Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών-Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι όροικαι οι προϋποθέσεις, τα τεχνικά θέματα, καθώς και οι λεπτομέρειες-διαδικασίες για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.
Συγκεκριμένα η Απόφαση με  Αριθμ. ΔΔΠ 0007378/0454ΒΕΞ2017 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1636Β/12-05-2017, αναφέρει ότι :
Η παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σύμφωνα με τις , γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή του κατά νόμο εξουσιοδοτημένου οργάνου, έναντι ανταλλάγματος, με τη διαδικασία που προβλέπεται από την απόφαση.
Η εν λόγω παραχώρηση γίνεται υπό το πρίσμα της προστασίας των ακτών, και της προστασίας του οικοσυστήματος των παράκτιων ζωνών, με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υπό παραχώρηση συγκεκριμένου τμήματος του αιγιαλού, παραλίας και δεν παραβλάπτεται η κατά προορισμό χρήση του ως κοινόχρηστου αγαθού.
Σκοπός παραχώρησης
Η παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών (εφεξής αιγιαλού, παραλίας), γίνεται για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών) λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου.
Η άσκηση άλλης δραστηριότητας που δεν προβλέπεται από διατάξεις του νόμου (π.χ. διοργάνωση συναυλιών ή beach parties, γήπεδα κτλ) επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 15 της παρούσας και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τον αιγιαλό και την παραλία, την όχθη και την παρόχθια ζώνη μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.
Ποιοι είναι οι Δικαιούχοι Παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης
Δικαιούχοι παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας είναι:
α) οι Δήμοι για αιγιαλό και κοινόχρηστη παραλία εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας,
β) Οι υφιστάμενες δημοτικές ανώνυμες εταιρίες του άρθρου 266 του Ν. 3463/2006 εφόσον περιλαμβάνεται στους σκοπούς της για ιδία χρήση και χωρίς δικαίωμα υπομίσθωσης
β) Ιδιώτες και επιχειρήσεις εφόσον διαθέτουν άδεια λειτουργίας και έναρξη επιτηδεύματος και
γ) Ναυταθλητικά σωματεία εποπτευόμενα από ΓΓΑ εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό τους, έναντι ανταλλάγματος, για την άσκηση των δραστηριοτήτων «Σκοπός Παραχώρησης» της παρούσας
Τρόπος και Είδος σύμβασης παραχώρησης
Κάθε παραχώρηση απλής χρήσης διενεργείται είτε κατόπιν δημοπρασίας είτε χωρίς δημοπρασία (απευθείας) ως εξής :
1. Παραχώρηση απλής χρήσης κατόπιν διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας.
Εφόσον η δημοπρασία διενεργείται μέσω του Δήμου, εντός των χρονικών διαστημάτων που προβλέπονται στην απόφαση, ακολουθεί τις περί δημοπρασιών διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (Α΄ 77) και της παρούσας.Εφόσον η δημοπρασία διενεργείται μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων / Αυτοτελών Γραφείων Δημόσιας Περιουσίας ακολουθεί τις περί πλειοδοτικών δημοπρασιών διατάξεις της υπουργικής απόφασης της παρ. 2α του α. 13 του Ν. 2971/2001, όπως ισχύει και της παρούσας.
2. Παραχώρηση απλής χρήσης χωρίς δημοπρασία (απευθείας παραχώρηση).
Δικαιούμενοι την παραχώρηση απλής χρήσης χωρίς δημοπρασία, είτε αυτή διενεργείται μέσω του Δήμου είτε μέσω των Περιφερειακών υπηρεσιών του Υπ. Οικονομικών, είναι:
Α. Οι νομίμως λειτουργούσες ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις, κάμπινγκ ή κέντρα αναψυχής ή ναυταθλητικά σωματεία, εποπτευόμενα από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εφόσον είναι όμοροι του αιγιαλού
Στους έχοντες το δικαίωμα να αιτηθούν την παραχώρηση άνευ δημοπρασίας  η δυνατότητα της απευθείας παραχώρησης παρέχεται κατά προτεραιότητα έναντι οποιουδήποτε άλλου σε αυτούς, ως ομόρους, για τον έμπροσθεν της άσκησης της δραστηριότητάς τους κοινόχρηστο χώρο, με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση στον αιγιαλό, κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και στην παρούσα.
Έμπροσθεν χώρος νοείται ο χώρος που προκύπτει από την προβολή του μήκους της πρόσοψης της επιχείρησης επί της επιχείρησης επί της ακτογραμμής.
Περαιτέρω στην απόφαση καθορίζονται:
  • Η Παραχώρηση σε όμορους
  • Ο Χρόνος παραχώρησης  και η Έναρξη ισχύος
  • Το αντάλλαγμα της παραχώρησης
  • Εξαιρούμενοι από την παραχώρηση χώροι
    και άλλοι κανόνες, περιορισμοί, υποχρεώσεις που αφορούν στη παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης του  αιγιαλού, και της παραλίας.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ & ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 
(Πατήστε πάνω στο εικονίδιο pdf). που περιλαμβάνει και τον Πίνακα των θέσεων προς παραχώρηση.