Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

Πώς μπορείτε να ρυθμίσετε οφειλές προς το Δημόσιο με το "νόμο Κατσέλη"

Πώς μπορείτε να ρυθμίσετε οφειλές προς το Δημόσιο με το "νόμο Κατσέλη"

Πώς μπορείτε να ρυθμίσετε οφειλές προς το Δημόσιο με το "νόμο Κατσέλη"
Εκαυομμύρια φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις τράπεζες και προς την Εφορία, τους Δήμους ή και τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν το σύνολο των οφειλών τους στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ν. 3869/2010 ή «νόμου Κατσέλη».
Γράφει: Γιώργος Παλαιτσάκης
Μπορούν δηλαδή να υπαγάγουν στο νόμο αυτό καί τα χρέη τους προς τον δημόσιο τομέα και να επιτύχουν μερική ή ολική διαγραφή τους καθώς και εξόφληση του εναπομένοντος υπολοίπου σε χρονική περίοδο τριών ετών, εφόσον αποδείξουν στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο ότι λόγω ανεπάρκειας εισοδημάτων και έλλειψης ρευστότητας αδυνατούν να πληρώσουν όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Στην περίπτωση αυτή αποκτούν το δικαίωμα προστασίας από όλα τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης που μπορούν να λάβουν σε βάρος της περιουσίας και των πενιχρών εισοδημάτων τους το Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α. και τα ασφαλιστικά ταμεία, ακόμη δε και να γλιτώσουν από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς τα ακίνητα που χρησιμοποιούν ως κύριες κατοικίες.

Τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τις συνέπειες υπαγωγής των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα ασφαλιστικά ταμεία στον «νόμο Κατσέλη» περιγράφει αναλυτικά εγκύκλιος που εξέδωσε και απέστειλε πρόσφατα σε όλες τις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής. Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα διευκρινίζονται στην εγκύκλιο του κ. Πιτσιλή:

1) Για να ρυθμιστούν με τις ευνοϊκές διατάξεις του ν. 3869/2010 ή «νόμου Κατσέλη» ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα ασφαλιστικά ταμεία θα πρέπει:
α) Ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης (ο αιτών) να είναι φυσικό πρόσωπο, χωρίς πτωχευτική ικανότητα. Δηλαδή τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ο οφειλέτης δεν θα πρέπει να έχει την ιδιότητα του εμπόρου.
β) Ο αιτών να έχει «μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών». Η προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει όχι μόνο στις περιπτώσεις που έχει παύσει η εξυπηρέτηση κάθε χρέους από τον οφειλέτη, αλλά και σε περιπτώσεις που ο οφειλέτης εξακολουθεί μεν να εκπληρώνει κάποιες χρηματικές υποχρεώσεις του, προκύπτει όμως αδυναμία πληρωμής για ουσιώδες τμήμα των χρεών του.
γ) Οι οφειλές του αιτούντος προς φορείς του δημόσιου τομέα (οφειλές βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση κατά τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, τον Κ.Ε.Δ.Ε. και τον Τελωνειακό Κώδικα, οφειλές προς Ο.Τ.Α., ασφαλιστικές εισφορές προς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης) να μην αποτελούν το σύνολο των χρεών του και να υποβάλλονται σε ρύθμιση κατά τις διατάξεις του ν. 3869/2010 από κοινού με τις οφειλές του προς ιδιώτες πιστωτές.

2) Ο οφειλέτης μπορεί να εντάξει στην αίτησή του ακόμη και βεβαιωμένες οφειλές του στη Φορολογική Διοίκηση οι οποίες είναι ήδη ενταγμένες σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής (π.χ. στην «πάγια ρύθμιση» των 12 μηνιαίων δόσεων κ.λπ.).

3) Για περιπτώσεις οφειλών μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ και υπό τις προϋποθέσεις ότι ο οφειλέτης έχει μηδενικά εισοδήματα, δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία και οι καταθέσεις του στις τράπεζες δεν υπερβαίνουν σε αξία το ποσό των 1.000 ευρώ, προβλέπεται ταχεία διαδικασία διευθέτησης οφειλών. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, ο Ειρηνοδίκης δύναται, κατόπιν σχετικού αιτήματος του οφειλέτη και εφόσον οι πιστωτές δεν αμφισβητούν τη συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων, να διατάξει την προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του και εν συνεχεία μετά την πάροδο 18 μηνών την πλήρη διαγραφή των οφειλών του!

4) Η αίτηση του οφειλέτη θα πρέπει να περιλαμβάνει:
α) περιγραφή της περιουσιακής κατάστασης του αιτούντος και της συζύγου του και των πάσης φύσεως εισοδημάτων τους,
β) κατάσταση των πιστωτών του αιτούντος και των οφειλών του,
γ) αναφορά σε τυχόν μεταβίβαση από τον οφειλέτη εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων κατά την τελευταία τριετία πριν από την κατάθεση της αίτησης.
δ) το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του αιτούντος. Σχέδιο διευθέτησης οφειλών δεν υποβάλλεται σε περίπτωση υπαγωγής στη διαδικασία ταχείας διευθέτησης οφειλών μέχρι 20.000 ευρώ
ε) τα αιτήματα που υποβάλλονται από τον οφειλέτη ενώπιον του δικαστηρίου, όπως:
ι) αίτημα για συμβιβασμό με τους πιστωτές,
ιι) αίτημα για δικαστική ρύθμιση των οφειλών του αιτούντος, σε περίπτωση αποτυχίας του συμβιβασμού
ιιι) αίτημα για εξαίρεση της κύριας κατοικίας του οφειλέτη από την εκποίηση της περιουσίας του,
ιν) αίτημα για προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης με την έκδοση προσωρινής διαταγής, έως τη συζήτηση των προηγούμενων δύο αιτημάτων.
5) Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφα που αφορούν την περιουσία και τα εισοδήματα του οφειλέτη και της συζύγου του, τους πιστωτές του και τις απαιτήσεις τους καθώς και από έγγραφη υπεύθυνη δήλωσή του όσον αφορά την ορθότητα του περιεχομένου της αίτησης.

6) Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο.

7) Παρέχεται η δυνατότητα σε πιστωτές και οφειλέτη να διευθετήσουν συμβιβαστικά τις οφειλές και να έρθουν σε συμφωνία χωρίς δικαστική ρύθμιση, οποτεδήποτε στο χρονικό διάστημα από την έναρξη της διαδικασίας έως και τη συζήτηση της κύριας αίτησης. Στην περίπτωση αυτή η συμφωνία εισάγεται στο δικαστήριο προς επικύρωση.

8) Εάν δεν επιτευχθεί συμβιβασμός, ο Ειρηνοδίκης, κατά τη συζήτηση της αίτησης, αποφασίζει για τον τρόπο διευθέτησης των οφειλών του αιτούντος ή απορρίπτει την αίτηση.
Με την οριστική δικαστική απόφαση που κάνει δεκτή, εν όλω ή εν μέρει, την κύρια αίτηση του οφειλέτη, διατάσσεται η καταβολή στους πιστωτές, για χρονικό διάστημα τριών ετών, μηνιαίων δόσεων, για τον προσδιορισμό του ύψους των οποίων λαμβάνεται υπόψη από τον Ειρηνοδίκη η ανάγκη κάλυψης των ευλόγων δαπανών διαβίωσης του οφειλέτη και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του. Οι εν λόγω καταβολές γίνονται συμμέτρως προς τους πιστωτές, δηλαδή σε κάθε δόση η οφειλή προς κάθε πιστωτή μετέχει κατά το ποσοστό συμμετοχής της στο σύνολο των οφειλών.
Στο συνολικό χρονικό διάστημα των τριών ετών συνυπολογίζονται και οι καταβολές που έχουν γίνει από τον οφειλέτη από την κατάθεση της αίτησης έως την έκδοση της οριστικής απόφασης.
Επίσης με την οριστική δικαστική απόφαση:
- Ορίζεται εκκαθαριστής για τη διαχείριση ή και εκποίηση της περιουσίας του οφειλέτη.
- Διατάσσεται η εκποίηση ή εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη για την ικανοποίηση των πιστωτών. Σε περίπτωση διαταγής εκποίησης, ορίζεται και ο τρόπος της εκποίησης.
- Εξαιρείται από την εκποίηση η κύρια κατοικία του οφειλέτη και διατάσσεται η καταβολή δόσεων για χρονικό διάστημα έως είκοσι ετών, ή κατ' εξαίρεση, έως τριάντα πέντε ετών, για την προστασία αυτής.

9) Σε περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικές συνθήκες, όπως χρόνια ανεργία, σοβαρά προβλήματα υγείας, ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών του οφειλέτη ή άλλοι λόγοι ανάλογης βαρύτητας, το Ειρηνοδικείο μπορεί να προσδιορίσει πολύ χαμηλές ή ακόμα και μηδενικές καταβολές. Στις περιπτώσεις αυτές με τη δικαστική απόφαση μπορεί να ορίζεται νέα δικάσιμος για τον επαναπροσδιορισμό του ύψους των δόσεων.
10) Η συμμόρφωση του οφειλέτη προς την υποχρέωση να καταβάλει "συμμέτρως" τις μηνιαίες δόσεις προς τους πιστωτές του για χρονικό διάστημα τριών ετών (στο οποίο συνυπολογίζονται και οι καταβολές που έγιναν από την κατάθεση της αίτησης έως την έκδοση της οριστικής απόφασης) συνεπάγεται την απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των οφειλών που εντάχθηκαν στη ρύθμιση. ("Συμμέτρως" σημαίνει ότι σε κάθε δόση η επιμέρους οφειλή προς κάθε πιστωτή συμμετέχει κατά το ποσοστό της στο σύνολο των οφειλών).

