Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Νομοτεχνικές βελτιώσεις-διορθώσεις στο ν/σ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις»

Νομοτεχνικές βελτιώσεις-διορθώσεις στο ν/σ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις»
Νομοτεχνικές βελτιώσεις-διορθώσεις Υπουργείου Οικονομικών

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις»

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του σχεδίου νόμου, η αρίθμηση των υποπεριπτ. της εσωτερικής περίπτ. β) από «i)»,«ii)» και «iii» διoρθώνεται σε «αα)»,«ββ)» και «γγ)», αντιστoίχως.

2. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτ. α) της παρ. 1 του άρθρου 35 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως αντικαθίσταται με την παρ. 2 του άρθρου 7 του σχεδίου νόμου, η φράση « ...για τις οποίες η εκκαθάριση δεν εκδίδεται μηνιαία κατ' εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας,...» αντικαθίσταται με τη φράση «.., για τις οποίες η εκκαθάριση εκδίδεται πέραν του μηνός κατ' εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας, ... ».

3. Στο τέλος του άρθρου 8 του σχεδίου νόμου, η τελευταία φράση «των διατάξεων του άρθρου αυτού» κλείνει με εισαγωγικά.

4. Στην περίπτ. α) της εσωτερικής παρ. 11 του άρθρου 8 του σχεδίου νόμου, πριν τη φράση «του Υπουργείου Οικονομικών» προστίθεται η φράση «της Α.Α.Δ.Ε. και».

5. Στον τίτλο του άρθρου 10 του σχεδίου νόμου, οι λέξεις «την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.)» αντικαθίστανται με τις λέξεις «τις θυγατρικές της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.»

6. Η παρ. 3 του άρθρου 12 του σχεδίου νόμου διαγράφεται και οι παρ. 4 και 5 αναριθμώνται σε 3 και 4, αντίστοιχα.

7. Στην αιτιολογική έκθεση, επί του άρθρου 12, στη σελίδα 14, διαγράφεται το έβδομο εδάφιο από «Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 3.... που διεξάγονται μέσω αυτών.», στο όγδοο εδάφιο ο αριθμός 4 αντικαθίσταται με τον αριθμό 3 και στο ένατο εδάφιο ο αριθμός 5 αντικαθίσταται με τον αριθμό 4.

8. Στην εσωτερική περίπτ. η) της περίπτ. β) της παρ. 5 του άρθρου 12 του σχεδίου νόμου, οι λέξεις «διπλογραφικού φορολογικού συστήματος» αντικαθίστανται με τις λέξεις «διπλογραφικού λoγιστικού συστήματος».

9. Στην παρ. 4 του άρθρου 12 του σχεδίου νόμου, οι λέξεις «διαγράφονται οι λέξεις» αντικαθίστανται με τις λέξεις «διαγράφεται η φράση» και η λέξη «περίπτωση» αντικαθίσταται με τη συντομογραφία «περίπτ.».

10. Στην παρ. 1 και στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 13 του σχεδίου νόμου, η λέξη «περίπτωση» αντικαθίσταται με τη συντομογραφία «περίπτ.» και στο πρώτο εδάφιο των παρ. 2, 4, 5, 6 και 8, η λέξη «παρ.ς», σε οποιαδήποτε πτώση, αντικαθίσταται με τη συντομογραφία «παρ.».

11. Το άρθρο 16 του σχεδίου νόμου διαγράφεται και τα επόμενα άρθρα του σχεδίου νόμου αναριθμούνται αντίστοιχα.

12. Στην αιτιολογική έκθεση, η αιτιολογική σκέψη επί του άρθρου 16, διαγράφεται ομοίως και αναριθμούνται αντίστοιχα οι αριθμοί των αιτιολογικών σκέψεων επί των επόμενων άρθρων.


Αθήνα, 6 Ιουνίου 2017

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: