Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Έλεγχοι για τα μετρητά που εισέρχονται και εξέρχονται από την Ε.Ε.

Έλεγχοι για τα μετρητά που εισέρχονται και εξέρχονται από την Ε.Ε.Η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ) του Συμβουλίου συμφώνησε εχθές με τη θέση της σχετικά με σχέδιο κανονισμού που αποσκοπεί στη βελτίωση των ελέγχων όσον αφορά τα μετρητά που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση.
Αυτή η θέση χρησιμεύει ως εντολή του Συμβουλίου να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μόλις το Κοινοβούλιο διατυπώσει τη δική του θέση.
"Τα ποινικά και τρομοκρατικά δίκτυα προάγουν την ανωνυμία των συναλλαγών πληρωμής σε μετρητά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρειαζόμαστε ένα αποτελεσματικό σύστημα δηλώσεων μετρητών που να μπορεί να βοηθήσει τις αρχές να προλαμβάνουν καλύτερα και να καταπολεμούν τις παράνομες δραστηριότητες και να ενισχύουν την ασφάλεια σε ολόκληρη την Ένωση ".
- Edward Scicluna, Υπουργός Οικονομικών της Μάλτας
Ο μελλοντικός κανονισμός θα βελτιώσει το ισχύον σύστημα ελέγχων όσον αφορά τα μετρητά που εισέρχονται ή εξέρχονται από την ΕΕ αντικαθιστώντας τον κανονισμό 1889/2005. Στόχος είναι να ληφθεί υπόψη η ανάπτυξη νέων βέλτιστων πρακτικών στην εφαρμογή, εντός της ΕΕ, διεθνών προτύπων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που αναπτύχθηκε από την ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης (FATF). Κατά συνέπεια, το σχέδιο κανονισμού επεκτείνει τον ορισμό των μετρητών σε ορισμένα μέσα ή μεθόδους πληρωμής εκτός του νομίσματος, όπως επιταγές, ταξιδιωτικές επιταγές, χρυσό και προπληρωμένες κάρτες.
Επιπλέον, επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του σε μετρητά που αποστέλλονται με ταχυδρομική αποστολή, αποστολή ή αποστολή με courier.
Κατά συνέπεια, θα συμπληρώσει το νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που προβλέπεται στην οδηγία 2015/849.
Σύμφωνα με την κοινή θέση του Συμβουλίου, κάθε πολίτης που εισέρχεται ή εξέρχεται από την ΕΕ και μεταφέρει μετρητά αξίας 10 000 ευρώ και άνω θα πρέπει να το δηλώσει στις τελωνειακές αρχές.
Η δήλωση θα πρέπει να γίνει ανεξάρτητα από το αν οι ταξιδιώτες μεταφέρουν τα μετρητά στο πρόσωπό τους, τις αποσκευές τους ή τα μεταφορικά μέσα. Κατόπιν αιτήματος των αρχών, θα πρέπει να το θέσουν στη διάθεση του για έλεγχο.
Όσον αφορά τα μετρητά που αποστέλλονται σε ταχυδρομικά δέματα, αποστολές ταχυμεταφορών, ασυνόδευτες αποσκευές ή φορτία σε εμπορευματοκιβώτια ("ασυνόδευτα μετρητά"), οι αρμόδιες αρχές θα έχουν την εξουσία να ζητούν από τον αποστολέα ή τον αποδέκτη, κατά περίπτωση, Η δήλωση θα γίνει γραπτώς ή ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας ένα τυποποιημένο έντυπο.
Οι αρχές θα έχουν την εξουσία να διενεργούν ελέγχους σε οποιεσδήποτε αποστολές, δοχεία ή μεταφορικά μέσα που ενδέχεται να περιέχουν ασυνόδευτα μετρητά.
Οι αρχές των κρατών μελών θα ανταλλάσσουν πληροφορίες, ιδίως όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα μετρητά σχετίζονται με εγκληματικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ. Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται επίσης στην Επιτροπή.
Ο νέος κανονισμός δεν θα εμποδίσει τα κράτη μέλη να προβλέψουν συμπληρωματικούς εθνικούς ελέγχους για τις κινήσεις ρευστών διαθεσίμων εντός της Ένωσης βάσει της εθνικής νομοθεσίας, υπό τον όρο ότι αυτοί οι έλεγχοι είναι σύμφωνοι με τις θεμελιώδεις ελευθερίες της Ένωσης.


https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: