Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

4 δισ. ευρώ οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο μέχρι το μήνα Απρίλιο

4 δισ. ευρώ οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο μέχρι το μήνα Απρίλιο
Οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ανήλθαν σε 4,031 δισ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου μετά την προσθήκη 754 εκ. ευρώ τον Απρίλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Α.Α.Δ.Ε.

Μειώθηκε επίσης ο αριθμός των φορολογούμενων με ληξιπρόθεσμα χρέη αλλά αυξήθηκε ο αριθμός των  οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Στο τέλος Απριλίου, ο αριθμός των φορολογούμενων με ληξιπρόθεσμα χρέη ανήλθε σε 3,94 εκατομμύρια από 4,173 εκατομμύρια στα τέλη του 2016 και 4,305 εκ. στα τέλη του 2015.

Ο αριθμός των οφειλετών για τους οποίους είχαν ενεργοποιηθεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης έφτασαν σε 906,101 τον Απρίλιο του 2017 έναντι 1,628 εκ. που είναι εκείνοι για τους οποίους μπορούν να ληφθούν αντίστοιχα μέτρα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.)     

     
Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης: Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών
Δείκτες απόδοσης 20162017
ΙΑΝΦΕΒΜΑΡΑΠΡ
Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών (Σωρευτικά ποσά σε δις ευρώ)     
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο (€ δις) (1)=(5)+(6)+(7)+(8) [I]81.38491.77891.35591.03090.755
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Φυσικών Προσώπων (δις €) (2) 26.28930,17529.99429.79829.617
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Νομικών Προσώπων (δις €) (3) 34.80239,40439.18139.05738.902
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Μη χαρακτηρισμένων Α.Φ.Μ. (δις €) (4) 0,0000,0030,0000.0000.000
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Φυσικών και Νομικών Προσώπων (€ δις) (5)=(2)+(3)+(4)61.09169.58269.17568.85568.519
Παλιό ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Δημοτικών επιχειρήσεων κ.α (€ δις) (6) 8.0479.0499.0429.0389.036
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο πτωχευμένων (€ δις)  (7)12.09012.99012.98212.98113.044
Μηδενικοί, προσωρινοί (πλασματικοί) και λοιποί ΑΦΜ που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για συγκεκριμένους λόγους (€ δις) (8) 0.1560.1570.1570.1570.157
Εισπράξεις έναντι "παλαιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (9) (KPI 1)2.4750.3220.5930.8791.101
Διαγραφές έναντι "παλιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) 1.2580.2000.3780.4770.524
Συνολικό "Νέο" ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία  έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς (€ δις) (10) [II, III]13.9061.6302.6193.2774.031
Εισπράξεις έναντι συνολικού "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (11)2.7270.0480.2040.3670.499
Διαγραφές έναντι συνολικού "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (12)0.2520.0030.0110.0190.023
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι συνολικού "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους, (13)=(11)/(10)-(12)20.0%2.9%7.8%11.3%12.5%
"Νέο" ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία  έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς (€ δις) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (14) [ΙV]12.1570.7371.6492.2772.991
Εισπράξεις έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (15) 2.6820.0470.2020.3610.490
Διαγραφές έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (€ δις) (16) 0.2320.0030.0100.0180.021
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (17)=(15)/(14)-(16) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (KPI 2)22.5%6.4%12.3%16.0%16.5%


     
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:     
Ι. Ως "Παλαιό Ληξιπρόθεσμο Χρέος" ορίζεται το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο την 30/11 του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς (αναγράφεται κατόπιν αφαίρεσης των διενεργούμενων εισπράξεων και διαγραφών).   
ΙΙ. Ως "Νέο Ληξιπρόθεσμο Χρέος" ορίζεται το ληξιπρόθεσμο υπολοιπο που διαμορφώνεται κατά το τρέχον έτος (αναγράφεται προ αφαίρεσης των διενεργούμενων εισπράξεων και διαγραφών).                   
III. Τα στοιχεία του "Νέου Ληξιπροθέσμου Χρέους" υπολογίζονται με χρονική υστέρηση ενός μήνα, σε σχέση με την περίοδο είσπραξης και διαγραφής έναντι αυτού. Σημειώνεται ότι το "Νέο Ληξιπρόθεσμο Χρέος" αφορά το
 ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς ενώ τα στοιχεία του "Παλαιού Ληξιπρόθεσμου Χρέους" αφορούν το "Παλαιό Ληξιπρόθεσμο Κεφάλαιο" όπως διαμορφώνεται το μήνα αναφοράς. 
ΙV. Ως μη φορολογικές κατηγορίες ορίζονται οι εξής: 25 (Λοιπές Εισφορές), 27 (Έμμεσοι Υπέρ Τρίτων), 31 (Μισθώματα), 32 (Υπηρεσίες), 36 (Δάνεια), 37 (Υπέρ Διαφόρων Τρίτων), 38 (Λοιπά Πρόστιμα μη Φορολογικά), 39 (Παράβολα), 41 (Καταλογισμοί) και 49 (Λοιπά μη Φορολογικά).                                
V.  Τα αναφερόμενα στοιχεία για το έτος 2017 είναι σωρευτικά.     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.)      
       
Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης: Αναγκαστικά Μέτρα Είσπραξης
       
Δείκτες Είσπραξης2015 τέλος έτους2016 τέλος έτους2017
ΙΑΝΦΕΒΜΑΡΑΠΡ
Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης      
 
Συνολικός αριθμός οφειλετών4,305,1534,146,4834,173,2064,052,2703,974,3643,940,756
Οφειλέτες στους οποίους δύναται να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης 1,553,005 1,647,771 1,672,500  1,655,636  1,623,306  1,628,905 
Οφειλέτες υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης  695,074  839,056  851,818  873,049  889,455  906,101 
Ποσοστό οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (KPI 9)44.76%50.92%50.93%52.73%54.79%55.63%

      
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ      
I. Τα δεδομένα για το KPI 9 είναι σωρευτικά.      

https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: