Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ Τι αλλάζει στο επάγγελμα του μηχανικού - Τι θα ισχύει για το ΤΕΕ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Τι αλλάζει στο επάγγελμα του μηχανικού - Τι θα ισχύει για το ΤΕΕ

Τι αλλάζει στο επάγγελμα του μηχανικού - Τι θα ισχύει για το ΤΕΕ

Στο νομοσχέδιο «Ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, και λοιπές διατάξεις», με το άρθρο 29, επανακαθορίζονται οι όροι για την άσκηση του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού και διευρύνονται οι ειδικότητες στις οποίες εντάσσονται τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 29
Ρύθμιση επαγγέλματος μηχανικού

Με την προτεινόμενη ρύθμιση των παραγράφων Α και Β σκοπείται η συνολική ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού, που αφορά πλέον στο σύνολο και των δεκατριών (13) ειδικοτήτων (των ήδη εννέα (9) θεσμοθετημένων πλέον τεσσάρων (4) νέων), προκειμένου να υπάρξει μία ενιαία και όχι αποσπασματική ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού, εν αντιθέσει, με την αρχική ρύθμιση της υποπαραγράφου ΙΓ.12 του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α'85), η οποία αφορά μόνο στις τρεις (3) ειδικότητες, ήτοι του πολιτικού μηχανικού, του αρχιτέκτονος και του τοπογράφου μηχανικού.
Με αυτόν τον τρόπο, η προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκει τη θεσμοθέτηση ενός νέου, ενιαίου και σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου, που αποσαφηνίζει πλήρως τα επαγγελματικά δικαιώματα και για τις δεκατρείς (13) ειδικότητες των Μηχανικών αποβλέποντας στην αντιστοίχηση των ειδικοτήτων με πρόσβαση σε δραστηριότητες μηχανικής. Τα έως σήμερα διάσπαρτα νομοθετικά κείμενα, που απέδιδαν επαγγελματικά δικαιώματα με τρόπο συχνά ασαφές και δημιουργώντας ανασφάλεια δικαίου, αντικαθίστανται από μία ρύθμιση που αντιμετωπίζει ολιστικά το θέμα με την θέσπιση μίας διαδικασίας, που παρέχει εχέγγυα υψηλής επιστημονικότητας, κύρους και διαφάνειας, και καταλήγει στην έκδοση προεδρικού διατάγματος στο οποίο θα καθορίζονται συνολικά τα επαγγελματικά δικαιώματα για κάθε μία χωριστά εκ των δεκατριών ειδικοτήτων.

Συγκεκριμένα:
Στην παρ.Α1 αναφέρεται το πεδίο εφαρμογής της παρούσας, δηλαδή ότι η παρούσα εφαρμόζεται για τους διπλωματούχους μηχανικούς αντίστοιχης ειδικότητας με τις πολυτεχνικές σχολές πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής και σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα ασκήσεως του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού σύμφωνα με το Π.Δ. 38/2010.
Με την παρ.Α2 τίθεται το απαραίτητο εννοιολογικό πεδίο της διάταξης και συγκεκριμένα οι ορισμοί «δραστηριότητες μηχανικής», «επιστημονική περιοχή», επαγγελματικό περίγραμμα» και «επαγγελματικό δικαίωμα» για την ορθή εφαρμογή της ρύθμισης
Με την παρ.Α3 θεσμοθετούνται πέραν των ήδη γνωστών εννέα (9) ειδικοτήτων Μηχανικών και επιπλέον τέσσερις (4), ήτοι αυτών των μηχανικών χωροταξίας, πολεοδομίας και ανάπτυξης, των μηχανικών περιβάλλοντος, των μηχανικών ορυκτών πόρων και των μηχανικών παραγωγής και διοίκησης.
Στην παρ.4 προβλέπεται η έκδοση Π.Δ/γματος μετά από πρόταση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που συνολικά θα ρυθμίζει το επάγγελμα και για τις δέκα τρεις (13) ειδικότητες σύμφωνα με τα θέματα που καθορίζονται στις περιπτ. α' και β'.
Στην παρ.Α5 προβλέπεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας η σύσταση και συγκρότηση εννεαμελούς (9) Επιτροπής για την εκπόνηση σχεδίου πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της προηγούμενης παραγράφου καθώς επίσης και η σύσταση και συγκρότηση (με την ίδια ως άνω ή με όμοια απόφαση) δέκα τριών (13) τριμελών ομάδων έργων για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής.
Στην παρ.Α6 προβλέπεται η σύνθεση της 9μελούς Επιτροπής και περιγράφεται το έργο της. Ορίζεται ότι υποχρεούται να παραδώσει το σχέδιο πρότασης για έκδοση του Π.Δ/γματος εντός έξι (6) μηνών από τη συγκρότησή της, καθώς επίσης ότι η σύνθεσή της μεταβάλλεται ανάλογα με την ειδικότητα που συζητείται, όπου μεταβλητά μέλη είναι ανά ειδικότητα ο εκπρόσωπος του συλλόγου διπλωματούχων μηχανικών και ο εκπρόσωπος των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της αντίστοιχης ειδικότητας. Προϋπόθεση για την απαρτία είναι η υποχρεωτική παρουσία κατά τις συνεδριάσεις της των πέντε (5) εκ των εννέα (9) μελών με την υποχρεωτική συμμετοχή των δύο (2) μελών από τα τέσσερα (4) συναρμόδια υπουργεία και του ενός (1) μέλους από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού. Επίσης, ότι στην επιτροπή συμμετέχουν ως παρατηρητές οι συντονιστές των λοιπών ομάδων εργασίας. Τέλος, προβλέπεται η περίπτωση μη παράδοσης σχεδίου πρότασης από την επιτροπή ή παράδοσης ελλιπούς σχεδίου ως προς μία ή περισσότερες ειδικότητες και πώς καλύπτεται αυτή η έλλειψη.
Στην παρ.Α7 προβλέπεται το έργο, η σύνθεση, και η προθεσμία ολοκλήρωσης των δέκα τριών (13) τριμελών ομάδων έργου που ορίζεται σε δύο (2) μήνες από τη συγκρότησή της. Οι δέκα τρεις (13) ομάδες έργου οφείλουν να παραδώσουν πορίσματα μη δεσμευτικού χαρακτήρα, ενώ σε περίπτωση μη ορισμού μέλους εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη σχετική πρόσκληση, αυτός ορίζεται από τους αρμόδιους υπουργούς. Τέλος η μη υποβολή πορίσματος ενός ή περισσοτέρων από τις δέκα τρεις (13) ομάδες έργου δεν κωλύει την Επιτροπή να υποβάλλει σχέδιο πρότασης και άνευ αυτού.
Στην παρ.Α8 προβλέπεται ότι τα συναρμόδια Υπουργεία λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τη στήριξη της λειτουργίας της επιτροπής και των δέκα τριών (13) ομάδων έργου μέσω της παροχής της αναγκαίας υποδομής, γραμματειακής και νομικής υποστήριξης.
Στην παρ.Α9 προβλέπεται στην περίπτωση της αναγνώρισης νέων ειδικοτήτων από το TEE ότι ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων γίνεται με πρωτοβουλία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ακολουθώντας τη διαδικασία της παρούσας ρύθμισης.
Στην παρ.Α10 προβλέπεται η ρητή κατάργηση από την έκδοση του Π.δ/γματος των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 του Ν.4669/1930 (ΦΕΚ ΑΊ49)
Στην παρ. Β προβλέπεται ότι η κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου Α5 πρέπει να εκδοθεί εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.

Διάταξη νομοσχεδίου

Άρθρο 29
Ρύθμιση επαγγέλματος μηχανικού


Α. Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1 και 2 της υποπαραγράφου ΙΓ.12 του ν.4254/2014 (Α' 85): «Ρυθμίσεις για το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου» αντικαθίστανται ως εξής:
«ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΙΓ.12: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
1. Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού, κατά ειδικότητα, επιτρέπεται μόνο:
α. στους κατόχους διπλώματος Μηχανικού αντιστοίχου της ειδικότητας τους των πολυτεχνικών σχολών ή τμημάτων πολυτεχνικών σχολών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής
β. σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα ασκήσεως του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010(Α'78), «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005», όπως ισχύει.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
α. ως «δραστηριότητες Μηχανικής» νοούνται οι εργασίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της Μηχανικής στις διάφορες επιμέρους πτυχές της και ιδίως οι εργασίες εκπόνησης μελετών, επίβλεψης εκτέλεσης μελετών, υλοποίησης έργου ή εγκατάστασης, επίβλεψης και ελέγχου καλής λειτουργίας έργου ή εγκατάστασης, επιτήρησης, επισκευής και συντήρησης, χειρισμού εξοπλισμού έργου ή εγκατάστασης, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και πραγματοποίησης πραγματογνωμοσυνών.
β. ως «επιστημονική περιοχή» νοείται το πεδίο γνώσεων κάθε ειδικότητας Διπλωματούχου Μηχανικού, όπως αυτό προσδιορίζεται από το οικείο νομοθετικό πλαίσιο ή/και το κανονιστικό πλαίσιο της αντίστοιχης σχολής ή τμήματος Πανεπιστημιακού Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής. Για την περίπτωση ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ως γνωστικό αντικείμενο νοείται το πεδίο γνώσεων κάθε ειδικότητας Διπλωματούχου Μηχανικού, όπως αυτό προκύπτει από το πρόγραμμα σπουδών της.
γ. ως «επαγγελματικό περίγραμμα» νοείται το σύνολο των βασικών και επιμέρους επαγγελματικών λειτουργιών ή δραστηριοτήτων, που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας της ειδικότητας του Μηχανικού, καθώς και οι αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις δραστηριότητες αυτές. Με το επαγγελματικό περίγραμμα συστηματοποιείται αναλυτικά και καταγράφεται το περιεχόμενο της ειδικότητας του Μηχανικού και των τρόπων απόκτησης των απαιτούμενων για την άσκηση του επαγγέλματος προσόντων και ικανοτήτων.
δ. ως «επαγγελματικό δικαίωμα» νοείται η αντιστοίχηση των ειδικοτήτων με πρόσβαση σε δραστηριότητες Μηχανικής.

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του π. δ. της 27ης Νοεμβρίου /14ης Δεκεμβρίου 1926, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.1486/1984 (Α' 161), αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα μέλη του TEE εντάσσονται στις ακόλουθες ειδικότητες:
α)πολιτικών μηχανικών,
β)αρχιτεκτόνων μηχανικών,
γ)μηχανολόγων μηχανικών,
δ)ηλεκτρολόγων μηχανικών,
ε)αγρονόμων-τοπογράφων μηχανικών,
στ)χημικών μηχανικών,
ζ) μηχανικών μεταλλείων - μεταλλουργών,
η)ναυπηγών μηχανικών,
θ)ηλεκτρονικών μηχανικών,
ι) μηχανικών χωροταξίας, πολεοδομίας και ανάπτυξης,
ια)μηχανικών περιβάλλοντος,
ιβ) μηχανικών ορυκτών πόρων,
ιγ) μηχανικών παραγωγής και διοίκησης.

4. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ακόλουθα θέματα:
α. η ρύθμιση του επαγγέλματος του Μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του π.δ. της 27ης Νοεμβρίου/14ης Δεκεμβρίου 1926, όπως ισχύει και
β. η αναλυτική απαρίθμηση και αντιστοίχηση, με την κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση, των δραστηριοτήτων Μηχανικής ανά ειδικότητα βάσει αποδιδόμενων επαγγελματικών δικαιωμάτων και η διαδικασία άσκησης τους.

5. Με απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργεια συστήνεται και συγκροτείται 9μελής Επιτροπή εκπόνησης σχεδίου πρότασης για την έκδοση του Π.Δ/γματος της προηγούμενης παραγράφου. Με την ίδια ή όμοια απόφαση και εντός της ίδιας προθεσμίας συστήνονται και συγκροτούνται δεκατρείς (13) τριμελείς ομάδες έργου, μία ανά ειδικότητα, που υποβοηθούν το έργο της Επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου του παρούσας, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος.

6. Η 9μελής Επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου συγκροτείται από τακτικά με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και αποτελείται από: α) έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), β) δύο (2) μέλη της ομάδας έργου της παραγράφου 7 του παρόντος, εκ των οποίων ένας (1) εκπρόσωπος του συλλόγου διπλωματούχων μηχανικών και ένας (1) εκπρόσωπος των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της αντίστοιχης ειδικότητας της οποίας το αντικείμενο επεξεργάζεται, γ) τέσσερις (4) εκπροσώπους των συναρμοδίων Υπουργείων της παραγράφου 4, δ) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού και ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής συμμετέχει άνευ ψήφου εκπρόσωπος από το Νομικό Συμβούλιο του κράτους. Σε περίπτωση που οι φορείς της περιπτ. β', δεν προτείνουν εκπρόσωπο τους εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική πρόσκληση, η Επιτροπή συμπληρώνεται από πρόσωπα που ορίζονται από τους αρμόδιους Υπουργούς.
Έργο της Επιτροπής είναι η εκπόνηση και υποβολή προς τους συναρμοδίους Υπουργούς σχεδίου πρότασης για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος της παραγράφου 4. Για την υλοποίηση του έργου της λαμβάνει υπόψη τα πορίσματα των ομάδων έργου της παραγράφου 7 του παρόντος ή, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής τους, λαμβάνει υπόψη της, μεταξύ άλλων, τα πρακτικά των συνεδριάσεων των ομάδων έργου, την επιστημονική περιοχή, τα επαγγελματικά περιγράμματα, τη διεθνή εμπειρία και τα προγράμματα σπουδών.
Η Επιτροπή υποχρεούται να παραδώσει το σχέδιο πρότασης στους συναρμοδίους Υπουργούς εντός έξι (6) μηνών από τη συγκρότησή της. Η Επιτροπή εκκινεί τις διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου της, άμεσα από την συγκρότηση της, παράλληλα με τις εργασίες των Ομάδων Έργου. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα σε τόπο και χώρο που ορίζεται από τον εκπρόσωπο της Γ ενικής Γραμματείας Συντονισμού, που εκτελεί χρέη Προέδρου.
Η σύνθεσή της μεταβάλλεται ως προς τη συμμετοχή των μελών της ομάδας έργου ανάλογα με την ειδικότητα το αντικείμενο της οποίας συζητείται. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της πέντε (5) από τα εννέα (9) μέλη της εκ των οποίων υποχρεωτικά πρέπει να παρίστανται δύο (2) μέλη από τα τέσσερα (4) συναρμόδια Υπουργεία της παραγράφου 4 και ένα (1) μέλος από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού. Στην Επιτροπή συμμετέχουν ως παρατηρητές οι Συντονιστές των λοιπών ομάδων έργου.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η Επιτροπή δεν υποβάλλει το σχέδιο πρότασής της ή αυτό είναι ελλιπές ως προς μία ή περισσότερες ειδικότητες εντός της ταχθείσας προθεσμίας, το Π.Δ/γμα της προηγούμενης παραγράφου εκδίδεται υποχρεωτικά με πρόταση των συναρμοδίων Υπουργών της παραγράφου 4, για την οποία λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής της παρούσας παραγράφου, τα πορίσματα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των ομάδων έργου της παραγράφου 7 του παρόντος, άλλως σε περίπτωση έλλειψης πρακτικών, πορισμάτων για μία ή περισσότερες ειδικότητες, λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική περιοχή, τα επαγγελματικά περιγράμματα, η διεθνής εμπειρία και τα προγράμματα σπουδών.

7. Οι δεκατρείς (13), ανά ειδικότητα, τριμελείς ομάδες έργου της παραγράφου 4, υποβοηθούν το έργο της Επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου και συγκεκριμένα οφείλουν εντός δύο (2) μηνών από τη συγκρότησή τους να υποβάλλουν προς την Επιτροπή ανά ειδικότητα πόρισμα μη δεσμευτικού χαρακτήρα για τα θέματα των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 4, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή θα συντάξει για όλες τις ειδικότητες το σχέδιο πρότασης για την έκδοση του Π.Δ/γματος της παραγράφου 4.
Κάθε μία τριμελής Ομάδα Έργου εκ των 13 ανά ειδικότητα συγκροτείται με τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και αποτελείται από: α) δύο (2) εκπροσώπους των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, εκπροσωπώντας το σύνολο των ιδρυμάτων της ειδικότητας και β) έναν (1) εκπρόσωπο από το σύλλογο διπλωματούχων μηχανικών της αντίστοιχης ειδικότητας. Χρέη Προέδρου εκτελεί ο ένας εκ των εκπροσώπων των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.
Σε περίπτωση που οι φορείς, δεν προτείνουν εκπρόσωπο τους στην αντίστοιχη Ομάδα Έργου εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική πρόσκληση , οι Ομάδες Έργου συμπληρώνονται από πρόσωπα που ορίζονται από τους αρμόδιους Υπουργούς.
Η μη υποβολή πορίσματος από τις Ομάδες Έργου εντός της δίμηνης προθεσμίας δεν κωλύει την Επιτροπή να υποβάλλει το σχέδιο πρότασής της άνευ αυτών. Η επιτροπή λαμβάνει υπόψη, εφόσον υπάρχουν και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Ομάδων Έργου.
8. Τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας διασφαλίζουν τη στήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής και των ομάδων έργου μέσω της παροχής της αναγκαίας υποδομής, γραμματειακής και νομικής υποστήριξης.
9. Σε περίπτωση αναγνώρισης νέων ειδικοτήτων από το TEE ο καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων επί της άσκησης των δραστηριοτήτων Μηχανικής γίνεται με πρωτοβουλία του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εντός των ως άνω προθεσμιών.
10. Από την έκδοση του π. δ/τος της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 του ν. 4663/1930 (Α' 149) «Περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτεκτόνος και Τοπογράφου.»
Β. Η κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου Α5 εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΘΕΙ ΠΟΛΛΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Σοβαρά λάθη στις μελέτες κτηματογράφησης διαπιστώνουν οι συμβολαιογράφοι

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΘΕΙ ΠΟΛΛΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Σοβαρά λάθη στις μελέτες κτηματογράφησης διαπιστώνουν οι συμβολαιογράφοι

Σοβαρά λάθη στις μελέτες κτηματογράφησης διαπιστώνουν οι συμβολαιογράφοι

Την ύπαρξη πολλών και σοβαρών λαθών στις μελέτες κτηματογράφησης, τόσο κατά το πιλοτικό στάδιο της λειτουργίας των μεταβατικών κτηματολογικών γραφείων όσο και στις νεότερες μελέτες, διαπιστώνει η συντονιστική επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας.
Η συντονιστική επιτροπή προσθέτει, δε, ότι σημαντικό ποσοστό ακινήτων δεν έχουν δηλωθεί, παρά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης της περιοχής στην οποία βρίσκονται, ενώ τα λάθη επίσης στις αρχικές δηλώσεις είναι πάρα πολλά. Π.χ. στην Ανατολική Αττική και στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης το ποσοστό των συνολικών λαθών ανέρχεται σε 70%.
Ειδικότερα, όπως υπογραμμίζουν σε ανακοίνωσή τους οι συμβολαιογραφικοί σύλλογοι ύστερα από ημερίδα που πραγματοποιήθηκε σχετικά με το έργο, «στις αρχικές εγγραφές τα λάθη οφείλονται κυρίως σε δομικά προβλήματα του Κτηματολογίου. Βασικότερο όλων το γεγονός, ότι οι πολίτες, εντελώς ξένοι προς την νοοτροπία του κτηματολογίου και με έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με την υποχρέωσή τους να δηλώσουν εγκαίρως και σωστά, δηλαδή αξιοποιώντας τους υφιστάμενους μετεγγραμμένους τίτλους ιδιοκτησίας τα εμπράγματα δικαιώματά τους, κλήθηκαν να υποβάλλουν δηλώσεις οι ίδιοι, για τα ακίνητα των κτηματογραφούμενων περιοχών».
Επιπλέον, προσθέτουν ότι «στο αρχικό στάδιο ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης της χώρας, το Ελληνικό Δημόσιο, εξαιρέθηκε της δήλωσης των εμπραγμάτων δικαιωμάτων του με την –τουλάχιστον- επιπόλαιη, αποδεδειγμένα όμως, επικίνδυνη σκέψη των υπευθύνων για την οργάνωση του έργου, ότι ούτως ή άλλως τα μη δηλωμένα ακίνητα, φερόμενα ως αγνώστου ιδιοκτήτη, θα περιέλθουν στο Δημόσιο όταν εκπνεύσει η προθεσμία της διόρθωσης των αρχικών εγγραφών. Κατά συνέπεια, πολλές από τις εσφαλμένες αρχικές εγγραφές, βασίσθηκαν σε ψευδείς ή ελλιπείς δηλώσεις των δικαιούχων ή των φερόμενων ως δικαιούχων, οι οποίοι είτε δήλωσαν εσφαλμένα ή και αναληθή δικαιώματα επί ακινήτων, τα οποία δεν τους ανήκαν, είτε υπέδειξαν εσφαλμένες θέσεις ή όρια των ακινήτων τους, είτε δεν δήλωσαν καθόλου την ακίνητη περιουσία τους, αδιαφορώντας για τη διαδικασία της σύνταξης κτηματολογίου και θεωρώντας ότι είναι ″καλυμμένοι″ νομικά από την ύπαρξη των μετεγγραμμένων στο υποθηκοφυλακείο τίτλων τους».
Ως άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα ελλιπούς οργάνωσης, αναφέρεται το γεγονός ότι τα πιστωτικά ιδρύματα δεν δήλωσαν, όπως θα έπρεπε, τα εγγεγραμμένα υπέρ αυτών βάρη επί των κτηματογραφούμενων ακινήτων, με συνέπεια να γεννάται σοβαρότατο ζήτημα ασφάλειας δικαίου για τις αρχικές εγγραφές.
Επίσης, συνεχίζουν, από την εμπειρία της λειτουργίας των μεταβατικών κτηματολογικών γραφείων, έχουν αναδειχθεί πολυάριθμες περιπτώσεις εσφαλμένης καταγραφής των γαιών, με συνέπεια αστικά ακίνητα να φέρονται ως αγροί και παραθαλάσσια να εμφανίζονται στα όρη της νησιωτικής Ελλάδος. Συνέπεια αυτού ήταν να απαιτηθεί ακόμη και επανακτηματογράφηση ολοκλήρων περιοχών, όπως στην Λευκάδα, την Χίο και τη Λέσβο.
Όπως σχολιάζουν οι συμβολαιογραφικοί σύλλογοι, «η φύση των νομικών ζητημάτων που ανέκυψαν κατά την διαδικασία των εξωδίκων και δικαστικών τρόπων διορθώσεων, η ποικιλία των προβλημάτων που παρουσιάσθηκαν στις αρχικές εγγραφές, η συνδυαστική ακόμη εμφάνιση προβλημάτων που αφορούσαν σε πολλαπλές διορθώσεις και εμπραγμάτων δικαιωμάτων και γεωμετρικών μεταβολών επί των ακινήτων και όλα αυτά χωρίς, σε πολλές περιπτώσεις, ειδική πρόβλεψη στο νόμο ή χωρίς να έχει διαμορφωθεί νομολογία, οδήγησαν στο να καταγραφεί αρνητικό πρόσημο μπροστά από το έργο του ελληνικού Κτηματολογίου για τον συναλλασσόμενο».
Στα παραπάνω, προσθέτουν ότι «η κακή ποιότητα των κτηματογραφήσεων, η έλλειψη βασικής εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας στο προσωπικό που υποδέχεται τις δηλώσεις δικαιωμάτων στα γραφεία των μελετητών, η περιορισμένη δυνατότητα διορθώσεων με τη διαδικασία του προδήλου σφάλματος, που αφαιρεί από τον Υποθηκοφύλακα την ευκαιρία να διευκολύνει την συναλλαγή με μια ευρύτερη δυνατότητα διόρθωσης, τα υπερφορτωμένα πινάκια των ελληνικών δικαστηρίων και η σωρεία καινούργιων ζητημάτων για τους κτηματολογικούς δικαστές που καταβάλουν φιλότιμες προσπάθειες να αντιμετωπίσουν δυσεπίλυτα προβλήματα».
Επίσης, επισημαίνεται ότι η ύπαρξη κυρωμένων δασικών χαρτών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη νόμιμη σύνταξη και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου, προϋπόθεση η οποία δεν τηρήθηκε, με αποτέλεσμα σήμερα να κινδυνεύουν να τιναχθούν πολλές μελέτες κτηματογράφησης κυριολεκτικά στον αέρα.
Τέλος, αναφέρουν ότι η λειτουργία του ελληνικού Κτηματολογίου συνοδεύεται από μια ιδιότυπη ηλεκτρονική γραφειοκρατία, η οποία επιβαρύνει οικονομικά τον συναλλασσόμενο πολίτη και έτσι το έργο, που όφειλε να είναι γρήγορο, ασφαλές και φιλικό στον χρήστη, αποδείχθηκε χρονοβόρο, αναξιόπιστο και μη ευέλικτο. Ενώ καταλήγοντας, αναφέρουν χαρακτηριστικά: «για ποιο Κτηματολόγιο μιλάμε όταν δεν έχουμε χάραξη του αιγιαλού σε μία τουριστική χώρα με 16,5 χιλιάδες χιλιόμετρα ακτογραμμή»;

Χάος και ευτράπελα με τα ακίνητα στο κτηματολόγιο

Χάος και ευτράπελα με τα ακίνητα στο κτηματολόγιο

Τα τεράστια λάθη που έχουν γίνει στο στάδιο της κτηματογράφησης και κρατούν εδώ και δύο δεκαετίες ανολοκλήρωτο τον σχεδιασμό για την κατάρτιση Κτηματολογίου στη χώρα επισήμαναν συμβολαιογράφοι, δικηγόροι και εκπρόσωποι άλλων φορέων, εκπέμποντας σήμα κινδύνου ότι για να καταφέρει να αποπερατωθεί μέχρι το 2020 -κατά τα προγραμματισθέντα- θα πρέπει να αναθεωρηθεί ως προς τον δομικό σχεδιασμό και τη λειτουργία του.

Στο πλαίσιο ειδικής ημερίδας τονίστηκε ότι έγιναν κατά καιρούς πολλά και σοβαρά λάθη στις μελέτες κτηματογράφησης, εσφαλμένες εγγραφές από δικαιούχους (πολίτες, τράπεζες κ.λπ.), πολλά ακίνητα παρέμειναν αδήλωτα ή δηλώθηκαν σε μεταβατικά κτηματολογικά γραφεία «αλλού για αλλού» και αστικά ακίνητα εμφανίστηκαν ως αγροί, ενώ παραθαλάσσια ως ορεινά (ιδίως σε νησιά, κάτι που οδήγησε ακόμα και σε επανακτηματογράφηση ολόκληρων περιοχών, όπως σε Λευκάδα, Λέσβο, Χίο).
Οι νομικοί τόνισαν, σύμφωνα με το Έθνος, ότι έγιναν πολλά λάθη τόσο κατά το πιλοτικό στάδιο, όσο και στις νεότερες μελέτες κτηματογράφησης, εστιάζοντας στο γεγονός ότι οι πολίτες κλήθηκαν να υποβάλουν οι ίδιοι δηλώσεις χωρίς ενημέρωση για την υποχρέωση να δηλώσουν τα ακίνητα έγκαιρα και σωστά, αξιοποιώντας τους υπάρχοντες μετεγγεγραμμένους τίτλους, με συνέπεια πολλά ακίνητα να μην έχουν δηλωθεί, παρά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, σε περιοχές όπου βρίσκονται, και να εντοπίζονται πάρα πολλά λάθη (σε Ανατολική Αττική και Καλαμαριά το ποσοστό λαθών ανέρχεται σε 70%)!
Παθογένειες

Στις παθογένειες του συστήματος οι νομικοί συμπεριέλαβαν το ότι το Δημόσιο (μολονότι είναι ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης στη χώρα) εξαιρέθηκε αρχικά από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης, με την επιπόλαιη αλλά και επικίνδυνη σκέψη των υπευθύνων ότι έτσι και αλλιώς θα περιέλθουν σε αυτό όλα τα μη δηλωμένα ακίνητα, ως «αγνώστου ιδιοκτήτη», με συνέπεια πολλές από τις εσφαλμένες αρχικές εγγραφές να βασιστούν σε ψευδείς ή ελλιπείς δηλώσεις των δικαιούχων ή των φερομένων ως δικαιούχων, οι οποίοι είτε δήλωσαν εσφαλμένα ή και αναληθή δικαιώματα επί ακινήτων που δεν τους ανήκαν, είτε υπέδειξαν εσφαλμένες θέσεις και όρια των ακινήτων, είτε δεν τα δήλωσαν καθόλου, αδιαφορώντας για τη διαδικασία σύνταξης κτηματολογίου και θεωρώντας ότι είναι νομικά «καλυμμένοι» από τους μετεγγεγραμμένους τίτλους τους στα υποθηκοφυλακεία.
Στο σχετικό «αλαλούμ» συμπεριέλαβαν ως «παράδειγμα ελλιπούς οργάνωσης» το γεγονός ότι οι τράπεζες δεν δήλωσαν, όπως όφειλαν, τα υπέρ τους εγγεγραμμένα βάρη επί των κτηματογραφούμενων ακινήτων και έτσι γεννιέται σοβαρότατο ζήτημα ασφάλειας δικαίου για τις αρχικές εγγραφές.
Στην πληθώρα των προβλημάτων που δημιούργησαν και οι πολλαπλές διορθώσεις δικαιωμάτων, οι νομικοί πρόσθεσαν, μεταξύ άλλων, την κακή ποιότητα των κτηματογραφήσεων, την έλλειψη βασικής εκπαίδευσης αλλά και τεχνογνωσίας του προσωπικού που υποδέχεται τις δηλώσεις, την αφαίρεση από τον υποθηκοφύλακα της ευκαιρίας να διευκολύνει τη συναλλαγή με μια ευρύτερη δυνατότητα διόρθωσης, τα υπερφορτωμένα πινάκια δικαστηρίων, τη σωρεία καινούργιων δυσεπίλυτων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κτηματολογικοί δικαστές, την απουσία κυρωμένων δασικών χαρτών που ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να καταρτιστεί και να λειτουργήσει νόμιμα το Κτηματολόγιο. Για τον λόγο μάλιστα αυτόν τόνισαν ότι κινδυνεύουν να τιναχτούν στον αέρα πολλές μελέτες κτηματογράφησης, ενώ διερωτήθηκαν «πώς μπορούμε να μιλάμε για Κτηματολόγιο, όταν δεν έχουμε χάραξη αιγιαλού σε μια χώρα τουριστική, με 16,5 χιλιάδες χιλιόμετρα ακτογραμμή».
Στη «σκληρή» κριτική τους συμπεριέλαβαν το ότι αγνοήθηκε πως με το υπάρχον σύστημα όλα τα εμπράγματα δικαιώματα ήταν μετεγγεγραμμένα στα υποθηκοφυλακεία με τρόπο σχολαστικό και αξιώθηκε η εκ νέου δήλωσή τους, σαν να μην υπήρχε στη χώρα καμία υποδομή, ενώ ταυτόχρονα αγνοήθηκε εντελώς η ανάγκη για νομική επεξεργασία των νέων αυτών δηλώσεων και παράλληλα, η σταδιακή απομάκρυνση των νομικών επιστημόνων από τις διαδικασίες της κτηματογράφησης και τη λειτουργία του Κτηματολογίου οδηγεί σε σφάλματα που, για να διορθωθούν, αυξάνουν το κόστος.
Το υπουργείο

Αναφορικά με τις αιτιάσεις των συμβολαιογράφων, κύκλοι του υπουργείου Περιβάλλοντος υποστήριζαν ότι: «Πρόκειται για ζητήματα σχετικά με τον σχεδιασμό που προώθησαν προηγούμενες κυβερνήσεις για το πολύπαθο και εξαιρετικά σημαντικό έργο του Κτηματολογίου. Η σημερινή κυβέρνηση θα παραμείνει αταλάντευτη στη γραμμή της ποιοτικής ολοκλήρωσης του έργου εντός των συμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων».


Συμβολαιογράφοι: Στο 70% τα λάθη στο Κτηματολόγιο Ανατολικής Αττικής και Καλαμαριάς!

Συμβολαιογράφοι: Στο 70% τα λάθη στο Κτηματολόγιο Ανατολικής Αττικής και Καλαμαριάς!

Την ύπαρξη πολλών και σοβαρών λαθών στις μελέτες κτηματογράφησης, τόσο κατά το πιλοτικό στάδιο της λειτουργίας των μεταβατικών κτηματολογικών γραφείων, όσο και στις νεότερες μελέτες, διαπιστώνει η συντονιστική επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας.
Η συντονιστική επιτροπή προσθέτει δε, ότι σημαντικό ποσοστό ακινήτων δεν έχουν δηλωθεί, παρά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης της περιοχής στην οποία βρίσκονται, ενώ τα λάθη επίσης στις αρχικές δηλώσεις είναι πάρα πολλά. Π.χ. στην Ανατολική Αττική και στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης το ποσοστό των συνολικών λαθών ανέρχεται σε 70%.
Ειδικότερα, όπως υπογραμμίζουν σε ανακοίνωσή τους οι συμβολαιογραφικοί σύλλογοι ύστερα από ημερίδα που πραγματοποιήθηκε σχετικά με το έργο, «στις αρχικές εγγραφές τα λάθη οφείλονται κυρίως σε δομικά προβλήματα του Κτηματολογίου. Βασικότερο όλων το γεγονός, ότι οι πολίτες, εντελώς ξένοι προς την νοοτροπία του κτηματολογίου και με έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με την υποχρέωσή τους να δηλώσουν εγκαίρως και σωστά, δηλαδή αξιοποιώντας τους υφιστάμενους μετεγγραμμένους τίτλους ιδιοκτησίας τα εμπράγματα δικαιώματά τους, κλήθηκαν να υποβάλλουν δηλώσεις οι ίδιοι, για τα ακίνητα των κτηματογραφούμενων περιοχών».
Επιπλέον, προσθέτουν ότι «στο αρχικό στάδιο ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης της χώρας, το Ελληνικό Δημόσιο, εξαιρέθηκε της δήλωσης των εμπραγμάτων δικαιωμάτων του με την –τουλάχιστον- επιπόλαιη, αποδεδειγμένα όμως, επικίνδυνη σκέψη των υπευθύνων για την οργάνωση του έργου, ότι ούτως ή άλλως τα μη δηλωμένα ακίνητα, φερόμενα ως αγνώστου ιδιοκτήτη, θα περιέλθουν στο Δημόσιο όταν εκπνεύσει η προθεσμία της διόρθωσης των αρχικών εγγραφών. Κατά συνέπεια, πολλές από τις εσφαλμένες αρχικές εγγραφές, βασίσθηκαν σε ψευδείς ή ελλιπείς δηλώσεις των δικαιούχων ή των φερόμενων ως δικαιούχων, οι οποίοι είτε δήλωσαν εσφαλμένα ή και αναληθή δικαιώματα επί ακινήτων, τα οποία δεν τους ανήκαν, είτε υπέδειξαν εσφαλμένες θέσεις ή όρια των ακινήτων τους, είτε δεν δήλωσαν καθόλου την ακίνητη περιουσία τους, αδιαφορώντας για τη διαδικασία της σύνταξης κτηματολογίου και θεωρώντας ότι είναι ″καλυμμένοι″ νομικά από την ύπαρξη των μετεγγραμμένων στο υποθηκοφυλακείο τίτλων τους».
Ως άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα ελλιπούς οργάνωσης, αναφέρεται το γεγονός ότι τα πιστωτικά ιδρύματα δεν δήλωσαν, όπως θα έπρεπε, τα εγγεγραμμένα υπέρ αυτών βάρη επί των κτηματογραφούμενων ακινήτων, με συνέπεια να γεννάται σοβαρότατο ζήτημα ασφάλειας δικαίου για τις αρχικές εγγραφές.
Επίσης, συνεχίζουν, από την εμπειρία της λειτουργίας των μεταβατικών κτηματολογικών γραφείων, έχουν αναδειχθεί πολυάριθμες περιπτώσεις εσφαλμένης καταγραφής των γαιών, με συνέπεια αστικά ακίνητα να φέρονται ως αγροί και παραθαλάσσια να εμφανίζονται στα όρη της νησιωτικής Ελλάδος. Συνέπεια αυτού ήταν να απαιτηθεί ακόμη και επανακτηματογράφηση ολοκλήρων περιοχών, όπως στην Λευκάδα, την Χίο και τη Λέσβο.


ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ

Ανατροπές στον ΕΝΦΙΑ φέρνει η απόφαση του ΣτΕ - Νέες αντικειμενικές από 1η Ιανουαρίου

Ανατροπές στον ΕΝΦΙΑ φέρνει η απόφαση του ΣτΕ - Νέες αντικειμενικές από 1η Ιανουαρίου

Aνατροπές στον ΕΝΦΙΑ του 2017 φέρνει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία κρίνεται παράνομος ο υπολογισμός του φόρου σε τέσσερις περιοχές της χώρας καθώς δεν προσμετρήθηκαν ειδικά στοιχεία για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών.
Παράγοντες του υπ. Οικονομικών, τους οποίους επικαλείται η Καθημερινή, αναφέρουν ότι με την κοινοποίηση της απόφασης θα προχωρήσουν στην αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών μόνο σε Φιλοθέη, Ψυχικό, Βουτζά και Δελφούς. Οι νέες τιμές που θα αποφασισθούν θα αφορούν σε πράξεις που θα γίνουν το 2017, οπότε και ο ΕΝΦΙΑ του 2017 θα υπολογιστεί με τις νεότερες τιμές.
Το ίδιο στέλεχος αναφέρει ότι στον προγραμματισμό του υπουργείου είναι η δημιουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών το οποίο θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή το β΄ εξάμηνο του 2017. Ωστόσο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν νέες προσφυγές, οι νέες αντικειμενικές αξίες που θα θεσμοθετηθούν και οι οποίες θα βασίζονται στην πραγματική αξία των ακινήτων θα έχουν αναδρομική ισχύ από την 1-1-2017. Και αυτό καθώς η επιβολή των φόρων στα ακίνητα γίνεται με βάση τις αξίες που ισχύουν την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Ετσι, λοιπόν, το νέο σύστημα αντικειμενικών αξιών θα έχει αναδρομική ισχύ.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι αντικειμενικές αξίες θα αντικατασταθούν από ένα νέο σύστημα που θα βασίζεται στις εμπορικές τιμές των ακινήτων. Δηλαδή, το νέο σύστημα θα ακολουθεί την πορεία των εμπορικών τιμών και θα επιτρέπει την αυτόματη αναπροσαρμογή των τιμών με βάση τις οποίες θα φορολογούνται τα ακίνητα. Κάθε φορά που θα αλλάζουν οι εμπορικές τιμές των ακινήτων, θα αναπροσαρμόζονται αυτομάτως και οι τιμές που θα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του φόρου στα ακίνητα.

Αν και ο σχεδιασμός κινείται σε σωστή βάση όπως σημειώνουν οι εμπλεκόμενοι με την αγορά ακινήτων, ωστόσο, καταγράφεται αδυναμία προσδιορισμού των πραγματικών τιμών που ισχύουν σήμερα στα ακίνητα όλης της επικράτειας. Αυτό συμβαίνει διότι η κρίση έχει εκμηδενίσει τις αγοραπωλησίες ακινήτων και οι λιγοστές που γίνονται δεν είναι ενδεικτικές για να βγουν ασφαλή συμπεράσματα. Οπως σημειώνουν συμβολαιογραφικά γραφεία, οι όποιες πράξεις πραγματοποιούνται σήμερα, γίνονται από ανάγκη για χρήματα, με αποτέλεσμα να πωλούνται ακίνητα σε εξευτελιστικές τιμές.

Με βάση τα ανωτέρω, η επιτροπή που έχει συσταθεί στο υπουργείο Οικονομικών όχι μόνο δεν μπορεί να προχωρήσει στη θέσπιση νέων τιμών για τη φορολόγηση των ακινήτων, αλλά δεν υπάρχει και συμφωνία μεταξύ των μελών για τον τρόπο προσδιορισμού. Σε αυτό που φαίνεται να καταλήγουν (χωρίς ακόμα να υπάρχει σχετική συμφωνία) είναι οι αντικειμενικές αξίες να αναπροσαρμόζονται ανά τρίμηνο ή εξάμηνο μέχρι να σταθεροποιηθούν οι τιμές ή να υπάρξει μια καλύτερη εικόνα για τις τιμές των ακινήτων. Οπως σημειώνουν στελέχη της επιτροπής, είναι άγνωστο εάν μέχρι τα μέσα του 2017 θα έχει καταφέρει η επιτροπή να προτείνει νέες τιμές προκειμένου να τεθεί σε ισχύ το σύστημα. Σε αυτή την περίπτωση, το οικονομικό επιτελείο θα αντιμετωπίσει περισσότερα προβλήματα από ό,τι σήμερα με την απόφαση του ΣτΕ για τις 4 περιοχές της χώρας. Εκτιμούν ότι οι προσφυγές θα είναι μαζικές και ουδείς μπορεί να γνωρίζει από σήμερα εάν θα κληθεί η κυβέρνηση να επιστρέψει χρήματα στους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Ενδεικτικό της κατάστασης στην αγορά ακινήτων είναι τα στοιχεία που έδωσε στην Καθημερινή συμβολαιογραφικό γραφείο και αφορά πωλήσεις ακινήτων και αρχική τιμή. Ειδικότερα:

• Παγκράτι, διαμέρισμα 80 τ.μ., 4ου, με αντικειμενική 105.000 ευρώ, πλήρως ανακαινισμένο, αρχική τιμή 100.000. Τιμή πώλησης 50.000 ευρώ.

• Αμπελόκηποι, γραφεία 200 τ.μ., 3ου, μέτρια κατάσταση, με αντικειμενική αξία 380.000 ευρώ. Αρχική τιμή 350.000. Πωλήθηκε 230.000 ευρώ.

• Παλαιό Ψυχικό, οικόπεδο 340 τ.μ., με αντικειμενική 700.000 ευρώ και αρχική τιμή πώλησης 400.000 ευρώ, πωλήθηκε 250.000 ευρώ.

ΕΡΕΥΝΑ PRICEWATERHOUSECOOPERS

Ακίνητα: Χάθηκε η περιουσία των Ελλήνων - Στον «πάγο» μέχρι το... 2050

Ακίνητα: Χάθηκε η περιουσία των Ελλήνων - Στον «πάγο» μέχρι το... 2050

 

Στοιχεία - φωτιά για την ελληνική κτηματαγορά και για την κατάρρευση τα τελευταία χρόνια, δίνει έρευνα της PriceWaterHouseCoopers η οποία δημοσιεύτηκε στις 22 Οκτωβρίου.
Το γεγονός και μόνο ότι χάθηκαν επενδύσεις 18 δισ. ευρώ, δηλαδή το 8,2% του ΑΕΠ από την οικοδομή, δείχνει το μέγεθος της κατάρρευσης της αγοράς ακινήτων και της οικοδομής και είναι μια από τις βασικές αιτίες για τη βαθιά ύφεση στην οποία βρίσκεται το σύνολο της οικονομίας. Ακόμη χειρότερο είναι το γεγονός ότι εκατομμύρια Ελληνες βλέπουν να χάνεται μεγάλο μέρος της περιουσίας τους καθώς το «κεραμίδι» στο οποίο επένδυσαν τις αποταμιεύσεις τους, έχει απαξιωθεί σε μεγάλο βαθμό.
Ακίνητα: Χάθηκε η περιουσία των Ελλήνων - Μετά το... 2050 η ανάκαμψη
Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με την ΤτΕ, από το 2008, ο αριθμός των αγοραπωλησιών μειώθηκε κατά 72%, ενώ οι τιμές κατοικιών μειώθηκαν κατά 41%, με την εντονότερη μείωση να παρατηρείται στα αστικά κέντρα. Ακόμη και αυτό το ποσοστό, ωστόσο, δεν αντικατοπτρίζει την αλήθεια καθώς έχουν καταγραφεί περιπτώσεις μείωσης των τιμών έως και 60%.
Ακίνητα: Χάθηκε η περιουσία των Ελλήνων - Μετά το... 2050 η ανάκαμψη
Η φορολογία στην ακίνητη περιουσία αυξήθηκε 6 φορές σε σχέση με το 2010, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 2% του διαθέσιμου εισοδήματος κατά κεφαλή. Κάτι που σημαίνει ότι το ακίνητο, εκτός από απαξιωμένο, επιβαρύνεται και με υπέρογκους φόρους, επομένως αποτελεί «βαρίδι» για τον ιδιοκήτη.
Aπούλητα σπίτια
Στην ελληνική αγορά εκτιμάται ότι υπάρχουν πάνω από 200 χιλιάδες απούλητα σπίτια, πολλά εκ των οποίων δεν έχουν ποτέ κατοικηθεί, αν και κτίστηκαν την περίοδο 2007-2009. Αλλα μάλιστα έχουν μείνει γιαπιά λόγω αδυναμίας των κατασκευαστών να τα αποπερατώσουν. Οσο για την οικοδομική δραστηριότητα, υποχωρεί κάθε μήνα σε ποσοστό πάνω από 30% και μόνο τους μήνες που γίνονται ανακαινίσεις (ειδικά Ιούνιο και Ιούλιο στα εξοχικά και τα ξενοδοχεία) καταγράφεται ανοδική τάση.
Μέσα στον κλίμα της πλήρους διάλυσης, οι ειδικοί είναι πλέον σίγουροι ότι η περίοδος της «τρέλας» στην κτηματαγορά δεν θα επιστρέψει ποτέ. Η έρευνα της PriceWaterhouseCoopers είναι χαρακτηριστική. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι υπάρχουν τέσσερα σενάρια για την εξέλιξη του κλάδου.
Ομως, σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, το ΑΕΠ κατά κεφαλήν θα επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα περίπου το 2030
Η εξισορρόπηση της προσφοράς και ζήτησης στην ελληνική κατοικία θα επέλθει περί το 2047, λόγω της υπερπροσφοράς, της υψηλής φορολόγησης και της έλλειψης στεγαστικής πίστης.
Οι τιμές των κατοικιών θα αυξάνονται αργά, με μέσο ρυθμό περί το 0,6% ετησίως, προσεγγίζοντας τα επίπεδα της περιόδου 2002-2008 μετά το 2050.
Ανάπτυξη
Οι επενδύσεις κατοικιών δεν αναμένεται να διαδραματίσουν ισχυρό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας μεσοπρόθεσμα, καθώς θα παραμείνουν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα των ιστορικών, περί τα 4,5 δισ. ετησίως κατά μέσο όρο.
Για να μπορέσει να επανεκκινήσει η ελληνική αγορά κατοικίας και να επανέλθει στα επίπεδα του 2002-2008, απαιτείται πραγματική ανάπτυξη τουλάχιστον 3,5% ετησίως για πολύ μακρά χρονική περίοδο
Η στεγαστική πίστη πρέπει να ακολουθήσει τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας, ώστε να συμβάλλει στην τόνωση της ζήτησης.
Οι φόροι στα ακίνητα πρέπει σταδιακά να μειωθούν για να αυξηθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον για κατοικίες.
H πρόβλεψη για εξισορρόπηση της αγοράς κατοικίας το 2036 προβλέπει την ύπαρξη συστηματικής και σημαντικής ανάπτυξης ενώ, τονίζουν οι αναλυτές, με χαμηλή ανάπτυξη δεν προβλέπεται εξισορρόπηση πριν από το 2050.
Λόγω της υπερβάλλουσας προσφοράς, οι τιμές των κατοικιών αναμένεται να επανέλθουν στο μέσο όρο της περιόδου 2002-2008 το νωρίτερο το 2042, αν η οικονομία αναπτυχθεί με γρήγορους ρυθμούς.
Επίσης, ο μέσος ρυθμός κατασκευής νέων κατοικιών τοποθετείται, ανάλογα με το ρυθμό ανάπτυξης, μεταξύ 3,2% και 9,3% ανά έτος, ενώ οι μέσες ετήσιες επενδύσεις σε νέες κατοικίες εκτιμάται ότι θα κυμαίνονται μεταξύ 2 και 10 δισ. ευρώ. Ουσιαστικά η εκτίμηση είναι να κτίζονται κατά μέσο όρο 20 χιλιάδες σπίτια με τη χαμηλή ανάπτυξη και... 100 χιλιάδες με την υψηλή. Οι επενδύσεις στην κατοικία γίνονται με την εκτίμηση ότι το μέσο σπίτι είναι 94 τ.μ., η οικοδόμηση του οποίου κοστίζει 100 χιλ. ευρώ.
Απόθεμα 6,4 εκατ.
Ενδιαφέροντα είναι και άλλα στοιχεία της έρευνας:
Περίπου το 55% των αστικών κτηρίων στην Ελλάδα είναι κτισμένα πριν από το 1980 και περίπου 13% μετά το 2001. Το απόθεμα στα αστικά κέντρα είναι νεότερο εκτός των Αθηνών και Πειραιώς.
Σε αντίθεση με τη σημαντική διεύρυνση των ονομαστικών τιμών κατοικιών (+10,7%), οι μέσες πραγματικές τιμές στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 3% την ίδια περίοδο. Οι ονομαστικές και πραγματικές τιμές κατοικιών στην Ελλάδα παρουσίασαν μείωση της τάξης του 30%, ακολουθούμενες από την Ισπανία.
Το υπάρχον απόθεμα κατοικιών αγγίζει τις 6,4 εκ. κατοικίες ενώ αντιστοιχεί σε λιγότερα από 9 εκ. άτομα (πληθυσμός άνω των 18 ετών). Το 2002 αντιστοιχούσαν 64 κατοικίες ανά 100 άτομα, ενώ το 2014, αυξήθηκαν σε 71 κατοικίες ανά 100 άτομα (ή 1,7 κατοικίες ανά οικογένεια), αντανακλώντας τη διεύρυνση των διαθέσιμων κατοικιών κατά τη διάρκεια της περιόδου. Ο αντίστοιχος δείκτης στις υπόλοιπες χώρες του δείγματος μεταβλήθηκε από 55 κατοικίες το 2002 σε 60 κατοικίες το 2014. Η υπερπροσφορά κατοικιών είναι δύσκολο να απορροφηθεί, ειδικά σε περίοδο μείωσης των εισοδημάτων και περιορισμένου στεγαστικού δανεισμού.
«Πνίγουν» τα χρέη
Κόκκινα δάνεια ύψους 12,9 δισ.
Στο κόκκινο βρίσκονται, λόγω υψηλής δανειοδότησης οι κλάδοι των κατασκευών και της κτηματαγοράς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, από ανοίγματα (δηλαδή δάνεια, εγγυητικές επιστολές κ.λπ.) ύψους 23,5 δισ. ευρώ που έχουν χορηγηθεί προς επιχειρήσεις των δύο προαναφερθέντων κλάδων, περισσότερα από τα μισά (12,9 δισ., 54,9%) καταγράφονται ως μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. Τα 2/3 από αυτά αφορούν δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών και καταγγελμένα δάνεια, ενώ το υπόλοιπο 1/3 αν και προς το παρόν εξυπηρετείται κανονικά κρίνεται ότι είναι αβέβαιης είσπραξης (δηλ. υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσει πρόβλημα στο μέλλον). Οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις του κλάδου έχουν ήδη συνομολογήσει ρυθμίσεις για δάνεια ύψους 4,5 δισ., εκ των οποίων ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό εμφανίζει εκ νέου πρόβλημα. Για τους εν λόγω κλάδους οι τράπεζες έχουν σχηματίσει συσσωρευμένες προβλέψεις ύψους 6,4 δισ.


Oι Θεσμοί γράφουν "Κείμενο Θέσεων" για τη δεύτερη αξιολόγηση

Oι Θεσμοί γράφουν "Κείμενο Θέσεων" για τη δεύτερη αξιολόγηση

Κείμενο θέσεων των τεσσάρων θεσμών για όλα τα θέματα της δεύτερης αξιολόγησης και όχι κείμενο συμφωνίας περιμένει να πάρει στα χέρια της η κυβέρνηση
oi-thesmoi-grafoun-keimeno-thesewn-gia-ti-deuteri-aksiologisi
 
Κείμενο θέσεων των τεσσάρων θεσμών για όλα τα θέματα της δεύτερης αξιολόγησης και όχι κείμενο συμφωνίας περιμένει να πάρει στα χέρια της η ελληνική διαπραγματευτική ομάδα μέσα στις επόμενες ώρες. Το περιεχόμενό του, θα κρίνει το κατά πόσο υπάρχουν πιθανότητες ολοκλήρωσης της διαπραγμάτευσης μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου –ημέρα πραγματοποίησης του Eurogroup- χωρίς η κυβέρνηση να χρειαστεί να κάνει σημαντικές υποχωρήσεις σε κρίσιμα θέματα και ειδικά στα εργασιακά. Η κυβέρνηση φοβάται τη «σύγκρουση» απόψεων μεταξύ των θεσμών και τις απαιτήσεις που θα εγείρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προκειμένου να πει το «ναι» για να κλείσουν τα κρίσιμα θέματα. Κυβερνητικές πηγές, έλεγαν χθες ότι προς το παρόν δεν έχουν τεθεί θέμα ασφαλιστικού από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεν αποκλείουν όμως να βρεθεί η ελληνική ομάδα προ δυσάρεστων εκπλήξεων. Ειδικά στα ζητήματα που παρατηρείται διάσταση απόψεων, οι θεσμοί έχουν τη λογική να συμβιβάζονται πρώτα μεταξύ τους κλείνοντας σε μέτρα που είναι εις βάρος της ελληνικής πλευράς.
Τελική ημερομηνία «ορόσημο» είναι πλέον η 5η Δεκεμβρίου καθώς για τότε έχει προγραμματιστεί το κρίσιμο Eurogroup. Σε αυτό το διάστημα, οι εκπρόσωποι του κουαρτέτου είναι πιθανό να αποχωρήσουν αλλά και να ξαναέρθουν στην Αθήνα ενώ τίποτα δεν αποκλείει εκτός από το προγραμματισμένο Euroworking Group της 28ης Νοεμβρίου, να υπάρξει και άλλη συνεδρίαση στην προσπάθεια να συμφωνηθούν όλα τα προαπαιτούμενα πριν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης.
Ειδικά οι εκπρόσωποι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν έχουν ανοίξει ακόμη τα χαρτιά τους για όλα τα εκκρεμή θέματα
Όπως έλεγε χθες αρμόδια κυβερνητική πηγή, με το κείμενο που θα παραδώσουν οι θεσμοί στην ελληνική πλευρά, θα αποκαλυφθούν οι θέσεις τους για όλα τα εκκρεμή ζητήματα της διαπραγμάτευσης. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ειδικά οι εκπρόσωποι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν έχουν ανοίξει ακόμη τα χαρτιά τους για όλα τα εκκρεμή θέματα κάτι που αναμένεται να συμβεί μέσα στις επόμενες ώρες. Από το πόσο σκληρές θα είναι οι απαιτήσεις των τεσσάρων εκπροσώπων –και ειδικά της Ντέλιας Βελκουλέσκου- θα εξαρτηθεί και το αν θα υπάρξουν πιθανότητες άμεσης ολοκλήρωσης των διαβουλεύσεων τουλάχιστον στα βασικά θέματα. Οι κατ’ ιδίαν διαβουλεύσεις στο Hilton –οι οποίες σταμάτησαν στις 16 Νοεμβρίου με τελευταίο θέμα συζήτησης τον εξωδικαστικό συμβιβασμό των επιχειρήσεων με τους πιστωτές τους- θα επαναληφθούν είτε σήμερα είτε αύριο ανάλογα και με το πότε θα παραδοθεί το κείμενο των θεσμών στην ελληνική κυβέρνηση.
Στο ελληνικό στρατόπεδο, υπάρχει αισιοδοξία ότι θα κλείσει χωρίς «απώλειες» (χωρίς νέα μέτρα) το δημοσιονομικό καθώς η υπέρβαση των εσόδων στο 10μηνο του 2016, φαίνεται να πείθει τους θεσμούς ότι θα εξασφαλίσει πρωτογενές πλεόνασμα της τάξεως του 0,7-0,8% για το 2016. Αυτό το ποσοστό, αναμένεται να εμφανιστεί και στον κρατικό προϋπολογισμό που κατατίθεται τη Δευτέρα στη Βουλή ενώ αναθεώρηση προς τα πάνω θα υπάρξει και για το ΑΕΠ. Τα εργασιακά, παραμένουν μείζον θέμα καθώς οι θεσμοί επιμένουν στην απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων ενώ δεν δέχονται την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων πριν ολοκληρωθεί το ελληνικό πρόγραμμα (δηλαδή πριν τον Αύγουστο του 2018).  Ειδικά για το θέμα των ομαδικών απολύσεων πάντως η αρμόδια Υπουργός Εφη Αχτσίογλου φέρεται να κάνει βήματα υποχώρησης, καθώς ήδη άνοιξε ένα "παράθυρο" με την κατάργηση του υπουργικού βέτο.
Ανοικτό είναι και το θέμα της χρηματοδότησης του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος καθώς δεν αποκλείεται να ζητηθούν από την ελληνική πλευρά «βιώσιμα» μέτρα όπως η κατάργηση φορολογικών εκπτώσεων ή ακόμη και η μείωση του αφορολογήτου για μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες. 

Στο ΤΑΙΠΕΔ με… ΦΕΚ το 5% των μετοχών του ΟΤΕ

Στο ΤΑΙΠΕΔ με… ΦΕΚ το 5% των μετοχών του ΟΤΕ

Στην κυριότητα του ΤΑΙΠΕΔ –το οποίο παραμένει ακέφαλο μετά την υπουργοποίηση Πιτσιόρλα- πέρασαν 24.507.520 μετοχές του ΟΤΕ.
sto-taiped-me-fek-to-5-twn-metoxwn-tou-ote
 
Στην κυριότητα του ΤΑΙΠΕΔ –το οποίο παραμένει ακέφαλο μετά την υπουργοποίηση Πιτσιόρλα- πέρασαν 24.507.520 μετοχές του ΟΤΕ οι οποίες αντιστοιχούν στο 5% του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού.
Με τη μεταβίβαση αλλά και το γεγονός ότι έχει ήδη περάσει η αλλαγή στη συμφωνία μετόχων ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και στην Deutsche Telekom ανοίγει ο δρόμος για την πώληση των μετοχών στην DT. Η μεταβίβαση προς το ΤΑΙΠΕΔ έγινε άνευ ανταλλάγματος ενώ το ΤΑΙΠΕΔ προσβλέπει σε εισπράξεις της τάξεως των 200 εκατ. ευρώ από τη μεταβίβαση των μετοχών. 
Κατεβάστε από εδώ το επίμαχο ΦΕΚ.