Ενεργοποιείται αύριο η κάρτα αλληλεγγύης

Ενεργοποιείται αύριο η κάρτα αλληλεγγύης

Ενεργοποιείται αύριο η κάρτα αλληλεγγύης

Αύριο Πέμπτη 24 Mαρτίου 2016 θα ενεργοποιηθεί, για ένατη φορά, η κάρτα αλληλεγγύης, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Το ποσό των 17.341.160,00 ευρώ θα πιστωθεί σε 147.967 δικαιούχους της κάρτας σίτισης. Σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται και πιστώσεις για τους 2.657 δικαιούχους που δικαιώθηκαν από τις ενστάσεις και σε αυτή την πληρωμή λαμβάνουν ποσό που αντιστοιχεί σε επιδότηση τριών μηνών (7η, 8η & 9η δόση).
Πρόκειται για την οικονομική ενίσχυση που γίνεται, μέσω της χρήσης αυτής της κάρτας και αποτελεί την επιδότηση σίτισης που λαμβάνουν οι παραπάνω δικαιούχοι και η οποία ανέρχεται στο ποσό των 70–220 ευρώ το μήνα, ανάλογα με το πόσο χαμηλό είναι το εισόδημα που έχουν δηλώσει.

ΕΜΠΛΟΚΗ Διπλώματα οδήγησης τέλος! Το υπουργείο κάνει... λευκή απεργία

ΕΜΠΛΟΚΗ

Διπλώματα οδήγησης τέλος! Το υπουργείο κάνει... λευκή απεργία

Διπλώματα οδήγησης τέλος! Το υπουργείο κάνει... λευκή απεργία

Εδώ και τρεις εβδομάδες (στην επαρχία το χρονικό διάστημα είναι μεγαλύτερο) έχουν σταματήσει οι εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών και δεν εκδίδονται από το Υπουργείο Μεταφορών διπλώματα οδήγησης. Τι σημαίνει αυτό;
Πρώτον όσοι θέλουν άμεσα να αποκτήσουν δίπλωμα είτε γιατί το χρειάζονται στη δουλειά τους είτε γιατί το απαιτεί κάποια εργασία που πιθανόν τους ενδιαφέρει δεν μπορούν να εξεταστούν.
Δεύτερον το κράτος χάνει έσοδα (π.χ. 70 ευρώ από κάθε δίπλωμα αυτοκινήτου).
Τρίτον υπάρχει τεράστιο πρόβλημα για τους ιδιοκτήτες των σχολών εκπαίδευσης λόγω στάσεως μαθημάτων και έλλειψης «μαθητών».
Διαβάστε στη συνέχεια του άρθρου τι μας είπε για το θέμα ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής, Άρης Ζωγράφος.

Το φορο - κοκτέιλ πνίγει το επιχειρείν Τροχοπέδη: Αύξηση φόρου μερισμάτων - εταιρικών κερδών, εισφοράς αλληλεγγύης, προκαταβολής φόρου και εργοδοτικών εισφορών

Το φορο - κοκτέιλ πνίγει το επιχειρείν

Τροχοπέδη: Αύξηση φόρου μερισμάτων - εταιρικών κερδών, εισφοράς αλληλεγγύης, προκαταβολής φόρου και εργοδοτικών εισφορών
Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016 07:14
INTIME NEWS/ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
Για μια επιχείρηση που «παρήγαγε» το 2015 κέρδη 100.000 ευρώ το τελικό ποσό που απομένει στον μέτοχο-επενδυτή περιορίζεται στα 57.490 ευρώ, που σημαίνει ότι ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής ξεπερνά το 42,5%. 
Από την έντυπη έκδοση 
Του Θάνου Τσίρου 
 ttsiros@naftemporiki.gr
Πρωταθλήτρια σε όλους τους φόρους και τις κρατήσεις που πλήττουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων έχει καταστεί η Ελλάδα μετά και τις νέες αυξήσεις που προετοιμάζονται στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για την ολοκλήρωση της 1ης αξιολόγησης.
Το 2016 φέρνει αύξηση στη φορολόγηση των εταιρικών κερδών από το 26% στο 29%, αύξηση των εργοδοτικών εισφορών κατά μία ποσοστιαία μονάδα (αν δεν αλλάξει κάτι στη διαπραγμάτευση με τους δανειστές, που θα ξεκινήσει εκ νέου στις 2 Απριλίου), αύξηση του συντελεστή φορολόγησης των διανεμόμενων κερδών από το 10% που είναι σήμερα στο 15%, αλλά και αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης, μέτρο που επίσης πλήττει τους επενδυτές, καθώς η εισφορά επιβάλλεται και επί των μερισμάτων.
Οπως προκύπτει από τα συγκριτικά στοιχεία, και πριν από τις επικείμενες αυξήσεις των συντελεστών, η Ελλάδα είχε αναρριχηθεί σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από τον μέσο όρο τόσο των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης όσο και των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ.
Μετά και τις νέες αυξήσεις, όμως, η χώρα θα γίνει ακόμη πιο «αφιλόξενη» για τους υποψήφιους επενδυτές, τη στιγμή μάλιστα που όλοι οι φορείς εντός και εκτός Ελλάδας επισημαίνουν την αναγκαιότητα αύξησης των ιδιωτικών επενδύσεων προκειμένου να επιστρέψει η Ελλάδα στον δρόμο της ανάπτυξης.
Το αποτέλεσμα που προκαλεί το νέο κοκτέιλ των αυξήσεων στους φόρους φαίνεται από το ακόλουθο παράδειγμα: Για μια επιχείρηση που «παρήγαγε» το 2015 κέρδη 100.000 ευρώ θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
1 Ο φόρος επί των εταιρικών κερδών θα ανέλθει στα 29.000 ευρώ, ενώ, δεδομένου ότι η προκαταβολή φόρου για τα κέρδη της επόμενης χρονιάς έχει αυξηθεί από πέρυσι στο 100%, επιπλέον 29.000 ευρώ θα προστεθούν για την προπληρωμή του φόρου του 2016 (αντίστοιχα αφαιρείται η προκαταβολή που καταβλήθηκε το 2015, η οποία όμως είναι μικρότερη, καθώς υπολογίστηκε με τον χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή του 26% που ίσχυσε πέρυσι).
Από τα 71.000 ευρώ που θα απομείνουν η εταιρεία θα πρέπει να παρακρατήσει φόρο διανεμόμενων κερδών με συντελεστή 15% εφόσον φυσικά προχωρήσει στη διανομή μερίσματος. Στα περσινά μερίσματα ο φόρος επιβλήθηκε με συντελεστή 10%. Ετσι από τα 7.100 ευρώ που ήταν πέρυσι ο φόρος επί των μερισμάτων, φέτος θα αυξηθεί στα 10.650 ευρώ.
Από τα 60.350 ευρώ που θα απομείνουν ως μέρισμα στον μέτοχο, θα πρέπει να αφαιρεθεί και η εισφορά αλληλεγγύης, η οποία για τα φετινά εισοδήματα θα υπολογιστεί με κλίμακα η οποία θα προβλέπει συντελεστές από 2,2% έως 10%. Για το συγκεκριμένο ύψος εισοδήματος από μερίσματα αναλογούν πρόσθετοι φόροι 2.830 ευρώ από 2.400 ευρώ, που ήταν πέρυσι. Ετσι το τελικό ποσό που απομένει στον μέτοχο-επενδυτή περιορίζεται στα 57.490 ευρώ, που σημαίνει ότι ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής ξεπερνά το 42,5%.
Πάνω από τον μέσο όρο
Σύμφωνα με την παγκόσμια βάση δεδομένων της KPMG, η Ελλάδα ξεπερνά τους μέσους όρους σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες κρατήσεων:
1 Στον συντελεστή φορολόγησης των επιχειρηματικών κερδών, η Ελλάδα, μετά την αύξηση του συντελεστή στο 29% που θα ισχύσει για πρώτη φορά για τα κέρδη του 2015, ξεπερνά κατά 6,75 ποσοστιαίες μονάδες τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ο οποίος διαμορφώνεται στο 22,25%. Στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ, ο μέσος όρος είναι 24,86% για το 2015, ενώ ο μέσος όρος της Ευρώπης (μαζί με τις χώρες που δεν είναι μέλη της Ε.Ε.) πέφτει ακόμη πιο χαμηλά στο 20,12%. Συγκριτικά με το 2010 η Ελλάδα έχει αυξήσει τον συντελεστή φορολόγησης των εταιρικών κερδών κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες (από το 24% στο 29%), ενώ όλοι οι μέσοι όροι έχουν υποχωρήσει (η Ευρώπη από το 21,46% το 2010 στο 20,12% και ο ΟΟΣΑ από το 25,7% στο 22,25%).
2 Στις εργοδοτικές εισφορές, η Ελλάδα είναι επίσης πάνω από τους μέσους όρους και χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί ακόμη το αν θα υπάρξει και νέα αύξηση προκειμένου να μην υπάρξει μείωση των συντάξεων. Αυτή τη στιγμή οι εργοδοτικές εισφορές στην Ελλάδα διαμορφώνονται στο 24,56%, με προοπτική να αυξηθούν περαιτέρω στο 25,56%. Ο μέσος όρος των χωρών-μελών της Ευρώπης διαμορφώνεται στο 22,85% και της Ευρωπαϊκής Ενωσης στο 23,88%, ενώ οι χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ έχουν μέσο όρο 21,29%.
3 Στην έμμεση φορολογία (ουσιαστικά τον ΦΠΑ), η Ελλάδα ξεπερνά κατά πολύ τον μέσο όρο ήδη από το 2010, καθώς το 23% είναι από τους υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές διεθνώς. Ο μέσος όρος για την Ευρώπη διαμορφώνεται στο 20,19%, για την Ευρωπαϊκή Ενωση στο 21,61% και για τις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ στο 19,15%.

Πρόγευση για τους φορολογικούς συντελεστές έδωσε ο Τρ. Αλεξιάδης

Πρόγευση για τους φορολογικούς συντελεστές έδωσε ο Τρ. Αλεξιάδης

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016 15:57
 
UPD:15:58
EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Αναφερόμενος στον προοδευτικό συντελεστή ο κ. Αλεξιάδης συνέστησε στους βουλευτές, «περιμένετε και μη βιάζεστε, γιατί θα δείτε, ότι η έννοια της προοδευτικότητας της κλίμακας της επιβάρυνσης είναι στα κύρια χαρακτηριστικά των όσων αυτή τη στιγμή συζητάμε στη διαπραγμάτευση.
Πρόγευση για την διαπραγμάτευση όσον αφορά τους φορολογικούς συντελεστές έδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφωνας Αλεξιάδης μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.
Αναφερόμενος στον προοδευτικό συντελεστή ο κ. Αλεξιάδης συνέστησε στους βουλευτές, «περιμένετε και μη βιάζεστε, γιατί θα δείτε, ότι η έννοια της προοδευτικότητας της κλίμακας της επιβάρυνσης είναι στα κύρια χαρακτηριστικά των όσων αυτή τη στιγμή συζητάμε στη διαπραγμάτευση. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχουμε τέτοιες λογικές».
Σε σχέση με τα νομικά πρόσωπα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών επεσήμανε ότι «δεν μπορεί να γίνει μια κλιμάκωση, γιατί αν είχαμε μια κλίμακα στα νομικά πρόσωπα, θα ωθούσαμε τις ανώνυμες εταιρείες να σπάνε, όταν έφταναν σε ένα επίπεδο. Εάν λέγαμε, δηλαδή, μέχρι τα 5 εκατ. αυτός ο συντελεστής και από 5 - 10 εκατομμύρια ο άλλος συντελεστής, μόλις έφταναν τα 5 εκατ. το νομικό πρόσωπο θα έσπαγε στα δύο για να μείνει πάντα στον χαμηλό συντελεστή».
Naftemporiki.gr

ΒΟΥΛΗ Αποκλείει κατηγορηματικά ο Αλεξιάδης κούρεμα καταθέσεων

ΒΟΥΛΗ

Αποκλείει κατηγορηματικά ο Αλεξιάδης κούρεμα καταθέσεων

Αποκλείει κατηγορηματικά ο Αλεξιάδης κούρεμα καταθέσεων

«Δεν υπάρχει, ούτε στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, αλλά ούτε και στις διαπραγματεύσεις που γίνονται, σκέψη για κούρεμα των καταθέσεων. Όποιος τα λέει αυτά κινδυνολογεί πολιτικά».
Αυτό δήλωσε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Τρύφων Αλεξιάδης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης νομοσχεδίου για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας με κοινοτικές Οδηγίες που αφορούν τη φορολογία.
Παράλληλα, ο κ. Αλεξιάδης διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν νέες φορολογικές επιβαρύνσεις για τα αυτοκίνητα, τονίζοντας ότι το θέμα θα κλείσει μέσα στο 2016 και η λύση που θα δοθεί θα είναι πιο λογική, πιο ρεαλιστική και πιο ανταποδοτική για το Δημόσιο. Όπως ανέφερε, η επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με τη συμμετοχή υπηρεσιακών στελεχών από τα αρμόδια υπουργεία, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Μεταφορών, θα μελετήσει όλα τα θέματα που σχετίζονται με το αυτοκίνητο και η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε λύσεις ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες, ώστε η φορολογία να είναι δίκαιη, αναλογική και αποτελεσματική.

ΝΕΕΣ ΒΟΜΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ «Πόλεμος» με το ΔΝΤ: «Μας ζητούν να καθυστερήσουμε την πληρωμή μισθών και συντάξεων

ΝΕΕΣ ΒΟΜΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

«Πόλεμος» με το ΔΝΤ: «Μας ζητούν να καθυστερήσουμε την πληρωμή μισθών και συντάξεων

«Πόλεμος» με το ΔΝΤ: «Μας ζητούν να καθυστερήσουμε την πληρωμή μισθών και συντάξεων

Σε ανοικτή ρήξη με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που μπορεί να απρόβλεπτη τροπή ενόψει της τελικής διαπραγμάτευσης για την οικονομία, προχωρά η κυβέρνηση. Μετά τις βόμβες που εξαπέλυσε πρόσφατα ο Ευ. Τσακαλώτος αλλά και κυβερνητικά στελέχη που ψέγουν το Ταμείο για τη σκληρή στάση που τηρεί, ήρθε και ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών κύριος Φραγκίσκος Κουτεντάκης να βάλει ένα ακόμη «καρφί» στον σταυρό του ΔΝΤ.
Κατηγόρησε μάλιστα το Ταμείο εμμέσως πλην σαφώς ως... τοκογλύφο που πιέζει ασφυκτικά τον δανειζόμενο. «Το Ταμείο έχει ιδεολογικές εμμονές και ανακρίβειες», ανέφερε ο κ. Κουτεντάκης, ο οποίος αποκάλυψε ότι οι θεσμοί σε τεχνικό επίπεδο έχουν κατά διαστήματα ζητήσει την καθυστέρηση της καταβολής μισθών και συντάξεων, σε περίπτωση που δεν επαρκούν τα ταμειακά διαθέσιμα για να εξυπηρετηθούν όλες οι υποχρεώσεις του κράτους. 
«Αν φθάσουμε ποτέ στο δίλημμα καταβολής συντάξεων ή αποπληρωμής χρέους, θα πληρώσουμε συντάξεις». Πάντως, υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει κανένας άμεσος κίνδυνος στα ταμειακά διαθέσιμα αλλά η κατάσταση εξ ορισμού δεν μπορεί να συνεχίζεται επ' αόριστο. Καμία οικονομική οντότητα δεν καλύπτει το σύνολο των χρηματοδοτικών της αναγκών από ίδιους πόρους χωρίς νέο δανεισμό και ανακύκλωση χρεών». 
«Πόλεμος» με το ΔΝΤ: «Μας ζητούν να καθυστερήσουμε την πληρωμή μισθών και συντάξεων
Παράλληλα, ο κ. Κουτεντάκης κατηγόρησε τους θεσμούς για την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, καθώς και για το γεγονός ότι δεν παρέχουν καμία στήριξη. «Η τακτική των δόσεων με το σταγονόμετρο είναι συμπεριφορά Σάιλοκ», δήλωσε, ενώ συμπλήρωσε ότι οι θεσμοί αθέτησαν την συμφωνία του Αυγούστου για την παροχή δόσεων ώστε να αποπληρωθούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη. «Δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει, αν θα μείνει στο ελληνικό πρόγραμμα, αν θα φύγει ή αν θέλει να μείνει "με το ένα πόδι" μέσα».
Κουτεντάκης τόνισε πως οι θεσμοί «αμφισβητούν συνεχώς τα στοιχεία της χώρας μας και είναι γεμάτοι ιδεολογικές εμμονές και ανακρίβειες, χωρίς να μας εξηγούν πώς υπολογίζουν τα δικά τους στοιχεία! Για παράδειγμα, η εκτίμηση του ΔΝΤ ότι το 2015 θα κλείσει με πρωτογενές έλλειμμα 0,6%» αντί για πλεόνασμα 0,2% που εκτιμά η κυβέρνηση (δηλαδή βλέπουν «τρύπα» 0,8% του ΑΕΠ ή 1,5 δισ. ευρώ μόνον για το 2015).
Ζητούμενο για την κυβέρνηση είναι να αλλάξουν στάση οι δανειστές και να μην δίνουν με το σταγονόμετρο πια τις δόσεις.
«Θέλουν το φτάσουν στο χείλος του γκρεμού. Δεν υπάρχει κανένας άμεσος κίνδυνος στα ταμειακά διαθέσιμα, αλλά η κατάσταση εξ ορισμού δεν μπορεί να συνεχίζεται επ'αόριστον. Και πρέπει να αποδοθούν σημαντικές ευθύνες στους θεσμούς που δεν παρέχουν καμία στήριξη. Η τακτική των δόσεων με το σταγονόμετρο είναι συμπεριφορά Σάιλοκ» τόνισε ο κύριος Κουτεντάκης και αποκάλυψε πως στα τεχνικά κλιμάκια ακούστηκε και πάλι η «σύσταση» (και όχι από έναν μόνον από πλευράς των δανειστών) «μήπως να καθυστερούσατε λίγο να πληρώσετε μισθούς και συντάξεις»;
«Πρέπει να καταλάβουν πως δεν μπήκαν εκκαθαριστές σε εταιρία» ανέφερε και συμπλήρωσε πως «έχουμε κάνει πολλά και όχι ευχάριστα, αλλά δεν γίνεται να κάνουμε πάντοτε όλα όσα συμφωνήσαμε τον Αύγουστο. Προχωράμε στα επόμενα, αλλά είμαστε χώρα και, αν χρειαστεί να επιλέξουμε, συντάξεις θα πληρώσουμε και όχι το χρέος».
Για τον προϋπολογισμό του 2016, ο γενικός γραμματέας σημείωσε ότι ο περυσινός προϋπολογισμός παρουσίασε υπεραπόδοση της τάξης του 0,5% του ΑΕΠ και αυτή τη στιγμή γίνεται συζήτηση για το τι μέρος αυτής της υπεραπόδοσης «περνάει» στο 2016. Πάντως, παραδέχτηκε ότι λόγω της μη εφαρμογής κάποιων μέτρων που είχαν συμφωνηθεί για φέτος (όπως για παράδειγμα της αύξησης των συντελεστών φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια), προκύπτει ένα κενό για φέτος, το οποίο όμως δεν είναι απαραίτητο ότι θα καλυφθεί με νέα μέτρα. Επίσης, δήλωσε ότι δεν είναι ακόμα σαφές ποια μέτρα δεν θα εφαρμοστούν, αλλά διευκρίνισε ότι οι αλλαγές στη φορολογία θα είναι χωρίς αναδρομικότητα. 
Σε ό,τι αφορά το θέμα της περαιτέρω ελάφρυνσης του χρέους, ο κ. Κουτεντάκης ανέφερε ότι η ελληνική κυβέρνηση θέλει να εξασφαλίσει ότι το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους θα είναι σε τέτοια επίπεδα που θα μπορεί να εξυπηρετηθεί και κατ΄ επέκταση δεν θα υπάρχει ανησυχία στους επενδυτές. Εκτίμησε, δε, ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να βγει στις αγορές πριν από το 2018.

Αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις

Αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις

Πρώτη καταχώρηση: 23/03/2016 - 09:04
Τελευταία δημοσίευση: 09:04My Money
Αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις
Ψηφίστηκε χθες το μεσημέρι η τροπολογία που ανοίγει το δρόμο για την υποβολή των δηλώσεωνφορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015.
Ωστόσο ακόμη δεν είναι όλα έτοιμα, διότι αφενός μεν, εκκρεμεί η απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. για τον τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων, αφετέρου αναμένεται απόφαση της νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των δηλώσεων φυσικών προσώπων.
Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, δεν πρόκειται να ισχύσει η προβλεπόμενη από τον νόμο καταληκτική προθεσμία της 30ης Απριλίου 2016,
Η καταβολή του φόρου εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα (εάν δεν αλλάξει κάτι με επόμενο νομοσχέδιο) γίνεται σύμφωνα με τη παράγραφο 6 του άρθρου 67 σε τρεις (3) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, από την προθεσμία υποβολής της δήλωσης.
Οι φορολογούμενοι λίγο πριν από το ετήσιο ραντεβού με την εφορία θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
- Φορολογούμενοι 18 ετών και άνω: Ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, πραγματικά ή τεκμαρτά, τα φορολογούμενα με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλιμακίων ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενα. Εξαιρετικά, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση όσοι δεν έχουν καθόλου εισοδήματα ούτε περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήρια (κατοικία, αυτοκίνητο κ.λπ.) εφόσον φιλοξενούνται σε σπίτια συγγενών ή φίλων.
- Φοιτητές: Δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης τα ενήλικα τέκνα (π.χ. φοιτητές κ.λπ.), ακόμα και εάν αυτά αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου, εφόσον αποκτούν εισόδημα.
- Σύμφωνο συμβίωσης: Φέτος, για πρώτη φορά επιτρέπεται να υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση και τα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνα συμβίωσης, είτε είναι ετερόφυλα είτε ομόφυλα. Στη στήλη στην οποία δηλώνει κάθε χρόνο τα εισοδήματά της η σύζυγος του υπόχρεου φορολογούμενου παρέχεται από φέτος η δυνατότητα να συμπληρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία και ο ένας εκ των δύο συντρόφων ιδίου φύλου που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης.
- Διακοπή συμβίωσης: Οι σύζυγοι και όσοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον έχει διακοπεί η συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους ή συντρόφους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή φέρει ο φορολογούμενος. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ενημέρωση του Τμήματος ή Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας ΔΟΥ με τις παραπάνω μεταβολές.
- Δηλώσεις αποβιωσάντων: Υποβάλλονται αποκλειστικά σε χειρόγραφη μορφή στη Φορολογική Διοίκηση.
- Η αναγραφή του ΑΦΜ είναι υποχρεωτική μόνο για τα εξαρτώμενα μέλη άνω των 18 ετών (που ήταν άνω των 18 ετών την 31η-12-2015).
- Τα ανήλικα ή ενήλικα τέκνα, καθώς επίσης και τα μέλη της οικογενείας του φορολογούμενου με αναπηρία 67% και άνω θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ ή το ποσό των 6.000 ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω.
- Οποιαδήποτε αλλαγή στην οικογενειακή κατάσταση του φορολογούμενοι θα πρέπει πρώτα να έχει δηλωθεί στο μητρώο της ΔΟΥ., για να υποβληθεί σωστά η δήλωση.ΠΟΛ.1032/2016 Προθεσμίες πραγματοποίησης εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών τελωνειακών παραστατικών εισαγωγής που εκκρεμούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην αρ.πρωτ. Δ.1163/678/Ε 0017/30.08.2001 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1173/Β) στις τελωνειακές αρχές

ΠΟΛ.1032/2016
Προθεσμίες πραγματοποίησης εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών τελωνειακών παραστατικών εισαγωγής που εκκρεμούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην αρ.πρωτ. Δ.1163/678/Ε 0017/30.08.2001 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1173/Β) στις τελωνειακές αρχές

ΠΟΛ 1032/2016 
(ΦΕΚ Β' 763/22-03-2016)
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ EΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2,10,17, των παραγράφων 1 περίπτωση ζ΄ και 2 του άρθρου 24 και των παραγράφων 1 περίπτωση δ΄ και 2 του άρθρου 28 και 60 του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», όπως ισχύει, του νόμου αυτού.
2. Τις διατάξεις του Ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 164 της Οδηγίας 2006/112 του Συμβουλίου σχετικά με το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (L 347/11.12.2006), όπως ισχύει.
4. Την αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1194/27.8.2015 (ΦΕΚ 1968/Β) απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. «Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται να εξαχθούν ή να παραδοθούν σε υποκείμενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος−Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90, παράγραφος 2, του Κώδικα Νομοθεσίας, για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005).
6. Τα Προεδρικά διατάγματα 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/ 7.10.2009) «Περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών» και 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/5.11.2009).
7. Το Π.Δ. 111/2014 (178/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».
8. Την αριθ. πρωτ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β), κοινή απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αρ.1 της 20.01.2016 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 18/20.01.2016) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
10. Την ανάγκη ρύθμισης, για τη χορήγηση μεγαλύτερων προθεσμιών στα τελωνειακά παραστατικά εισαγωγής που κατ’ εφαρμογή της αρ. πρωτ. Δ1163/678/Ε0017/30.8.2001 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1173/Β), εκκρεμούν στις τελωνειακές αρχές.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος, του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Στις προθεσμίες της ενότητας Β του άρθρου 2 της αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1194/27.8.2015 (ΦΕΚ 1968/Β) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε., υπάγονται και τα τελωνειακά παραστατικά εισαγωγής που, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας εκκρεμούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην αρ. πρωτ. Δ1163/678/Ε0017/30.8.2001 (ΦΕΚ 1173/Β) Α.Υ.Ο. στις τελωνειακές αρχές.
2. Για την εφαρμογή των προθεσμιών της προηγούμενης παραγράφου, υποβάλλεται αίτηση από τον εισαγωγέα στην τελωνειακή αρχή που έχει υποβληθεί το παραστατικό εισαγωγής κατ’ εφαρμογή τηςΔ1163/678/Ε0017/30.8.2001, όπου προσδιορίζεται ο χρόνος που απαιτείται να έχει πραγματοποιηθεί η εξαγωγή ή η ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών.
3. Η παρακολούθηση της απαλλακτικής διαδικασίας πραγματοποιείται από την ίδια τελωνειακή αρχή που έχει υποβληθεί το παραστατικό εισαγωγής και έχει χορηγήσει την απαλλαγή από Φ.Π.Α. δυνάμει της αρ.πρωτ. Δ1163/678/Ε0017/30.8.2001 (ΦΕΚ 1173/Β) Α.Υ.Ο.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Μαρτίου 2016
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