Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Εκπτώσεις» στην προσημείωση

«Εκπτώσεις» στην προσημείωση

akinita_foroi.jpg

Προσημείωση, εγγραφή βαρών σε άλλο ακίνητοΜπορεί να ζητηθεί η εγγραφή βαρών σε άλλο ακίνητο προκειμένου να διασφαλιστεί η οφειλή και να βγει αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας
Μειώνεται στο 50% το ποσοστό του τιμήματος που θα παρακρατεί η Εφορία σε φορολογούμενους με χρέη προς το Δημόσιο και οι οποίοι χρειάζονται αποδεικτικό ενημερότητας προκειμένου να μεταβιβάσουν τα ακίνητά τους.
Αυτό προβλέπει απόφαση του αναπληρωτή γ.γ. Δημοσίων Εσόδων Ιωάννη Μπάκα με την οποία καθίστανται ευκολότερες οι μεταβιβάσεις αφού με το προηγούμενο καθεστώς η Εφορία είχε φτάσει να δεσμεύει ακόμη και το 100% του ποσού από την πώληση του ακινήτου.
Η εν λόγω ρύθμιση μπορεί να λύνει τα χέρια αρκετών φορολογουμένων οι οποίοι επιθυμούσαν να μεταβιβάσουν ακίνητά τους αλλά δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν την απαραίτητη φορολογική ενημερότητα, πλην όμως οι προϋποθέσεις χορήγησης των αποδεικτικών παραμένουν αυστηρές.
Σημειώνεται ότι η φορολογική ενημερότητα θα χορηγείται μόνο στην περίπτωση που η εξόφληση της οφειλής είναι διασφαλισμένη.
Αυτό μπορεί να γίνει με την εγγραφή προσημείωσης σε κάποιο άλλο ακίνητο του οφειλέτη.
Με τον τρόπο αυτόν, η ΔΟΥ χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας στο οποίο ορίζεται ότι κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου ο συμβολαιογράφος θα παρακρατήσει και θα αποδώσει στη ΔΟΥ το 50% του τιμήματος.
Μέχρι τώρα, το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφωνόταν από 70% έως και 100%.
Ετσι, εάν ο φορολογούμενος με οφειλές στο Δημόσιο επιθυμεί να πωλήσει ένα ακίνητο, μπορεί να ζητήσει από την Εφορία να εγγραφεί προσημείωση σε άλλο ακίνητό του προκειμένου να διασφαλιστεί η οφειλή.
Εν συνεχεία, θα λάβει αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, στο οποίο θα ορίζεται ότι ο συμβολαιογράφος θα παρακρατήσει το 50% της οφειλής από το τίμημα.
Στις περιπτώσεις στις οποίες το τίμημα είναι χαμηλότερο από την αντικειμενική αξία, θα πρέπει να εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της για να χορηγηθεί η φορολογική ενημερότητα.

Παρακράτηση

Οταν εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού εξ επαχθούς αιτίας και ο φορολογούμενος έχει οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, πέραν της προϋπόθεσης ενημερότητας του οφειλέτη σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, τίθεται υποχρεωτικά και όρος παρακράτησης μέρους της εισπραττόμενης απαίτησης, ο οποίος αναγράφεται επί του αποδεικτικού.
Ορος παρακράτησης δεν τίθεται, εάν το αποδεικτικό χορηγείται λόγω προσκόμισης εγγυητικής επιστολής.
Το ποσοστό της παρακράτησης ορίζεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών υπηρεσίας εντός των ακόλουθων κατά περίπτωση ορίων:
1. 30% έως 50% του εισπραττόμενου ποσού, όταν αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων. Εάν, εντούτοις, έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό μικρότερο του 30% της ρυθμισμένης οφειλής παρακρατείται ποσοστό 70% έως 100%.
Ειδικότερα στις περιπτώσεις:
● ύπαρξης συνολικής βασικής βεβαιωμένης ρυθμισμένης οφειλής μικρότερης των 5.000 ευρώ και
● ύπαρξης στοιχείων για άλλες απαιτήσεις (περιοδικές ή εφάπαξ) για την είσπραξη των οποίων είναι υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας, τα ανωτέρω κατώτατα όρια ποσοστών παρακράτησης ορίζονται στο 10%.
Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό παρακράτησης πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στην κάλυψη τριών δόσεων της τηρούμενης ρύθμισης/ρυθμίσεων που έπονται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος χορήγησης του αποδεικτικού, εφόσον οι εναπομείνασες δόσεις είναι έως και δώδεκα.
Αλλως, εάν οι εναπομείνασες δόσεις της τηρούμενης ρύθμισης/ρυθμίσεων είναι περισσότερες των δώδεκα, το κατώτερο ποσοστό παρακράτησης πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στην κάλυψη πέντε δόσεων της τηρούμενης ρύθμισης/ρυθμίσεων που έπονται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος χορήγησης του αποδεικτικού.
Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον η παρακράτηση δεν επαρκεί για την κατά περίπτωση κάλυψη των ως άνω δόσεων, το ποσοστό παρακράτησης αναπροσαρμόζεται ανάλογα.
2. 70% έως 100%, όταν αιτία χορήγησης είναι η μεταβίβαση ακινήτου ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού. Εφόσον η είσπραξη της οφειλής είναι διασφαλισμένη, το κατώτατο όριο παρακράτησης του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται στο 50%.
Ειδικά στην περίπτωση που το αποδεικτικό ενημερότητας χορηγείται για τη μεταβίβαση ακινήτου ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία και δεν εξοφλούνται πλήρως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, ορίζεται ποσοστό παρακράτησης επί του τιμήματος, το οποίο υπολογίζεται επί της πραγματικής αξίας του ακινήτου, όχι όμως σε αξία μικρότερη από την αντικειμενική.
Το συνολικό ποσό της παρακράτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο των ληξιπροθέσμων οφειλών του φορολογούμενου, για τις οποίες εκδίδεται το αποδεικτικό ενημερότητας.
Οι βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες βρίσκονται σε αναστολή είσπραξης δύναται να παρακρατηθούν μόνο εάν ζητηθεί από τον οφειλέτη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κερδίστε χρόνια με αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης

Κερδίστε χρόνια με αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης

sintaxiouxoi.jpg

ΣυνταξιούχοιΟσοι είχαν ασφαλιστεί πριν από την 31η-12-1982 και θεμελίωναν δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης ανεξάρτητα από την ηλικία τους, θα υπολογίσουν πλέον περισσότερα χρόνια εργασίας | EUROKINISSI / ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ
Αποχαιρετούν την 35ετία χωρίς όριο ηλικίας οι άνδρες ασφαλισμένοι στα Ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ και Τραπεζών). Για όσους λοιπόν είχαν ασφαλιστεί πριν από την 31η-12-1982 και θεμελίωναν δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης ανεξάρτητα από την ηλικία τους, η νέα πραγματικότητα (εφόσον δεν κατάφεραν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 18η-8-2015) τους βάζει σε όρια ηλικίας συνταξιοδότησης όπως και όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων.
Πλήρης σύνταξη, όριο ηλικίας 62 με 40 χρόνια ασφάλισης
Με βάση λοιπόν τη σχετική εγκύκλιο το νέο όριο ηλικίας αναζητείται στον πίνακα 1 (αφού ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης είναι 35 έτη και δεν προβλεπόταν όριο ηλικίας).
Ομως στους χαμένους του Μνημονίου 3 υπάγονται και όσοι εργάζονται σε ΔΕΚΟ και Τράπεζες αλλά είχαν προσληφθεί από την 1-1-1983 έως και την 31η-12-1992.
Για τη συνταξιοδότηση των ανδρών που έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά μετά την 31η-12-1982 έως 31/12/1992 και μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015, δηλαδή μέχρι και την 18/8/2015:
● η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει τον χρόνο ασφάλισης και ότι έχει συμπληρώσει και το κατά περίπτωση όριο ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται
● η κατοχύρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 25 ετών χωρίς να έχει και την κατά περίπτωση απαιτούμενη ηλικία.

Παραδείγματα

Πλήρης σύνταξη, όριο ηλικίας 67 χρόνια
■ Ανδρας, ασφαλισμένος στο τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ πριν από το 1983, ο οποίος το 2015 είναι 56 ετών και έχει 33 έτη ασφάλισης θα θεμελίωνε δικαίωμα συνταξιοδότησης (με πλήρη σύνταξη), ανεξάρτητα από την ηλικία του με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης. Για τον προσδιορισμό των νέων προϋποθέσεων συνταξιοδότησής του:
Εάν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης το 2017 θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση ηλικίας 59 ετών και 6 μηνών (όπως προκύπτει από τη στήλη του έτους 2017 –οπότε και συμπληρώνει τον χρόνο ασφάλισης των 35 ετών- και τη γραμμή ηλικίας 58 του πίνακα 1).
Εναλλακτικά, μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας, προκειμένου να θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης σε μικρότερη ηλικία:
α. αναγνωρίζοντας ένα έτος στρατιωτικής υπηρεσίας το 2015, συμπληρώνει 35 έτη ασφάλισης το 2016 και θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση του 59ου έτους της ηλικίας του, ενώ
β. αναγνωρίζοντας δύο έτη στρατιωτικής υπηρεσίας του 2015, συμπληρώνει 35 έτη ασφάλισης το 2015 και θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση ηλικίας 58 ετών και 6 μηνών
■ Ανδρας, ασφαλισμένος στο τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ πριν το 1983, ο οποίος την 31/12/2015 είναι 58 ετών και έχει 33 έτη ασφάλισης θα θεμελίωνε δικαίωμα συνταξιοδότησης (με πλήρη σύνταξη), ανεξάρτητα από την ηλικία του με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης. Για τον προσδιορισμό των νέων προϋποθέσεων συνταξιοδότησής του:
Εάν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης το 2017 θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση ηλικίας 59 ετών και 6 μηνών -το 2017- (όπως προκύπτει από τη στήλη του έτους 2017 –οπότε και συμπληρώνει τον χρόνο ασφάλισης των 35 ετών- και τη γραμμή ηλικίας 58 του πίνακα 1).
Εναλλακτικά, μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας προκειμένου να θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης σε μικρότερη ηλικία:
α. αναγνωρίζοντας ένα έτος στρατιωτικής υπηρεσίας το 2015, συμπληρώνει 35 έτη ασφάλισης το 2016 και θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση του 59ου έτους της ηλικίας του (το 2016), ενώ
β. αναγνωρίζοντας δύο έτη στρατιωτικής υπηρεσίας του 2015, συμπληρώνει 35 έτη ασφάλισης το 2015 και θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση ηλικίας 58 ετών και 6 μηνών (το 2016).
■ Ασφαλισμένος/-η με συνολικό χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 15 ετών, από 1/1/2013 και εφεξής δικαιούται πλήρη ή μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 67ου ή του 62ου έτους της ηλικίας αντίστοιχα (η πρόβλεψη αυτή υπήρχε ήδη από τον ν. 4093/12 και δεν άλλαξε).
Στην περίπτωση της μειωμένης εξακολουθεί να ισχύει η προϋπόθεση των τουλάχιστον 2,5 ετών ασφάλισης την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης για σύνταξη.
Ανδρες ασφαλισμένοι πριν το 1993, ασφαλισμένοι στο διάστημα 1983-1992
■ Ανδρας, ασφαλισμένος στο τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ, σύζυγος από το 1985 γυναίκας με αναπηρία 82%, ο οποίος συμπληρώνει την 13/8/2015 το 55ο έτος της ηλικίας του και 24 έτη ασφάλισης δεν έχει θεμελιώσει δικαίωμα μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015.
Το νέο όριο ηλικίας είναι 56 ετών και 9 μηνών (όπως προκύπτει από τη στήλη του έτους 2016 –οπότε και συμπληρώνει 25 έτη ασφάλισης- και τη γραμμή της ηλικίας 55 του πίνακα 1).
■ Μητέρα παιδιού με αναπηρία 67% (που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθ. 37 του ν. 3996/2011), ασφαλισμένη στο ΤΑΠ-ΔΕΗ, η οποία το 2015 είναι 60 ετών και συμπληρώνει 25 έτη ασφάλισης τον Δεκέμβριο του 2015, δεν έχει θεμελιώσει δικαίωμα μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015.
Το νέο όριο ηλικίας είναι 55 ετών και 11 μηνών (όπως προκύπτει από τη στήλη του έτους 2015 -οπότε και συμπληρώνει 25 έτη ασφάλισης- και τη γραμμή της ηλικίας 55 του πίνακα 1), ηλικία την οποία έχει ήδη συμπληρώσει η ασφαλισμένη, επομένως, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί όταν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης.
■ Αδελφή ατόμου με αναπηρία, ασφαλισμένη στη ΤτΕ, που συμπληρώνει το 2015 20 έτη ασφάλισης και το 54ο έτος της ηλικίας της, η οποία θα μπορούσε σύμφωνα με το προγενέστερο του ν. 4336/2015 νομοθετικό πλαίσιο να συνταξιοδοτηθεί ως αδερφή αναπήρου με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης ανεξάρτητα από την ηλικία της, δεν έχει θεμελιώσει δικαίωμα μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015.
Το νέο όριο ηλικίας είναι 60 ετών και 3 μηνών (όπως προκύπτει από τη στήλη του έτους 2020 και τη γραμμή της ηλικίας 55 του πίνακα 1). Συνεπώς η ασφαλισμένη αδελφή αναπήρου μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση αυτής της ηλικίας, εφόσον μέχρι τότε θα έχει συμπληρώσει και 25 έτη ασφάλισης και τότε θα πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 37 του ν. 3996/2011 όπως ισχύουν.

Προϋποθέσεις με 15 έτη ασφάλισης

Σημειώνεται ότι για την περίπτωση συνταξιοδότησης με 15 έτη ασφάλισης δεν κατοχυρώνεται το δικαίωμα συνταξιοδότησης (δηλαδή σε κάθε χρονική στιγμή, για τη συνταξιοδότηση αυτής της κατηγορίας απαιτείται η συμπλήρωση χρόνου ασφάλισης τουλάχιστον 15 ετών και του κατά περίπτωση ορίου ηλικίας).
Ετσι όσοι έχουν κατοχυρώσει σχετικό δικαίωμα συνταξιοδότησης κατοχυρώνεται μέχρι 18/8/2015 και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης αναλύονται στον πίνακα 3.
Αντίστοιχα, όσοι εργαζόμενοι σε ΔΕΚΟ και Τράπεζες που ασφαλίζονται στα αντίστοιχα Ειδικά Ταμεία κατοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από την 19η-8-2015 και εντεύθεν, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησής τους μπορεί να αναζητηθεί στον πίνακα 2.
Η κατηγορία δε των ανδρών που δεν μπορούσαν να φύγουν με την 37ετία, γιατί δεν έπιασαν το σχετικό όριο το 2010, είχαν δηλαδή προσληφθεί κατά την περίοδο 1983-1992, ανδρών ασφαλισμένων που δεν είχαν 37 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2010 (οπότε θεμελίωναν δικαίωμα συνταξιοδότησης ανεξάρτητα από την ηλικία τους), οι απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι αυτές που αντιστοιχούν στο έτος συμπλήρωσης των 35 ετών ασφάλισης, όπως φαίνεται στον πίνακα 4.
Γι΄ αυτή την κατηγορία τα νέα όρια ηλικίας μπορούν να αναζητηθούν στον πίνακα 1 (αφού ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης είναι τουλάχιστον 35 έτη).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Οι κρίσιμοι σταθμοί της οικονομίας το 2015

Οι κρίσιμοι σταθμοί της οικονομίας το 2015

capital_control.jpg

Καταθέτες στην ουρά αναμένοντας την σειρά τους για τα ΑΤΜ κατόπιν της επιβολής των capital controlΗ επιβολή capital controls αρχικά σόκαρε τους Ελληνες, όμως έξι μήνες μετά ο περιορισμός στην κίνηση των κεφαλαίων έγινε συνήθεια για τους φορολογούμενους | EUROKINISSI
Αντιμέτωποι με πρωτόγνωρες καταστάσεις ήρθαν οι Ελληνες πολίτες το 2015. Αναμφίβολα το πιο σημαντικό γεγονός της χρονιάς που μας πέρασε ήταν τα capital controls.
Η επιβολή τους μπορεί στην αρχή να σόκαρε τους συναλλασσομένους, δεδομένου ότι η κυβέρνηση διέψευδε κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όμως έξι μήνες μετά ο περιορισμός στην κίνηση των κεφαλαίων έγινε συνήθεια για τους φορολογουμένους.
Tο μόνο σίγουρο είναι ότι τα capital controls θα μείνουν ανεξίτηλα στην ελληνική Ιστορία. Αναλυτικότερα, όμως, οι πιο κρίσιμοι σταθμοί το 2015 είναι:

Ιανουάριος

Η συνάντηση Βαρουφάκη-Ντάισελμπλουμ

Συνάντηση Βαρουφάκη Ντάισελμπλουμ
Προτελευταία ημέρα του μήνα, πραγματοποιείται η πρώτη συνάντηση του νέου υπουργού Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη με τον πρόεδρο του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ. Αυτή έληξε με το αλησμόνητο «ουάου» του υπουργού όταν ο κ. Ντάισελμπλουμ ψιθύρισε κάτι για το μέλλον της τρόικας στο αυτί του κ. Βαρουφάκη.

Φεβρουάριος

Η συμφωνία της 20ής Φεβρουαρίου

Επειτα από 3 δραματικά Eurogroup, οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης κατέληξαν το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2015 σε συμφωνία για την παράταση της δανειακής σύμβασης κατά τέσσερις μήνες, στη βάση της περιλάλητης λίστας Βαρουφάκη.
Η συμφωνία της 20ής Φεβρουαρίου έμεινε ουσιαστικά γράμμα κενό περιεχομένου.
Δεν υλοποιήθηκε ποτέ και οδήγησε ουσιαστικά στον οικονομικό στραγγαλισμό της χώρας, καθώς οι εναπομείνασες δόσεις του δεύτερου χρηματοδοτικού προγράμματος δεν εκταμιεύτηκαν ποτέ, με την κυβέρνηση να επιστρατεύει υποχρεωτικά ακόμα και τα τελευταία διαθέσιμα των φορέων του Δημοσίου προκειμένου να πληρώσει μισθούς και συντάξεις.

Μάρτιος

Brussells Group

Συνάντηση Αλέξη Τσίπρα με την Ανγκελα ΜέρκελEUROKINISSI
Ηταν ουσιαστικά ένας χαμένος μήνας. Αντεγκλήσεις, βαριές κουβέντες από πλευράς κυρίως Βερολίνου, με τον κ. Σόιμπλε να πρωτοστατεί σε αυτές.
Επίσης για πρώτη φορά κάνουν την εμφάνισή τους δηλώσεις περί εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη, με τον κ. Γιούνκερ και λοιπούς ψύχραιμους να αποκλείουν το ενδεχόμενο.
Το πρώτο κρίσιμο ραντεβού έρχεται στο Εurogroup στις 10.3.15 όπου συμφωνήθηκε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων. Δεν περνούν όμως δύο 24ωρα και η ελληνική πλευρά αρνείται να διεξαγάγει τις διαπραγματεύσεις στην Αθήνα. Στο σημείο αυτό ξεκινάει και ο βίος του περιβόητου Brussells Group.
Στις 23 Μαρτίου πραγματοποιείται η συνάντηση Τσίπρα-Μέρκελ, αλλάζοντας κάπως το πολωτικό κλίμα που είχε διαμορφωθεί.
Και ο μήνας κλείνει με τους Ευρωπαίους να περιμένουν τη λίστα των νέων μεταρρυθμίσεων, σπεύδοντας όπου και όταν βέβαια τους δινόταν η ευκαιρία όχι μόνο να εκφράσουν τις επιφυλάξεις τους για το περιεχόμενο, το οποίο θεωρούσαν ότι στερούνταν εξειδίκευση, αλλά και να τορπιλίσουν και την όποια προσπάθεια γινόταν για την αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης.

Απρίλιος

Ρευστότητα από ELA

Συνάντηση Βαρουφάκη-Λαγκάρντ στις ΗΠΑEUROKINISSI
Ο μήνας ξεκινά με την ΕΚΤ να δίνει μόλις το 20% των 2,5 δισ. που ζήτησαν μέσω του Eκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας-ΕLA οι ελληνικές τράπεζες. Ακολουθεί η συνάντηση Βαρουφάκη-Λαγκάρντ στις ΗΠΑ.
Αυτό όμως που χαρακτήρισε τον Απρίλιο ήταν εκείνο το κρίσιμο Eurogroup στη Ρίγα στις 24 του μηνός, όπου γίνεται πλέον φανερό ότι δεν υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ του κ. Βαρουφάκη και των συναδέλφων του στο συμβούλιο.
Το κακό κλίμα είχε φανεί με το «καλημέρα» καθώς ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε δήλωσε στους δημοσιογράφους προσερχόμενος στο Eurogroup: «Να πάτε να δείτε την ωραία Ρίγα, γιατί αποτέλεσμα σήμερα εδώ δεν πρόκειται να δείτε»!

Μάϊος

Και ενώ όλοι διαπιστώνουν μια κάποια πρόοδο στις διαπραγματεύσεις στα χαμηλόβαθμα κλιμάκια, παράλληλα αρχίζουν τα όργανα από τον διεθνή Τύπο ότι η Ελλάδα οδηγείται σε στάση πληρωμών, καθώς αδυνατεί να πληρώσει τη δόση του 1,6 δισ. ευρώ τον Ιούνιο στο ΔΝΤ.

Ιούνιος

Capital controls

Ο πιο κρίσιμος μήνας. Ο μήνας των μεγάλων ανατροπών. Ενώ η Ελλάδα επεδίωκε εννεάμηνη παράταση της σύμβασης, άρχισαν να φουντώνουν τα σενάρια του Grexit. Το πρώτο μισό του Ιουνίου μονοπώλησε το σχέδιο Γιούνκερ.
Επρόκειτο για ένα 5σέλιδο των πιστωτών με το οποίο συμφώνησε εν μέρει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Η πολιτική οικονομικής ασφυξίας που ακολούθησαν οι δανειστές και ο κίνδυνος πλήρους κατάρρευσης του τραπεζικού συστήματος, λόγω των τεράστιων εκροών καταθέσεων (7 δισ. ευρώ μόνο το πρώτο 20ήμερο του Ιουνίου και 40 δισ. από το φθινόπωρο του 2014) οδήγησαν αναγκαστικά στην επιβολή περιοριστικών μέτρων στην κίνηση κεφαλαίων.
Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και για μία εβδομάδα οι τράπεζες παρέμειναν κλειστές για το κοινό. Η εικόνα των ατελείωτων ουρών στα ΑΤΜ των τραπεζών για τα 60 ευρώ του ημερήσιου ορίου ανάληψης έκαναν για πολλές ημέρες τον γύρο της υφηλίου.
Αναπόφευκτες οι επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία (πάγωμα της αγοράς, κατακόρυφη πτώση της καταναλωτικής και επιχειρηματικής εμπιστοσύνης και πλήρης απώλεια εμπιστοσύνης στις τράπεζες).
Η χώρα έχει ήδη αθετήσει πληρωμές ύψους 1,2 δισ. ευρώ προς το ΔΝΤ, ενώ συνολικά οι υποχρεώσεις προς ΔΝΤ και ΕΚΤ μέχρι τον Αύγουστο ξεπερνούσαν τα 7 δισ. ευρώ.
Ακολουθεί το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου και η επιστροφή της κυβέρνησης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές.

Ιούλιος

Αποχώρηση Βαρουφάκη-Βαλαβάνη

Νάντια Βαλαβάνη
Μία ημέρα μετά το δημοψήφισμα ο υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης υποβάλλει την παραίτησή του, μετά τη διαπίστωση ότι δεν έχει ρόλο στη νέα τάξη πραγμάτων.
Τον διαδέχεται ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, αναπληρωτής υπουργός Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων μέχρι τότε.
Με μια επιστολή την οποία απευθύνει σε προσωπικό τόνο προς τον πρωθυπουργό ακολουθεί και η Νάντια Βαλαβάνη, λίγες ημέρες αργότερα και συγκεκριμένα μετά τη συμφωνία της 13ης Ιουλίου.

Η συμφωνία

Αλέξης Τσίπρας, Φρανσουά Ολαντ, Ανγκελα ΜέρκελEUROKINISSI
Στις 13 Ιουλίου, ύστερα από 17 ώρες διαπραγματεύσεων επιτυγχάνεται συμφωνία για τρίτο χρηματοδοτικό πρόγραμμα προς την Ελλάδα και δάνειο-γέφυρα ύψους 7 δισ. ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης-δανειστών προβλέπει:
■ Δάνειο 86 δισ. ευρώ μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, με τη «συνεχιζόμενη και πλήρη εμπλοκή του ΔΝΤ» το οποίο μπορεί να εκταμιεύσει επιπλέον 16 δισ. ευρώ από το τρέχον πρόγραμμά του.
■ Αναπτυξιακό «πακέτο» 35 δισ. ευρώ.
■ Αναδιάρθρωση χρέους. Το Eurogroup αποκλείει το «κούρεμα» στην ονομαστικά αξία του χρέους, αλλά προκρίνει «σημαντικό πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους τα οποία θα εξομαλύνουν το μονοπάτι εξυπηρέτησης και θα μειώσουν σημαντικά το κόστος (σ.σ.: τοκοχρεολύσια)».
■ Νέο Ταμείο αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας (50 δισ. ευρώ). Θα έχει την έδρα του στην Ελλάδα. Θα περάσουν σε αυτό περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού Δημοσίου.
Από τις πωλήσεις και την αξιοποίηση της περιουσίας τα 25 δισ. ευρώ θα ενισχύσουν τις τράπεζες, τα 12,5 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν για την εξυπηρέτηση του χρέους και τα υπόλοιπα 12,5 δισ. ευρώ για επενδύσεις που θα αποφασιστούν από την Ελλάδα.
Η Ελλάδα καλείται ώς την Τετάρτη 15 Ιουλίου να περάσει από τη Βουλή προαπαιτούμενες δράσεις.

Παράδοση-παραλαβή

Στις 20/7/2015, στο υπουργείο Οικονομικών, παρουσία του υπουργού Ευκλείδη Τσακαλώτου, έγινε η παράδοση-παραλαβή χαρτοφυλακίου από την απερχόμενη αναπληρώτρια υπουργό Οικονομικών, Νάντια Βαλαβάνη, στον νέο αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη.

Αύγουστος

Το συμβούλιο υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης προχωράει στην εξειδίκευση της συμφωνίας και στις 14 Αυγούστου ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος δηλώνει μετά τη συμφωνία:
«Υστερα από έξι μήνες πολύ δύσκολων διαπραγματεύσεων με πολλές διακυμάνσεις, έχουμε μια συμφωνία. Με αυτή τη συμφωνία, ελπίζουμε ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει μπροστά. Θα προχωρήσει με την έννοια ότι στο εξής, το χρηματοπιστωτικό σύστημα θα γίνει κατά πολύ σταθερότερο.
»Υπάρχει η υπόσχεση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι καταθέσεις και χωρίς οι καταθέτες να έχουν καμιά ανησυχία. Ετσι θα ξεκινήσει πολύ σύντομα η διαδικασία αντιστροφής των αρνητικών επιπτώσεων των capital controls, οι τράπεζες θα επιστρέψουν στο σημείο όπου ήταν πριν και -ελπίζω- σε μια πολύ πιο στέρεη βάση».

Σεπτέμβριος

Ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών

Στο πλαίσιο της συμφωνίας κυβέρνησης-δανειστών αποφασίζεται και η -τρίτη κατά σειρά- ανακεφαλαιοποίηση των 4 συστημικών τραπεζών.
Τα stress tests του Εποπτικού Μηχανισμού της ΕΚΤ βγάζουν λογαριασμό 4,4 δισ. ευρώ σύμφωνα με το ήπιο σενάριο και 14,4 δισ. ευρώ σύμφωνα με το δυσμενές.
Σε ειδικό λογαριασμό του ESM βρίσκονται ήδη «παρκαρισμένα» από τον περασμένο Αύγουστο 10 δισ. ευρώ, τα οποία αποτελούν μέρος της πρώτης μεγάλης δόσης των 26 δισ. ευρώ του τρίτου χρηματοδοτικού προγράμματος των 86 δισ. ευρώ. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι με την ανακεφαλαιοποίηση:
■ Αποφεύχθηκε ο κίνδυνος για bail in «κούρεμα» καταθέσεων, που θα είχε σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες.
■ Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, με αποτέλεσμα την εισροή περισσότερων από 5 δισ. ευρώ νέων κεφαλαίων στις τράπεζες, σε μια περίοδο που εξακολουθούν να είναι σε ισχύ οι κεφαλαιακοί έλεγχοι.
■ Το κόστος για το ελληνικό Δημόσιο μέσω της συμμετοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην ανακεφαλαιοποίηση είναι σημαντικά μικρότερο από τα 25 δισ. ευρώ, που ήταν οι αρχικές προβλέψεις, με αποτέλεσμα τη δραστική μείωση των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας στο πλαίσιο του νέου προγράμματος και τον περιορισμό της επίπτωσης στο δημόσιο χρέος.
■ Τα ποσοστά του ΤΧΣ στη νέα μετοχική σύνθεση των συστημικών τραπεζών θα είναι μεν χαμηλότερα σε σχέση με πριν, αλλά πλέον, όπου το ΤΧΣ θα επενδύσει νέα κεφάλαια, η συμμετοχή του θα είναι ουσιαστική, καθώς οι νέες μετοχές που θα αποκτήσει θα έχουν πλήρη δικαιώματα ψήφου και δεν θα δεσμεύονται από δικαιώματα επαναγοράς (warrants).

Οκτώβριος

Απομάκρυνση Σαββαΐδου - ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση

Κατερίνα Σαββαϊδου
Ξεκινάει ο μαραθώνιος για την ανεύρεση ισοδύναμων που θα αντικαθιστούσαν το μέτρο της επιβολής του ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση.
Τα μέτρα βρέθηκαν τον Δεκέμβριο και ήταν η επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο κρασί και το ειδικό τέλος των 5 λεπτών του ευρώ ανά στήλη τυχερού παιχνιδιού του ΟΠΑΠ.
Στις 22 του μήνα με απόφασή του το υπουργικό συμβούλιο προχώρησε στην απομάκρυνση της Κατερίνας Σαββαΐδου από τη θέση της επικεφαλής στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
Είχε προηγηθεί ποινική δίωξη που άσκησε σε βάρος της η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημμελήματος.
Αφορούσε απόφαση που εξέδωσε από τον περασμένο Ιανουάριο η ίδια για τις διαφημίσεις των τηλεοπτικών σταθμών.
Συγκεκριμένα, στις 12/1/2015 η κ. Σαββαΐδου με απόφασή της έδωσε μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο στους τηλεοπτικούς σταθμούς από αυτό που προβλέπει η νομοθεσία προκειμένου να αποδώσουν στο Δημόσιο τον ειδικό φόρο 20% επί των εσόδων από τηλεοπτικές διαφημίσεις.
Επιπλέον, η κ. Σαββαΐδου είχε κληθεί σε απολογία και από τον οικονομικό εισαγγελέα για το αδίκημα της κακουργηματικής απιστίας, σε υπόθεση φορολογικού προστίμου.

Νοέμβριος

Προϋπολογισμός 2016 και 48 προαπαιτούμενα

Eυκλείδης ΤσακαλώτοςΑΠΕ-ΜΠΕ
Στις 20 Νοεμβρίου κατατέθηκε στη Βουλή ο προϋπολογισμός του 2016, που προβλέπει περικοπές δαπανών και πρόσθετους φόρους συνολικού ύψους 5,7 δισ. ευρώ. Ακολούθησε η ψήφιση 48 προαπαιτουμένων προκειμένου οι εταίροι να ανάψουν το «πράσινο φως» για την εκταμίευση της υποδόσης των 2 δισ. ευρώ.

Δεκέμβριος

Δεύτερο «πακέτο» προαπαιτούμενων

Στις 12 Δεκεμβρίου «κλείδωσε» η συμφωνία με τα 13 νέα προαπαιτούμενα τα οποία άνοιξαν τον δρόμο για την εκταμίευση και της τελευταίας υποδόσης του 1 δισ. ευρώ.
Μεταξύ αυτών η νέα ανεξάρτητη Γραμματεία Εσόδων, η αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων και των τριγωνικών συναλλαγών στον ΦΠΑ, το νέο Υπερταμείο Αποκρατικοποιήσεων και το νέο ενιαίο μισθολόγιο στο Δημόσιο και φυσικά τα «κόκκινα» δάνεια (σ.σ. πώλησή τους σε distress funds), τα οποία αποτέλεσαν το… βασικό πιάτο στις διαπραγματεύσεις που είχε η ελληνικά πλευρά με το κουαρτέτο των θεσμών τον Δεκέμβριο.

ΕΤΟΣ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ολοι οι παλιοί και νέοι φόροι για το 2016

ΕΤΟΣ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Ολοι οι παλιοί και νέοι φόροι για το 2016

Ολοι οι παλιοί και νέοι φόροι για το 2016

Έτος σταθμός θα είναι το 2016 για την φορολογία με τις «13» συν «1» ανατροπές που έρχονται από φέτος. Εκτός από την μεγάλη αλλαγή στο σκηνικό με τους φόρους ο κλοιός σφίγγει ακόμη περισσότερο για αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίους, ατομικές επιχειρήσεις, μισθωτούς- συνταξιούχους αλλά και ιδιοκτήτες ακινήτων.
Μόνο η υποχρεωτική χρήση του πλαστικού χρήματος σε όλες τις συναλλαγές των υπόχρεων είναι από μόνη της η πιο μεγάλη μεταβολή στην καθημερινή ζωή των φορολογουμένων. Από φέτος η εφορία δεν θα αναγνωρίζει καμία έκπτωση δαπάνης που δεν έχει γίνει μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας. Συνεπώς οι φορολογούμενοι για να διατηρήσουν το αφορολόγητο των 9.550 ευρώ θα πρέπει οι δαπάνες τους να έχουν γίνει μόνο με πλαστικό χρήμα. Εξετάζεται να αυξηθεί στο 20% το ποσοστό του ετήσιου εισοδήματος που θα πρέπει να καλύψουν με e - αποδείξεις μισθωτοί και συνταξιούχοι.
Οι αποφάσεις θα ληφθούν μέσα στο Φεβρουάριο και μετά από διάλογο που θα έχει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφωνας Αλεξιάδης με τους αρμόδιους φορείς. Στην διάρκεια του θα διερευνηθεί για το εάν θα παρασχεθεί αφορολόγητο, της τάξεως των 5.000 ευρώ, και στους ελεύθερους επαγγελματίες προκειμένου να μετάσχουν και αυτοί στο «παιχνίδι» με το πλαστικό χρήμα.
Κεντρικό σημείο αυτού του διαλόγου θα αποτελέσουν οι παρεμβάσεις στους φόρους εισοδήματος και ακινήτων. Δεν θα αλλάξουν μόνο οι συντελεστές αλλά και οι κλίμακες με τις οποίες θα φορολογηθούν τα εισοδήματα του 2016. Ειδικά στο εισόδημα, η νέα κλίμακα για μισθωτούς συνταξιούχους θα είναι προοδευτικότερη δηλαδή θα έχει περισσότερα κλιμάκια και στόχος είναι να υπάρξει μετατόπιση των βαρών προς αυτούς που έχουν μεγαλύτερα εισοδήματα. Στα «μείον» της νέας κλίμακας είναι η ενσωμάτωση της εισφοράς αλληλεγγύης.
Άλλες αλλαγές που «ψήνονται» είναι στα τεκμήρια διαβίωσης, στις φοροαπαλλαγές, στο νέος φόρο ακινήτων ( ΕΝΦΙΑ) ο οποίος, παρά το μεσοσταθμικό «κούρεμα» του 20% στις αντικειμενικές αξίες που διέταξε το ΣτΕ δεν μεταβάλλεται ο εισπρακτικός στόχος των 2,65 δις. ευρώ.
Το 2016 θα είναι δυσκολότερο για τους αγρότες καθώς η προκαταβολή φόρου εισοδήματος που θα πληρώσουν το 2016 θα είναι αυξημένη από το 55% στο 75% ενώ μεγαλύτερος θα είναι και ο φορολογικός πέλεκυς μετά την αύξηση του συντελεστή από το 13% στο 20%.
Στην ίδια μοίρα θα βρεθούν και όσοι εισπράττουν εισοδήματα από ενοίκια αφού οι φόροι που θα πληρώσουν φέτος θα είναι υψηλότεροι κατά 142,2 εκατ. ευρώ. Στους ζημιωμένους του 2016 θα είναι και χιλιάδες κάτοικοι που διαμένουν σε ακριτικά νησιά. Και αυτό γιατί από την 1η Ιουνίου του 2016 θα καταργηθεί το καθεστώς του μειωμένου κατά 30% ΦΠΑ σε μία νέα ομάδα νησιών. Το μέτρο έχει προηγηθεί (από 1ης Οκτωβρίου του 2015) για τα εξής έξι Αιγαιοπελαγίτικα νησιά: Θήρα, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Ρόδο και Σκιάθο.
Άλλες παρεμβάσεις που θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται σταδιακά από την αρχή του νέου έτους είναι η ενεργοποίηση του Περιουσιολογίου και το νομοσχέδιο για το «μαύρο χρήμα». Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στη ρύθμιση για την νομιμοποίηση των «μαύρων» καταθέσεων θα περιληφθούν και υποθέσεις για τις οποίες έχει ήδη ξεκινήσει ο έλεγχος αλλά δεν έχει τελεσιδικήσει σε επίπεδο δικαιοσύνης. Οι εισηγήσεις που δέχεται η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών είναι να περιληφθούν ακόμη και οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχουν ακόμη εκδικαστεί στα διοικητικά δικαστήρια προκειμένου να υπάρξει αποσυμφόρηση για τη δικαιοσύνη αλλά και να στεφθεί με σίγουρη εισπρακτική επιτυχία το εγχείρημα.
Ο φόρος για τη νομιμοποίηση των κεφαλαίων θα υπολογίζεται με βάση την φορολογική κλίμακα του εισοδήματος των φυσικών προσώπων του έτους κατά το οποίο αποκτήθηκαν τα κεφάλαια. Η επιλογή του έτους θα είναι δικαίωμα του φορολογούμενου. Όσοι μεταφέρουν τα κεφάλαιά τους από το εξωτερικό στην Ελλάδα ή από «το στρώμα» στο τραπεζικό σύστημα θα έχουν σημαντική έκπτωση από το φόρο. Η ρύθμιση οικειοθελούς συμμόρφωσης αποτελεί για το υπουργείο το «σκαλοπάτι» για το Περιουσιολόγιο, στο οποίο οι φορολογούμενοι θα κληθούν να δηλώσουν το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Αναλυτικότερα, όμως, οι αλλαγές που θα τεθούν σε ισχύ από το 2016 έχουν ως εξής:
1.Πλαστικό χρήμα: Από φέτος μπαίνει για τα καλά στην καθημερινότητά μας, αφού η εφορία θα αναγνωρίζει πλέον για έκπτωση μόνο δαπάνες που πραγματοποιούνται μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών ή μέσω τραπεζικής συναλλαγής. Ήδη, από τον Ιούλιο με την επιβολή των capital controls οι συναλλαγές με κάρτες έχουν υπερδιπλασιαστεί. Από το 2016 ουσιαστικά καθίσταται υποχρεωτική η χρήση των καρτών στις καθημερινές συναλλαγές, αφού οι φορολογούμενοι για να κερδίσουν το αφορολόγητο όριο αλλά και τις εκπτώσεις φόρου που θα διατηρηθούν για τα εισοδήματα του 2016 θα πρέπει να πραγματοποιούν όλες τις δαπάνες που δηλώνουν στη φορολογική τους δήλωση με πλαστικό χρήμα. Αυτό σημαίνει, ότι με κάρτες ή με τραπεζική συναλλαγή θα πρέπει να γίνονται οι αγορές καταναλωτικών ή μη αγαθών, οι πληρωμές για φροντιστήρια, ιδιωτικά σχολεία, ενοίκια, ιατρικά έξοδα, νοσήλια, βοηθητικό προσωπικό, ξενοδοχεία, εστιατόρια, ταβέρνες, μπαρ και οποιαδήποτε αγορά κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων. Παράλληλα, εξετάζεται για τους επιτηδευματίες όλες οι επαγγελματικές δαπάνες που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους να γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο και όχι μόνο όσες είναι άνω των 500 ευρώ. Δηλαδή να καταργηθεί το όριο των 500 ευρώ.
2. «Μαύρο χρήμα» - Περιουσιολόγιο: Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου θα κατατεθούν στη Βουλή τα δύο νομοσχέδια για τη φορολόγηση και νομιμοποίηση του «μαύρου» χρήματος και το νέο Περιουσιολόγιο, Οι εισηγήσεις που δέχεται η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών είναι στο νομοσχέδιο για το αδήλωτο χρήμα να περιληφθούν ακόμη και οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχουν ακόμη εκδικαστεί στα διοικητικά δικαστήρια προκειμένου να υπάρξει αποσυμφόρηση για τη δικαιοσύνη αλλά και να στεφθεί με σίγουρη εισπρακτική επιτυχία το εγχείρημα. Ο φόρος για τη νομιμοποίηση των κεφαλαίων θα υπολογίζεται με βάση τη φορολογική κλίμακα του εισοδήματος των φυσικών προσώπων του έτους κατά το οποίο αποκτήθηκαν τα κεφάλαια. Η επιλογή του έτους θα είναι δικαίωμα του φορολογούμενου. Όσοι μεταφέρουν τα κεφάλαιά τους από το εξωτερικό στην Ελλάδα ή από «το στρώμα» στο τραπεζικό σύστημα θα έχουν σημαντική έκπτωση από τον φόρο. Η ρύθμιση οικειοθελούς συμμόρφωσης αποτελεί για το υπουργείο το «σκαλοπάτι» για το Περιουσιολόγιο, στο οποίο το Σεπτέμβριο του 2016 οι φορολογούμενοι θα κληθούν να δηλώσουν το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους σε Ελλάδα και εξωτερικό. Περιουσιακά στοιχεία που θα εντοπιστούν από τις φορολογικές αρχές να μην έχουν δηλωθεί στο Περιουσιολόγιο θα κατάσχονται και θα επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο της αξίας τους.
3. Φορολογική μεταρρύθμιση: Το Φεβρουάριο του 2016 αναμένεται να ανοίξει ο διάλογος για τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση για τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων που θα εφαρμοστεί από τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν οι φορολογούμενοι από την 1η Ιανουαρίου του 2016. Στις προθέσεις της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών είναι η επιστροφή σε μια ενιαία φορολογική κλίμακα με την οποία θα αθροίζονται και θα φορολογούνται όλα τα εισοδήματα. Η θέσπιση ενιαίας φορολογικής κλίμακας πρόκειται να προκαλέσει αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ, καθώς οι φορολογούμενοι που έχουν εισόδημα από πολλαπλές πηγές πρόκειται να επιβαρυνθούν.
4. Ελεύθεροι επαγγελματίες. Τα τελευταία χρόνια οι 700.000 ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν υποστεί τις περισσότερες φορολογικές αλλαγές. Το 2016 οι αλλαγές θα είναι ιδιαίτερα σκληρές δεδομένου ότι με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης που θα υποβάλουν θα κληθούν να πληρώσουν αυξημένη προκαταβολή φόρου. Συγκεκριμένα η προκαταβολή φόρου εισοδήματος έχει αυξηθεί για τα εισοδήματα του 2015 από 55% σε 75% ενώ για τα εισοδήματα του 2016 εκτοξεύεται στο 100%. Στους φορολογούμενους που θα επιβαρυνθούν περιλαμβάνονται και τα «μπλοκάκια».
5. Επιχειρήσεις. Τα κέρδη των επιχειρήσεων του 2015 θα φορολογηθούν το επόμενο έτος με νέο υψηλότερο συντελεστή, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 29% από σε 26% . Οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες εταιρίες θα πληρώσουν και αυξημένη προκαταβολή φόρου εισοδήματος αφού ο συντελεστής από 55% ανέβηκε στο 75%.
6. Αγρότες. Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος που θα πληρώσουν το 2016 με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων αυξάνεται από το 55% στο 75%. Επίσης αυξάνεται ο φορολογικός συντελεστής από το 13% στο 20%.
7. Ενοίκια. Η αρχή της νέας φορολογικής επίθεσης στα εισοδήματα αναμένεται να γίνει με τη θέσπιση της νέας κλίμακας φορολόγησης των ενοικίων, η οποία βάσει του νέου Μνημονίου θα πρέπει να φέρει στα κρατικά ταμεία το 2016 πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους τουλάχιστον 200 εκατομμυρίων ευρώ. Τα ενοίκια φορολογούνται σήμερα με συντελεστή 11% για το εισόδημα έως 12.000 ευρώ και με συντελεστή 33% για το εισόδημα πάνω από τα 12.000 ευρώ. Η συμφωνία με τους Θεσμούς προβλέπει την αύξηση του χαμηλού συντελεστή από το 11% στο 15% και του υψηλού συντελεστή από το 33% στο 35% Ωστόσο, αν και είχε κατατεθεί σχετική διάταξη στο πρώτο πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα, αυτή αποσύρθηκε προκειμένου «να κατατεθεί βελτιωμένη». Η βελτίωση αυτή πρόκειται να φανεί σε νέα διάταξη και θα αφορά αναδρομικά τα εισοδήματα του 2015, δηλαδή τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβάλουν οι φορολογούμενοι το 2016 και μάλιστα από τον Φεβρουάριο όπως έχει γνωστοποιήσει η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. Στόχος του υπουργείου είναι να θεσπιστεί νέα φορολογική κλίμακα για τα ενοίκια με περισσότερους συντελεστές και κλιμάκια προκειμένου η φορολόγηση να ξεκινά από χαμηλότερα (π.χ. 5%) και να κορυφώνεται σε πολύ υψηλότερο συντελεστή σε σχέση με σήμερα (π.χ. 40%).
8.Τεκμήρια: Αλλαγές επί τα χείρω στα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και εισοδήματα ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. Το καθεστώς των τεκμηρίων γίνεται αυστηρότερο κάτι που σημαίνει ότι στην «παγίδα» τους θα διολισθήσουν χιλιάδες φορολογούμενοι.
9.Φοροαπαλλαγές: Από το «μικροσκόπιο» του υπουργείου Οικονομικών θα περάσουν οι 716 φοροαπαλλαγές που κοστίζουν στο προϋπολογισμό περίπου 3 δισ. ευρώ ετησίως. Μόνο στη φορολογία κεφαλαίου (ακινήτων κ.λπ.) οι φοροαπαλλαγές κοστίζουν 426 εκατ. ευρώ και ευνοούνται 1,1 εκατ. φορολογούμενοι. Οι κυριότερες από αυτές είναι οι απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ, καθώς και τα αφορολόγητα όρια στη φορολογία κληρονομιών και γονικών παροχών. Στο πλαίσιο της δημιουργίας του νέου φόρου ακίνητης περιουσίας εντός του 2016 οι φοροαπαλλαγές του φόρου ακινήτων αναμένεται να βρεθούν στο μικροσκόπιο και να «ψαλιδιστούν».
10. Εισφορά Αλληλεγγύης. Τα φυσικά πρόσωπα που το 2015 απέκτησαν εισοδήματα πάνω από 30.000 ευρώ με την εκκαθάριση της φορολογικής τους δήλωσης θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον φόρους εξαιτίας της αναδρομικής αύξησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από την 1η Ιανουαρίου 2015. Συγκεκριμένα, με τα νέα εκκαθαριστικά θα πληρώσουν την αυξημένη εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις που απέκτησαν από την 1η Ιανουαρίου 2015 μέχρι και τον Ιούλιο του 2015 που ενεργοποιήθηκε η αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Οι συντελεστές ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για ετήσια εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ έχουν διαμορφωθεί πλέον:
- Στο 2% από 1,4% για εισοδήματα από 30.001 έως 50.000 ευρώ
- Σε 6% από 2,8% για εισοδήματα από 50.0001 έως 100.000 ευρώ
- Σε 6% από 2,8% για εισοδήματα από 100.001 έως 500.000 ευρώ
- Στο 8% από 2,8% για εισοδήματα άνω των 500.000 ευρώ.
11. Νέος Φόρος Ακινήτων. Εντός Φεβρουαρίου θα αποφασισθεί σε συνεργασία με τους κοινωνικούς φορείς ο φόρος που θα επιβληθεί στα ακίνητα το 2016 Η πρόταση του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει την επιστροφή στη βασική ιδέα του φόρου ακίνητης περιουσίας με τη θέσπιση αφορολόγητου ορίου ύψους 50.000 ευρώ, χωρίς να πειραχθεί ο εισπρακτικός στόχος των 2,65 δις. ευρώ.
12. Αντικειμενικές αξίες: Έρχεται «κούρεμα» 20% κατά μέσο όρο στις αντικειμενικές αξίες όλης της χώρας. Οι μειώσεις στις τιμές των ακινήτων αφορούν όλες τις περιοχές από τον Εβρο μέχρι την Κρήτη και από την Κέρκυρα μέχρι το Καστελόριζο. Ακόμη και αυτές όπου οι αντικειμενικές τιμές ζώνης είναι μικρότερες από τις εμπορικές. Ωστόσο, αυτό συμβαίνει σε πολύ λίγα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας, αφού σε όλα τα άλλα ισχύει το αντίθετο.
13. Μεταβιβάσεις, κληρονομιές, δωρεές, γονικές παροχές: Αλλαγές στον φορολογικό χάρτη για μεταβιβάσεις, γονικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές, φέρνει η δέσμευση της κυβέρνησης για επανεξέταση από μηδενική βάση του συστήματος αυτών των φόρων. Αυτό σημαίνει ότι οι αλλαγές θα είναι σαρωτικές και αφορούν αφορολόγητα ποσά, κλίμακες και συντελεστές φόρων που θα έχουν ως κεντρικό στόχο την περαιτέρω αύξηση των εσόδων του κράτους. Έτσι από το 2016 που θα τεθούν σε ισχύ οι νέες διατάξεις, οι γονικές παροχές για τους φορολογούμενους θα καταστούν ακριβότερες ενώ την ανιούσα αναμένεται να πάρουν και οι φόροι στις μεταβιβάσεις από τη στιγμή που αρμόδιες πηγές αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν προσαρμογές στην κλίμακα υπολογισμού των φόρων.
14. ΦΠΑ νησιών: Από την 1η Ιουνίου του 2016 καταργείται το καθεστώς του μειωμένου κατά 30% ΦΠΑ σε μία νέα ομάδα νησιών.

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΙΝΟΥΝ ΑΤΥΠΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΟΙΝA ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΛΥΣΗ Oι επιστολές - φωτιά στους «κόκκινους» δανειολήπτες

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΙΝΟΥΝ ΑΤΥΠΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΟΙΝA ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΛΥΣΗ

Oι επιστολές - φωτιά στους «κόκκινους» δανειολήπτες

Oι επιστολές - φωτιά στους «κόκκινους» δανειολήπτες

Kαθώς οι δανειολήπτες πήραν διορία 45 ημερών μετά την αίτηση υπαγωγής τους στον νόμο Κατσέλη -που πρέπει να πραγματοποιηθεί πάντως αυστηρά ως τις 31.12.15- άτυπη παράταση φαίνεται να δίδουν και οι τράπεζες σε ό,τι αφορά την απάντηση όσων φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και πρέπει να δηλώσουν την περιουσιακή τους κατάσταση στα πιστωτικά ιδρύματα με τη λογική να προβούν σε ρύθμιση.
Οι τράπεζες όπως προβλέπει ο αναθεωρημένος από την Τράπεζα της Ελλάδος Κώδικας Δεοντολογίας απέστειλαν επιστολές στους «κόκκινους» δανειολήπτες ζητώντας τους να υποβάλουν στοιχεία της οικονομικής τους κατάστασης, προκειμένου να μη θεωρηθούν μη συνεργάσιμοι δανειολήπτες και επιβληθούν σε αυτούς οι κατά νόμο κυρώσεις. Οι εκτιμήσεις μιλούν για την έκδοση περίπου 800.000 επιστολών που αφορούν το 40% του συνολικού χαρτοφυλακίου των τραπεζών (δανειολήπτες και εγγυητές). Οι δανειολήπτες που παρέλαβαν τέτοιες επιστολές είτε έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στεγαστικών καταναλωτικών ή επιχειρηματικών δανείων και διακρίνονται σε φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τις επιστολές που απέστειλαν οι τράπεζες.
Επιστολές
Οπως προκύπτει από τις επιστολές των τραπεζών στην περίπτωση των φυσικών προσώπων η παρέλευση της προθεσμίας, που θέτει το πιστωτικό ίδρυμα σε συνδυασμό με τη μη εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δανειολήπτη παρέχει στο πιστωτικό ίδρυμα το δικαίωμα να τον χαρακτηρίσει «Μη Συνεργάσιμο Δανειολήπτη» με τις δυσμενείς συνέπειες που προβλέπει ο αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας. Οι συνέπειες αυτές αφορούν κυρίως κατασχέσεις των καταλυμάτων των δανείων και εκποιήσεις.
Oι επιστολές - φωτιά στους «κόκκινους» δανειολήπτες
Στην περίπτωση των επιχειρήσεων, η παρέλευση της προθεσμίας σε συνδυασμό με τη μη εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών παρέχει στα πιστωτικά ιδρύματα το δικαίωμα να καταγγείλουν άμεσα τις συμβατικές σχέσεις οι οποίες παρουσιάζουν καθυστέρηση, καθιστώντας τις απαιτήσεις στο σύνολό τους ληξιπρόθεσμες και απαιτητές και ως εκ τούτου οι τράπεζες μπορούν να προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για αναγκαστική είσπραξη των οφειλών αυτών.
Σε ό,τι αφορά πάντως τα επιχειρηματικά δάνεια και κυρίως τα μεγαλύτερα εξ αυτών, οι ειδικές μονάδες των τραπεζών, έχουν ήδη προχωρήσει τις διαπραγματεύσεις με τους επιχειρηματίες που πάντως θα απαιτηθεί χρόνο για το σχετικό διακανονισμό εάν τελικώς υπάρξει τέτοιος.
Σε αντίθετη περίπτωση και ειδικά για τις μεγάλες επιχειρήσεις το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει εκποίηση δανείων σε funds που ενδιαφέρονται για τα συγκεκριμένα δάνεια.
Σε ό,τι αφορά τους ιδιώτες τόσο οι τράπεζες όσο και το θεσμικό πλαίσιο διακρατά κομμάτι των ευχερειών του. Ωστόσο, οι ευχέρειες αυτές είναι πιο περιορισμένες σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.
Οι τράπεζες πάντως έχουν διατρανώσει σε όλους τους τόνους πως δεν επιθυμούν να προχωρήσουν σε πλειστηριασμούς κατοικιών ιδιαίτερα μικρών κατοικιών ακόμη και εάν ο νόμος τους δίνει τη σχετική ευχέρεια, που πλέον σε αρκετές περιπτώσεις τους τη δίνει.
Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που οι ιδιώτες δανειολήπτες σπεύδουν να ενταχθούν στον νόμο Κατσέλη, ιδιαίτερα εκείνοι οι οποίοι δεν καλύπτονται λόγω εισοδηματικών κριτηρίων από τον νέο νόμο.
Ιδιαίτερο κεφάλαιο αποτελούν οι εγγυητές των δανείων ιδιαίτερα όταν οι δανειολήπτες καλύπτονται από την προστασία του θεσμικού πλαισίου, ενώ εκείνοι -που συνήθως είναι και οι πιο εύποροι- δεν καλύπτονται. Σημειώνεται πως παραλήπτες των επιστολών των τραπεζών έχουν γίνει και οι εγγυητές οι οποίοι συχνά καλούνται από τις τράπεζες να καλύψουν τον δανεισμό, τον προσαυξημένο με τους τόκους, την ίδια στιγμή που ο δανειολήπτης έχει ενταχθεί στην προστασία του νόμου Κατσέλη και δεν προβλέπεται πως πρέπει να πληρώσει.
Σε ό,τι αφορά τα Ειρηνοδικεία στα οποίες οι ουρές έχουν ήδη παρουσιάσει το αδιαχώρητο, η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών παρατάθηκε για 45 ημέρες συν 2 ημέρες για διεκπεραίωση σύμφωνα με ερμηνευτική εγκύκλιο του υπουργείου, η οποία πάντως διευκρινίζει πως η υποβολή της αίτησης θα γίνεται κανονικά μέχρι τις 31/12.
Δεδομένου ότι ένα από τα βασικά δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν πρέπει να το λάβουν από τα πιστωτικά ιδρύματα αφού οι δανειολήπτες καταθέσουν τα στοιχεία της περιουσιακής τους κατάστασης, μοιραία αμβλύνονται έστω και ατύπως, οι προθεσμίες που είχαν δώσει ήδη οι τράπεζες. Η κατ' αρχήν προθεσμία έληγε στις αρχές Δεκεμβρίου, όμως η συμπλήρωση των σχετικών εντύπων, διαδικασία για την οποία οι δανειολήπτες ζητούσαν τη βοήθεια των τραπεζικών υπαλλήλων, αποδείχθηκε εξαιρετικά χρονοβόρος και επομένως οι ημερομηνίες αυτές ατύπως παρατάθηκαν ως το τέλος του έτους.
Με βάση τα καινούργια δεδομένα που δημιούργησε η παράταση από το υπουργείο Οικονομίας εκτιμάται πως ατύπως θα παραταθεί και η διαδικασία σε σχέση με τις τράπεζες. Και μπορεί η παράταση να αφορά ιδιώτες αφού μόνον αυτοί εντάσσονται στον νόμο Κατσέλη, εν τούτοις στο διάστημα που θα ακολουθήσει εφόσον και επιχειρήσεις προσέλθουν στις τράπεζες για διακανονισμό των οφειλών τους, τα πιστωτικά ιδρύματα θα προχωρήσουν στον σχετικό διακανονισμό.
Προθεσμία
Οι δανειολήπτες που επιθυμούν να ενταχθούν στον νόμο Κατσέλη θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτησή τους στα Ειρηνοδικεία και την Πέμπτη, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Η προθεσμία δεν πρόκειται και δεν μπορεί να αλλάξει.
Στην εγκύκλιο που εξεδόθη αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Επί αιτήσεων που κατατίθενται μέχρι και τις 31.12.2015 με ελλιπή δικαιολογητικά, ή επί αιτήσεων που δεν είναι πλήρεις λόγω της μη εκπλήρωσης της -εκ νόμου απορρεούσης υποχρέωσης- των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων περί χορήγησης αναλυτικών καταστάσεων οφειλών εντός δεκαημέρου, οι Γραμματείες των αρμόδιων κατά τόπο Ειρηνοδικείων οφείλουν να παραλαμβάνουν και να πρωτοκολλούν τις αιτήσεις από τους δανειολήπτες και να χορηγούν την ανωτέρω προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών, παρατεινόμενη μέχρι ένα μήνα προκειμένου να προβεί ο αιτών στις αναγκαίες συμπληρώσεις.
Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον ημέρες, αν η Γραμματεία του κατά τόπο αρμόδιου Ειρηνοδικείου αδυνατεί ανυπαίτια να προβεί στον τυπικό έλεγχο αυτής».