Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015

ΣΤΟ «ΔΟΚΑΝΟ» ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ξεκινούν μαζικές κατασχέσεις καταθέσεων - Ποιοι κινδυνεύουν (όλη η απόφαση)

ΣΤΟ «ΔΟΚΑΝΟ» ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ξεκινούν μαζικές κατασχέσεις καταθέσεων - Ποιοι κινδυνεύουν (όλη η απόφαση)

Ξεκινούν μαζικές κατασχέσεις καταθέσεων - Ποιοι κινδυνεύουν (όλη η απόφαση)

Αυτόματες ηλεκτρονικές κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων όσων χρωστούν πάνω από 70.000 ευρώ ξεκινά η εφορία καθώς ενεργοποιείται το μέτρο που ορίζει το τρίτο Μνημόνιο.
Με απόφαση του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Ι. Μπάκα, περιγράφεται η διαδικασία με την οποία το υπουργείο Οικονομικών θα βάζει χέρι στις τραπεζικές καταθέσεις των οφειλετών με χρέη άνω των 70.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την απόφαση η διαδικασία θα ολοκληρώνεται σε τρία στάδια:
1. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ δημιουργεί ηλεκτρονική λίστα στην οποία αποτυπώνονται όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες (εκτός ρύθμισης) οφειλές άνω των 70.000 ευρώ και την αποστέλλει μαζικά σε όλες τις τράπεζες.
Στον κατάλογο δεν περιλαμβάνονται οφειλές οι οποίες έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο, με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή πράξης διοικητικού οργάνου.
2. Οι τράπεζες διασταυρώνουν τα στοιχεία των πελατών τους και μέσα σε δύο ημέρες επιστρέφουν τη λίστα στη ΔΗΛΕΔ έχοντας δεσμεύσει ήδη τα ποσά των καταθέσεων (εξαιρουμένων ακατάσχετων λογαριασμών και με βάση τους περιορισμούς που ισχύουν) των πελατών τους. Το μέτρο της δέσμευσης παρέχει το δικαίωμα στη Φορολογική Διοίκηση να ικανοποιεί κατά προτεραιότητα έναντι μεταγενέστερων της δέσμευσης αποκτηθέντων δικαιωμάτων τρίτων, τις απαιτήσεις της από τις δεσμευθείσες χρηματικές απαιτήσεις, με επίσπευση των προβλεπόμενων διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης.
Η δέσμευση δεν εφαρμόζεται: α) για χρηματικά ποσά που εμπίπτουν στα ακατάσχετα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, β) για ποσά που καταβάλλονται με χρέωση των τηρούμενων, από τον οφειλέτη, λογαριασμών σε αντίστοιχη πίστωση λογαριασμών του Δημοσίου για την εκπλήρωση φορολογικών ή άλλων υποχρεώσεών του προς αυτό, γ) για ποσά που προορίζονται για την έκδοση τραπεζικών επιταγών σε διαταγή Ελληνικού Δημοσίου.
3. Η ΔΗΛΕΔ δημιουργεί ηλεκτρονική κατάσταση την ίδια μέρα, με τα στοιχεία των φορολογουμένων οι οποίοι έχουν ταυτόχρονα μεγάλες οφειλές και καταθέσεις με βάση τις απαντήσεις των τραπεζών, στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Τaxis στο οποίο έχουν πρόσβαση τα τμήματα δικαστικού κάθε μηχανισμού της ΓΓΔΕ με αρμοδιότητα είσπραξης (ΔΟΥ, ΚΕΦΟΜΕΠ, ΚΕΜΕΕΠ κ.λπ.), ώστε η δέσμευση να μετουσιωθεί σε κατάσχεση.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:

Άρθρο 1
Προϋποθέσεις και συνέπειες επιβολής των μέτρων
  1. Τα μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 30 Β του Ν.δ. 356/1974, που προστέθηκε με την παράγραφο 7, της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 επιβάλλονται άμεσα σε κάθε περίπτωση που η Φορολογική Διοίκηση αποστέλλει στα πιστωτικά ιδρύματα (εφεξής Π.Ι.) της χώρας ηλεκτρονικό αρχείο με τα στοιχεία οφειλετών του Δημοσίου με συνολική βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή πάνω από εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (70.000 ευρώ) ανά Α.Φ.Μ., στην οποία προστίθενται οι αναλογούντες τόκοι, πρόστιμα, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και λοιπές επιβαρύνσεις αυτής, κατά την ειδικότερη διαδικασία και εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην παράγραφο αυτή. Από τις ανωτέρω οφειλές εξαιρούνται όσες έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή πράξης διοικητικού οργάνου.
  2. Το μέτρο της δέσμευσης της παραγράφου 5 του άρθρου 30 Β του Ν.δ. 356/1974, παρέχει το δικαίωμα στη Φορολογική Διοίκηση να ικανοποιεί κατά προτεραιότητα έναντι μεταγενέστερων της δέσμευσης αποκτηθέντων δικαιωμάτων τρίτων, τις απαιτήσεις της από τις δεσμευθείσες χρηματικές απαιτήσεις, με επίσπευση των προβλεπόμενων διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.


Άρθρο 2
Περιπτώσεις μη εφαρμογής των μέτρων

  1. Η δέσμευση της παραγράφου 5 του άρθρου 30 Β του Ν.δ. 356/1974, όπως ισχύει, δεν εφαρμόζεται:
α) για χρηματικά ποσά που εμπίπτουν στα ακατάσχετα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
β) για ποσά που καταβάλλονται με χρέωση των τηρούμενων, από τον οφειλέτη, λογαριασμών σε αντίστοιχη πίστωση λογαριασμών του Δημοσίου για την εκπλήρωση φορολογικών ή άλλων υποχρεώσεών του προς αυτό,
γ) για ποσά που προορίζονται για την έκδοση τραπεζικών επιταγών σε διαταγή Ελληνικού Δημοσίου.

Άρθρο 3
Διαδικασία εφαρμογής
1. Για την εφαρμογή των μέτρων της παραγράφου 5 του άρθρου 30 Β του ΚΕΔΕ η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, εφεξής Δ.ΗΛΕ.Δ., δημιουργεί αναλυτική κατάσταση σε ηλεκτρονική μορφή για όλα τα Π.Ι., που περιλαμβάνει τα στοιχεία φορολογουμένων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 (Α.Φ.Μ., Ένδειξη Φυσικού Προσώπου/ μη Φυσικού Προσώπου (Φ.Π.), Επώνυμο/Επωνυμία, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης, Είδος Ταυτότητας, Αριθμός Ταυτότητας, Τίτλος μη Φ.Π., Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου, Ποσό οφειλής). Η κατάσταση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά και μέχρι τις 9:30 π.μ., συνοδευόμενη από αρχείο αποτύπωσης του χρόνου διαβίβασης του αρχείου σε εργάσιμη ημέρα, λαμβανομένων υπόψη των επίσημων τραπεζικών αργιών. Ο συγκεκριμένος χρόνος αποτελεί το χρόνο δέσμευσης των χρημάτων των λογαριασμών των οφειλετών. Παράλληλα, θα αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των Π.Ι. όπως αυτά θα γνωστοποιηθούν στη Φορολογική Διοίκηση. Η χρονοσήμανση των εξυπηρετητών στους οποίους φιλοξενούνται όλες οι εφαρμογές της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων είναι συγχρονισμένη με το Εθνικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας. Οι προδιαγραφές των εισερχόμενων αρχείων προς τα Π.Ι. περιγράφονται στο Παράρτημα, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
2. Κάθε Π.Ι. που παραλαμβάνει το αρχείο της παραγράφου 1, οφείλει εντός 2 ημερολογιακών ημερών και μέχρι την 10η πρωινή να ελέγχει και να αποστέλλει στη Δ.ΗΛΕ.Δ. απαντητικό αρχείο μόνο με τους οφειλέτες για τους οποίους έχει γίνει η δέσμευση χρηματικών απαιτήσεων και το ύψος αυτών. Η χρονοσήμανση των εξυπηρετητών των Π.Ι. είναι συγχρονισμένη με το National Institute of Standards and Technology (NIST). Οι ανωτέρω απαντήσεις καταχωρούνται αυθημερόν στο Ο.Π.Σ. Taxis και είναι ευχερώς διαθέσιμες στο Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης των αρμόδιων για την επιδίωξη της είσπραξης υπηρεσιών προκειμένου αυτές να προβαίνουν άμεσα και στην εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας έκδοση κατασχετηρίων εις χείρας Π.Ι., εφόσον συντρέχει περίπτωση.
3. Οι προδιαγραφές του εξερχόμενου αρχείου από τα Π.Ι. περιγράφονται στο Παράρτημα, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Άρθρο 4
Αρμόδια όργανα
1. Αρμόδια υπηρεσία για τη συλλογή και αποστολή των στοιχείων της παραγράφου 5 του άρθρου 30Β του Ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) ορίζεται η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Ο χρόνος αποστολής των στοιχείων του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, λαμβανομένων υπόψη και των εκάστοτε ειδικών επιχειρησιακών αναγκών.
2. Στον Προϊστάμενο της αρμόδιας, για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για την άρση επιβληθείσας δέσμευσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την επιβολή της, εφόσον δεν έχει παρέλθει η προθεσμία της οίκοθεν άρσης της επιβληθείσας δέσμευσης, που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 30Β του Ν.δ. 356/1974.ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΠΟΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ Πέντε κρίσιμες ερωτήσεις - απαντήσεις για τους «κόκκινους» δανειολήπτες - Πώς μπορούν να γλιτώσουν την περιουσία τους

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΠΟΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ

Πέντε κρίσιμες ερωτήσεις - απαντήσεις για τους «κόκκινους» δανειολήπτες - Πώς μπορούν να γλιτώσουν την περιουσία τους


Πέντε κρίσιμες ερωτήσεις - απαντήσεις για τους «κόκκινους» δανειολήπτες - Πώς μπορούν να γλιτώσουν την περιουσία τους

Γράφει η Δρ Χριστίνα Χαλανούλη, Δικηγόρος/ Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια ΥΔΑΔ
Ψηφίσθηκε την Τρίτη στις 15 Δεκεμβρίου 2015 από την ελληνική Βουλή ένα από τα πλείστα, τα τελευταία χρόνια, νομοσχέδια με προαπαιτούμενα. Ωστόσο, η πρωτοτυπία του συγκεκριμένου κειμένου έγκειται στα τρία πρώτα άρθρα του. Για πρώτη φορά προβλέπεται στο ελληνικό δίκαιο, η δημιουργία «εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΕΔΑΜΕΔ) και εταιρείες μεταβίβασης απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΕΜΑΜΕΔ).
Από την αιτιολογική έκθεση εκφράζεται ρητώς η βούληση του ιστορικού νομοθέτη, ότι δηλαδή σε μία πρώτη φάση προβλέπεται η διαχείριση ή/και η μεταβίβαση μόνο των μεγάλων, κόκκινων επιχειρηματικών δανείων.
Ωστόσο θα ήταν πραγματικά τόσο ωφέλιμο, όσο και σημαντικό να παρουσιασθούν συστηματικά οι καινοτομίες προκειμένου ο μέσος δανειολήπτης να ενημερωθεί για να προετοιμασθεί για τις σχετικές ρυθμίσεις όταν αυτές εφαρμοσθούν και για τα στεγαστικά ή μικρά καταναλωτικά δάνεια, δηλαδή από τα μέσα Φεβρουαρίου 2016, ήτοι μετά από λιγότερο από δύο σχεδόν μήνες.
Προς τον σκοπό αυτό η δικηγόρος/διαμεσολαβήτρια Δρ Χριστίνα Χαλανούλη απαντά σε πέντε κρίσιμες ερωτήσεις για τη νέα εποχή στα κόκκινα δάνεια:
1. Οι προτεινόμενες αλλαγές εξασθενούν τη θέση του δανειολήπτη; Πώς θα μπορέσει να προστατευθεί από τους κινδύνους;
Είναι αναμφισβήτητο ότι η άρση της απόλυτης προστασίας της πρώτης κατοικίας αποτελεί τόσο για τους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων, όσο και για τους δανειολήπτες των επιχειρηματικών μία δυσμενέστερη περίπτωση σε σχέση με το παρελθόν. Ωστόσο πρέπει να ιδωθεί η συνέπεια αυτή ως ευκαιρία για την οριστική διευθέτηση του δανείου για καθένα οφειλέτη.
Η λύση λοιπόν θα δοθεί μέσω της διαπραγμάτευσης, αλλά εδώ πρέπει να υπογραμμίσουμε μέσω της ουσιαστικής και εποικοδομητικής διαπραγμάτευσης με το πιστωτικό ίδρυμα. Τόσο ο νόμος με τα προαπαιτούμενα, όσο και η πρόσφατη τροποποίηση του Ν.3869/2010 (νόμος Κατσέλη) θέτουν ως βασικό άξονα της «συζήτησης» με την τράπεζα τον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών.
Χρειάζεται όμως μεγάλη προσοχή, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος για τους δανειολήπτες να υπαναχωρήσουν τελικά σε προδιατυπωμένες συμβάσεις τις οποίες θα προτείνουν μονομερώς οι δανειστές και τις οποίες τελικά δεν θα είναι σε θέση να κατανοήσουν οι οφειλέτες. Είναι συνεπώς αναγκαίο, οι διαπραγματεύσεις να γίνονται πάντα παρουσία του δικηγόρου του δανειολήπτη και να εξασφαλίζεται εξαρχής η ισότητα των μερών. Ωστόσο πραγματική διασφάλιση των συμφερόντων του δανειολήπτη θα επέλθει με την επαναδιαπραγμάτευση της δανειακής σύμβασης μέσα από τη διαδικασία της διαμεσολάβησης.
2. Οι τροποποιήσεις στο νόμο Κατσέλη ουσιαστικά χωρίζουν τους δανειολήπτες σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Πώς προστατεύονται όσοι δεν μπορούν να εισαχθούν σε καμία από τις δύο;
Πράγματι το νέο θεσμικό πλαίσιο αναφέρεται ρητώς από τη μια μεριά στους δανειολήπτες που βρίσκονται σε πλήρη αδυναμία παροχής, για τους οποίους αναγνωρίζεται η προστασία της πρώτης κατοικίας και η ενδεχόμενη «συνεισφορά» του Δημοσίου στην κάλυψη της μηνιαίας δόσης του δανείου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και από την άλλη προστατεύονται οι δανειολήπτες που μπορούν να ικανοποιήσουν τους δανειστές με επαναδιαπραγμάτευση, υπό τον όρο της πιθανότητας ρευστοποίησης της ακίνητης περιουσίας τους, πλην της πρώτης κατοικίας.
Αν και τίθενται αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες -κριτήρια που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και ανελαστικά- πρέπει να υπογραμμιστεί η βασική και σημαντικότερη καινοτομία, αυτή της εισαγωγής για πρώτη φορά του υπολογισμού επί της σημερινής, εμπορικής αξίας του ακινήτου. Σε σχέση λοιπόν και με την πρώτη ερώτηση, πρέπει να συμπληρώσουμε ότι η επαναδιαπραγμάτευση θεμιτό είναι να γίνει ενώπιον διαπιστευμένου διαμεσολαβητή, παρουσία του δικηγόρου του δανειολήπτη και να συζητηθεί το δάνειο επί της πραγματικής, σημερινής, εμπορικής αξίας του ακινήτου.
3. Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει σήμερα ένας δανειολήπτης που δεν έχει υπαχθεί ακόμα στο Ν.3869/2010;
Οι ενέργειες που πρέπει να κάνει είναι δύο και αλληλεξαρτούμενες. Η πρώτη είναι να υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη καταθέτοντας αίτηση στο Ειρηνοδικείο του τόπου μόνιμης κατοικίας του, έτσι ώστε να προστατευθεί τουλάχιστον η πρώτη κατοικία του μέχρι την πρώτη συζήτηση.
Η δεύτερη ενέργεια είναι η σημαντικότερη, αυτή που θα δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα της υπερχρέωσης. Πρόκειται για την προσπάθεια επιτυχούς επαναδιαπραγμάτευσης της οφειλής του με την τράπεζα. Η δεύτερη αυτή πράξη πρέπει όμως να ακολουθήσει ορισμένα πρότυπα τα οποία δεν πρέπει επ’ ουδενί να παραβιασθούν. Έτσι από τη μία μεριά οποιαδήποτε συζήτηση πρέπει να γίνεται παρουσία του δικηγόρου και από την άλλη προτιμότερο είναι η επαναδιαπραγμάτευση να γίνεται υπό την αιγίδα ενός διαπιστευμένου διαμεσολαβητή, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα της διαδικασίας και κυρίως να έχει η συμφωνία την ισχύ δικαστικής απόφασης.
4. Τι πρέπει να κάνει ο δανειολήπτης που έχει υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη;
Ο οφειλέτης στην περίπτωση αυτή οφείλει να επανυποβάλει ή επικαιροποιήσει τα στοιχεία του φακέλου στο Ειρηνοδικείο. Η διαδικασία είναι απλή και γνώριμη για τον δανειολήπτη, αλλά χρονοβόρα. Στην πραγματικότητα πρέπει να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που είχε αρχικώς υποβάλει, δηλαδή ενδεικτικά φορολογικά στοιχεία (Ε9 κτό) βεβαιώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων για τις οφειλές του. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι καλό θα ήταν να συνυποβάλει παραστατικά που αποδεικνύουν τη συνέπεια του ως προς την εξόφληση της δόσης που του έχει επιβάλει το δικαστήριο.
5. Τι σηματοδοτεί πρακτικά η δημιουργία «εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΕΔΑΜΕΔ) και εταιρειών μεταβίβασης απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΕΜΑΜΕΔ).
Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η εισαγωγή τέτοιων «θεσμών» στην ελληνική έννομη τάξη είναι πρωτόγνωρη. Καταρχάς αυστηροποιεί ή καλύτερα θέτει κανόνες στην ισχύουσα «έκνομη» κατάσταση στον τομέα των μη εξυπηρετούμενων μεγάλων επιχειρηματικών δανείων.
Ο ίδιος ο Κώδικας Δεοντολογίας που θεσπίστηκε από τον Αύγουστο του 2014 προβλέπει, όσον αφορά τα επιχειρηματικά δάνεια, την πρόταση ενός επιχειρηματικού πλάνου για τις βιώσιμες, αλλά υπερήμερες ως προς τις οφειλές τους εταιρείες. Έτσι το πρώτο από τα δύο είδη εταιρειών που ψηφίστηκαν την Τρίτη στη Βουλή, θα εκπληρώσουν αυτή την αποστολή. Όσον αφορά τώρα τις εταιρείες μεταβίβασης απαιτήσεων είναι σαφές ότι θα αποκτήσουν «την κυριότητα» του δανείου.
Αυτό που πρέπει να εξασφαλιστεί είναι ότι και οι εταιρείες αυτές θα πληρώνουν ένα εύλογο τίμημα που δεν θα απέχει πολύ από το αρχικό κεφάλαιο του δανείου ή να προσδιοριστεί ότι η μεταβίβαση με πολύ χαμηλότερο τίμημα συνεπάγεται και διεκδίκηση της απαίτησης εναντίον του δανειολήπτη στην ίδια (χαμηλότερη) αξία. Η θέσπιση της ασφαλιστικής αυτής δικλείδας θα έχει θετικό αντίκτυπο, όταν και αν τελικά αποφασιστεί οι εταιρείες αυτές να ασχοληθούν και με τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια.
Σε κάθε περίπτωση ήγγικεν η ώρα της πραγματικής διαπραγμάτευσης και της ουσιαστικής επίλυσης του προβλήματος των ληξιπρόθεσμων δανείων.

Τη Δευτέρα θα καταβληθούν οι συντάξεις του ΟΑΕΕ

Τη Δευτέρα θα καταβληθούν οι συντάξεις του ΟΑΕΕ 

Πρώτη καταχώρηση: 19/12/2015 - 16:56
Τελευταία δημοσίευση: 17:15Οικονομία
Τη Δευτέρα θα καταβληθούν οι συντάξεις του ΟΑΕΕ
Στις 21 Δεκεμβρίου  θα καταβληθούν οι συντάξεις Ιανουαρίου από τον ΟΑΕΕ.
Με ανακοίνωσή της, η διοίκηση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) ενημερώνει τους συνταξιούχους του ότι η πληρωμή των συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί στις 21 Δεκεμβρίου 2015 αντί στις 4 Ιανουαρίου 2016.Τη Δευτέρα θα καταβληθούν οι συντάξεις
του ΟΑΕΕ

Πρώτη καταχώρηση: 19/12/2015 - 16:52
Τελευταία δημοσίευση: 16:52Οικονομία
Στις 21 Δεκεμβρίου  θα καταβληθούν οι συντάξεις Ιανουαρίου από τον ΟΑΕΕ.
Με ανακοίνωσή της, η διοίκηση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) ενημερώνει τους συνταξιούχους του ότι η πληρωμή των συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί στις 21 Δεκεμβρίου 2015 αντί στις 4 Ιανουαρίου 2016.
Η πληρωμή αυτή αφορά τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ καθώς και τους συνταξιούχους του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (ΤΑΝΤΠ).

Κινδυνολογεί ο Ρέγκλινγκ: Δεν εγγυώμαι ότι δεν θα υπάρξει ξανά κίνδυνος Grexit

Κινδυνολογεί ο Ρέγκλινγκ: Δεν εγγυώμαι ότι δεν θα υπάρξει ξανά κίνδυνος Grexit

Πρώτη καταχώρηση: 19/12/2015 - 14:42
Τελευταία δημοσίευση: 14:42Οικονομία
Κινδυνολογεί ο Ρέγκλινγκ: Δεν εγγυώμαι ότι δεν θα υπάρξει ξανά κίνδυνος Grexit
«Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι στο μέλλον δεν θα υπάρξει κίνδυνος Grexit», δηλώνει στη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) Κλάους Ρέγκλινγκ, αν και, όπως παρατηρεί, «αυτή τη στιγμή δεν τίθεται τέτοιο θέμα γιατί ο Αλέξης Τσίπρας κάνει τη δουλειά του. Αυτή την εβδομάδα όλες οι μεταρρυθμίσεις που ήταν απαραίτητες μέχρι το τέλος του χρόνου πέρασαν από τη Βουλή».
Διαβάστε περισσότερα στο enikonomia.gr

Διαβάστε επίσης

Κινδυνολογεί ο Ρέγκλινγκ: Δεν εγγυώμαι
ότι δεν θα υπάρξει ξανά κίνδυνος Grexit

Πρώτη καταχώρηση: 19/12/2015 - 14:27
Τελευταία δημοσίευση: 14:27Οικονομία
Κινδυνολογεί ο Ρέγκλινγκ: Δεν εγγυώμαι ότι δεν θα υπάρξει ξανά κίνδυνος Grexit
«Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι στο μέλλον δεν θα υπάρξει κίνδυνος Grexit», δηλώνει στη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) Κλάους Ρέγκλινγκ, αν και, όπως παρατηρεί, «αυτή τη στιγμή δεν τίθεται τέτοιο θέμα γιατί ο Αλέξης Τσίπρας κάνει τη δουλειά του. Αυτή την εβδομάδα όλες οι μεταρρυθμίσεις που ήταν απαραίτητες μέχρι το τέλος του χρόνου πέρασαν από τη Βουλή».
Ο κ. Ρέγκλινγκ ξεκαθαρίζει, επίσης, ότι το ασφαλιστικό και το θέμα του χρέους θα αντιμετωπιστούν με την πρώτη αξιολόγηση του νέου προγράμματος.
Σε ερώτηση γιατί έχει υπάρξει καθυστέρηση στην ολοκλήρωση αυτής της αξιολόγησης ο επικεφαλής του ESM απαντά «ναι είναι αλήθεια. Στην Ελλάδα ορισμένες φορές τα πράγματα κολλάνε. Αυτό όμως δεν θα πρέπει κάποιος να το εξισώσει με απροθυμία για μεταρρυθμίσεις. Υπάρχουν λόγοι για αυτές τις καθυστερήσεις, με σημαντικότερη την αδυναμία της ελληνικής διοίκησης. Συνήθως δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τη συγκεκριμένη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Η μετακίνηση της Ελλάδας πιο κοντά στα ευρωπαϊκά στάνταρντ αποτελεί έργο μιας ολόκληρης γενιάς. Αλλά το γεγονός είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση τώρα είναι πρόθυμη να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις»
Ερωτηθείς πώς μπορεί να εμφανίζεται τόσο κατηγορηματικά σίγουρος ο κ. Ρέγκλινγκ απαντά ότι «ποτέ κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Αλλά η ελληνική κυβέρνηση γνωρίζει ότι θα λάβει επιπλέον χρήματα από τον ESM αν προχωρήσει με τις μεταρρυθμίσεις. Και αν δεν λάβει χρήματα δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις πληρωμές της προς την ΕΚΤ και το ΔΝΤ. Και σε αυτή την περιπτωση δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει το ενδεχόμενο να βρεθούμε στην ίδια κατάσταση με αυτήν στα μέσα του 2015. Η κυβέρνηση γνωρίζει επίσης ότι ο μόνος τρόπος να ανακάμψει μακροπρόθεσμα είναι αν παραμείνει στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων».
Μιλώντας για τo ΔΝΤ, ο επικεφαλής του ESM υποστηρίζει ότι δεν είναι πλέον τόσο σημαντική η παρουσία του ως δανειστής καθώς, όπως λέει, ο ESM θα μπορούσε να καλύψει το 10% που αυτή τη στιγμή προσφέρει για παράδειγμα το ταμείο στην Κύπρο. «Αλλά μπορούμε να συνεχίσουμε να αξιοποιούμε τη γνώση του ΔΝΤ σε οικονομ,ικό και τεχνικό επίπεδο για την παρακολούθηση του προγράμματος» προσθέτει ο Κλάους Ρέγκλινγκ.
Ερωτηθείς της εφημερίδας σχετικά με το ενδεχόμενο «κουρέματος» του χρέους μετά και την επιμονή του ΔΝΤ περί διασφάλισης της βιωσιμότητάς του, ο Κ. Ρέγκλινγκ απαντά πως κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο για νομικούς λόγους.
Σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, εξηγεί πως δεδομένων των χαμηλών επιτοκίων και της μακράς διάρκειας αποπληρωμής των δανείων του ESM, δεν αναμένεται να προκύψει τέτοιο θέμα κατά τα προσεχή έτη.
Μάλιστα, εμφανίζεται αισιόδοξος ότι ο δείκτης χρέους αναμένεται αργά αλλά σταθερά να υποχωρήσει όσο θα εφαρμόζονται οι μεταρρυθμίσεις από την ελληνική κυβέρνηση.

Πολιτικοί: Κλάους Ρέγκλινγκ 

Ένα στα δύο νοικοκυριά ζει με την «σύνταξη του παππού ή της γιαγιάς»

Ένα στα δύο νοικοκυριά ζει με την «σύνταξη του παππού ή της γιαγιάς»

Πρώτη καταχώρηση: 19/12/2015 - 12:43
Τελευταία δημοσίευση: 13:08Οικονομία
Ένα στα δύο νοικοκυριά ζει με την «σύνταξη του παππού ή της γιαγιάς»
Με τις διαπραγματεύσεις για τις αλλαγές στο Ασφαλιστικό να είναι σε πλήρη εξέλιξη, και με τους συνταξιούχους να βρίσκονται και πάλι αντιμέτωποι με νέα περικοπή εισοδημάτων, τα στοιχεία για το πώς βοηθά τα νοικοκυριά η «σύνταξητου παππού ή της γιαγιάς» είναι αποκαλυπτικά.
Διαβάστε περισσότερα στο enikonomia.gr

Διαβάστε επίσης

Ένα στα δύο νοικοκυριά ζει με την «σύνταξη
του παππού ή της γιαγιάς»

Πρώτη καταχώρηση: 19/12/2015 - 12:17
Τελευταία δημοσίευση: 12:17Οικονομία
Ένα στα δύο νοικοκυριά ζει με την «σύνταξη του παππού ή της γιαγιάς»
Με τις διαπραγματεύσεις για τις αλλαγές στο Ασφαλιστικό να είναι σε πλήρη εξέλιξη, και με τους συνταξιούχους να βρίσκονται και πάλι αντιμέτωποι με νέα περικοπή εισοδημάτων, τα στοιχεία για το πώς βοηθά τα νοικοκυριά η «σύνταξη του παππού ή της γιαγιάς» είναι αποκαλυπτικά.
Σύμφωνα με την Εφημερίδα των Συντακτών, μία στις δύο οικογένειες ζει χάρη σε αυτά τα εισοδήματα, ενώ η μείωση των συντάξεων τα τελευταία 6 χρόνια αγγίζει το 45%.
«Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν 350.000 οικογένειες χωρίς κανένα εργαζόμενο μέλος, 500.000 οικογένειες έχουν μόνον έναν εργαζόμενο κι από το 1.350.000 των ανέργων μόνο οι 105.000 παίρνουν επίδομα ανεργίας, ενώ ένα στα δύο νοικοκυριά έχει βασικό εισόδημα τη σύνταξη. Αλλά και η αγορά θα έχει πρόβλημα» δηλώνει στην εφημερίδα ο ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου, Σάββας Ρομπόλης.
Ο ίδιος επισημαίνει ότι η λεγόμενη «σύγκρουση γενεών» θα εκδηλωθεί το 2038.
«Θα είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα, όπου οι άνθρωποι που θα βγαίνουν τότε στη σύνταξη, θα έχουν παροχές μικρότερες από τις εισφορές που θα έχουν καταβάλει. Ακόμα κι αν εικάσουμε ότι μέχρι τότε η οικονομία θα έχει βελτιωθεί, θα πρέπει να βελτιωθεί και το επίπεδο των συντάξεων, ώστε να εξασφαλίζεται η ανταποδοτικότητα» τονίζει.
«Δεν ζεις, φυτοζωείς» λέει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΙΚΑ Δήμος Κουμπούρης, απαντώντας στο ερώτημα «πώς είναι να ζεις με τη σύνταξη του παππού ή της γιαγιάς;».
«Σύμφωνα με τα στοιχεία της ομοσπονδίας μας, το 70% των συνταξιούχων ζει με συντάξεις 550-600 ευρώ. Τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της εκρηκτικής ανεργίας, ειδικά των νέων, όλο και περισσότερες οικογένειες βασίζονται, για να επιβιώσουν, στην ήδη πετσοκομμένη σύνταξη του παππού και της γιαγιάς» προσθέτει, σημειώνοντας:
«Δεν είναι σωστό να λέμε ότι τα νοικοκυριά μπορούν να ζήσουν με αυτές τις συντάξεις πείνας. Αν οι συντάξεις περικοπούν ακόμα περισσότερο, η εξέλιξη είναι προβλέψιμη: μαζική φτωχοποίηση και εξαθλίωση των ήδη εξασθενημένων οικονομικά στρωμάτων και ραγδαία υποβάθμιση της ζωής των λαϊκών οικογενειών».

Δεύτερη ευκαιρία για 40.000 οφειλέτες που έχασαν τις 100 δόσεις

Δεύτερη ευκαιρία για 40.000 οφειλέτες που έχασαν τις 100 δόσεις

Πρώτη καταχώρηση: 19/12/2015 - 08:48
Τελευταία δημοσίευση: 12:29Οικονομία
Δεύτερη ευκαιρία για 40.000 οφειλέτες που έχασαν τις 100 δόσεις
Δεύτερη ευκαιρία σε όσους έχασαν τη ρύθμιση των 100 δόσεων και θέλουν να ξαναμπούν σε αυτή πληρώνοντας τις οφειλόμενες δόσεις τους σχεδιάζει να δώσει το υπουργείο Εργασίας επιδιώκοντας παράλληλα να αποφύγει μια πλήρη κατάρρευση στα έσοδα των Ταμείων.
Το σχέδιο δίνει τη δυνατότητα να ξαναμπούν στις 100 δόσεις οφειλέτες που έχασαν την τελευταία ρύθμιση εφόσον αποδείξουν ότι έμειναν εκτός για λόγους οικονομικής αδυναμίας ή για λόγους που οφείλονται σε επανυπολογισμό δόσεων που πληροφορήθηκαν εκ των υστέρων, όπως και εξαιτίας δυσκολιών από τα capital controls.

Ποιους αφορά


Το μέτρο, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο, το περιεχόμενο του οποίου αποκαλύπτει ο Ελεύθερος Τύπος, δεν θα είναι γενικευμένο, αλλά θα αφορά στους περίπου 40.000 οφειλέτες που βγήκαν εκτός της τελευταίας ρύθμισης του ν. 4321/15, και κυρίως όσους χρωστούν δικές τους εισφορές, δηλαδή ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ασφαλισμένους στα Ταμεία των γιατρών δικηγόρων και μηχανικών. Παράθυρο, ωστόσο, υπάρχει και για επιχειρήσεις, καθώς το έγγραφο δεν τις εξαιρεί, πλην όμως τα κριτήρια που ορίζονται για την επανένταξή τους είναι περιοριστικά, καθώς θα πρέπει να αποδείξουν όχι μόνο τους λόγους οικονομικής αδυναμίας αλλά και ότι υπήρχε και υπάρχει αποδεδειγμένα η βούληση-πρόθεση να συνεχίσουν τη ρύθμιση. Θα πρέπει δηλαδή να έχουν τεκμήρια «οικονομικής φερεγγυότητας».

Πρώτα το ασφαλιστικό


Το μέτρο έχει συζητηθεί και με τους δανειστές (καμία σημαντική πρωτοβουλία πλέον δεν ξεκινά αν πρώτα δεν υπάρξει συνεννόηση μαζί τους). Η στάση τους στο προωθούμενο μέτρο είναι επιφυλακτική και προειδοποιούν με γενικευμένο «βέτο σε όλα» και όχι μόνο σε αυτό το μέτρο. Ειδικά δε τη δεύτερη ευκαιρία στις 100 δόσεις τη συνδέουν με το ασφαλιστικό! «Πρώτα το νομοσχέδιο για τις συντάξεις και μετά βλέπουμε» φέρονται να είπαν οι δανειστές στο υπουργείο Εργασίας, αφήνοντας περιθώρια για να το επανεξετάσουν μετά το νομοσχέδιο Κατρούγκαλου.
Το πρόβλημα ωστόσο είναι πιεστικό, καθώς ο αριθμός των οφειλετών που χάνουν τη ρύθμιση γιατί δεν πλήρωσαν δύο ή περισσότερες δόσεις μεγαλώνει διαρκώς ενώ το πρακτικό κομμάτι της υπόθεσης είναι πως ακόμη και αν έχουν την οικονομική δυνατότητα να επανενταχθούν σε επόμενο στάδιο, εντούτοις παραμένουν για πάντα αποκλεισμένοι. Η μοναδική τους διέξοδος είναι να υποβάλουν αίτηση για να ρυθμίσουν το υπόλοιπο της οφειλής τους σε 12 μόνον δόσεις, πληρώνοντας δηλαδή το 1/12 της οφειλής τους κάθε μήνα αντί του 1/100 αν είχαν τη δυνατότητα επανένταξης στην αρχική ρύθμιση.
Αυτό το πρόβλημα επισημάνθηκε στους δανειστές και κυρίως τονίστηκε ότι υπάρχουν χιλιάδες περιπτώσεις οφειλετών που βγήκαν εκτός ρύθμισης επειδή τα capital controls δεν τους επέτρεψαν να εισπράξουν ποσά που περίμεναν για να πληρώσουν τις δόσεις τους, ή ακόμη γιατί καθυστέρησαν να πληρώσουν μία ή δύο δόσεις αλλά δεν κατέβαλαν το πρόστιμο που αναλογούσε στην εκπρόθεσμη πληρωμή.

Ακτινογραφία

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύει ο «Ε.Τ.», σε όλες τις ρυθμίσεις χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία που εφαρμόστηκαν από τον Ιούνιο του 2013 και μετά εντάχθηκαν συνολικά 230.423 οφειλέτες (φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις) με χρέη άνω των 5.000 ευρώ. Από αυτούς, εγκατέλειψαν τη ρύθμιση που είχαν αρχικά 96.100 οφειλέτες, και ένα ποσοστό περίπου 30%, δηλαδή περίπου 29.000 οφειλέτες είτε μεταπήδησαν σε επόμενη ρύθμιση, είτε επέλεξαν αναγκαστικά τις 12 δόσεις. Στην ουσία 67.100 οφειλέτες έχουν διακόψει είτε τη ρύθμιση του 2013 με τις 48 δόσεις, είτε τη μετέπειτα ρύθμιση των 100 δόσεων, είτε την τελευταία και ευνοϊκότερη από όλες ρύθμιση που είχε τον ίδιο αριθμό (100) δόσεων.
Το σχέδιο του υπουργείου Εργασίας αφορά όμως μόνο σε όσους έχασαν τις 100 δόσεις της τελευταίας ρύθμισης στην οποία εντάχθηκαν 133.303 οφειλέτες με χρέη άνω των 5000 ευρώ και σήμερα έχουν απομείνει 74.625. Οι 18.322 ολοκλήρωσαν τη ρύθμιση ενώ οι 40.356 την έχασαν. Από αυτούς που την έχασαν η πλειονότητα είναι ασφαλισμένοι με χρέη στον ΟΑΕΕ.
Με τη δεύτερη ευκαιρία - υπό την αίρεση ότι θα περάσει το σχέδιο από την τροίκα-πολλοί θα σπεύσουν να επανενταχθούν γιατί διαφορετικά τα χρέη θα τους πνίξουν και αν θελήσουν να ρυθμίσουν θα έχουν μόνο τις 12 δόσεις. Αυτό σημαίνει ότι οφειλέτης που χρωστούσε 15.000 ευρώ με τη ρύθμιση 100 δόσεων πλήρωνε 150 ευρώ το μήνα. Ενώ με τις 12 δόσεις θα πρέπει να πληρώνει 1.250 ευρώ. 

Σε μόνιμη βάση
Σύμφωνα δε με πληροφορίες η δυνατότητα επανένταξης στις 100 δόσεις δεν θα ισχύει μόνο μια φορά, για όσους βγαίνουν εκτός ρύθμισης, αλλά εξετάζεται το μέτρο να έχει μόνιμο χαρακτήρα για να διευκολύνει όσους δεν έχουν κάθε μήνα την απαιτούμενη ρευστότητα για να ανταποκριθούν στις πληρωμές αλλά την αποκτούν σε τακτά χρονικά διαστήματα που όμως και να θέλουν δεν μπορούν να πληρώσουν γιατί με δύο επαναλαμβανόμενες εκπρόσθεσμες δόσεις η ρύθμιση χάνεται.

Πηγή:Eλεύθερος Τύπος

Διαβάστε επίσης


Εμπλοκή στο παρά πέντε για τη δόση - "Αγκάθι" οι δαπάνες του ΕΟΠΥΥ

Εμπλοκή στο παρά πέντε για τη δόση - "Αγκάθι" οι δαπάνες του ΕΟΠΥΥ

Πρώτη καταχώρηση: 19/12/2015 - 11:35
Τελευταία δημοσίευση: 11:35Οικονομία
Εμπλοκή στο παρά πέντε για τη δόση - Αγκάθι οι δαπάνες του ΕΟΠΥΥ
Εμπλοκή στην εκταμίευση της δόσης του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ προς τη χώρα μας προκαλεί το θέμα της ανακοστολόγησης των διαγνωστικών εξετάσεων. Εως αργά χθες το βράδυ παρέμενε ως εκκρεμότητα η έκδοση από πλευράς υπουργείου Υγείας της σχετικής απόφασης, καθώς ήταν σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση των δύο πλευρών, κυβέρνησης και δανειστών, προκειμένου να καταλήξουν σε μία κοινά αποδεκτή θέση. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η διαπραγμάτευση αναμένεται να συνεχισθεί όλο το Σαββατοκύριακο εάν δεν προκύψει συμφωνία νωρίτερα, ενώ αναμενόταν η επιστροφή του πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες για να συζητηθεί το θέμα. Το αγκάθι στη σχετική διαπραγμάτευση ήταν –τουλάχιστον έως χθες το βράδυ– το ποσοστό της μείωσης των τιμών των διαγνωστικών εξετάσεων με τις οποίες αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ, με τους δανειστές να ζητούν πολύ μεγαλύτερο «ψαλίδι» στις τιμές, από αυτό που περιγράφεται στην ελληνική πρόταση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», οι δανειστές φαίνεται να ζητούν μείωση της τάξης του 40% στις σημερινές τιμές των διαγνωστικών εξετάσεων. Η πρόταση του υπουργείου Υγείας αφορά τη μείωση κατά 22,5% μεσοσταθμικά των τιμών των 51 πιο «κοστοβόρων» για τον ΕΟΠΥΥ εξετάσεων (αυτές αφορούν το 85% της συνολικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ για διαγνωστικές εξετάσεις), και κατά 5% οριζόντια μείωση τιμών των υπολοίπων. Ο στόχος της ανακοστολόγησης των διαγνωστικών εξετάσεων είναι να συγκρατηθεί εντός ορίων προϋπολογισμού η σχετική δαπάνη. Σημειωτέον ότι για το 2015, ο κλειστός προϋπολογισμός για διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις ανέρχεται στα 302 εκατ. ευρώ, ενώ οι απαιτήσεις των παρόχων εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 510 εκατ. ευρώ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι από την ελληνική πλευρά είχε σταλεί προ ημερών στους δανειστές επιστολή με αίτημα παράτασης έως τα μέσα Ιανουαρίου για την έκδοση της υπουργικής απόφασης, η οποία δεν έγινε δεκτή.

H υπουργική απόφαση για την ανακοστολόγηση προς τα κάτω των διαγνωστικών εξετάσεων είναι η μία από τις δύο εκκρεμότητες του υπουργείου Υγείας, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στο Euroworking Group της Πέμπτης για την εκταμίευση του ενός δισ. ευρώ. Η άλλη, αφορά την έκδοση υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του claw back (μηχανισμός αυτόματης επιστροφής της υπέρβασης) στη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη. Η απόφαση υπεγράφη χθες, οπότε πήρε τον δρόμο για την έκδοσή της σε ΦΕΚ.

Η υπουργική απόφαση ορίζει τον τρόπο υπολογισμού του, με βάση το όριο της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης για τα επόμενα τρία χρόνια, στα φαρμακεία των νοσοκομείων και στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, όπως αυτό είχε οριστεί στο νομοσχέδιο για τα «κόκκινα» δάνεια και το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο. Σύμφωνα με τη διάταξη, το όριο δαπανών, πέραν του οποίου εφαρμόζεται claw back, ορίστηκε σε 570.000.000 ευρώ για το 2016, από τα οποία τα 510.000.000 ευρώ στα δημόσια νοσοκομεία και τα 60 στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Για το 2017, το όριο είναι 550.000.000 ευρώ (492.000.000 και 57.900.000 ευρώ αντίστοιχα) και για το 2018 τα 530.000.000 ευρώ (474.200.000 και 55.800.000). Αντίθετοι με το νοσοκομειακό claw back είναι οι εκπρόσωποι της φαρμακοβιομηχανίας που δηλώνουν ότι θα προσφύγουν στο ΣτΕ για την ακύρωσή του. 

Πηγή:Καθημερινή


Διαβάστε επίσης

Δευτέρα εγκρίνεται, Τρίτη εκταμιεύεται η δόση του 1 δισ. ευρώ

Δευτέρα εγκρίνεται, Τρίτη εκταμιεύεται η δόση του 1 δισ. ευρώ

Πρώτη καταχώρηση: 19/12/2015 - 07:47
Τελευταία δημοσίευση: 08:45Οικονομία
Δευτέρα εγκρίνεται, Τρίτη εκταμιεύεται η δόση του 1 δισ. ευρώ
Του Τάσου Δασόπουλου

Την Τρίτη αναμένεται τελικά να εκταμιευτεί προς την Ελλάδα η δόση του 1 δισ. ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, ο οποίος - παρά τις προσπάθειες που έγιναν χθες - θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης την Δευτέρα για να βάλει την «τελική υπογραφή».

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΕΜΣ, τα οποία στην πλειοψηφία τους αποτελούν και την ομάδα εργασίας της Ευρωζώνης, δεν είχαν πάρει μέχρι αργά χθες το μεσημέρι τις δύο υπουργικές αποφάσεις για το “claw back” από το υπουργείο Υγείας, με την οποίες θα πιστοποιούσαν την υλοποίηση του πακέτου των 13 προαπαιτούμενων του Δεκεμβρίου.

Τα θέματα που εκκρεμούσαν αφορούσαν το κλείδωμα του ορίου των δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τα έτη από το 2016 μέχρι και το 2018 . Δηλαδή το διάστημα το οποίο θα υλοποιείται το τρίτο μνημόνιο .

Ο εφαρμοστικός νόμος του πακέτου των 13 μέτρων όριζε σαφώς τα νέα όρια δαπανών πάνω από τα οποία θα εφαρμόζεται το μέτρο της εκ των υστέρων επιστροφής δαπανών (claw back) στους φορείς του δημοσίου.

Ειδικότερα, ο νόμος όριζε όρια δαπανών για νοσήλια, διαγνωστικές εξετάσεις και για πρώτη φορά ενδονοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη μέχρι και το 2018 ως εξής:

- Για το 2016 το όριο τίθεται στα 570 εκ. ευρώ, από τα οποία 520 εκ. θα αφορούν στα δημόσια νοσοκομεία και 65 εκ. ευρώ στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

- Για το 2017 το ποσό αναπροσαρμόζεται στα 550 εκ. ευρώ, από τα οποία 492.100.000 ευρώ αφορούν στα δημόσια νοσοκομεία και 57.900.000 ευρώ στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

- Για το 2018 το ποσό θα μειωθεί περαιτέρω στα 530 εκ. ευρώ , από τα οποία 474,2 εκ. ευρώ αφορούν στα δημόσια νοσοκομεία και 55,8 εκ. ευρώ στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οποιαδήποτε φαρμακευτική δαπάνη υπερβαίνει τα παραπάνω καθορισμένα όρια, επιστρέφεται από τις φαρμακευτικές εταιρείες ή τους κατόχους άδειας αγοράς και καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό που ορίζεται από τον υπουργό Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ ή συμψηφίζεται από το υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ με ισόποσες οφειλές για την προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων».

Το κομμάτι που εκκρεμούσε για να πιστοποιηθεί ότι το μέτρο είχε υλοποιηθεί ήταν αυτό που αφορούσε στην έκδοση των δύο υπουργικών αποφάσεων, τα όρια που θα στέλνονταν στους φορείς ( νοσοκομεία ΕΟΠΠΥ ) αλλά και τους ιδιώτες που παρέχουν υπηρεσίες προς το Δημόσιο . Η τελευταία αυτή κίνηση αναμένονταν να γίνει μέχρι και χθες αργά το απόγευμα .

Επειδή λοιπόν η σύγκλιση του ΔΣ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης χρειάζεται προετοιμασία κάποιων ωρών για να συγκεντρωθούν τα μέλη (τα οποία είναι στην πλειοψηφία τους αυτοί που συμμετέχουν στην ομάδα εργασίας της Ευρωζώνης), αποφασίστηκε η αναβολή της έγκρισης για την Δευτέρα, όπου θα γίνει η σύγκλιση του ΕΜΣ μέσω τηλεδιάσκεψης για να επανεξεταστεί τυπικά η υλοποίηση των μέτρων και θα δοθεί η τελική έγκριση.

Πηγή:real.gr

Διαβάστε επίσηςΠόσα χρήματα θα βγάζουμε από τα ΑΤΜ μετά τη νέα χαλάρωση των capital controls

Πόσα χρήματα θα βγάζουμε από τα ΑΤΜ μετά τη νέα χαλάρωση των capital controls

Πρώτη καταχώρηση: 18/12/2015 - 21:05
Τελευταία δημοσίευση: 07:49Οικονομία
Πόσα χρήματα θα βγάζουμε από τα ΑΤΜ μετά τη νέα χαλάρωση των capital controls
Χαλαρώνουν κι άλλο τα capital controls σύμφωνα με σενάρια που κυκλοφορούν για επικείμενη απόφαση της ΕΚΤ, η οποία αναμένεται να εγκρίνει την αύξηση του ποσού της εβδομαδιαίας ανάληψης από τα ΑΤΜ ή από τα ταμεία των τραπεζών.
Τα συγκεκριμένα σενάρια κάνουν λόγο για αύξηση, μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2016, του ορίου αναλήψεων στα 500 ευρώ, από τα 420 ευρώ που είναι το ισχύον όριο, ενώ χαλάρωση σύμφωνα με αυτά θα υπάρξει και στα όρια αποστολής εμβασμάτων στο εξωτερικό, με κατάργηση των περιορισμών για τις εισαγωγές. Χαλάρωση αναμένεται και στους λόγους για τους οποίους θα μπορεί να επιτραπεί το «σπάσιμο» προθεσμιακών καταθέσεων.
Διαβάστε περισσότερα στο enikonomia.gr

Διαβάστε επίσης:


Πόσα χρήματα θα βγάζουμε από τα ΑΤΜ μετά
τη νέα χαλάρωση των capital controls

Πρώτη καταχώρηση: 18/12/2015 - 20:45
Τελευταία δημοσίευση: 18/12/2015 20:45Οικονομία
Πόσα χρήματα θα βγάζουμε από τα ΑΤΜ μετά τη νέα χαλάρωση των capital controls
Χαλαρώνουν κι άλλο τα capital controls σύμφωνα με σενάρια που κυκλοφορούν για επικείμενη απόφαση της ΕΚΤ, η οποία αναμένεται να εγκρίνει την αύξηση του ποσού της εβδομαδιαίας ανάληψης από τα ΑΤΜ ή από τα ταμεία των τραπεζών.
Τα συγκεκριμένα σενάρια κάνουν λόγο για αύξηση, μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2016, του ορίου αναλήψεων στα 500 ευρώ, από τα 420 ευρώ που είναι το ισχύον όριο, ενώ χαλάρωση σύμφωνα με αυτά θα υπάρξει και στα όρια αποστολής εμβασμάτων στο εξωτερικό, με κατάργηση των περιορισμών για τις εισαγωγές. Χαλάρωση αναμένεται και στους λόγους για τους οποίους θα μπορεί να επιτραπεί το «σπάσιμο» προθεσμιακών καταθέσεων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του star.gr, εντός του Ιανουαρίου η ΕΚΤ θα επαναφέρει, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, τη δυνατότητα κατάθεσης ελληνικών ομολόγων ως εγγύηση για τον δανεισμό ελληνικών τραπεζών, που θα μπορούν πλέον να δανείζονται φθηνότερα (καθώς το επιτόκιο με εγγύηση ομολόγων του ελληνικού δημοσίου είναι μόλις 0,05% αντί για το επιτόκιο 1,55% μέσω του μηχανισμού ELA).
Με τη σειρά του αυτό ίσως σημάνει τη μείωση και των επιτοκίων των δανείων από τις ελληνικές τράπεζες.
Πάντως, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν επιβεβαιώνει μέχρι στιγμής τα σενάρια, ενώ επισημαίνει ότι δεν έχει υποβληθεί από τον διοικητή της κ. Γιάννη Στουρνάρα σχετικό αίτημα στην ΕΚΤ.


Το προσχέδιο του ασφαλιστικού καταθέτει ο Κατρούγκαλος πριν από τα Χριστούγεννα

Το προσχέδιο του ασφαλιστικού καταθέτει ο Κατρούγκαλος πριν από τα Χριστούγεννα

Πρώτη καταχώρηση: 18/12/2015 - 20:27
Τελευταία δημοσίευση: 18/12/2015 20:40Οικονομία
Το προσχέδιο του ασφαλιστικού καταθέτει ο Κατρούγκαλος πριν από τα Χριστούγεννα
Το προσχέδιο νόμου για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, με αναλυτικές προτάσεις για την αναδιάρθρωση του συστήματος, προτίθεται να καταθέσει στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα (πριν από τα Χριστούγεννα), ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος.
Διαβάστε περισσότερα στο enikonomia.gr

Διαβάστε επίσης


Το προσχέδιο του ασφαλιστικού καταθέτει
ο Κατρούγκαλος πριν από τα Χριστούγεννα

Πρώτη καταχώρηση: 18/12/2015 - 20:04
Τελευταία δημοσίευση: 18/12/2015 20:04Οικονομία
Το προσχέδιο του ασφαλιστικού καταθέτει ο Κατρούγκαλος πριν από τα Χριστούγεννα
Το προσχέδιο νόμου για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, με αναλυτικές προτάσεις για την αναδιάρθρωση του συστήματος, προτίθεται να καταθέσει στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα (πριν από τα Χριστούγεννα), ο υπουργός ΕργασίαςΓιώργος Κατρούγκαλος.
Σύμφωνα με πληροφορίες σκοπός του κ. Κατσούγκαλου είναι η αναδιάρθρωση του ασφαλιστικού συστήματος, ώστε να γίνει πιο ορθολογικό και δίκαιο και να αποκατασταθεί η βιωσιμότητά του, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται ο αναδιανεμητικός του χαρακτήρας.
Οι προτάσεις που είχε καταθέσει ο υπουργός Εργασίας στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρήθηκαν από την ΟΚΕ αόριστες και χωρίς βάση για την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.
Η ΟΚΕ επισημαίνει αυτό που και σε όλες τις προηγούμενες ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις υπογράμμιζε, ότι δηλαδή οι προωθούμενες αλλαγές πρέπει να στηρίζονται σε έγκυρες και αξιόπιστες αναλογιστικές μελέτες για όλα τα Ταμεία, ενώ η βιωσιμότητα του συστήματος και η διατήρηση των βασικών συνταγματικών χαρακτηριστικών του δεν πρέπει να συγχέεται με την πίεση για τη βραχυπρόθεσμη επίλυση δημοσιονομικών προβλημάτων.

Ηλεκτρονικά η υποβολή τοπογραφικών και συμβολαίων εντός του 2016

Ηλεκτρονικά η υποβολή τοπογραφικών και συμβολαίων εντός του 2016

Πρώτη καταχώρηση: 18/12/2015 - 19:32
Τελευταία δημοσίευση: 18/12/2015 20:04Οικονομία
Ηλεκτρονικά η υποβολή τοπογραφικών και συμβολαίων εντός του 2016
Τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της προς τους επαγγελματίες και ιδιαίτερα τους συμβολαιογράφους διευρύνει η εταιρεία "Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση" από τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015.
Συγκεκριμένα, στις περιοχές που δεν λειτουργεί ακόμα ο θεσμός του Κτηματολογίου, οι συμβολαιογράφοι θα μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά, αντίγραφα των συμβολαίων που συντάσσουν (αφού μεταγραφούν), συμπληρώνοντας πληροφορίες για το είδος των ακινήτων και τις συναλλαγές.

Διαβάστε επίσης.