Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

Υπάρχει υποχρέωση για διαφύλαξη των αχρησιμοποίητων θεωρημένων βιβλίων και στοιχείων;

Υπάρχει υποχρέωση για διαφύλαξη των αχρησιμοποίητων θεωρημένων βιβλίων και στοιχείων;
Τι ισχύει
31 Μαι 2017 - 13:10
Picture 0 for Υπάρχει υποχρέωση για διαφύλαξη των αχρησιμοποίητων θεωρημένων βιβλίων και στοιχείων;
Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Μέρους Α’ «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας» του ν. 4174/2013 (Α’ 170), ορίζουν τον χρόνο διαφύλαξης των χρησιμοποιηθέντων λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων), των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί.

Η μη συμμόρφωση με τις ως άνω διατάξεις, συνιστά παράβαση της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Μέρους Α’ του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), η οποία επισύρει τις κυρώσεις των διατάξεων της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου του ως άνω νόμου, ήτοι πρόστιμο 2.500 ευρώ.

Η μη διαφύλαξη των αχρησιμοποίητων θεωρημένων βιβλίων και στοιχείων δεν αποτελεί παράβαση των διατάξεων του Κ.Φ.Δ. και για τον λόγο αυτό δεν επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση απώλειάς τους.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διακοπή εργασιών επιχειρηματικής δραστηριότητας, δεν υφίσταται υποχρέωση ακύρωσης των αχρησιμοποίητων θεωρημένων στοιχείων, η θεώρηση των οποίων διενεργήθηκε από τον χρόνο παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος TAXIS, σε κάθε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), (αριθ. ΠΟΛ.1163/2016, Β΄ 3779, ΑΔΑ: ΩΧΜΛΗ-ΑΑΔ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων).

Δεν υπάρχουν σχόλια: