Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

Μη παρακράτηση φόρου εισοδήματος για αμοιβές τεχνικών υπηρεσιών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, αμοιβές διοίκησης και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες - Εξομοιώνονται τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που έχουν τη φορολογική τους κατοικία σε κράτη-μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ με αυτά που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

Μη παρακράτηση φόρου εισοδήματος για αμοιβές τεχνικών υπηρεσιών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, αμοιβές διοίκησης και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες - Εξομοιώνονται τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που έχουν τη φορολογική τους κατοικία σε κράτη-μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ με αυτά που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα
Τροπολογία
Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (EE) 2015/2376 και άλλες διατάξεις»

Τίτλος: «Τροποποίηση άρθρου 62 του ν. 4172/2013»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζεται το ζήτημα της απαλλαγής από την παρακράτηση φόρου των αμοιβών για τεχνικές υπηρεσίες, των αμοιβών διοίκησης, των αμοιβών για συμβουλευτικές υπηρεσίες ή και των αμοιβών για παρόμοιες υπηρεσίες που καταβάλλονται σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με φορολογική κατοικία σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή σε χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας για τον Ε.Ο.Χ., τα οποία δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μέσω της μόνιμης εγκατάστασής τους, κατόπιν προκαταρκτικής διερεύνησης από την EE (EU Pilot 9079/2016) και σχετικών αποφάσεων του ΔΕΕ (συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-53/2013 και 80/2013 για την Τσέχικη Δημοκρατία).

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 62 του ν. 4172/2013, που τροποποιούνται με τις προτεινόμενες διατάξεις, έχουν ως εξής:
«2. Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και λαμβάνουν αμοιβές για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1 δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 64.
3. Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα και λαμβάνει αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες ή και αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες υπόκειται σε παρακράτηση φόρου. Το ως άνω νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή το φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να επιλέξει να φορολογηθεί για το εισόδημα από δικαιώματα και τις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες σύμφωνα με το καθεστώς που ισχύει για τους φορολογικούς κατοίκους που λαμβάνουν τέτοιες αμοιβές και να πιστώσει τον παρακρατηθέντα φόρο έναντι του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος.»
https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: