Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Απεσύρθη η διάταξη για την απαλλαγή φόρου υπεραξίας του ν. 2238/1994

Απεσύρθη η διάταξη για την απαλλαγή φόρου υπεραξίας του ν. 2238/1994
Η Υφυπουργός Οικ. κα Παπανάτσιου απέσυρε πριν από λίγο και το άρθρο 16 του νομοσχεδίου «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις» το οποίο, όπως ανέφερε, θα επανέλθει σε επόμενο νομοσχέδιο.

Το άρθρο 16 είχε ως εξής:

"Άρθρο 16
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 


1. Στο τέλος της περίπτ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 (Α' 151), όπως αυτό ίσχυε, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η πώληση ή η μίσθωση ακινήτου, στο οποίο λειτουργούσε επιχείρηση, μετά του τυχόν υφιστάμενου εξοπλισμού, σε άλλη επιχείρηση, δεν συνιστά μεταβίβαση επιχείρησης για την επιβολή φόρου υπεραξίας.»

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου καταλαμβάνουν εκκρεμείς υποθέσεις, για τις οποίες έχει ήδη επιβληθεί φόρος υπεραξίας κατά το άρθρο 13 του ν. 2238/1994.
Αιτιολογική έκθεση
Με τις προτεινόμενες διατάξεις απαλλάσσεται από τον φόρο υπεραξίας του άρθρου 13 του ν.2238/1994 η πώληση ή η μίσθωση ακινήτου, στο οποίο λειτουργούσε επιχείρηση, μετά του τυχόν υφισταμένου εξοπλισμού, σε άλλη επιχείρηση, καθόσον δεν συνιστά μεταβίβαση επιχείρησης.
"


Δείτε το σχετικό απόσπασμα:
https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: