Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

Περάστε από την εφορία…… πριν καταθέσετε την δήλωση σας.

Περάστε από την εφορία…… πριν καταθέσετε την δήλωση σας.

Το taxis άνοιξε για την υποβολή , λέμε τώρα, των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2016. Βέβαια δηλώσεις δεν μπορούμε ακόμη να στείλουμε, μιας και δεν έχει ολοκληρωθεί η αποστολή των απαραίτητων στοιχείων από όλες τις υπηρεσίες, αλλά έχουμε υπομονή.

Η πλάκα είναι ότι μερικές τράπεζες ζητούν για να ανοίξουν λογαριασμό μισθοδοσίας  ζητούν το εκκαθαριστικό του φορολογικού έτος 2016, όταν αυτές δεν έχουν στείλει ακόμη τους τόκους και τα δάνεια, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κατατεθούν δηλώσεις. Τι να πει κανείς για το θράσος μερικών υπηρεσιών και για το χάος που επικρατεί;
(Αλήθεια εκείνες οι αποφάσεις για τα POS, την μισθοδοσία μέσω τραπεζών και την πληρωμή των ιατρικών μέσω ηλεκτρονικής εξόφλησης τι έγιναν. Μήπως τις είδε κανείς;)

Περάστε από την Δ.Ο.Υ. πριν καταθέσετε δήλωση.

Πολλοί είναι οι φορολογούμενοι που πρέπει πριν από την αποστολή της φορολογικής δήλωσης να περάσουν πρώτα από το Μητρώο της εφορίας και μετά να προσπαθήσουν να καταθέσουν την φορολογική τους δήλωση.

α) Οι νέοι που συμπλήρωσαν το 18 έτος της ηλικίας τους θα πρέπει να αποκτήσουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
Σύμφωνα με τον νόμο όλοι οι πολίτες πάνω από 18 ετών πρέπει να έχουν ΑΦΜ, άσχετα αν καταθέσουν δική τους φορολογική δήλωση ή αναγραφούν ως εξαρτόμενα μέλη στην δήλωση του γονέα που έχει την γονική επιμέλεια (μαθητές, φοιτητές, στρατευμένοι).
Προσοχή: Τα ενήλικα τέκνα θα πρέπει να διαθέτουν προσωπικό Α.Φ.Μ. προκειμένου να τα συμπεριλάβουμε ως εξαρτώμενα μέλη στη δήλωσή σας.

β) Όσοι παντρεύτηκαν θα πρέπει να δηλώσουν την έγγαμη σχέση.
Η δήλωση αυτή πρέπει αν γίνει στο Μητρώο της εφορίας, στο οποίο θα πρέπει να δηλωθεί ο γάμος, για να κάνουν κοινή φορολογική δήλωση όπως απαιτεί ο νόμος για τους συζύγους.
Το ίδιο πρέπει να κάνουν και όσοι υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης θα πρέπει να το δηλώσουν για να έχουν τη ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους.
Στην συνέχεια ο φορολογούμενος θα προχωρήσει στην επιβεβαίωση στοιχείων στην ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, και  αφού επιλέξει την ένδειξη «ΕΓΓΑΜΟΣ» και πληκτρολογήσει τον Α.Φ.Μ. της συζύγου, θα προχωρήσει στην συμπλήρωση της δήλωσης.

γ) Όσοι χώρισαν θα δηλώσουν τη διακοπή της έγγαμης σχέσης για να ακυρωθούν στο ηλεκτρονική έντυπο της δήλωσης τα στοιχεία της συζύγου ή του συζύγου.
Στην συνέχεια ο φορολογούμενος θα προχωρήσει στην επιβεβαίωση στοιχείων στην ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, θα διαγράψει την ένδειξη «ΕΓΓΑΜΟΣ» και αυτόματα θα ακυρωθούν τα στοιχεία της συζύγου.

Την αντίστοιχη διαδικασία πρέπει να κάνει και η σύζυγος.

Πριν την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσης σας πρέπει να ενημερώσει το Μητρώο της Δ.Ο.Υ. για τη διακοπή της έγγαμης σχέσης. Στη συνέχεια θα διαγράψει την ένδειξη «ΕΓΓΑΜΟΣ», στο πεδίο «ΥΠΟΧΡΕΟΣ» θα πληκτρολογήσει τον δικό στης Α.Φ.Μ. και θα πατήσει «Επιβεβαίωση στοιχείων».

Προσοχή: Για την απόδειξη της διάστασης των συζύγων, απαιτείται αντίγραφο αγωγής για διαζύγιο ή για διατροφή ή πρακτικό κατανομής της κοινής περιουσίας για συναινετικό διαζύγιο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αυτά, οποιοδήποτε στοιχείο που να αποδεικνύει τη χωριστή διαβίωση των συζύγων.

δ) Όσοι φορολογούμενοι έχουν αλλαγή σε φορολογικά τους στοιχεία, όπως αλλαγή ταυτότητας, την διεύθυνση κατοικίας τους κ.λπ.

ε) Όσοι φορολογούμενοι δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά στις υπηρεσίες πιστοποίησης του TAXISnet, στη συνέχεια να απευθυνθούν στη Δ.Ο.Υ. για να παραλάβουν τον κλειδάριθμό τους και να τον ενεργοποιήσουν ώστε να ολοκληρωθεί η πιστοποίησή τους. Εναλλακτικά, η δήλωση φορολογούμενου που δεν διαθέτει κωδικούς πρόσβασης, μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά από εξουσιοδοτημένο λογιστή. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με γνήσιο της υπογραφής του φορολογούμενου (και της συζύγου του αν υπάρχει) προς το λογιστή.

  Ανείσπρακτα ενοίκια.

Την εφορία τους θα πρέπει να επισκεφθούν υποχρεωτικά και οι φορολογούμενοι που έχουν ανείσπρακτα ενοίκια προκειμένου να μην φορολογηθούν για αυτά.
Στην εφορία θα κατατεθούν τα δικαιολογητικά που ορίζει ο νόμος και αφού ελεγχθούν από την Δ.Ο.Υ., τότε θα έχετε την δυνατότητα να δηλώσετε τα ανείσπραχτα ενοίκια του φορολογικού έτους 2016. Προσοχή: Σε περίπτωση που δεν έχετε καταθέσει τα δικαιολογητικά στην Δ.Ο.Υ. δεν μπορούν να θεωρηθούν τα ενοίκια αυτά ως ανείσπρακτα. (Σχετικά με τα δικαιολογητικά βλέπε ΠΟΛ.1024/12.2.2016).

Δηλώσεις που κατατίθενται υποχρεωτικά χειρόγραφα στην εφορία.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Εξαιρούνται:

α) Οι δηλώσεις των  αποβιωσάντων:
Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., από τους νόμιμους κληρονόμους του αποβιώσαντος.
Προσοχή: Ο εν ζωή σύζυγος υποβάλει τη δήλωση ηλεκτρονικά. Στην διαδικασία επιβεβαίωσης των στοιχείων του εν ζωή συζύγου, ισχύει η διαδικασία που έχει αναφερθεί στις περιπτώσεις χωρισμού.

β) Οι δηλώσεις που αφορούν αναδρομικούς μισθούς ή συντάξεις:
Εάν στην φορολογική δήλωση και ειδικά στις βεβαιώσεις αποδοχών, αναφέρονται ποσά που αφορούν προηγούμενα φορολογικά έτη, τότε ο φορολογούμενος πρέπει να καταθέσει χειρόγραφη φορολογική δήλωση, ανά φορολογικό έτος στην Δ.Ο.Υ.. Η δήλωση αυτή μπορεί να κατατεθεί εμπρόθεσμα μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του φορολογικού έτους.

Προσοχή: Σε περίπτωση που το ποσό που αναφέρεται αφορά περισσότερα φορολογικά έτη, ο φορολογούμενος πρέπει να αποταθεί στον ασφαλιστικό φορές ή την υπηρεσία που έστειλε τα στοιχεία στο taxis ώστε να γίνει διαχωρισμός του ποσού κατά φορολογικό έτος.

Περάστε από την Δ.Ο.Υ για υπόθεση σας.

Να σημειώσουμε ότι, στην ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, όλα τα έγγραφα που αφορούν ποσά
που αναφέρονται στην δήλωση φυλάσσονται από τον φορολογούμενο. Αρκετές είναι οι φορές που ο ελεγκτικός  μηχανισμός ζητάει από τους φορολογούμενους να προσκομίσουν τα στοιχεία αυτά στην Δ.Ο.Υ..

Απόστολος Αλωνιάτης

 Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός, Α'  Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Οικονομικός Διευθυντής της PROSVASIS AEBE, Συγγραφέας

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Finance & Markets Voice, την 20 Πέμπτη  Απριλίου 2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια: