Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017

Άρθρα Εργασία την Κυριακή κατόπιν αδείας

Άρθρα
Εργασία την Κυριακή κατόπιν αδείας

Ανδρέας Κ. Σακελλαριάδης
Λογιστής – ΦοροτέχνηςΌλοι οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα την ιδιότητα τους, άσχετα από τον τρόπο αμοιβής τους και αδιάφορα από τη μορφή της επιχειρήσεως στην οποία απασχολούνται, δικαιούνται ανάπαυση 24 συνεχών ωρών κάθε εβδομάδα. Η ανάπαυση αυτή χορηγείται καταρχήν την Κυριακή και αρχίζει τη 00:00 ώρα και λήγει την 24:00 ώρα αυτής. Για μισθωτούς επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων ή υπηρεσιών, που λειτουργούν όλο το 24ωρο με σύστημα τριών ομάδων εργασίας, ο χρόνος της αναπαύσεως μπορεί να αρχίζει από την 06:00 ώρα της Κυριακής και να λήγει την 06:00 ώρα της Δευτέρας (άρθρο 1 του Β.Δ 748/1966).

Η Κυριακή αργία, δεν εφαρμόζεται σε μακρά σειρά επιχειρήσεων και εργασιών που αναφέρονται στα άρθρα 2 (Εξαιρέσεις), 7 (Εξαιρέσεις εκ της καθ' ημέραν Κυριακήν και ημέρας αργίας αναπαύσεως) και 9 (Έτεραι εξαιρέσεις εκ της καθ' ημέραν Κυριακήν και ημέρας αργίας αναπαύσεως) του Β.Δ 748/1966. Σύμφωνα όμως με το άρθρο 10 οι μισθωτοί απασχολούμενοι στις επιχειρήσεις αυτές δικαιούνται αναπληρωματική ανάπαυση 24 συνεχών ωρών σε άλλη ημέρα της εβδομάδας. Για να θεμελιώσουν το δικαίωμα αυτό θα πρέπει να απασχολήθηκαν την Κυριακή για χρόνο άνω των πέντε ωρών. Απασχόληση μισθωτού μέχρι πέντε ώρες δεν θεμελιώνει δικαίωμα λήψεως αναπληρωματικής αναπαύσεως.

Η εργασία κατά τις Κυριακές, όπως λέχθηκε και ανωτέρω, απαγορεύεται γενικώς εκτός των εξαιρέσεων που καθιερώνει ο νόμος. Ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η Κυριακή εργασία ο νόμος παρέχει την δυνατότητα στον εργοδότη να απασχολήσει το προσωπικό του κατόπιν αδείας της Επιθεώρησης Εργασίας. Έτσι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Β.Δ 748/1966 κατόπιν αδείας της αρμόδιας Επιθεωρήσεως Εργασίας μπορεί να επιτραπεί η λειτουργία των ακολούθων επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων, υπηρεσιών και εργασιών και η απασχόληση του προσωπικού τους σε αυτές κατά τις Κυριακές:

Α. παραλαβής και διανομής ξένου τύπου

Β. τμημάτων αλλαγής ξένων νομισμάτων των Τραπεζών προς εξυπηρέτησιν περιηγητών,

Γ. των λειτουργουσών εποχιακώς κατ' έτος ή χρησιμοποιουσών ύλας, υποκειμένας εις ταχείαν φθοράν,

Δ. εις εργασίας καθαρισμού συντηρήσεως και επισκευών εγκαταστάσεων, εφ' όσον εκ τούτων εξαρτάται η κανονική λειτουργία της επιχειρήσεως, εκμεταλλεύσεως ή υπηρεσίας και δεν δύναται αύται να γίνωνται κατ' εργάσιμον ημέραν, άνευ προκλήσεως ουσιώδους ανωμαλίας εις την επιχείρησιν, εκμετάλλευσειν ή υπηρεσίαν ή άνευ κινδύνου της ζωής ή υγείας των μισθωτών,

Ε. εις περιπτώσεις επειγούσης εργασίας, μη δυνάμεις να αναβληθεί, άνευ κινδύνου καταστροφής των προϊόντων ή βλάβης των εγκαταστάσεων ή των υλικών εξ ης παρακωλεύεται η κανονική λειτουργία επιχειρήσεως εκμεταλλεύσεως ή υπηρεσίας

Εις τας περιπτώσεις ταύτας, εάν είναι αδύνατον να ζητηθεί η άδεια προ της ενάρξεως της εργασίας επιβάλλεται η αναγγελία της εργασίας εις την Αστυνομικήν Αρχήν, ευθύς μετά την έναρξιν της εργασίας.

Στ. εις περιπτώσεις απογραφής εμπορευμάτων ή διακοσμήσεως προθηκών,

Ζ. εις τας περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρ. 7 του παρόντος, καθ' οσον αφορά εις το απαραίτητον προσωπικόν των Γραφείων εν γένει των εν αυταίς αναφερομένων επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων, υπηρεσιών ή εργασιών.

Εις τας υπό στοιχεία α΄ και γ΄ περιπτώσεις η άδεια δύναται να αφορά εις ολόκληρον το προσωπικόν.

Εις τας υπό στοιχ.ε΄ περιπτώσεις δύναται να επιτραπεί η εργασία και κατά τας αναπληρωματικάς ημέρας εβδομαδιαίας αναπαύσεως ταύτης εξασφαλιζομένης κατ΄άλλην εργάσιμον ημέραν.

Στις επιχειρήσεις και εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, 9 του Β.Δ 748/1966, η αίτηση προς την Επιθεώρηση Εργασίας υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sepenet.gr σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 34331/Δ9.8920/26.07.2016 «Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ))».

Τέλος προσοχή πρέπει να δοθεί ότι:

τόσο για τις επιχειρήσεις και τις εργασίες στις οποίες είναι επιτρεπτή η λειτουργία και η απασχόληση των μισθωτών, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 7 του Β.Δ 748/1966 δεν απαιτείται άδεια από την Επιθεώρηση Εργασίας, όσο και για τις επιχειρήσεις και εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 9, εργασία κατόπιν άδειας από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, υποχρεωτικά υποβάλλεται συμπληρωματικός πίνακας ωραρίου με τα στοιχεία των απασχολουμένων τις ώρες απασχολήσεως καθώς και την ημέρα αναπληρωματικής ανάπαυσης.

https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: