Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Δάνεια που χορηγούνται από τους εργοδότες στους εργαζομένους με την μορφή προκαταβολών μισθού

Δάνεια που χορηγούνται από τους εργοδότες στους εργαζομένους με την μορφή προκαταβολών μισθού
Τέλη Χαρτοσήμου
07 Ιουν 2017 - 11:52
Picture 0 for Δάνεια που χορηγούνται από τους εργοδότες στους εργαζομένους με την μορφή προκαταβολών μισθού
Στις προκαταβολές μισθών που δίνονται από εταιρεία σε εργαζομένους της και οι οποίες συμψηφίζονται εφάπαξ και μέσα στον ίδιο μήνα με τον μισθό των υπαλλήλων, δεν θεωρείται ότι υφίσταται δανειακή σχέση μεταξύ του εργοδότη και των υπαλλήλων και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα επιβολής Τελών Χαρτοσήμου.

Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις προκαταβολών μισθών, που εξοφλούνται δια μηνιαίων κρατήσεων από τις αποδοχές των υπαλλήλων οπού σε αυτή την περίπτωση υφίσταται δανειακή σχέση κατά την έννοια του άρθρου 806 του Αστικού Κώδικα και υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου 3% ή 2% (πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% επ’αυτού), κατά τις διακρίσεις των άρθρων 13§1.α και 15§1.α του Κώδικα τελών Χαρτοσήμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: