Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

Προθεσμίες υποβολής εντύπων στο «ΕΡΓΑΝΗ»

Προθεσμίες υποβολής εντύπων στο «ΕΡΓΑΝΗ»
Τι ισχύει
17 Νοε 2016 - 18:05
Picture 0 for Προθεσμίες υποβολής εντύπων στο «ΕΡΓΑΝΗ»
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΕΙΔΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΠρόσληψηΑναγγελία πρόσληψης και συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας ΠρόσληψηςΕ3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης

Ηλεκτρονική υποβολή,  το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο. Οι νέοι εργοδότες, οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη για πρώτη φορά, καθώς και όσοι εργοδότες δημιουργούν παραρτήματα με νέες προσλήψεις εργαζομένων, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το έντυπο Ε3, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την  απογραφή στην αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ν.4093/2012 παρ. ΙΑ.13 - Υ.Α. 5072/6/ΦΕΚ 449/Β/25-2-2013 - ΥΑ. 28153/126/ΦΕΚ  2163/Β/30-8-32013 - ΥΑ 29502/85/ΦΕΚ Β 2390/8-9-2014
Σύμβαση εργασίας μειωμένης απασχόλησης, ή εκ περιτροπής εργασίαςΕ9Ηλεκτρονική υποβολή εντός οκτώ ημερών από την συναψή τους ή την μετατροπή τους από πλήρη απασχόλησηΝ.1892/1990 άρ. 38 - Ν.2639/1998 άρ 2, Ν.3846/2010 άρ.2 - Ν.3899/2010 άρ. 17 - ΥΑ 5072/6/25-2-2013 - YA 28153/126/13 -  ΥΑ 29502/85/ΦΕΚ Β 2390/8-9-2014
Τροποποίηση αποδοχών εργαζόμενουΠίνακας προσωπικούΕ4Ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εντός δεκαπέντε ημερών από τη μεταβολή Ν.4093/2012 παρ. ΙΑ.13 - Υ.Α. 5072/6/ΦΕΚ 449/Β/25-2-2013 - ΥΑ. 28153/126/ΦΕΚ 2163/Β/30-8-32013 - ΥΑ 29502/85/ΦΕΚ Β 2390/8-9-2014
Τροποποίηση ωραρίου εργαζόμενουΠίνακας προσωπικού Ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της ημέρας αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους, με υποβολή Πίνακα Ε4 Συμπληρωματικού Ωραρίου.
 
περίπτωση Α της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν. 4310/2014
 
Πρακτική άσκηση - Μαθητεία - Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήραΑναγγελία έναρξης / μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα σε ΔημόσιοΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και εταιρείες του δημοσίου


Ε3.1Η έναρξη δηλώνεται ηλεκτρονικά το αργότερο ως την ίδια ημέρα της έναρξης απασχόλησης και οι μεταβολές - διακοπές εντός 8 ημερών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής  δεν προβλέπονται κυρώσειςΥΑ 29502/85/ΦΕΚ Β 2390/8-9-2014
Αναγγελία έναρξης / μεταβολών Θεωρητικής Κατάρτισης από πάροχο κατάρτισης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα κατάρτισης ή προγράμματα απασχόλησης που συνδυάζονται με την κατάρτισηΕ3.2Ηλεκτρονική υποβολή το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της θεωρητικής κατάρτισης. Σε περίπτωση αλλαγής εργοδότη, γωστοποίηση ηλεκτρονικά, (3) εργάσιμες ημέρες πριν την αλλαγή. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής  δεν προβλέπονται κυρώσειςΥΑ 29502/85/ΦΕΚ Β 2390/8-9-2014
Αναγγελία έναρξης / μεταβολών Πρακτικής Άσκησης σε εργοδότη ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα απασχόλησης που συνδυάζονται με την κατάρτισηΕ3.3Ηλεκτρονική υποβολή το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της θεωρητικής κατάρτισης. Σε περίπτωση αλλαγής εργοδότη, διακοπής, λήξης κλπ μεταβολών, γνωστοποίηση ηλεκτρονικά, (3) εργάσιμες ημέρες πριν την αλλαγή. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής  δεν προβλέπονται κυρώσειςΥΑ 29502/85/ΦΕΚ Β 2390/8-9-2014
Αναγγελία έναρξης / μεταβολών σύμβασης μαθητείαςΕ3.4Ηλεκτρονική υποβολή  πριν την έναρξη της μαθητείας. Σε περίπτωση, διακοπής, ή  λήξης  γνωστοποίηση ηλεκτρονικά, (8) εργάσιμες ημέρες πριν. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής  δεν προβλέπονται κυρώσειςΥΑ 29502/85/ΦΕΚ Β 2390/8-9-2014
Πρακτική άσκηση ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών - μαθητών σχολών τουριστικής εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού – τουριστικoύ τομέα Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώνουν τους ασκούμενους, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, ανεξαρτήτως μορφής προγράμματος και πηγής χρηματοδότησης, όπως τους κανονικούς εργαζόμενους.  Κ.Υ.Α. 16802/667/27-8-2010, άρθρο 10 - ΦΕΚ1345/Β’
Ετήσιος πίνακας προσωπικούΠίνακας προσωπικούΕ4 άρθ. 16, Ν. 2874/00,   Υ.Α. 5072/6/25-02-2013, Υ.Α. 28153/126/28−08−2013, Υ.Α. 29502/85/8-9-2014
Υπερωριακή απασχόληση εργαζόμενουΕιδικό Βιβλίο υπερωριών Καταχώριση νομίμων υπερωριών πριν την έναρξη πραγματοποίησής τουςΑρ. 80 του Ν.4144/2013, Ν.4310/2014 άρ. 55 παρ. 1.Β
Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης Αναγγελία υπερωριώνΕ8Ηλεκτρονική υποβολή - αναγγελία  των πραγματοποιηθέντων υπερωριών κάθε 15 του μήνα, για την υπερωριακή απασχόληση του προηγούμενου μήνα. Ν.4144/2013 αρ. 80 παρ.1 Στ - ΥΑ 28153/126/13 - Ν. 4225/2014 άρθ. 14 παρ. 2, ΥΑ 29502/85/ΦΕΚ Β 2390/8-9-2014
Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση ΕργασίαςΗ Σύμβαση  Δεν έχουν τεθεί προθεσμίες. Η ισχύ της σύμβασης αρχίζει από την συμφωνηθείσα ημερομηνία. Ν.1876/1990 - άρθρο 37 του Ν. 4024/ 2011 - YA. 28153/126/28-8-2013, ΥΑ 29502/85/ΦΕΚ Β 2390/8-9-2014
Κανονισμός εργασίαςΟ κανονισμός εργασίας Κατάθεση από τις υπόχρεες επιχειρήσεις, του κανονισμού  στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, για κύρωση  (για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις αρμόδιο είναι το ΣΕΠΕ)Ν. 1767/1988, Ν.2874/2000, Ν.3852/2010 άρ.186, Ν. 3996/2011 άρ.2 ια
Επιβολή εκ περιτροπής εργασίαςΗ σχετική απόφση του εργοδότη και το πρόγραμμα εργασίας  Γνωστοποίηση ηλεκτρονικά στο ΣΕΠΕ της απόφασης του εργοδότη, εντός 8 ημερών και ηλεκτρονική υποβολή του νέου προγράμματος εργασίας αυθημερόν και πάντως πριν την εφαρμογή του προγράμματοςΝ.1892/1990 άρ. 38, Ν.2639/1998 άρ 2, Ν.3846/2010 άρ.2, Ν.3899/2010 άρ. 17 - Υ.Α. 5072/6/ΦΕΚ 449/Β/25-2-2013 - ΥΑ. 28153/126/ΦΕΚ 2163/Β/30-8-32013, ΥΑ 29502/85/ΦΕΚ Β 2390/8-9-2014
Διαθεσιμότητα εργαζομένωνΔήλωση διαθεσιμότητας Εντός οκτώ ημερών υποχρέωση γνωστοποίησης της δήλωσης διαθεσιμότητος, στο ΣΕΠΕ, στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕΔΝ. 3198/1955 άρ.10, Ν. 3846/2010 άρ. 4
Έκδοση βιβλιαρίου εργασίας ανηλίκουΥπεύθυνη δήλωση εργοδότη, φωτοτυπία ταυτότητας και δύο φωτογραφίες του ανηλίκου Εγκριση - Θεώρηση βιβλιαρίου, πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον/την ανήλικο/ηΝ. 1837/1989, ν.3144/2003 άρ.4, Ν.3850/2010 άρ. 50
Λήξη εργασιακής σχέσηςΑναγγελία οικοθελούς αποχώρησηςΕ5Ηλεκτρονική υποβολή αναγγελίας οικοθελούς αποχώρησης  εντός 8 ημερώνΝ.3996/2011 αρθ. 65 - Υ.Α. 5072/6/ΦΕΚ 449/Β/25-2-2013 - ΥΑ. 28153/126/ΦΕΚ 2163/Β/30-8-32013
Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (απόλυση)Ε6Ηλεκτρονική υποβολή της καταγγελίας, εντός 8 ημερώνΝ.3198/55 - Ν.4093/2012 παρ. ΙΑ.13 - Υ.Α. 5072/6/ΦΕΚ 449/Β/25-2-2013 - ΥΑ. 28153/126/ΦΕΚ 2163/Β/30-8-32013, ΥΑ 29502/85/ΦΕΚ Β 2390/8-9-2014
Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (απόλυση) σε έγκυο ή μητέρα κατά το διάστημα της προστασίας από απόλυση για σπουδαίο λόγο Ηλεκτρονική υποβολή της καταγγελίας, εντός 8 ημερών. - Κοινοποίηση στο ΣΕΠΕ των σπουδαίων λόγων για τους οποίους έγινε η απόλυσηΝ.3198/55 - Ν.1483/1984 - ΠΔ 176/97 -  Ν.4093/2012 παρ. ΙΑ.13 - Υ.Α. 5072/6/ΦΕΚ 449/Β/25-2-2013 - ΥΑ. 28153/126/ΦΕΚ 2163/Β/30-8-32013, ΥΑ 29502/85/ΦΕΚ Β 2390/8-9-2014
Λήξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου - Βεβαίωση δήλωση εργοδότηΕ7Ηλεκτρονική υποβολή εντός 8 ημερών από τη λήξη της σύμβασης οριμένου χρόνου.Ν.4093/2012 παρ. ΙΑ.13 - Υ.Α. 5072/6/ΦΕΚ 449/Β/25-2-2013 - ΥΑ. 28153/126/ΦΕΚ 2163/Β/30-8-32013, ΥΑ 29502/85/ΦΕΚ Β 2390/8-9-2014
Βιβλιάρια εργασίας οδηγών τουριστικών λεωφορείων (ρεπολόγιο)  Θεώρηση του προγράμματος εβδομαδιαίας ανάπαυσης από το ΣΕΠΕ, πριν την ανάληψη υπηρεσίας, ανά μήνα.Απόφαση 51266/1975 (ΦΕΚ 1458/τ. Β΄/10-12-1975)
Κανονική άδεια και επίδομα άδειας  Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», εντός του μηνός Ιανουαρίου, στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν
την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
Ν. 4254/2014, Υ.Α. 49327/10702/ΦΕΚ 3456/ 23-12-14
Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ)Κατάσταση συμβάσεων εργασίας Υποχρέωση υποβολής στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου και του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, αναλυτική κατάσταση των συμβάσεων εργασίας για τη σύναψη των οποίων μεσολάβησαν το προηγούμενο εξάμηνο.Ν.4052/2012 αρθ. 104
Τεχνικός ασφαλείας - Γιατρός εργασίαςΓνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντωνΕντυπο 1Υποχρέωση γνωστοποίησης της ανάθεσης στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας κατά την ανάθεση καθηκόντωνΑρθ. 9 ΚΝΥΑΕ, N.3850/2010
Εργατικό ατύχημαΑναγγελία εργατικού ατυχήματος Αναγγελία εντός 24 ωρών στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας  Αρθ. 43 ΚΝΥΑΕ, N.3850/2010
  
 www.ergasiaka-gr.net  

Δεν υπάρχουν σχόλια: