Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2016

Αρ. πρωτ.: ΔΕΠΕΑ/ Γ/ 172335/ 16.2.2016 Διευκρινίσεις για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και την καταχώρηση των στοιχείων του στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας»

Αρ. πρωτ.: ΔΕΠΕΑ/ Γ/ 172335/ 16.2.2016
Διευκρινίσεις για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και την καταχώρηση των στοιχείων του στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας»

Αθήνα, 16.02.2016
Αρ.Πρωτ.: ΔΕΠΕΑ/Γ/172335

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Τμήμα Ενεργειακής Αποδοτικότητας

Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119
101 92 Αθήνα
e-mail: depea@prv.ypeka.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και την καταχώρηση των στοιχείων του στην ηλεκτρονική εφαρμογή "Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας".


Σχετ.: α) Ο ν.4122/2013 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α' 42), όπως ισχύει.
β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β' 407), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 58 του ν.4342/2015 (Α' 143) και ισχύει.
γ) Η ΠΟΛ.1013/7.1.2014 «Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β' 32), όπως ισχύει.

H παρούσα διευκρινιστική Εγκύκλιος εκδίδεται με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με την υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 58 του ν.4342/2015, ότι "Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr)". 

Η υποχρέωση ηλεκτρονικής καταχώρησης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας προβλέπεται από το σχετ. (γ).

Από 09.11.2015 - ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του ν.4342/2015 [σχετ. (β)] - οι υπόχρεοι της ανωτέρω παραγράφου οφείλουν να καταχωρούν τα στοιχεία του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην εν θέματι ηλεκτρονική εφαρμογή (εφόσον για το μισθωμένο ακίνητο υφίσταται η υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ).

Η εγκυρότητα του ΠΕΑ μπορεί να επαληθευθεί βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου - Α.Π. και του δεκαεξαψήφιου αριθμού ασφαλείας - Α.Α. (βλ. εικόνα), καταχωρώντας τα εν λόγω στοιχεία στο σχετικό πεδίο "Έλεγχος Εγκυρότητας ΠΕΑ: του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.buildingcert.gr).Το ΠΕΑ κτιρίου ή κτιριακής μονάδας απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη ενός κτιρίου ή κτιριακής μονάδας - όπου ως "Κτιριακή μονάδα" ορίζεται το "τμήμα, όροφος ή διαμέρισμα εντός κτιρίου, που έχει σχεδιαστεί ή υποστεί μετατροπή ώστε να χρησιμοποιείται χωριστά" - ώστε να επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ή στους ενοικιαστές του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοσή του και ισχύει για 10 έτη από την ημερομηνία έκδοσής του.

Καθώς το ΠΕΑ αφορά στο ακίνητο (κτίριο ή κτιριακή μονάδα) και όχι στα πρόσωπα, δεν απαιτείται η έκδοση νέου ΠΕΑ στο δεκαετές διάστημα ισχύος του εφόσον στο κτίριο ή την κτιριακή μονάδα δεν έχουν υπάρξει μεταβολές οι οποίες να συνιστούν ριζική ανακαίνιση (ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας), όπως αυτή ορίζεται στην παρ.12 του άρθρου 2 του ν.4122/2013.

Το ΠΕΑ εκδίδεται για κτίριο ή κτιριακή μονάδα κατηγορίας και χρήσης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν.4122/2013 "Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις." , σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και τις Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ) που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού.

Το ΠΕΑ εκδίδεται για κτίριο ή κτιριακή μονάδα και όχι σύμφωνα με την άδεια δόμησης (οικοδομική άδεια), το ιδιοκτησιακό καθεστώς κλπ. Συνεπώς:

- Σε συγκροτήματα κτιρίων (π.χ. διακριτές πτέρυγες) εκδίδεται κατ' ελάχιστον ένα ΠΕΑ ανά κτίριο.

- Σε ιδιοκτησίες που έχουν συνενωθεί λειτουργικά (π.χ. καταστήματα) εκδίδεται ένα ΠΕΑ για το κτίριο ή την κτιριακή μονάδα που έχει προκύψει.

- Για μέρος κτιριακής μονάδας (όπως για παράδειγμα επαγγελματικό χώρο εντός κτιριακής μονάδας ή δωμάτιο κατοικίας) δεν εκδίδεται ΠΕΑ, καθώς το μικρότερο τμήμα κτιρίου για το οποίο μπορεί να εκδοθεί ΠΕΑ είναι η κτιριακή μονάδα.

Ως προς τη χρήση (είδος) του ακινήτου:

- Κτίριο που έχει περισσότερες της μίας χρήσεις χαρακτηρίζεται ως μικτής χρήσης. Στην περίπτωση αυτή κάθε τμήμα του χαρακτηρίζεται με τη δική του χρήση και εξετάζεται από τον ενεργειακό επιθεωρητή η απαίτηση έκδοσης ΠΕΑ ή μη ξεχωριστά για κάθε χρήση.

- Ειδικά στις περιπτώσεις που για τη λειτουργία ενός ενιαίου οργανισμού είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν στο ίδιο κτίριο περισσότερες της μίας χρήσεις, για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά της κύρια χρήσης, τότε το κτίριο χαρακτηρίζεται συνολικά με τη χρήση που κυριαρχεί (π.χ. "νοσοκομείο" για κατάστημα εντός νοσοκομείου, "ξενοδοχείο" για εστιατόριο εντός ξενοδοχείου).

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση κτιρίου με ενιαία χρήση, δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για κάθε επιμέρους κτιριακή μονάδα αυτού, αλλά η πιστοποίηση των κτιριακών μονάδων του μπορεί να βασίζεται στην πιστοποίηση ολόκληρου του κτιρίου (π.χ. σε πολυώροφο κτίριο με κτιριακές μονάδες - διαμερίσματα με χρήση κατοικίας, το ΠΕΑ της πολυκατοικίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ΠΕΑ για κάθε κατοικία - διαμέρισμα).

Σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 12 του ν.4122/2013 σε συνδυασμό με την παρ.7 του άρθρου 4 του ιδίου νόμου, οι ακόλουθες κατηγορίες κτιρίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από την έκδοση ΠΕΑ:
α) μνημεία (τα αρχαία ακίνητα, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ.4 του ν.3028/2002, όπως ισχύει. Συνεπώς, για κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα ή για κτίρια που ευρίσκονται εντός χαρακτηρισμένων ιστορικών τόπων ή παραδοσιακών οικισμών απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ, εφόσον τα κτίρια αυτά δεν αποτελούν μνημεία.)
β) κτίρια χρησιμοποιούμενα ως χώροι λατρείας (γνωστής θρησκείας)
γ) βιομηχανικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, εργαστήρια (Κτίρια ή κτιριακές μονάδες που στεγάζουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, παρασκευαστήρια, υπηρεσίες με σημαντικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.)
δ) προσωρινής χρήσης κτίρια των οποίων η διάρκεια χρήσης δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη (Κτίρια που τοποθετούνται και απομακρύνονται σε λυόμενα μέρη, δεν απαιτούν εκτεταμένη υποδομή και μόνιμη εγκατάσταση συλλογής αποβλήτων. π.χ. container - isobox, τολ κλπ)
ε) αποθήκες, κτίρια αγροτικών χρήσεων και αγροτικά κτίρια πλην κατοικιών (κτίρια ή κτιριακές μονάδες που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση αγαθών, φύλαξη αντικειμένων ή στέγαση ζώων.)
στ) χώροι στάθμευσης οχημάτων και πρατήρια υγρών καυσίμων (κτίρια ή κτιριακές μονάδες που χρησιμοποιούνται για τη στάθμευση οχημάτων ή για πρατήρια υγρών καυσίμων ή για πλυντήρια αυτοκινήτων.)
ζ) μεμονωμένα κτίρια με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια, ήτοι μικτή επιφάνεια δαπέδων των κλειστών στεγασμένων χώρων του κτιρίου που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κύριας χρήσης του, μικρότερη από πενήντα τετραγωνικά μέτρα (50 τ.μ.). Σε κάθε περίπτωση, δεν εκδίδεται ΠΕΑ σε κατηγορίες κτιρίων που η κατανάλωση ενέργειας δεν αποσκοπεί στη ρύθμιση των εσωτερικών κλιματικών συνθηκών - προκειμένου να διασφαλιστεί η άνεση των χρηστών τους - και, ως εκ τούτου, δε νοούνται ως κτίρια κατά την έννοια του ν.4122/2013. Συνεπώς, σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει διαμορφωμένο κέλυφος δεν εκδίδεται ΠΕΑ (π.χ. σε ημιτελή, ασκεπή ή εγκαταλελειμμένα κτίρια ή κτιριακές μονάδες).

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση μη έκδοσης ΠΕΑ επιβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.4122/2013, πρόστιμο σε βάρος του κατά νόμο υπόχρεου από χίλια (1.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

Ως υπόχρεος νοείται ο ιδιοκτήτης του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας ή ο διαχειριστής του κτιρίου ως εντολοδόχος των ιδιοκτητών.

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 12 του ν.4122/2013, η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική (εφόσον δεν υφίσταται ισχύον ΠΕΑ) - μεταξύ άλλων - "κατά τη μίσθωση σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας". Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ.2 του ιδίου άρθρου, "κατά την πώληση ή μίσθωση κτιρίων ή κτιριακών μονάδων, επιδεικνύεται από τον ιδιοκτήτη το ΠΕΑ ή αντίγραφό του, στον υποψήφιο νέο αγοραστή ή ενοικιαστή και παραδίδεται αυτό στο νέο αγοραστή ή ενοικιαστή".

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 2 του ΚΕΝΑΚ, η ως άνω υποχρέωση υφίσταται από 09.01.2011 και εφαρμόζεται:
- από 09.01.2011 κατά τη νέα μίσθωση κτιρίων και
- από 09.12.2011 κατά τη νέα μίσθωση κτιριακών μονάδων.

Ως μίσθωση ακινήτου νοείται η σύμβαση με την οποία ο εκμισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραχωρήσει τη χρήση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας (μίσθιο) στον μισθωτή και ο μισθωτής να καταβάλει το συμφωνημένο τίμημα ως μίσθωμα για όσο χρόνο διαρκεί η μισθωτική σχέση.

Η ύπαρξη και διάθεση του ΠΕΑ κατά τη μίσθωση επιβεβαιώνεται με την καταχώρηση των στοιχείων του στη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας, η οποία είναι υποχρεωτική από 09.11.2015.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, υφίσταται υποχρέωση ύπαρξης ισχύοντος ΠΕΑ και καταχώρησης των στοιχείων του στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας εφόσον συντρέχουν αθροιστικά τα ακόλουθα:

- απαιτείται, από τη νομοθεσία, η έκδοση ΠΕΑ (η κατηγορία και χρήση του κτιρίου / κτιριακής μονάδας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν.4122/2013),

- πρόκειται για κατάρτιση νέας σύμβασης μίσθωσης σε νέο μισθωτή που εγκαθίσταται για πρώτη φορά στο μίσθιο και

- η υποβολή της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας (και όχι η ημερομηνία σύνταξης τυχόν συμφωνητικού μίσθωσης) έγινε από την 9η Νοεμβρίου 2015 και έπειτα.

Συνεπώς, η ως άνω υποχρέωση δεν υφίσταται:

- σε περίπτωση ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης μίσθωσης καθώς για το ίδιο ακίνητο εξακολουθεί να είναι ίδιος ο μισθωτής,

- όταν, για οποιοδήποτε λόγο, γίνει μεταβίβαση της σύμβασης μίσθωσης (π.χ. σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων).

Επισημαίνεται ότι, οι υπόχρεοι οφείλουν σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας να εκδώσουν (εφόσον δεν έχουν ήδη εκδώσει) και να συμπληρώσουν τα στοιχεία του ΠΕΑ στα σχετικά πεδία της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας.

Τέλος, σε μισθωμένες κτιριακές μονάδες με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη από πενήντα τετραγωνικά μέτρα (50τ.μ.), για τις οποίες η έκδοση ΠΕΑ κατέστη υποχρεωτική από 01.01.2016, δεν υφίσταται υποχρέωση ύπαρξης ισχύοντος ΠΕΑ και καταχώρησης των στοιχείων του στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας εφόσον:

- η ημερομηνία σύνταξης του έγγραφου συμφωνητικού μίσθωσης, όπως αυτή καταχωρείται στο πεδίο "Ημερομηνία σύνταξης συμφωνητικού" της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας, είναι προγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2016 ή

- η ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας, είναι προγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2016, σε περίπτωση που δεν έχει συνταχθεί ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης.Ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
Μιχαήλ Βερροιόπουλος

http://www.taxheaven.gr

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

Με δύο ταχύτητες η έξοδος από το Δημόσιο

Με δύο ταχύτητες η έξοδος από το Δημόσιο

Πρώτη καταχώρηση: 25/02/2016 - 07:50
Τελευταία δημοσίευση: 07:50Οικονομία
Με δύο ταχύτητες η έξοδος από το Δημόσιο
Ανατροπές σε δύο «ταμπλό» για τα όρια συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων προβλέπει τροπολογία της κυβέρνησης με την οποία παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους μόνιμους υπαλλήλους να παρατείνουν την παραμονή τους στην υπηρεσία μέχρι να συμπληρώσουν το 67ο έτος, ενώ μέχρι σήμερα απολύονταν υποχρεωτικά όταν συμπλήρωναν το 60ό έτος και είχαν 35 έτη αμιγούς δημόσιας υπηρεσίας.
Από την άλλη πλευρά όμως οι μόνιμοι υπάλληλοι που δεν συνταξιοδοτούνται με δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις θα απολύονται υποχρεωτικά στο 62ο έτος της ηλικίας τους εφόσον συμπληρώνουν και 40 χρόνια εργασίας. Διαφορετικά θα μένουν μέχρι να πιάσουν τα 40 χρόνια, και όχι πέραν του 67ου έτους, οπότε και θα απολύονται αυτοδίκαια από το Δημόσιο.
Με τροπολογία
Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που συζητείται στη Βουλή μετά τις ενστάσεις που είχε προβάλει η τρόικα. Η αρχική διάταξη έλεγε ότι η αυτοδίκαιη απόλυση των υπαλλήλων γίνεται στα 60 με 35 έτη αλλά οι υπάλληλοι θα μπορούσαν να ζητήσουν να παραμείνουν και πέραν του 60ού έτους για όσο διάστημα ήθελαν. Η επιλογή αυτή εξυπηρετούσε όσους ήθελαν να μείνουν για ένα, δύο χρόνια ακόμη καθώς λόγω θέσης και επιδομάτων οι αμοιβές τους θα ήταν μεγαλύτερες από τη σύνταξη.
Η τρόικα είχε διαφωνήσει με τη διατύπωση αυτή και ζήτησε να καταργηθεί τελείως η απόλυση στα 60 και όσοι μένουν να απολύονται υποχρεωτικά στα 67, εκτός και αν θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με βάση τα όρια ηλικίας που ισχύουν από το νόμο.
Η τροπολογία που υπογράφουν οι υπουργοί Οικονομικών Ε. Τσακαλώτος, Υγείας Π. Κουρουμπλής και ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Χ. Βερναρδάκης αλλάζει το άρθρο 155 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα και προβλέπει ότι:
* Ο υπάλληλος απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του.
* Η παράγραφος 2 του άρθρου 155 του κώδικα δημοσίων υπαλλήλων (σ.σ.: που προέβλεπε την απόλυση στα 60 με 35 έτη) καταργείται.
Τι ισχύει
Με το νέο καθεστώς οι μόνιμοι υπάλληλοι θα μπορούν να μείνουν ως και 7 έτη πριν απολυθούν από το Δημόσιο (στα 67 αντί 60) ενώ σε κάθε περίπτωση θα μπορούν να αποχωρήσουν με παραίτηση οποτεδήποτε θελήσουν εφόσον θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τα κατά περίπτωση όρια ηλικίας που ισχύουν κάθε φορά.
Η τροπολογία επιφέρει αύξηση δαπάνης στον Κρατικό Προϋπολογισμό καθώς, όπως αναφέρει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, το Δημόσιο θα αναγκαστεί να καταβάλλει μισθούς για μεγαλύτερο διάστημα σε όσους δεν αποχωρούν πριν από τα 67.
Πηγή: Ελεύθερος Τύπος
Διαβάστε επίσης:

Δείτε πώς θα προσληφθούν 18.500 άνεργοι σε 49 δήμους

Μπαράζ ελέγχων από το Σώμα Δίωξης του Τελωνείου στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

ΟΑΕΔ: Τι μισθό θα παίρνουν όσοι θα απασχοληθούν στα hotspot

Σήμερα θα πιστωθεί η κάρτα σίτισης και αύριο το επίδομα ενοικίου

Σήμερα θα πιστωθεί η κάρτα σίτισης και αύριο το επίδομα ενοικίου

Πρώτη καταχώρηση: 24/02/2016 - 17:45
Τελευταία δημοσίευση: 09:55My Money
Σήμερα θα πιστωθεί η κάρτα σίτισης και αύριο το επίδομα ενοικίου
Την Παρασκευή θα γίνει η έβδομη καταβολή του επιδόματος ενοικίου στους δικαιούχους του προγράμματος της ανθρωπιστικής κρίσης, ενώ σήμερα 25/2 θα πιστωθεί για όγδοη φορά η κάρτα σίτισης.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, το ποσό των 2.708.149 ευρώ θα πιστωθεί στους λογαριασμούς 20.823 ιδιοκτητών ακινήτων και το ποσό των 17.427.000 ευρώ θα πιστωθεί σε 147.981 δικαιούχους της κάρτας σίτισης.
Η καταβολή του επιδόματος ενοικίου εξαρτάται από την ορθή καταχώρηση, με ευθύνη των δικαιούχων, των στοιχείων για τα μισθωτήρια και τους ιδιοκτήτες των μισθωμένων κατοικιών, δεδομένου ότι το επίδομα καταβάλλεται στους ιδιοκτήτες, ενώ είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με δικές τους βεβαιωμένες οφειλές στην εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία.
Η επιδότηση σίτισης που λαμβάνουν οι δικαιούχοι της ανέρχεται στο ποσό των 70–220 ευρώ το μήνα, ανάλογα με το πόσο χαμηλό είναι το εισόδημα που έχουν δηλώσει.

Συνήγορος του Πολίτη: Να αλλάξει ο υπολογισμός των ημερών ασφάλισης από το ΙΚΑ

Συνήγορος του Πολίτη: Να αλλάξει ο υπολογισμός των ημερών ασφάλισης από το ΙΚΑ

Πρώτη καταχώρηση: 25/02/2016 - 13:58
Τελευταία δημοσίευση: 13:58Επικαιρότητα
Συνήγορος του Πολίτη: Να αλλάξει ο υπολογισμός των ημερών ασφάλισης από το ΙΚΑ
Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι η ακολουθουμένη, έως τώρα, από το ΙΚΑ, πρακτική της αναγνώρισης σε μερίδα απασχολουμένων με μειωμένο ωράριο, ημερών ασφάλισης λιγότερων από 25, είναι αντίθετη με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και ως εκ τούτου θα πρέπει να εγκαταλειφθεί.
Ο Συνήγορος τονίζει ότι ο σημερινός τρόπος υπολογισμού, προκαλεί ποικίλες δυσμενείς επιπτώσεις στους ασφαλισμένους, όπως στέρηση 3 – 4 ημερομισθίων μηνιαίως και 36 – 48 ετησίως και αποτελεί άνιση μεταχείριση μεταξύ των ασφαλισμένων με πιθανή συνέπεια την μη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων για την θεμελίωση ασφαλιστικών δικαιωμάτων, (σύνταξη, ασφάλιση ασθένειας κλπ).
Η ανεξάρτητη αρχή επισημαίνει ότι τα διοικητικά δικαστήρια έχουν ήδη κρίνει παράνομο τον εν λόγω τρόπο υπολογισμού που εξακολουθεί να εφαρμόζει το ΙΚΑ.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρακτική που ακολουθείται από το ΙΚΑ για τους απασχολούμενους με μειωμένο ωράριο, οι οποίοι απασχολούνται με ημερήσιο ωράριο ίσο ή μεγαλύτερο του 1/2 του νομίμου ωραρίου πλήρους απασχόλησης και αμείβονται με μισθό ίσο ή μεγαλύτερο του τεκμαρτού ημερομισθίου της 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης, αναγνωρίζονται στον μισθωτό τόσες ημέρες όσες πραγματικά εργάζεται.
Έτσι αντί για 25 ημέρες εργασίας που προβλέπει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, στους εργαζόμενους αυτούς αναγνωρίζονται 21, 22 ή 23 ημέρες εργασίας, όσες δηλαδή οι εργάσιμες ημέρες του μήνα.
Σαφώς αντίθετη με την πρακτική αυτή είναι και η έως τώρα σχηματισθείσα, επί του θέματος, νομολογία τόσο των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων διοικητικών δικαστηρίων όσο και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι, στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι 2 πρώτες παράγραφοι του άρθρου 18 του Κανονισμού Ασφάλισης, οι οποίες και ρυθμίζουν το ζήτημα, και έτσι επί ανελλιπούς απασχόλησης να ασφαλίζονται, οι μεν αμειβόμενοι με μισθό με 25 ημέρες κατά μήνα, για δε τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο να αναγνωρίζονται και πέραν των 25 ημερών ασφάλισης.
Η μη επανεξέταση και η εμμονή στην πρακτική αυτή πέραν του ότι διαιωνίζει μια περίπτωση παραβίασης της νομιμότητας, επιπλέον, επιβαρύνει τους ασφαλισμένους αλλά και τις ίδιες τις υπηρεσίες του Ιδρύματος, με δικαστικές διαμάχες επί θέματος για το οποίο το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει ήδη αποφανθεί.

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ «Ψαλίδι» έως 25% σε εφάπαξ και επικουρικές συντάξεις

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

«Ψαλίδι» έως 25% σε εφάπαξ και επικουρικές συντάξεις

«Ψαλίδι» έως 25% σε εφάπαξ και επικουρικές συντάξεις

Του Γιώργου Γάτου
Μείωση έως 25% στις επικουρικές συντάξεις και στα εφάπαξ φέρνει το σχέδιο υπολογισμού τους με τους ίδιους κανόνες που θα ισχύουν για τις κύριες συντάξεις, δηλαδή με ενιαίο ποσοστό αναπλήρωσης για όλους (ανεξαρτήτως του χρόνου ασφάλισης) και με βάση τις εισφορές ολόκληρου του εργασιακού βίου.
Σε αυτό το ύψος προβλέπουν τα στελέχη της κοινωνικής ασφάλισης ότι θα οδηγήσει η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των επικουρικών και των εφάπαξ που προδιαγράφει η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τόσο στο -υπό διαπραγμάτευση με τους Θεσμούς- σχέδιο του νέου Ασφαλιστικού όσο και στις «οδηγίες» τις οποίες έχει δώσει στα Ταμεία για να επανακαθορίσουν τα επίπεδα των παροχών τους.
Το βασικό σενάριο που φέρεται να προκρίνει το υπουργείο, προβλέπει τον υπολογισμό των επικουρικών και των εφάπαξ με ενιαίο ποσοστό αναπλήρωσης το οποίο θα καθοριστεί κατόπιν αναλογιστικών μελετών (ανάλογα με τα έσοδα και τις δαπάνες έτσι ώστε να μην προκύπτουν... ελλείμματα) και με βάση τις εισφορές τις οποίες έχουν καταβάλει ή θα καταβάλουν οι ασφαλισμένοι σε ολόκληρο τον εργασιακό βίο.
Στελέχη των Ταμείων εκτιμούν ότι λόγω των ταμειακών «ανοιγμάτων» (το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης εκτιμάται ότι θα υποχρεωθεί να ρευστοποιήσει μέρος των αποθεματικών του για να καταβάλει χωρίς περικοπές τις επικουρικές συντάξεις του Μαρτίου) οι νέοι κανόνες θα ισχύσουν για τις επικουρικές συντάξεις και τα εφάπαξ που είναι σε... εκκρεμότητα. Και όχι μόνο για τις νέες (από 1/1/2016) αιτήσεις, υπό το καθεστώς του νέου Ασφαλιστικού. Να σημειωθεί, πάντως, ότι το Ταμείο Πρόνοιας έχει συγκεντρώσει 400 εκατ. ευρώ και, αν είχε οριστικοποιηθεί ο τρόπος υπολογισμού, θα μπορούσε να πληρώσει 15.000 εφάπαξ σε σύνολο 40.000 που είναι σε καθυστέρηση.
ΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ 
Για τις επικουρικές συντάξεις το σχέδιο του υπουργείου προβλέπει τον επανυπολογισμό των καταβαλλόμενων με βάση τα δημογραφικά δεδομένα και ένα πλασματικό ποσοστό επιστροφής εισφορών. Για τις εκκρεμείς - σε καθυστέρηση έκδοσης επικουρικές συντάξεις, έχει ζητηθεί να δίνονται δύο τμήματα παροχής: Ενα τμήμα για τον χρόνο ασφάλισης έως 31/12/2014 με ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% επί των συντάξιμων αποδοχών και δεύτερο τμήμα από 1/1/2015 με τον νέο τύπο.
ΤΑ ΕΦΑΠΑΞ 
Για τα εφάπαξ το βασικό σενάριο προβλέπει, σύμφωνα και με σχετικό έγγραφο που εστάλη στα Ταμεία Πρόνοιας προκαλώντας την αντίδραση της ΑΔΕΔΥ, ένα τμήμα της παροχής έως το 2013 με ενιαίο κανόνα για τον συντάξιμο μισθό (ολόκληρο τον εργασιακό βίο) και την επιστροφή εισφορών με χαμηλό επιτόκιο από το 2014 και μετά. Αλλο σενάριο, ωστόσο, προβλέπει την έντοκη (με το επιτόκιο του Κοινού Κεφαλαίου που έχουν τα Ταμεία στην ΤτΕ) επιστροφή των εισφορών για ολόκληρο τον εργασιακό βίο.
ΜΕΙΩΣΗ 30% ΣΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
Στο 30% ή 35% υπολογίζεται ότι θα φτάσει η περικοπή στα μερίσματα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. Χωρίς να έχουν ακόμη ψηφιστεί, οι περικοπές ενσωματώθηκαν ως έσοδα στον προϋπολογισμό του Ταμείου για το 2016 οδηγώντας σε... πλεόνασμα 38,9 εκατ. ευρώ, όπως έγραψε χθες η «Ημερησία».

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Νέα πτώση στις τιμές των ακινήτων το 2016, προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Νέα πτώση στις τιμές των ακινήτων το 2016, προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος

Νέα πτώση στις τιμές των ακινήτων το 2016, προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος

Οι πτωτικές τάσεις στις τιμές τόσο των οικιστικών όσο και των επαγγελματικών ακινήτων εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν και το 2016. Αυτό προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αποτυπώνεται στην έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα.
Μεταξύ άλλων τονίζεται: Η προοπτική σταθεροποίησης και ανάκαμψης της αγοράς ακινήτων εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τον περιορισμό της αβεβαιότητας και την ενίσχυση των προοπτικών ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, καθώς και από τη βελτίωση των προσδοκιών των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, τη βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, αλλά και από τη διαμόρφωση ενός σταθερού πολεοδομικού και φορολογικού θεσμικού πλαισίου.
Η πρόσφατη μείωση των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων καθώς και η μελλοντική αντικατάστασή τους από ένα νέο σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας βάσει των εμπορικών τιμών, αναμένεται να συμβάλουν στην ανάκαμψη της αγοράς. Τέλος, η προώθηση και η επιτάχυνση των διαδικασιών αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας θα συμβάλουν ουσιαστικά στην αναστροφή του αρνητικού επενδυτικού κλίματος και στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης και των προσδοκιών για την ελληνική αγορά ακινήτων Στη διάρκεια του 2015, οι πιέσεις στις εμπορικές αξίες, στις τιμές και στα μισθώματα τόσο των κατοικιών όσο και των επαγγελματικών ακινήτων συνεχίστηκαν, αν και με μικρότερη ένταση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Στη δυσκολία ανάκαμψης της αγοράς έχουν συμβάλει, μεταξύ άλλων, το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η επιβολή των κεφαλαιακών περιορισμών και η έλλειψη ρευστότητας, το υψηλό ποσοστό ανεργίας, η υψηλή φορολογική επιβάρυνση και η συνεχής αστάθεια του φορολογικού πλαισίου (ανα- προσαρμογή αντικειμενικών αξιών κ.ά.). Οι πρώτες ενδείξεις σταθεροποίησης της αγοράς ακινήτων που καταγράφηκαν από τα μέσα του 2014 και σχεδόν έως το α’ τρίμηνο του 2015, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος και των προσδοκιών,  δεν είχαν συνέχεια. Στην αγορά των κατοικιών, η μείωση των τιμών συνεχίστηκε και το 2015, αν και με πιο συγκρα-τημένους ρυθμούς, ενώ ο αριθμός των συναλλαγών ήταν εξαιρετικά περιορισμένος. Ειδικότερα, τα στοιχεία που συλλέγονται από τα πιστωτικά ιδρύματα δείχνουν ότι οι τιμές των διαμερισμάτων υποχώρησαν το 2015 με μέσο ετήσιο ρυθμό 5,1%, έναντι 7,5% το 2014 και
10,9% το 2013. Η υποχώρηση των τιμών την περίοδο 2008-2015 ήταν σωρευτικά εντονότερη στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα έναντι των άλλων μεγάλων πόλεων και των λοιπών περιοχών, καθώς και για τα παλαιότερα και τα μεγαλύτερου εμβαδού ακίνητα στις σχετικά ακριβότερες περιοχές της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, από την αρχή της τρέχουσας κρίσης, δηλ.από το 2008, έως και το δ’ τρίμηνο του 2015, ησυνολική υποχώρηση των τιμών των διαμερισμάτων (μέσο επίπεδο) έφθασε σε ονομαστικούς όρους το 41,2%. Όπως προκύπτει απότην ανάλυση των στοιχείων κατά παλαιότητα
και γεωγραφική περιοχή, η μείωση αυτή ήτανμεγαλύτερη για τα “παλαιά” διαμερίσματα (ηλικίας άνω των 5 ετών: -42,2%) από ό,τι για τα “νέα” (ηλικίας έως 5 ετών: -39,6%), καθώς και στις περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας (-45,4% και -43,4% αντίστοιχα), έναντι των άλλων μεγάλων πόλεων (-39,2%) και των λοιπών περιοχών (-36,9%).
Στον κλάδο των επαγγελματικών ακινήτων, το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε στη διάρκεια του 2014 ανακόπηκε κατά το 2015, λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία που συλλέγονται από τις ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ) και τα πιστωτικά ιδρύματα, κατά το α’ εξάμηνο του 2015 οι ονομαστικές τιμές γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, ενώ οι αντίστοιχες τιμές καταστημάτων παρουσίασαν μείωση 4,4% για το σύνολο της χώρας. Σωρευτικά πάντως από το α’ εξάμηνο του 2010 έως και το α’ εξάμηνο του 2015, οι ονομαστικές τιμές των γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας υποχώρησαν κατά 30,6%. Η αντίστοιχη σωρευτική μείωση των τιμών κατα στημάτων υψηλών προδιαγραφών ανήλθε σε 30,4%. Παράλληλα, οι πιέσεις για επαναδιαπραγμάτευση και μείωση των ενοικίων συνεχίστηκαν σε όλους σχεδόν τους τομείς, με μοναδική εξαίρεση ίσως τα επενδυτικά ακίνητα υψηλών προδιαγραφών (γραφεία και καταστήματα).

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016

Παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων-ασφαλισμένων ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ

Παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων-ασφαλισμένων ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ

Πρώτη καταχώρηση: 23/02/2016 - 08:53
Τελευταία δημοσίευση: 09:15My Money
Παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων-ασφαλισμένων ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ
Το υπουργείο Eργασίας με εγκύκλιό του ενημερώνει ότι προωθείται διάταξη νόμου, με την οποία προβλέπεται η παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων και ασφαλισμένων σε ΟΑΕΕ , ΕΤΑΑ και ΟΓΑ.
Συγκεκριμένα:
α) στους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και στα μέλη οικογένειας τους, για την περίοδο από 1/3/2016 έως 28/2/2017, είναι δυνατή η χορήγηση παροχών ασθένειας σε είδος, με τη συμπλήρωση τουλάχιστον πενήντα (50) ημερών ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2015), είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπεντάμηνου.
β) στους ανέργους ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών, που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.2768/1999 (Α, 273) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος, παρατείνεται έως την 28η Φεβρουαρίου 2017.
γ) στους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε. ηλικίας άνω των 30 και έως 65 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματος τους, έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ.8 του άρθρου δευτέρου του ν.3845/2010 (Α,65) και παραμένουν άνεργοι, η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος παρατείνεται έως την 28η Φεβρουαρίου 2017.
δ) στους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε., του Ε.Τ.Α.Α. και στους υπερήλικες ασφαλισμένους του Ο.Γ.Α., που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της υποπ. Α3, του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (Α, 85), η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές σε είδος, παρατείνεται έως 28/2/2017.
ε) στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ», της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος και των Ναυπηγείων Ελευσίνας, καθώς και τα μέλη οικογένειας τους, για την περίοδο από 1/3/2016 έως 28/2/2017, είναι δυνατή η χορήγηση παροχών ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση συμπλήρωσης ημερών ασφάλισης.
στ) στους πωλητές Λαϊκού Λαχείου, οι οποίοι υπάγονται στο κεφάλαιο ΙΓ του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και τα μέλη οικογενείας τους, που αναφέρονται στο άρθρο 33 του α.ν.1846/1951 (Α' 179), για την χρονική περίοδο από 1/3/2016 έως 28/2/2017 καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθένειας σε είδος χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης απαιτούμενων ημερών ασφάλισης.
Μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής νομοθετικής διαδικασίας και δεδομένου ότι, την 29η/2/2016 λήγει η ασφαλιστική ικανότητα των ανωτέρω ασφαλισμένων, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τις αρμόδιες υπηρεσίες σας ότι:
i. Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., για την περίοδο 1/3/2016 έως 28/2/2017, γίνεται με την συμπλήρωση τουλάχιστον πενήντα (50) ημερών ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2015), είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπεντάμηνου.
ii. Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας των εργαζομένων των επιχειρήσεων με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ», της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος και των Ναυπηγείων Ελευσίνας, για την περίοδο 1/3/2016 έως 28/2/2017, γίνεται χωρίς την συμπλήρωση των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης.
iii. Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους πωλητές Λαϊκού Λαχείου, οι οποίοι υπάγονται στο κεφάλαιο ΙΓ του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς κα τα μέλη οικογενείας τους, που αναφέρονται στο άρθρο 33 του α.ν.1846/1951 (Α' 179), για την χρονική περίοδο από 1/3/2016 έως 28/2/2017 γίνεται χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης απαιτούμενων ημερών ασφάλισης.
iv. Παρατείνεται η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος έως 28/2/2017, των ανέργων που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.2768/1999 (Α, 273), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
v. Παρατείνεται η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές σε είδος έως 28/2/2017, στους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε. που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του ν.3845/2010 (Α, 65) και της περ. Α, της υποπ. Α3, του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (Α, 85).

vi. Παρατείνεται η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές σε είδος έως 28/2/2017, στους ασφαλισμένους του Ε.Τ.Α.Α. που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της περ. Β, της υποπ. Α3, του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (Α, 85)και των διατάξεων του άρθρου 30 του ν.4320/2015 (Α,29) .
vii. Παρατείνεται η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές σε είδος έως 28/2/2017, στους υπερήλικες ασφαλισμένους του Ο.Γ.Α. των οποίων το ασφαλιστικό δικαίωμα επανεξετάζεται βάσει της περ. 5, της υποπ. ΙΑ6, του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α,222) και έχουν κάνει χρήση της διατάξεων της περ. Γ, της υποπ. Α3, του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (Α, 85).

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

Διάπλατα ανοιχτή η πόρτα της φοροδιαφυγής με... νόμο!

Διάπλατα ανοιχτή η πόρτα της φοροδιαφυγής με... νόμο!

Πρώτη καταχώρηση: 21/02/2016 - 08:01
Τελευταία δημοσίευση: 21/02/2016 08:01Επικαιρότητα
Διάπλατα ανοιχτή η πόρτα της φοροδιαφυγής με... νόμο!
Του Τάσου Σ Δασόπουλου

Μόνοι τους οι φορολογούμενοι θα κληθούν για πολλοστή φορά να καταπολεμήσουν την τεράστιαφοροδιαφυγή από τον ΦΠΑ που φτάνει το 66% αφού το υπουργείο Οικονομικών έχει ανοίξει διάπλατα την πόρτα της διαφυγής αυτών που θέλουν να παρανομήσουν και μάλιστα με νόμο.
Η ανάγκη για χτίσιμο του αφορολόγητου των 9.950 ευρώ με δαπάνες που θα γίνονται με πλαστικό χρήμα ή ηλεκτρονική Τραπεζική που θα γίνει νόμος όταν οι τράπεζες αποφασίσουν να μειώσουν τις υπέρογκες χρεώσεις του και οριστικοποιηθούν οι διατάξεις του νόμου με τους δανειστές θα είναι το μόνο εμπόδιο στην φοροδιαφυγή από τον ΦΠΑ που φτάνει στα 2 από τα 3 ευρώ που θα έπρεπε να εισπράττει το δημόσιο.
Οι ίδιοι οι επιχειρηματίες διαμαρτύρονται – δικαίως – για τις υψηλές χρεώσεις των τραπεζών ή αποφεύγουν την χρήση μηχανημάτων υποδοχής καρτών.
Ωστόσο με νόμο που πέρασε με τον τρίτο μνημόνιο όσοι επαγγελματίες συλληφθούν από την Υπηρεσία Ελέγχου και Διασφάλισης των Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) από τις θα πέσουν «στα μαλακά».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4337/2015, οι ελεγκτές της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και των Δ.Ο.Υ., εφόσον κατά την διάρκεια επιτόπιων ελέγχων σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ διαπιστώνουν τη μη έκδοση αποδείξεων ή άλλων φορολογικών στοιχείων δεν μπορούν πλέον να επιβάλλουν κανένα πρόστιμο!
Επίσης, το μόνο πρόστιμο το οποίο μπορούν πλέον να επιβάλλουν σε επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες υπαγόμενους σε ΦΠΑ που δεν εκδίδουν αποδείξεις είναι το 50% επί του ΦΠΑ που αναλογεί στις μη εκδοθείσες αποδείξεις.
Το νέο καθεστώς «εκλογικευμένων» κυρώσεων για αδικήματα φοροδιαφυγής, το οποίο καθιερώθηκε με το ν. 4337/2015 προβλέπει:
Για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που υπάγονται σε ΦΠΑ, οι ελεγκτές των Δ.Ο.Υ. και της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., εφόσον διαπιστωθεί η μη έκδοση αποδείξεων, το μόνο που μπορούν να κάνουν πλέον είναι να υπολογίζουν τον ΦΠΑ που αναλογεί στις μη εκδοθείσες αποδείξεις και να καταλογίζουν συνολικό πρόστιμο ίσο με το 50% του διαφυγόντος ΦΠΑ.
Για να γίνει όμως ένας τέτοιος υπολογισμός και να προσδιορισθεί το ακριβές ύψος του προστίμου, θα πρέπει οι ελεγκτές να βρίσκουν πρώτα την καθαρή αξία των πωληθέντων προϊόντων ή των παρασχεθεισών υπηρεσιών η οποία αναλογεί στις μη εκδοθείσες αποδείξεις, επ’ αυτής να υπολογίζουν τον αναλογούντα ΦΠΑ και στην συνέχεια επί του αναλογούντος ΦΠΑ να καταλογίζουν το 50% ως πρόστιμο.
Μια τέτοια διαδικασία προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης και του καταλογιστέου προστίμου είναι εξαιρετικά δύσκολη ή ακόμη και αδύνατο να διεκπεραιωθεί ομαλά σε πολλές περιπτώσεις. Είναι επίσης μια διαδικασία αμφίβολης αξιοπιστίας και εύκολα αμφισβητήσιμη από τον ελεγχόμενο.
Σε ιδιωτικά ιατρεία, ιδιωτικά φροντιστήρια και εκπαιδευτήρια, καθώς επίσης και σε όλες τις μικρές επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα λιγότερα των 10.000 ευρώ, που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, λόγω υπαγωγής στο καθεστώς των «μικρών επιχειρήσεων», οι ελεγκτές της Υπηρεσίας Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) και των Δ.Ο.Υ. δεν μπορούν πλέον να καταλογίσουν κανένα πρόστιμο όταν κατά τη διάρκεια επιτόπιων μερικών φορολογικών ελέγχων πιάσουν επ’ αυτοφώρω τους ελεγχόμενους να μην εκδίδουν αποδείξεις. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να καταγράψουν απλώς τις παραβάσεις.

Απόφαση - βόμβα για τις μνημονιακές περικοπές σε μισθούς και συντάξεις

Απόφαση - βόμβα για τις μνημονιακές περικοπές σε μισθούς και συντάξεις

Πρώτη καταχώρηση: 21/02/2016 - 08:15
Τελευταία δημοσίευση: 21/02/2016 08:15My Money
Απόφαση - βόμβα για τις μνημονιακές περικοπές σε μισθούς και συντάξεις
Νέες ανατροπές στους οικονομικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης ενδέχεται να προκύψουν άμεσα, καθώς η ίδια είναι πολύ πιθανό να βρεθεί μπροστά σε ένα δημοσιονομικό «σοκ».
Αιτία, σύμφωνα με το 'Εθνος, είναι το γεγονός ότι συνεχίζονται οι δικαστικές αποφάσεις που κρίνουν αντισυνταγματικές και ανίσχυρες τις περικοπές μισθών και συντάξεων που έχουν επιβληθεί με το μνημόνιο, όπως συμβαίνει τώρα με τους ιατρούς, ενώ παράλληλα εκκρεμεί και «τσουνάμι» αγωγών -προσφυγών για αναδρομικά που αφορούν κάθε είδους αποδοχές, φόρους, άλλα και την εισφορά αλληλεγγύης, η οποία επίσης κρίνεται αντισυνταγματική για πολλούς συνταξιούχους.
Σύντομα αναμένεται η δημοσίευση αποφάσεων που δικαιώνουν ενστόλους, καθηγητές ΑΕΙ, διευθυντές ΕΣΥ, ενώ την ίδια στιγμή η Ολομέλεια το ΣτΕ καλείται να αποφανθεί στις προσφυγές καθηγητών ΤΕΙ, που ζητούν να κριθούν αντισυνταγματικές οι δικές τους περικοπές.
Στον αέρα βρίσκεται επίσης και η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης για συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ.
Οι αποφάσεις αυτές, επίσης, δημιουργούν μείζον θέμα και για την παρούσα κυβέρνηση που πιέζεται να προχωρήσει σε περικοπές συντάξεων, ακόμη και επικουρικών.
Μπορεί το δικαστήριο να αργεί να εκδώσει τέτοιες αποφάσεις, ωστόσο, όταν το κάνει αποτελούν «πιλότο» για ενδεχόμενες νέες περικοπές που μπορεί να σχεδιάζει η εκάστοτε κυβέρνηση.

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1027291 ΕΞ 2016/17.2.2016 Φορολογική μεταχείριση των συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν από την αποτίμηση και τον διακανονισμό απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1027291 ΕΞ 2016/17.2.2016
Φορολογική μεταχείριση των συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν από την αποτίμηση και τον διακανονισμό απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1027291 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β', Α'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Καπούτσου
Τηλέφωνο: 2 10 - 33.75.312
ΦΑΞ: 210 - 33.75.001

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν από την αποτίμηση και τον διακανονισμό απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013, το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ', του Μέρους Δεύτερου («Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων») του Κ.Φ.Ε., εκτός από τις περιπτώσεις όπου ορίζεται διαφορετικά στο παρόν κεφάλαιο, ενώ με τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις του άρθρου 45 θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, ενώ με τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος με βάση το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο και τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), όπως ισχύει. Σε περίπτωση που η επιχείρηση εφαρμόζει Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, το κέρδος προσδιορίζεται αποκλειστικά, σύμφωνα με τον πίνακα φορολογικών αποτελεσμάτων χρήσης.

3. Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες: α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρηση ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, β) αντιστοιχούν σε πραγματική αξία και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η φορολογική διοίκηση, γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά, ενώ με τις διατάξεις της περ. δ' του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι δεν εκπίπτουν οι προβλέψεις εκτός των οριζομένων στο άρθρο 26 (προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις).

4. Περαιτέρω, με την ΠΟΛ.1059/18.3.2015 εγκύκλιό μας, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47, 57 και 58 του ν. 4172/2013, διευκρινίστηκε ότι στα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν περιλαμβάνονται αυτά που προκύπτουν από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 στην εύλογη αξία (ν. 4308/2014), δεδομένου ότι κατά τον ως άνω χρόνο δεν προκύπτει κανένα έσοδο από επιχειρηματική συναλλαγή για το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα, αλλά το όποιο έσοδο θα προκύψει κατά τη ρευστοποίηση των υπόψη στοιχείων.

5. Επίσης, με την ΠΟΛ.1113/2.6.2015 εγκύκλιό μας διευκρινίστηκε ότι η ζημία που προκύπτει από την αποτίμηση τίτλων, χρεογράφων, υποχρεώσεων, κ.λπ. δεν είναι δαπάνη που αντιστοιχεί σε πραγματική συναλλαγή, αλλά η όποια δαπάνη θα προκύψει κατά τη μεταβίβαση των υπόψη τίτλων, κ.λπ. ή εξόφληση της σχετικής υποχρέωσης.

6. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. 4 παρ. 2.3.2. του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 ορίζεται ότι με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων των περιπτ. 17 και 23 της παρ. 2.2.110, για τις συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα των περιπτώσεων 1 - 3, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Όταν προέρχονται από βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις παρακολουθούνται σε κατηγορίες κατά ξένο νόμισμα, ως εξής: καταχωρούνται σε ιδιαίτερους υπολογαριασμούς κατά ξένο νόμισμα, που έχουν τίτλο «προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων» του λογαριασμού 44.14 «προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων». Στο τέλος κάθε χρήσεως, τα υπόλοιπα των παραπάνω ειδικών υπολογαριασμών κατά ξένο νόμισμα αν είναι χρεωστικά μεταφέρονται στη χρέωση του λογαριασμού 81.00.04 «συναλλαγματικές διαφορές», ενώ αν είναι πιστωτικά παραμένουν και, μέσα στην επόμενη χρήση, μεταφέρονται στην πίστωση του λογαριασμού 81.01.04 «συναλλαγματικές διαφορές».

β) Όταν προέρχονται από μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις παρακολουθούνται σε κατηγορίες κατά ξένο νόμισμα, ως εξής: καταχωρούνται σε ιδιαίτερους υπολογαριασμούς κατά ξένο νόμισμα που έχουν τίτλο «προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων» του λογαριασμού 44.14. Στο τέλος κάθε χρήσεως, τα χρεωστικά υπόλοιπα των παραπάνω ειδικών υπολογαριασμών κατά ξένο νόμισμα, μεταφέρονται στη χρέωση του λογαριασμού 81.00.04, από δε τα πιστωτικά υπόλοιπα των υπολογαριασμών αυτών μεταφέρεται στην πίστωση του λογαριασμού 81.01.04 το μέρος εκείνο που αντιστοιχεί στις απαιτήσεις και στις υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα που εισπράχθηκαν ή πληρώθηκαν μέσα στη χρήση, εφόσον δεν προηγήθηκε η μεταφορά του μέρους αυτού κατά την είσπραξη ή πληρωμή των σχετικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Σε περίπτωση που προηγήθηκαν μερικοί συμψηφισμοί των πιστωτικών υπολοίπων των υπολογαριασμών του 44.14 με χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, το μέρος που μεταφέρεται στην πίστωση του λογαριασμού 81.01.04 προσδιορίζεται κατ' αναλογία με βάση τα αρχικά πιστωτικά υπόλοιπα και τα μετά τους συμψηφισμούς αντίστοιχα πιστωτικά υπόλοιπα των υπολογαριασμών του 44.14.
Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την είσπραξη ή πληρωμή των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των περιπτώσεων 1 - 3 καταχωρούνται απευθείας, οι χρεωστικές στη χρέωση του λογαριασμού 81.00.04 και οι πιστωτικές στην πίστωση του λογαριασμού 81.01.04.
Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση τυχόν διαθεσίμων σε ξένο νόμισμα, καταχωρούνται απευθείας, οι χρεωστικές στη χρέωση του λογαριασμού 81.00.04 και οι πιστωτικές στην πίστωση του λογαριασμού 81.01.04.
Οι πιο πάνω διατάξεις του Π.Δ. 1123/1980 έπαψαν να ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4308/2014, για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014. 7. Επίσης, με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4308/2014, οι οποίες ισχύουν για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014, ορίζεται ότι στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος του ισολογισμού, ενώ με τις διατάξεις της παρ. 3 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τον διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή τους σε μια ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.

8. Με τη λογιστική οδηγία εφαρμογής του νόμου 4308/2014 της ΕΛΤΕ διευκρινίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 27 έχει σημασία η ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε νομισματικά και μη νομισματικά. Σύμφωνα με το σχετικό ορισμό του Παραρτήματος Α, νομισματικά ή χρηματικά στοιχεία είναι οι κατεχόμενες μονάδες νομίσματος και περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που θα εισπραχθούν ή πληρωθούν σε ένα καθορισμένο ή προσδιορίσιμο αριθμό μονάδων νομίσματος. Παραδείγματα νομισματικών στοιχείων είναι τα διαθέσιμα ή ταμειακά ισοδύναμα, οι παντός είδους απαιτήσεις και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις.
Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς, τα υπάρχοντα στοιχεία ισολογισμού που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας και συγκεκριμένα τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού (συνεπώς προκύπτουν συναλλαγματικές διαφορές).
Οι συναλλαγματικές διαφορές από επιμέτρηση νομισματικών στοιχείων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν, όταν πρόκειται για τις εξής δύο περιπτώσεις: α) συναλλαγματικές διαφορές κατά τον διακανονισμό, ή β) συναλλαγματικές διαφορές από την επιμέτρηση σε διαφορετική συναλλαγματική ισοτιμία από την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης ή την ισοτιμία της σύνταξης προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

9. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω διευκρινίζονται τα ακόλουθα αναφορικά με τις συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση ή τον διακανονισμό απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα:
Για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4308/2014 (31η Δεκεμβρίου 2014): α) οι χρεωστικές διαφορές που προκύπτουν από την αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα και οι οποίες μεταφέρονται στη χρέωση του λογαριασμού 81.00.04 από τους σχετικούς υπολογαριασμούς του λογαριασμού 44.14 «προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων», δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση, καθόσον, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1113/2.6.2015 εγκύκλιό μας, οι σχετικές διαφορές δεν αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή, αλλά οι όποιες διαφορές θα προκύψουν κατά τον διακανονισμό (είσπραξη, πληρωμή) των σχετικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, οπότε και θα κριθεί η έκπτωσή τους με βάση τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ν. 4172/2013. β) οι πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, οι οποίες μεταφέρονται στην πίστωση του λογαριασμού 81.01.04, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 6 του παρόντος, δεν υπόκεινται κατά τον χρόνο αυτόν σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, καθόσον η εν λόγω αποτίμηση δεν αποτελεί επιχειρηματική συναλλαγή ώστε τα προερχόμενα από αυτήν έσοδα να αποτελούν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά οι όποιες πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές θα υπαχθούν σε φόρο κατά τον διακανονισμό των σχετικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, κατ' ανάλογη εφαρμογή όσων έχουν γίνει δεκτά με την ΠΟΛ.1059/18.3.2015 εγκύκλιό μας, σχετικά με την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία.

Τα αναφερόμενα ανωτέρω σχετικά με την φορολογική μεταχείριση των χρεωστικών και πιστωτικών συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν από τον διακανονισμό ή την επιμέτρηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων (νομισματικών στοιχείων) εφαρμόζονται ανάλογα και κατά περίπτωση και για τις διαφορές που προκύπτουν σε φορολογικά έτη που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014, οπότε και ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4308/2014.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο  
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Ο «δεκάλογος» Στουρνάρα για ανάπτυξη της οικονομίας

Ο «δεκάλογος» Στουρνάρα για ανάπτυξη της οικονομίας

Πρώτη καταχώρηση: 21/02/2016 - 08:40
Τελευταία δημοσίευση: 21/02/2016 08:40Οικονομία
Ο «δεκάλογος» Στουρνάρα για ανάπτυξη της οικονομίας
Ηχηρά μηνύματα προς όλους, κυβέρνηση, τραπεζίτες, αντιπολίτευση για τον κίνδυνο εκτροχιασμού της οικονομίας σε περίπτωση που δε γίνουν μια σειρά από κινήσεις, στέλνει ξανά ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ο Γιάννης Στουρνάρας, στην ετήσια έκθεσή της ΤτΕ που θα δημοσιευτεί την ερχόμενη Πέμπτη, αναφέρεται σε 10 βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε να έλθει η ανάκαμψη της οικονομίας.
Παράλληλα, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς την κυβέρνηση για την υλοποίηση της συμφωνίας που υπέγραψε. Όπως αναφέρει η Ημερησία, ο κ. Στουρνάρας ζητά από την κυβέρνηση να κάνει δικό της, δηλαδή να αποδεχθεί και να υλοποιήσει το ταχύτερο, το πρόγραμμα στήριξης της ελληνικής οικονομίας.
Ταυτόχρονα ζητά να γίνουν τα απαραίτηση ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος αλλά και να υπάρξουν αλλαγές στη φορολογία των αγροτών.
Εκτιμώντας ότι η ανάκαμψη της οικονομίας θα έρθει στα τέλη του 2016 επισημαίνει στην ετήσια έκθεσή του πως αυτό θα επιτευχθεί μόνο με την ταχεία ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης.
Βασικές προϋποθέσεις για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός είναι να πιστέψει η κυβέρνηση στο πρόγραμμα στήριξης, να προχωρήσει στις αναγκαίες δράσεις, να βοηθήσει στην επίτευξη μιας πολιτικής και κοινωνικής συναίνεσης.
Για να οδηγηθούμε, όμως από την ανάκαμψη σε διατηρήσιμη ανάπτυξη, απαιτείται μακροχρόνια στόχευση και προσήλωση στην εφαρμογή της νέας δανειακής συμφωνίας η οποία δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι επιταγή των δανειστών, αλλά μια συμφωνία που εμπεριέχει αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που έπρεπε ήδη να έχουν γίνει , αναφέρει η έκθεση και συνεχίζει ο κ. Στουρνάρας: «Η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια έχει διανύσει μια επίπονη πορεία προσαρμογής με μεγάλο κοινωνικό κόστος αλλά και με απτά αποτελέσματα. Οσα απομένουν να ολοκληρωθούν είναι ένα σχετικά μικρό μέρος της μεγάλης προσπάθειας που έχει γίνει».
Καμπανάκι χτυπά για τα «κόκκινα» δάνεια, χρεώνοντας στις τράπεζες καθυστέρηση στην ορθή τους διαχείριση.
Όπως αναφέρει η έκθεση, το 2015 ανακόπηκε η επιβράδυνση στη δημιουργία νέων καθυστερήσεων, με αποτέλεσμα το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων επί του συνόλου των δανείων να ανέλθει στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 σε 43,6% (Δεκέμβριος 2014:39,9%). Η επιδείνωση ήταν εμφανής και σχετικά παρόμοια (κατά περίπου τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες) σε όλες τις κατηγορίες δανείων.
Ειδικότερα, το ποσοστό στα καταναλωτικά δάνεια ανήλθε σε 55,4%, στα επιχειρηματικά σε 43,3% και στα στεγαστικά δάνεια σε 39,8%. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν και η αναβολή της εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και η λιγότε ρο ενεργητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου δανείων από τις τράπεζες, με έμφαση κυρίως σε λύσεις βραχυπ ρόθεσμου χαρακτήρα, υπογραμμίζει με νόημα ο διοικητής.
Από το γ' τρίμηνο του 2015 και ιδίως με το πέρας της ανακεφαλαιοποίησης παρατηρήθηκε, σύμφωνα με τον διοικητή της ΤτΕ, επιτάχυνση των ενεργειών των τραπεζών στην κατεύθυνση της πιο ενεργητικής διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Τα βήματα που πρέπει να γίνουν από εδώ και στο εξής είναι:
1. Συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής με επανακαθορισμό του μείγματος της δημοσιονομικής πολιτικής.
2. Επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, με έμφαση στο άνοιγμα των αγορών, τον ανταγωνισμό και τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.
3. Ισχυροποίηση του τραπεζικού συστήματος με αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων.
4. Ιδιωτικοποιήσεις και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.
5. Ενθάρρυνση των επιχειρηματικών επενδύσεων και προστασία των επενδυτών.
6. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αύξηση των εξαγωγών.
7. Καταπολέμηση της υψηλής ανεργίας για να ενισχυθεί η οικονομία.
8. Μεταρρύθμιση στην Παιδεία ώστε να βελτιωθεί η ποιότητά της.
9. Ανάσχεση της φυγής ανθρώπινου κεφαλαίου.
10. Στήριξη της κοινωνικής συνοχής και καταπολέμηση της φτώχειας.
Στην έκθεση τονίζεται ότι η θετική ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα έχει σημαντική επίδραση στην πραγματική οικονομία για τους ακόλουθους λόγους: Θα βελτιώσει δραστικά το κλίμα εμπιστοσύνης γεγονός που θα επιταχύνει την επιστροφή καταθέσεων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Θα οδηγήσει στην επανένταξη των ελληνικών τίτλων στις αποδεκτές από το ευρωσύστημα εξασφαλίσεις η οποία θα επιτρέψει την πολύ φθηνότερη χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ. Θα καταστήσει δυνατή τη συμμετοχή των ελληνικών κρατικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσηςτης ΕΚΤ.
Θα επιταχύνει τις διαδικασίες χαλάρωσης και τελικώς άρσης των περιορισμών στο τραπεζικό σύστημα και στην κίνηση κεφαλαίων.
Tags: ΤτΕ

Τι αλλάζει στον ΕΝΦΙΑ-Αλεξιάδης: Πιο δίκαιη η φορολόγηση των πολιτών το 2016

Τι αλλάζει στον ΕΝΦΙΑ

Πρώτη καταχώρηση: 21/02/2016 - 11:35
Τελευταία δημοσίευση: 21/02/2016 11:35Οικονομία
Τι αλλάζει στον ΕΝΦΙΑ
«Με αφορμή τη μείωση των αντικειμενικών αξιών θα γίνουν παρεμβάσεις, ώστε να είναι πιο δίκαιος ο ΕΝΦΙΑ», ανέφερε ο Αναπληρωτής υπουργός ΟικονομικώνΤρύφων Αλεξιάδης μιλώντας στον Real Fm 97,8 και την εκπομπή των Άκη Παυλόπουλου, Μάνου Νιφλή...
Στην ερώτηση του Μάνου Νιφλή για το πότε θα ξεκινήσουν οι φορολογούμενοι να πληρώνουν ΕΝΦΙΑ, ο αναπληρωτής υπουργός απάντησε: «Δεν είναι σαφές το πότε θα γίνει. Μετά τις φορολογικές δηλώσεις θα έχουμε περιουσιολόγιο, θα έχουμε μετά ΕΝΦΙΑ, δυστυχώς θα έχουμε όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε κάθε χρονιά».
Θα αλλάξει ο ΕΝΦΙΑ, σε σχέση με τις αντικειμενικές αξίες, ερωτήθηκε ο κ. Αλεξιάδης, και απάντησε: «Οι αντικειμενικές θα αλλάξουν και θα γίνουν εμπορικές, αυτή είναι η δέσμευση που έχουμε και ετοιμάζουμε τον καινούριο φόρο, τον καινούριο ΕΝΦΙΑ, που θα είναι ένας φόρος που θα φορολογεί την ακίνητη περιουσία πιο δίκαια και πιο αναλογικά».
ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΗΧΗΤΙΚΟ

http://www.enikos.gr/economy/372022,Ti-allazei-ston-ENFIA.html
Διαβάστε επίσης:

Αλεξιάδης: Πιο δίκαιη η φορολόγηση των πολιτών το 2016

Πρώτη καταχώρηση: 21/02/2016 - 11:09
Τελευταία δημοσίευση: 21/02/2016 11:09Οικονομία
Αλεξιάδης: Πιο δίκαιη η φορολόγηση των πολιτών το 2016
Μέσα στις επόμενες μία με δύο εβδομάδες θα έχει ξεκαθαρίσει πλήρως το φορολογικό τοπίο ανέφερε ο Αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών ΤρύφωνΑλεξιάδης μιλώντας στον Real Fm 97,8 και την εκπομπή των Άκη Παυλόπουλου, Μάνου Νιφλή.
Ειδικότερα ο κ. Αλεξιάδης τόνισε πως υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση σχετικά με τις αποδίξεις και ξεκαθάρισε πως υπάρχει νόμος ο οποίος είναι σε ισχύ σύμφωνα με τον οποίο πρέπει οι φορολογούμενοι να κρατούν τις αποδείξεις.
Επίσης ο Αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών ανέφερε πως η χώρα είναι σε διαπραγμάτευση και οι διατάξεις καθυστερούν γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη διοαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Ωστόσο οι πολίτες θα πρέπει να ζητούν αποδείξεις, να τις κρατούν και όταν έρθει η διάταξη θα ξεκαθαριστεί τι θα κάνουν με τις αποδείξεις Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου για την τρέχουσα χρονιά τόνισε ο κ. Αλεξιάδης.
«Προσπαθούμε να δώσουμε κίνητρα για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών μέσω πλαστικού χρήματος. Θέλουμε το αφορολόγητο να συνδεθεί με αποδείξεις και πλαστικό χρήμα το οποίο ξεκινά το 2016. Το αφορολόγητο ισχύει για συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων και σε αυτή την κατηγορία πρέπει να δοθεί κίνητρο για την χρήση πλαστικού χρήματος. Για εκείνους που δεν ισχύει το αφορολόγητο δεν μπορεί να υπάρξει κάποιο κίνητρο την συγκεκριμένη στιγμή δεν μας επιτρέπουν τα δημοσιονομικά δεδομένα».
Όσον αφορά στη φορολογία εισοδημάτων από ενοίκια ο κ. Αλεξιάδης τόνισε πως θα αλλάξουν οι κλίμακες και θα γίνουν δικαιότερες όπως επίσης και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
Ακούστε το ηχητικό:
http://www.enikos.gr/economy/372020,Alexiadhs-Pio-dikaih-h-forologhsh-twn-politwn-to-2016.html