Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Χρόνος απόκτησης του ποσού που επιδικάζεται με δικαστική απόφαση θεωρείται ο χρόνος έκδοσης εκτελεστής δικαστικής απόφασης

Χρόνος απόκτησης του ποσού που επιδικάζεται με δικαστική απόφαση θεωρείται ο χρόνος έκδοσης εκτελεστής δικαστικής απόφασηςΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΟΛ
Αναδημοσίευση από το ενημερωτικό δελτίο Απριλίου 2017 της ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
www.solae.gr
Χρόνος απόκτησης του ποσού που επιδικάζεται με δικαστική απόφαση θεωρείται ο χρόνος έκδοσης εκτελεστής δικαστικής απόφασης

ΕΡΩΤΗΜΑ

Κατά την λύση της εκμίσθωσης ακινήτου, η εκμισθώτρια ΑΕ κατέγραψε ζημιές που προκλήθηκαν στο ακίνητό της κατά τη διάρκεια της μίσθωσής του.
Μηχανικός εκτίμησε το ύψος των ζημιών και βάσει της έκθεσής του η εκμισθώτρια Α.Ε. υπέβαλε αγωγή απο­ζημίωσης προς την μισθώτρια Α.Ε.
Το δικαστήριο, στη χρήση 2016, κήρυξε την αγωγή προ­σωρινά εκτελεστή για το ήμισυ του αιτούμενου ποσού, το οποίο και κατεβλήθη από την εναγόμενη μισθώτρια Α.Ε.
Η εκδίκαση της υπόθεσης συνεχίζεται στο Εφετείο.
Πως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το προσωρινώς κατα­βληθέν ποσό, τόσο λογιστικά όσο και φορολογικά;

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με το πα­ραπάνω ερώτημα είναι η εξής:
 • Στο άρθρο 8 παράγραφος 4 του Ν.4172/2013 ανα­φέρεται ότι: «χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεω­ρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαί­ωμα είσπραξής του».
 • Στην ΠΟΛ.1223/2015, με την οποία ερμηνεύθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4172/2013, αναφέρε­ται ότι: «για την υπαγωγή εισοδήματος σε φόρο α­παιτείται να συντρέχουν για το εισόδημα αυτό σω­ρευτικά δύο προϋποθέσεις: α) να έχει καταστεί δε­δουλευμένο εντός του οικείου φορολογικού έτους και β) να έχει αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξής του εντός του ίδιου έτους».
 • Επίσης στην ΠΟΛ. 1223/2015 αναφέρεται ότι: «χρό­νος απόκτησης των τόκων που επιδικάζονται με δι­καστική απόφαση θεωρείται ο χρόνος έκδοσης εκτε­λεστής δικαστικής απόφασης».
 • Οι διατάξεις του άρθρου 904 του ΚΠολΔ, ορίζουν ότι:
  «1. Αναγκαστική εκτέλεση μπορεί να γίνει μόνο βάσει εκτελεστού τίτλου.
  2. Εκτελεστοί τίτλοι είναι:
  Α) οι τελεσίδικες αποφάσεις καθώς και οι αποφάσεις κάθε ελληνικού δικαστηρίου που κηρύχθηκαν προ­σωρινά εκτελεστές, …»
 • Σύμφωνα με το άρθρο 908 ΚΠολΔ το δικαστήριο δύ­ναται να κηρύξει προσωρινά εκτελεστή την απόφαση, ολικά ή εν μέρει, σε κάθε περίπτωση που κρίνει πως συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι για αυτό, ή ότι η καθυ­στέρηση στην εκτέλεση μπορεί να προκαλέσει σημα­ντική ζημία στο διάδικο που νίκησε. Ιδίως μπορεί να διαταχθεί προσωρινή εκτέλεση
α) αν η απόφαση στηρίχθηκε σε αναγνώριση της α­παίτησης ή σε δικαστική ομολογία ή σε δημόσιο ή αναγνωρισμένο ιδιωτικό έγγραφο,
β) αν πρόκειται για διατροφή από οποιαδήποτε αιτία,
γ) αν πρόκειται για απαιτήσεις από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δ) αν πρόκειται για αποζη­μίωση από άδικη πράξη,
ε) σε απαιτήσεις που πηγάζουν από τις σχέσεις που αναφέρουν τα άρθρα 663 ή 728,
στ) σε εμπορικές διαφορές,
ζ) σε διαφορές σχετικές με τη νομή,
η) σε απαιτήσεις από ανώνυμους τίτλους.
- Συνεπώς, επειδή το δικαστήριο κήρυξε την αγωγή το 2016 εν μέρει προσωρινά εκτελεστή και η απόφαση του αυτή αποτελεί εκτελεστό τίτλο, παρότι η εκδίκαση της υπόθεσης συνεχίζεται στο Εφετείο, η εισπραχθείσα απο­ζημίωση θα καταχωρηθεί στα έσοδα της χρήσεως 2016 και θα φορολογηθεί στο φορολογικό έτος αυτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: