Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Νέα απόφαση για τη μίσθωση βοσκήσιμων γαιών - Παρατείνεται η πληρωμή μέχρι τέλους του 2017

Νέα απόφαση για τη μίσθωση βοσκήσιμων γαιών - Παρατείνεται η πληρωμή μέχρι τέλους του 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπουργική Απόφαση του Αν. ΥΠΑΑ και Τ, Γιάννη Τσιρώνη, για την μίσθωση βοσκήσιμων γαιών


Ο Αν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Τσιρώνης, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σχετικά με την μίσθωση βοσκήσιμων γαιών κατά την μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, εξέδωσε την Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1332/93570/23.8.2016 (Β΄ 2848) “Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά την μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης” απόφασης του ΥΠΑΑΤ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 558/39122/5.4.2017 (Β’ 1340) απόφαση του ΥΠΑΑΤ και ισχύει.

Πρόκειται για μια απόφαση που παρατείνει την πληρωμή μέχρι τέλους του 2017 και δίνει την δυνατότητα αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου για μια μόνιμη και καθαρή λύση, με στόχο να περιοριστεί η γραφειοκρατία και να αποτραπεί η ταλαιπωρία των κτηνοτρόφων σε όλη την επικράτεια.

Η σχετική ΥΑ 1032/70098/28.6.2017


https://www.taxheaven.gr

Αρ. πρωτ.: 1032/70098/2017
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1332/93570/23-08-2016 (Β΄ 2848) “Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά την μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης” απόφασης του ΥΠΑΑΤ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 558/39122/05-04-2017 (Β’ 1340) απόφαση του ΥΠΑΑΤ και ισχύει

Αθήνα, 28.06.2017
Αρ. Πρωτ.: 1032/70098

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΖΩΩΝ, ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ, ΝΟΜΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου 46
Ταχ. Κώδικας: 104 38
Πληροφορίες: Ε. Καστρησίου
Τηλέφωνο: 210 2125701
FAX: 210 5243506
E-mail: ekastrisiou@minagric.gr

Θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1332/93570/23-08-2016 (Β΄ 2848) “Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά την μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης” απόφασης του ΥΠΑΑΤ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 558/39122/05-04-2017 (Β’ 1340) απόφαση του ΥΠΑΑΤ και ισχύει.»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :

α) Των περιπτώσεων γ και ε της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4351/2015 «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 164), όπως αντικαταστάθηκε σύμφωνα με το δέκατο άρθρο του ν. 4405/2016 (Α΄ 129) και ισχύει.

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

2. Την υπ’ αριθμ. 873/55993/20-5-2015 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας» (Β΄ 942), όπως ισχύει.

3. Την υπ’ αριθ. Υ200/21-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Τσιρώνη» (Β΄ 3755).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

αποφασίζουμε

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 1332/93570/23.8.2016 (Β΄ 2848) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 558/39122/5.4.2017 (Β’ 1340) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως εξής:

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι κτηνοτρόφοι στους οποίους έχει κατανεμηθεί δημόσια ή δημοτική βοσκήσιμη γαία υποχρεούνται στην πληρωμή του οφειλόμενου μισθώματος, για το οποίο έχουν λάβει γνώση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3, εντός τριμήνου από την ενημέρωσή τους με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 7.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι οφειλές που προκύπτουν από την κατανομή του έτους 2016 καθώς και την κατανομή του έτους 2017 ύστερα από ενσωμάτωση τυχόν διορθώσεων σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 3 και 4, καταβάλλονται μέχρι το τέλος του 2017. Μη καταβολή της οφειλής των ετών 2016 και 2017, συνεπάγεται ανάκληση της κατανομής της βοσκήσιμης γαίας με απόφαση της Επιτροπής για το 2018.»

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 καταργείται.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: