Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Διορθώσεις και τροποποιήσεις στον Ευρωπαικό και Τελωνειακό Κώδικα

Διορθώσεις και τροποποιήσεις στον Ευρωπαικό και Τελωνειακό Κώδικα
Στις 8 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε διόρθωση και τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού του τελωνειακού κώδικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κείμενο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα και οι νέοι κανόνες τέθηκαν σε ισχύ στις  14 Ιουνίου.

Οι σημαντικότερες αλλαγές μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
• Διευκρίνιση και απλούστευση των κανόνων για την έκδοση μακροπρόθεσμης δήλωσης τακτικού προμηθευτή (για παράδειγμα, επανεισαγωγή της δυνατότητας έκδοσης, σε οποιοδήποτε σημείο του έτους, ενιαίας δήλωσης που καλύπτει ολόκληρο το ημερολογιακό έτος - άρθρο 62).
Συμπεριλήφθηκε η δυνατότητα μια ενιαία δήλωση τακτικού προμηθευτή να καλύπτει τόσο τα εμπορεύματα που έχουν ήδη παραδοθεί έως την ημερομηνία έκδοσης της δήλωσης όσο και τα εμπορεύματα που πρόκειται να παραδοθούν σε μεταγενέστερο χρόνο. Για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας και ευχερέστερης εφαρμογής του κανόνα, η πρώτη και η τελευταία ημερομηνία έναρξης της περιόδου την οποία καλύπτει η δήλωση τακτικού προμηθευτή θα πρέπει να ορίζονται με σημείο αναφοράς την ημερομηνία έκδοσης της εν λόγω δήλωσης. Συνεπώς, παρότι η μέγιστη περίοδος την οποία καλύπτει μια δήλωση θα πρέπει να ορίζεται στους 24 μήνες, η εν λόγω περίοδος δεν θα πρέπει να εκτείνεται πέραν των 12 προηγούμενων μηνών ούτε να ξεκινά σε ημερομηνία μεταγενέστερη των 6 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης.
• Δίνεται περισσότερος χρόνος στους εξαγωγείς για να αποκτήσουν αριθμό Εγκεκριμένου Εξαγωγέα (REX) για τους σκοπούς των Συμφωνιών Διευκόλυνσης Εμπορίου, ιδίως για τη Συμφωνία ΕΕ-Καναδά (CETA) [άρθρο 68].

• Οι διεθνείς οδικές μεταφορές εξασφαλίζονται καλύτερα από χρηματοοικονομικής άποψης, διότι το όριο μέχρι το οποίο κάθε εγγυοδοτικός οργανισμός μπορεί να καταστεί υπεύθυνος σε σχέση με μια συγκεκριμένη επιχείρηση διεθνών οδικών μεταφορών (TIR) ​​αυξήθηκε από 60.000 ευρώ σε 100.000 ευρώ [άρθρο 163].

• Διευκρινίστηκαν οι κανόνες για τον ορισμό του τελωνείου εξόδου σε περιπτώσεις εξαγωγής που ακολουθούνται από τη διαμετακόμιση προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης [άρθρο 329 παράγραφος 8].

https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: