Ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του μισθωτού (άσχετα αν πρόκειται για υπάλληλο ή εργατοτεχνίτη) κατά τον τελευταίο μήνα με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Η αποζημίωση πρέπει να υπολογίζεται βάσει των καταβαλλόμενων αποδοχών.
Αυτό σημαίνει ότι η αποζημίωση προκύπτει από τις αποδοχές που λαμβάνει ο εργαζόμενος και είναι αυτές που αναγράφονται στην αναλυτική περιοδική δήλωση που υποβάλλεται κάθε μήνα στον ασφαλιστικό του φορέα. Εάν ο εργαζόμενος λαμβάνει κάποια πρόσθετη παροχή, η οποία δεν αναγράφεται στην αναλυτική περιοδική δήλωση, τότε δεν προσμετράται στην αποζημίωση.
Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ) της ΓΣΕΕ ως τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός, καθώς και κάθε άλλη παροχή σε είδος και σε χρήμα που δίνεται τακτικά και μόνιμα. Ειδικά για την αποζημίωση απόλυσης συνυπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα άδειας, προσαυξάνοντας κατά το 1/6 τον μηνιαίο μισθό ή το ημερομίσθιο.
Η αποζημίωση πρέπει να καταβληθεί ταυτόχρονα με την επίδοση του εγγράφου της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για να είναι έγκυρη η απόλυση.

Χρόνος προειδοποίησης

Ο χρόνος προειδοποίησης είναι το «όπλο» που διαθέτει ο εργοδότης για να καταβάλει μειωμένη αποζημίωση στον εργαζόμενο που επιθυμεί να απολύσει.
Σύμφωνα με το άρθρο 1, Ν. 4093/2012 τα νέα χρονικά διαστήματα προειδοποίησης σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού υπαλλήλου με προειδοποίηση (τακτική καταγγελία) διαμορφώνονται ως εξής:
● Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει στον ίδιο εργοδότη από 12 μήνες έως δύο έτη, το χρονικό διάστημα προειδοποίησης ανέρχεται στον ένα μήνα πριν από την απόλυση.
● Για υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει από δύο μέχρι πέντε έτη στον ίδιο εργοδότη, το χρονικό διάστημα προειδοποίησης ανέρχεται στους δύο μήνες πριν από την απόλυση.
● Για υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει από πέντε μέχρι δέκα έτη στον ίδιο εργοδότη, το χρονικό διάστημα προειδοποίησης ανέρχεται στους τρεις μήνες πριν από την απόλυση.
● Για υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει δέκα έτη και άνω στον ίδιο εργοδότη, το χρονικό διάστημα προειδοποίησης ανέρχεται στους τέσσερις μήνες πριν από την απόλυση.

■ Πως καταβάλλεται η αποζημίωση απόλυσης όταν υπερβαίνει τις αποδοχές δύο μηνών;

Όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπαλλήλου υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο (2) μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση (βλ. παρ. 3 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010).
 Ως προς την αποζημίωση απόλυσης που καταβάλλεται σε καταγγελία εργατοτεχνίτη δεν έχει εφαρμογή το σύστημα των δόσεων. Το σύστημα των δόσεων αφορά μόνο σε καταγγελίες συμβάσεων υπαλλήλων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. (βλ. εγγρ.12023/401/8.8.2011 του υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης)
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
(Ν. 2112/1920, Ν. 3198/55,  Ν. 3899/2010 &  Ν.4093/2012)
Καταγγελία ΧΩΡΙΣ προειδοποίηση
Καταγγελία ΜΕ προειδοποίηση.
Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη
Ποσό αποζημιώσεως
Επιπλέον ποσό αποζημιώσεως
χρόνος προειδο­ποίησης
Ποσό αποζημιώσεως
Επιπλέον ποσό αποζημιώσεως
έτος συμπλ. έως έτη
μηνών
  1 μήνας
μηνός
έτη συμπλ. έως έτη
μηνών
  2 μήνες
μηνός
έτη συμπλ.έως έτη
μηνών
μήνες
1 1/2 μηνός
έτη συμπλ.έως έτη
μηνών
μήνες
1 1/2 μηνός
έτη συμπλ.έως έτη
μηνών
μήνες
μηνών
έτη συμπλ έως 10 έτη
μηνών
μήνες
2 1/2 μηνών
10 έτη συμπληρωμένα
μηνών
μήνες
μηνών
11 έτη συμπληρωμένα
μηνών
μήνες
3 1/2 μηνών
12 έτη συμπληρωμένα
μηνών
μήνες
μηνών
13 έτη συμπληρωμένα
μηνών
μήνες
4 1/2 μηνών
14 έτη συμπληρωμένα
10 μηνών
μήνες
μηνών
15 έτη συμπληρωμένα
11 μηνών
μήνες
5 1/2 μηνών
16 έτη συμπληρωμένα και άνω
12 μηνών
μήνες
μηνών
Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη (αφορά ιδιωτ. υπαλλήλους που την 12-11-­2012 είχαν συμπληρώσει 17 έτη και άνω)
Κατά τον κάτωθι υπολογισμό δεν λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές κατά το ποσό που υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ
Κατά τον κάτωθι υπολογισμό δεν λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές κατά το ποσό που υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ
17 έτη συμπληρωμένα
12 μηνών
+ 1 μηνός
μήνες
μηνών
+ 1/2 μηνός
18 έτη συμπληρωμένα
12 μηνών
+ 2 μηνών
μήνες
μηνών
+ 1 μηνός
19 έτη συμπληρωμένα
12 μηνών
+ 3 μηνών
μήνες
μηνών
+ 1 1/2 μηνός
20 έτη συμπληρωμένα
12 μηνών
+ 4 μηνών
μήνες
μηνών
+ 2 μηνών
21 έτη συμπληρωμένα
12 μηνών
+ 5 μηνών
μήνες
μηνών
+ 2 1/2 μηνών
22 έτη συμπληρωμένα
12 μηνών
+ 6 μηνών
μήνες
μηνών
+ 3 μηνών
23 έτη συμπληρωμένα
12 μηνών
+ 7 μηνών
μήνες
μηνών
+ 3 1/2 μηνών
24 έτη συμπληρωμένα
12 μηνών
+ 8 μηνών
μήνες
μηνών
+ 4 μηνών
25 έτη συμπληρωμένα
12 μηνών
+ 9 μηνών
μήνες
μηνών
+ 4 1/2 μηνών
26 έτη συμπληρωμένα
12 μηνών
+ 10 μηνών
μήνες
μηνών
+ 5 μηνών
27 έτη συμπληρωμένα
12 μηνών
+ 11 μηνών
μήνες
μηνών
+ 5 1/2 μηνών
28 έτη συμπληρωμένα και άνω
12 μηνών
+ 12 μηνών
μήνες
 6 μηνών
μηνών

πηγή:.http://kepea.gr/-www.dikaiologitika.gr