Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

ΔΔΘΕΚΑ Β 1083081 ΕΞ 2017 Κοινοποίηση Απόφασης (ΕΕ) 2017/768 του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, και την προσωρινή εφαρμογή πρωτοκόλλου της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Κροατίας

ΔΔΘΕΚΑ Β 1083081 ΕΞ 2017Κοινοποίηση Απόφασης (ΕΕ) 2017/768 του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, και την προσωρινή εφαρμογή πρωτοκόλλου της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Κροατίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα 
Πληροφορίες:Εύα Καραβανά 
Τηλέφωνο:210 6987541 
Fax:210 6987 506
E-Mail:d17-c@2001.syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr
ΑΔΑ: ΩΩΒΙΗ-ΑΧ2
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 31 Μαΐου 2017
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1083081 ΕΞ 2017
ΠΡΟΣ:Ως προς τον πίνακα διανομής
Θέμα: «Κοινοποίηση Απόφασης (ΕΕ) 2017/768 του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, και την προσωρινή εφαρμογή πρωτοκόλλου της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Κροατίας»
Σχετ.: 1) Η αριθ. πρωτ. Δ.941/559/30-05-2006 ΔΥΟΟ (Κοινοποίηση της Πανευρωμεσογειακής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών).
2) Η αριθ. πρωτ.Δ621/417ΕΞ2007/03.04.2007 ΔΥΟΟ (Κοινοποίηση Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου).
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών με τις οποίες σας έχει κοινοποιηθεί η Ευρωμεσογειακή Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΚ - Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή το πρωτόκολλο στην Ευρωμεσογειακή Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Κροατίας.
Το εν λόγω πρωτόκολλο καθώς και η Απόφαση (ΕΕ) 2017/768 του Συμβουλίου της 18.07.2016 για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή του, δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L115/04.05.2017).
Με το εν λόγω πρωτόκολλο γίνονται τροποποιήσεις στο κείμενο της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΚ-Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων και των πρωτοκόλλων αυτής.
Ειδικότερα, επί του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
Με το άρθρο 2 του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου, το παράρτημα του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου τροποποιεί τον συνημμένο πίνακα στο πρωτόκολλο 1 της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΚ-Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου.
Ειδικότερα, αφορά τροποποιήσεις στο πρωτόκολλο 1 της συμφωνίας σχετικά με το καθεστώς που εφαρμόζεται στις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση νεωρνικών προϊόντων, μεταποιημένων νεωρνικών προϊόντων, ψαριών και αλιευτικών προϊόντων καταγωγής Αινύπτου. Οι παραχωρήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου θα αντικαταστήσουν, όσον αφορά τα προϊόντα της διάκρισης 0810 10 00 (νωπές φράουλες), τις παραχωρήσεις που εφαρμόζονται ήδη στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης (πρωτόκολλο 1). Δεν τροποποιούνται, ωστόσο, οι παραχωρήσεις που ήδη εφαρμόζονται όσον αφορά όλα τα προϊόντα τα οποία δεν αναφέρονται στο παράρτημα του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου.
Με το άρθρο 3 του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου, το πρωτόκολλο αριθ. 4 της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΚ-Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, το οποίο περιλαμβάνει τους κανόνες καταγωγής (πρωτόκολλο καταγωγής), τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Το Παράρτημα ίνα του πρωτοκόλλου 4 της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας αντικαθίσταται από το κείμενο του Παραρτήματος IVA του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου όπου περιλαμβάνεται το κείμενο της δήλωσης τιμολογίου στις διάφορες γλώσσες των συμβαλλομένων μερών.
2. Το Παράρτημα ίνβ του πρωτοκόλλου 4 της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας αντικαθίσταται από το κείμενο του Παραρτήματος IVB του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου όπου περιλαμβάνεται το κείμενο της δήλωσης τιμολογίου EUR-MED στις διάφορες γλώσσες των συμβαλλομένων μερών.
Με το άρθρο 4 του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου, ορίζεται ότι οι διατάξεις της συμφωνίας είναι δυνατόν να εφαρμόζονται σε εμπορεύματα που εξάγονται είτε από την Αίγυπτο προς την Κροατία είτε από την Κροατία προς την Αίγυπτο, τα οποία συμμορφώνονται με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου 4 (καταγωγής) της συμφωνίας και τα οποία από την ημερομηνία προσχώρησης της Κροατίας (1-07-2013), βρίσκονταν είτε καθ'οδόν, είτε υπό προσωρινή αποθήκευση σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης ή σε ελεύθερη ζώνη στην Αίγυπτο ή στην Κροατία.
Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατόν να παρέχεται προτιμησιακή μεταχείριση, με την προϋπόθεση ότι το πιστοποιητικό καταγωγής που εκδόθηκε αναδρομικά από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής, υποβλήθηκε στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής, εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην ΕΕ.
Το κοινοποιούμενο πρωτόκολλο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΚ-Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 της κοινοποιούμενης Απόφασης και το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου, αυτό εφαρμόζεται προσωρινά από την 1Π Ιουλίου 2013, με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης των αναγκαίων για τη σύναψή του διαδικασιών.
Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: