Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ: ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ: ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

on .
Άρθρο του Ηλία Χατζηγεωργίου στον Χρηστικό Οδηγό του τεύχους Απριλίου του περιοδικού "Περπτερούχος" της Ένωσης Περιπτερούχων
Η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έχει ξεκινήσει και η προθεσμία υποβολής της δήλωσης είναι έως τις 30/6/2017 για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Έως τις 15/7/2017 μπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν βιβλία Β' κατηγορίας.
Παράλληλα με την υποβολή των δηλώσεων, έχει ξεκινήσει και η διαδικασία υποβολής του εντύπου Α21 προκειμένου να δοθούν τα οικογενειακά επιδόματα καθώς και το ειδικό επίδομα τριτέκνων - πολυτέκνων.
—Ποια είναι η προθεσμία υποβολής του εντύπου και πως υποβάλλεται;
Η προθεσμία υποβολής του εντύπου Α21 είναι έως τις 15/1/2018 για τα επιδόματα που αφορούν το έτος 2017. Το έντυ­πο υποβάλλεται ηλεκτρονικά για κάθε χρονιά μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με την χρήση των κωδικών taxis μέσω της σχετικής εφαρμογής που υπάρχει στην ιστοσελίδα www.aade.gr.
—Ποιους αφορά το επίδομα αυτό;
Επιδόματα τέκνων για το 2017 δικαιούνται να λάβουν όσοι φο­ρολογούμενοι έχουν εξαρτώμενα τέκνα και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.
Ως εξαρτώμενα τέκνα θεωρούνται:

    Τα ανήλικα τέκνα.
    Τα τέκνα που δεν έχουν περάσει το 19ο έτος ηλικίας και φοιτούν σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης.
    Τα τέκνα που δεν έχουν περάσει το 24ο ηλικίας και φοιτούν σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή αντίστοιχη ισότιμη σχολή του εξωτερικού ή σε Ι.Ε.Κ .
     Τα τέκνα που δεν έχουν περάσει το 24ο ηλικίας και έχουν ποσο­στό αναπηρίας 67% και άνω.
Τα ανήλικα τέκνα των συζύγων από άλλο γάμο, εφόσον αυτοί έχουν την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και εφόσον ο πρώ­ην σύζυγος ή η πρώην σύζυγος δεν επιδοτείται για τα τέκνα αυτά.
Επίσης, επίδομα τέκνων δικαιούνται και τα ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα, που αποτελούν ιδία οικογένεια και είναι ανήλικα ή δεν έχουν περάσει το 19ο έτος ηλικίας και φοιτούν σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης. Αξίζει να σημειώσουμε ότι επίδομα τέκνων δι­καιούται η οικογένεια για κάθε νεογέννητο που γεννήθηκε μέχρι τις 31/12/2017, αρκεί, φυσικά, να το συμπεριλάβει στην αίτηση Α21 με αρχική ή συμπληρωματική δήλωση.
—Πώς υπολογίζεται το επίδομα τέκνων και το ειδικό επίδομα πο­λυτέκνων;
Το επίδομα τέκνων υπολογίζεται βάση του οικογενειακού εισο­δήματος αθροιστικά από όλες τις πηγές εισοδήματος όπως για πα­ράδειγμα είναι οι μισθωτές υπηρεσίες, τα κέρδη ατομικών επιχειρή­σεων, συντάξεις , ενοίκια, τόκοι καταθέσεων, μερίσματα, και γενικά κάθε πηγή εισοδήματος που φορολογείτε ή έχει φορολογηθεί στην πηγή. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο θέμα των τεκμηρίων βάση αυτών που αναλύσαμε στο αφιέρωμα του προηγούμενου τεύ­χους διότι λόγω των τεκμηρίων αυξάνεται το οικογενειακό εισόδημα και έτσι επηρεάζεται το ύψος του επιδόματος.
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΝΑΛΥΟΥΜΕ ΤΟ ΕΠΙΔΟ­ΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΊ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΊΘΜΟ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΊ ΤΟΥ ΑΡΊΘΜΟΥ   ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ:
 
1 ΤΕΚΝΟ
2 ΤΕΚΝΟ
3 ΤΕΚΝΟ
4 ΤΕΚΝΟ
5 ΤΕΚΝΟ
Εισόδημα
0-9.000
0-10.000
0-11.00
0-12.000
0-13.000
Επίδομα
480,00
960,00
2.940,00
3.920,00
4.900,00
Εισόδημα
9.00018.000
10.000-20.000
11.000-22.000
12.000-24.000
13.000-26.000
Επίδομα
320,00
640,00
2.460,00
3.280,00
4.100,00
Εισόδημα
18.000-27.000
20.000-30.000
22.000-33.000
24.000-36.000
26.000-39.000
Επίδομα
160,00
320,00
1.980,00
2.640,00
3.300,00
Εισόδημα
  
33.000-45.000
36.000-48.000
39.000-49.000
Επίδομα
  
1.500,00
2.000,00
2.500,00
—Πότε καταβάλλεται το επίδομα;
Σε κάθε περίπτωση, τα ποσά των επιδομάτων χορηγούνται ανά τρίμηνο. Δηλαδή, το συνολικό ποσό που δικαιούται κάθε οικογενει­άρχης για όλο το 2017 διαιρείται δια του 4, που είναι ο αριθμός τωντριμήνων, και το ποσό που προκύπτει είναι αυτό το οποίο οφείλει να πληρώνει ο ΟΓΑ ανά τρίμηνο. Τα επιδόματα για το πρώτο τρίμηνο του 201 7 καταβλήθηκαν στις 22 Απριλίου υπό μορφή προκαταβο­λής στους περισσότερους φετινούς δικαιούχους, αφού ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων και των εντύπων Α21 που υποβλήθηκαν το 201 6.
Με την καταβολή των επιδομάτων του δεύτερου τριμήνου, η οποία θα γίνει τον Ιούλιο από τον ΟΓΑ θα ληφθούν υπόψη όλες οι μεταβολές που επήλθαν μεταξύ των ετών 2014-2016 στην εισοδη­ματική και οικογενειακή κατάσταση των δικαιούχων (αλλαγές στις εισοδηματικές κλίμακες λόγω μείωσης ή αύξηση ετησίου οικογενει­ακού εισοδήματος, ενηλικιώσεις τέκνων, παύση χαρακτηρισμού τέ­κνων ως «εξαρτώμενων», γεννήσεις νέων τέκνων, διαζύγια κ.λπ.) και θα γίνουν οι σχετικοί συμψηφισμοί με τα ποσά των προκαταβολών του πρώτου τριμήνου.
—Τι απαιτείται να έχουμε για την υποβολή της αίτησης;
Για τη συμπλήρωση του εντύπου Α2 1 ο αϊτών θα πρέπει να γνω­ρίζει τον αριθμό οικογενειακής μερίδας από το δημοτολόγιο του Δήμου στην Ελλάδα όπου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη με κανο­νική εγγραφή (όχι ενδεικτική). Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατά­στασης αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. Τον αριθμό ΙΒΑΝ του λογαριασμού του σε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ., όπου θα πιστώνεται το ποσό των επιδομάτων. Καλό θα είναι το ΙΒΑΝ να είναι λογαριασμού που έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος.
Τους ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας. Ειδικότερα ο ΑΜΚΑ του αιτούντα/δικαιούχου είναι υποχρεωτικός, προκειμένου να δικαιωθεί και να εισπράξει τα επιδόματα.
Την ονομασία του Δήμου, της Δημοτικής Ενότητας και της Δη­μοτικής/Τοπικής Κοινότητας, όπου κατοικεί (σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο­κεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»).
Επίσης, μπορεί να απαιτηθούν μερικά ακόμη δικαιολογητικά σε περιπτώσεις που δηλώνονται ενήλικα τέκνα που σπουδάζουν. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορεί να είναι πιστοποιητικό σπουδών για τέ­κνα τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θε­ωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο.
—Υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις εκτός από την ύπαρξη τέκνων;
Ναι, θα πρέπει ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα.
Η μόνιμη και συνεχής διαμονή του δικαιούχου στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία (2006­2015) αποδεικνύεται από την αδιάλειπτη υποβολή του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα τελευταία 10 έτη και επαληθεύεται αυτόματα από την ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών.
Εάν για κάποια έτη δεν βρεθεί έντυπο Ε1, ο αιτών θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του ένα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
     Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα του δικαιούχου ή της συζύγου στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι άνεργος, από την οποία να προκύπτει η ασφάλισή του ή η ασφάλισή της την τελευταία δεκαετία.
    Βεβαίωση έναρξης και συνέχισης άσκησης ελευθέρου επαγγέλ­ματος από το τμήμα μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ
    Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των σελίδων του βιβλιαρίου υγείας του δικαιούχου ή της συζύγου, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι το βιβλιάριο ήταν θεωρημένο για τα έτη της κρίσιμης δεκαετίας.
     Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου με μι­σθωτή το δικαιούχο ή το σύζυγό του, κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, καθώς και υπεύθυνη δήλωση με Α.ΦΜ. του εκμισθωτή, στην οποία θα δηλώνει ότι η μίσθωση είναι σε ισχύ ή ότι έληξε και την ημερομηνία λήξης αυτής.
    Βεβαίωση φοίτησης του τέκνου ή των τέκνων σε σχολείο της Ελ­λάδος.
    Αντίγραφα της δήλωσης φορολογίας Εισοδήματος των γονέων του.
    Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των σελίδων του βιβλιαρίου υγείας προστατευόμενου μέλους  ασφαλισμένου γονέα, θεωρημένου για τα έτη της κρίσιμης δεκαετίας.
    Βεβαίωση από το Γυμνάσιο ή το Λύκειο, όπου φοιτούσε ο δικαι­ούχος.
    Βεβαίωση του ΟΑΕΔ, αν ο δικαιούχος είχε εγγραφεί στα μητρώα του.
—Τι γίνεται αν υποβληθεί η αίτηση του Α21 εκπρόθεσμα; Υπάρχει πρόστιμο;
Αν η αίτηση υποβληθεί εκπρόθεσμα δεν υπάρχει κάποιο πρό­στιμο όμως η οικογένεια χάνει το δικαίωμα είσπραξης του επιδό­ματος για το έτος του 2017. Αν έχει εισπράξει την προκαταβολή του Απριλίου βάση του περσινού εντύπου και δεν υποβάλλει αίτηση ή την υποβάλλει εκπρόθεσμα η προκαταβολή θα τους ζητηθεί να επιστραφεί μέσω της εφορίας.
—Αν έχει υποβληθεί αίτηση και η οικογένεια αποκτήσει νέο τέκνο το 2017, τι γίνεται;
Μόλις το νεογέννητο αποκτήσει ΑΜΚΑ μπορεί να υποβληθεί συμπληρωματική δήλωση με τα στοιχεία του προκειμένου να υπο­λογιστεί εκ νέου το επίδομα.
—Οι ομογενείς ή οι αλλοδαποί θα πρέπει να προσκομίσουν κά­ποια έγγραφα ακόμη;
Οι ομογενείς και οι αλλοδαποί δικαιούχοι οφείλουν επιπλέον να συγκεντρώσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
•Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, στο δη­μοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογέ­νειας με κανονική εγγραφή.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής, εφόσον ο αιτών είναι πολίτης άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
     Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ειδικού δελτίου ταυτότητας.
•Άδεια διαμονής, εφόσον ο δικαιούχος είναι πολίτης χώρας που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή πολίτης της Ελβετίας ή άλλου κράτους (εκτός των ανωτέρω και της Ε.Ε.) που διαμένει μό­νιμα στην Ελλάδα και είναι γονέας τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.
     Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού πολιτικού φυγάδα και Άδεια παραμονής Αλλοδαπού, εφόσον ο δικαιούχος είναι αλλοδα­πός πρόσφυγας στον οποίο έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότη­τα και έχει χορηγηθεί άσυλο.
     Ειδικό δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει ανα­γνωριστεί ως πρόσφυγας, εφόσον ο δικαιούχος είναι αλλοδαπός στον οποίο δεν έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.
Κλείνοντας, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το σύστημα της Α.Α.Δ.Ε εμφανίζει σχετική ένδειξη στους δικαιούχους που βάση εκκαθάρισης προκύπτει ότι ενδεχομένως δικαιούνται το επίδομα τέκνων.
Σε κάθε περίπτωση συστήνουμε σε όλους τους δικαιούχους να αιτηθούν του επιδόματος, αφού είναι χρήματα που δικαιούνται. Άλλωστε, η λογική δημιουργίας του εν λόγω επιδόματος ήταν η κα­τάργηση του έξτρα αφορολογήτου λόγω τέκνων να ισοσταθμιστεί με το επίδομα.         
Για το φοροτεχνικό γραφείο «Παναγιώτης Παντελής και Συνεργάτες», Ηλίας Χατζηγεωργίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: