Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Αριθμ. 2/43535/0004/2017 Συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας του άρθρου 196, παρ. 6 του ν.4389/2016 (Α'94), όπως ισχύει και ρύθμιση σχετικών με το έργο και τη λειτουργία της θεμάτων

Αριθμ. 2/43535/0004/2017
Συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας του άρθρου 196, παρ. 6 του ν.4389/2016 (Α'94), όπως ισχύει και ρύθμιση σχετικών με το έργο και τη λειτουργία της θεμάτων

Αριθμ. 2/43535/0004

(ΦΕΚ Β' 1997/09-06-2017)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 196 παρ. 6 του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 73 του ν.4472/2017 (Α'74),
β) του ν.2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α'50), όπως ισχύει,
γ) του ν.3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων» (Α'309), όπως ισχύει,
δ) του ν.3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και Άλλες διατάξεις» (Α'166), όπως ισχύει ,
ε) του ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (Α'131),
στ) των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45), όπως ισχύει,
ζ) του Π.Δ. 25/2014 «Ηλεκτρονικό Αρχείο και ψηφιοποίηση εγγράφων» (Α' 44), όπως ισχύει,
η) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α'178), όπως ισχύει,

3.α) τα από 7.6.2017 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών.
β) Το από 6.6.2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Περιουσίας.
γ) Τις προτάσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων για τον ορισμό εκπροσώπων τους.

4. Την ανάγκη εντοπισμού στο Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (Μ.Α.Π.) της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας ακινήτων που πληρούν κριτήρια τα οποία τα καθιστούν κατάλληλα για αξιοποίηση.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών,

αποφασίζουμε:

Α. Συγκροτούμε στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας (Γ.Γ.Δ.Π.) του Υπουργείου Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) Ομάδα Εργασίας για τον εντοπισμό στο Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (ΜΑΠ) της Γ.Γ.Δ.Π. ακινήτων που πληρούν κριτήρια τα οποία τα καθιστούν κατάλληλα για αξιοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 196, παρ. 6 του ν.4389/2016 (Α' 94), όπως ισχύει, και ορίζουμε τα μέλη της ως εξής:

1. Δημήτριο Κλαπανάρη του Γεωργίου, που υπηρετεί σε θέση Ειδικού Συμβούλου στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Περιουσίας, ως Συντονιστή.
2. Παναγιώτα Μούρτζινου του Κωνσταντίνου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Π.
3. Ασπασία Κουρούμαλη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
4. Βαγγέλη Παπαδάκη, Επιστημονικό Συνεργάτη της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.
5. Ευμορφία Φλώρου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αναπληρωτή της τον Αλέξανδρο Πρινιά, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείου του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
6. Εμμανουήλ Μαγγανάρη του Παντελή, Προϊστάμενο Τμήματος Ανάπτυξης Διεύθυνσης Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
7. Ανδρέα Ψαθά του Κωνσταντίνου, Εμπειρογνώμονα Διπλωματούχο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
8. Αλέξανδρο Παπαθεοδώρου, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
9. Άννα Λάμπρου, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό που υπηρετεί στο γραφείο της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
10. Αικατερίνη Σκιά, Σύμβουλο στο Γραφείο της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
11. Αγγελική Χονδροματίδου, Διευθύντρια του Γραφείου της Υπουργού Τουρισμού.
12. Μαριάνθη Ανδρέου, Σύμβουλο/Συνεργάτη της Υπουργού Τουρισμού.
13. Κανέλλα Λεβεντογιάννη, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
14. Ιωάννη Λάμπρη, δικηγόρος σε θέση ειδικού συνεργάτη στο πολιτικό Γραφείο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
15. Χαρίκλεια Τσακμάκη, Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
16. Αντωνία Δαμίγου, Σύμβουλο του Υπουργού Εξωτερικών.
17. Γεώργιο Μουτεβελή του Νέστορος, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, Ειδικό Σύμβουλο στο Γραφείο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
18. Γεώργιο Τασιολάμπρο του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α', Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
19. Ηράκλειτο Αντωνιάδη του Αλέξανδρου, αποσπασμένο μόνιμο υπάλληλο στο Γραφείο του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
20. Ευάγγελο Βαλμά του Δημοσθένη, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός, Προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
21. Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
22. Βασιλική Σκαραμαγκά, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
23. Κυριάκο Δημάγγελο, συνεργάτη του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με αναπληρωτή του τον Στέργιο Πό- ραβο, συνεργάτη του Υπουργού Υγείας.
24. Γιώργο Αγγελή, Συνεργάτη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
25. Βασιλική Ντουφεξή, Προϊσταμένη Τμήματος Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων και Νομικών Υποθέσεων, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
26. Παναγιώτα Αλειφεροπούλου του Ιωάννου, μόνιμη πολιτική υπάλληλο, Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού και Μελετών Κτιριακών Έργων της Διεύθυνσης Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
27. Μαρία Κυριάκου του Ευαγγέλου, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
28. Αικατερίνη Πατσαδέλη του Γεωργίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α' της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με αναπληρώτρια της την Ευθαλία Καβύρη του Ιωάννη, υπάλληλο του κλάδου Π Ε Μηχανικών με βαθμό Α' της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
29. Κατερίνα Μπούμπα, Ειδική Σύμβουλο του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αναπληρώτρια της Ελένη Μίσσα, Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
30. Θεολόγο Συμεωνίδη του Χαραλάμπους, Αντιπτέραρχο εν αποστρατεία, Διευθυντής Γραφείου Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
31. Γεώργιο Ζησιμάτο του Γερασίμου, Διευθυντή της Υπηρεσίας Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων.
32. Κυριακή Κουτσούμπα, Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.
33. Νικόλαο Δελλή, Προϊστάμενο Γραφείου Διαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.
34. Γεώργιο Παπαχρήστου του Θωμά, Δικηγόρο παρ' Εφέταις και Διδάκτορα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως εκπρόσωπο του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.).
35. Παναγιώτη Μαυραγάνη του Γεωργίου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, ως εκπρόσωπο του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.
36. Βασίλειο Κωστοβασίλη του Ιωάννη, Αρχιτέκτονα Πολεοδόμο, ως εκπρόσωπο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.).
37. Κωνσταντίνο Πλαστήρα του Νικολάου, Δικηγόρο, ως εκπρόσωπο της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.
38. Σπυρίδωνα Ρουβά του Ανδρέα, Ειδικό Σύμβουλο που υπηρετεί στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Οικονομικής Πολιτικής.
39. Χρήστο Τσίτσικα του Ευθυμίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών που υπηρετεί στο Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών.

Χρέη Γραμματέα της Ομάδας θα ασκεί ο Μαρίνος Παπαδάκης του Ιωάννη, υπάλληλος με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών που υπηρετεί στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Περιουσίας.

Β. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι ο εντοπισμός ακινήτων στο Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας του άρθρου 20 του ν.3965/2011 (Α'113) που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και σε αρχεία συναρμοδίων Υπουργείων, τα οποία πληρούν κριτήρια που τα καθιστούν κατάλληλα για αξιοποίηση.

Γ. α) Η Ομάδα Εργασίας, κατά την πρώτη συνεδρίαση της, καθορίζει το χρονοδιάγραμμα ενεργειών και τη μέθοδο εργασίας της.
β) Οι εργασίες της Ομάδας θα γίνονται με χρήση υπολογιστών που βρίσκονται στο εσωτερικό δίκτυο SYZEFXIS του ΥΠΟΙΚ και έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας της Γ.Γ.Δ.Π. Για το σκοπό αυτό, θα διατεθούν υπολογιστές στα μέλη της Ομάδας σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης με εγκατεστημένο το απαραίτητο λογισμικό.
γ) Για την πρόσβαση στους υπολογιστές αυτούς, θα υπάρχει ένας κοινός χρήστης για όλα τα μέλη.
δ) Οι χρήστες θα έχουν σε κάθε συνεδρίαση πρόσβαση στην εφαρμογή του Μ.Α.Π. στα ακίνητα κυριότητας του Υπουργείου του οποίου ο εκπρόσωπος θα συμμετέχει στη συνεδρίαση, μόνο από συγκεκριμένες διευθύνσεις IP internet protocol. Η πρόσβαση θα ενεργοποιείται με αίτημα της Γ.Γ.Δ.Π. πριν από κάθε συνεδρίαση και θα απενεργοποιείται μετά το πέρας της.
ε) Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας δια του ορισμού τους αποδέχονται και εγγυώνται την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο των στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας κατά τις συνεδριάσεις της Ομάδας.

Δ. Τα κριτήρια έρευνας και εντοπισμού ακίνητων στο Μ.Α.Π. αφορούν χαρακτηριστικά θέσης ακινήτου, είδος και μέγεθος ακινήτου, επιτρεπόμενες χρήσεις, κατάσταση ακινήτου, τρέχουσα χρήση, προσβασιμότητα.
Ως προς το επίπεδο ωριμότητας του ακινήτου, μπορούν να αναζητούνται στοιχεία που αφορούν τους τίτλους ιδιοκτησίας, πολεοδομικά στοιχεία, αρχαιολογικές και περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, πράξεις χαρακτηρισμού δασαρχείου, υπάρχον ΚΑΕΚ, ύπαρξη καθορισμού αιγιαλού, κατοχή από άλλους, ιδιοκτησιακές αμφισβητήσεις.
Για από τα στοιχεία που περιγράφονται ανωτέρω και δεν είναι καταχωρημένα στο Μ.Α.Π., εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον για συγκεκριμένα ακίνητα, καθώς επίσης και για στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν το δημόσιο ή ιδιωτικό σκοπό του ακινήτου, ο εκπρόσωπος του αρμόδιου Υπουργείου, θα απευθύνει αίτημα προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου του για ηλεκτρονική συμπλήρωση του Μητρώου ή για παροχή στοιχείων από το φυσικό αρχείο που τηρείται στην Υπηρεσία.
Για ακίνητα ενδιαφέροντος, για τα οποία υπάρχουν ελλιπή στοιχεία, μπορεί μετά από ενημέρωση της Ομάδας Εργασίας και μέσω του εκπροσώπου του αρμόδιου Υπουργείου, να δίνεται στην ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. η συγκατάθεση του Υπουργείου για περαιτέρω νομικό και τεχνικό έλεγχο στοιχείων με δικά της μέσα.
Για την πρόοδο της αξιοποίησης των ακινήτων, η ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. οφείλει να ενημερώνει την Ομάδα Εργασίας προκειμένου να προγραμματίζονται οι διαδικασίες και εργασίες της Ομάδας.

Ε. α) Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών στο κατάστημα που στεγάζονται Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας 8, σε τακτές ημερομηνίες που θα καθορίζονται από το Συντονιστή της, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών της.
β) Για τους ιδιώτες - μέλη της Επιτροπής δεν προβλέπεται αποζημίωση.
γ) Η διάρκεια της ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2017

Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: