,
 3. θα δρομολογήσει πιλοτικές συμπράξεις με περιφερειακές αρχές και εργοδότες το 2015-2016,
 4. θα χαράξει ολοκληρωμένο σχέδιο εφαρμογής του υπουργείου Εργασίας, του υπουργείου Παιδείας και του ΟΑΕΔ, με σκοπό την παροχή του απαιτούμενου αριθμού θέσεων μαθητείας για όλους τους σπουδαστές της επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΣ και ΙΕΚ) έως το 2016 και για το 33% τουλάχιστον του συνόλου των σπουδαστών της τεχνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) έως το 2016-2017 και
 5. θα διασφαλίσει μεγαλύτερη συμμετοχή των εργοδοτών και μεγαλύτερη χρήση της ιδιωτικής χρηματοδότησης.
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων. Μεσοπρόθεσμα, θα ενισχυθεί η ικανότητα του υπουργείου Εργασίας όσον αφορά τη χάραξη, εφαρμογή και παρακολούθηση των πολιτικών, προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητά του να υλοποιεί μεταρρυθμίσεις στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας.
 • Φαρμακευτικά προϊόντα. Οι αρχές θα θεσπίσουν νομοθεσία για να εφαρμόσουν τη σύσταση του ΟΟΣΑ που περιλαμβάνεται στην εργαλειοθήκη για τον ανταγωνισμό όσον αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα, με ισχύ από τον Ιούνιο του 2016.
 • Απελευθέρωση επαγγελμάτων. Οσον αφορά τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, θα εγκρίνει τις συστάσεις εξωτερικού συμβούλου.
 • Διευκόλυνση εμπορίου. Η νέα κυβέρνηση θα απλουστεύσει τις προτελωνειακές διαδικασίες έως τον Δεκέμβριο του 2015. Επιπλέον, με τη συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών ενδιαφερομένων, οι αρχές θα επικαιροποιήσουν το σχέδιο δράσης για τη διευκόλυνση του εμπορίου ως προς την εθνική ενιαία θυρίδα, θα εγκρίνουν σχέδιο δράσης για την προώθηση των εξαγωγών έως τον Δεκέμβριο του 2015 και στη συνέχεια θα προχωρήσουν στην εφαρμογή τους.
 • Λαθρεμπόριο. Οι αρχές θα εγκρίνουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων και τσιγάρων.
 • ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ
  Δασοκομία. Οι αρχές θα εγκρίνουν το προεδρικό διάταγμα για τους ορισμούς στον τομέα της δασοκομίας.
 • Γεωργία. Θα θεσπιστεί στρατηγική για την ανταγωνιστικότητα που θα περιλαμβάνει βελτιώσεις στην απορρόφηση των κονδυλίων της Ε.Ε., μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη θέσπιση νέου πλαισίου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.
 • Ενέργεια. Οι αρχές θα εγκρίνουν νέο πλαίσιο για τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα θεσπίσουν νέο σχέδιο για την αναβάθμιση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, θα αρχίσουν την εφαρμογή του χάρτη πορείας ακολουθώντας το υπόδειγμα στόχο της Ε.Ε. για την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Νερό. Η κυβέρνηση, με την τεχνική βοήθεια της Ε.Ε., θα δρομολογήσει τις αναγκαίες δράσεις για την πλήρη εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις εταιρείες ύδρευσης.

Πρωτόκολλο συνεργασίας τριών Γενικών Γραμματείων για συντονισμό στα φορολογικά

Πρωτόκολλο συνεργασίας τριών Γενικών Γραμματείων για συντονισμό στα φορολογικά

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015 16:23
 
UPD:16:35
EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Τον συντονισμό και την αξιοποίηση συναρμόδιων υπηρεσιών σε θέματα προϋπολογισμού φορολογικών εσόδων, εκτιμήσεων φορολογικών επιπτώσεων, σχεδιασμού της φορολογικής πολιτικής και υλοποίησης των φορολογικών μέτρων στοχεύει το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των Γενικών Γραμματειών Οικονομικής Πολιτικής, Δημοσίων Εσόδων και Δημοσιονομικής Πολιτικής που υπεγράφη την Τετάρτη.
Το πρωτόκολλο υπογράφουν οι κ.κ. Νίκος Φράγκος, Κατερίνα Σαββαΐδου και Νίκος Θεοχαράκης.
Αντικείμενα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας είναι:
 • Η Κατάρτιση Προβλέψεων Ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
 • Η παρακολούθηση τάσης και πορείας φορολογικών εσόδων.
 • Η τροποποίηση υφισταμένων και προτάσεις νέων φορολογικών διατάξεων.
 • Η διαμόρφωση και ποσοτικοποίηση επιπτώσεων νέων φορολογικών διατάξεων.
 • Η τροποποίηση στις προθεσμίες αποδόσεων φορολογικών εσόδων.
 • Η επίδραση υπολοίπων δημοσιονομικών παρεμβάσεων στη φορολογία.
 • Θέματα Διεθνών Πρακτικών και Σχέσεων σε φορολογικά θέματα.
Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας προέκυψε μετά από αίτημα και επεξεργασία των τεχνικών υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών προκειμένου να αποτυπωθεί η αναγκαία ροή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των υπηρεσιών κυρίως κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Προβλέπει, μεταξύ άλλων, πως τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων μετά από επεξεργασία από τη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής θα ενσωματώνονται στην κατάρτιση, εκτέλεση και εποπτεία του προϋπολογισμού από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής.