Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

Aύξηση 0,4% παρουσίασε το Α.Ε.Π. το 1ο τρίμηνο του 2017

Aύξηση 0,4% παρουσίασε το Α.Ε.Π. το 1ο τρίμηνο του 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Πειραιάς, 2 Ιουνίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: 1ο Τρίμηνο 2017 (Προσωρινά στοιχεία)

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν για το 1ο τρίμηνο του 2017 (προσωρινά στοιχεία).

https://www.taxheaven.gr/news/news/attach/id/35262

• Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία1, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου2, κατά το 1ο τρίμηνο 2017, παρουσίασε αύξηση κατά 0,4%, σε σχέση με το 4ο τρίμηνο 2016, έναντι της μείωσης 0,1% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση του 1ου τριμήνου στις 15/05/17. Σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο 2016 παρουσίασε αύξηση κατά 0,4% έναντι της μείωσης 0,5% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση του 1ου τριμήνου. (Πίνακας 1)

• Με βάση μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 1ο τρίμηνο 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 0,8% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 2016 έναντι της μείωσης 0,3% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση του 1ου τριμήνου. (Πίνακας 2)

• Οι διαφορές αυτές είναι αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την πρώτη εκτίμηση. Τα στοιχεία αυτά είναι είτε μηνιαία (όπως στοιχεία Ισοζυγίου Πληρωμών μηνός Μαρτίου) είτε τριμηνιαία (όπως δείκτες κύκλου εργασιών των κλάδων των υπηρεσιών και στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού).

• Οι χρήστες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι τα εποχικά διορθωμένα μεγέθη επανυπολογίζονται κάθε φορά που προστίθεται ένα καινούργιο τρίμηνο στη χρονοσειρά. Συνεπώς τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία αναθεωρούνται κάθε τρίμηνο.

• Στους πίνακες 3-9 εμφανίζονται τα επίπεδα του ΑΕΠ και των συνιστωσών του με και χωρίς εποχική διόρθωση καθώς και οι ετήσιες και τριμηνιαίες μεταβολές τους.

Πληροφορίες
Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών
Τμήμα Τριμηνιαίων, Περιφερειακών και Δορυφορικών Λογαριασμών Ανδριάνα Δαφνή, Παναγιώτης Πέγκας, Άκης Τσαγκουρνός, Παναγιώτης Λούτας 
Τηλ: 213 135 2084, 2566, 2569, 2570 Fax: 213 135 2552
Email: a.dafni@statistics.gr, p.pegkas@statistics.gr , t.tsagkournos@statistics.gr, p.loutas@statistics.gr


___________
1 Εποχική και ημερολογιακή διόρθωση.
2 Αλυσωτοί δείκτες όγκου.

Ολόκληρο το δελτίο τύπου ως συνημμένο αρχείο
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σχετικά με την διαφορά που παρατηρείται μεταξύ της πρώτης εκτίμησης (flash estimate) του 1ου τριμήνου2017 του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) που ανακοινώθηκε στις 15/5/2017 και των προσωρινών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ΔΤ της 2/6/2017 διευκρινίζονται τα εξής:
1. Η πρώτη εκτίμηση (flash estimate) ανακοινώνεται 45 ημέρες μετά το τέλος του τριμήνου αναφοράς και αναγκαστικά βασίζεται σε περιορισμένες πηγές δεδομένων. Συγκεκριμένα, τα μόνα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για το σύνολο της περιόδου (δηλαδή και για τους τρεις μήνες) είναι ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής, ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία και ο δείκτης τιμών καταναλωτή. Ο δείκτης κύκλου εργασιών και όγκου στο λιανικό εμπόριο, οι εισαγωγές - εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και τα στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού είναι διαθέσιμα για τους δύο από τους τρεις μήνες της περιόδου. Επιπλέον:
- Η τελική καταναλωτική δαπάνη γενικής κυβέρνησης συνυπολογίζεται κατ' εκτίμηση ενώ για τους φόρους είναι διαθέσιμα στοιχεία σε ταμειακή και όχι σε δεδουλευμένη βάση.
- Κατά την πρώτη εκτίμηση δεν είναι διαθέσιμοι οι βραχυχρόνιοι δείκτες κύκλου εργασιών των υπηρεσιών. Επίσης δεν είναι διαθέσιμα τριμηνιαία στοιχεία απασχόλησης, τριμηνιαία στοιχεία ισοζυγίου πληρωμών και στοιχεία φόρων σε δεδουλευμένη βάση.
- Ο συνυπολογισμός των στοιχείων αυτών, μόλις καταστούν διαθέσιμα είναι εύλογο να οδηγεί συχνά σε σημαντική αναθεώρηση των εκτιμήσεων κατά την ανακοίνωση που γίνεται 60 ημέρες μετά το τέλος του τριμήνου αναφοράς. Ειδικά για την ελληνική οικονομία ισχύουν σημαντικές ιδιαιτερότητες που δυσχεραίνουν την παραγωγή μοντέλων πρόβλεψης. Τέτοιες είναι, μεταξύ άλλων, οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls), οι αλλαγές στη νομοθεσία που ρυθμίζει αποδοχές και φόρους, κ.ά.
2. Σημαντικές αναθεωρήσεις γίνονται συχνά και από άλλες χώρες. Ενδεικτικά, αν συγκρίνει κανείς την εκτίμηση (flash) με τα προσωρινά στοιχεία των χωρών - μελών της ΕΕ για το τέταρτο τρίμηνο του 2016 θα διαπιστώσει αποκλίσεις που φθάνουν μέχρι και τη μία ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ (Φινλανδία), 0,6 μονάδες (Λετονία), 0,3 (Λιθουανία), 0,2 (Τσεχία, Μ. Βρετανία). Τα σχετικά Δελτία Τύπου της Eurostat βρίσκονται στις διευθύνσεις: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7868348/2-14022017-BP- EN.pdf/da0c1c33-2d80-4cc2-9f34-de2dab92aac5 και http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7895028/2-07032017-AP- EN.pdf/a2cd0972-84a9-43a5-bfd1-a75b25faede8. Επισημαίνεται ακόμη η πρόσφατη (26 Μαΐου 2017) αναθεώρηση των εκτιμήσεων για την εξέλιξη του ΑΕΠ των Ηνωμένων Πολιτειών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017 σε ετήσια βάση, από 0,7 % που ήταν η πρώτη εκτίμηση, η οποία είχε ανακοινωθεί τον Απρίλιο σε 1,2 %. (https://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/2017/gdp1q17 2nd.htm)
3. Η ανακοίνωση των flash εκτιμήσεων δεν είναι υποχρεωτική από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα διαβίβασης όπως περιγράφεται στο παράρτημα Β του Κανονισμού (EE) Νο 549/2013 (ESA 2010) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Αρκετές χώρες της EE (μεταξύ αυτών η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Σουηδία) δεν δημοσιεύουν τέτοιες εκτιμήσεις. Επί του παρόντος η ΕΛΣΤΑΤ παραμένει στην ομάδα των Στατιστικών Αρχών που δημοσιεύουν flash estimates.

https://www.taxheaven.grΔεν υπάρχουν σχόλια: