Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Ε.Φ.Κ.Α. αρ. πρωτ.: Δ. ΑΣΦ. 468/853514/2017 Διευκρινίσεις σχετικά με τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Α' για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους Τρίτων Χωρών

Ε.Φ.Κ.Α. αρ. πρωτ.: Δ. ΑΣΦ. 468/853514/2017
Διευκρινίσεις σχετικά με τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Α' για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους Τρίτων Χωρών

Αθήνα 12 /6 /2017
Α.Π. : Δ. ΑΣΦ. 468/853514

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΚ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Σατωβριάνδου 18
104 32 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 5215000
E - mail : d.asfalisis@efka.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις σχετικά με τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Α' για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους Τρίτων Χωρών»


(Σχ. Η υπ' αριθμ. εγκύκλιο 15/16 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και η υπ' αριθμ. 21/2016 εγκύκλιος τ. ΟΑΕΕ)

Σε συνέχεια των σχετικών οδηγιών με τις οποίες είχαν κοινοποιηθεί οι διατάξεις του άρθρου 8, παρ.23 του Ν.4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α'/9-7-2015) με θέμα «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του Ν.4251/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στου Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ» για την αναγνώριση ημερών Ασφάλισης σε πολίτες Τρίτων Χωρών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές, προϋπόθεση της αναγνώρισης είναι η χορήγηση βεβαίωσης τύπου Α' με ρητή αναφορά ως Κατηγορία Άδειας: «Εξαιρετικοί Λόγοι (Γ.1.3) ή (Γ.1.4) Μισθωτή εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου - 1010»

Σύμφωνα με νέες οδηγίες και το υπ' αριθμ. 17560/15.5.2017 έγγραφο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, για την χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σε πολίτες τρίτων χωρών, θα χορηγείται Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως και 7 του άρθρου 8 του Ν.4251/2014, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: 

(α) ως προς τη διάταξη βάσει της οποίας χορηγείται η βεβαίωση θα αναγράφεται η ένδειξη «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ» και

(β) ως προς τη πρόσβαση που παρέχεται στην εργασία θα αναγράφεται η ένδειξη «ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ» ή «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΡΑΣΤ.» και όχι πλέον η ένδειξη ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΥΠΟΥ (Γ.1.3) ή (Γ.1.4.).

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ. οικ. 43366/2016/29.9.2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση, παρατείνεται η ισχύς της υπ' αριθμ. 51738/10.10.2014 (2947 Β') κοινής υπουργικής για το χρονικό διάστημα από 1.10.2016 έως 30.9.2017.

Κατά τα λοιπά θα ισχύουν τα αναφερόμενα στις σχετικές οδηγίες.O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: