Είναι δυνατή η υποβολή χωριστών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από συζύγους;
Το γεγονός ότι ο ένας εκ των συζύγων είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, πράγμα που προϋποθέτει και χωριστή κατοικία των συζύγων, συνιστά περίπτωση δυνάμενη να αντιμετωπισθεί, για τις ανάγκες της υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος και μόνο, ως διακοπή της έγγαμης συμβίωσης.
Έτσι, οι σύζυγοι δύνανται να υποβάλλουν χωριστά δηλώσεις στην Ελλάδα, όταν ο ένας εκ των δύο είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η ανάγκη που οδήγησε τον νομοθέτη να προβλέψει τη δυνατότητα υποβολής χωριστών δηλώσεων εκ μέρους των συζύγων σε περίπτωση διακοπής, κατά την έννοια του οικογενειακού δικαίου, της έγγαμης συμβίωσης, συντρέχει εν μέρει και στην περίπτωση που οι σύζυγοι, παρόλο που δεν έχουν διακόψει την έγγαμη συμβίωση (κατά το οικογενειακό δίκαιο) εν πάση περιπτώσει έχουν χωριστή κατοικία. Η υποβολή της δήλωσης γίνεται σε έγχαρτη μορφή μέχρι την προσαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων (ΣτΕ 1215/2017).