Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

Νέο διαδικτυακό εργαλείο προφίλ δεξιοτήτων για την είσοδο υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας

Νέο διαδικτυακό εργαλείο προφίλ δεξιοτήτων για την είσοδο υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων των Ηνωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα το έγγραφο «Εργαλείο κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων της ΕΕ για υπηκόους τρίτων χωρών».

Πρόκειται για ένα διαδικτυακό εργαλείο σύνταξης, το οποίο λειτουργεί επιγραμμικά αλλά και μη επιγραμμικά και παρέχει τη δυνατότητα σε υπηκόους τρίτων χωρών να παρουσιάζουν τις δεξιότητες, τα επαγγελματικά προσόντα και τις εμπειρίες τους με τρόπο που να είναι κατανοητά από τους εργοδότες, τους φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και οργανώσεις που ασχολούνται με τους μετανάστες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού, κ. Marianne Thyssen, δήλωσε τα εξής: «Στον σημερινό κόσμο της εργασίας πρέπει να μπορούν όλοι να αξιοποιούν πλήρως τις δεξιότητές τους στις αγορές εργασίας μας. Το ταλέντο υπηκόων τρίτων χωρών δεν πρέπει να χάνεται. Το εργαλείο κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων θα διευκολύνει την πορεία τους για την ανεύρεση εργασίας. Θα επιτρέπει, επίσης, στις εθνικές διοικήσεις να έχουν σαφή εικόνα των δεξιοτήτων και των προσόντων τους, ώστε να μπορούν με τη σειρά τους να αντιμετωπίζουν προκλήσεις και να αξιοποιούν ευκαιρίες που συνδέονται με την ένταξη στην αγορά εργασίας των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και άλλων μεταναστών, γεγονός επωφελές για όλους.» Αυτό είναι επωφελές για όλες τις πλευρές.

Ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, δήλωσε σχετικά: «Οι μετανάστες φέρνουν μαζί τους τη δική τους πείρα και ικανότητες και δεξιότητες που μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμα στοιχεία για τις οικονομίες και τις κοινωνίες μας. Επομένως, το να επενδύσουμε στη γρήγορη ένταξη στην αγορά εργασίας είναι υψίστης σημασίας. Η επιτυχής ένταξη έχει καθοριστική σημασία, αν θέλουμε η μετανάστευση να μετατραπεί σε ευκαιρία για όλες τις πλευρές. Το εργαλείο κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων θα συντομεύσει την ένταξη νεοαφικνυόμενων υπηκόων τρίτων χωρών στην απασχόληση, καθιστώντας ευδιάκριτες τις ατομικές τους δεξιότητες.

Το εργαλείο κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων θα αποτελεί το πρώτο εργαλείο στα κέντρα υποδοχής, τις υπηρεσίες ένταξης, τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και άλλες οργανώσεις που προσφέρουν υπηρεσίες σε υπηκόους τρίτων χωρών, ώστε να διασφαλίζεται η αναγνώριση των δεξιοτήτων και της εκπαίδευσής τους και για να τους παρέχεται περαιτέρω καθοδήγηση στον τομέα της κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της απασχόλησης. Εκτός του ότι θα παρέχει μια επισκόπηση του προφίλ δεξιοτήτων υπηκόων τρίτων χωρών - συγκρίσιμη με το βιογραφικό σημείωμα - το εργαλείο βοηθά τις μεταναστευτικές οργανώσεις να εντοπίζουν συγκεκριμένες ατομικές ανάγκες όσον αφορά την ένταξη στην αγορά εργασίας. Αναμφισβήτητα, έτσι θα απλουστευτεί η διαδικασία αντιστοίχισης των ατόμων που αναζητούν εργασία με κενές θέσεις απασχόλησης.

Η ενσωμάτωση υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας είναι μία από τις σημαντικότερες κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, ιδίως υπό το πρίσμα της παρελθούσας, της παρούσας και της μέλλουσας εισροής προσφύγων και αιτούντων άσυλο. Πράγματι, το κόστος της μη ένταξης είναι, μακροπρόθεσμα, πολύ μεγαλύτερο από ό, τι το κόστος των αποτελεσματικών πολιτικών ένταξης και, υπό το πρίσμα της ψηφιοποίησης και της δημογραφικής γήρανσης, η Ευρώπη έχει συμφέρον να καταστεί ελκυστικός προορισμός για ταλαντούχα άτομα που χρειάζονται οι οικονομίες μας. Για τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου μας πρέπει να αξιοποιήσουμε στην ΕΕ όλα τα ταλέντα.

Ιστορικό

Το «εργαλείο κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων της ΕΕ» είναι μία από τις δέκα βασικές δράσεις που εξαγγέλλονται στη Νέα ατζέντα δεξιοτήτων για την Ευρώπη. Ένα έτος μετά τη δρομολόγηση της Νέας ατζέντας δεξιοτήτων, η Επιτροπή έχει προβεί σε μια σειρά βασικών ενεργειών που σχετίζονται με την αύξηση του επιπέδου δεξιοτήτων και την καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων δεξιοτήτων στην Ευρώπη.

Το εργαλείο κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών μεταξύ δεξιοτήτων και θέσεων απασχόλησης για υπηκόους τρίτων χωρών. Απευθύνεται τόσο σε εκείνους με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης - που ίσως χρειάζονται βοήθεια για την αναγνώριση των τυπικών τους προσόντων - όσο και σε εκείνους με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας μας. Επιπλέον, για ορισμένους υπηκόους τρίτων χωρών, η περιορισμένη ικανότητα στη/στις γλώσσα/-ες της/των χώρας/χωρών υποδοχής μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας· Το εργαλείο συμπληρώνει άλλα μέσα διαφάνειας όσον αφορά τις δεξιότητες, όπως το Europass και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων, που αμφότερα έχουν αναθεωρηθεί στο πλαίσιο της Νέας ατζέντας δεξιοτήτων, ώστε να μπορούν οι εργοδότες να συγκρίνουν τα εθνικά προσόντα σε όλη την ΕΕ αλλά και διεθνώς.

Το «εργαλείο κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων της ΕΕ» συνάδει επίσης με το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών, που εγκαινιάστηκε πριν από έναν χρόνο και παρέχει υποστήριξη προς τα κράτη μέλη για την ένταξη των περίπου 20 εκατομμυρίων υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ. Από τότε, η Επιτροπή ανέλαβε μια σειρά πρωτοβουλιών για να βελτιώσει την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας, η πλέον πρόσφατη εκ των οποίων είναι η πρωτοβουλία «Εργοδότες ενωμένοι για την ένταξη» (Employers together for integration) με σκοπό την ενίσχυση των προσπαθειών των εργοδοτών για την ένταξη προσφύγων και άλλων μεταναστών.

Με την ευκαιρία της εγκαινίασης του εργαλείου κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων, η επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού, κ. Marianne Thyssen επισκέφθηκε ένα κέντρο υποδοχής της Fedasil, μιας οργάνωσης για αιτούντες άσυλο που έχει έδρα στις Βρυξέλλες. Εκεί παρακολούθησε εκ του σύνεγγυς τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εργαλείο για την υποστήριξη των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, καθώς και των κοινωνικών εργαζομένων και των βοηθών που τους συνοδεύουν κατά τη διαδικασία ένταξής τους. Βίντεο της επίσκεψης είναι διαθέσιμο μέσω της EbS (Europe by Satellite). Παράλληλα, στις Βρυξέλλες λαμβάνουν χώρα η εναρκτήρια εκδήλωση και μια διάσκεψη δικτύωσης.

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το εργαλείο κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων της ΕΕ για υπηκόους τρίτων χωρών


Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει σήμερα το «εργαλείο κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων της ΕΕ για υπηκόους τρίτων χωρών».Γιατί η Επιτροπή δημιούργησε αυτό το εργαλείο;


Οι υπήκοοι τρίτων χωρών (μετανάστες από χώρες εκτός ΕΕ) μπορούν να συμβάλουν ενεργά στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, εάν ενταχθούν επιτυχώς στη χώρα υποδοχής. Η ένταξη των ατόμων αυτών είναι μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε από κοινού, δεδομένου ότι, μακροπρόθεσμα, το κόστος της μη ένταξης είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος των αποτελεσματικών πολιτικών ένταξης. Επιπλέον, λαμβανομένης υπόψη της ψηφιοποίησης και της δημογραφικής γήρανσης, η Ευρώπη έχει συμφέρον να καταστεί ελκυστικός προορισμός για τα ταλέντα που χρειάζονται οι οικονομίες μας. Για να αναδείξουμε με τον καλύτερο τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό μας πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα τα ταλέντα.

Περίπου 1 στους 4 υπηκόους τρίτων χωρών που ζουν στην ΕΕ έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο, αριθμός που είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον αντίστοιχο για τους υπηκόους της ΕΕ. Ταυτόχρονα, περίπου τα δύο τρίτα των εν λόγω υπηκόων τρίτων χωρών με υψηλή ειδίκευση είναι είτε άεργοι ή άνεργοι, ή με προσόντα ανώτερα από τα απαιτούμενα για την εκτέλεση της εργασίας τους. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί μια σαφή ανάγκη για δράση σε διάφορα επίπεδα για την υποστήριξη τόσο των υπηκόων τρίτων χωρών με υψηλή ειδίκευση κατά την αναζήτηση εργασίας ανάλογης προς τις δεξιότητές τους, όσο και των υπηκόων τρίτων χωρών με χαμηλότερη ειδίκευση που χρειάζονται περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση για να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Το «εργαλείο κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων της ΕΕ» θα ωφελήσει όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών, και ιδίως εκείνους οι οποίοι έχουν έλθει πρόσφατα.

Οι εθνικές αρχές (κέντρα υποδοχής, υπηρεσίες ένταξης και δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης) εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις για να αποκτήσουν μια πρώτη σαφή εικόνα των δεξιοτήτων και των προσόντων των νεοαφικνυόμενων υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να τους καθοδηγήσουν σωστότερα σε θέματα απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης ή αναγνώρισης επαγγελματικών δεξιοτήτων/προσόντων. Ένα πολυγλωσσικό εργαλείο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που αφορούν την απασχόληση και την εκπαίδευση μπορεί να διευκολύνει τη μετάβαση στην αγορά εργασίας της ΕΕ – και, κατά συνέπεια, την ένταξη στην κοινωνία.

Τον φετινό Ιούνιο η «Νέα ατζέντα δεξιοτήτων για την Ευρώπη» και το «Σχέδιο δράσης για την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών» της ΕΕ συμπληρώνουν έναν χρόνο ζωής. Το σχέδιο δράσης παρέχει ένα συνολικό πλαίσιο για την υποστήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών όσον αφορά την ανάπτυξη και ενίσχυση των πολιτικών τους σε θέματα ένταξης. Η νέα ατζέντα δεξιοτήτων περιλαμβάνει 10 βασικές δράσεις, μεταξύ των οποίων τη δρομολόγηση ενός «εργαλείου κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων της ΕΕ για υπηκόους τρίτων χωρών». Στόχος των δράσεων είναι να παρέχουν στήριξη σε δεξιότητες προσαρμοσμένες στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και να μειώσουν την ανεργία σε ολόκληρη την ΕΕ.


Για ποιους προορίζεται το εργαλείο;


Το εργαλείο σχεδιάστηκε για να βοηθήσει όλους τους νεοαφικνυόμενους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι έχουν δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ και τις οργανώσεις που στηρίζουν την ένταξή τους. Συγκεκριμένα, το εργαλείο αυτό είναι χρήσιμο για φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, οργανώσεις απασχόλησης και μετανάστευσης/ένταξης, εθνικές κυβερνήσεις ή περιφερειακές αρχές, Το ευρύ αυτό φάσμα ενδιαφερομένων είναι ο λόγος που το εργαλείο είναι ανοικτό και ευέλικτο, ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες των χρηστών και τις περιστάσεις.


Γιατί είναι χρήσιμο αυτό το εργαλείο; Δεν διαθέτουν ήδη τα κράτη μέλη εργαλεία που τους επιτρέπουν την παρακολούθηση των επαγγελματικών προσόντων και των δεξιοτήτων των υπηκόων τρίτων χωρών;

Παρόλο που τα κέντρα υποδοχής, οι υπηρεσίες ένταξης και οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης των κρατών μελών συχνά διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα για να κατευθύνουν τους υπηκόους τρίτων χωρών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της απασχόλησης ή της αναγνώρισης των δεξιοτήτων, το πρώτο βήμα της χαρτογράφησης των δεξιοτήτων και της πείρας τους μπορεί και πάλι να προκαλέσει ορισμένες δυσχέρειες.

Το «εργαλείο κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων της ΕΕ» καθιστά απλούστερη και ταχύτερη την κατανόηση και την παρουσίαση των δεξιοτήτων των ατόμων και των αναγκών τους σε δεξιότητες. Σύντομα το εργαλείο θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ καθώς και στα αραβικά, στα περσικά, στα παστό, στα σορανί, στα σομαλικά και στα τιγκρίνια. Δύο από αυτές τις γλώσσες μπορούν να εμφανίζονται ταυτόχρονα στην οθόνη.

Το εργαλείο περιλαμβάνει πληροφορίες με συνεκτικό τρόπο, χρησιμοποιώντας τυποποιημένη ορολογία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που διευκολύνει τη χρήση του από όλα τα κράτη μέλη.

Το διαδικτυακό εργαλείο σύνταξης έχει πλήρη ευελιξία: τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να εισαγάγουν πολλά ή λίγα στοιχεία, όπως προτιμούν, ενώ μπορούν να συμπληρώσουν το έντυπο σε ένα ή σε περισσότερα στάδια. Τα κράτη μέλη και οι οργανώσεις μπορούν να αποφασίσουν ποια μέρη της δέσμης ερωτήσεων τα αφορούν.

Το εργαλείο δεν έχει πρόθεση να αντικαταστήσει τις ορθές πρακτικές που ήδη εφαρμόζονται, αλλά να ενεργεί συμπληρωματικά όπου εξακολουθούν να υπάρχουν ανάγκες.

Γιατί η Επιτροπή επέλεξε αυτές τις έξι γλώσσες τρίτων χωρών (αραβικά, περσικά, παστό, σορανί, σομαλικά και τιγκρίνια);

Επιλέξαμε τις γλώσσες με βάση μια ανάλυση των χωρών προέλευσης από τις οποίες η ΕΕ δέχθηκε τον υψηλότερο αριθμό αιτούντων άσυλο κατά τα έτη 2014 έως 2016. Αυτές οι χώρες είναι η Συρία, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, η Σομαλία, η Αλβανία, το Ιράκ και το Ιράν (όπου ομιλούνται τα σορανί ή κεντρικά κουρδικά) και η Ερυθραία (όπου ομιλούνται τα τιγκρίνια).


Ποιοι συμμετείχαν στην παραγωγή του εργαλείου; Έχει δοκιμαστεί το εργαλείο;

Η Επιτροπή διεξήγαγε διεξοδική έρευνα σχετικά με το περιεχόμενο του εργαλείου, καθώς και εκτεταμένες διαβουλεύσεις με βάση μια έκδοση επίδειξης. Στις διαβουλεύσεις συμμετείχε ένα φάσμα διεθνών, πανευρωπαϊκών και εθνικών φορέων που σχετίζονται με τη μετανάστευση, όπως μεταναστευτικές αρχές και κέντρα υποδοχής ή υποστήριξης προσφύγων. Η Επιτροπή ήλθε επίσης σε επαφή με τις σχετικές οργανώσεις απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η συμβολή από τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων ενσωματώθηκε σε μια νέα έκδοση του εργαλείου.

Η σχετική ανάδραση είναι μέχρι στιγμής θετική, ενώ πολλές οργανώσεις έχουν εκφράσει την επιθυμία να ευθυγραμμίσουν τα υφιστάμενα συστήματα και διαδικασίες τους με το εργαλείο, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων οργανώσεων που διαθέτουν ήδη σχετικά εργαλεία.

Θα είναι υποχρεωτική η χρήση του εργαλείου;


Τα κράτη μέλη είναι κατά κύριο λόγο αρμόδια για την ένταξη, και το εν λόγω εργαλείο παρέχει προαιρετική στήριξη στις εθνικές κυβερνήσεις και στις τοπικές αρχές και οργανώσεις. Όσο περισσότερο διαδοθεί η χρήση του, τόσο ευκολότερη για τους υπηκόους τρίτων χωρών θα είναι η διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με τις δεξιότητές τους, κατά παγίως αναγνωρισμένο τρόπο, στα κράτη μέλη, στις υπηρεσίες απασχόλησης ή στους παρόχους κατάρτισης. Ωστόσο, οι αποφάσεις αυτές θα ληφθούν από τα κράτη μέλη.


Πώς λειτουργεί το εργαλείο;


Ο ερωτών (για παράδειγμα, ένας κοινωνικός λειτουργός) και ο ερωτώμενος (υπήκοος τρίτης χώρας) απαντούν μαζί σε μια σειρά από ερωτήσεις σχετικά με τις δεξιότητες, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, την εργασία/διαβίωση, την πείρα και τις προσδοκίες του υπηκόου τρίτης χώρας.

Το εργαλείο, που έχει τη μορφή διαδικτυακού εργαλείου σύνταξης, προσφέρεται σε διάφορες γλώσσες, εκ των οποίων ο χρήστης μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε ζεύγος το οποίο θα εμφανίζεται ταυτόχρονα στην οθόνη. Αυτό επιτρέπει σε έναν σύμβουλο και έναν υπήκοο τρίτης χώρας να συμπληρώσουν το έντυπο μαζί, ακόμη και αν δεν ομιλούν μια κοινή γλώσσα.

Η συμπλήρωση του εντύπου παρέχει στους χρήστες το «προφίλ των δεξιοτήτων» τους. Δεδομένου ότι στον ιστότοπο φιλοξενίας δεν αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα, οι χρήστες μπορούν να είναι σίγουροι ότι έχουν τον έλεγχο των πληροφοριών που παρέχουν.

Το τελικό τμήμα του εργαλείου παρέχει χώρο σε συμβούλους για να διατυπώνουν συστάσεις προς τους υπηκόους τρίτων χωρών σχετικά με τις επόμενες κατάλληλες ενέργειες. Είναι δυνατό να περιλαμβάνονται τα εξής:

Επίσκεψη σε επίσημο οργανισμό διαπίστευσης για την αναγνώριση τίτλου επαγγελματικών προσόντων

Πρόταση για δυνατότητες εγγραφής σε μαθήματα γλώσσας

Ραντεβού με μια δημόσια υπηρεσία απασχόλησης – όπου το άτομο μπορεί αν το επιθυμεί να φέρει μαζί του το προφίλ δεξιοτήτων του, για τη διευκόλυνση της συζήτησης

Το «εργαλείο κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων της ΕΕ» είναι ένα ευέλικτο εργαλείο, που μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τις εθνικές ή τοπικές ανάγκες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα, αλλά τα κράτη μέλη (ιδίως τα κέντρα υποδοχής, οι υπηρεσίες μετανάστευσης, οι υπηρεσίες ένταξης, οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης) καθώς και οι ενδιαφερόμενοι και οι ΜΚΟ μπορούν επίσης να συμπληρώσουν τα τμήματα που τα αφορούν περισσότερο.


Τι συμβαίνει με τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στο εργαλείο;

Όλες οι διαδικασίες είναι απόλυτα σύμφωνες με την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Οι ερωτώμενοι καλούνται να δώσουν τη συναίνεσή τους για τη χρήση των ανωνυμοποιημένων δεδομένων τους για στατιστικούς σκοπούς. Εάν οι εθνικές αρχές προτίθενται να χρησιμοποιήσουν αυτά τα στατιστικά στοιχεία, αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.


Προβλέπεται χρέωση για τη χρήση του εργαλείου;

Όχι, όλοι οι χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιούν το εργαλείο δωρεάν.

https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: