Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

Πόσο απέδωσαν οι νέοι φόροι - Μείωση εσόδων από άμεσους φόρους, αύξηση από έμμεσους

Πόσο απέδωσαν οι νέοι φόροι - Μείωση εσόδων από άμεσους φόρους, αύξηση από έμμεσους

Πόσο απέδωσαν οι νέοι φόροι - Μείωση εσόδων από άμεσους φόρους, αύξηση από έμμεσους

Mείωση εσόδων από άμεσους φόρους και αύξηση από έμμεσους δείχνει η έκθεση για την εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων της ΑΑΔΕ για τον μήνα Απρίλιο.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2017, τα φορολογικά έσοδα ανέρχονται σε 12.360.723.036,90 €, στο ίδιο σχεδόν επίπεδο με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, όπου τα έσοδα ανέρχονταν σε 12.509.752.276,83 €.

Συγκριτικά με το πρώτο τετράμηνο του 2016, τα έσοδα από άμεσους φόρους το πρώτο τετράμηνο του 2017 μειώθηκαν κατά 425,37 εκ. €, ενώ τα έσοδα από έμμεσους φόρους αυξήθηκαν κατά 276,34 εκ. €.

Τα έσοδα Απριλίου 2017 ανήλθαν σε 2.845.129.900,10 €, ελαφρώς μειωμένα σε σχέση με τα έσοδα τον Απρίλιο του 2016, τα οποία ανέρχονταν σε 2.946.470.212,96 €.

Σύμφωνα με τη διάρθρωση των φορολογικών εσόδων τον Απρίλιο του 2017, οι άμεσοι φόροι ανέρχονται στο 29,58% των συνολικών φορολογικών εσόδων και οι έμμεσοι φόροι στο 70,42%. Αντίστοιχη ήταν η διάρθρωση των εσόδων και τον Απρίλιο του 2017.


Έσοδα από φόρους στο εισόδημα
Η μείωση των εσόδων από φόρους στο εισόδημα (ΚΑΕ 0100) κατά 16 εκ. € διαμορφώθηκε κυρίως από τη μείωση των εσόδων από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων (ΚΑΕ 0120) και των εσόδων από τις ειδικές κατηγορίες φόρων εισοδήματος και άλλων προσόδων (ΚΑΕ 0140) κατά 7,17 εκ. € και 11,61 εκ. € αντίστοιχα, ενώ τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων (ΚΑΕ 0110) αυξήθηκαν κατά 3,45 εκ. €.

Έσοδα από φόρους στο εισόδημα φυσικών προσώπων
Ειδικότερα, τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων (ΚΑΕ 0110), τα οποία αποτελούν το 85,23% των συνολικών εσόδων από φόρους στο εισόδημα κατά τον μήνα Απρίλιο του 2017, εμφανίζονται στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με το αντίστοιχο μέγεθος του προηγούμενου έτους , ήτοι έχουν διαμορφωθεί σε 444,07 εκ. € έναντι 440,62 εκ. €.

Αξιοσημείωτες μεταβολές παρατηρούνται στους ΚΑΕ 0113 και 0115, οι οποίοι αφορούν φόρο στο εισόδημα εισπραττόμενο με μορφή παρακράτησης και αποτελούν το 97,57% των εσόδων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα από τους φόρους στο εισόδημα από μισθούς και συντάξεις που εισπράττονται με τη μορφή παρακράτησης (ΚΑΕ 0113), διαμορφώθηκαν σε 397,13 εκ. € τον Απρίλιο του 2017 έναντι 369,97 εκ. € τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, αυξημένα κατά 7,34%. Η παρακράτηση του φόρου από μισθούς και συντάξεις σύμφωνα με τη νέα κλίμακα του του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α' 85/12-5-2016) εφαρμόζεται από τον Μάιο του 2016.

Τα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα (πλην μισθών και συντάξεων) εισπραττόμενο με τη μορφή παρακράτησης (ΚΑΕ 0115) μειώθηκαν, με το ποσό να ανέρχεται σε 36,17 εκ. € τον Απρίλιο του 2017 έναντι 57,2 εκ. € τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.


Έσοδα από φόρους στο εισόδημα νομικών προσώπων
Τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (ΚΑΕ 0120) εμφανίζονται μειωμένα τον μήνα Απρίλιο του 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016, ήτοι διαμορφώθηκαν σε 8,36 εκ. € τον Απρίλιο του 2017 έναντι 15,53 εκ. € τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.


Έσοδα από ειδικές κατηγορίες φόρων εισοδήματος και άλλων προσόδων

Τα έσοδα από τις ειδικές κατηγορίες φόρων εισοδήματος και άλλων προσόδων (ΚΑΕ 0140) κατά τον μήνα Απρίλιο 2017 εμφανίζονται μειωμένα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016 και συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν σε 65,69 εκ. € έναντι 77,31 εκ. € . 

Σε επίπεδο κατηγοριών σημειώθηκαν οι ακόλουθες αξιοσημείωτες μεταβολές:
• μείωση των εσόδων από τον φόρο σε κέρδη από λαχεία, λαχειοφόρες αγορές, ΠΡΟ-ΠΟ κλπ (ΚΑΕ 0143), τα οποία διαμορφώθηκαν σε 3,58 εκ. € τον Απρίλιο του 2017 έναντι 7,44 εκ. € τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, δηλαδή μειώθηκαν κατά 51,92%,
• μείωση των εσόδων από τον φόρο επί των τόκων των καταθέσεων, συμφωνιών επαναγοράς, ομολόγων κ.λπ. (ΚΑΕ 0144), τα οποία διαμορφώθηκαν σε 27,95 εκ. € τον Απρίλιο του 2017 έναντι 34,77 εκ. € τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, δηλαδή μειώθηκαν κατά 19,63% και
• μείωση των εσόδων από λοιπούς φόρους ειδικών κατηγοριών (ΚΑΕ 0149), τα οποία διαμορφώθηκαν σε 24,30 εκ. € τον Απρίλιο του 2017 έναντι 25,76 


Έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής 

Για τον Απρίλιο του 2017, τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής εισπραττόμενο με τη μορφή παρακράτησης (ΚΑΕ 0150) μειώθηκαν σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του Απριλίου του προηγούμενου έτους και συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν σε 2,93 εκ. € έναντι 3,60 εκ. €. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων της εν λόγω κατηγορίας προέρχονται από τον φόρο επί πληρωμών για πνευματικά και άλλα δικαιώματα προς χώρες με τις οποίες έχουν συναφθεί συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας (ΚΑΕ 0151).

Έσοδα από φόρους στην περιουσία
Τον Απρίλιο του 2017, τα έσοδα από φόρους στην περιουσία (ΚΑΕ 0200) (56,21 εκ. €) συνεισφέρουν το 6,68% των συνολικών εσόδων από άμεσους φόρους και εμφανίζονται χαμηλότερα, κατά 5,39%, σε σύγκριση με τα έσοδα του αντίστοιχου μήνα του έτους 2016 (59,41 εκ. €) .


Έσοδα από λοιπούς άμεσους φόρους

Τον Απρίλιο του 2017, τα έσοδα από τους λοιπούς άμεσους φόρους (ΚΑΕ 0800), τα οποία ανήλθαν σε 83,04 εκ. €, συνεισφέρουν το 9,87% των συνολικών εσόδων από άμεσους φόρους και παρουσιάζονται μειωμένα κατά 48 εκ. € (δηλαδή κατά 36,63%) σε σχέση με τον Απρίλιο του 2016.

Τα έσοδα από λοιπούς άμεσους φόρους (ΚΑΕ 0890) μειώθηκαν κατά 1,84 εκ. € (μείωση κατά 3,59%) και διαμορφώθηκαν σε 49,44 εκ. €. Σε επίπεδο υποκατηγοριών, σημειώνονται οι ακόλουθες μεταβολές:

• αύξηση των εσόδων από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα (ΚΑΕ 0891) κατά 1,12 εκ. € (ήτοι κατά 3,12%), τα οποία διαμορφώθηκαν σε 36,99 εκ. € τον Απρίλιο 2017 έναντι 35,87 εκ. € τον Απρίλιο του 2016 και

• μείωση των εσόδων από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος (άρθρο 31, Ν. 3986/201 - ΚΑΕ 0896) κατά 2,28 εκ. € (ήτοι κατά 17,56%), τα οποία διαμορφώθηκαν σε 10,71 εκ. € τον Απρίλιο του 2017 έναντι 12,99 εκ. € τον Απρίλιο του 2016.


Έσοδα από τον ΦΠΑ
Τα συνολικά έσοδα από τον Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 1100), ποσού 1,33 δις €, διαρθρώνονται σε έσοδα από τον Φ.Π.Α. εγχωρίων (ΚΑΕ 1110), τον Φ.Π.Α. εγχωρίων (ΚΑΕ 1120 - νέος ΚΑΕ, που δημιουργήθηκε το 2016 σε συνέχεια του ΚΑΕ 1110 με σκοπό τη μεγαλύτερη ανάλυση του κωδικού 11151 «Φ.Π.Α. από λοιπές δραστηριότητες που εισπράττεται μέσω Τελωνείων») και τον Φ.Π.Α. εισαγομένων (ΚΑΕ 1150), τα οποία τον Απρίλιο του 2017 αντιστοιχούν στο 84,63%, στο 4,4% και στο 10,97%, αντίστοιχα, των συνολικών εσόδων από Φ.Π.Α.

Τα έσοδα από τον Φ.Π.Α. εγχωρίων (ΚΑΕ 1110) τον Απρίλιο του 2017 παρουσίασαν μείωση κατά 3,16% (μείωση 36,74 εκ. €) σε σχέση με τον Απρίλιο του 2016, ενώ τα έσοδα από τον Φ.Π.Α. εισαγομένων (ΚΑΕ 1150) αυξήθηκαν κατά 8,35% (αύξηση 11,25 εκ. €). Για τον μήνα αναφοράς, στη νέα ομάδα 1120 (σε αντικατάσταση του ΚΑΕ 1115) εμφανίζονται έσοδα ύψους 58,52 εκ. €.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω μεταβολών είναι ότι τον Απρίλιο του 2017, τα συνολικά έσοδα από τον Φ.Π.Α. ενισχύθηκαν κατά 33,02 εκ. € έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2016 (ποσοστιαία μεταβολή 2,55%) (Γράφημα 14), το οποίο κατά ένα μέρος οφείλεται στη μεταβολή των συντελεστών Φ.Π.Α.

Σε επίπεδο κατηγοριών σημειώθηκαν οι ακόλουθες αξιοσημείωτες μεταβολές:
• μείωση των εσόδων από τον Φ.Π.Α. στα προϊόντα καπνού (ΚΑΕ 1118), τα οποία μειώθηκαν κατά 10,77 εκ. € και διαμορφώθηκαν σε 34,44 εκ. €,
• αύξηση των εσόδων από τον Φ.Π.Α. σε κάθε είδους λοιπές δραστηριότητες που εισπράττεται μέσω των ΔΟΥ (ΚΑΕ 1119), τα οποία διαμορφώθηκαν σε 959,24 εκ. € παρουσιάζοντας αύξηση κατά 37,38 εκ.
€ και
• αύξηση των εσόδων από τον Φ.Π.Α. στα λοιπά εισαγόμενα (ΚΑΕ 1151), τα οποία αυξήθηκαν κατά 11,6 εκ. € και διαμορφώθηκαν στα 141,19 εκ. €.


Έσοδα από λοιπούς φόρους συναλλαγών

Τα μηνιαία έσοδα από τους λοιπούς φόρους συναλλαγών τον Απρίλιο του 2017 παρουσίασαν μικρή σε απόλυτο μέγεθος μείωση της τάξης του 3,64% και διαμορφώθηκαν σε 29,49 εκ. € έναντι 30,61 εκ. € τον Απρίλιο του 2016. Για τον μήνα αναφοράς, η συγκεκριμένη κατηγορία συνεισφέρει στο σύνολο των εσόδων από έμμεσους φόρους μόνον κατά 1,47%.
Ειδικότερα, σε επίπεδο επιμέρους κατηγοριών εσόδων, οι οποίες διαμορφώνουν το αποτέλεσμα στη μείζονα κατηγορία των λοιπών φόρων συναλλαγών, σημειώνεται:
• μείωση των εσόδων από φόρους στις μεταβιβάσεις και συγκεντρώσεις κεφαλαίων (ΚΑΕ 1210) κατά 1,13 εκ. €, με τα συνολικά έσοδα να ανέρχονται σε 16,41 εκ. € (μείωση 6,42%) και
• σταθερή είσπραξη εσόδων από τέλη χαρτοσήμου (ΚΑΕ 1220) διαμορφούμενη στα 12,8 εκ. €.Έσοδα από λοιπούς φόρους κατανάλωσης

Τα μηναία έσοδα από τους λοιπούς φόρους κατανάλωσης (ΚΑΕ 1300) διαμορφώθηκαν σε 40,94 εκ. € τον Απρίλιο του 2017 έναντι 41,64 εκ. € τον Απρίλιο του 2016.

Πιο αναλυτικά, τα έσοδα από τους λοιπούς φόρους κατανάλωσης παρουσίασαν τις ακόλουθες αξιοσημείωτες μεταβολές:
• μείωση των εσόδων από τον ειδικό φόρο πολυτελείας επιβατικών αυτοκινήτων χωρών της Ε.Ε. και εισαγόμενων από τρίτες χώρες (ΚΑΕ 1341 και 1342) σε 14,38 χιλ. € έναντι 1,96 εκ. €, η οποία οφείλεται στην κατάργηση από 01/06/2016 του εν λόγω ειδικού φόρου (άρθ.59, ν.4389/16),
• μείωση των εσόδων από τον φόρο ασφαλίστρων (άρθρο 29, ν.3492/06_ΚΑΕ 1352) σε 233 χιλ. € τον Απρίλιο του 2017 έναντι 10,76 εκ. € τον Απρίλιο του 2016 (μείωση κατά 97,83%), η οποία ωστόσο οφείλεται στον ετεροχρονισμό συμμόρφωσης των υπόχρεων σε καταβολή του φόρου και δεν απεικονίζει πραγματική μείωση,
• αύξηση των εσόδων από τα τέλη συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και καρτοκινητής τηλεφωνίας σε 18,59 εκ. € τον Απρίλιο του 2017 έναντι 14,41 εκ. € τον Απρίλιο του 2016 (αύξηση κατά 29,03%),
• μηδενικά έσοδα από την εισφορά 3% επί της αξίας του πωλούμενου στο εσωτερικό ζύθου (ΚΑΕ 1358) έναντι 1,44 εκ. € τον Απρίλιο του 2017, το οποίο οφείλεται στην κατάργηση της εν λόγω εισφοράς από τον Μάιο του 2016 (άρθ.57, ν.4389/16) και
• έσοδα από την επιβολή τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση (τα οποία ανήλθαν σε 1,97 εκ. € και 7,59 εκ. €, αντίστοιχα, τον Απρίλιο του 2017. Επισημαίνεται ότι τα συγκεκριμένα τέλη επιβάλλονται επί μηνιαίων λογαριασμών σύνδεσης που εκδίδονται από 01.06.2016 και από 01.01.2017, αντίστοιχα.


Έσοδα από φόρους κατανάλωσης που εισπράττονται από τα Τελωνεία

Τα έσοδα από τους φόρους κατανάλωσης που εισπράττονται από τα Τελωνεία (ΚΑΕ 1400) μειώθηκαν κατά 13,05% και διαμορφώθηκαν σε 509,69 εκ. € τον Απρίλιο του 2017 έναντι 586,22 εκ. € τον Απρίλιο του 2016. 
Επισημαίνεται ότι η συνεισφορά της συγκεκριμένης κατηγορίας εσόδων στα συνολικά έσοδα από έμμεσους φόρους είναι αρκετά υψηλή (ποσοστό συμμετοχής 25,44%) κατά τον μήνα Απρίλιο του 2017.

Σημαντικές, σχετικά, μεταβολές σε απόλυτο μέγεθος παρουσίασαν τα έσοδα από:
• τον Ε.Φ.Κ. εισαγόμενου από τρίτες χώρες diesel (KAE 1433), τα οποία αυξήθηκαν κατά 20,79 εκ. € και διαμορφώθηκαν σε 26,84 εκ. €. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται εν μέρει στην αύξηση των συντελεστών Ε.Φ.Κ. στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης από 01.01.2017 
• τον φόρο κατανάλωσης που επιβλήθηκε από 1/1/2017 στον καφέ από τρίτες χώρες τα οποία ανήλθαν σε 1,9 εκ. €,
• τον φόρο κατανάλωσης που επιβλήθηκε από 1/1/2017 στο ηλεκτρονικό τσιγάρο (άρθρο 58 του ν τα οποία ανήλθαν στις 950,85 χιλ. €,
• τον Ε.Φ.Κ. εγχωρίων και ΕΕ βενζινών (ΚΑΕ 1462), τα οποία μειώθηκαν κατά 27,53 εκ. € (ήτοι κατά 14,18%) και διαμορφώθηκαν σε 166,58 εκ. €,
• τον Ε.Φ.Κ. εγχωρίων και ΕΕ diesel (ΚΑΕ 1463), τα οποία εμφάνισαν μείωση κατά 20,99 εκ. € (δηλαδή κατά 18,34%) και διαμορφώθηκαν στα 93,46 εκ. €.
• τον Ε.Φ.Κ. στην ηλεκτρική ενέργεια (άρθ.15, ν.3833/10_ΚΑΕ 1465), τα οποία μειώθηκαν κατά 11,46 εκ. € (δηλαδή κατά 84,51%) και διαμορφώθηκαν σε 2,1 εκ. €. Η εν λόγω μείωση οφείλεται στην επιστροφή 12,58 εκ. € στο πλαίσιο της απαλλαγής από τον ΕΦΚ της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία (Απόφαση ΓΓΔΕ ΔΕΦΚΦ Α 1029710 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ Β' 743/21-03-2016)),
• τον Ε.Φ.Κ. στο εγχώριο και ΕΕ φυσικό αέριο (ΚΑΕ 1466), τα οποία μειώθηκαν κατά 11,16 εκ. € (δηλαδή κατά 72,38%) και διαμορφώθηκαν σε 4,26 εκ. €. Αυτή η μεταβολή ερμηνεύεται εν μέρει από την απαλλαγή που προβλέφθηκε από τον Ε.Φ.Κ. του φυσικού αερίου, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 01.06.2016, καθώς και τη μείωση των συντελεστών Ε.Φ.Κ. για τους οικιακούς και μεγάλους εταιρικούς καταναλωτές (παρ. 2 του άρθρου 61 του από 01.01.2017,
• τον Ε.Φ.Κ. στα προϊόντα καπνού (ΚΑΕ 1471), τα οποία παρουσίασαν μείωση κατά 43,07 εκ. € (δηλαδή κατά 24,95%) και συγκεκριμένα διαμορφώθηκαν σε 129,54 εκ. €,

Δεν υπάρχουν σχόλια: