Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Φορολογικές Υποχρεώσεις Ιουνίου 2017

Φορολογικές Υποχρεώσεις Ιουνίου 2017
Τι ισχύει
01 Ιουν 2017 - 13:20
Picture 0 for Φορολογικές Υποχρεώσεις Ιουνίου 2017
12 ΔΕΥΤΕΡΑ
Υποβολή ειδικής δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από πρόσωπο που πραγματοποίησε τον μήνα Μάιο 2017 ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου για την καταβολή του αναλογούντος Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000 άρθ. 38 παρ. 9).

15 ΠΕΜΠΤΗ
α) Υποβολή δήλωσης φόρου συναλλαγών σε αλλοδαπά χρηματιστήρια που πραγματοποιήθηκαν από τα υπόχρεα φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ή οντότητες το μήνα Μάιο 2017, με συντελεστή δύο τοις χιλίοις (2‰) επί της αξίας της συναλλαγής. 2015 (ν. 2703/1999 άρθ. 27παρ. 2, ν. 2579/1998 άρθ. 9 παρ. 2 εδάφιο πρώτο και A.Y.O. - ΠOΛ.
1056/2011).

β) Υποβολή δήλωσης από την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και απόδοση του φόρου επί πωλήσεων μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών με συντελεστή δύο τοις χιλίοις (2‰) για το μήνα Μάιο 2017 (ν.2579/1998 άρθ. 9 παρ 2 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

γ) Υποβολή αντιτύπου ημερολογίου διαφημίσεων από τα M.M.E. (τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, εφημερίδες, περιοδικά) των μηνών Μαρτίου - Απριλίου 2017 (ν. 2328/1995 άρθ. 12, A.Y.O. - ΠOΛ. 1217/96, ΠOΛ. 1238/96).

16 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Υποβολή δήλωσης και απόδοση, από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου οι οποίες είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του μικτού τους κέρδους, το οποίο προκύπτει από τη συμμετοχή παικτών από την Ελλάδα, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, για το μήνα Μάιο 2017 (ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α') άρθρο 56 και Α.Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1077/15.6.2016).


20 ΤΡΙΤΗ
α) Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων για το μήνα Μάιο 2017 (ν. 3845/2010, ΠΟΛ. 1271/2013 και ΠΟΛ. 1180/2015).

β) Διαβίβαση στοιχείων από τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα πληρωμών και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών που αφορούν σε μεταφορές πίστωσης, εμβάσματα, άμεσες χρεώσεις και τραπεζικές επιταγές πελατών τους (φυσικών και νομικών προσώπων) για μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό και εισπράξεις συμβεβλημένων με αυτά επιχειρήσεων, μέσω πιστωτικών καρτών για το μήνα Μάιο 2017, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου. Ειδικά για τα τραπεζικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα θα γίνεται μέσω της «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ). (Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1033/28.1.2014)

26 ΔΕΥΤΕΡΑ
Υποβολή από τους υπόχρεους, ανεξάρτητα από τα βιβλία που τηρούν, του Ανακεφαλαιωτικού πίνακα (Listing) Eνδοκοινοτικών Παραδόσεων αγαθών και παρεχομένων υπηρεσιών καθώς επίσης και του Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Eνδοκοινοτικών Aποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών για το μήνα Μάιο 2017 ηλεκτρονικά μέσω ειδικού
δικτύου (TAXISNET) (Α.Υ.Ο. 1091538/7452/1652/ΠΟΛ. 1127/ 25.9.2009). Υποβολή δήλωσης και απόδοση του ειδικού φόρου πολυτελείας με φορολογική περίοδο το μήνα Μάιο 2017 (ν. 3833/2010 άρθρο 17 παρ. 4).

27 ΤΡΙΤΗ
Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα για τις πληρωμές που έγιναν τον μήνα Απρίλιο 2017 [ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α‘167), άρθρο 61 και ΠΟΛ. 1012/2014].

30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
α) Υποβολή χρεωστικής - πιστωτικής - μηδενικής δήλωσης ΦΠA ηλεκτρονικά από τους υπόχρεους που τηρούν βιβλία με βάση τα πλήρη λογιστικά πρότυπα (διπλογραφικά) και το ελληνικό δημόσιο για το μήνα Μάιο 2017 μέσω ειδικού δικτύου TAXISNET. Εάν το ποσό φόρου για καταβολή είναι μεγαλύτερο από 30 ευρώ ο φόρος θα καταβληθεί στις 30.6.2017. Εάν το υπόλοιπο για καταβολή ποσό φόρου είναι μικρότερο από 30 ευρώ μεταφέρεται στην επόμενη περιοδική δήλωση. Εάν το ποσό φόρου για καταβολή είναι μεγαλύτερο από 100 ευρώ ο φόρος θα καταβληθεί μέχρι 30.6.2017 ή το 50% μέχρι 30.6.2017 και το υπόλοιπο μέχρι 31.07.2017 χωρίς προσαύξηση. Επίσης η ίδια ημερομηνία ισχύει και για τις περιπτώσεις που οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ λόγω τεχνικής αδυναμίας υποβολής τους μέσω του συστήματος TAXISNET ή πληρωμής τους μέσω των Τραπεζών και του συστήματος ΔΙΑΣ (άρθρο 38§1 ν. 2859/2000, ΠΟΛ. 1055/2.3.2001, ΠΟΛ. 1257/14.11.2001, ΠΟΛ. 1267/30.12.2011 & ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1198/2014 όπως τροποποιήθηκε με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1049/2015).

β) Υποβολή χρεωστικής - πιστωτικής - μηδενικής δήλωσης ΦΠΑ για το μήνα Μάιο 2017 από τους εγκεκριμένους αποθηκευτές αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων που τηρούν βιβλία απλογραφικά ή διπλογραφικά. Εάν το ποσό φόρου για καταβολή είναι μεγαλύτερο από 30 ευρώ ο φόρος θα καταβληθεί στις 30.6.2017. Εάν το
υπόλοιπο για καταβολή ποσό φόρου είναι μικρότερο από 30 ευρώ μεταφέρεται στην επόμενη περιοδική δήλωση. Εάν το ποσό φόρου για καταβολή είναι μεγαλύτερο από 100 ευρώ ο φόρος θα καταβληθεί μέχρι 30.6.2017 ή το 50% μέχρι 30.6.2017 και το υπόλοιπο μέχρι 31.7.2017 χωρίς προσαύξηση (άρθρο 38§1 ν. 2859/2001).

γ) Οι υπόχρεοι ΦΠΑ που τηρούν διπλογραφικά βιβλία καταβάλλουν χωρίς προσαύξηση το υπόλοιπο 50% του φόρου της δήλωσης ΦΠΑ που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα μέχρι και τις 31.5.2017 για το μήνα Απρίλιο 2017.

δ) Υποβολή ηλεκτρονικά της στατιστικής δήλωσης (INTRASTAT) των ενδοκοινοτικών συναλλαγών (αφίξεων και αποστολών) για το μήνα Μάιο 2017 (ΠΟΛ. 1253/1993 και ΠΟΛ. 1017/2017).

ε) Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία που παρακρατήθηκε κατά το μήνα Απρίλιο 2017 από κάθε φυσικό πρόσωπο που αποκτά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που διενεργεί πληρωμές ή δίνει παροχές σε είδος στους εργαζόμενους ή υπαλλήλους (άρθρα 59§1α’ 60§1,6 ν. 4172/2013 και ΠΟΛ. 1072/2015).

στ) Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος από συντάξεις που καταβλήθηκαν κατά το μήνα Απρίλιο 2017 από νομικά πρόσωπά ή νομικές οντότητες που καταβάλλουν συντάξεις και τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης ή παρόμοιες νομικές οντότητες που διενεργούν πληρωμές σε ασφαλισμένους (άρθρα 59§1β’γ’ 60§1,6 ν. 4172/2013 και ΠΟΛ. 1072/2015).

ζ) Καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος για μισθωτή εργασία που κατέβαλαν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κατά το μήνα Απρίλιο 2017 σε αξιωματικούς και κατώτερο πλήρωμα που υπηρετεί σε πλοία του εμπορικού ναυτικού (άρθρα 59§1 & 60§2, 6 ν. 4172/2013 και ΠΟΛ. 1048, 1072 και 1084/2015).

η) Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου κατά το μήνα Απρίλιο 2017 από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τους φορείς της γενικής κυβέρνησης και όσους δραστηριοποιούνται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα του:

- 10% για εισόδημα από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη, εισόδημα από μερίδια, μερίδες, συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, διανομές κερδών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, προμερίσματα, μαθηματικά αποθεματικά,

–15% για εισόδημα από καταθέσεις, κρατικά ομόλογα, τίτλους και ομολογίες με ή χωρίς ασφάλεια, για κάθε δανειακή σχέση, repos, reverse repos, ανταμοιβών που απορρέουν από τίτλους, ομολογίες, χρεόγραφα,

–20% για εισόδημα από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή επιστημονικού έργου, κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκπομπές, αναπαραγωγή βιντεοκασετών, λογισμικού για εμπορική εκμετάλλευση ή προσωπική χρήση,

–20% για εισόδημα από δικαιώματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, προνομίων, σχεδίων ή υποδειγμάτων, σχεδιαγραμμάτων, απόρρητων χημικών τύπων ή μεθόδων κατεργασίας, εκμίσθωση εξοπλισμού και εμπορευματοκιβωτίων κ.λπ.,

–20% για εισόδημα από αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα όταν λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο.

θ) Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου κατά το μήνα Απρίλιο 2017 για ασφάλισμα που καταβλήθηκε εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων. (Άρθρα 62 και 64 του ν. 4172/2013 και ΠΟΛ. 1049/2014).

ι) Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου κατά το μήνα Απρίλιο 2017 από τους φορείς γενικής κυβέρνησης για την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών.

Ο φόρος παρακρατείται κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής και υπολογίζεται στην καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή:

- 1% για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας (τσιγάρα)

- 4% για τα λοιπά αγαθά

- 8% για την παροχή υπηρεσιών.

Εξαιρούνται συναλλαγές όταν η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ (ν. 4172/2013 άρθρο 64§2, 61, 62§2 και ΠΟΛ. 1028/2014).

ια) Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 3% κατά το μήνα Απρίλιο 2017 από τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα για αμοιβές σε εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημόσιων, δημοτικών ή λιμενικών προ-σόδων (ν.4172/2013 άρθρο 64 παραγρ. 1 περ. δ και ΠΟΛ. 1027/2014).

ιβ) Υποβολή δήλωσης και καταβολή του προκαταβλητέου φόρου 15% κατά το μήνα Απρίλιο 2017 από τους δικηγορικούς συλλόγους για τις αμοιβές και τα μερίσματα που λαμβάνουν οι δικηγόροι (ν.4172/2013 άρθρο 69 παραγρ. 5 και ΠΟΛ. 1031/2014).

ιγ) Υποβολή μέσω του TAXISNET των πληροφοριακών στοιχείων των μισθώσεων ακίνητης περιουσίας με έναρξη μίσθωσης ή τροποποίησης αυτής για τον μήνα Μάιο 2017 (Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1013/2014).

ιδ) Υποβολή ηλεκτρονικά μέσω TAXISNET Δήλωσης Τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και Δήλωσης Τέλους Καρτοκινητής Τηλεφωνίας και απόδοση των αναλογούντων τελών για τον μήνα Απρίλιο 2017 (ν. 2579/1998 άρθρο 12).

ιε) Υποβολή ηλεκτρονικά μέσω TAXISNET Δήλωσης Τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας και απόδοση των αναλογούντων τελών για τον μήνα Απρίλιο 2017 (ν 4389/2016 άρθρο 55 και ΠΟΛ. 1085 και 1184/2016).

ιστ) Υποβολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δήλωσης Τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης και απόδοση των αναλογούντων τελών για τον μήνα Απρίλιο 2017 (ν 4389/2016 άρθρα 54,55 και ΠΟΛ. 1085 και 1086/2016).

ιζ) Υποβολή ηλεκτρονικά μέσω TAXISNET της Δήλωσης φόρου ασφαλίστρων και καταβολή του φόρου από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για το τρίμηνο Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2017 (ν.3492/2006 άρθρο 29, ΠΟΛ. 1125,1126/2006 και ΠΟΛ. 1012/2012).

ιη) Υποβολή της Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2016 (ν. 4172/2013 άρθρο 67 παρ. 3).

ιθ) Υποβολή της Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για το φορολογικό έτος 2016 (ν.4172/2013 άρθρο 68).

κ) Υποβολή ηλεκτρονικά μέσω TAXISNET του Συνοπτικού πίνακα πληροφοριών και κατάρτιση του φακέλου τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών από τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα, για το φορολογικό έτος 2016. [άρθρα 2 περ. ζ, 50 και 51 του ν. 4172/2013 και άρθρα 21, 22 και 68 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ)]

κα) Υποβολή ηλεκτρονικά μέσω TAXISNET των Βεβαιώσεων καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, ειδικά για το φορολογικό έτος 2016 (ΠΟΛ. 1025/2017).

κβ) Ενημέρωση διπλογραφικών βιβλίων για τον μήνα Μάιο 2017 (ν. 4308/2014 άρθρο 6 § 1α).

Με τροπολογία που έχει κατατεθεί από το Υπουργείο Οικονομικών παρατείνεται έως την 30η Σεπτεμβρίου 2017 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων σύμφωνα με το ν. 4446/2016.

ΠΟΕ-ΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: