Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Πλαστικές σακούλες: Η Επιτροπή ζητεί από την Ελλάδα να μειώσει την κατανάλωση και να εφαρμόσει τους κανόνες της Ε.Ε.

Πλαστικές σακούλες: Η Επιτροπή ζητεί από την Ελλάδα να μειώσει την κατανάλωση και να εφαρμόσει τους κανόνες της Ε.Ε.Πλαστικές σακούλες: Η Επιτροπή ζητεί από την ΕΛΛΑΔΑ, την ΙΤΑΛΙΑ, την ΚΥΠΡΟ και την ΠΟΛΩΝΙΑ να εφαρμόσουν τους κανόνες της ΕΕ για τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς
Η Επιτροπή καλεί την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πολωνία να ολοκληρώσουν την μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα στο εθνικό τους δίκαιο. Για να καταπολεμηθούν η σπατάλη πόρων και η ρίψη απορριμμάτων, τα κράτη μέλη έπρεπε να θεσπίσουν μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς, όπως απαιτείται από την οδηγία για τις πλαστικές σακούλες [οδηγία (ΕΕ) 2015/720] έως τις 27 Νοεμβρίου 2016.

Η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να επιτύχουν αυτή τη μείωση μέσα από τον καθορισμό τιμής για τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς και/ή τη θέσπιση εθνικών στόχων μείωσης. Οι εθνικές κυβερνήσεις μπορούν να επιλέξουν από έναν κατάλογο μέτρων ώστε να επιτύχουν τους στόχους που έχουν συμφωνηθεί από κοινού. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται οικονομικά μέσα, όπως η επιβολή φόρων ή τελών.
Μια άλλη επιλογή είναι ο καθορισμός εθνικών στόχων μείωσης: τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι, έως το τέλος του 2019, η ετήσια κατανάλωση ανά άτομο δεν θα ξεπερνά τις 90 σακούλες. Έως το τέλος του 2025, ο αριθμός αυτός θα πρέπει να μειωθεί στις 40 σακούλες ανά άτομο.Και οι δύο αυτές επιλογές μπορούν να υλοποιηθούν είτε με υποχρεωτικά μέτρα είτε μέσω συμφωνιών με τους αντίστοιχους κλάδους της οικονομίας. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να απαγορευτούν οι πλαστικές σακούλες, εφόσον οι απαγορεύσεις αυτές δεν υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζει η οδηγία, ώστε να διαφυλαχθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. Η Επιτροπή εξετάζει κατά προτεραιότητα αν τα κράτη μέλη έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση να μεταφέρουν αυτή την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. Σήμερα η Επιτροπή αποστέλλει τελική προειδοποίηση προς την Ελλάδα, την Ιταλία, την Κύπρο και την Πολωνία, καθώς εξακολουθούν να μην έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα τους. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην αιτιολογημένη γνώμη. Αν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει τα κράτη μέλη στο Δικαστήριο της ΕΕ.

https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: