Οι φορολογικές δηλώσεις του 2017 που «τρέχουν»(?) από τις 6 Απριλίου μας δίνουν πια, στοιχεία για τη πορεία υποβολής τους, αλλά και τις εκτιμήσεις για την εξέλιξη μέχρι τη καταληκτική ημερομηνία στις 30 Ιουνίου.
Τα στοιχεία τα λαμβάνουμε από τους δημοσιευμένους πίνακες κάθε φορά, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠ 2017
(ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016)
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ Μ.Ο ΥΠΟΒΟΛΩΝ (1)
% ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ (2)ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΗΜΕΡΕΣ (3)ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ (4)
Μ.Ο ΦΟΡΟΥ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (5)
24.072 δηλώσεις/ημέρα
17%43 ημέρες119.554 ημερησίως
710,64 €
  1. Με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ μέχρι 19/5/2017 12:07 πμ, από τις 06/04/2017
  2. Κατ’ εκτίμηση % επί συνόλου δηλώσεων 6,2 εκατ. που πιθανόν να υποβληθούν
  3. Μέχρι τη καταληκτική ημερομηνία 30/06/2017
  4. Μέχρι 30/06/2017, με την εκτίμηση της υποβολής 6,2 εκατ. δηλώσεων
  5. Με βάση την εκκαθάριση των χρεωστικών δηλώσεων μέχρι 19/05/2017
 Στατιστικά στοιχεία εκκαθαρισμένων δηλώσεων.
3
05-05-2017 : Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών  12.370 δηλώσεις (από 06/04/2017)
Μ.Ο φόρου Χρεωστικών δηλώσεων 620,13€
Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών 28/04-05/05: 26.609 δηλώσεις
12-05-2017 : Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών  18 .958 δηλώσεις (από 06/04/2017)
Μ.Ο φόρου Χρεωστικών δηλώσεων 652,90€
Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών 05/5-12/05: 38.406 δηλώσεις
19-05-2017 : Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών  24.072 δηλώσεις (από 06/04/2017)
Μ.Ο φόρου Χρεωστικών δηλώσεων 710,64€
Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών 12/5-19/05: 45.943 δηλώσεις
Συγκριτικά 2016-2017
19/05/2016: Υποβληθείσες δηλώσεις 1.318.477 από 05/04/2016
(Ποσοστό επί των συνολικών που υποβλήθηκαν: 21,53%)

19/05/2017: Υποβληθείσες δηλώσεις 1.059.178 από 06/04/2017  (Ποσοστό επί αναμενόμενων που θα υποβληθούν: 17,08%)
Σχόλιο: Με το δεδομένο ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής και στα 2 χρόνια είναι η ίδια (1 ημέρα διαφορά), είναι εμφανής η στέρηση για τις υποβληθείσες δηλώσεις του 2017.