Υποχρεώσεις Επαγγελματιών Και Επιχειρήσεων

Ενδεικτικές υποχρεώσεις πληρωμής  :
 • Πληρωμή Ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ(Μισθωτών πρ.ΙΚΑ κλπ) μηνός Απριλίου 2017 :
  Τετάρτη 31 Μαΐου 2017
 • :Πληρωμή χρεωστικού υπολοίπου δηλώσεων ΦΠΑ , από επιχειρήσεις με διπλογραφικά(Γ’ κατ.)  βιβλία και υποβολή μηδενικών ή πιστωτικών δηλώσεων ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά(Γ’ κατ.) βιβλία μηνός Απριλίου 2017 :
  Τετάρτη 31 Μαΐου 2017
 • Πληρωμή παρακρατούμενων φόρων (ΦΜΥ-20%-3% κλπ) που αφορούν στον Μάρτιο 2017 :
  Τετάρτη 31 Μαΐου 2017

ΕΦΚΑ
Καταβολή εισφορών Αυτοαπασχολούμενων (Μη Μισθωτών)
μηνός Απριλίου 2017: Τετάρτη 31 Μαΐου 2017

 • Πληρωμή της 2ης δόσης δηλώσεων ΦΠΑ, , από επιχειρήσεις με απλογραφικά(Β’ κατ.)  βιβλία για το 1ο Τρίμηνο του 2017 (1η δόση ήταν 28/04)
 • Πληρωμή της 2ης δόσης δηλώσεων ΦΠΑ,  από επιχειρήσεις με διπλογραφικά(Γ’ κατ.)  βιβλία (1η δόση ήταν 28/04) του μηνός Μαρτίου 2017 .
  (Αφορά επαγγελματίες & επιχειρήσεις που κατέβαλλαν τον ΦΠΑ σε 2 δόσεις για τον Μάρτιο)

Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 :
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων με βάση τον Ν. 4446/2016 (αδήλωτα εισοδήματα,εκπρόθεσμες δηλώσεις χωρίς πρόστιμο κλπ) για την οποία συζητείται ότι θα δοθεί παράταση.


Ακόμα

Υποβολή ΑΠΔ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 για  Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων &  για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ:  Τετάρτη 31 Μαΐου 2017


 • Εντός 30 ημερών πρέπει να δηλώνονται ηλεκτρονικά στο Ε9 όλες οι αλλαγές στην ακίνητη περιουσία που γίνονται μέσα στο 2017.
 • Η «Δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας»(Μισθωτήριο κατοικίας, επαγ.στέγης κλπ) υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίηση της.
  Παραδείγματα κατανόησης:
 • Ημερομηνία έναρξης μίσθωσης 1 Απριλίου: το ιδιωτικό συμφωνητικό πρέπει να υποβληθεί έως την 31η Μαΐου.
 • Ημερομηνία έναρξης μίσθωσης 30 Απριλίου: το ιδιωτικό συμφωνητικό πρέπει να υποβληθεί έως την 31η Μαΐου.