Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Δυνατότητα ένταξης, μακροχρόνια ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. ηλικίας 55 έως 67 ετών σε προγράμματα που καταρτίζονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. για την απασχόλησή τους στο δημόσιο τομέα, στους Ο.Τ.Α. και στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις αυτών

Δυνατότητα ένταξης, μακροχρόνια ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. ηλικίας 55 έως 67 ετών σε προγράμματα που καταρτίζονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. για την απασχόλησή τους στο δημόσιο τομέα, στους Ο.Τ.Α. και στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις αυτών
Τροπολογία - προσθήκη του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τίτλο:
«Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Απόφασης - Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε
με την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας 2014/42/ EE, II) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, III) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας IV) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της Απόφασης - Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 (Α'115), όπως ισχύει, είναι ένα χρησιμότατο εργαλείο απασχόλησης ανέργων της ηλικιακής ομάδας 55 ως 67 ετών, οι οποίοι -κατά τεκμήριο- πολύ δυσκολότερα από άλλες ηλικιακές ομάδες θα μπορέσουν να βρουν εργασία και να συμπληρώσουν τα απαραίτητα για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος χρόνια εργασίας.

2. Η προτεινόμενη αντικατάσταση της παρ. 6 του άρθ. 74 του ν. 3863/2010, όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της από το άρθρο 66 του ν. 3996/2011 (Α' 170) και, εν τέλει, την εν μέρει αντικατάσταση της με το άρθρο 53 του ν. 4430/2016 (Α' 205), στοχεύει να επιλύσει δύο (2) θέματα:

α) Η παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 παραπέμπει στην παρ. 4 του ιδίου άρθρου, η οποία ωστόσο έχει καταργηθεί με το άρθρο πρώτο υποπαρ. ΙΑ.6 περ. 3 του ν. 4254/2014 (Α'85). Έτσι για την εφαρμογή ενός μέτρου απασχόλησης και τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της ομάδας «των απολυομένων» συμβαίνει το παράδοξο, να προσφεύγουμε σε μια καταργημένη διάταξη, που παρείχε την καταργημένη πλέον δυνατότητα αυτασφάλισης. Αυτό πρέπει να αλλάξει επ' ωφελεία των αρχών της καλής νομοθέτησης και της σαφήνειας του νόμου,

β) Περαιτέρω, οι δυνητικοί ωφελούμενοι της παρ. 6, ορίζεται ότι μπορούν να ενταχθούν «σε προγράμματα εργασίας των μακροχρόνια ανέργων» χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ούτε στην παρ. 6, ούτε στην παρ. 4, μηδέ στις προϊσχύσασες μορφές της διάταξης, αν θα πρέπει πλέον των χαρακτηριστικών της παρ. 4 να έχουν και την ιδιότητα των μακροχρόνια ανέργων.

3. Η αιτιολογική έκθεση του ν. 3863/2010, αναφορικά με τις παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 74, μας διαφωτίζει ότι με αυτές τις ρυθμίσεις «θεσπίζονται ουσιαστικά συγκεκριμένα μέτρα προστασίας για τους εργαζομένους μεγάλης ηλικίας με σκοπό την άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων σε περίπτωση απολύσεων» και με μέσο τη δυνατότητα αυτασφάλισης. Σημειώνεται ότι στο αρχικό κείμενο της παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 δεν ετίθετο η διαζευκτική προϋπόθεση του να έχουν οι δυνητικοί ωφελούμενοι είτε τουλάχιστον 4.500 ημέρες είτε δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης, οι οποίες προϋποθέσεις προστέθηκαν με το άρθρο 66 του ν. 3996/2011 και με ορίζοντα εφαρμογής της δυνατότητας αυτασφάλισης έως την 31-12-2012.

4. Επίσης, κατά την μελέτη της ισχύουσας διάταξης, διαπιστώθηκε ως νομοτεχνική αστοχία η μνεία (της δυνατότητας ένταξης των απολυομένων της παραγράφου 4 σε προγράμματα εργασίας ... στο δημόσιο ...) «κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α'234)», καθόσον το άρθρο 1 του ν. 3812/2009 (Α' 234) τροποποίησε τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α' 28). Άρα, η ορθή διατύπωση της ισχύουσας διάταξης θα έπρεπε να είναι «κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (A' 28)». Μάλιστα, με την εσφαλμένη διατύπωση της ισχύουσας διάταξης, αγνοούνται οι τροποποιήσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 που έχουν ακολουθήσει μετά το ν. 3812/2009, όπως η με το ν. 4152/2013 (Α' 107) προσθήκη περίπτωσης «ιθ'» στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, η οποία μάλιστα αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 91 του ν. 4461/2017 (Α' 38). Με την νέα διατύπωση αποτυπώνεται σαφώς ότι τα ειδικά προγράμματα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών στο δημόσιο, στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις αυτών, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2190/94.

5. Τέλος, η προτεινόμενη διάταξη θέτει πλέον ξεκάθαρα κριτήρια: η ομάδα των ανέργων στην οποία στοχεύει πρέπει να πληροί σωρευτικά τα εξής κριτήρια: α) να είναι άτομα ηλικίας 55 ως 67 ετών, β) να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και γ) να πρόκειται για μακροχρόνια ανέργους.


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Άρθρο...
Απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 ως 67 ετών


Η παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 (Α' 115), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), είναι δυνατή η ένταξη μακροχρόνια ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., ηλικίας 55 ως 67 ετών, σε προγράμματα που καταρτίζονται από τον Ο.Α.Ε.Δ., για την απασχόλησή τους στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α'101) όπως ισχύει, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, καθώς και στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις αυτών κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α'28) όπως ισχύει. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η χρηματοδότηση και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του προγράμματος.» 

Αθήνα, 08.06.2017

https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: