Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, οι οποίες:
α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,
β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση,
γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.
Το άρθρο 23 του ν.4172/2013 προσδιορίζει συγκεκριμένα ποιες δαπάνες δεν εκπίπτουν από τα έξοδα της επιχείρησης και οι μη καταβληθέντες δανειακοί τόκοι δεν είναι μεταξύ αυτών.
Οι διατάξεις του ν.4172/2013 δεν θέτουν ως προϋπόθεση την προηγούμενη καταβολή των τόκων προκειμένου να εκπέσουν αυτοί από τις δαπάνες της επιχείρησης.
πηγή: www.artion.gr