Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Τροπολογία - Επιχορηγούμενοι φορείς και σχετικές επιχορηγήσεις από τον ΛΑΕΚ

Τροπολογία - Επιχορηγούμενοι φορείς και σχετικές επιχορηγήσεις από τον ΛΑΕΚ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Σύμφωνα με τροπολογία στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.» επιδιώκεται η τακτοποίηση οφειλών των φορέων που επιχορηγούνται δυνάμει της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 (Α' 188) προς τον ΟΑΕΔ και ειδικότερα τον κλάδο ΛΑΕΚ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη διάταξη, επιδιώκεται η τακτοποίηση οφειλών των φορέων που επιχορηγούνται δυνάμει της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 (Α' 188) προς τον ΟΑΕΔ και ειδικότερα τον κλάδο ΛΑΕΚ. Οι εν λόγω οφειλές δημιουργήθηκαν από έκτακτες ενισχύσεις που χορηγήθηκαν κατόπιν Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 2639/1998 (Α'295) και μέχρι σήμερα δεν έχουν τακτοποιηθεί.

Εξάλλου, με το προτεινόμενο άρθρο εντάσσεται στους επιχορηγούμενους δυνάμει της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 φορείς ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως ο καθολικός διάδοχος του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), το οποίο μέχρι το 2013 επιχορηγείτο με ποσοστό 8% επί του ποσοστού 15% που αντιστοιχούσε στο σύνολο των ετήσιων εισφορών που εισπράχθηκαν υπέρ του Λ.Α.Ε.Κ.


Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Η παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 (Α' 188), που αντικαθίσταται, έχει ως εξής:

«10. Από τον ΛΑΕΚ επιχορηγούνται το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, καθώς και ινστιτούτα και εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν με τη συμμετοχή της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ, του ΣΕΤΕ.
Για τους ανωτέρω φορείς η επιχορήγηση από τον ΛΑΕΚ μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστού 15% επί του συνόλου των ετήσιων εισφορών που εισπράχθηκαν υπέρ του ΛΑΕΚ.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 10 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 17 ΤΟΥ ΑΡΘ. 34 ΤΟΥ Ν. 4144/13, ΦΕΚ-88 Α/18-4-13 - Είχε τροποποιηθεί από την παρ. 6 του όρθρου 21 του Ν. 2639/1998, ΦΕΚ-205 Α

(Με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 2639/1998. ΦΕΚ-205 Α' ορίζεται ότι:
"Η επιχορήγηση που προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 10 του όρθρου 1 του ν. 2434/1996 (ΦΕΚ-188 Α ) μπορεί να ανέρχεται, για όλους τους φορείς που προσδιορίζονται στην προαναφερόμενη διάταξη, μέχρι ποσοστού 15% επί του συνόλου των ετήσιων εισφορών που εισπράχθηκαν υπέρ του ΛΑΕΚ. Με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ η οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της ανωτέρω επιχορήγησης").

(Με το άρθρο 10 του Ν. 3174/2003. ΦΕΚ-205 Α' ορίζεται ότι: «Η θητεία της Επιτροπής Διαχείρισης του Λ.Α.Ε.Κ. που έληξε την 15.5.2003 παρατείνεται για εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης της»).»


Άρθρο ...

Η παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 (Α' 188) αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Από τον ΛΑΕΚ επιχορηγούνται το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), καθώς και ινστιτούτα και εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν με τη συμμετοχή της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ, του ΣΕΤΕ. Για τους ανωτέρω φορείς, εκτός του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, η επιχορήγηση από τον ΛΑΕΚ μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστού 15% επί του συνόλου των ετήσιων εισφορών που εισπράττονται από το Ε.Φ.Κ.Α. για λογαριασμό του ΛΑΕΚ, ανεξαρτήτως του βαθμού απόδοσης αυτών στον Ο.Α.Ε.Δ. Για τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. η επιχορήγηση ανέρχεται στο 8% επί του εισπραττομένου από τους λοιπούς φορείς ποσοστού, κατά τα ανωτέρω. Με σκοπό την ολοσχερή εξόφληση εκτάκτων ενισχύσεων που χορηγήθηκαν κατόπιν Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2639/1998 (Α'295), σε φορείς της παρούσας παραγράφου, από την επιχορήγησή τους παρακρατείται κατ' έτος ποσό ίσο με το 15% της συνολικής ετήσιας επιχορήγησης που αυτοί λαμβάνουν κατά περίπτωση. Το υπόλοιπο δικαιούμενο ποσό της ετήσιας επιχορήγησης του έτους 2016 αφαιρείται από το συνολικό ποσό οφειλής του κάθε φορέα».Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ


ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

1. Γενική Αξιολόγηση

1.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου

Κατόπιν Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2639/1998 (Α'295), χορηγήθηκαν σε φορείς της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 έκτακτες ενισχύσεις, οι οποίες δεν έχουν επιστραφεί μέχρι σήμερα, παρά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που είχε προβλεφθεί. Με τη διάταξη αυτή αντιμετωπίζεται το συγκεκριμένο πρόβλημα δια της παρακράτησης κατ7 έτος ποσού ίσου με το 15% της συνολικής ετήσιας επιχορήγησης που λαμβάνουν κατά περίπτωση οι φορείς που ενισχύθηκαν.

1.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα

Η προτεινόμενη διάταξη επιλύει οριστικά το πρόβλημα της λογιστικής τακτοποίησης των έκτακτων ενισχύσεων που χορηγήθηκαν σε φορείς της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996, χωρίς να δημιουργεί λειτουργικά προβλήματα στους τελευταίους, αφού το χορηγηθέν ποσό θα παρακρατείται σταδιακά από τις επιχορηγήσεις που λαμβάνουν ετησίως από τον ΟΑΕΔ.

1.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας «άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον

Με την παρούσα διάταξη αναμένεται να επέλθει οριστική λογιστική τακτοποίηση ενός χρονίζοντος ζητήματος, χωρίς αρνητικές οικονομικές συνέπειες για τους εμπλεκόμενους φορείς.

1.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε «άλλης διάταξης»

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. 

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)


Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».

1. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας:

α. Προστίθεται στους επιχορηγούμενους από τον Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) φορείς και ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Η επιχορήγηση προς αυτόν ανέρχεται στο 8% του εισπραττόμενου από τους λοιπούς φορείς ποσοστού (15% επί των ετήσιων εισφορών που εισπράττονται από τον ΕΦΚΑ για λογαριασμό του ΛΑΕΚ).

β. Με σκοπό την ολοσχερή εξόφληση εκτάκτων ενισχύσεων που χορηγήθηκαν κατόπιν Υπουργικών Αποφάσεων, σε επιχορηγούμενους από τον ΛΑΕΚ φορείς, παρακρατείται κατ' έτος από την επιχορήγησή τους ποσό ίσο με το 15% της συνολικής ετήσιας επιχορήγησης που αυτοί λαμβάνουν κατά περίπτωση. Το υπόλοιπο δικαιούμενο ποσό της ετήσιας επιχορήγησης του έτους 2016 αφαιρείται από το συνολικό ποσό οφειλής του κάθε φορέα.

2. Από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) διότι σύμφωνα με την εισήγηση ΓΔΟΥ του επισπεύδοντος Υπουργείου, η εν λόγω επιχορήγηση θα καταβληθεί από το υφιστάμενο ποσοστό βάσει του οποίου επιχορηγείται το σύνολο των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.2434/1996. Προκαλείται ωστόσο ετήσια αύξηση των εσόδων του ΕΟΠΠΕΠ (ν.π.ι.δ. επιχορηγούμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό) το ύψος της οποίας εκτιμάται στο ποσό του 1,5 εκατ. ευρώ περίπου.


Αθήνα, 18 Μάιου 2017

https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: